Sunteți pe pagina 1din 17

CEZAR FLORIN COCUZ

aNffSI[ASIMAIIHA

Prelucriri dupi
Pr. Theodor V. Stupcanu, Dimitrie Suceveanu,
Arhid. Dionisie Marin, Anton Pann,
alli autori qi compozilii proprii

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $I DE MISIUNE ORTODOXA


Bucuregti, zorS
lidr{!-,."

s 5 \<-' :
I
-

rns
NI
Dle

)-1 (->
----tt-o no
i cu
-1)Sc.
-,
uia,-

Xh,--
_va a pu
1--i.a. d\x
-G.\ tre.-
I <- \) I
A li lu
I

s7B Anastasimatar
Cuprins 579

11[r)]ll

Xmdlt

1ilft

{vr
s,
llr'"
,Ntnr,;

il

,U]l1

,tr,i
580 Anastasimatar

Doxologia ................. ........225

GI-ASULAL CINCILEA
VECBRNIA
Anixandare................ ....... 23o
Fericit blrbatul .................2g4
Doamne, strigat-am. .........257
Stihurile.... ......238
Stihirile..... .......242
Dogmatica ......249
Lumrna [na........... ........... 25O
Altd variant[............... ....... 251
Prochimenul............... .......252
Stihoarma ........252
Troparele invierii......
UTRENIA
Dumnezeu este Domnu1".............. ...... 2S8
Sedelnele ........ 258
Polieleu..... ...... z6z
Alti variantd............... .......265
BinecuvAntirile invierii................. .....26,
Antifoanele................ ........27r
Prochimenul............... .......274
Toatd suflarea ...................274
invierea lui Hristos ...........275
Pentru rug[ciunile ............276
Ceea ce egti mai cinstit5...... ................277
Laudele..... .......278
Stihirile Laudelor... ...........279
PreabinecuvAntatd eqti........... ........... 289
Doxologia .......289
Inviat-ai din morm4nt.............. .........2g4

GI-ASUL AL S, ASBLBA
VECERNIA
Anixandare................ ........2gs
Fericit blrbatul ................ 299
Doamne, strigat-am. ........go2
Stihurile.... ......8o3
Cuprins sBt

...225 Stihirile..... ......3o6


Dogmatica ........311
Lumlna [na........... ............313
Prochimenul............... .......5L4
Stihoavna ........314
..230 Troparele 1nvierii...... .................. ........31g
...234
...237 UTRENIA
..238 Dumnezeu este Domnul.............. ......82o
...242 Sedelnele
..248 Polieleu..... .......524
..250 BinecuvAntlrile invierii............... ......g26
...251 Antifoanele................ ....... 33o
...252 Prochimenul............... .......8g3
,....................252 Toat5 suflarea ...................834
,....................256 invierea lui Hristos ...........gg4
Pentru rugdciunile
Ceea ce eqti mai cinstit[.,..... ................587
-.................. 258 Laudele..... .......557
..--....-.......... 258 Stihirile Laudelor... ..........ffi8
................... 262 PreabinecuvAntatl eqti ........... ............245
-..-......-.........265 Doxologia ........g46
----......... -......267
. -.. --.. --.......... 27L

.......... _.........274
GI.ASULAL $APTELBA
....................27 4 VECERNIA
-- -. - -.... -- -....... 27 5 Anixandare................ ........gS1
----.. - -.... -.......276 Fericit blrbatul .................8S5
.-------.-. -........ 277 Doamne, strigat-am. .........3b8
--- -- --.. -.........278
- Stihurile.... .......g59
.---------.. -. -.....279 Stihirile..... ......362
.---.-.-.....-..... 289 Dogmatica .......g67
'.--..-............ z8g Luminl lin[........... ........... 969
........-.......... 294 Prochimenu1................. .....8To
Stihoavna ........87o
Troparele invierii...... ........g78
I.]"TRENIA
'.-.--.-..--........295 Dumnezeu este DomnuI.............. .......gT4
,.................. 299 Sedelnele .........875
----.............. 302 Polieleu..... .......52S
.................. 303 BinecuvAntirile 1nvierii................. ....SSo
582 Anastasimatar
Cuprins 5B3

PreabinecuvAntat5 eqti .....461


Doxologia .......462

LUMINANDELE
Domnul
SfAnt este ............467
LuminAnda 1-a............. .....467
LuminAnda a2-a.......... ....469
LuminAnda a B-a.......... .................. .....47L
LuminAnda a 4-a.......... .....475
LuminAnda a S-a.......... .....474
LuminAnda a 6-a.......... .....476
LuminAnda a7-a.......... .....479
LuminAnda a 8-a.......... ....4go
LuminAnda a 9-a.......... .....491
LuminAnda a lo-a........ ....493
LuminAnda a 11-a......... ....49;
. .VOSCRBSNELE
Voscreasna 1-a............ ......497
Voscreasna a2-a......... .....488
Voscreasna a 3-a......... ..... 4go
Voscreasna a 4-a......... ......4gL
Voscreasna a S-a......... ......4gg
Voscreasna a 6-a......... ......4gs
Voscreasna a7-a......... ......4g7
AltI variante............... ...... 4gg
Voscreasna a 8-a......... .....5oo
Voscreasna a 9-a......... ..... So2
Voscreasna a 1o-a ............So4
Voscreasna a 11-a........ .....506

rriadicarere................... :::::*:* .................508

CATAVASII
Catavasii la Buna-Vestire.......... .........516
Cruci.........
Catavasii la lnillarea Sfintei ............. 52o
Catavasii la Naqterea Domnului. ........S2S
Catavasii la Botezul Domnului. ......... Sgo
Catavasii la intAmpinarea Domnului. ..................S3S
584 Anastasimatar

Catavasii la Florii ..............543


Catavasii la invierea Domnului. .........549
Catavasii la inillarea Domnului Ei PogorArea Duhului SfAnt.....'..'........554
Catavasii la Adormirea Maicii Domnului ............558

ALTE CANTARI
Acum slobozeqte, g1.V.......... ..............564
Alt[ variantd, gl. VII .........565
Alti variantl, gl. VIII.......... ................565
Ndscitoare de Dumnezeu, gl. V.............. .............566
Altd variant[, gl. V.............. ................567
Bogalii au slrlcit, gl.VII ................... 568
Alt[ variantl, gl. VII........... ............... 568
CuvAntbun, gl. VIII.......... ..............'...569
La rAul Babilonului, gl. III..... ...-.........573

Cuprins............................. ...........................o .. 577

IilililililIllilililil11
TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICE$TI
Intrarea Miron Cristea nr. 6; 040162, Bucuregti
Telefon: 02t.335.2I.29; 021.335.21.28;Fax: 021.335.19.00
e-mail: magazin@editurapatriarhi ei.r o, tipog afii@patriarhia.ro
www.editurapatriarhiei. ro
eodorV. Stup-

ru indreptarea
bisericegti, de- SIJHSUIJ I
cultului divin,
ral qi transmi- 00c0RNra
prin melodiile
Anixandare
{e" i
\) 1 \r-a>i
PA
de muzic[ bi- t-- {=g>>t-----.
)aniel Patriar- l\lrt es chi zAnd Tu mA na _ Ta, toa te se vor um
rAntarea acor-
:qi de Misiune \- i-S- \i-^ if> <-:- q +Bi >>S
:hale amintite. -+5
- ple- de- bu - n[ t[!i; ne cu
(\-..:5\e- I+>c- q
vdn tat- eqti,- Doam - - - ne.
PA
rent Haralam, )- \J-+->\>5-.i>-G.
lei Patriarhale ar in tor cAn du-Ji Tu_ fa {a_ Ta, se
- ro ian. zorS
.-$<- G,.. <i. { \)> \J \> > E5 +,
vor tul - bu - ra; -.lu a- vei du hul_ lor- qi

1 :.-/- -->-\
se vor sfAr qi qi in F rA - n[ se vor in

"- 1} t+>.:-q+>U(\-..:S
toar - - - ce. Bi ne cu vAn tat_ eqti,_
\<:;-ji>e-q
Doam- - - ne.
PA

]TI
\) > <- 13 \- - :h <-> > : q:
'l' -.ri mi te- vei Du hul_ T[u- qi se vor zi di qi
Tm,flfifir]ilItilllffii

Anastasimatar

(\--\J> \\ 11 35>6.>\--f .g
vei in no i- fa {a pd mAn tu - lui._
g- 1 <- \<: t=;> .:- q
\\
=:5 Doam - - - ne.
Bi ne cu vAn-tat-eqti,-
PA

i e sla va Dom nu lui in- veac! Ve se li- Se-


rr
(-\
va Dom - nul de lu cru ri le Sa -
€- +>S. -- G, * -=i5 \<: ;-+> c3. --:

le. Bi ne cu vfln-tat-eEti,- Doam- - - ne.

" > -' dr<-1;)


PA'_r
O
V --5.t>\---
el ce ca u te spre- p[ - mAnt fa $i-l ce
d >s-+=.\>-1q-r
-\)6e-.-
pe el de se cu tre mu rd;- Cel ce

il se

nu na
<- q
ne.
a tin ge de munli gi ei
c- \\ >5 \\ c>.1<-)>=>.\i

PAr
r:g)=
r

te sunt lu cru
fu - me

ri le Ta le, Doam -
g[.
;-+>
-
Mi

O
V An ta- voi Dom nu lui in vi a - !a- mea,
_\\)> (__+-> \S\-- .. \jt+ ?-r

cAn ta- voi Dum ne ze u lui meu cAt- voi-


1 <-ts- t 13 \> - -' s. G,
t- \J
fi. -.Mi nu na te- sunt lu cru ri -le Ta
Glasul I - Vecernia

>\<_> z
\-5.L \i
- lui. le,-- Doam
- PA-r
\?> > :=> 1 <-\5 -
=q D
I -.le cu te s[-I fi e Lui cu vin te-bS
\-5
e. le me
-(-\J-)
e se li- Se-
e-q-+- Fr

le, iar eu m[ voi ve se li de-- Dom -

\=i;_+> lcJ- {-..--:L>5 .. e- ><->-V\->i,


Sa- - nul. Mi nu na te sunt lu cru ri le Ta le,_
a>eq ne. " \- '+>e:-._-
- - ne!
<- \J> PA
a- {r\ > - <-\J>
4r
$il fa ce
D-r-(-.-....=.+->i
-Doam-
I ia rd, p[ cd to qii de pe pd mdnt qi cei fl
f -}{1<- <->p\-- .. ,f.
ri; Cel ce rX de le B€, ca s[ nu mai fi
-
;aP-{-. e-qdc. - d(\--\J
Mi e. Bi ne cu -=-1
vin tea zd, su fle te al meu,
: r+>
oam -
\-5 \: t+><- q-\<-13\-- \'
pe- " Dom - - - nul. Mi nu na te_ sunt
S.(\--\J\>5:L1.: t+>c - q
lu cru ri le Ta le,--Doam - - - ne!
PArr
.G.s<-J-{
[a-mea,
Q'<->
oa re le Ei-a cu nos cut a pu - sul-siu. Pu
r ^,
\tii\ - (\--\J\-- -' [(\<-.-$-:, J.o>
voi- s-ai in tu ne - ric ai s-a fe cut_noap -
-
- -
i > \<-> *K > S. \*5 e- .i 11 c-
ri -\J
le Ta te.- Sla Ti e, Doam
vd=> r€, Ce lui ce
Anastasimatar

PA

P-L '
V dt s-au m[ rit- lu cru ri le Ta le,-Doam
€-q*,
r€, toa te cu in !e lep ciu ne le-ai- fh
€- q=Sc,t - iJ\-> - )S11<---
cut! Sla v[ Ti e, Doam re, Ce lui ce ai fn

\?>.\.i i+>c- q
cut- toa - te!
PA
L.- NL1
\-/ \-/
la v[ ri ta - lui qi FT u lui 9i SfAn T- tu
>>t-r.+>c* qtr>ts- <3\-1 - Nc.
lui- Duh. Sla v[ !i e, Doam tr€, Ce lui
<---138\: i+>(- q
ce ai f[ cut- toa - te!
PA
q=-!J,
l
-+->.i,--r:rG.+S,
qr pu ru - rea $r ln ve cu ve
ry a cum

k--.i$. >>G. c: q S c. tr >


ci lor.- A -> min. Sla v[ Ti e,

V\-a * )S1a<-s-\J>.1-i i-=i>


Doam r€, Ce lui ce ai fe cut- toa -
r- q
te!
PA

+,- > -? > 5 ( -.- q


-- -li lu i -o, -A -li =-
lu i - - a, -\A
>5
Glasul I - Vecernia

y \- - - -'-
:li lu i - a, [ \rsla >vXUTi >e, Dum
E \-i" S -:L q: ze

=\\-5 >G.+>e-q (de doul ori)


.Doam -u le!
>G.+> PA
Fr..--S.
6l - H ft-f,o ;f ;:: a, A
(--- <- .i >5,-> - >€- tJ\-S
ce ai fh li lu i - "- \--1,
;,_' sla vd Ti e, Dum ne
* \:-c\+>\ds.a-
Is.+3r
ze- -\r' -
u le!
q

J(-ri
) trrri-

{ r" T
Fericit bdrbatul
n-- tu PA-
, -. $.c.
: +> > > 5-
R Xr "- ba - -tul,-
lJ
>s-
A - li
\i-^
t,, - i
+> ( -' q
[€, Ce lui a.
(- \) -TrS \ c3
-
-r
Fe ri cit bir ba tul, =>
ca re n_a um blat in
;G.+5 ++G.>
/-L
sfa - tul
7
-.R"'
din cio - qi - lor
ecuve ne cre $i in ca
Sc.t)> l--=>
avlTie, lea p[ cI to - qi lor nu- a -- stat qi
<- 13>
\i;_+-
toa - pe sca u nul hu - li - to - ri lor n-a--
i e- + \- 5S \.-S \..zis cs
tS -
Se zut;_ A li
ie-{-r
-a'A
Y
--?+><-
l--a.
q
6 Anastasimatar

<.-(j) _1 <_) >


PA
--} S _ \\ -:L q,
e $ti e Dom nut ca lea dfi- i.:
il : - lor,

lu jiti- oiil nu lui cu fri>- - cI


-\\)->- H
^x Ei. v[ bu
: > {r;;\ -i { .. .i \.ZC
-cu =i)
ra{i de El cu=-
cu tre - _ mur. A I
<:-5t.->G.+>< - q
lui--a.
DI

f':;;:r\l.lle.hH?;
::-o\:e>:fi\\_i\-j:
dej du iesc in - El. A h
a-s.a->G.+>c-T
q
lu

\)\l-_5-
olr/-

coa lI,- - - - r€,


Doam
r PA

mdn tu ieg :
r

te_ m6,

Dum ne - ze ul -_.- meu. A


Glasul I - Vecernia
s l- 5.. \.r
- 1^.
- .. ta>
r\/
- lor va-
€>--\?>G.*+\--}{=>-
qi, pes te po po - rul T[u,_'
-V
fr
bTne cu vAn ta
rl (htt r
-,
-lu
--\-- rea-Ta.
-- A li

=.?-r
q
>
il qivd bu
rt.-,I-S-
\ z--:r

!l:G.> PA
<--\J> \\.-a>:<--\JG. . 5
+--, \--t
ri- ce nA s) i a cum qi pu ru - rea gi in ve cii -D
ve
i \<-S
\.r'r-----t -:[-

;:Lcfi<-
r
4_,
PA
ru ]?-l<- q

rrS.t=\ >
-
<-- tt
\_/ > >-?>ii--.i,=->5.:-q-r
te- m[, - li lui - a,- A li lu i - - a, A
l--*\-5 r

:li iJ \- - :- [ \r > € > E \- :5 c-s.


lu i - a, sla v[ Ti e, Dum ,r. '- - ze
(de doud ori)
Anastasimatar
PA

n--+-->]>>--+-
7 .-
a. ll

n - H lu i - d,- A li lu i - - a, A
<-- .{ >5,-\: \-}q->U> E\-
li lu i - "- a,- slavX Ti e, Dum ne

i-s-T'-l?==lS*i*
PA
Doamne, strigat-am
{r"i
*'
oam ne, stri ga t-am ci tre Ti - r€, a u zi - m5,

---
a u -+5\-----{.->r--'>-:
zi - ffi[, Doam- - ne;

t\-L;--:-)
- stri
Doam ne, ga t-am cd tre Ti ne, a u zi - m[;
(- <- \*-s 11 <- :::2 > \- - \> 5
ia a min te la gla - sul- ru -
:s-.. -
\ii-+>(- - q-1 \)
g[ ciu - nii me le, cdnd strig c[ tre
--ii> - i(:\.:-fr.s?r5\<-5-
-Ti - ne. A u zi - ffiI,
'S>i+>€--lr
r
---> Y
Doam -- ne!
MPA
Q
,a,
-(---:=
d se in drep te ze ru g[ ciu nea- mea, ca te
\ <:,>. >>d. _. 5 \* i+>
-- €- q q
mA ia i --na -in -D- tea Ta;

S-ar putea să vă placă și