Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COLABORARE

Nr.________________ Incheiat astazi _____._____.2016

Intre:
S.C. TOURING EUROPABUS ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5A, Sector 1, telefon 021 316 08 90,
fax: 021 312 85 43, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2585/1995, Cod Fiscal RO7177280, cont LEI RO53INGB0001000112398917,
cont EURO RO94INGB0001000112390710, deschis la Banca ING BARINGS-BUCHAREST BRANCH, reprezentata prin Dna. ANITA
AURSULESEI, in calitate de DIRECTOR REGIONAL VANZARI, denumita in continuare PRESTATOR
Si
S.C
telefon

CUI

cu sediul in
, fax

, email:

_______cont nr.

__________________________________ in calitate de

, Sector/Judet ____________________
inregistrata la Registrul Comertului sub nr

__________deschis la _______________________________, reprezentata prin


, denumita in continuare, BENEFICIAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI il constituie:


Vanzarea de bilete de autocar, bilete de transport aerian, produse si pachete turistice precum si servicii auxiliare oferite de catre PRESTATOR in
tara si in strainatate, inchirierea de autocare, microbuze, autoturisme, conform preturilor si conditiilor stabilite pentru fiecare oferta in parte, conform
anexelor.
II. DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de reprezentantii autorizati ai ambelor parti contractante si este valabil pana la 31.12.2017,
putand fi prelungit pe noi perioade de timp agreate de parti, prin acte aditionale semnate bilateral.
III. VALOAREA CONTRACTULUI:
Valoarea contractului rezulta din serviciile care se vor presta.
IV.

OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE:


BENEFICIARUL se obliga:

4.1 Sa transmita PRESTATORULUI in scris (e-mail, fax) comanda ferma de rezervare in cazul biletelor de autocar, biletelor de avion sau al
cazarilor individuale sau de grup, a altor servicii auxiliare (inchirieri autocare, microbuze, autoturisme) la termenele solicitate de
PRESTATOR.
Sa comunice detaliat in scris, sub forma de COMANDA FERMA programul aferent actiunilor speciale solicitate (conferinte, simpozioane, cocktailuri, transferuri, tururi optionale );
Sa comunice in scris (e mail sau fax) orice modificare sau anulare a comenzii initiale in termenele stabilite in anexele ce vor fi intocmite pentru
fiecare actiune in parte.
Sa plateasca serviciile la termenele prevazute in contract, in caz contrar, PRESTATORUL rezervandu-si dreptul de a actiona in instanta atat pe
cale penala cat si comerciala.
Sa recunoasca si sa-si asume toate facturile emise de catre PRESTATOR in baza prezentului contract pentru vanzarile efectuate pentru si in
numele PRESTATORULUI. Sesizarile asupra facturilor se fac in scris in termen de 5 zile de la emitere in caz contract acestea sunt considerate
acceptate de catre BENEFICIAR.
Sa achite PRESTATORULUI o penalizare de 0,2% pe zi calendaristica de intarziere a virarii sumei datorate si neachitate la termen pentru facturile
emise de acesta.
PRESTATORUL se obliga:
4.2 i) Sa garanteze efectuarea serviciilor continute in contractul de calatorie, chiar in cazul in care aceste servicii vor fi prestate prin intermediari.
In cazul prestatiilor incorecte, BENEFICIARUL poate solicita corectarea acestora si agentiei de turism, direct sau prin colaboratorii sai, va
incerca rezolvarea solicitarilor sau va oferi alte servicii de o calitate similara sau superioara cu cele din contractul de calatorie, fara costuri
suplimentare din partea BENEFICIARULUI.
ii) De la prevederile aliniatului i) fac exceptie urmatoarele cazuri:

neindeplinirea sau indeplinirea incorecta a serviciilor prevazute in contract se datoreaza BENEFICIARULUI (neindeplinirea conditiilor de
grup si ale termenelor comunicate intial: termene de plata avans, termene de comunicare a numelor, modificari ale numarului de
persoane etc);

neindeplinirea sau indeplinirea incorecta este atribuita unui tert care nu este parte in contract, sau cu care PRESTATORUL nu are relatii
contractuale, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate;

neindeplinirea sau indeplinirea incorecta se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor situatii care nu puteau fi prevazute sau
evitate.
In ultimele doua cazuri agentia de turism va acorda asistenta prompta BENEFICIARULUI.
iii) Sa elibereze factura si sa expedieze prin posta electronica (e-mail), conform legislatiei in vigoare (Art. 155, alin. 6 din Codul Fiscal)
facturile in format electronic pentru contravaloara serviciilor vandute de BENEFICIAR si pentru ca acestea sa fie achitate conform pct. VI .
Beneficiarul este de drept in intarziere cu privire la plata biletelor deja emise catre utilizatorii finali. Prestatorul isi rezerva dreptul de a
verifica activitatea si platile ce fac obiectul prezentului contract in orice moment, pe toata durata desfasurarii prezentului contract .In situatia
in care nu se efectueaza plata in termenul agreat, Prestatorul va putea sista/anula emiterea biletelor si vanzarea produselor de catre
Beneficiar, sub sanctiunea platii tututor prejudiciilor rezultate.

4.3 In cazul in care, dupa inceperea calatoriei, o parte a serviciilor prevazute in contract nu poate fi realizata, PRESTATORUL este obligat:

sa ofere BENEFICIARULUI alternative corespunzatoare, fara plata unor sume suplimentare;

sa restituie BENEFICIARULUI sumele corespunzatoare serviciilor nerealizate;

daca nu pot fi oferite BENEFICIARULUI alternative corespunzatoare, se asigura fara costuri suplimentare, transportul retur al clientului la
locul de plecare si, dupa caz, despagubiri pentru serviciile neprestate.
4.4 PRESTATORUL trebuie sa informeze BENEFICIARUL asupra posibilitatii incheierii unor contracte de asigurare facultative, a prevederilor si
preturilor acestora: asigurarea medicala de calatorie in strainatate sau asigurarea de stornare.
4.5 PRESTATORUL trebuie sa ofere BENEFICIARULUI informatii de ordin general privind pasapoartele, vizele si formalitatile medicale necesare
pentru calatorie, dar nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care la frontiera clientii au probleme datorate situatiei lor juridice sau administrative.
Beneficiarul trebuie sa se informeze periodic asupra modificarilor mentionate pe site-ul politiei de frontiera -www.politiadefrontiera.ro sau(021/
9590.)
4.6 In cazul in care BENEFICIARUL doreste sa reclame calitatea unui anumit serviciu, trebuie sa comunice acest lucru in scris reprezentantului
local/partenerului PRESTATORULUI (sau persoanei indicate de catre Prestator) care a furnizat serviciul., la data la care a intervenit acest
incident/neconcordanta. Comunicarea la timp a reclamatiei si dovedirea incorectitudinii serviciului revin in exclusivitate BENEFICIARULUI. Dupa
incheierea excursiei, BENEFICIARUL trebuie ca in maxim 7 zile sa comunice in scris agentiei de turism problemele nerezolvate sau rezolvate
partial la fata locului.
4.7 Sa anunte BENEFICIARUL in timp cuvenit asupra oricaror schimbari neprevazute aparute in timpul derularii serviciilor confirmate si datorate
unor cauze obiective si independente de PRESTATOR.
V. TARIFE SI FACILITATI:
Tarifele serviciilor solicitate sunt cele prevazute in oferta care devine anexa si parte integranta din acest contract, confirmata de PRESTATOR si
acceptata de BENEFICIAR, cu urmatoarele specificatii:
Discount pentru companie:
- 15 la bilete de avion
- 10% pentru bilete de autocar
- 5% pentru orice pachet touristic sau cazare
- 10% pentru Rent a Car
- 10% pentru asigurari medicale
-

Reduceri poentru angajatii companiei:


3% la achizitionarea de cazari sau pachete turistice;
10 la bilete de avion;
10% la bilete de autocar;
10% la asigurari de calatorie;
5% la rent a car.

VI. PLATI:
6.1 BENEFICIARUL va face toate platile pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract, prin transfer bancar in contul PRESTATORULUI
sau in numerar, pe baza de chitanta si factura fiscala;
6.2 Facturile emise de PRESTATOR vor fi achitate de catre BENEFICIAR in termen de maxim 7 zile de la data emiterii urmand ca dupa acest
termen sa se aplice penalizari in valoare de 0,2% din valoarea facturii, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere.
6.3 Platile pentru servicii turistice in strainatate, care se vor achita in lei se vor factura la cursul BNR din ziua facturarii la care se adauga un procent
de 2% sau direct in valuta.
6.4 Beneficiarul este de drept in intarziere cu privire la plata biletelor/serviciilor deja emise catre utilizatorii finali.Prestatorul isi rezerva dreptul de
a verifica activitatea si platile ce fac obiectul prezentului contract in orice moment, pe toata durata desfasurarii prezentului contract .In situatia in
care nu se efectueaza plata in termenul stabilit, Prestatorul va putea sista/anula emiterea biletelor si vanzarea produselor de catre Beneficiar, cu
sanctiunea platii tuturor prejudiciilor rezultate.
6.5. Prestatorul acorda Beneficiarului o limita de credit de _________, pentru produsele si serviciile vandute Beneficiarului.In cazul in care
aceasta limita este depasita plata se va efectua in aceeasi zi.
VII. CONDITII DE REZERVARE:
7.1 Rezervarile se transmit de catre BENEFICIAR in scris prin fax sau e-mail.;
7.2 Rezervarile se considera ferme numai in urma transmiterii confirmarii scrise de catre PRESTATOR si a acceptului scris a Beneficiarului.
7.3 PRESTATORUL garanteaza rezervarile efectuate cu voucher NOVA TRAVEL.
7. In cazul biletelor de transport aerian, vor fi valabile si conditiile de transport ale companiei aeriene respective. La solicitarea
BENEFICIARULUI, personalul agentiei de turism este obligat sa-l informeze asupra acestor reguli. Companiile aeriene au dreptul sa modifice
orarul de zbor cu conditia de a anunta in timp util, pasagerii. PRESTATORUL nu isi asuma raspunderea pentru nerespectarea de catre
compania aeriana a orarului de zbor, a tipului de avion planificat sau a daunelor aferente pierderii bagajelor, caz in care se vor aplica Regulile
legate de transportul aerian international aprobate la Conventiile de la Varsovia si Haga.

VIII.

CONDITII DE ANULARE SI MODIFICARE A COMENZILOR:


8.1 Modificarea si anularea comenzilor de catre BENEFICIAR se poate face numai cu acordul PRESTATORULUI si in conformitate cu clauzele
de anulare si/sau modificare ce se aplica serviciului comandat (clauze de anulare/modificare etc, inclusiv penalitatile trebuie facute cunoscute
clientului inainte de rezervarea ferma).

8.2 BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea penalizarilor in cazul anularii sau modificarii comenzilor, in conformitate cu
solicitarile si penalizarile companiilor aeriene
8.3 Anularea serviciilor solicitate se va efectua doar in scris prin fax sau e-mail, PRESTATORUL avand obligatia de a confirma anularea
serviciilor;in urmatoarele conditii:
pentru bilete de avion, numai cu respectarea conditiilor impuse de regula fiecarui tarif
pentru rezervari hoteluri si orice alte pachete servicii care includ rezervari hoteluri in Romania:
- fara penalitati pentru turisti individuali cu 48 ore inainte de ziua cazarii in cazul in care in confirmarea transmisa de catre PRESTATOR nu sunt
alte mentiuni;
- pentru actiuni speciale (targuri, conferinte, si altele):
- conform conditiilor mentionate in oferta care va constitui parte din acest contract, confirmata de PRESTATOR si acceptata de BENEFICIAR;
- conform anexelor la acest contract care vor cuprinde conditiile de rezervare, conditiile de anulare si modalitatea de decontare.
IX. CLAUZE SPECIALE SI MODIFICARI DE SERVICII SI PRETURI:
9.1 In cazul actiunilor speciale (conferinte, simpozioane, cocktail-uri, team-building-uri, evenimente speciale), clauzele referitoare la conditiile de
rezervare, plata si anulare, vor fi anexate la oferta emisa de catre PRESTATOR.
9.2 PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a modifica programul excursiei in cazul unor situatii neprevazute atat pentru agentie cat si pentru
furnizorii de servicii cu care colaboreaza: intarzieri in traficul aerian, conditii meteo nefavorabile, cazuri de forta majora, situatii de caz fortuit, etc.
PRESTATORUL are obligatia de a aduce la cunostinta, in scris si in cel mai scurt timp, orice modificare legata de serviciile prevazute in contractul
de calatorie.
9.3 PRESTATORUL poate modifica preturile pentru serviciile pe care le ofera in anumite cazuri independente de modul de functionare a agentiei
(aparitia sau modificarea unor taxe impuse de autoritati, schimbarea cursului valutar, etc) cu maxim 20 de zile inainte de inceperea calatoriei.
9.4 BENEFICIARUL este in totalitate responsabil de respectarea dispozitiilor referitoare la pasaport, viza, vama si sanatate. PRESTATORUL nu
are nici o responsabilitate in cazul in care autoritatile de frontiera din statele unde are loc excursia refuza clientul fara explicatii la trecerea frontierei,
chiar in prezenta vizei de intrare, prin urmare clientul nu poate cere prestatorului de servicii despagubiri sau rambursarea contravalorii excursiei.
9.5 Pagubele cauzate de client altor persoane in timpul desfasurarii excursiei vor fi suportate in exclusivitate de catre client.
9.6. In cazul in care BENEFICIARUL nu-si achita intocmai si la timp obligatiile financiare stipulate in prezentul contract, PRESTATORUL va putea
preda dosarul juridic (contract, facturi, etc) catre o firma specializata in recuperari creante, debitoarea fiind tinuta de obligatia de a achita atat
comisionul firmei recuperatoare cat si toate celelalte cheltuieli avansate de aceasta pentru recuperarea creantei, in baza facturii fiscale emise de
PRESTATOR.
X. FORTA MAJORA:
In caz de forta majora, partile pot fi exonerate de raspundere. Cazurile de forta majora sunt considerate calamitatile naturale, starea de razboi,
greve, etc. Acestea se comunica in scris (din partea celui care invoca forta majora) in maximum 5 zile de la constatarea starii de forta majora.
Orice disputa cu privire la derularea prezentului contract va fi solutionata pe cale amiabila de catre parti. In caz contrar, oricare dintre parti poate
supune litigiul competentei instantei judecatoresti care se afla la locul de inregistrare / derulare a contractului.
XI. NOTIFICARI
Orice notificare dintre parti va fi considerata valabila doar in cazul in care este facuta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la
adresele partilor asa cum st. mentionate in prezentul contract, sau prin fax, e-mail cu confirmare de trimitere/primire.
XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul unor neintelegeri cu privire la modul de executare a prezentului contract, partile vor incerca rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, iar
daca acest lucru nu este posibil competenta teritoriala va reveni instantelor judecatoresti de la sediul PRESTATORULUI.
XIII. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract poate inceta de plin drept prin ajungerea la termen dupa acordarea unui termen de preaviz de minim 7 zile pentru remedierea
obligatiei contractuale incalcate, sau prin denuntare unilaterala facuta de catre o parte cu obligatia de a notifica in scris cealalta parte cu un preaviz
de minim 60 zile, sub sanctiunea platii de daune interese. Obligatiile deja scadente intre parti la momentul rezilierii trebuie indeplinite intocmai si la
timp potrivit prevederilor prezentului contract.
XIV. CLAUZE FINALE
Prezentul contract a fost incheiat astazi ______.________.2016, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice modificare
a prezentului contract se face prin act aditional cu acordul scris al ambelor parti considerat ca facand parte integranta din contract.
PRESTATOR

BENEFICIAR

Nume:

Nume: ________________________________________

AURSULESEI

Prenume: ANITA

Prenume: ______________________________________

Reprezentant legal al:

Reprezentant legal al:

S.C. Touring Europabus Romania S.R.L.

S.C. ________________________________________S.R.L.