Sunteți pe pagina 1din 11

Examen admitere medicină dentară 2016 – Varianta 3

La întrebările de mai jos (1-18) alegeţi un 5. În decursul ciclului cardiac:


singur răspuns corect. A. în diastola izovolumetrică ventriculele
1. Nu are legături directe cu talamusul: devin cavități deschise
B. sistola atrială o precede cu 0,10 s pe cea
A. calea sensibilității kinestezice
ventriculară
B. calea sensibilității tactile protopatice
C. sistola ventriculară durează 0,10 s
C. calea gustativă
D. diastola ventriculară durează 0,40 s
D. calea olfactivă
E. sistola ventriculară se desfășoară într-o
E. calea sensibilității termice
singură fază
2. După cât timp de la începutul unui efort
6. Referitor la vulvă, una dintre afirmațiile
moderat sau intens necesitățile energetice
următoare este corectă:
ale mușchilor sunt satisfăcute în cea mai
mare parte aerob? A. labiile mari sunt situate medial de labiile
mici
A. 10 minute
B. venele vulvei se deschid în vena iliacă
B. 2 minute
externă
C. 5 minute
C. nu are organe erectile
D. 30 secunde
D. labiile mari sunt prevăzute cu glande
E. 10-15 secunde
sebacee
3. Nu este modalitate de transport E. în spațiul dintre labiile mici, vaginul se
transmembranar vezicular: deschide anterior iar uretra se deschide
A. exocitoza posterior
B. endocitoza 7. Prin transfer transplacentar de anticorpi se
C. fagocitoza dezvoltă:
D. difuziunea facilitată
A. apărarea nespecifică
E. pinocitoza
B. apărarea dobândită natural pasiv
4. Despre analizatorul kinestezic una dintre C. apărarea dobândită natural activ
afirmațiile următoare este falsă: D. apărarea dobândită artificial pasiv
A. receptorii kinestezici din periost sunt E. apărarea dobândită artificial activ
corpusculi Vater-Pacini 8. Celulele epiteliale sunt solidarizate prin:
B. terminațiile nervoase libere transmit
A. pseudopode
sensibilitatea dureroasă articulară
B. cili
C. impulsurile aferente de la proprioceptori
C. desmozomi
sunt conduce prin axonii neuronilor γ din
D. corpusculii lui Palade
cornul anterior al măduvei
E. microvili
D. întinderea porțiunii ventrale a fibrelor cu
sac nuclear și cu lanț nuclear duce la 9. Fasciculul spinocerebelos ventral străbate
stimularea fibrelor senzitive anulospinale și a succesiv:
celor “în floare” A. puntea, bulbul și diencefalul
E. dispunerea în paralel a fibrelor intrafusale B. bulbul, mezencefalul și hipotalamusul
face ca întinderea fibrelor extrafusale să C. cerebelul, mezencefalul și puntea
determine și întindrea celor intrafusale D. bulbul, puntea și mezencefalul
E. mezencefalul și diencefalul
10. Hormonul somatotrop este secretat de o 16. Nu intră în structura organului Corti:
glandă endocrină care are în structură țesut A. celule ciliate externe
epitelial de tip: B. tunelul Corti
A. de tranziție C. celule ciliate interne
B. pavimentos D. crestele ampulare
C. cordoane celulare E. membrana tectoria
D. cilindric ciliat
17. Mușchiul biceps femural se localizează în:
E. tubulo-acinos
A. loja posterioară a coapsei
11. Colecistokinina este eliberată din: B. loja anteromedială a coapsei
A. muscoasa corpului gastric C. loja laterală a coapsei
B. celulele mucoasei duodenale D. loja posterioară a gambei
C. pancreasul exocrin E. loja anterolaterală a gambei
D. hepatocite
18. Nu intră în structura butonilor terminali:
E. pancreasul endocrin
A. axolema
12. Fovea centralis se află la nivelul: B. mitocondrii
A. cristalinului C. centrozom
B. petei oarbe D. vezicule
C. coroidei E. nerufibrile
D. maculei lutea
La următoarele întrebări (19-60) răspundeţi
E. corpului vitros
cu:
13. Sterilitatea poate fi consecința A – dacă numai soluţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte;
avitaminozei de: B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte;
A. retinol C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte;
B. filochinonă D – daca numai soluţia 4 este corectă;
C. tocoferol E – dacă toate cele patru soluţii sunt corecte
D. piridoxină sau sunt false.
E. riboflavină
19. Următoarele reprezintă surse de
14. Diferența de presiune între aortă și atriul calciferol:
drept este de:
1. untura de pește
A. 50 mmHg 2. ciupercile
B. 100 mmHg 3. ouăle
C. 150 mmHg 4. drojdia de bere
D. 200 mmHg
E. 300 mmHg 20. Referitor la secusa musculară
următoarele afirmații sunt adevărate:
15. Capacitatea reziduală funcțională
1. faza de latență durează în medie 0,05 s
pulmonară este egală cu suma dintre:
2. faza de contracție durează în medie 0,04 s
A. capacitatea vitală și volumul rezidual 3. amplitudinea secusei variază invers
B. volumul expirator de rezervă și volumul proporțional cu intensitatea stimulului aplicat
rezidual 4. rezultă după aplicarea unui stimul unic, cu
C. capacitatea vitală și volumul curent valoare prag
D. volumul expirator de rezervă și volumul
curent
E. volumul inspirator de rezervă, volumul
curent și volumul expirator de rezervă
21. Alegeți afirmațiile adevărate: 4. ureterul trece câțiva milimetri sub epiteliul
1. la nivelul axonilor amielinici potențialul de vezical
acțiune poate să apară în orice zonă a 27. Despre placentă sunt adevărate
axolemei afirmațiile:
2. membrana exterioară a meningelor spinale
1. este o glandă endocrină temporară
se numește arahnoidă
2. secretă un hormon care favorizează
3. reflexele miotatice sunt monosinaptice
păstrarea sarcinii
4. în cazul sistemului nervos simpatic fibra
3. secretă estrogeni
preganglionară este lungă iar fibra
4. este singura glandă care secretă hormoni
postganglionară este scurtă
sexuali feminini
22. Sunt adevărate următoarele afirmații
28. În ganglionul geniculat au origine:
despre mitocondrii:
1. fibre nervoase motorii pentru mușchii
1. în matricea acestora se află sisteme
mimicii
enzimatice
2. fibre nervoase parasimpatice pentru glanda
2. membrana externă formează creste
sublinguală
mitocondriale
3. fibre nervoase senzitive pentru pielea feței
3. au un perete cu structură lipoproteică
4. fibre nervoase gustative pentru corpul
4. lipsesc în neuroni
limbii
23. Alegeți afirmațiile adevărate:
29. Sunt adevărate afirmațiile:
1. utricula se găsește sub saculă
1. scheletul mâinii este format din 30 de oase
2. canalele semicirculare membranoase se
2. rotula se articulează cu tibia
deschid în saculă
3. osul coxal provine din sudarea a patru oase
3. sacula conține organul Corti
4. scheletul piciorului este format din 26 de
4. canalul cohlear conține endolimfă
oase
24. La nivelul țesutului adipos insulina
30. Medulosuprarenala secretă hormoni cu
determină:
următoarele efecte:
1. ↓ transportul de glucoză
1. tahicardie
2. ↑ sinteza de trigliceride
2. relaxarea fibrelor netede ale mușchilor
3. ↑ lipoliza
erectori ai firului de păr
4. ↑ sinteza enzimelor lipogenetice
3. glicogenoliză și hiperglicemie
25. Despre mușchiul scheletic sunt adevărate 4. mioză
afirmațiile:
31. Despre canalul toracic sunt adevărate
1. epimisium-ul se află sub fascia mușchiului afirmațiile:
2. conține septuri conjunctive
1. urcă anterior de aortă
3. inervația vegetativă a mușchiului determină
2. se deschide în vene mari ale circulației
reacții vasomotorii
3. primește limfă de la jumătatea dreaptă a
4. are extremități de culoare alb-sidefie
capului
26. Despre vezica urinară sunt adevărate 4. are în interior valve
afirmațiile:
32. Mediatori chimici în sistemul nervos
1. se umple progresiv, până ce tensiunea vegetativ sunt:
intraparietală atinge o anumită valoare prag
1. adrenalina
2. se continuă în jos cu uretra
2. acetilcolina
3. prezintă două sfinctere
3. norepinefrina
4. monoxidul de azot
33. Despre testosteron sunt adevărate 38. În inimă există centri de automatism
afirmațiile: reflex. Care dintre următoarele asocieri ale
1. este un puternic catabolizant proteic acestora cu frecvența descărcărilor sunt
2. menține tonusul epiteliului corecte:
spermatogenetic 1. fasciculul His – 25 impulsuri/minut
3. hiposecreția acestui hormon duce la 2. nodulul atrioventricular – 70-80/minut
pubertate precoce 3. rețeaua Purkinje – 25 de impulsuri/minut
4. secreția acestuia este reglată de 4. nodulul sinoatrial – 40 de potențiale de
gonadostimulină acțiune/minut
34. În contracția auxotonică a fibrei 39. Despre leucocite sunt adevărate
musculare striate au loc următoarele afirmațiile:
procese: 1. posedă nucleu
1. lungimea mușchiului rămâne neschimbată 2. participă la reacția de apărare a
2. tensiunea mușchiului rămâne constantă organismului
3. mușchiul se alungește pasiv sub acțiunea 3. posedă mitocondrii
unei forțe exterioare 4. sunt în număr de 150 000-300 000/mm3
4. variază și lungimea și tensiunea mușchiului
40. Extractele de timus au următoarele
35. Despre secreția tubulară a rinichilor sunt efecte:
adevărate afirmațiile: 1. acțiune de stimulare a mineralizării osoase
1. secreția de H+ se face prin mecanism pasiv 2. efecte de oprire a mitozelor
2. aldosteronul activează secreția de H+ 3. acțiune de frânare a dezvoltării gonadelor
3. secreția de K+ are loc mai ales în tubul 4. inhibarea reabsorbției organice a fosfaților
contort proximal anorganici
4. prin secreția de amoniac se realizează o
41. Țesut osos trabecular se află în interiorul:
excreție suplimentară de protoni
1. osului occipital
36. În rinichi apa se reabsoarbe la nivelul: 2. oaselor carpiene
1. tubului contort proximal 3. sternului
2. tubului contort distal 4. epifizei fibulei
3. ansei Henle
42. Următoarele afirmații despre rinichi sunt
4. tubului colector
adevărate:
37. Despre metabolismul intermediar al 1. formează și eliberează renina
proteinelor sunt false afirmațiile: 2. produc un hormon numit eritropietină
1. proteinele reprezintă jumătate din masa 3. au rol în activarea vitaminei D3
corporală 4. elimină substanțe acide și toxice
2. concentrația normală a aminoacizilor în
43. Paleocortexul are conexiuni cu:
sânge este între 100 și 200 mg/100mL de
plasmă 1. hipotalamusul
3. procesele de sinteză a proteinelor sunt 2. talamusul
stimulate de tiroxină 3. epitalamusul
4. stimularea sistemului nervos vegetativ 4. metatalamusul
simpatic determină predominanța proceselor 44. Referitor la membrana nucleară sunt
anabolice false afirmațiile:
1. este poroasă
2. are o foiță, spre matricea citoplasmatică,
care prezintă ribozomi
3. în carioplasmă conține o rețea de filamente 51. Referitor la debitul cardiac sunt
subțiri formate din granulații de cromatină adevărate afirmațiile:
4. foița externă a membranei nucleare este 1. este volumul de sânge expulzat de fiecare
aderentă miezului nuclear ventricul într-un minut
45. Sunt elemente figurate necelulare ale 2. scade în sarcină
sângelui: 3. în repaus este de aproximativ 5L/min
4. se mai numește volum-bătaie
1. albumine
2. fibrinogen 52. Despre hemoglobină sunt adevărate
3. globuline afirmațiile:
4. plachete sanguine 1. bilirubina și biliverdina sunt metaboliți ai
46. Contracțiile peristaltice, inițiate la granița hemoglobinei
dintre fundul și corpul gastric, au forța 2. fiecare moleculă de hemoglobină se poate
controlată de: combina cu maximum 2 molecule de O2
3. la bărbați variază între 13,8 și 17,2 g/dl
1. gastrină
4. creșterea pH-ului plasmatic determină
2. pepsinogen
scăderea capacității hemoglobinei de a lega
3. acetilcolină
oxigenul
4. labferment
53. Sunt funcții ale salivei:
47. Alegeți afirmațiile false:
1. emulsionarea lipidelor din alimente
1. din artera toracică internă iau naștere
2. excreția metalelor grele
arterele intercostale anterioare
3. stimularea motilității intestinale
2. artera carotidă internă irigă ochiul
4. ușurarea deglutiției
3. din aorta descendentă abdominală pornesc
ramuri care vascularizează gonadele 54. Impulsurile aferente de la proprioceptori
4. arterele coronare se desprind din arcul sunt conduse prin:
aortic 1. fasciculul spinocerebelos ventral
48. Alegeți afirmațiile false: 2. fasciculul gracilis
3. fasciculul spinocerebelos dorsal
1. ovogonia este celulă diploidă
4. fasciculul cuneat
2. ovocitul primar este celulă haploidă
3. spermatocitul secundar este celulă haploidă 55. Enzimele conținute de sucurile digestive
4. spermatida este celulă diploidă acționează asupra următoarelor substraturi:
49. Factorii care influențează rata difuziunii 1. maltază
gazelor prin membrana alveolo-capilară sunt: 2. amidon
3. lactază
1. presiunea parțială a gazului în alveolă
4. gelatină
2. presiunea parțială a gazului în capilarul
pulmonar 56. Lobii anterior și intermediar ai glandei
3. dimensiunea membranei respiratorii situată pe osul sfenoid înapoia chiasmei
4. coeficientul de difuziune a gazului optice produc hormoni care au ca organe-
țintă:
50. Care dintre organele enumerate mai jos
au în structură albuginee? 1. glanda tiroidă
2. ovarul
1. ovar
3. glanda corticosuprarenală
2. veziculă seminală
4. testiculul
3. testicul
4. vagin
57. Despre analizatorul olfactiv sunt B. crotonizare; acid propionic
adevărate afirmațiile: C. aldolizare; acid propionic
1. receptorii ocupă partea postero-superioară D. crotonizare; acid acetic
a foselor nazale E. aldolizare; acetonă
2. tractul olfactiv se proiectează pe fața 62. Se consideră schema de reacții:
medială a lobului occipital
3. nervii olfactivi străbat lama ciuruită a
etmoidului și se termină în bulbul olfactiv
4. celulele mitrale reprezintă al III-lea neuron
al căii olfactive
58. Despre pancreas următoarele afirmații
sunt adevărate: Care este masa de glucoză necesară obținerii
1. este implicat în controlul metabolismului a 10 kg de oțet care conține 6% acid acetic?
intermediar al glucidelor, lipidelor și A. 3,6 g
proteinelor B. 360 g
2. conține celule exocrine care secretă C. 3,6 kg
glucagon D. 0,36 kg
3. secretă un hormon cu acțiune E. 36 g
hiperglicemiantă
63. O tripeptidă formată prin condensarea a
4. secretă α-amilaza în forma inactivă
3 aminoacizi diferiți are următoarea
59. Sunt adevărate afirmațiile despre compoziție procentuală de masă: 38,71% C;
hipotalamus: 6,01% H; 28,67% O; 15,05% N; 11,47% S.
1. secretă un hormon de inhibare a secreției Masa moleculară a tripeptidei este
de MSH 279 g/mol. Știind că: - aminoacidul cu
2. secretă oxitocină gruparea –NH2 liberă formează o dipeptidă
3. conține la nivel lateral centrul foamei cu masa moleculară 160 g/mol; - aminoacidul
4. conține ventro-medial centrul sațietății cu gruparea –COOH liberă are formula
moleculară C3H7O3N, identificați tripeptida:
60. Pot difuza prin membrana celulară fără a
A. Ser-Cys-Ala
avea nevoie de proteine transportoare:
B. Cys-Ser-Ala
1. hormonii steroizi
C. Cys-Ala-Ser
2. etanolul D. Ser-Ala-Cys
3. O2
E. Ala-Cys-Ser
4. ureea
64. Referitor la grăsimi este corectă
La întrebările de mai jos (61-72) alegeţi un afirmația:
singur răspuns corect.
A. reacționează cu soluțiile apoase de acizi tari
61. Se dă schema de reacții: formând sărurile corespunzătoare ale acizilor
grași și glicerină
B. datorită catenelor voluminoase polare din
structura lor, sunt solubile în solvenți organici
polari
C. sunt amestecuri de esteri simpli sau micști
Precizați tipul reacției de obținere a ai glicerinei cu acizi grași saturați sau
compusului B și identificați compusul D: nesaturați
A. oxidare; acid acetic D. prin hidrogenare catalitică cele solide devin
lichide
E. pot stabili legături de hidrogen cu 69. Varianta care conține numai compuși
moleculele de apă organici solubili în apă este:
65. Ce volum de soluție de acid acetic cu A. formaldehidă, acid acetic, trioleină
densitatea 1,2 g/ml si concentrația 15% se B. acid acetic, propanonă, celuloză
poate prepara din 9 moli de acid acetic? C. zaharoză, glicină, acid acetic
D. celuloză, glucoză, palmito-stearo-oleină
A. 2 l
E. alanină, amilopectină, celuloză
B. 2,5 l
C. 3 l 70. Referitor la zaharoză sunt adevărate
D. 6 l afirmațiile, cu excepția:
E. 7,5 l A. are formula moleculară C12H22O11
66. Referitor la monoalchilbenzenul obținut B. nu reduce reactivul Fehling
prin alchilarea benzenului cu propenă este C. prin eterificarea cu CH3-I în prezența
incorectă afirmația: oxidului de argint formează un eter
octometilic
A. prin clorurarea în prezența luminii
D. prin hidroliză formează α-glucoză și β-
formează 2-cloro-2-fenil-propan
fructoză în proprție egală
B. are în moleculă 6 atomi de carbon terțiari,
E. are o grupă hidroxil cu reactivitate mult
2 atomi de carbon primari și unul cuaternar
mărită
C. conține 6 electroni π
D. este o hidrocarbură nesaturată 71. Afirmația incorectă este:
E. se obține prin alchilare în prezența AlCl3 cu A. L-fructoza este enantiomerul D-glucozei
urme de apă B. în seria D sunt cuprinse monozaharide care
67. 1,4 g alchenă reacționează cu 250 ml la atomul de carbon asimetric, cel mai
soluție de brom 0,1 M în CCl4. Știind că îndepărtat de gruparea carbonilică, au o
produsul de reacție are un atom de C terțiar, configurație identică cu a D-gliceralidehidei
alchena este: C. D-glucoza și D-galactoza sunt
diastereoizomeri
A. 2-butena
D. piranul și furanul de la care derivă
B. 1-butena
denumirile ciclurilor monozaharidelor, au
C. 1-pentena
heterocatene ciclice cu un atom de oxigen
D. izobutena
E. glicogenul este polizaharida de rezervă
E. propena
pentru om și animale
68. Afirmația corectă este:
72. 22 g acid carboxilic se dizolvă în 100 ml
A. forma piranozică a fructozei rezultă prin apă. 10 ml din soluția obținută se titrează cu
interacțiunea grupei carbonil cu hidrogenul 250 ml soluția NaOH 0,1 M. Acidul carboxilic
grupei hidroxil de la C6 este:
B. lipaza pancreatică acționează specific
A. acidul acetic
asupra grupei esterice din poziția 2 din
B. acidul propionic
molecula trigliceridelor
C. acidul butiric
C. prin reducerea glucozei se obține acid
D. acidul pentanoic
gluconic
E. acidul hexanoic
D. glucoza și fructoza sunt substanțe
insolubile în apă La următoarele întrebări (73-100) răspundeţi
E. 3-buten-2-ona mai poate fi denumită și etil- cu:
metil-cetonă A – dacă numai soluţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte;
B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte;
C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte;
D – daca numai soluţia 4 este corectă; 3. C12H24O2 – predomină în untul din lapte de
E – dacă toate cele patru soluţii sunt corecte nucă de cocos
sau sunt false. 4. C2H4O2 – component majoritar al lichidului
format prin fermentarea vinului
73. Care dintre următorii substituenți
dezactivează nucleul benzenic? 79. În legătură cu dioleostearina sunt
1. nitril adevărate afirmațiile:
2. alchil 1. are NE=5
3. acid sulfonic 2. formează la hidrogenare cu H2/Ni un
4. hidroxil compus optic inactiv
3. sub acțiunea lipazelor intracelulare se
74. Afirmațiile corecte sunt:
formează glicerol, acid oleic și acid stearic
1. cu cât un acid este mai tare, cu atât baza sa 4. este o grăsime solubilă în apă
conjugată este mai tare
2. bazele sunt specii chimice capabile să 80. Se dă schema de reacții:
accepte protoni
3. o bază reacționează cu acidul conjugat al
unei baze mai tari decât ea, punând în
libertate baza mai tare
4. un acid reacționează cu baza conjugată a
Afirmațiile corecte sunt:
unui acid mai slab decât el, punând în
libertate acidul mai slab 1. compusul B este fenoxidul de sodiu
2. reacția de obținere a compusului B este o
75. Sunt corecte afirmațiile: reacție de neutralizare
1. cauciucul natural este forma cis a 3. compusul C este o sare de sodiu a unui acid
poliizoprenului carboxilic aromatic
2. în cursul vulcanizării cauciucului natural se 4. E este un compus cu acțiune
formează punți C-S-S-C antiinflamatoare, antipiretică și analgezică
3. cauciucul îmbătrânește sub acțiunea 81. Afirmațiile corecte sunt:
oxigenului
1. grupa carbonil este de tip aldehidă în
4. cauciucul natural și gutaperca se află într-o
aldoze și de tip cetonă în cetoze
relație geometrică
2. fructoza este mai dulce decât glucoza
76. Pot forma legături de hidrogen cu apa: 3. α și β-glucoza sunt 2 stereoizomeri care pot
1. monozaharidele trece unul în celălalt prin intermediul formei
2. acidul acetic aciclice și se numesc anomeri
3. alfa-aminoacizii 4. formulei moleculare C6H12O6 îi corespund
4. zaharoza 16 aldohexoze izomere

77. Sunt proteine solubile: 82. Referitor la un acid informațiile corecte


1. albumina sunt:
2. insulina 1. este specia chimică care poate să cedeze
3. hemoglobina protoni
4. colagenul 2. trece în baza conjugată prin acceptarea
unui proton
78. Sunt acizi grași saturați:
3. este cu atât mai tare cu cât valoarea
1. C6H12O2 – se găsește în untul din lapte de constantei de aciditate (Ka) este mai mare
capră 4. ionizarea acizilor slabi în soluție apoasă este
2. C18H34O2 – constituent principal din untul o reacție totală
de cacao
83. Referitor la hidroliza în mediu bazic 86. Se consideră schema de reacții:
(NaOH) a: A) 1,1,3-tribromo-1-fenil-3-metil-
butan; B) 3,3-dicloro-1-fenil-2-metil-propenă;
C) 1,1,3-tricloro-4,4-dimetil-propenă; D) 3,3-
dicloro-propenă, sunt corecte afirmațiile:
1. A conduce la un produs ce rezultă și prin
condensarea aldolică a acetonei cu Specificați care sunt compușii B și D:
acetofenona 1. B=D-ribitol; D=D-acid gluconic
2. B conduce la un produs ce rezultă și prin 2. B=D-manitol; D=D-glucoza
condensarea crotonică a benzaldehidei cu 3. B=D-sorbitol; D=D-acid gluconic
propanalul 4. B=D-manitol; D=D-acid gluconic
3. C conduce la un compus ce rezultă și prin
condensarea aldolică a neopentanalului cu 87. Afirmațiile incorecte sunt:
acetaldehida 1. numărul de sarcini negative ale
4. D conduce la un produs ce rezultă și prin tetrapeptidului valil-glutamil-lisil-alanina în
condensarea crotonică a formaldehidei cu mediu puternic bazic (pH=12), este 2
acetaldehida 2. în molecula oligopeptidelor, polipeptidelor
și proteinelor unitățile de aminoacizi sunt
84. Referitor la dizaharide, afirmațiile corecte
unite printr-o legătură –COO-NH-
sunt:
3. consistența grăsimilor depinde de acizii
1. dacă eliminarea apei se realizează între grași din care provin
hidroxilul glicozidic de la o moleculă de 4. glicil-alanina se poate obține prin hidroliza
monozaharidă și o grup hidroxil (de obicei din parțială a tetrapeptidului glicil-seril-alanil-
poziția 4), de la cealaltă moleculă de glicina
monozaharidă, legătura eterică se numește
legătură dicarbonilică 88. Afirmațiile corecte sunt:
2. dacă hidroxilul glicozidic care participă la 1. formaldehida denaturează proteinele
condensare provine dintr-un anomer α, 2. novolacul și bachelita sunt produși de
legătura eterică se numește α-glicozidică policondensare ai formaldehidei cu fenolul
3. zaharoza este un dizaharid reducător 3. o soluție 40% de metanal în apă se numește
4. maltaza este α-glicozidază formol
4. formaldehida se poate condensa cu ea
85. Legat de amidon, sunt corecte
însăși atât aldolic cât și crotonic
informațiile:
1. în amiloză resturile de α-D-glucopiranoză 89. Se dă schema:
sunt unite în pozițiile 1-4 prin legături
monocarbonilice α-glicozidice
2. amilopectina este solubilă în apă caldă
3. macromolecula amilopectinei are structură
ramificată
Afirmațiile corecte sunt:
4. structura macromoleculelor de amiloză nu
1. compusul D se obține în urma unei reacții
facilitează accesul moleculelor de apă și ca
de neutralizare și conține o legătură covalentă
urmare amiloza este insolubilă în apa caldă
coordinativă
2. compusul F poate exista sub formă de
amfion
3. compusul F este intermediar în obținerea
coloranților azoici
4. din 10 moli compus A rezultă 6,4 moli 3. izomerizarea 2-butanului este o reacție
compus C știind că randamentul fiecărei ireversibilă
reacții este de 80% 4. 2-bromo-2-metil propanul se află în
proporția cea mai mare
90. În reacția de transformare a benzenului
în etilbenzen, reactantul și catalizatorul pot 94. Afirmațiile corecte sunt:
fi: 1. caracterul aromatic crește odată cu
1. CH3-CH2-Cl și AlCl3 anhidră creșterea numărului de nucleebenzenice
2. CH3-CH2-OH și NaCl condensate
3. CH2=CH2 și AlCl3 cu urme de apă 2. vaporii de toluen sunt mult mai puțin toxici
4. CH3-CH3 și acid sulfuric decît cei de benzen deoarece toluenul poate
fi oxidat în ficat la acid benzoic, ușor eliminat
91. Referitor la structura amfion a
prin urină
aminoacizilor sunt corecte afirmațiile, cu
3. grupele –SO3H; -COOH și –CN sunt
excepția:
substituenți de ordinul întâi
1. rezultă în urma schimbului de protoni între 4. spre deosebire de toluen, benzenul nu
grupa carboxil, cu caracter acid și grupa poate fi oxidat în prezența unei enzime
amino, cu caracter bazic hepatice și este capabil să producă mutații în
2. în soluția apoasă a unui aminoacid molecula ADN
monoaminomonocarboxilic forma amfionică
se găsește în concentrație foarte mică, iar cea 95. Referitor la aminele primare alifatice sunt
neionizată în concentrație foarte mare adevărate afirmațiile:
3. explică solubilitatea în apă a aminoacizilor 1. sunt baze mai slabe decât amoniacul
4. nu are niciun rol în manifestarea 2. sunt baze mai slabe decît aminele
caracterului amfoter al aminoacizilor secundare alifatice
3. sunt baze mai slabe decât aminele
92. Afirmații corecte sunt:
aromatice
1. acidul acetic are pKa mai mic decât acidul 4. pot fixa covalent coordinativ un proton la
benzoic
dubletul de electroni neparticipanți de la
2. deplasarea echilibrului chimic în reacția de atomul de azot
esterificare, în sensul formării unei cantități
cât mai mari de ester se poate face fie 96. Afirmațiile corecte sunt:
folosind un exces de reactant, fie eliminând 1. alcanii lichizi au densitatea mai mică decât
continuu unul dintre produșii reacției apa
3. hidroliza esterilor în mediu acid este 2. în condiții standard (25OC și 1 atm)
reversibilă neopentanul este un gaz
4. în reacția de esterificare, acidul carboxilic 3. clorurarea fotochimică a metanului duce la
elimină grupa hidroxil din gruparea carboxil, formarea unui amestec de derivați mono- și
iar alcoolul elimină hidrogenul din grupa poli-clorurați
hidroxil 4. prin cracarea butanului se poate obține 1-
butenă
93. O probă de n-butan este mai întâi
încălzită la 50-100OC, în prezență de AlCl3 și 97. Se pot obține prin reducerea unor
apoi tratată cu brom la lumină. Afirmațiile compuși carbonilici:
corecte sunt: 1. neopentanol
1. în condițiile de reacție date amestecul 2. difenil-metanol
rezultat conține numai izobutan 3. 2-propanol
2. în amestecul final se află 4 compuși 4. 2-metil-2-propanol
monobromurați
98. Afirmațiile incorecte sunt:
1. amestecul de glucoză și fructoză rezultat
din hidroliza zahărului se numește zahăr
invertit și constituie mierea rtificială
2. dizaharaidele cu legătură monocarbonilică
nu prezintă anomeri α și β și nu reduc reactivii
Tollens și Fehling
3. în cavitatea bucală, sub influența amilazei
salivare, enzimă secretată de glandele
salivare, amidonul este scindat în dextrine și
maltoză
4. maltoza, dizaharidul α-D-glucopiranozei, nu
este reducătoare
99. Un amestec metanol-etanol cu masa 22 g
se supune arderii cu oxigen, rezultând 35,2 g
apă. Afirmațiile corecte sunt:
1. procentul molar de metanol din amestec a
fost de 66,67%
2. procentul molar de metanol din amestec a
fost de 33,33%
3. toxicitatea metanolului se datorează
faptului că în organism este transformat în
compuși foarte toxici (aldehida formică și
acidul formic)
4. metanolul se administrează ca antidot în
cazurile de intoxicație cu etanol
100. Referitor la detergenți sunt corecte
afirmațiile:
1. sunt agenți activi de suprafață (surfactanți
de sinteză)
2. conțin în molecula lor o parte hidrofilă și o
parte hidrofobă voluminoase
3. partea hidrofilă conține grupe funcționale
ionice sau neionice care pot forma legături de
hidrogen
4. p-dodecilbenzensulfonatul de sodiu este un
detergent cationic

S-ar putea să vă placă și