Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnaziala „Augustin Buzura” Copalnic Mănăștur

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, ………………….., în şedinţa Consiliului clasei ….…… având ca obiect


stabilirea notelor la purtare elevilor clasei ……….. în semestrul ……. al anului şcolar ………………
D-na dirigintă, ………………………………., prezintă Consiliului clasei situaţia disciplinară a
elevilor clasei ……, precum şi dovezile existente la dosarul clasei.
Profesorii clasei prezintă, de asemenea, situaţiile de indisciplină cu care s-au confruntat la ore
şi în pauze de-a lungul semestrului ………………… al acestui an şcolar.
În urma analizei realizate s-a hotărât acordarea notelor la purtare conform tabelului următor:

NR. NUMELE SI PRENUMELE NOTA LA


OBSERVAŢII
CRT. ELEVULUI PURTARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.


Anexez prezentului proces-verbal, tabelul cuprinzând semnăturile membrilor Consiliului clasei
………….
CONSILIUL CLASEI a VII-a B
An şcolar 2019-2020

NR.
DISCIPLINA NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA
CRT.
1. Limba și literatura română

2. Limba engleză

3. Limba franceză

4. Matematica

5. Fizică

6. Biologia

7. Ed. socială

8. Istoria

9. Geografia

10. Religia

11. Ed.plastică

12. Ed. muzicală

13. Ed.fizică

14. Ed.tehnologică

15. Informatica și T.I.C.

16.

17. Consiliere şi orientare

18. Reprezentantul comitetului de părinţi

19. Reprezentantul comitetului de elevi

Director, Director adj., Diriginte,


Prof.Pop Ioan Prof.Lupșa Emilia Prof.Roman Ioana