Sunteți pe pagina 1din 2

Structura portofoliului învăţătorului

Partea I: Date personale


1. Curriculum Vitae actualizat
2. Fişa postului
3. Contractul individual de muncă
4. Raport de autoevaluare semestrial
5. Fișa de evaluare anuală
6. Calificative anuale
7. Copii acte de studii
8. Perfecționare efectuată în ultimii 5 ani: copii adeverințe/ certificate de formare, cursuri; adeverințe
participare activități metodice; certificate/ adeverințe participare conferințe / simpozioane / tabel nominal
formări, furnizori, credite/ nr. ore;
9. Activitate în calitate de formator / evaluator de manuale/ alte activități / colaborări.

Partea a II-a : Activitatea la catedră


1. Structura anului școlar
2. Planul cadru / Ordin de ministru...
3. Schema orară + Consiliul clasei
4. Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de
cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor);
5. Lista bibliografică a manualelor școlare utilizate / auxiliare
6. Programele şcolare
7. Programa pentru disciplina opțională propusă (aprobată de unitatea de învăţământ şi de ISJ);
8. Planificarea materiei (planificarea anuală și proiectarea pe unități tematice / de învățare)
9. Proiecte didactice (debutanţi)
10. Mapa de evaluare: Teste de evaluare (testele iniţiale, formative, testele sumative pentru
fiecare unitate tematică/ de învățare sau date la sfârșit de semestru sau an școlar); obiective operaționale,
itemi de evaluare, greșeli frecvente, măsuri ameliorative; matrice de evaluare, grafice de progres; planuri de
recuperare / ameliorare / de dezvoltare; caietul pentru înregistrarea rezultatelor elevilor / fișe; Note
constatative / rapoarte EN II, IV;
11. Managementul clasei: Fișe psihopedagogice agreate CJRAE / ISJ ; fișe de observare
comportamentală, chestionare adresate părinților / elevilor; alte tipuri de fișe care atestă comportamentul /
învățarea/ progresul/ regresul elevilor; Procese verbale privind protecţia elevilor, ROI etc ; Activitatea cu
părinții: Programul / tematica ședințelor / lectoratelor cu părinții; Procese verbale de la ședințele cu părinții
/ lectorate (consemnarea amănunțită a discuțiilor, propunerilor, persoanelor care iau cuvântul); Programul
orelor de consiliere cu părinți / elevi (date/ ore/ probleme discutate/ eventual procese verbale/ semnături de
prezență; consemnarea acestora în condică săptămânal); Comitetul de părinți.

Partea a III-a : Performanțe ale elevilor şi ale cadrului didactic


1. Tabel nominal cu concursurile școlare învățământ primar, denumiri, date de desfășurare, etape,
regulamente etc.
2. Rezultate obținute la diferite etape / diplome / adeverințe participare, elevi / cadre didactice,
calitatea ( organizator, supraveghetor, evaluator etc.);
3. Adeverințe, diplome obținute de cadrul didactic pentru participarea cu lucrare la simpozioane,
conferințe, alte manifestări;
4. Documente / copii care atestă calitatea de (co)autor / coordonator / colaborator în scrierea unor
cărți / articole alte materiale; redactor / coordonator al unor reviste școlare;

Partea a IV-a : Proiecte educaționale în desfăşurare şi activităţi extracuriculare

1. Programul activităților extracurriculare / teme, obiective, repere temporale


2. Fișe de activitate ( obiective, resurse temporale / umane/ materiale, ), eventual procese verbale,
scurtă descriere a activității, evaluarea activității, fotografii, rezultatele muncii elevilor etc.
3. Protocoale de colaborare cu alte instituții
4. Proiecte de parteneriat educațional
5. Diplome

Partea a VI-a : Alte materiale (scrisori metodice, regulamente, publicații, adrese MENCȘ, ISJ etc.)

S-ar putea să vă placă și