Sunteți pe pagina 1din 41

SLUJBA ICOANEI MAICII DOMNULUI

„ÎNDRUMĂTOAREA”
DE LA MĂNĂSTIREA NEAMȚ

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne, strigat-am…, se pun Stihirile pe 4, glasul 1,


podobie: Ceea ce ești bucuria…
Veniți, toți cei cu inimă curată, să lăudăm în cântări pe
Preacurata Fecioară Maria, Maica lui Hristos, păzitoa- rea noastră,
cea de Dumnezeu trimisă; să cinstim prea- sfințitul ei chip și al
preaiubitului său Fiu, închinându-ne cu bucurie și sărutându-le cu
evlavie.
O, preaminunatele tale lucrări, Preasfântă Fecioară, Maica lui
Hristos Dumnezeu! Că dar de minuni reverși prin chipul feței tale
și al Fiului tău din icoana Îndrumă- toarea, cea împodobită în chip
luminos, pe care o cinstim noi, dreptcredincioșii, primind alinare de
felurite sufe- rințe.
Veniți, mulțimile cuvioșilor monahi și ale dreptslăvi- torilor
creștini, să ne închinăm cu evlavie cinstitei și făcă- toarei de minuni
icoane a Maicii lui Hristos Dumnezeu, care pururea ne apără,
izbăvindu-ne de tot felul de ispite și de primejdii.
Bucură-te, Împărăteasa tuturor, care ai dăruit nouă,
nevrednicilor, icoana ta numită Îndrumătoarea, grabnică scăpare și
vindecare de felurite boli; de aceasta ne apro-
4 Slujba Icoanei Maicii Domnului

piem cu evlavie și ne închinăm ție cu credință, slăvind pe Fiul tău,


Hristos Dumnezeul nostru.
Slavă…, Și acum…, glasul 1:
Astăzi, Preacurata Fecioară, Născătoarea de Dumne-
zeu Maria, privind de sus spre noi, ne cercetează prin
preacinstitul și strălucitorul său chip, dăruind sfințire su- fletelor și
săvârșind felurite minuni celor ce se apropie de ea cu credință și i
se închină cu evlavie; drept aceea cu dragoste să-i strigăm:
Preasfântă Maică și Fecioară, ceea ce ești mângâierea și
ajutătoarea noastră, izbăvește-ne din primejdii și de veșnicele
chinuri pe noi toți, cei ce nă- dăjduim în ajutorul tău.

LA STIHOAVNĂ

Stihirile, glasul al 2-lea,


podobie: Casa Efratului…
Fecioară și Maică a Stăpânului, izbăvește de toate ne-
voile pe cei ce cu credință și cu dragoste se închină sfintei tale icoane.

Stih: Feței tale se vor ruga mai marii poporului (Psalm 44: 14).

Nădejdea creștinilor, Împărăteasa tuturor, Marie, cu


harul Fiului tău, miluiește pe cei ce cu dragoste cinstesc icoana ta.
Stih: Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul
(Psalm 44: 20).
Veniți, binecredincioșilor români de pretutindeni, să cinstim în
cântări icoana Maicii Preacurate a Dumnezeu- lui nostru.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 5

Slavă…, Și acum…, asemenea:


Maica lui Hristos Dumnezeu, Împărăteasa tuturor,
mijlocește mântuire celor ce cu evlavie cinstesc chipul tău și al Fiului
tău.
TROPARUL

glasul 1:

Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, cu dra- goste și cu


credință ne închinăm sfintei tale icoane numi- tă Îndrumătoarea și,
mulțumind, o sărutăm cu evlavie, că prin ea dăruiești celor
binecredincioși tămăduiri suflete- lor și trupurilor. Pentru aceasta,
grăim către tine: Slavă fecioriei tale! Slavă milostivirii tale! Slavă
purtării tale de grijă, ceea ce ești una binecuvântată!
Apoi Ectenia întreită și Otpustul mic.

LA VECERNIA MARE

După Psalmul 103, cântăm: Fericit bărbatul..., starea


întâi.
La Doamne, strigat-am…, se pun Stihirile pe 8, glasul 1,
podobie: O, preaslăvită minune…
O, preaslăvită minune a Preacuratei și dumnezeieștii Fecioare
Maria, Maica lui Hristos, singura care a născut fără de prihană, în
chip de negrăit, pe Dumnezeu, Zidito- rul nostru. Astăzi, prin
lucrarea harului, ne-a adunat pe toți din toate părțile la
duhovniceasca prăznuire a cinsti-
6 Slujba Icoanei Maicii Domnului

tei sale icoane numită Îndrumătoarea.


O, cât de minunate sunt lucrările tale, Preacurată Fe-
cioară! Că preacinstită icoana ta s-a arătat ca un izvor de minuni;
către aceasta alergăm noi, credincioșii, și cu evlavie o sărutăm,
primind daruri duhovnicești și tămă- duiri, pentru care cântăm ție:
Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, Cel ce dă lumii prin
tine mare milă!
O, Născătoare de Dumnezeu, sărutăm cinstită icoana ta cu
multă evlavie și, îngenunchind înaintea ei, ne închi- năm ție noi,
nevrednicii, că pe aceasta ai dăruit-o nouă acoperământ de
felurite ispite și nădejde de mântuire. Drept aceea, nouă
prăznuire săvârșim, vestind tuturor harul și puterea mijlocirilor
tale pentru noi.
Bucură-te, Preasfântă Fecioară, ceea ce ești tuturor scăpare
și ajutor, lauda dreptcredincioșilor și acoperă- mânt împotriva
vrăjmașilor, că ocrotirea ta asupra noas- tră ai vădit-o prin
trimiterea icoanei tale în pământul Moldovei, unde de veacuri
revarsă minuni și vindecări, binecuvântare și sfințire celor ce te
cinstesc.
Alte stihiri, glasul al 4-lea,
podobie: Ca pe un viteaz…
Veniți acum, o, iubitorilor de prăznuire, dreptslăvito- rilor
creștini, să înălțăm cântări de laudă și să cinstim cu bucurie
duhovnicească cinstita icoană a Preasfintei Fe- cioare, Maica lui
Hristos Dumnezeu. Deci, vestind lucră- rile ei cele mari, cu un glas să-
i zicem: Mijlocitoarea noas- tră, roagă-te Fiului tău pentru noi, robii
tăi.
Veniți acum, o, iubitorilor de prăznuire, să cinstim
toți cu credință și cu evlavie, pe Preacurata Maică a lui
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 7

Dumnezeu, care săvârșește minuni mai presus de fire; să


o lăudăm în cântări dumnezeiești și cu sârguință să ne în-
chinăm preacinstitei sale icoane, în care vedem cum ține
în brațele sale Fiu, pe Dumnezeul tuturor.
Mulțimile monahilor și ale credincioșilor, adunându-
ne, Stăpână, te fericim cu dragoste și slăvim lucrările tale; că dăruiești
dumnezeiești binefaceri celor ce aleargă la ti- ne cu gând smerit. Deci,
pe tine te rugăm: Apără și acoperă cu milostivire pe cei ce te laudă în
această zi de prăznuire, în care cinstim icoana chipului tău și al Fiului
tău.
Născătoare de Dumnezeu, în Sfânta Lavră de la
Neamț ne-ai dăruit nouă, robilor tăi, chipul feței tale cel preacinstit,
păzindu-ne de necazuri și acoperindu-ne de toate relele întâmplări;
pe acesta îl avem ca semn al bine- cuvântării tale spre credinciosul
nostru popor și spre țara aceasta, pe care o socotim grădină a
darurilor tale, Prea- curată.
Slavă..., Și acum…, glasul al 6-lea:
Să cântăm și să propovăduim minunile Maicii lui
Hristos Dumnezeul nostru și lucrările ei cele mai presus
de fire; că strălucitorul și preacinstitul ei chip a fost dăru-
it spre ajutorul și apărarea noastră. Pentru aceasta, po-
menind prăznuirea cinstitei sale icoane Îndrumătoarea,
rugându-ne stăruitor, să-i zicem: Preasfântă Fecioară Maică,
păzește-ne cu puterea ta cea mare, izbăvind de
primejdii și de necazuri pe cei ce cu credință și cu dragos-
te te cinstesc pe tine, Preabinecuvântată.
Vohod, Lumină lină…,

Prochimenul zilei.
8 Slujba Icoanei Maicii Domnului

PAREMIILE
De la Facere, citire:
(28: 10-17)
A ieșit Iacov de la fântâna jurământului și s-a dus în Haran.
Ajungând însă la un loc, a rămas să adoarmă aco- lo, că asfințise
soarele. Și, luând una din pietrele locului aceluia și punând-o
căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară,
sprijinită pe pământ, dar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui
Dumnezeu se suiau și se co- borau pe ea. Apoi S-a arătat Domnul în
capul scării și i-a zis: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl
tău, și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi ți-l
voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea
pământului și tu te vei întinde la apus și la răsă- rit, la miazănoapte
și la miazăzi, și se vor binecuvânta în tine și în urmașii tăi toate
neamurile pământului. Iată, Eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale
vei merge; te voi în- toarce în pământul acesta și nu te voi lăsa
până nu voi împlini toate câte ți-am spus”. Iar când s-a deșteptat
din somnul său, Iacov a zis: „Domnul este cu adevărat în locul acesta
și eu n-am știut!” Și, înspăimântându-se Iacov, a zis: „Cât de
înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu e al- ta fără numai casa lui
Dumnezeu, aceasta e poarta ceru- lui!”
Din Prorocia lui Iezechiel, citire:
(43: 26-27; 44: 1-4)
Așa grăiește Domnul: „Șapte zile să facă ispășire pen- tru
jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârși- tul acestor
zile, în ziua a opta și mai departe, preoții vor înălța, pe jertfelnic,
arderile de tot ale voastre și jertfele
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 9

cele spre mântuirea voastră și Eu vă voi primi pe voi”, zi- ce Domnul.


Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a
templului, spre răsărit, și aceasta era în- chisă. Și mi-a zis Domnul:
„Fiul omului, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nimeni
nu va trece prin ea, că Domnul Dumnezeul lui Israel va intra pe ea.
De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo, ca să
mănânce pâine înaintea Domnului; pe calea porții va intra și pe
aceeași cale va ieși”. După aceea m-a dus pe ca- lea porții de la
miazănoapte, în fața templului, și am pri- vit, și, iată, era plină de
slavă casa Domnului.
De la Pilde, citire:
(9: 1-11)
Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe șapte stâlpi, a
înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirode- nii și a întins
masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor
cetății: „Cine este neînțelept să in- tre la mine!” Și celor lipsiți de
buna-chibzuială le zice: „Veniți și mâncați din pâinea mea și beți
din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți
neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea
dreaptă a priceperii!”. Cel care-l ceartă pe batjocoritor își atrage
disprețul, și cel care-l dojenește pe cel fără de lege își atrage
ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te uras- că; dojenește pe
cel înțelept, și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și
mai înțelept; învață pe cel drept și el își va spori știința lui.
Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este
știința Celui Sfânt. Că prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor
adăuga ție ani de viață.
10 Slujba Icoanei Maicii Domnului
LA LITIE
Stihirile

Glasul 1:

Astăzi împreună ne cheamă pe toți credincioșii minu- natul


praznic al sfintei icoane a Maicii lui Hristos Dum- nezeu. Veniți,
dar, iubitorilor de prăznuire și cinstitori ai Preacuratei Fecioare
Maria, să lăudăm în cântări această sfântă lucrare a ei, prin care cei
ce aleargă cu credință și cu dragoste către ea primesc
binecuvântare și împlinirea cererilor celor spre folos. Pentru aceasta,
să strigăm: Stă- până, Născătoare de Dumnezeu, păzește-ne de
toată vă- tămarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, pe noi, cei ce ne
închinăm cinstitei tale icoane.
Glasul al 2-lea:
Chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care
poartă în brațele sale pe Fiul ei și Dumnezeul nostru, s-a arătat
tuturor ca o preaslăvită minune și îl vedem în cin- stita icoană
Îndrumătoarea. Cei ce cu credință aleargă la ea primesc cele de
folos, că, prin mijlocirile Maicii Fe- cioare, în cinstita ei icoană s-a
sălășluit harul Sfântului Duh trimis de Tatăl prin Fiul. Pentru
aceasta, să strigăm: Stăpână preacurată, pe cei ce te cinstesc
ocrotește-i de orice primejdie.
Glasul al 3-lea:
Ne minunăm de darurile tale cele multe și mai presus
de fire, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară. Că tu împlinești
cererile celor ce se roagă ție cu stăruință și cu bună credință.
Pentru aceea, cu dragoste te lăudăm pe ti-
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 11

ne, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de
asemănare decât Serafimii, și cu căldură cerem: Dăruiește-ne
ajutorul tău, că, întru tine nădăjduind, ne vom mântui.
Glasul al 4-lea:
Iată, acum, a răsărit ziua aceasta de strălucită prăznu-
ire a preacinstitei tale icoane numită Îndrumătoarea, Născătoare
de Dumnezeu, înaintea căreia cu frică și cu dragoste închinându-
ne, ne izbăvim noi, robii tăi, de pri- mejdii, de patimi și de felurite
dureri și aflăm alinare și tămăduire; că tu ești scăparea și
acoperământul nostru și prin tine nădăjduim să aflăm milă de la Fiul
tău, Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Slavă…, Și acum…, glasul al 4-lea:
Stăpână, Mireasă dumnezeiască, tu ești, cu adevărat,
minunea preaslăvită a minunilor, ceea ce umpli de tămă- duiri și de
daruri duhovnicești pe cei ce se închină chipu- lui tău, plin de lumină
cerească. Izbăvește-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție, că tu, în chip de
negrăit, ai născut nea- mului omenesc pe Soarele Hristos. Deci, o,
preamilostivă Maică, nu înceta a ne acoperi pe noi, cei ce
săvârșim cu dragoste pomenirea icoanei tale celei preacinstite și
pur- tătoare de har dumnezeiesc.

LA STIHOAVNĂ

Stihirile, glasul al 5-lea,


podobie: Bucură-te cămara…
Bucură-te, Maică Fecioară, preacurată și preacinstită,
de lumină purtătoare și de foc izbăvitoare, nor purtător
12 Slujba Icoanei Maicii Domnului

de ploaie, ceea ce ai plouat lumii pe Hristos, Ploaia cea


dumnezeiască. Scară cerească de la pământ înălțată, care duci către
Raiul bucuriilor duhovnicești, masă dumneze- iască, ceea ce hrănești
cu mană cerească pe robii tăi, aco- perământ care păzești pe toți
cei ce cu nădejde vin în sfânt lăcașul acesta și cinstesc icoana ta.
Stih: Feței tale se vor ruga mai-marii poporului (Psalm 44: 14).

Minune nouă s-a arătat cu adevărat chipul icoanei ta-


le. O, față preacinstită a Preacuratei Fecioare, pe care vă- zând-o, toți
se minunează, iar pe noi, cei ce o cinstim, ne sfințește. Aceasta
împarte tuturor daruri cu îmbelșugare, fiind ca un izvor de viață
dătător, care pe cei binecredin- cioși îi răcorește de arșița
păcatului. Pentru aceasta, mi- nunându-ne, zicem: Preacurată,
acoperă și păzește pe toți cei ce se închină sfintei tale icoane în care
cinstim chipul tău și al Fiului tău, Hristos Dumnezeul nostru.
Stih: Cel Preaînalt a sfințit lăcașul Său; Dumnezeu este în mij-
locul lui și nu se va clinti (Psalm 45: 4-5).
Maică a lui Dumnezeu, Marie, prin icoana ta purtă- toare de
lumina harului, îi acoperi pe cei binecredincioși și izgonești de la
noi apăsarea păcatelor; izbăvește-ne și de tulburarea cea lumească
pentru ca, mântuindu-ne cu ajutorul tău, să te lăudăm cu
duhovnicești cântări, să te cinstim cu dragoste și cu mulțumire, și
să slăvim pe Fiul tău, pe Care Îl ții în sfintele tale brațe, pe
Mântuitorul su- fletelor noastre.
Slavă…, Și acum…, glasul al 5-lea:
Pe norul cel purtător de lumină, pe crinul cel ceresc
aducător de bucurie, pe Născătoarea de Dumnezeu, Ma-
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 13

ria, să o lăudăm cu dragoste la prăznuirea preacinstitei sale


icoane făcătoare de minuni din Lavra Neamțului, zi- când: Bucură-
te împlinirea prorocirilor! Bucură-te, ade- verirea propovăduirii
Apostolilor! Bucură-te, slava arhie- reilor! Bucură-te, podoaba
preoților! Bucură-te, străluci- rea și întărirea Mucenicilor!
Bucură-te, înfrumusețarea Cuvioșilor! Bucură-te, ocrotitoarea
monahilor și ajută- toarea tuturor credincioșilor! Bucură-te,
tămăduitoarea bolnavilor, purtătoarea de grijă a celor singuri și
bogăția cea nedeșertată a săracilor! Bucură-te, fântână ce ai Apa
vieții nemuritoare, care lucrează mântuirea sufletelor noastre!
Dacă se face binecuvântarea pâinilor, se cântă Tropa- rul de trei
ori (caută la sfârșitul Vecerniei mici), iar dacă nu se face, se cântă o
dată.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., se cântă troparul Sfintei Icoane de


trei ori.
După Catisma întâi, Sedealna, glasul 1,
podobie: Mormântul Tău…
Pe tine, Preacurată, te cunoaștem lespede scrisă de
Dumnezeu, asemeni tablelor Legii, și împărătesc scaun al Stăpânului
Hristos cu adevărat; pentru aceasta, ne închi- năm cinstitei tale
icoane cu evlavie și cu dragoste, pri- mind în dar tămăduire de boli
sufletești și trupești.
Slavă…, Și acum…, iar aceasta.
14 Slujba Icoanei Maicii Domnului

După Catisma a doua, Sedealna, glasul al 4-lea,


podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Preacurată Marie, neispitită de nuntă, cum ai zămislit în pântece


pe Dumnezeu, Ziditorul tuturor? Tâlcuiește-ne nouă cuvântul tainei.
Cu adevărat de netâlcuit îngerilor și de neînțeles oamenilor sunt
înălțimea și adâncimea, mă- rimea și lățimea necuprinsei tale
nașteri. Pentru aceasta, lăudăm și taina aducerii la noi a cinstitei
tale icoane nu- mită Îndrumătoarea, cea de minuni făcătoare.
Slavă…, Și acum…, iar aceasta.
Polieleul „Cuvânt bun…”
Mărimurile, glasul 1:
Stih 1: Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile
lui (Psalm 131: 1).
Mărimu-te pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumne- zeu, Maică
și Fecioară, și cinstim toți icoana ta numită Îndrumătoarea.
Stih 2: Lucruri slăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dum-
nezeu (Psalm 86: 2).
Bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul es- te cu tine,
(zicând:) și prin tine cu noi!
Stih 3: Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău
(Psalm 131: 11).
Stih 4: Cel Preaînalt a sfințit lăcașul Său; Dumnezeu este în
mijlocul lui, de aceea nu se va clinti (Psalm 45: 4-5).
Stih 5: Casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime
de zile (Psalm 92: 7).
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 15

Stih 6: Binecuvântat este Dumnezeu în veac și în veacul veacu-


lui (Psalm 88: 51).
Slavă…, glasul 1:
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte și Duhule
Sfinte, (zicând:) Slavă Ție, Dumnezeule!

Și acum…, același glas:

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu


tine, (zicând:) și prin tine cu noi!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei
ori)
După Polieleu, Sedealna, glasul al 8-lea,
podobie: Pe Înțelepciunea…
Preasfântă și preacinstită icoana ta, dăruită de Dum- nezeu
românilor prin mâinile binecredinciosului Voievod Alexandru cel Bun,
o cinstim cu multă evlavie noi, credin- cioșii, și în toată vremea
vestim minunile tale, săvârșite prin aceasta, al căror număr cine
poate să-l spună? Cu adevărat lucrările tale sunt preaslăvite,
dumnezeiască Stăpână.
Slavă…, Și acum…, iar aceasta.
Antifonul I al glasului al 4-lea.
PROCHIMEN, glasul al 4-lea:
(Psalm 44: 20,1)

Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul și neamul.

Stih: Răspuns-a inima mea cuvânt bun.


16 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Evanghelia de la Luca (vezi la 8 Septembrie, la Utre-


nie).
Psalmul 50
Slavă..., glasul al 2-lea:
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milos- tive,
curățește mulțimea greșelilor noastre.
Și acum..., tot aceasta.
Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după
mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădelegile noastre (Psalm
50: 1-2).
Stihira, glasul al 6-lea:
Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, izbăvește de
toată vătămarea pe cei ce se apropie cu credință și cu dra- goste de
chipul sfintei tale icoane și cu evlavie se închină ție. Pentru aceasta,
te rugăm pe tine, Maică și Stăpână, mântuiește pe cei care
cinstesc sfântă icoana ta și nădăj- duiesc în mijlocirile tale către Fiul
tău și Dumnezeul nos- tru.
CANONUL
Cântarea I-a, glasul al 4-lea

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, Cel ce Te-
ai născut din Fecioară, îneacă-i, Te rog, în adâncul nepătimirii,
ca, întru omorârea patimilor trupu- lui, ca într-o alăută, să cântăm Ție
cântare de biruință.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 17

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Dăruiește-mi darul cuvântului, Preasfântă Fecioară,


ca să încep a lăuda cu luminată cunoștință slăvitele tale minuni
săvârșite prin preacinstită icoana ta, numită În- drumătoarea, de
la Mănăstirea Neamț, Stăpână, de Dumnezeu dăruită.
Veniți, mulțimile monahilor, și degrab alergați, pre- cum
cerbul cel însetat spre izvoarele apelor, ca să aduceți laudă și
împreună să cântați cântare de biruință Preasfin- tei Născătoare de
Dumnezeu, cea minunată întru icoana sa numită Îndrumătoarea.
A lăuda cu bună cuviință și a încununa în cântări de laudă
preacinstită icoana ta, nu este lesne, Preanevinova- tă. Pentru aceea,
în loc de cuvinte frumoase, primește credința noastră cea slabă și
iartă-ne pe noi, nevrednicii, robii tăi.
Având pe Hristos, Vistierul înțelepciunii, Care ascultă ca un Fiu
preamilostiv rugăciunile tale, Maica Sa cea preaiubită, îndură-te
și picură o picătură de har dumne- zeiesc, Fecioară Preacurată, în
inimile noastre, ca să te lăudăm, cinstind minunată și sfântă
icoana ta din Lavra Neamțului.

Slava pământenilor, Fecioară plină de bună-cuviință cerească,


ceea ce ai născut mai presus de fire pe Cuvântul Tatălui,
învrednicește-ne de dumnezeiasca slavă pe noi, cei ce după cuviință
cinstim sfântă icoana ta.

Preacurată Fecioară, conducătorii și judecătorii po-


porului, arhiereii și toți credincioșii, văzând sfânt lăcașul
18 Slujba Icoanei Maicii Domnului

acesta atât de măreț și minunată icoana ta, numită În-


drumătoarea, care străjuiește în el, pe tine te slăvesc, îți vestesc
minunile și fericesc obștea monahală de nevoitori și rugători.
Mintea omenească nu poate să înțeleagă milostivirea ta, dar
credem cu tărie că tu, Preasfântă Fecioară, ești apărătoarea
obștii monahale, care cinstește și se închină cu evlavie sfintei tale
icoane numită Îndrumătoarea.
Slavă...
Pe Hristos, Soarele dreptății cel neapus, pe Care ni-L
arăți în icoană că este Fiul tău ca pe un prunc ținut în sfintele
tale brațe purtătoare de Dumnezeu, roagă-L Fe- cioară, ca să
lumineze ochii mei cei întunecați de negura patimilor și de
stăpânirea celui rău.
Și acum...
Născătoare de Dumnezeu, toate minunile tale, pe care
le-ai săvârșit în viața noastră prin sfântă icoana ta de la
Mănăstirea Neamț, sunt preaslăvite și de folos spre mân- tuire celor
binecredincioși, Maică preamilostivă.

Catavasiile Bunei Vestiri

Cântarea a III-a
Irmosul:
Cel ce ești mai presus decât toată începătoria, de voie Te-ai pogorât
din înălțime pe pământ și firea omenească cea smerită ai înălțat-o din
iadul cel mai de jos. Că nu es- te sfânt afară de Tine, Iubitorule de
oameni.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 19

Preacurată Fecioară, văzând noi cum este cinstită icoana


ta de poporul cel binecredincios din pământul Moldovei,
strălucind ca un nor luminat, grăim: Ce minu- ne înfricoșătoare, ce
taină neașteptată este aceasta, frați- lor?
Vestea minunilor săvârșite de tine prin sfântă icoana ta de la
Mănăstirea Neamț s-a răspândit în tot pământul românesc.
Pentru aceasta, Preasfântă Fecioară, mai- marii poporului și
dreptcredincioșii aleargă împreună că- tre ea și îngenunchind, se
închină ei cu multă evlavie, cin- stindu-te pe tine, Maică prealăudată.

Ca de un nor luminos și strălucitor, sfântul tău lăcaș este


ocrotit prin tine, Mireasa lui Dumnezeu, și cunoaș- tem că ești de
față prin sfântă icoana ta; deci, tu, Maica Luminii, luminează și
ochii sufletelor noastre, cei ce sunt întunecați prin lucrarea păcatului.

Ușă a milostivirii fiind Marie, dumnezeiască Mireasă și bună


păzitoare a sfântului lăcaș, ocrotit de tine prin lu- crarea nevoitorilor
monahi rugători, ușa mântuirii des- chide-o nouă și ne ajută ca în
toată vremea să viețuim în fapte cuvioase și în curăție sufletească.

Precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânei lor, așa și ochii


noștri către milele tale, preanevinovată Fecioară, al cărei chip
îndurător îl vedem în sfânta icoană a Lavrei nemțene, ca pe o
minune dumnezeiască.

Ca un fulger luminos, strălucind fără încetare prea- cinstită


icoana ta, Îndrumătoarea, în biserica Mănăstirii Neamț, pe cei ce
privesc îi îndeamnă să strige către tine: Binecuvântată Fecioară,
multe sunt minunile tale!
20 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Preasfântă Fecioară, ceea ce ești grabnic ajutătoare,


sârguiește a ne da puternicul tău ajutor nouă, celor ce de- a pururea
stând înaintea sfintei tale icoane, cu dragoste și cu credință ne
închinăm ție, ceea ce ești fără de prihană și a noastră bună
mijlocitoare către Mântuitorul.
Slavă…
Ție, Preacurată Fecioară, cu evlavie îți grăim: Bucură-
te, fiica Părintelui celui veșnic, Maica Fiului întrupat și Mireasa
Preasfântului Duh; tu ești lauda îngerilor, ție îți cântă adunarea
oamenilor, cerul și pământul, marea și văzduhul, adâncurile și
toate câte sunt, binecuvintează preacinstitul tău nume și cinstește
cu evlavie icoana ta.
Și acum...
O, Preasfântă Fecioară, cum vom lăuda darurile pe
care ni le trimiți prin sfântă icoana ta, că ne izbăvești de multe
primejdii pe noi, robii tăi, păzind sfânt lăcașul acesta în pace și
obștea monahilor fără de tulburare.
SEDEALNA, glasul al 8-lea,
podobie: Porunca cea cu taină…

Să se bucure cerul și să se veselească pământul, că Fe- cioara cea


mai presus de Heruvimi astăzi cheamă tot neamul omenesc și
îngeresc la prăznuirea cinstitului ei chip și al Fiului său, prin care
ne dăruiește nouă toate ce- le de folos și tămăduiri de felurite boli.
Pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, cu bucurie cântăm ție:
Slavă minunatei veniri în chipul tău la noi, Preacurată Maică,
ceea ce cu adevărat săvârșești minuni preaslăvite.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 21

Cântarea a IV-a

Irmosul:

Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus,


celei din Fecioară, prorocul Avacum avân- du-l în minte a strigat:
Slavă puterii Tale, Doamne!
Preacurată, astăzi ne-am adunat noi, nevrednicii, să prăznuim
împreună minunile săvârșite de tine în viața noastră, având
cinstită icoana ta ca pe o fereastră deschi- să către ceruri. De aceea,
te rugăm să ne ocrotești de-a pururea, preamilostivă Doamnă.

Precum ai dat biruință dreptcredincioșilor asupra


vrăjmașilor luptători împotriva icoanelor mai înainte, așa și acum,
dumnezeiască Mireasă, pe noi, robii tăi, în- trarmează-ne cu
putere asupra celor trei vrăjmași: ispite- le trupești, încercările
lumești și luptele diavolești.

Totdeauna ocrotește-ne pe noi, care cinstim sfințită icoana ta


din Lavra Mănăstirii Neamț, Născătoare de Dumnezeu, și nu te
depărta de fiii tăi niciodată, că pe tine te avem bună mijlocitoare
către Fiul tău și Dumnezeul nostru.
Miluiește, miluitoarea lumii, miluiește sfântul lăcaș care
adăpostește cinstită icoana ta, primită din Constan- tinopol de
binecredinciosul Voievod Alexandru cel Bun; păzește-l de cutremur
și de orice necaz ce ar veni asupră-i, că tu ești păzitoarea noastră,
Stăpână.
Fiind tu clește dumnezeiesc al Focului Celui nemate- rialnic,
văzut de Isaia Prorocul, ca un foc scânteietor se arată icoana ta,
care mustră pe păcătoși și arde cu totul
22 Slujba Icoanei Maicii Domnului

materia patimilor noastre. Dar te rugăm, izbăvește-ne, mai ales,


Stăpână, de focul cel veșnic.

În ceasul morții mele, Stăpână, învrednicește-mă să te văd în


sfântă icoana ta, cu chipul blând și veselă la față, așa cum te-au
văzut Apostolii Petru și Ioan în Lida, dân- du-mi dezlegare de
greșeli, mergere ușoară către cer și sufletului desăvârșită
mântuire.
Preacurată Fecioară, pe noi, cei ce ne închinăm cu credință
sfintei tale icoane, care în chip minunat a venit în lăcașul acesta
spre întărirea nevoitorilor monahi, pă- zește-ne de toată primejdia
ce ne amenință din pricina neștiinței, a uitării și a trândăviei
noastre, că tu ești cu lu- crarea și cu numele dulceață a toată lumea.
Slavă...
În biserica slavei tale stând, în cer mi se pare a sta,
Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; că icoana ta Îndru- mătoarea
este ca luna de strălucitoare și minunile tale ca stelele de multe, iar
pe Fiul tău soare strălucitor Îl nu- mesc, pe Care Îl ții în sfintele
tale brațe și Îl arăți lumii că este Mântuitorul tuturor.
Și acum...
Preasfântă Fecioară, ceea ce dăruiești tot felul de bu-
nătăți, tu ești numită pe dreptate Împărăteasa și Stăpâna tuturor,
Marie, dumnezeiască Mireasă! Tu ne-ai dăruit preaslăvită icoana
ta, care este lauda de obște a Mănăsti- rii Neamț; învrednicește-ne
mai adevărat să te vedem în lăcașurile cerești, pe tine, Maica Vieții
veșnice.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 23

Cântarea a V-a

Irmosul:

Acum Mă voi scula după prorocie, a zis Dumnezeu; acum Mă


voi slăvi; acum Mă voi înălța, luând din Fe- cioară pe cel căzut, și
la lumina cea minunată a Dumne- zeirii Mele îl voi înălța.

O, cât de înfrumusețată, cât de strălucită și luminând ca soarele,


s-a arătat preasfântă icoana ta Patriarhului Gherman, când s-a
închinat chipului tău din biserica Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe în Lida! Prin razele sa- le răspânditoare de lumină, arată
milele tale, nouă și tu- turor celor ce se închină ei cu sufletul smerit.

Toată obștea de monahi nevoitori din Lavra Neamțu- lui, de


tine adunată și ocrotită, cu fierbinte dragoste cin- stește slăvită și
minunată icoana ta Îndrumătoarea, Fe- cioară Maică, ceea ce ești
ocrotitoare a monahilor. Ase- menea și toți dreptcredincioșii, cu
credință neclintită, cu inimi învăpăiate de dragoste, o primim și o
cinstim cu la- ude.

Prin sfântă icoana ta cea aducătoare de bucurie, arăți


milostivirea ta de Maică a milostivului Dumnezeu și vese- lești pe toți
viețuitorii din acest sfânt lăcaș de închinare, Lavra Moldovei.
Pentru aceea, arată-te milostivă și spre noi și ajută-ne să împlinim
voia Fiului tău, Hristos, Mân- tuitorul nostru.
Cum vom lăuda fapta minunată a cuvioasei femei, că- reia,
arătându-te în vis, i-ai poruncit ca degrab să alerge în biserica
Mănăstirii Neamț, unde se află dumnezeiescul
24 Slujba Icoanei Maicii Domnului

tău chip făcător de minuni, și, căzând înaintea lui, să i se închine;


ceea ce cu bucurie și neîntârziat a împlinit.

Pe toți dreptcredincioșii creștini, care aleargă la sfân- tă biserica


aceasta, Stăpână, îngenunchind înaintea chi- pului tău din icoană,
aducându-ți și daruri, Preacurată, ocrotește-i în toată viața lor.

Pe binecredincioșii creștini din locuri depărtate, care aleargă cu


evlavie la sfântă icoana ta din Mănăstirea Neamț,
binecuvintează-i, Stăpână și ferește casa fiecăruia de toate relele
întâmplări.
Pe tine, Stăpâna lumii și Maica Izbăvitorului, păzitoa- rea
noastră, te rugăm să binecuvintezi intrările și ieșirile noastre din
sfânt lăcașul acesta, lăudându-te și cântând: Binecuvântată ești tu,
Preacurată!
Slavă...
Știindu-te pe tine carte pecetluită cu Duhul Sfânt, în
care s-a scris Cuvântul-Hristos, Preasfântă Fecioară, te rog, scrie-
mă în cartea celor vii și de viața cea nestrică- cioasă învrednicește-
mă pe mine, care cinstesc chipul tău și al Fiului tău, Dumnezeul
nostru.
Și acum...
Născătoare de Dumnezeu, în toată vremea și în tot lo-
cul să ne fii izbăvitoare nouă, dreptcredincioșilor, ocro- tindu-ne de
toată asuprirea și de cumplita năvălire a celor de alt neam, care nu
se închină sfintei tale icoane; că ai aflat har la Dumnezeu, Făcătorul
cerului și al pământului.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 25

Cântarea a VI-a

Irmosul:

Ajuns-am în adâncurile mării și m-a înecat viforul păcatelor


mele celor multe. Dar Tu, ca un Dumnezeu, scoate din stricăciune
viața mea, mult Milostive.
Arhanghelii și Îngerii, Heruvimii și Serafimii, Începă- toriile și
Domniile, Stăpâniile și Tronurile, cu toate Pute- rile cerești, laudă,
Fecioară, sfântă icoana ta.

Caută, Doamnă și Stăpână, din cer spre noi, robii tăi, care
pururea te cinstim cu laude și îngenunchem înaintea icoanei tale;
liniștește ispitele, care vin ca o furtună asu- pra noastră, și oprește
necazurile pe care nu le putem răbda.
Rănit fiind de săgețile răutăților, tămăduiește-mă cu doctoria
Fiului tău, Preasfântă Maică și Fecioară, căci cu evlavie mă închin
sfintei tale icoane și, cu credință în aju- torul lui Hristos pe Care Îl
porți în brațe, o sărut cu sme- renie.
Ușa pocăinței deschide-o mie, Născătoare de Dumne- zeu, ceea
ce ești ușa milostivirii, ca prin mijlocirea ta să mi se deschidă și
mie ușile Raiului; că tu ești ușa celor ce se mântuiesc, păzitoarea și
întărirea dreptcredincioșilor.
Nedespărțindu-Se de sânurile Părintelui ceresc, Hris- tos
Dumnezeul tuturor a fost ținut în fecioreștile tale bra- țe, Maică fără
de prihană, mijlocind odihnă și toate bună- tățile tuturor celor ce se
închină preasfintei tale icoane.
26 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Întărire, sprijin și ocrotire ești robilor tăi, Fecioară, ceea ce


nu știi de nuntă. Zid nesurpat ești în fața vrăjma- șului, că ne
izbăvești de necazuri și de primejdii și pui pe fugă taberele diavolești,
prin razele cele de foc purtătoare ale cinstitei tale icoane.
Limba omenească nu va putea spune mulțimea minu- nilor tale,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe care le faci celor
binecredincioși prin sfântă și cinstită icoana ta Îndrumătoarea, din
biserica Mănăstirii Neamț, Fecioară, nădejdea și slava creștinilor.
Slavă...
Precum Fiul tău a curățit pe leprosul, Stăpână, așa și
tu curățește mintea mea cea cuprinsă de lepra gândurilor urâte; deci,
spune-mi și mie: „Voiesc, curățește-te!”, că tu, Maica lui Dumnezeu,
poți face toate câte voiești, ceea ce ai născut pe Cuvântul, Care ne
arată voia Tatălui Celui fă- ră de început.
Și acum...
Marie, dumnezeiască Mireasă, ceea ce nu știi de nun-
tă, numele cel preadulce și mai scump decât vistieriile lumești, tu
ești comoară neprețuită și neîmpuținată și iz- băvești de orice
răutate pe robii tăi, care neîncetat se în- chină chipului tău, cel
zugrăvit de un monah rugător.
CONDAC, glasul al 8-lea,
podobie: Apărătoare Doamnă…
Chipului tău, Preacurată Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, care străjuiește în biserica Mănăstirii Neamț, ne
închinăm credincioșii, cinstindu-l cu evlavie; că prin
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 27

mijlocirile tale ne păzești și ne izbăvești de ispite, de ne- cazuri și


de toate relele întâmplări. Pentru aceea, mulțu- mind, strigăm către
tine: Bucură-te, Maica Domnului, În- drumătoarea cea slăvită!
ICOS
Veniți, mulțimea îngerilor din cer și obștea dreptcre-
dincioșilor creștini de pe pământ, ca într-un gând să lău- dăm pe
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea de în- geri lăudată și de
oameni închinată, care ne arată chipul său, în icoana
Îndrumătoarea, cel cu frumusețe dumne- zeiască, din biserica
Mănăstirii Neamț. Deci cu mulțumi- re să strigăm către ea:
Bucură-te, Maica Domnului, În- drumătoarea cea slăvită!
SINAXAR
În această lună, în ziua a noua, prăznuim pomenirea
Sfintei Icoane făcătoare de minuni a Maicii lui Hristos
Dumnezeu, numită Îndrumătoarea, de la Mănăstirea Neamț.
Sfânta icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, numită
Îndrumătoarea, este unul dintre odoarele cele mai de preț ale
Mănăstirii Neamț.
Tradiția spune că ea a fost pictată după modelul icoa- nei de la
Lida, din Țara Sfântă, numită, de aceea, Lidian- ca. Aceasta nu era
făcută de mână omenească, ci apărută prin minune, la rugăciunea
Maicii Domnului, pe un stâlp al primului lăcaș creștin ridicat de
Sfinții Apostoli Petru și Ioan în Lida. În anul 665, Sfântul Gherman,
înainte de a deveni patriarh al Constantinopolului, a mers în peleri-
naj în Țara Sfântă și a făcut o copie a acestei icoane, iar pe
28 Slujba Icoanei Maicii Domnului

spatele ei a pictat și icoana Sfântului Mare Mucenic


Gheorghe, ale cărui sfinte moaște se aflau atunci în ace-
eași biserică.
După modelul icoanei care a aparținut Sfântului
Gherman, a fost pictată și sfânta icoană aflată astăzi la Neamț, de
către un monah al Mănăstirii Sfântul Gheor- ghe zisă a Manganelor,
din Constantinopol, în vremea când Sfântul Grigorie Palama lua
parte la Sinoadele care au precizat învățătura ortodoxă despre harul
dumneze- iesc, lumina necreată și nevoința isihastă, între anii 1341-
1351. În biserica acestei mănăstiri, în fața acestei sfinte icoane a
Maicii Domnului cu Pruncul și a Sfântului Gheorghe, ostașii
armatei bizantine depuneau jurămân- tul și primeau binecuvântare
înainte de luptă.
Prin rânduială dumnezeiască, această icoană a fost
trimisă de împăratul bizantin Ioan al VII-lea Paleologul (în acea
vreme regent), la 31 martie 1401, ca dar, binecre- dinciosului Voievod
Alexandru cel Bun, domnitorul Mol- dovei (1400-1432). Ea a fost
adusă de către Protopopul Petru, exarh al Patriarhiei Ecumenice, și a
fost așezată în catedrala mitropolitană Mirăuți din Suceava. Astfel,
nu cu mult înainte de căderea Constantinopolului sub stăpâ- nire
otomană (29 mai 1453), Maica Domnului și-a pus la adăpost icoana sa,
făcând-o dar poporului binecredincios din Moldova.
În anul 1447, fiul lui Alexandru cel Bun, domnitorul
Ștefan al II-lea (1433-1447), o dăruiește Mănăstirii Neamț,
unde, în același an a fost înmormântat. În această sfântă mănăstire
icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea a devenit cunoscută prin darul
facerii de minuni și a ară- tat purtarea de grijă a Maicii Domnului
față de monahii
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 29

lavrei și de binecredincioșii închinători.


În anul 1491 este consemnată minunea săvârșită la
hramul mănăstirii, praznicul Înălțării Domnului, când icoana,
scoasă în procesiune, s-a ridicat în văzduh, fiind văzută de toată
mulțimea închinătorilor. Această minune s-a repetat în anul 1655, cu
prilejul procesiunii din ziua de Paști.
De mai multe ori, obștea de monahi a fost nevoită să se
refugieze din calea cotropitorilor, luând și sfânta icoa- nă și
rămâneau în locuri tăinuite până când pericolul se îndepărta, iar
monahii puteau reveni la locul lor de nevo- ință. Așa s-a întâmplat
când au năvălit polonezii în Mol- dova, la 1697; atunci, după
mărturia consemnată de Sfân- tul Ierarh Pahomie, episcopul
Romanului, care era în acel timp frate la Mănăstirea Neamț, „soborul
marii lavre s-a retras din fața primejdiilor și, însoțit de sfânta făcătoare
de minuni icoană a Precistei, a plecat în bejanie la Strâmba, un
schit al Mănăstirii Neamț, din părțile Tuto- vei”, iar când s-a făcut
pace, în anul 1700, atunci soborul a revenit în mănăstire cu icoana.
De asemenea, o grea încercare pentru obște a fost nă- vălirea
oștirii otomane pentru a înfrânge mișcarea de eli- berare numită
Eteria, începută de greci în Țările Româ- ne, în anul 1821. În acel an,
în ziua de 3 iunie, starețul Ila- rie a trimis mai mulți monahi care au
dus icoana împreu- nă cu multe din obiectele sfințite, într-un loc mai
sus de mănăstire, pe apa Nemțișorului, unde astăzi este Schitul
Icoana Veche, ascunzând-o în pământ. Maica Domnului s-a arătat
în vis unui cuvios bătrân și i-a zis: „Voi mă as- cundeți, dar eu tot
nu vă voi părăsi”. Și cu adevărat mare minune a fost, că turcii, după
ce au ucis pe toți viețuitorii
30 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Mănăstirii Secu și pe cei ce se refugiaseră acolo și după ce au dat foc


acelei mănăstiri, s-au pornit de mai multe ori ca să prade și
Mănăstirea Neamț. Însă, cum ajungeau aproape, îndată li se
schimba mânia lor în blândețe, de care lucru și ei singuri se
mirau, nepricepând ce este aceasta. După ce s-a liniștit toată
tulburarea, la 28 oc-
tombrie 1822 s-a făcut scoaterea icoanei din locul de tai-
nă, printr-o procesiune la care a participat toată obștea monahală
și mulțime de credincioși din împrejurimi. Când icoana a ajuns
în marginea poienii spre mănăstire, s-a observat, după cum se vede
însemnat pe crucea de piatră, adăpostită în Aghiasmatarul de acolo,
că fața sfin-
tei icoane s-a înnegrit deodată. Dar, după ce au stat cu to-
ții la rugăciune și au adus cântări în cinstea Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, a început a se lumina fața câte puțin, devenind mai
frumoasă ca înainte. Adusă în biseri-
că și așezată în strana sa, în care stă și acum, sfânta icoa-
nă răspândește în inimile credincioșilor o pace sfântă și o bucurie
nespusă cu bună nădejde în ajutorul lui Dumne-
zeu, pentru rugăciunile care se fac înaintea ei.
Între anii 1844 - 1845, prin osârdia starețului Neonil
arhimandritul, în parte cu cheltuiala mănăstirii și în par- te cu
sprijinul unor donatori, icoana Maicii Domnului cu Pruncul și icoana
Sfântului Gheorghe au fost ferecate în argint aurit și împodobite cu
pietre prețioase.
În anul 1846 un moșier rus, Certkov, a făcut o copie pe pânză
a icoanei Maicii Domnului și a așezat-o în bise- rica din satul
Mihailovka (în ținutul Boguciar, Rusia), unde s-au săvârșit multe
minuni și vindecări, încât icoana de la Neamț a devenit cunoscută și
cinstită în toată Biseri- ca Rusă.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 31

De asemenea, în anul 1864 s-a făcut o altă copie a acestei


icoane pentru Mănăstirea Noul Neamț, din Basa- rabia, care s-a
proslăvit prin darul facerii de minuni. Ast- fel, icoana Maicii
Domnului de la Mănăstirea Neamț se bucură de multă cinstire și
este una din renumitele icoa- ne făcătoare de minuni, cunoscută în
toată lumea ortodo- xă.
Înaintea acestei icoane s-au rugat Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și Sfântul Ierarh
Grigorie Dascălul pe când era monah, dar și ceilalți Sfinți nemțeni.
Aici a venit pentru a cere călău- zire în viață și ocrotire de la
Împărăteasa cerurilor, Sfân- tul Cuvios Antipa de la Calapodești,
înainte de a lua jugul cel bun al monahismului.
Înaintea acestei sfinte icoane a venit, în anul 1933, tâ- nărul Ioan
Iacob, rugându-se Maicii Domnului să-i bine- cuvinteze intrarea în
obștea nemțeană, sub ascultarea Episcopului Nicodim, viitorul
Patriarh al României.
Secole de-a rândul, Maica Domnului, prin icoana ei de la
Mănăstirea Neamț, a revărsat mila și ajutorul ei peste credincioșii
care o cinstesc, săvârșind nenumărate mi- nuni. Icoana făcătoare
de minuni a Maicii Domnului În- drumătoarea este odorul cel mai
de preț al Mănăstirii Neamț și străjuiește în naosul bisericii cu
hramul Înălța- rea Domnului, ctitorită de Sfântul Ștefan cel Mare,
Dom- nitorul Moldovei.
De trei ori pe an, la Izvorul Tămăduirii, la Înălțarea Domnului
(hramul Mănăstirii Neamț) și la Pogorârea Sfântului Duh, sfânta
icoană este scoasă în procesiune, după care, Dumnezeu trimite
asupra mănăstirii și împre-
32 Slujba Icoanei Maicii Domnului

jurimi o ploaie binefăcătoare pentru holde. Prin rugă- ciuni


stăruitoare înaintea sfintei icoane a Născătoarei de Dumnezeu,
credincioșii și monahii află alinare în neca- zuri și tămăduire de
boli.
Pentru rugăciunile și mijlocirile Preasfintei Născă- toare de
Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumneze- ul nostru, miluiește-ne
pe noi. Amin.
Cântarea a VII-a

Irmosul:

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-


au lămurit ca aurul în topitoare; că în cupto- rul cel cu foc dănțuiau
ca într-o cămară luminată, cân- tând: Binecuvântat ești, Dumnezeul
părinților noștri.

Acum arată-ne și nouă, păcătoșilor, milele tale cele


cunoscute de multă vreme, Stăpână, pe care noi le știm, după cum
spune psalmistul, că părinții noștri cu adevărat le-au văzut, ca să
putem vesti tuturor minunile tale dărui- te prin sfântă icoana ta.
Sfințitul lăcaș al Mănăstirii Neamț, Fecioară, astăzi se vede ca o
parte a Raiului și are semn de viață și lumină icoana frumuseții
tale, pe care o sărutăm toți cu credință, cu dragoste și cu bună
cucernicie, bucurându-ne de a ta ocrotire.
Lăudăm cu multă cucernicie sfântă icoana ta, Preacu- rată, că,
intrând cu evlavie și credință în sfânt lăcașul tău, toți primim
bucurie sufletească și sănătate trupească, prin mijlocirile tale,
Mireasă a lui Dumnezeu.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 33

Cinstită icoana ta, Fecioară, zugrăvită cu multă cuvi-


ință, ai dăruit-o obștii de monahi din Mănăstirea Neamț mângâiere
sufletească în necazuri și păzitoare în primej- dii, dar și tuturor celor
ce se închină cu credință Fiului tău și Dumnezeului nostru, Cel Unul
din Sfânta Treime.
Seara și dimineața și în miezul nopții, în toată vremea
și în tot locul, ne rugăm ție, Fecioară, cu lacrimi și cu sus- pine; și,
cinstind sfântă icoana ta, o sărutăm cu frică și cu bucurie: cu frică
pentru că suntem păcătoși, iar cu bucu- rie pentru harul care ne vine
de la Hristos, Fiul tău, prin mijlocirile tale.
Toți dreptslăvitorii creștini strigăm către tine, ca să
primim ajutor; că, de nu vei păzi cetatea noastră, așa cum ai păzit în
multe rânduri marea cetate a Sfântului Con- stantin, după cuvântul
lui David, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. Pentru aceasta,
păzește-ne, Stăpână, sub acoperământul tău.
Toți ne apropiem cu evlavie de cinstită icoana ta, ru-
gându-ne stăruitor: Preacurată, nu ne lăsa pe noi, robii tăi, ca să
pierim, ci ne izbăvește chiar dacă noi nu voim.
Slavă...
Ca într-o icoană a arătat dreptul Ghedeon oarecând
chipul nașterii tale, că pântecele tău a primit pe Hristos
ca pe o rouă cerească, răcorind pe toți cei stăpâniți de setea
păcatului, Prealăudată, iar în această icoană, numi-
tă Îndrumătoarea, ni-L arăți Prunc ținut în sfintele tale
brațe.
Și acum...
34 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Vezi, o, închinătorule, lăcașul acesta sfânt și preaslă- vit, în


care locuiește Preasfânta Stăpână, Născătoarea de Dumnezeu, prin
cinstita ei icoană, numită Îndrumătoa- rea? Privește și închină-te
dumnezeiescului ei chip, cu dragoste și cu evlavie, grăind către ea:
Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, pe tine te mărim.
Cântarea a VIII-a

Irmosul:

Izbăvitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce ți- neau dreapta


credință, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat și i-ai învățat
să cânte: Toate lucrurile, bine- cuvântați și lăudați pe Domnul!
Când a sosit, Stăpână, preasfântă icoana ta în Mănăs- tirea
Neamț, fiind dăruită de domnitorul Ștefan, fiul ma- relui Voievod
Alexandru cel Bun, toată obștea monahilor nevoitori a alergat cu
nespusă bucurie spre întâmpinarea ei și, cu duhovnicești cântări, au
așezat-o în biserică la loc de cinste.
Pe Viața ipostatică ai născut-O, Fecioară, pe Fiul și
Cuvântul lui Dumnezeu. Pe Acela ca pe un bun, Preacura- tă, roagă-L
ca să ne scrie în cartea vieții pe noi, cei ce cu dragoste cinstim
chipul tău și al Fiului tău din sfânta icoană.
Rupe zapisul fărădelegilor mele, dumnezeiască Mi- reasă,
ceea ce ai născut Bucuria lumii și umple de har su- fletul meu prin
mijlocirea ta către Fiul tău, ca să cânt ție, bucurându-mă: Bucură-te,
scăparea și mijlocitoarea mea cea preabună!
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 35

Stăpână, sfântă icoana ta s-a arătat liman de mântuire și


tămăduitoare de felurite boli monahilor care viețuiesc și se
nevoiesc rugându-se în obștea Mănăstirii Neamț. Pentru aceasta,
pururea slăvim mila și puterea ta mijloci- toare către Fiul tău.
Biserica Sfintei Mănăstiri Neamț, Stăpână, se împo- dobește
cu cinstită icoana ta, având-o ca pe o vistierie de mult preț, că
strălucește prin harul Fiului tău, Cel ținut în sfintele tale brațe; de
aceea te lăudăm cu dumnezeiești cântări.
Te lăudăm pe tine, cea dăruită de Dumnezeu și numi- tă
frumusețea lui Iacob. Bucură-te, slava îngerilor! Bucu- ră-te,
mântuirea celor muritori! Bucură-te, ridicarea lui Adam! Bucură-
te, izbăvirea Evei! Bucură-te, ceea ce ocro- tești obștea Mănăstirii
Neamț de amenințările vrăjmași- lor văzuți și nevăzuți!

Mai-marii pământului, arhiereii și toate neamurile văzând,


Preacurată, sfânt lăcașul acesta și cinstită icoana ta, venită în chip
minunat pe pământul românesc, te preaslăvesc pe tine,
Preacurată Fecioară, și propovădu- iesc minunile tale cele multe și
neobișnuite.
Binecuvântăm pe Tatăl…
Preasfântă Maică și Fecioară, tu ești începutul și sfâr-
șitul minunii, că, fiind fecioară, ai născut pe Cel ce S-a fă- cut om, pe
Făcătorul tuturor, pe Cel împreună veșnic cu Tatăl și cu Duhul,
Căruia toți Îi strigăm: Să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și
să-L preaînalțe întru toți vecii.
Și acum...
36 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Stăpână, numai tu ești frumusețea făpturii, că, venind în lume,


luminezi pe cei din întunericul vieții, dar și pe această obște a
Mănăstirii Neamț, care ocrotește cinstită icoana ta, Maica lui
Hristos-Dumnezeu, Mântuitorul nos- tru, mângâierea robilor tăi.
Cântarea a IX-a

Irmosul:

Eva, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar tu,


Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Cel purtat în pântecele tău,
lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toți te slăvim.
Stih: Mărește, sufletul meu, cinstita icoană a Preasfintei Fecioa-
re, cea de lumină purtătoare.
Stăpână, prin venirea sfintei tale icoane la Mănăstirea Neamț,
ne-ai mijlocit nouă harul milostivirii; de la ea, ca dintr-o fântână
preacurată primim apă dătătoare de tă- măduiri; pentru aceasta,
Fecioară Născătoare de Dumne- zeu, și pe mine, cel ce mă închin ție
cu credință, tămădu- iește-mă de toate bolile cele sufletești.
Stih: Mărește, sufletul meu, sfânta icoană cea de minuni făcă-
toare a Preabinecuvântatei Stăpâne.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cinstită icoana ta este
cămară cu bunătăți cerești: sufletelor îndulcire duhovnicească,
trupurilor alinare de suferințe și minuna- tă priveliște a darurilor tale,
ceea ce ești întru tot binecu- vântată, Fecioară și Maică Prealăudată.
Stih: Mărește, sufletul meu, sfânta icoană cea în chip de soare a
pururea Fecioarei.
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 37

Acoperământ frumos și ocrotitor în ispite te-am do- bândit pe


tine, Fecioară mult milostivă, noi, cei ce viețuim în acest sfințit lăcaș;
deci, deschide-ne nouă, prin bunăvo- ința ta, ușa milostivirii Fiului
tău și Dumnezeului nostru, care duce la Împărăția cea de sus.
Stih: Mărește, sufletul meu, dumnezeieștile fețe, a Maicii lui
Dumnezeu și a Fiului său, ce se văd și se cinstesc în sfânta icoană
Îndrumătoarea din Mănăstirea Neamț.
O, frumusețe nespusă! O, îndulcire sufletească ce vine de la
icoana ta, care mă face părtaș slavei tale, Preacurată Fecioară! De
acestea doresc să mă satur și să mă fac pro- povăduitor adevărat al
acestora, ca să grăiesc ție: Miluieș- te-mă, Stăpână, că tu ești
mântuirea neamului creștinesc.
Stih: Mărește, sufletul meu, sfânta icoană cea de boli vindecă-
toare și de ispite izbăvitoare.

Curată Stăpână, Maica lui Dumnezeu, nimeni nu pie- re dintre


cei ce au nădejde și bună credință spre tine, ci, numai cei
necredincioși, care nu au cunoscut ocrotirea ta și nu se închină vederii
chipului tău.
Stih: Mărește, sufletul meu, pe Fecioara Maică, slava îngerilor și
acoperământul oamenilor.

Fecioară, împarte bogăția harului, primită de la Fiul tău,


celor ce cu bună cucernicie slăvesc sfântă icoana ta, dăruindu-le
pace în toată viața lor și îmbelșugare de bu- nătăți, dar mijlocind
pentru ei și Împărăția cerurilor, Ma- rie, Maica lui Hristos, Împăratul
tuturor.
Stih: Îngeri și oameni, unindu-ne, într-un glas să lăudăm pe
Maica pururea Fecioară.
38 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Născătoare de Dumnezeu, avându-te pe tine mărire și de obște


fericire, noi toți, cei ce te cinstim și cu credință ne apropiem de
sfântă icoana ta, ne închinăm cu frică și cu evlavie, și o sărutăm,
zicând: Izbăvește-ne pe toți de necinstea cea viitoare și
învrednicește-ne de slava cea veșnică.
Stih: Să alergăm toți către icoana Maicii lui Dumnezeu și, în-
genunchind înaintea ei, cu frică să cerem milă de la Hristos Dum-
nezeu, Fiul său.
Maică a Stăpânului și Împărăteasă a cerului, prin sfântă
icoana ta dobândim belșug de daruri veșnice, noi, cei ce ne nevoim
în sfânt lăcașul acesta; de aceea, cu mul- țumire ne închinăm și slăvim
pe Fiul tău, pe Care Îl ții în brațele tale cele sfinte și Îl arăți lumii,
după cum vedem în cinstită icoana ta cea de minuni făcătoare.
Stih: Marie, cea binecuvântată între femei, acoperă-ne cu harul
tău de sus pe noi, cântăreții tăi.
Preasfântă Fecioară Maică, tu ai dăruit cinstită icoana ta spre
mângâiere tuturor celor ce o sărută cucernic, se închină cu
dreaptă credință și cu evlavie te măresc pe ti- ne; că luminezi
mintea celor neștiutori și necunoscători, iar celor aflați în ispite le
dăruiești scăpare.
Stih: Maica lui Dumnezeu, Fecioară fără de prihană, ocrotește-
ne, acoperă-ne și ne apără de toate ispitele.
O, prealăudată Maică, tu ai născut pe Hristos Dumne- zeu,
Izvorul mântuirii, și Îl arăți lumii cu dreapta ta; cu adevărat, ai
făcut cinstită icoana ta vistierie de bunătăți; deci, te rugăm ca să
izbăvești de gheenă pe toți cei care
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 39

cinstesc și se închină sfântului tău chip, și-i învrednicește să


dobândească mântuire sufletelor.
În loc de Slavă...
Stih: Ne închinăm Preasfintei Treimi: Tatălui și Fiului și Sfân-
tului Duh, Ceea ce din neființă pe toate le-a adus la ființă.
Treime fără de început, Părinte și Fiule și Duhule
Sfinte, pe cei ce dumnezeiește Te laudă pe Tine, acoperă-i și păzește-i
cu solirile Preasfintei Fecioare, Născătoarea de Dumnezeu, de toată
nevoia și reaua întâmplare, pe cei ce se închină sfintei sale icoane și a
Fiului ei.
În loc de Și acum...
Stih: Împărăteasa tuturor, de Dumnezeu Născătoare, pe cei ce
cu laude împodobesc prăznuirea sfintei tale icoane, izbăvește-i de
toată vătămarea sufletească și trupească.
Astăzi să se bucure cerul și să se veselească pământul; că cea
mai presus decât îngerii, Maica Fecioară, cheamă tot neamul
omenesc și îngeresc la dumnezeiasca prăznui- re a cinstitei sale icoane
de la Mănăstirea Neamț, în care cinstim chipul ei și al Fiului său.
Pentru aceasta, Născă- toare de Dumnezeu, cu bucurie cântăm ție:
Slavă venirii tale la noi prin chipul tău, Curată, că toate le-ai umplut
de bucurie, ceea ce cu adevărat lucrezi minuni preaslăvite.
LUMINÂNDA
Glasul al 2-lea
Podobie: Femei, auziți glas de bucurie…
Astăzi se bucură marginile lumii, întru pomenirea cea
preaslăvită a cinstitei tale icoane, pe care ai dăruit-o no-
40 Slujba Icoanei Maicii Domnului

uă, robilor tăi, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, că prin ea primim


tămăduiri de felurite boli, numai cu atingerea ta, ceea ce ai născut pe
Hristos, Vindecătorul a toată boala sufletească și trupească.
Slavă..., Și acum...
Preasfântă Fecioară, tot omul, care cu credință te
cheamă și cu dragoste cinstește chipul tău, se veselește, primind
de la tine daruri minunate și bucurii spre veșni- cie, ceea ce pe toate
le poți, ca o Maică a atotputernicului Dumnezeu.
LA LAUDE
Stihirile pe 4, glasul 1,
Podobie: Ceea ce ești bucuria…
Bucură-te și te veselește, cinstită adunare a dreptcre-
dincioșilor, și înalță glas de bucurie în cântări duhovni- cești;
sobor al monahilor, laudă pe Stăpâna și Doamna noastră, în
chipul său și al Fiului ei, împodobite pe icoana Îndrumătoarea, ceea ce
neîncetat aduce în sufletele noas- tre binecuvântare de la Mântuitorul,
sfințire sufletului și sănătate trupului. (de două ori)

Veniți acum, o, iubitorilor de prăznuire, să ne bucu- răm


duhovnicește și să prăznuim cu credință, cinstind pomenirea
icoanei Maicii lui Hristos Dumnezeu, care a venit la noi prin
voință împărătească și ne-a adus mare bucurie sufletelor și
vindecare de felurite neputințe și boli.

Aceasta este ziua Maicii Domnului, bucurați-vă, po-


poare; că iată Preacurata Fecioară a dăruit sfânta sa
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 41

icoană nouă, nevrednicilor, semn de apărare împotriva


vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, acoperământ împotriva patimilor
trupești și sufletești și bună povățuitoare spre mântuirea sufletelor
noastre.
Slavă..., Și acum…, glasul al 5-lea:
Veniți, mulțimile călugărilor și ale dreptslăvitorilor
creștini, să ne veselim în cântări duhovnicești, că, privind de sus
Împărăteasa a toate, Maica Fecioară, cu binecu- vântări
încununează pe cei ce o laudă pe ea. Conducătorii și supușii să alerge
împreună și să o laude prin cântări pe Împărăteasa cerului; pe ceea
ce a născut pe Împăratul cel veșnic, Cel ce, cu iubirea de oameni, i-a
izbăvit din moarte pe cei ținuți în iad mai înainte. Păstorii și
învățătorii să o laude pe preacurata Maică a Păstorului celui bun; pe
ceea ce este sfeșnicul Luminii și norul cel purtător de roua
Duhului și mai cuprinzătoare decât cerurile; pe chivotul cel
însuflețit, pe tronul Stăpânului cel în chipul focului, pe năstrapa
cea de aur, de mană primitoare, pe ușa Cu- vântului cea încuiată,
care s-a făcut scăpare din primejdii tuturor creștinilor; pe nădejdea
și mângâierea sufletelor noastre să o lăudăm, zicând: Cămară a
Cuvântului, pe noi, cei smeriți, învrednicește-ne Împărăției cerurilor,
că nimic nu este cu neputință mijlocirii tale.
Doxologia mare, troparele, ecteniile și otpustul.
LA LITURGHIE

Prochimen, glasul al 3-lea: (Luca 1: 47, 48) Mărește, sufletul


meu, pe Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu,
Mântuitorul meu.
42 Slujba Icoanei Maicii Domnului

Stih: Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum,


mă vor ferici toate neamurile.
APOSTOLUL
Din Epistola către Filipeni
a Sfântului Apostol Pavel, citire:
(2: 5-11)
Fraților, gândul acesta să fie în voi care era și în Hris- tos Iisus,
Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o răpi- re a fi El întocmai cu
Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se
asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit
pe Sine, ascul- tător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe
cruce. Pentru aceea, și Dumnezeu L-a preaînălțat și I-a dăruit
Lui nume, care este mai presus de orice nume, ca, întru numele lui
Iisus, tot genunchiul să se plece, al celor ce- rești și al celor
pământești, și al celor de dedesubt. Și să mărturisească toată limba
că Domn este Iisus Hristos, în- tru slava lui Dumnezeu-Tatăl.
Aliluia, glasul al 8-lea (Psalm 44: 12, 14):
Stih 1: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită pe popo-
rul tău și casa părintelui tău.
Stih 2: Feței tale se vor ruga mai marii poporului.
EVANGHELIA
Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire:
(10: 38-42; 11: 27-28)

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie


cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce
„Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț 43

se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnu- lui, asculta


cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă sluji- re și, apropiindu-se, a
zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să
slujesc? Spune-i, deci, să- mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis:
Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur
lucru trebuie: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua
de la ea. Și, când zicea El acestea, o femeie din mulți- me, ridicând
glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te- a purtat și fericit este
pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt și
cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.
CHINONICUL
Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi
chema. Aliluia.