Sunteți pe pagina 1din 16
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE SPECIALIZAREA - PSIHOLOGIE CAIET DE PRACTIC Ă DE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

SPECIALIZAREA - PSIHOLOGIE

CAIET DE PRACTIC Ă DE SPECIALITATE

- PSIHOLOGIE CAIET DE PRACTIC Ă DE SPECIALITATE Cadru didactic coordonator Tutore Student Anul de studii

Cadru didactic

coordonator

Tutore

Student

Anul de studii

Bucureş ti - 2011 -

Autori caiet PRACTIC Ă DE SPECIALITATE Specializarea: PSIHOLOGIE

Conf. univ. dr. Laura Goran Lect. univ. dr. Gabriela Popescu Lect. univ. dr. Rodica Matei Lect. univ. dr. Elena Claudia Rusu Lect. univ. dr. Ioana Omer

Colectiv ş tiin ţ ific ş i redac ţ ional:

PROIECT: POSDRU 90/2.1/S/64167 „Studen ţ i practicieni - studen ţ i activi ş i integra ţ i

Manager proiect: Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea Asistent de proiect: Lect. univ. dr. Ş tefan Barbalat ă Expert practic ă : Lect. univ. dr. Gabriela Popescu Coordonator specializare Sociologie: Conf. univ. dr. Laura Goran Coordonator specializare Psihologie: Lect. univ. dr. Rodica Matei Asistent coordonator de specializare 1: Lect. univ. dr. Elena Claudia Rusu Asistent coordonator de specializare 2: Lect. univ. dr. Ioana Omer Expert IT: Prof. univ. dr.Iustin Andronie

2

CUPRINS

1.

Cadrul general de organizare a stagiului de practică de specialitate

4

2.

Tematica, obiectivele ş i competen ţ ele dobândite în cadrul stagiului

de practică de specialitate

4

3.

Prezentarea generală a partenerului de practică de specialitate

5

3.1.

Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea

ş i complexitatea activităţii

5

3.2.

Vizibilitatea partenerului în domeniul psihologiei sau în domenii conexe

(ex. antropologie, filosofie, asisten ţă socială, etc.)

5

3.3.

Obiectivele de dezvoltarea ş i modernizare ale partenerului de practică

6

4.

Descriere de ansamblu a stagiului de practică

6

5.

Idei de îmbun ă t ăţ ire/perfecţ ionare a stagiului de practică de

specialitate 1

12

6.

Fiş a de observa ţ ie/evaluare a studentului de că tre tutore/cadru didactic

coordonator practică specializare

13

7.

Fiş a de evaluare poststagiu de practică

15

1 Se va complete de fiecare student practicant, urmând ca acestea s ă participe la

3

1.

CADRUL GENERAL DE ORGANIZAREA STAGIULUI

DE PRACTIC Ă DE SPECIALITATE

În sensul Legii Nr. 258/2007 privind practica elevilor ş i studen ţ ilor ş i al Ordinului Ministrului Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Tineretului nr. 3955/12.06.2008, privind cadrul general de organizare a stagiilor de practic ă în cadrul

programelor de studii universitare de licen ţă ş i de masterat, termenii ş i no ţ iunile folosite au urm ă toarele semnifica ţ ii:

a. Stagiu de practic ă - activitatea desf ăş urat ă de studen ţ i, în conformitate cu planul de înv ăţă mânt.

b. Organizator de practic ă - facultatea a c ă rei specializare este implicat ă în implementarea proiectului.

c. Partener de practic ă - institu ţ ia care desf ăş oar ă o activitate în corela ţ ie cu specializarea, astfel cum este prev ă zut ă aceasta în planul de înv ăţă mânt, ş i poate asigura procesul de instruire practic ă a studen ţ ilor.

d. Practicant - studentul care desf ăş oar ă activit ăţ ile practice.

e. Cadru didactic coordonator - persoana desemnat ă de organizatorul de practic ă , care asigur ă planificarea,

organizarea ş i supravegherea desf ăş ur ă rii stagiului de practic ă .

f. Tutore - persoana desemnat ă de partenerul de practic ă s ă asigure condi ţ iile de desf ăş urare a stagiului de

practic ă .

g. Conven ţ ie-cadru privind efectuarea stagiului de practic ă - acordul încheiat între facultate, partenerul de

practic ă ş i practicant.

h. Student coordonator grup de lucru - studentul angrenat în stagiul de practic ă ş i delegat s ă realizeze o

comunicare eficient ă între tutore, cadrul didactic coordonator ş i grupul de studen ţ i afla ţ i în stagiul de practic ă .

Condi ţ ii de organizare a stagiului de practic ă de specialitate:

Stagiul de practic ă al studen ţ ilor se va desf ăş ura în conformitate cu prevederile planului de înv ăţă mânt al fiec ă rei specializ ă ri implicate în implementarea proiectului. Practica se va desf ăş ura în cadrul unor institu ţ ii publice sau private cu domeniul de activitate corespunz ă tor specializ ă rilor implicate în implementarea proiectului astfel încât s ă permit ă acestora o documentare corespunz ă toare în domeniile precizate în planul de înv ăţă mânt. Instructajul de practic ă pentru studen ţ ii de la cursurile de zi va avea loc în s ă pt ă mâna premerg ă toare începerii stagiului de practic ă , s ă lile în care se va desf ăş ura instructajul urmând a fi afi ş ate la avizier. Studen ţ ii încadra ţ i (salaria ţ i) într-o institu ţ ie public ă sau privat ă pot efectua stagiul de practic ă în institu ţ ia în care lucreaz ă , în domeniul precizat în planul de înv ăţă mânt ş i în condi ţ iile prev ă zute în manualul de practic ă . Fiecare grup ă de studen ţ i va fi sub îndrumarea unui cadru didactic coordonator ş i a unui tutore (din partea institu ţ iei - partener de practic ă ). Programul zilnic de desf ăş urare a practicii este de 6 ore în fiecare zi lucr ă toare. În urma document ă rii practice, studen ţ ii vor completa caietul de practic ă , cuprinzând tratarea problemelor cuprinse în programa analitic ă de practic ă . La încheierea practicii, studen ţ ii vor solicita semn ă tura reprezentantului legal al partenerului de practic ă , ş tampila, semn ă tura ş i calificativul acordat de tutore. Colocviul de practic ă va consta în sus ţ inerea ş i argumentarea informa ţ iilor cuprinse în caietul de practic ă ş i prezentarea fi ş ei de evaluare poststagiu, care va cuprinde calificativul acordat de c ă tre tutore. Prezentele prevederi, cât ş i tematica de practic ă ş i con ţ inutul caietului de practic ă vor fi comunicate în detaliu studen ţ ilor la instructajul de practic ă , fiecare cadru didactic coordonator fiind dator s ă urm ă reasc ă respectarea lor.

2. TEMATICA, OBIECTIVELE Ş I COMPETEN Ţ ELE DOBÂNDITE ÎN CADRUL STAGIULUI

DE PRACTIC Ă DE SPECIALITATE

Stagiul de practic ă va viza urm ă toarele aspecte:

Statutul societ ăţ ii/institu ţ iei unde studentul efectueaz ă practica de specialitate;

Obiectul de activitate al firmei/institu ţ iei;

Organigrama firmei/institu ţ iei;

Cunoa ş terea concret ă a modului de desf ăş urare a practicii profesiilor de psiholog/sociolog.

4

Pentru specializarea PSIHOLOGIE – SE URMĂ REŞ TE DEZVOLTAREA

Ş I APROFUNDAREA URMĂ TOARELOR COMPETEN Ţ E GENERALE:

a. Dobândirea abilităţilor de a dezvolta planuri de interven ţie, proiecte de cercetare ş i profesionale de către viitorii psihologi, psihopedagogi, consilieri ş colari, mediatori ş colari, referen ţi în managementul resurselor umane ş i relaţii publice, consilieri, terapeu ţi, exper ţi, inspectori, cadre didactice preuniversitare ş i universitare, asisten ţi în laboratoare ş i cabinete de psihologie aplicată;

b. Dobândirea abilităţilor de comunicare ş i negociere pentru ob ţinerea informaţiilor privind nevoile clientului, a capacităţii de a realiza psihodiagnoză prin strategii ş tiin ţifice înso ţite în activităţile teoretice ş i cu caracter aplicativ;

c. Formarea ş i exersarea abilităţilor de psiholog ş i consilier în cât mai multe domenii: educaţional, judiciar, industrial, socio-economic, clinic, resure umane, în arii de competen ţă mass-media, marketing, comunicare ş i negociere;

d. Dezvoltarea interesului ş tiin ţific pentru domeniul psihologiei ş i varii domenii aplicative ale sale;

e. Dezvoltarea capacităţii de a crea ş i dezvolta programe, planuri ş i strategii de dezvoltare personală pentru sine ş i pentru alţii, precum ş i asisten ţa dezvoltării ş i descoperirii de sine;

f. Dezvoltarea capacităţii de a ob ţine ş i disemina informaţii ş i proiecte complexe ş i durabile în spiritul valorilor ş i tradiţiilor umaniste naţionale ş i la nivel internaţional;

g. Formarea unor competente interdisciplinare în abordarea socio-umanului.

3. PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTIC Ă 2

3.1 Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea ş i complexitatea activit ăţ ii

3.2 Vizibilitatea partenerului în domeniul psihologiei sau în domenii conexe (ex. Antropologie, istorie, filosofie, asisten ţă social ă etc.)

2 Aceast ă sec ţ iune a caietului de practic ă trebuie s ă reflecte activitatea efectiv ă de practic ă a studentului ş i este obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate pe perioada practicii).

5

3.3 Obiectivele de dezvoltare ş i modernizare ale partenerului de practic ă

4. DESCRIEREA DE ANSAMBLU A STAGIULUI DE PRACTIC Ă DE SPECIALITATE

Se va completa de c ă tre student: locul de desf ăş urare, activit ăţ ile desf ăş urate, precum ş i actele întocmite.

ATEN Ţ IE:

Aceast ă parte a caietului de practic ă reflect ă activitatea efectiv ă din stagiul de practic ă a studentului. Este obligatorie anexarea de materiale justificative (documente elaborate ş i/sau utilizate pe perioada stagiului de practic ă ).

ZIUA 1:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

6

ZIUA 2:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 3:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 4:

7

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 5:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate

desf ăş urat ă ):

ZIUA 6:

a. Domeniul de activitate:

b. Institu ţ ia partener ă :

c. Data:

d. Intervalul orar:

e. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

8

ZIUA 7:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 8:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 9:

9

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 10:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 11:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

10

ZIUA 12:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 13:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 14:

a. Domeniul de activitate:

11

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

ZIUA 15:

a. Domeniul de activitate:

b. Data:

c. Intervalul orar:

d. Competen ţ e specifice (se vor identifica ş i enumera obiectivele opera ţ ionale pentru fiecare activitate desf ăş urat ă ):

5. IDEI DE ÎMBUN Ă TĂŢ IRE/PERFECŢ IONARE A STAGIULUI DE PRACTIC Ă DE SPECIALITATE

12

6. FI Ş A DE OBSERVA Ţ IE/EVALUARE A STUDENTULUI DE C Ă TRE TUTORE/CADRU DIDACTIC COORDONATOR PRACTIC Ă DE SPECIALITATE

NR.

CRT.

DATA

ORA

OBSERVA Ţ II

1.

2.

13

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Data complet ă rii

Vizat tutore

Vizat cadru didactic coordonator ……………….

14

7. FI Ş A DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTIC Ă

COMPETEN Ţ ELE OB Ţ INUTE

Nivelul competen ţ elor dobândite *

A. Competen ţ e instrumental - aplicative:

1

2

3

4

5

1. Utilizarea corect ă a metodelor de lucru alese;

         

2. Realizarea corect ă a lucr ă rilor specifice corespunz ă toare profilului partenerului de

         

practic ă ;

3. Dezvoltarea abilit ăţ ilor de rela ţ ionare (comunicare, lucru în echip ă etc.);

         

4. Dezvoltarea altor abilit ăţ i necesare adapt ă rii la mediul profesional:

         

- utilizarea calculatorului ş i programelor specifice de lucru;

- utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocup ă ;

         

utilizarea corespunz ă toare a documentelor folosite în institu ţ ie (legi, fi ş e, formulare, rapoarte, proiecte etc.);

-

         

utilizarea instrumentelor din dotarea institu ţ iei (telefon, fax, copiator, calculator, imprimant ă , programe informatice specifice, instrumente de laborator etc.);

-

         

familiarizarea cu diferite circuite ale: informa ţ iilor, documentelor, deciziilor, raport ă rilor ierarhice etc., din institu ţ ie;

-

         

-

familiarizarea cu circuitele func ţ ionale ale institu ţ iei;

         

utilizarea protocoalelor specifice institu ţ iei (domeniului)- locale, na ţ ionale sau europene.

-

         

B.

Competen ţ e atitudinale:

         

-

dezvoltarea atitudinilor empatice fa ţă de persoanele din grupul ţ int ă ;

         

cultivarea responsabilit ăţ ii individuale, colective ş i sociale în institu ţ ie ş i fa ţă de grupurile ţ int ă ;

-

         

manifestarea responsabilit ăţ ii fa ţă de propria persoan ă , prin însu ş irea bunelor practici;

-

         

promovarea bunului renume al Universit ăţ ii Spiru Haret prin comportamente dezirabile social ş i diseminarea pozitiv ă a activit ăţ ilor acesteia;

-

         

- autoevaluarea satisfac ţ iei muncii în vederea orient ă rii în carier ă ;

         

- valorificarea poten ţ ialelor individuale prin promovarea ini ţ iativei ş i creativit ăţ ii,

         

armoniz ă rii climatului de lucru, optimiz ă rii ş i eficientiz ă rii activit ăţ ii în institu ţ ia

partener ă de practic ă .

* Legenda: Nivelul competen ţ elor dobândite: 5 – Foarte bun; 4 - Bun; 3 - Satisf ă c ă tor; 2 - Nesatisf ă c ă tor; 1- Insuficient.

Data complet ă rii

Vizat tutore

Vizat cadru didactic coordonator ……………….

15

Titlul programului

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Titlul proiectului

Studenţi practicieni – studenţi activi și integraţi, proiect POSDRU/90/2.1/S/64176

Editorul materialului

Universitatea Spiru Haret

Data publicării

Decembrie 2011

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Observa ţ ii:

Data complet ă rii

Vizat tutore

Vizat cadru didactic coordonator ……………….

tutore Vizat cadru didactic coordonator ………………. Str.Italian ă nr.28, mansard ă , sector 2, Bucuresti;

Str.Italiană nr.28, mansardă, sector 2, Bucuresti; tel. 021.455.1999; e-mail: studentipracticieni@spiruharet.ro; web: www.studentipracticieni.ro

16