Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti

Orietare şi consiliere vocaţională


Clasa: aXI-a D, an de completare
An şcolar: 2008-2009
Prof. Diriginte: Constantinescu Elena
Programa: 3872/ 13.04.2005
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Unitatea Competenţa Tema lecţiei Competenţe Strategii de realizare Evaluare Data


de Individuale Feed-back
Metode Mijloace
competenţă
Dezvoltare C1. Analizează 1.Organizarea S1
a personală caracteristicile personale colectivului clasei -determinarea Conversaţie Fişe de Completare
în scopul şi factorii implicaţi în 2.Stima de sine şi factorilor care lucru chestionar S2
obţinerii dezvoltarea carierei încrederea in sine inflenţează cariera Discuţii
performanţ 1.Factori:personali, 3.Am calităţi de Date Comentare S3
ei sociali luptător ?Sunt un -precizarea Studiu de statistice rezultate
 Stima de sine şi învingător ? competenţelor caz
încrederea în sine 4.Autoeficacitate şi personale şi Lucru în SPP Interpretarea S4
 Analiza personală succes profesionale echipă informaţiilor
 Influenţe sociale 5.Rolul familiei în Dezvoltare chestionar S5
viaţa mea -enumerarea a
6.Prietenul la nevoie principiilor unei vieţi abilităţilor S6
se cunoaşte de calitate de
7.Comunitatea locală - comunicare S7
mijloc de realizare
profesională
Unitatea Competenţa Tema lecţiei Competenţe Strategii de realizare Evaluare Data
de Individuale Feed-back
Metode Mijloace
competenţă
Dezvoltare C1. Analizează 8.Viitorul meu când S9
a personală caracteristicile personale debutează? -determinarea Conversaţie Fişe de Completare
în scopul şi factorii implicaţi în factorilor care Discuţii lucru chestionar
obţinerii dezvoltarea carierei 9.Proiecţii de viitor inflenţează cariera S10
performanţ 2. Potenţial de schimbare -precizarea Studiu de Date Comentare
ei personală 10.Adolescenţa şi competenţelor caz statistice rezultate S11
-Evaluarea aspiraţiilor, „problemele” ei personale şi Lucru în
intereselor, abilităţilor profesionale echipă SPP Interpretarea
-Schimbarea personală 11.Ce să aleg? -enumerarea Dezvoltare informaţiilor S12
-Etape şi roluri în principiilor unei vieţi abilităţi chestionar
planificarea carierei 12.Alegerea carierei – de calitate de S13
de cine este -respectarea comunicare
influenţată? legislaţiei
S14
13.Cariere – între
dorinţă şi realitate
S17
14.Să depăşim
barierele

15.Evaluarea situaţiei S18


la învăţătură pe sem. I

SEMESTRUL II
Unitatea Competenţa Tema lecţiei Competenţe Strategii de realizare Evaluare Data
de Individuale Feed-back
Metode Mijloace
competenţă
Dezvoltare C1. Analizează 15.Pot să devin ceea S19
a personală caracteristicile personale ce visez? -determinarea Conversaţie Fişe de Completare
în scopul şi factorii implicaţi în 16.Drepturi şi factorilor care lucru chestionar S20
obţinerii dezvoltarea carierei îndatoriri ale inflenţează cariera Discuţii
performanţ - Potenţial de schimbare angajatului-codul -precizarea Date Comentare
ei profesională: raportul muncii competenţelor Studiu de statistice rezultate
dintre competenţele 17.Autocunoaştere şi personale şi caz S21
personale şi comanda dezvoltare personală. profesionale Lucru în SPP Interpretarea
socială Autoeficacitate -enumerarea echipă informaţiilor
18.Portofoliul principiilor unei vieţi Dezvoltare chestionar Indică metodele de S22
personal de calitate a căutare pentru un
19.Protecţia socială -compararea abilităţilor loc de muncă S23
20.Cererea şi oferta pe metodelor de alegere de Exemplifică cerinţe S24
piaţa muncii a unui loc de muncă comunicare şi contraindicaţii
21.Ocupaţii -respectarea pentru domeniul de
tradiţionale şi legislaţiei activitate pentru S25
netradiţionale – cum -demonstrarea care a optat
aleg ? necesităţii utilizării
informaţiilor în
activităţile zilnice
Unitatea Competenţa Tema lecţiei Competenţe Strategii de realizare Evaluare Data
de Individuale Feed-back
Metode Mijloace
competenţă
Dezvoltare C2. Exprimă opţiuni 22. Planificarea S
a personală privind traseul carierei din -determinarea Conversaţie Fişe de Completare
în scopul profesional de educaţie şi perspectiva stilului de factorilor care lucru chestionar
obţinerii formare profesională învăţare şi de viaţă inflenţează cariera Discuţii
performanţ 1.Strategii -precizarea Date Comentare S
ei -alternative şi oportunităţi 23.A fi manager- competenţelor Studiu de statistice rezultate
educaţionale privilegiu sau muncă? personale şi caz S
-căutarea informaţiilor pe 24.Proiecţii de viitor- profesionale Lucru în SPP Interpretarea
internet continuarea studiilor -enumerarea echipă informaţiilor S
2. Planul individual 25.Proiecţii de viitor- principiilor unei vieţi Dezvoltare chestionar
pentru continuarea inserţia profesională de calitate a S
studiilor pe termen scurt 26.Planuri de viitor -respectarea abilităţilor S
şi pe termen mediu 27. Ce am reuşit în legislaţiei de
acest an şcolar să comunicare
obţin ?
28.Analiza situaţiei S35
clasei la sfârşitul
anului şcolar

Întocmit, prof.ing.Constantinescu Elena


.
PROIECT DIDACTIC

Unitatea de competenţă:Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei


Subiectul: Alegerea carierei-de cine este influenţată?
Clasa: a XI-an de completare
Durata: 45 min
Competenţe specifice: evaluarea aspiraţiilor, intereselor, abilităţilor; managementul schimbărilor personale; etape şi roluri în planificarea
carierei
Obiective operaţionale: - să înţeleagă conceptul de „alternativă în luarea unei decizii”
-să conştietizeze importanţa evaluării alternativelor în procesul de luare a unei decizii
-stimularea motivaţiei învăţării continue personale în scopul dezvoltării propriei cariere
-să precizeze dacă s-au hotărât ce să facă în viaţă
Strategia didactică: ● Resurse procedurale: - metode şi procedee: discuţii de grup, dezbateri, exerciţiu;
- forme de organizare: frontal, individual.
● Resurse materiale: fişa de lucru „Ce să aleg”
Fişa de lucru „Orientările privind cariera”
Bibliografie: Gabriela Lemeni, Anca Tarcău – Consiliere şi orientare, editura ASCR.

Scenariu didactic:
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică
lecţiei Metode şi Forme de Resurse
Activitatea dirigintelui Activitatea elevilor
Dozare procedee organizare materiale
Moment - Consemnează absenţele. Răspund la întrebări. conversaţia frontal
organizatoric - Verifică existenţa resurselor materiale
(2 min)
Motivarea „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” frontal
elevilor:
- sensibilizarea
- captarea aten-
ţiei (1 min)
Comunicarea Comunică obiectivele lecţiei. Notează subiectul frontal
obiectivelor propus.
lecţiei (3 min)
Desfăşurarea 1. Discută despre importanţa stabilirii Participă la discuţii. problematizarea frontal
dezbaterii scopurilor în viaţă.Prezintă elevilor aspecte dezbaterea
(25 min) legate de modalităţile de evaluare a conversaţia
alternativelor în luarea deciziei(informaţii,
presiunea grupului, aspiraţii proprii,
posibilităţi, avantaje, dezavantaje, înclinaţii) Completează fişa de lucru individual individual fişe de lucru
2.Accentuează importanţa luării în considerare lucru.
a opiniilor persoanelor importante în legătură
cu alternativele posibile.
3. Cere elevilor să completeze afirmaţiile din
fişele de lucru şi apoi să exemplifice în faţa
clasei obiective proprii şi modalităţi de
realizare a acestora.
4.Identifică şi scrie la tablă, avantajele fiecărei
alternative.

Realizarea De ce este importantă analiza comparativă a Răspund la întrebări. conversaţia frontal


feed-back-ului alternativelor? Argumentează individual
(10 min) Care este rolul evaluării alternativelor în răspunsurile.
luarea deciziilor?
În luarea unei decizii, este bine să ne
informăm, să căutăm alternative
Concluzii Pentru împlinirea noastră socială şi Ascultă concluziile prelegerea
(5 min) profesională, este important să avem formulate de diriginte
posibilitatea de a alege. O viaţă fără ţeluri este Notează concluziile.
ştearsă, fără împliniri, fără bucurii, fără
decepţii, ternă, ca bucatele fără sare şi
condimente.

Întocmit, prof. Ing. Constantinescu Elena