Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a _____________________________________________, domiciliat/ă


în _____________________, str. _________________________, nr._____, bl. ____, sc.
____, ap.____, telefon ______________________, e-mail ____________________,
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere faptul că nu am antecedente penale, nu sunt şi nu am fost urmărit
sau condamnat de fapte prevăzute de legea penală, obligându-mă să actualizez prezenta
declarație în ipoteza în care vor interveni modificări în cazierul meu judiciar.
Prezenta declaraţie îmi este necesară pentru completarea dosarului de personal în
calitate de angajat al societății COMDATA SERVICE S.R.L., persoană juridică română, având
sediul în Craiova, str. Sfîntu Dumitru nr. 8, etaj 4, Județul Dolj, înmatriculată în Registrul
Comerțului nr. J16/82/2013, cod unic de înregistrare RO23125259.

Data _____________

Semnătura __________________

Comdata Service s.r.l. – Company subject to the direction and coordination of Comdata S.p.A.
Vat RO23125259 Headquarters and registered office: Tel. +40 0251 410 001
Capital 2.481.750 lei Strada Sfintu Dumitru nr. 8, etaj 4 Dolj Fax +40 0251 410 002
200413, Craiova - ROMANIA www.comdatagroup.com
Tel +39 02.4149931 romania@comdatagroup.com
p. 1 di 1