Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COLABORARE

NR…./…………..……

Incheiat intre:

SC ALGIPA MONT SRL cu sediul in Lupeni, Straja nr.31, jud. Hunedoara, cu punct de lucru in
Straja, Vila “Alpin”, telefon: 0723596059, 0723028436 e-mail: office@alpinstraja.ro ,
www.alpinstraja.ro , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J20/419/2001, avand cod
fiscal RO 13903183, cont IBAN: RO38BTRL02201202H32319XX deschis la Banca Transilvania –
agentia Lupeni, reprezentata prin d-nul Mihaita Dumitrascu in calitate de manager, numit in
continuare PRESTATOR.
si
SC S.R.L cu sediul in ,
, Telefon/fax: , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. avand
cod fiscal , reprezentata prin , in calitate de ,
Cont , deschis la , numita in continuare BENEFICIAR.

1. Obiectul contractului:

Asigurarea de catre Vila “ALPIN” a serviciilor de cazare, mic dejun si cina pentru turistii
individuali si pentru grupurile de turisti ai BENEFICIARULUI ca urmare a confirmarii de catre
PRESTATOR a comenzii scrise din partea BENEFICIARULUI, in limita locurilor disponibile si plata
acestor servicii de catre BENEFICIAR.

2. Obligatiile partilor:

PRESTATORUL se obliga sa:


-asigure serviciile turistice ce fac obiectul prezentului contract la un standard calitativ corespunzator;
-confirme in scris comanda beneficiarului in cazul in care exista disponibilitati la cazare, iar odata cu
confirmarea sa emita si factura proforma cu valoarea totala a serviciilor comandate, factura pe care o va
transmite pe fax beneficiarului;
-informeaza in timp Beneficiarul despre eventualele modificari survenite din motive neprevazute care ar
putea schimba desfasurarea normala a programului;
-rezolve sesizarile si reclamatiile venite din partea Beneficiarului in maximum 24 de ore de la primirea
lor.
BENEFICIARUL se obliga sa:
- comunice diagrama, structura exacta si componenta grupurilor cu 7 zile calendaristice inainte de
sosirea efectiva a grupului, iar in comanda in scris sa fie mentionate toate detaliile necesare;
Turistii individuali vor fi anuntati cu 3 zile calendaristice inainte de sosirea lor;
Turistii neanuntati conform termenelor stabilite vor fi considerati turisti pe cont propriu si li se vor
aplica tarifele afisate la receptie pentru turistii pe cont propriu.
- achite o taxa de rezervare in cuantum de 50% din valoarea facturii proforme in termen de 24 de ore de
la primirea acesteia si sa transmita Prestatorului dovada platii;
- comunice in scris Prestatorului orice modificare sau anularea comenzii initiale cu cel putin 72
de ore inainte de data rezervarii in cazul grupurilor de turisti si cu 48 de ore inainte de data
rezervarii in cazul turistilor individuali;
- in cazul anularii totale sau partiale (a peste 30% din comanda) Beneficiarul pierde taxa de rezervare;
- achite contravaloarea tuturor serviciilor prestate;
3. Modalitati si conditii de plata:

Facturarea se va intocmi de catre PRESTATOR conform comenzii de rezervare emisa de Beneficiar


cu respectarea tarifelor convenite .
Plata se va face in lei sau in valuta la cursul de referinta BNR al zilei, in numerar sau cu card
( VISA si Eurocard/Mastercard), cand plata se efectueaza la receptie, ori prin virament bancar (OP)
imediat dupa emiterea facturii, cu prezentarea ordinului de plata vizat de banca emitenta.
Pentru rezervarile facute de agentiile de turism, se achita un avans de 40% din valoarea
facturii, urmand ca restul sa se achite in cont pana la data sosirii turistilor in unitate.

4. Durata contractului:

Acest contract este valabil incepand cu data de _______pana la data de __________

5. Raspunderi:

Neexecutarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor asumate atrage desfiintarea


prezentului contract si plata ,de catre partea in culpa, a daunelor interese corespunzatoare.

6. Forta majora:

Forta majora, constatata si comunicata in conditiile legii, apara de raspundere partea care o
invoca. In sensul acestui contract, constituie caz de forta majora orice eveniment imprevizibil la
data semnarii contractului si orice alt eveniment mai presus de vointa si controlul partii care il
invoca si ale carui consecinte sunt de neprevazut si de neinlaturat de catre parte care il invoca.

7. Incetarea contractului:

Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:


a) prin ajungerea la termen;
b) inainte de termen, prin acordul partilor;
c) pentru nerespectarea obligatiilor de plata ale Beneficiarului, ce depasesc 30 de zile de la data
scadentei, prezentul contract se reziliaza de plin drept, fara a fi necesara o somatie sau notificare
prealabila, urmand ca debitele sa fie recuperate pe cale judecatoreasca.

8. Litigii:

Se va incerca o rezolvare amiabila a oricaror litigii ivite pe parcursul derularii contractului ; in


caz contrar se va apela la solutionarea instantelor de judecata competente.

9. Modificari:

Modificarea prezentului contract se va face doar cu acordul ambelor parti.

Prezentul contract s-a incheiat astazi ________ in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.

PRESTATOR BENEFICIAR