Sunteți pe pagina 1din 7

Grup Şcolar Agricol Oraviţa Aviz director,

Catedra de cultură tehnică prof. Aurica LAZAROV


Prof. ing. BĂRBULESCU DIMITRIE
Programa şcolară: OMECT 3451/10.03.2004 Aviz director adjunct,
Clasa: a X-a C – S.A.M. – domeniul: Mecanic prof. Daniel-Ionuţ BOGDAN
Calificarea: lucrător în mecanică agricolă şi forestieră
Nr. ore / săpt.: 1 ore/săpt. + 4 ore/săpt. laborator tehnologic
Nr. ore / an: 30 ore/an (30 săptămâni) - teorie + 120 ore/an laborator tehnologic Aviz responsabil arie curriculară „Tehnologii”,
Nr. ore/sem. I: 16 + 64; Nr. ore/sem. II: 14 + 56 prof. Dimitrie BĂRBULESCU
Anul şcolar: 2007 – 2008

MODULUL 3: TEHNOLOGII ÎN MECANICĂ AGRICOLĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – sem. I

Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
 Utilizarea limbajului
specific de Săpt. 1: 17 Descoperirea Diapozitive, Observarea
specialitate – 21.09.07 Observaţia notiţe tehnice sistematică
 Adaptarea limbajului independentă maşini agricole Investigarea
1 de specialitate în Părţile principale Prezentarea programei 1 18.09 Problematizarea Piese, Portofoliul elevului
prezentarea ale tractoarelor şi Studiul de caz dispozitive, Autoevaluarea
construcţiei şi motoarelor Jocul de rol Planşe, Met. notării
funcţionarea m.a.i. Comparaţia Diferite organe reciproce Laborator
2- Motoare cu 4 20.09 Conversaţia de lucru ale Met aprecierii tehnologic
5 ardere internă M.a.i. – schemă euristică tractoarelor şi obiective (Zapan)
(m.a.i) funcţională Conversaţia maşinilor Met. probei cu itemi
examinatoare agricole, Guttman)
Descoperirea Pliante Lucrare scrisă
Săpt. 2: 24 Explicaţia, curentă
– 28.09 Exerciţiul Probe practice
Practică
comasată Fişe de observaţie

1
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
 Identifică diferite Părţile principale Săpt. 3: 01 Diapozitive, Fişe de documentare
tipuri de tractoare ale tractoarelor şi Clasificarea – 05.10 Aplicaţie notiţe tehnice Fişe de lucru
motoarelor tractoarelor folosite în practică maşini agricole Probe de evaluare
agricultură. Descoperirea Piese, şi autoevaluare
6 1 02.10 Observaţia dispozitive, teste cu cele 3 tipuri
independentă Planşe, de itemi (obiectivi,
Tipuri şi modele de Problematizarea Diferite organe semiobiectivi şi Laborator
7– motoare şi tractoare 4 04.10 Studiul de caz de lucru ale subiectivi) tehnologic
10 Jocul de rol tractoarelor şi
Tipuri de tractoare Comparaţia maşinilor Probe practice
folosite în agricultură Conversaţia agricole, Fişe de observaţie
euristică Pliante Fişe de documentare
Conversaţia Fişe de lucru
examinatoare Probe de evaluare
Săpt. 4: 08 Descoperirea şi autoevaluare
– 12.10 Explicaţia, teste cu cele 3 tipuri
11 Părţile principale ale Exerciţiul de itemi (obiectivi,
tractoarelor şi 1 09.10 semiobiectivi şi
motoarelor şi rolul lor subiectivi)

 Identifică diferite Părţile principale ale


tipuri de tractoare tractoarelor pe roţi şi Laborator
12 - Părţile principale pe şenile 4 11.10 tehnologic
15 ale tractoarelor şi
motoarelor

2
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
Săpt. 5: 15
– 19.10

16  Prezintă construcţia, Funcţionarea 1 16.10


funcţionarea Părţile principale tractoarelor pe roţi şi
m. a. i ale tractoarelor şi pe şenile
motoarelor Laborator
17 4 18.10 tehnologic

20
Săpt. 6: 22
– 26.10
Motorul: mecanismul
21  Prezintă construcţia, Părţile principale motor 1 23.10
funcţionarea ale tractoarelor şi
m. a. i motoarelor Laborator
22 Motorul: mecanismul tehnologic
– de distribuţie 4 25.10
25
 Precizează rolul Săpt. 7:
funcţional al 29.10 –
organelor de maşini Motorul: sistemul de 02.11
26.  Prezintă părţile alimentare; sistemul de
componente şi ungere, sistemul de 1 30.10
funcţionarea Părţile principale răcire
motorului ale tractoarelor şi Laborator
27.  Metodele de motoarelor Tipuri de angrenaje – 4 01.11 tehnologic
– transmitere a mişcării rol funcţional, operaţii
30. de la motor la de montare şi
elementele verificare
constructive

3
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
Săpt. 8: 05
Transmisia: Schema – 09.11
31  Prezintă părţile Părţile principale transmisiei pentru 1
componente şi ale tractoarelor şi tractoarele pe roţi şi pe 06.11
32 funcţionarea motoarelor şenile. Laborator
– tractorului 4 08.11 tehnologic
35
Săpt. 9: 12
– 16.11
Practică
comasată
Săpt. 10:
Organele de rulare 19 – 23.11
(deplasare) şi
36  Prezintă părţile conducere 1 20.11
componente şi Părţile principale (mecanismul de
funcţionarea ale tractoarelor şi direcţie şi mecanismul
tractorului motoarelor de frânare). Laborator
37 Părţi componente şi 4 22.11 tehnologic
– rolul lor
40
Săpt. 11:
26 – 30.11
Dispozitive de
41  Prezintă părţile tracţiune: Părţi 1 27.11
componente şi Părţile principale componente şi rolul lor
funcţionarea ale tractoarelor şi Priza de putere: Părţi
tractorului motoarelor componente şi rolul lor Laborator
42 - 4 29.11 tehnologic
45

4
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
Săpt. 12:
03 – 07.12

46  Prezintă părţile Instalaţia hidraulică: 1 04.12


componente şi Părţile principale Părţi componente şi
funcţionarea ale tractoarelor şi rolul lor Laborator
47 tractorului motoarelor 4 06.12 tehnologic

50

Săpt. 13:
10 – 14.12

51 Mecanismul de 1 11.12
 Prezintă părţile suspendare: Părţi
componente şi Părţile principale componente şi rolul lor Laborator
52 funcţionarea ale tractoarelor şi 4 13.12 tehnologic
– tractorului motoarelor
55
Săpt. 14:
17 –
 Recunoaşte valorile 21.12.07
56 optime de
funcţionare Pluguri: destinaţie, 1 18.12
 Identificarea Maşini şi părţi componente şi
particularităţilor instalaţii agricole rolul lor Laborator
57 tehnologice înscrise 4 20.12 tehnologic
– în documentaţia
60 tehnică

5
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te

Săpt. 15:
07 –
 Recunoaşte valorile 11.01.08
61 optime de Pluguri: destinaţie, 1
funcţionare Maşini şi părţi componente şi 08.01
 Identificarea instalaţii agricole rolul lor
particularităţilor Laborator
62 tehnologice înscrise 4 10.01 tehnologic
– în documentaţia
65 tehnică

66 Prezintă maşinile şi Săpt. 16:


instalaţiile folosite în 14 – 18.01
agricultură
Explică funcţionarea Grape: destinaţie, părţi 1 15.01
maşinilor şi instalaţiilor Maşini agricole componente şi rolul lor
67 folosite în agricultură de lucrat solul Laborator
– Recunoaşte valorile 4 17.01 tehnologic
70 optime de funcţionare

71 Săpt. 17:
21 – 25.01
 Identificarea
particularităţilor 1 22.01
tehnologice înscrise în Maşini agricole Grape: destinaţie, părţi
documentaţia tehnică. de lucrat solul componente şi rolul lor
72  particularităţile Laborator
– constructive. 4 24.01 tehnologic
75

6
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
76 - Recapitularea, Săpt. 18:
sistematizarea şi Motoare cu ardere 28.01 –
consolidarea internă: părţi 01.02
cunoştinţelor; componente şi rolul lor
- Ameliorarea rezultatelor
învăţării: Îmbunătăţirea Recapitularea şi Tipuri constructive de
performanţei; programe consolidarea tractoare
de recuperare; cunoştinţelor. Părţile principale ale 1 29.01
- verificarea realizării Evaluare tractorului
principalelor obiective sumativă Echipamentul de lucru
curriculare; al tractorului
77 - verificarea progresului Maşini agricole de Laborator
– sau regresului în lucrat solul 4 31.01 tehnologic
80 performanţele elevilor; Pluguri: destinaţie,
- stimularea motivaţiei părţi componente şi
elevilor; rolul lor
- formarea calităţilor Grape: destinaţie, părţi
pentru autoevaluare şi componente şi rolul lor
autoeducaţie;