Sunteți pe pagina 1din 7

4

VLADIMIR GROSU

CURRICULUM VITAE
Do|e реl$опаlе

Nume, Grosu Vladimir


Sex
рrепчmе
Masculin
Dац loc
naýtere
Cetatenia
stafe civiIё

Аriа de Specializare

Grosu Vladimir - incepAnd in 1996 activiИtea in domeniul jurispruden{ei in caliИte de


consultarrt la Judecйtoria sect.BoИnica, apoi de lector de drept penal la Catedra de Drept
репаt gi Criminologie а facultalii de drept а Universiйlii de SИt din Moldov4 qi- а extins
aria qi interesul prin activiиtea de predare а disciplinelor de Drept Penal, DTept Penal
Соmраrаt qi Drept Penal lntema{ional, PTocedura qi practica CIEDO, precum 9i prin
activiИtea рrасfiсi de тертеzепИrе in instanle de judесаЩ consultantijuridicй, practici de
negocieri, rерrеzепИrе а Guvemtrlui la Curtea Ечrореапй а Drepnrrilor Omului,

Interese: drepturile omului, jйsprudenla CIEDO gi а altor oTgane jurisdic{ionale


intema[ionale, itцisdictiile intemalionale, drept Comparat qi Drept (Penal) Intemajional,
constifulionalizarea dTeptrrlui, problematica rёspunderii penale а persoanelor jmidice,
psihologia maselor, Иctica negocierilor (diplomafice).

Educa|ie, titluri асаdеmiсе ;i alle саlфсdri

2006 Conferenliar UniveTsitar, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Rep.


Moldova,
200з Doctor in Drept, USM, Chiqinau, Rep. Moldova,
1999-2000 Studii masterat, acordarea diplomei de Magistru in Drept, USM, ChiEinau, Rep.
Moldova,
1992-1,991 Studii la FасulИtеа de DTept, асоrdаrеа diplomei de Licenliat in Drept, USM,
Chiginau, Rep. Moldova.

Cele tпаi sеmпфсаtivе lrаiппiпguri :

06/ 2013 _ "Respectarea qi рrоmочаrеа drepturilor omului iп SUA" in cadrul рrоgrаmului


"Iпtеrпоtiопаl yisitors leadership program" SUA, Dераrиmепtul de Stat al
SUA;

2011 seminar tematic "Iпdерепdеп|а jadecdtorilor qi procurorirlor: perspective ;i


provocйrt', Trieste, Italia, GrNIDEM CAMPUS, training juridic pentru
functionari publici, Comisia de la Venelia);

09/2008 ciclul intema}ional de specializare iп administra}ie public1 "Pracfic а пegocierilor


diplotпalice", CeTtificat de Specialitate, ýcoala nationali de administrare
(ENA), Paris, Frапlа;

1
г

10/2006 - 11/2006 - participarea la seminar intemational in domeniul pтoprietalii intelectuale


pentru {ёrile in curs de dezvoltare, Qingdao, China.

Activilate рrо|еsiопаld rеlеvапtd

05/ 2018 - prezent ýef-interimar Departament Drерt Penal, Facultatea de Drept,


USM,

1212015 - prezent Avocat, Uniunea Avocalilor din Rep. Moldova,

August 1997 - prezent Lector/conferonliar universitar, Departament Drept Penal,


Facultatea de Drept, USM, Profesor de Drept penal, Drept
penal comparat, Drept penal intemational, Рrосеdчrа 9i
jurisprudenla CIEDO;

02l20I5- 07l 201.5 Ministru al Justitiei а Republicii Moldova;

06/2011-0212015 Vice- Ministru al Justi}iei а Republicii Moldova;

|2l 2006 461 2011 Agent Guvemamental - Reprezentantul Guvemului


Rep.Moldova la Curtea Ечrореапй а DreptuTilor Omului;

_ 12l 2006 director Departament Drept de Autor gi DTepturi Conexe,


0з/ 2006
Agen{ia de Stat pentfu Proprietate Intelecfualё а Rep.
Moldova (AGEPI);

Prodecan, Facultatea de Drept, USM;


August 2004 - march 200б

08/2001 _ 08/2003 ýef departament juridic S.A."Euromol;

ýef depanament juridic "Chisinau-Gaz" S.R,L.


10/1999 - 03/2000
jurist "Moldova-Gaz"S.A
10l |991 _ 10/ 1999

_ |0l |99,7 consultant juridic la Judecdtoria sect. Botanica, Chisinau, Rep.


10/ 1996
Moldova;

Descrierea altor activitd|i profesioпale / mьiuпi iп calitate


de ежреrt

08/ 2018 Dezvoltarea Conceptului privind studiul aTestului preventiv,


expert, Proiect al Consiliului Euroepi (СоЕ) "Promoyarea
uiui sistem al justi|iei репаlе iп Republica Moldoya сопfоrm
cu dr eptur ilе опului",,

05/2018- 07/ 2018 Raport сч privire la evaluarea necesitalilor cadrului lеgзl al


jusiiliei penale in lumina principiiloT umanizirii 9i justiliei
iestaurative, expert, Proiect al Consiliului Euroepi (СоЕ)
"Рrопоуаrеа uпui sistem at justi|iei репаlе iп Republica
Moldova сопfоrm cu drepturile оmului".
2
6

\2l 2017 prezentarea tematicй,,Staпdarde lпlеrпаtiопаlе $i ехреriеп|а


Rep. Moldova iп dоmепiul legisla\iei priviпd protecIia datelor
сu caracter реrsопаГ', Expert din раrtеа Comisiei de la
Vene{ia, proiecful "Sus|iпerea Democra|iei рriп reforma
electorald iп Republica Kygzd", (Strasbourg) ;

200,7 _2014 formator, Institutul National al Justiliei, Rep. of Moldova ;

01/ 2018-12/ 2018 Expert, imЬuпdtd|irеа motivdrii hotdrdrilor CSM priviпd


cariera judecdtorilor iп Rep. Moldova, еlаЬоrаrеа Ghidului
pгivind motivaTea hоtйrбrilоr CSM, Proiect USAID - Justilie
Тrапsраrепtб in Rep. Moldova:

|Il 20|7-02/ 2018 Expert, Р r efe с У iопаr еq mе caпismului r dspuпderii discipliпare


а judecdtorilor iп Rep. Moldova, Proiect USAID - Justitie
Тrапsраrепtб in Rep.MoIdova:

prezentarea tematica ,,Орiпiilе Coпisiei de la Vепеliа iп


05l 201,7 dоmепiul legisla|iei electorale: rесоmапddri de bazd", Expert
din partea Comisiei de la Venetia, Рюtесt "Sus|iпеrеа
Democra|iei рriп reforma electorald tп Republica Kyrglzй",
Bishkek, Kyrgyzstan;

Exper| Дпаlizа si evaluarea uпifоrmitd|ii jurisprudeп|ei


April 2017 Curyii Supreme de Jusli|ie iп dоmепiul libertd|ii de expresie;
Proiect EU |GIZ ATRECO: ,,SpoTirea Eficienlei,
Responsabilitй{ii gi Transparenlei instanlelor de judecatd din
Rep. Moldova";

Expert iп cadrul misimrii de ехреr[i, suport serviciului de


08/ 2017_ 01/ 2018 рrоЬаliчпе din Rep.Moldova in elaborarea amendamentelor
legislative, Proiect UE de Asisten!й Теhпiсё "Suslinerea
sistemelor de executare, probaliune qi reabilitare in Rep.
Moldova'.

Expert in cadrul misiunii de experli cu scopul de а elabora


01/ 201,7- 0з/ 201'7 "Metodologia de monitorizare а sistemului de probatiune",
Proiect UE de Asisten{й Tehnicй "Susjinerea sistemelor de
ехесчtаrе, probaliune qi reabilitare in Rep. Moldova".

Expert in саdrul misiunii de ехреrli cu scopul de а elabora


l2l 2016 01l201,7 "Analiza Sistemici Comprehensivi а sistemului de probaiiune
din Rep. Moldova", Proiect UE de Asisten!й Теhпiсd
"SuslineTea sistemelor de executare, proba{iune 9i reabilitare
in Rep. Moldova".

2014 ýeful grupului de lчсrч privind еlаЬоrаrеа legii cu privire la


,,Rйspunderea disciplinarй а judecйtorilor" iп Rep. Moldova;

3
I

Acliviй(i ;i ехреriеп|d tп diverse cotпbii si оrgапе


201з -20|,7 МеmЬru supleant al Comisiei de 1а Vene{ia, Consiliul
Ечrореi;

Reprezentant а1 Guvemului Rep. Moldova la Сurtеа


201 1 -2015
ConstituJionalй ;

МеmЬru al Consiliului ýtiinlific ре lingё Curtea Supremd de


20l б - prezent Justilie;

Membrul grupului de negociatori din partea Rep. Moldova


20l1 2014
pentru negocierea Acordului de Asociere Republica Moldova
- Uniunea EuTopeand.
Consiliul Superior al Magistraturii, МеmЬru;
0212015 _ 0,7120|5

меmьru colegiului de calificare а Judecdtorilor (consiliul


2007 _20L2 а1
Superior а1 Magistraturii);

_2014 Membru al comitefului Director pentru Соорреrаrе Juridicd


201'з
(CD-CJ), СоЕ,

ýeful delegaliei Rep. Moldova iп formatul dialogului


201 1_2014 Drерпгilе Omului dintre RM-UB;

ýefrrl delegaiiei Rep, Moldova, рrеzепИrеа


raportului ре, lаri
10/ 2011, in cadrul procesului de EvaluaTe Peridoci UniveTsalё (UPR),
0зl2012 Consiliul pentru Drepturile Omului, ONU;

geful delega{iei Republicii Moldova la Conferin{a de Nivel


04l 201,1 inalt < Viitorul Cu4ii Europene а dTepturilor omului >
organizaй cu ocazia pre;edinliei tчrсе la Consiliul Europei.
Izmir, Turcia.

membrul delega{iei Republicii Moldova pentru prezentarea


1Il 2009 raportului ре Iаrа privind respectarea drepturilor omului in
рЙоаdа 2б03-2009 in cadrul sesiunii а 4з-а а comitetului
bNU contTa Torturii ; ONU, Geneva, Elvelia;

2007-2011 Expert, Comitetul Director репtru Drepturile Omului (CD-


DH), СоЕ;

2007-20]l1 Expert, Comitetul pentru perfectionaTea procedurilor Cu4ii


Euiopene а DrepturiloT Omului (DH-PR), СоЕ;

4
l
Cele mai semnificative publica|ii 9i lчсrЁri

Slavica BANI , Zlatko KN , Yladimir GROSU, Konstantine VARDZELASHVLI.


Opinion on the rules оfрrосеdurе ofthe Constitutionl Chamber of the Supreme Court ofthe
Kyrgyz Republic (Opinia Comisiei de la Venelia privind regulile de pTocedur1 а Camerei
Constitu{ionale а Cur.tii Supreme de Justi}ie а Republicii Kyrgyze).
httn :/fiyww.venice.coe.int/webforms/ documents/?p df=CDL-AD(2O1 5)023-е.
V.Grosu, L.Dumneanu, A.Bolocan-Harghel "Drept penal comparat. Suport de Счrs.", С hiqinau,
20l4.
V,Grosu, S.Botnaru, M,Grama, A.Savga "Drept penal. Partea Generalй", Chiqinйu: Tipografia
Сепtrаlй, 2012.
V.Grоsu, S,Botnaru, М.Gтаmа, A.Savga " Drept penal. Раrtеа Gепеrаlй." Chi ginau 2005.
V.Grosu, S.Вriпzй, V.Stati, X.Ulianovschi "Drept penal. Partea Specialб." С higinau 2005.
V.Grosu, Persoana juridicё qi problematica subiectului infracliunii in dreptul penal // Revista
nationala de drept.-200 1.-Nr.3 (6).- Р.З2-З4.
V,Grosu, Persoana juridici gi pedeapsa репаlй // Revista nationala de drept.-2002.-NT.4 (19)
р.з7 -44
V.Grosu, йsрчпdеrеа civilё Ei penall in Republica Moldova: starea de fapt //Analele qtiinlifice аlе
Universitatrii de Stat din Moldova. Seria ,,ýtiinle socioumanistice". Vol.I._ Chiýinдu: сЕ USM,
2001,р.276-278.
V.Grosu, Sрrе о justilie penald universald //Analele qtiin{ifice ale Un iversitalii de Stat din
Moldova. Seria,,ýtiin{e socioumanistice". Vol.I.- Chiqinйu: СЕ USM, 2002, р.197,201.
V,Grosu, I.Dolea, V.Zaharta. Respectarea drepturilor miпorilor iп locurile de dеtеп|iе, Raport de
moпitorizare. Ed.LгNICBF, IRP. С inau 2005,

Cele mai semnificative materiale gi соmчпiсёri (ýtiintitice)

V.Grosu, rароrt (iп catitate de expert clcR): <<Женевскче нонвенцчч 7949 еоdа: 70 леm но
службе человечесmва", la Conferinla lпtеrпаIiопаlЁ <Мартенсовские чтения 2019.
Женевские Конвенции: 70 лет спусrя>; organizat de Comitetul lпtеrпаtiопаl al Crucii Rogii
(clcR}, З0-31 mai 2019, Sankt-Peterbur8, Federa}ia Rчsё.

- V,Grosu, rарогt (iп calitate de ехреrt clcR): кВьlзовьl, сmоячlче переd zумончmорной
dеяmельносmью в конmексmе зоmяжньlх вооружённьlх конфлчкmов>> ("Рrочосёri ale
conflictelor prelungite pentru actiunea umanitarа"), Conferinla lпtеrпаliопаlё (150-летие
Сан кт-П етербурrской декларации об отмене применения во время войны некоторых

разрывных снарядов: новые контексты, прежняя значимость); organizat de comitetul


lnternational al Crucii Rogii (clcR), з0 поiеmьriе 2018, San kt-Peterbu rg, Federalia Rчsё.

- V.Grosu, raport: "NоFiUл ile de "соuсiuс" din legea репоld: сum gоrапtdm claritoteo $i
previzibilitoteo?", Conferinla lпtеrпаIiопаlЁ ВiепаlЁ, Universitatea de vesu 2-з noiembrie
2018, Timi5oara, Rоmбпiа.

5
9

v.Grosu, roport {in calitate de ехреrt clcR}; ",0,ополнumельные проmокольl u


оmвеmсmвенносmь", Шестой Региональный семинар по имплементации
международного гуманитарноrо права (МГП); seminar rеgiопаl " 40-летие деЙствия
Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям 1949 года о защите жертв
войны", or8anizat de Comitetul lnternalional al Crucii Ro9ii 8_10 noiembrie 2017, Minsk,
Repu blica Веlоrчsё.

_ V.Grosu, rароrt (iп calitate de expert din partea comisiei de la Venelia): "оm розdеленuя
влосmеЙ н болонсу сuл: Овuженче к общему uнmересУ', Conferin}a lnternalionala
<Место и значение орrана кон ституци он но го контроля в эффективном
функционировании системы сдержек и противовесов мех(ду ветвями
государственноЙ власти), 9-10 iunie 2016, lsik-Kuli, Kirgizstan.

- V. Grоsч. CoпStitutioпal сопtrоl апd iпtеrпаtiопаl treaties: challeпges for people's


sovereigпly апd pacta Suпt Seryanta principle iп а globaliziпg world ll Международная
конференция кКонституционньй контроль междуЕародных договоров), 8-9 octombrie
201 5, Bishkek, Kyrgyzstan.

- V.Grosu, rароrt la Masa rotunda "Роль и значение Консгиryционной Палаты Верховного


суда Кырrызской Республики в системе органов государственной власти" :
- " Взоuмооmношенче консmumуцчонноzо суdо u порломенmо в прововом
zосуdорсmве"
- "Исполненuе peuleHuЙ opzoHa консmumуцчонно?о конmроля. Проблемьt
чсполненuя реutенчй" .
1З-14 noiembrie 2015, Чуйская область, Сулара-2, Kirgizstan.

- Seminar pentru judecatori 9i procurori din Republica дZЕRвдIJдN, tematica "Represiunea


репаIЁ а violirilor Dreptului lnternational Umanitar: perspective па!iопаlе, regionale 9i
internationaIe" ("criminal repression of lHL violations: national, regional and international
perspectives"), organizat de Comitetul lnternalional al Crucii Ro9ii 5i Academia de Justitie din
AZERBA|JAN (AZERBA|JAN,Baku, 22-23 ianuarie 2019);
participare iп calitate de expert cheie ClCR cu соmчпiсёri:
- "Estoblishing notionol legislotion fromework for criminol rерrеssiоп of lHL violotions:
lnternotionol standards reloted to the exercise of jurisdiction over internationol сrimеs iп
паtiопоl courts".
- ''The cose low of the Еurореап court oI Нumап Rights сопсеrпiпg the сrimiпоl repression of
lHL violotions",
- ''Proctical ospects of pre-triol investigation of lHL violations: Ехреriепсе of internotionol опd
hybrid tribunols".

- Seminar pentru avocali din Republica мЕRвдUдN, tematica " Рrеzепtоrе gепеrаld о
stondordelor ýi о gаrопУiilоr judiciare opIicabile deten|iei" ("ovERvlEW оF sтдNDдRDS дND
JUDlclдL GUдRдNтЕЕs дррtlсдвLЕ то DETENTIoN") organizat de Comitetul lnternational
al Crucii Rogii 9i дсаdеmiа de Justilie din дZЕRвд|JдN (дzЕRвдlJдN ,Baku, 29_31 mai 2018);
раrtiсiраrе iп calitate de ехреrt cheie C|CR cu соmчпiсёri:
- "correlotion between lHL опd iпtеrпаtiопаl humап rights law (IHRL)",
- "Legol standords opplicoble to detention: lHL апd IHRL",
6
lo

- "Rights of vulneroble cotegories of people iп dеtепtiоп" .

- Seminar pentru judecatori 9i рrосчrоri din Republica дZЕRвдUдN, tematica "Represiunea


чiоlёri|оr Dreptului lnternational Umanitar: introducere iп Dreptul international penal"
("REPREssloN оF lHL чlоLдтlоNS: lNTRoDUcTloN то тнЕ |NтЕRNдт|оNдL сRlмlNдt
LДW'') organizat de Comitetul lnternational al Crucii Ro9ii 9i Дсаdеmiа de Justilie din
дzЕRвдlJдN (дZЕRвдUдN ,Baku, 2О-21 decembrie 2017); participare iп calitate de ехреrt
cheie ClCR cu соmчпiсЁri:
- " Оvеrviеw ofJurisdictioп"
- " l|'ar criпes"
- "Crimes Дgаiпst Нuпапiф; co-perpelratioп iп ICL"

- Grosu v. Дspecte ole cozuisticii cEDo iп moterio neexecutбrii hotdrarilor judecdtoreýti рrопuп|оtе de
iпýопrе!е diп Republico Моldоvо, Сопfеriпlа сч tema ,,Aspecte recente ale cazuisticii curlii
Europene ale drepturilor omului iп materia dreptului la чп proces echitabil", Ministerul Afacerilor
Externe а Romaniei, Bucureýti,23 martie 2010.

- Grosu V. Experiento Republicii Moldovo iп executareo hotdrбrii pilot Оlоru 5i ol|ii versu Moldovo.
seminar cu tema "Remedii effective impotriva neexecutarii sau executarii tardive а hot;rarilor
judecatoreýti паliопаlе", StraSbourg, 15-16 Маrсh 2010.

Grosu v. Леglеmе пtоrеа omiabild ýi declaro|iile uniloterole ole guvernului: iпstrumепtе iп activitoteo
ogentului guvеrпоmепtоl. conferinta iпtеrпаIiопаlё cu tema ,,Rolul agentilor 8uvernamentali iп
арёrаrеа efectiva а drepturilor omului", Bratislava, 3-4 aprilie 20О8,

роsеdаfеа limbilor

Langua9e citire 5сгiеrе vorbire

satisfacёtor Fоаrtе Ьiпе satisfбcЁtor

пrII
Fоагtе bine satisfёcBtor Foarte Ьiпе

пIlI
Ьiпе bine bine

rl
а. Limba mаtеrпё:

lII I_ tIt
Romana х х х

ь. limbi oficiale ale соЕ r]I х I III х х

rI
- Engleza

II] I II II
х х х

Ir
- Fгапсеzа

с. Alte limbi

I r
RuSa х х х
х х х
Spaniola

DЫiпс|ii de Stat
2014 - medalia Meritul Civic