Sunteți pe pagina 1din 20

Acordarea şi utilizarea

echipamentului
individual de protecţie
 Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de
protecţie este reglementată atât de Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă, nr.319/2006, cît şi de H.G.
1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători
a echipamentelor de protecţie.
 Prin echipament individual de protecţie (EIP) se
înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau
ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia
ori mai multor riscuri , care ar putea să îi pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă,
precum şi orice element suplimentar sau accesoriu
proiectat în acest scop.
Sunt considerate, de asemenea, echipament individual de
protecţie următoarele elemente:
 un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau
mijloace integrate de către producător în scopul asigurării
protecţei unei persoane împotriva unuia sau mai multor
riscuri simultane, potenţiale;
 un dispozitiv sau un mijloc de protectie combinat, detaşabil
ori nedetaşabil, cu un echipament individual care nu are rol
de protectie, purtat sau ţinut cu mâna de o persoana pentru
executarea unei activităţi specifice;
 componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o
funcţionare corespunzătoare si utilizate exclusiv pentru un
astfel de echipament.
 Se consideră ca parte integrantă a echipamentului individual de
protecţie orice sistem introdus pe piaţă împreună cu acesta, pentru
racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar,
chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ţinut cu
mână în permanenţă de către utilizator, pe întreaga durată de
expunere la risc.
 Nu sunt considerate echipamente individuale de protecţie
următoarele:
• îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt
proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea
lucrătorului;
• echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
• echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată,
poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;
• echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport
rutier;
• echipamentul sportiv;
• echipamentul de autoaparare sau de descurajare;
• dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor
şi factorilor nocivi.
 Echipamentul individual de protecţie (EIP) trebuie purtat de
lucrător pentru a-1 proteja împotriva unuia ori mai multor
riscuri. În principiu, echipament individual de protecţie este
destinat purtării de către o singură persoană, însă dacă
împrejurările impun purtarea acestuia de către mai multe
persoane, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se
asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio
problemă de sănătate sau de igienă.
 Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de
angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă
satisfăcătoare prin intermediul întreţineri, reparării şi înlocuirilor
necesare.
 Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când
riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele
tehnice de protectie colectivă ori prin măsurile, metodele sau
procedurile de organizare a muncii.
 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească orice echipament
individual de protecţie sunt următoarele:
• să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el
însuşi la un risc mărit;
• să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
• să ia în consideraţie cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii
lucrătorului;
• să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după
toate ajustările necesare;
• dacă prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a
mai multor EIP-uri, acestea trebuie să fie compatibile şi să îşi
păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.
 Înainte de a alege echipamentul necesar, angajatorul trebuie să
evalueze dacă acesta îndeplineşte condiţiile de mai sus, precum şi
cerinţele esenţiale de securitate ale echipamentului individual de
protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.
 Evaluarea va cuprinde următoarele etape:
• analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate
prin alte mijloace;
• definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede
EIP pentru a fi eficace împotriva riscurilor
profesionale, luându-se în consideraţie orice riscuri pe
care le poate crea echipamentul în sine;
• compararea caracteristicilor EIP disponibil cu
caracteristicile prevăzute în etapa anterioară.
 Această evaluare se va revizui dacă se aduc modificări
vreunui element al echipamentului individual de
protecţie.
Pentru realizarea evaluării riscurilor în vederea
selectării echipamentului individual de protecţie se
poate utiliza tabelul prezentat în Anexa 1 la H.G.
1048/2006.
Condiţiile de utilizare a echipamentului individual
de protecţie, în special durata purtării, sunt
determinate de următoarele elemente:
gravitatea riscului;
frecvenţa expunerii la risc;
caracteristicile postului de lucru;
performanţa EIP.
 Lucrătorul trebuie informat despre riscurile împotriva cărora îl
protejează purtarea echipamentului individual de protecţie şi
instruit în mod corespunzător, iar instrucţiunile de utilizare
trebuie să fie elaborate pe înţelesul lucrătorilor.
 Dacă este cazul, se vor organiza demonstraţii şi antrenamente
pentru modul de purtare a echipamentului individual de
protecţie.
 Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie informaţi cu
privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atunci când sunt utilizate echipamente
individuale de protecţie la locurile de muncă.
 Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în
scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu
excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale.
 Principalele echipamente individuale de protecţie care pot fi
acordate lucrătorilor se clasifică astfel:
• pentru protecţia capului;
• pentru protecţia împotriva zgomotului;
• pentru protecţia ochilor şi a feţei;
• pentru protecţia respiratorie;
• pentru protecţia mâinii şi braţului;
• pentru protecţia picioarelor şi a gambelor;
• pentru protecţia pielii;
• pentru protecţia trunchiului şi a abdomenului;
• pentru protecţia întregului corp;
 echipament proiectat pentru a preveni căderile;
 îmbrăcăminte de protecţie.
 Lista orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de
activitate care pot necesita utilizarea de echipamentului individual
de protecţie este prezentată în Anexa 2 la H.G. 1048/2006.
 Condiţiile care reglementează introducerea pe piaţă a
echipamenturilor individuale de protecţie, libera lor
circulaţie, precum şi cerinţele esenţiale de securitate pe
care trebuie să le respecte pentru a asigura protecţia
sănătăţii şi securitatea utilizatorilor sunt stabilite de
Hotârârea de Guvern nr. 115/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
 Conform acestei hotărâri de guvern, se admit
introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a
echipamenturilor individuale de protecţie numai dacă
menţin sănătatea şi asigură securitatea utilizatorilor,
fără a aduce atingere sănătăţii sau securităţii altor
persoane, animale domestice ori bunuri, atunci când
sunt întreţinute adecvat şi utilizate conform scopului
prevăzut.
 Nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate introducerea pe
piaţă si punerea în funcţiune a echipamentului individual de
protecţie sau a componentelor acestora care poartă marcajul
european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, care atestă conformitatea lor
 cu toate prevederile legale.
De asemenea, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată nici
introducerea pe piaţă a componentelor de EIP care nu poarta
marcajul CE şi care sunt destinate încorporării în echipamentul
individual de protecţie, cu condiţia ca acestea să nu fie
indispensabile bunei funcţionări a echipamentului individual de
protecţie.
 Marcajul CE se aplică pe fiecare echipament
individual de protecţie fabricat, astfel încât să fie
vizibil, lizibil şi imposibil de şters pe durata de viaţă
previzibilă a respectivului echipament individual de
protecţie , iar, în cazul în care acest lucru nu este
posibil, ţinând seama de caracteristicile produsului,
marcajul CE poate fi aplicat pe ambalaj.
 Este interzisă aplicarea pe echipamentul individual de
protecţie a marcajelor care pot să îi inducă în eroare pe
terţi asupra semnificaţiei şi graficii marcajului CE, dar
orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentul
individual de protecţie sau pe ambalajul său, cu
condiţia să nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea
marcajului CE.
Se consideră echipament individual de protecţie de
conceptie simplă cele destinate protejării
utilizatorului împotriva:
acţiunilor mecanice cu efecte superficiale: mănusi
pentru grădinărit, degetare sau alte sortimente care
asigură acelaşi tip de protecţie;
produselor de curăţare cu acţiune slabă şi cu efecte
uşor reversibile: mănuşi de protectie împotriva
soluţiilor diluate de detergenţi sau alte sortimente
care asigură acelaşi tip de protecţie;
• riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinţi
care nu expun utilizatorul la o temperatură mai mare de 50°C
sau la şocuri mecanice periculoase: mănuşi, şorţuri de uz
profesional sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de
protecţie;
• agenţilor atmosferici care nu sunt nici excepţionali şi nici
extremi: articole pentru protecţia capului, îmbrăcaminte de
sezon, încălţăminte sau alte sortimente care asigură acelaşi tip
de protectie;
• şocurilor mecanice şi vibratillor minore care nu afectează
zonele vitale ale corpului şi ale căror efecte nu pot provoca
leziuni ireversibile: căşti de protecţie de tip uşor împotriva
scalpării, mănuşi, încălţăminte uşoară sau alte sortimente care
asigură acelaşi tip de protecţie;
• luminii solare: ochelari de soare sau alte sortimente care
asigură acelaşi tip de protectie
 Echipamentul individual de protecţie de
concepţie simplă sunt în conformitate cu
cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate
dacă poartă marcajul CE şi dacă
producătorul este în măsură să prezinte,
la cerere, declaraţia de conformitate.
 Echipamentul individual de protecţie de concepţie
complexă trebuie să cuprindă în exclusivitate:
• aparatele de protecţie respiratorie filtrante, destinate
protecţiei împotriva aerosolilor solizi şi lichizi sau
împotriva gazelor iritante, periculoase, toxice ori
radiotoxice;
• aparatele de protecţie respiratorie care asigură izolare
completă faţă de atmosferă, inclusiv cele utilizate
pentru scufundare;
• echipamentul individual de protecţie care asigură
numai o protecţie limitată în timp împotriva acţiunilor
chimice sau împotriva radiaţiilor ionizante;
echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi
înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei
temperaturi a aerului egale sau mai mari de 100°C şi care
pot fi sau nu caracterizate de prezenţa radiaţiilor infraroşii,
flăcărilor sau a proiecţiilor de mari cantităţi de metal topit;

echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi
scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei
temperaturi a aerului egale sau mai mici de –50°C
echipamentul individual de protecţie pentru protecţie
împotriva căderilor de la înăltime;
 echipamentul individual de protecţie pentru protecţie
împotriva riscurilor electrice şi tensiunilor periculoase sau
cele utilizate ca izolante pentru lucru la tensiune înaltă.
 Se consideră că echipamentul individual de protecţie de concepţie
complexă sau cele neincluse în cele două categorii sunt în conformitate cu
cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în muncă, dacă poartă
marcajul CE, cu condiţia ca producătorul să fie în măsură să prezinte, la
cerere, atât declaraţia de conformitate, cât şi certificatul emis de un
organism notificat, care atestă conformitatea cu standardele române
şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene,
care adoptă standarde europene armonizate, evaluată prin examinarea
EC de tip.
 Producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să supună modelul
de echipament individual de protecţie uneia dintre următoarele
proceduri de certificare:
• declaraţia de conformitate EC pentru EIP de concepţie simplă, pentru
care proiectantul presupune că utilizatorul poate evalua singur nivelul
de protecţie asigurat împotriva riscurilor ale căror efecte se manifestă
treptat şi pot fi identificate la timp şi în condiţii de securitate;
• examinarea EC de tip, înainte de producţia de serie, care este însotită
la alegerea producătorului de una dintre procedurile de control al
EIP fabricate, precum şi de declaraţia de conformitate EC, pentru
EIP de conceptie complexă, destinate a asigura protecţie împotriva
pericolelor care pot conduce la deces sau împotriva pericolelor care
pot afecta grav şi ireversibil sănătatea, în cazul cărora proiectantul
presupune că utilizatorul nu poate identifica în timp efectele
imediate;
• examinarea EC de tip, înainte de productia de serie, însoţită de
declaraţia de conformitate EC, pentru EIP care nu se regăsesc la
alineatele menţionate anterior.
 În cazul în care Inspecţia Muncii constată că echipamentul individual
de protecţie (care poartă marcajul CE şi sunt utilizate conform
destinaţiei lor) ar putea afecta securitatea persoanelor, animalelor
domestice sau bunurilor, va lua toate măsurile necesare pentru a
retrage aceste echipament individual de protecţie de pe piaţă şi a
interzice comercializarea sau libera circulaţie a acestora.