Sunteți pe pagina 1din 1

Antet

Nota de constatare si evaluare a pagubei


nr. ...... din data de ...................
Vazand actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de .............. intocmit de
...................................... in calitate de .....................................
Avand in vedere dispozitiile art. 154 alin. (3) si urm. din Codul muncii , republicat,
Angajatorul .................... cu sediul in ................, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. .............
C.U.I. ............., reprezentat legal prin ..................... emite urmatoarea

NOTA:

1. In perioada .............. s-a constatat producerea unei pagube in valoare de ......................... lei
reprezentand ......................................................... Calculul pagubei s-a facut asa cum rezulta din
actul de constatare anexat prezentei.
2. Pentru producerea pagubei este vinovat salariatul/a ............... angajat/a pe functia de ............
care, in perioada analizata era responsabil cu ................................ conform fisei postului, anexa
la CIM.
3. Avand in vedere ca paguba produsa de salariat este in valoare de .............. lei, fiind mai mica
decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, angajatorul este de acord ca paguba sa
fie recuperata cu acordul salariatului.
5. Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de catre
salariat a unei sume de pana la ........... lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de zile
de la comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei prevazute la
pct. 1.
6. Suma de plata lunara pentru recuperarea pagubei a fost calculata astfel incat ratele lunare sa
nu fie mai mari de o treime din salariul lunar net si fara sa depaseasca impreuna cu celelalte
retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariu.
Drept pentru care astazi ............ s-a emis prezenta nota de constare si evaluare a pagubei
produse de salariatul ...............

Angajator
..................
LS

Am luat la cunostinta astazi ..........

Nume Prenume salariat


............

Semnatura
...............