Sunteți pe pagina 1din 6

Aurelia Bdrbulescu

Scriem si, vorbim corect!

ORTOGRAME

6,1;nrroTREND
Cuprins
wp*ffi
intr-o, intr-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un

oEscoprnAt

@ o.r.oper5 formele gregite ;i subliniazS-le:


intro/Tntr-o zi de septembrie, dupd terminarea orelor am plecat cu Paul, la el acas5. Voia
si imi arate porumbeii. Am privit fascinat mullimea de porumbei care se afla intr-ofntro
volierS. in spatele ei era porumbarul. Tatdl luiil fdcuse dintr-o/dintro sc6ndur5. Fiecare po-
rumbel avea cdsula lui. lntrau printr-o/printro ferestruicS rotundS. in fiecare se afla c6te un
cuib. Tn ele porumbilele cloceau oudle. Totul era interesant.
intr-un/Tntrun t6rziu am plecat acas| inc6ntat de ceea ce vizusem.

"W,
"ri*d.
Descoperi formele corecte gi incercuiegte-le:
D Printro/Printr-o minune a scdpat bietul puigor de uliu.
il Se auzeau zgomote dintr-un/dintrun tufig.
tintrun/intr-un cuib erau trei puigori de 16ndunicS.
t Dintr-o/Dintro vaz5 trei flori sunt ofilite.
tintro/Tntr-o colivie erau doi papagali gil5giogi.
tr Am alergat printrun/printr-un c6mp cu maci gi albistrele.

EXERSEAZAI

tWlnlocuiegte spaliile libere cu ortogramele potrivite:


zi Rex a plecat la plimbare. Se plictisise in ogradS. Se hotir6se
dat5. legise spdrturi de la gard.
Pe drum, gan! a gisit un os. A luat osul ;i a plecat spre lacul din apropie-
re. A privit in oglinda lacului. A vSzut ci osul din api e mai mare. clipi a lisat
osul din gurS 9i a siritin ap5. VE imaginali ce a gisit!

@ ntcetriegte propozilii cu fiecare din ortogramele: intr-o,intr-un, dintr-o, dintr-un, prin-


tr-o, printr-un.
GqsF=#&BF*-g{'|68F
-/^
,$ Completeazl spaliile libere cu aceleagi ortograme de la exerciliul 4.

il minune a luat nota zece.


D sc6ndurd a fScut cdsuld pentru pis5rele.
t S-a rup o ramuri copac.
tOpasdreaintrat ochi de geam spart.
t zi cSlelul a disp5rut.

APROFUNDEAZA!

@in spaliile libere scrie ortogramele potrivite pentru a completa proverbele date:
sc6nteie mic5 se aprinde focul mare."
ridiche patru feluri de m6ncare se fac: rasi gi nerasS, cute 9i felii."
papuc;i o opinc5, lipa-lipa nea StEnic5."
ureche intr5 gi prin alta iese."

Q fext pentru dictare:


intr-un tdrziu ouzim forfotd pe drum. Dintr-o dotd bdtdile puternice in poortd ne sperie.
Agteptdm sd se opreascd. intr-o clipd pornesc iord.
Neindreptdm spre poartd. Dintr-o loviturd puternicd poorta se prdbugegte. Un strdin des-
colecd gi spune intr-un tdrziu:

- Ploud gicolul e obosit. Mdine dimineold plec.


Strdinul se uitd de la unul la altul gi le cere opoi un loc de odihnd pentru el gi pentru col.

EXE RCTTTU JOC!

3
A_
Completeazl
B.
careul. Descoperd cuvdntul cu sens asemdnitor celui oblinut pe verticala

1. fdcut de r6s - u...


2. este foc 9i parS - f...
3. dE de urmd - 9...
4. bag5 la cap - r...
5. dd inapoi- r...
6. prinde de veste - a...

A_B-> ; sinonimul +
sa/s-a
Se scrie sa cand acest cuvant se poateinlocui cu lui sau ei.
,:Bun,ica ia €ste bund gi bl6ndi,;,llui, eil ', | '

interesant5. (lui,:ei)
',,' Cartea',Ca e r ,'

Pe banca sa e o floare. (lui, ei)


,' ,, ' 5e'scrie s-a c6nd sunt dou,S iuvinte Car:e se rostesc,impreuni intr,-o,singurE
suaoa, rar rn scris se Ieag5 cu liniu!5 de unire.
Cuv6ntul ,,a" ajutd la exprimarea unei acfiuni care s-a desfSgurat in trecut a dus,
a cdntot, a gdsit etc.
Balonul colorat s-a sport.
Ovidiu s-a plimbof in parc.
Biiatul s-a trezit de dimineatS.

DESCOPERA!

& D"t.oper5 gregelile gi bareazS-le:


intririi unui bloc. Mama saf s-a,Taga,
Bela sa/s-a nSscut sub treptele
ii ingrijea cu mare dragoste pe ea gi pe fr5liorii ei. C6nd mama sa/s-a
pleca dupS mSncare, ei gedeau linigtiliin grot5.
Dupd ce au crescut, Bela sirea peste fratii s5i 9i iegea la gura grotei.
intr-o zi a auzit un zgomot. S-a/Sa lipit de peretele grotei. O m6ni
inmdnugatd sa/s-a apucat sd ii scoatd unul c6te unul. Bela s-a/sa fScut
tot mai micd 9i a scdpat.

ff) lncercuiegte forma corectS:


t loana s-a/sa suit cu sora sa/s-a pe scar5.
tr Livia sa/s-a 96ndit ca ziua sa/s-a s5 o serbeze la bunici.
t Cerbul rinit nu s-a/sa maiintors la gazda s-a/sa.

EXERSEAZA!

ffi aareazi forma gresitS:


intro/intr-o noapte de iarn5, pidurarul s-a/sa trezit din cauza furiei c5!elugei sale.
S-a/Sa imbrdcat 9i a iegit afar5. Sa/S-a uitat spre c51elu;a sa/s-a, apoi spre poarta de la
gr5din5. De cum a deschis poarta o ciprioard a !6gnit pe 16ng5 el gi s-a/sa dus in fugd sub
gopron. in grSdini strdluceau douS lumini!e. Era un lup.
Pddurarul a aprins o fSclie. S-a/Sa indreptat cStre lup. Acesta a fugit 9i s-a/sa ascuns in
pSdurea intunecatS.

1:.' 5''3
{ffiW%#WWEWW-W*WWffi**ffi
ffi.
w Completeazd dupd modelul dat:
a) se bucurl + s-a bucurat b) s-a domolit -+ Se domolegte
se ascund€ --+ s-a 96ndit +
se apleacS --+ s-a culcat +
se scuzS + s-a rugat +
se plSnge -+ s-a enervat --+

;!L

@w
Y/
Lompleteaza cu s-o sau so:
O c5!elugd a fost aruncati in cugca unui tigru apucat si latre gi sd dea din coad5.
Tigrul apropiat de ea, dar ca la o comandS- oprit. Ainceput s5 se agite bucuros
pe l6ngi musafira . Dupd ce s-au adulmecat unul pe altul, cele doui animale au ince-
put si se joace.

APROFUNDEAZA!

€&; nt.atrie;te c6te dou5 propozilii folosind cuv6ntul so 9i ortograma s-o.

@; fext pentru dictare:


S-o deschis floorea zombilei. Mirosul porfumot s-o imprdStiot peste tot.
O albind hornicd s-o trezit de dimineafd. A pornit in zbor dupd po-
len. S-a aSezot pe o floare de zambild. S-o mutat pe olto 5i ior pe
alto, pdnd a cules tot polenul. Pe tiia so, zombilo oveo multe flo-
ricele. S-a dus apoi la stup sd lase polenul. S-a fntors lo altd floo-
re gi tot o$o q zburat tootd ziua. Familio so ero more Si oveo
nevoie de miere sd se hrdneascd.

EXERCtTtU JOC!

@ Completeazi careul folosind cuvinte cu sens asemdnStor celor date mai jos. Scrie cu-
vSntul cu sens asemSnitor celui de pe verticala A - B.

1.clar-1...
2.team5-f...
3.mire!-m...
4.protejeazd-a...
5.cer-b...

A_B-> ; sinonimul +

S-ar putea să vă placă și