Sunteți pe pagina 1din 35

Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress

cursuri la vânzare
Nr. Coperta Titlul Prezentare An ISBN Preţ
Crt. apariţie
1. H. Köber – Introducere 2006 973-7797-77-9 20.00
1. Calcul pană curentă acoperiş
Construcţie metalică, 2. Calcul fermă curentă
parter echipată cu 3. Calcul grindă cale de rulare
4. Cacul stâlp hală
poduri rulante 5. Calcul portal
6. Calcul contravântuire orizontală transversală
7. Anexă
Bibliografie

2. G. Păltineanu – Cuprins 2008 978-973-100-027-5 25.00


1. Complemente de calcul matricial
Algebră liniară : 2. Calcul vectorial
culegere de probleme 3. Planul şi dreapta în spaţiu
4. Spaţii vectoriale
5. Aplicaţii liniare
6. Valori şi vectori proprii
7. Spaţii eculidiene
8. Matrice ortogonale şi matrice simetrice
9. Forme pătratice
Bibliografie

3. I. Bucur, R. Gogu – Contents: 2008 978-973-100-029-1 17.34


1. Sequences.
Problems in 2. Series.
mathematical analysis 3. Functions of “n” variables.
4. I ntegrals.
5. Curvilinear integarals.
6. Multiple integrals.
STOC LIMITAT 7. Surface integrals

4. M. Popescu, Al. Cuprins: 2008 978-973-100-037-4 8.00


1. Lucrare introductivă.
Simion – Lucrări 2. Prepararea unei soluţii de o anumita concentratie.
practice de chimie 3. Determinarea căldurii de dizolvare (entalpiei de dizolvare).
4. Dependenţa vitezei de reacţie de concentraţie şi de temperatura,în sisteme omogene.
5. Determinarea ph-ului unei soluţii apoase.
6. Titrimetria-metoda de analiza cantitativa volumetrică.
7. Determinarea durităţii apei. Determinarea indirectă a NHз.
STOC LIMITAT 8. Determinarea experimentală a izometriei de adsorbţie a acidului acetic pe cărbune activ.
9. Curbele de răcire a topiturilor.
10. Determinarea vitezei de coroziune a Zn în HCl,analiza calitativă apei.
11. Dependenta tensiunii electromotoare a pilei electochimice de concentratia solutiilor de
electrolit.
12. Determinări asupra sistemelor coloidale.
13. Analiza gazelor de ardere a combustibililor.
Bibliografie.
6. Catedra de Cuprins: 2009 - 12.00
1. Matrice.Determinanţi.Sisteme de ecuaţii liniare.
Matematică – 2. Algebră vectorială.
Algebră liniară, 3. Spaţii vectoriale.
4. Spaţii euclidiene şi transformări liniare în spaţii euclidiene.Forme biliniare şi pătratice.
geometrie analítică şi 5. Planul şi dreapta în spaţiu.
diferenţială: culegere 6. Conice.
7. Suprafeţe conice,cilindrice şi de rotaţie.
de probleme 8. Cuadrice.
9. Elemente de geometrie diferenţială a curbelor plane.
10. Elemente de geometrie diferenţială a curbelor în spaţiu.
11. Elemente de geometrie diferenţială a suprafeţelor.
12. Elemente de programare liniară.
Bibliografie

7. P. Matei – Probleme Prefaţă 2009 978-973-100-080-0 15.00


1. Complemente de calcul matriceal
de algerbră liniară, 2. Vectori liberi
geometrie analítică şi 3. Spaţii vectoriale
4. Aplicaţii liniare şi matrice
diferenţială 5. Valori şi vectori propii
6. Spaţii euclidiene
7. Forme pătratice
8. Elemente de calcul tensorial
9. Planul şi dreapta în spaţiu
10. Conice
STOC LIMITAT 11. Cuadrice
12. Elemente de geometrie diferenţială a curbelor
13. Elemente de geometrie diferenţială a suprafeţelor
Bibliografie

8. A.D.N. Filip – Cuprins: 2009 978-973-100-095-4 12.00


1. Metode de reprezentare plană a spaţiului
Geometrie descriptivă 2. Reprezentarea punctului
3. Reprezentarea dreptei
4.Reprezentarea planului
5. Metode de transformare a proiecţiilor
6. Reprezentarea corpurilor geometrice
7. Secţiuni plane prin corpuri geometrice
8. Construcţia desfăşuratelor
9. Intersecţia elementelor geometrice
Bibliografie

9. M. Popescu, Introducere 2010 978-973-100-100-5 16.00


1. Structura substanţelor ca determinantă a propietăţilor fizico-chimice şi mecanice
L.Meliţă, C. Mitu – 2. Noţiuni de termodinamică, cinetică şi echilibrul reacţiilor chimice
Chimie - Bazele 3. Stările de agregare ale substanţelor
4. Sisteme disperse de substanţe
fizico-chimice ale Bibliografie
studiului materialelor
de construcţii
10. M. Gheorghe – Prefaţă 2010 978-973-100-107-4 23.12
1. Proprietăţile materialelor de construcţie
Materiale de 2. Materiale composite 978-973-100-108-1
construcţii, I 3. Roci şi materiale de construcţii din piatră naturală
4. Agregate minerale
5. Lianţi minerali
6. Mortare
7. Betoane
8. Materiale ceramice
9. Materiale din sticlă pentru construcţii
10.Materiale bituminoase
Bibliografie

11. M. Giurgiu – Fizică: Cuprins: 2010 978-973-100-113-5 20.00


1. Introducere
note de curs 2. Elemente de mecanică clasică
3. Teoria relativităţii
4. Termodinamica
5. Electricitate şi magnetism
6. Optica
7. Laseri
8. Radiaţia termică
Bibliografie

12. Fl. Iordache – Cuprins: 2010 978-973-100-115-9 25.05


1. Schimbătoare de căldură. Diferenţa medie logaritmică de temperaturi. Analiza regimului
Energetica termic staţionar.
echipamentelor şi 2. Schimbătoare de căldură. Bilanţuri termice globale.
3. Schimbătoare de căldură. Indicatori tehnici importanţi.
sistemelor termice din 4. Metoda ε - NTU.
instalaţii 5. Metoda numerică de stabilire a temperaturilor agenţilor termici în lungul unui schimbător de
căldură.
6. Captoare plane cu apă. Ecuaţia captatorului solar.
7. Captatoare plane cu absorţie. Tratare în regim staţionar şi nestaţionar a proceselor de
transfer termic.
8. Captatoare plane cu apă. Indicatori de performanţă.
9. Corpuri de încălzire. Procese termice.
10. Corpuri de încălzire. Utilitatea relaţiilor operaţionale.
11. Planşeul cu serpetină înglobată – echipament de încălzire.
12. Încălzirea de joasă temperatură prin pardoseală – variaţia temperaturii agentului termic în
lungul curgerii – relaţii operaţionale de calcul.
13. Dimensionarea sistemelor de încălzire prin pardoseală, de joasă temperatură.
14. Rezervoare de acumulare a apei calde.
15. Sistem compus din schimbător de căldură şi corpuri de încălzire.
16. Reglajul termic calitativ centralizat în cadrul sistemelor de alimentare centralizată cu
căldură.
17. Sistem compus din captatoare solare şi schimbătoare de căldură.
18. Sistem termic compus din schimbător de căldură şi rezervor de acumulare – rezervor de
acumulare cu schimbător de căldură înglobat.
19. Sistem termic compus din schimbător de căldură şi rezervor de acumulare – rezervor de
acumulare cu schimbător de căldură extern.
20. Sistem termic compus din captatoare solare şi rezervor de acumulare.
21. Sistem termic compus din captatoare solare şi rezervor de acumulare cu schimbător de
căldură înglobat.
22. Sistem termic compus din captatoare solare, schimbător de căldură în contracurent şi
rezervor de acumulare.
23. Sistem compus din schimbător de căldură şi instalaţie de încălzire de joasă temperatură
prin planşeu.
24. Staţii termice compacte – sisteme moderne de încălzire şi preparare a apei calde –
scheme constructiv – funcţionale.
25. Staţii termice compacte – structuri de bază – bilanţuri termice reprezentative.
26. Aspecte privind dimensionarea staţiilor termice compacte.
27. Sisteme de reţele termice de distribuţie. Modulul termic echivalent.
28. O metodă experimentală de identificare a rezistenţei termice a tronsoanelor unei reţele
termice de distribuţie.
29. Identificarea echipamentelor şi sistemelor termice.
30. Vaporizatoare şi condensatoare.
31. Randamentul anual de funcţionare a unei centrale termice de cartier.
32. Randamentul unui sistem districtual de încălzire centrală.
Listă simboluri
Bibliografie

13. C. Costinescu – Cuprins: 2011 978-973-100-171-5 25.05


Avant props
Algébre linéaire et 1. Systémes d’équations linéaires.
géométrie analytique 2. Calcul vectoriel.
3. Espaces vectoriels.
4. Applications linéaires.
5. Valeurs et vecteurs propes.
6. Formes bilinéaires et formes quadratiques.
STOC LIMITAT 7. Espaces euclidiens.Opérateurs linéaries sur un espace euclidien.
8. Plans et droites dans l’espace géométrique á trois dimensions.
9. Théorie générale des coniques.
10. Quadriques.
Bibliographie.
14. Z. Manolescu – Cuprins : 2011 978-973-100-176-0 17.34
1. Introduction
Contemporary english 2. The vocal tract
: phonetics and 3. Principles of sound transcription
4. Classification of sounds
phonology spelling 5. Distinctive features
and punctuation-curs 6. Phonological rules
7. The syllable
8. Suprasegmentals
9. Spelling
10. Punctation
Bibliography

15. A.C. Badea – Cuprins : 2011 978-973-100-179-1 22.16


1. Generalităţi
Reprezentări 2. Tripla proiecţie ortogonală / Reprezentzrea punctului
geometrice ale 3. Tripla proiecţie ortogonală / Reprezentarea dreptei
4. Tripla proiecţie ortogonală / Reprezentarea planului
suprafeţelor 5. Metodele geometriei descriptive
topografice 6. Proiecţia cotată
7. Aplicaţii propuse
8. Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor
Bibliografie
STOC LIMITAT
16. D. Köber – Calculul Cuprins: 2011 978-973-182-182-1 21.00
1. Determinarea acoperirii cu beton a armăturilor
elementelor de beton 2. Calculul eforturilor în beton şi armătură în stadiile I şi II 978-973-100-183-8
armat la stări limită, 3 Curba limită de interacţiune moment încovoietor-forţă axială
4. Starea limită ultimă la încovoiere fără forţă axială
vol. I 5. Starea limită ultimă la încovoiere cu forţă axială de compresiune
Bibliografie

17. M. Nicolae–Posescu Cuprins : 2011 978-973-100-194-4 15.89


Vol.II – Lucrări practice
– Topografie : ediţie 1. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri topografice
bilingvă - Lucrări 2. Măsurarea pe teren a unghiurilor cu teodolitul
3. Măsurarea directă pe teren a distanţelor
practice şi practică 4. Măsurarea indirectă pe teren a distanţelor prin tahimetria cu fire stadimetrice
topografică pentru 5. Folosirea staţiei totale electronice SET 5 SOKKIA pt. măsurarea elementelor topografice
6. Măsurarea pe teren a diferenţelor de nivel şi determinarea cotelor punctelor
studenţii FILS 7. Profil longitudinal de nivelment geometric cu profile transversale
8. Drumuire de nivelment geometric de mijloc închisă pe punctul de plecare
9. Trasarea pe teren a elementelor topografice
10. Metode de trasare în plan a punctelor din proiect
11. Trasări speciale în construcţiile civile şi industriale
12. Măsurarea pe teren a înălţimii şi verticalităţii construcţiilor
13. Lucrări topografice specifice instalaţiilor pentru construcţii şi tehnicii edilitare
Bibliografie

18. C. Văcărescu, Cuprins : 2012 978-973-100-197-5 17.34


Introducere
M. Alexandrescu – Cap.I. Statica punctului material
Mecanică teoretică – 1. Generalităţi
2. Statica punctului material liber
Statica : starea de 3. Statica punctului material cu legături (Pb.inversă şi pb. mixtă)
echilibru static al 4. Statica punctului material cu legături aspre (echilibru cu frecare)
5. Consideraţii finale despre starea de echiilibru al punctului material
punctului material şi 6. Organigrama de rezolvare a aplicaţiilor privind statica punctului material
al solidului 7. Exemple ilustrative ; 8. Verificaţi-vă cunoştinţele ; 9. Aplicaţii
Cap.II. Statica solidului rigid
1. Generalităţi
2. Statica solidului rigid liber
3. Statica solidului rigid cu legături
STOC LIMITAT 4. Statica solidului rigid cu legături aspre
5. Tipuri uzuale de forţe date care acţionează asupra corpurilor rigide
6. Organirama de rezovarea a aplicaţiilor privind statica solidului rigid
7. Exemple ilustrative ; 8. Verificaţi-vă cunoştiinţele ; 9. Aplicaţii
Bibliografie

19. M. Popescu, C. Mitu, Cuprins : 2012 978-973-100-199-9 8.67


Introducere
L. Meliţă – Materiale 1. Densitate, compactitate, porozitate şi volum de goluri
de instalaţii : Lucrări 2. Agregate naturale pentru mortare şi betoane
3. Lianţi minerali
de laborator 4. Stabilirea compoziţiei betonului.Exemplu de calcul
5. Determinări asupra betonului proaspăt
6. Determinări pe materiale metalice.Încercări mecanice.Analiza structurii metalelor
STOC LIMITAT 7. Determinări pe beton întărit şi materiale din polimeri
Bibliografie
20. I.A.M. Bene – Cuprins : 2012 978-973-100-200-2 12.52
1. Noţiuni de bază şi dreptul de propietate
Evaluarea bunurilor 2. Fundamentele evaluării propietăţilor imobiliare
imobile 3. Standarde specifice activităţii de evaluare
4. Procesul de evaluare a propietăţilor imobiliare
5. Abordări în evaluare
6. Inspecţia propietăţilor imobilare
STOC LIMITAT 7. Structuri de căldiri şi construcţii
8. Noţiuni intoductive de statatică matematică aplicată în evaluare.
Bibliografie

21. A.G. Ghiauş – Cuprins: 2012 978-973-100-210-1 17.00


Cap. 1 Noţiuni introductive
Transfer de căldură : Cap. 2 Conducţia căldurii
note de curs Cap. 3 ConvecŢia căldurii
Cap. 4 Radiaţia căldurii
Cap. 5 Transferul global de căldură
Bibliografie

22. N. Postăvaru – Cuprins: 2012 978-973-100-212-5 11.56


1. Introducere în marketing.
Marketing integrat în 2. Cererea şi ofertă în marketing.
activitatea 3. Marketing de produs.
4. Date necesare efectuării marketingului.
inginerească: curs 5. Marketing în economia de piaţă în condiţii de eficenţă şi concurenţă.
6. Marketingul în activitatea de decizie.
7. Marketingul în activitatea de firmă.
STOC LIMITAT 8. Marketing – Management extern.
9. Marketingul şi preţul de piaţă.
10. Marketing integrat.
Anexe
Bibliografie.

23. R. Pascu, A. Cuprins : 2012 978-973-100-232-2 10.00


1. Introducere
Zybaczinski – Beton 2. Materiale şi metode de precomprimare
Precomprimat: 3. Comporatrea elementelor de beton precomprimat sub încărcări
4. Calculul forţei de precomprimare
calculul dupa 5. Verificări la stări limită ultime
eurocode 2 6. Verficarea la stări limită de serviciu
7. Calculul zonelor de transmitere
8. Exemplu de proiectare grindă prefabricată de acoperiş cu armătură preîntinsă
Anexa 1 : Simboluri şi notaţii
STOC LIMITAT Bibliografie
24. V. Cârjă – Cuvant înainte 2012 978-973-100-236-1 28.90
Cap.I : Globalizarea dinainte globalizării (globalism fizic).
Globalizare şi cultură Cap.II : Unitatea mondială preistorică a speciei umane (globalism uman).
Cap.III: Globalizare umanizată (globalism social).
Cap.IV : Unitatea raţiunii şi libertatea (globalism spirutal).
Cap.V : Morfologia factorială a globalizării (globalism economic).
Cap.VI : Etapele expansiunii civilizaţiei (globalism istoric).
STOC LIMITAT Cap.VII : Etapele expansiunii occidentale a capitalismului în Epoca contemporană (globalism
politic).
Cap.VIII : Supremaţia Capitalismului la scară mondială (globalism planetar).
Cap.IX : Filosofia Europei Unite.

25. I. Toma, V. Petrehuş, Cuprins : 2012 978-973-100-243-9 24.08


Cap.1 - Ecuaţiile fizicii matematice.
N. Teodorescu, I. Cap.2 - Funcţii complexe.
Popescu – Cap.3 - Calcul operaţional transformatele Laplace şi Fourier.
Cap.4 - Elemente de calcul variţional.
Matematici speciale: Cap.5 - Calculul probabilităţilor.
curs şi aplicaţii Referinţe bibliografice.

STOC LIMITAT
26. Departamentul de Prefaţă 2013 978-973-100-246-0 16.00
1. Ce trebuie cunoscut de la bun început?
fizică – Caiet de 2. Determinarea vitezei sunetului în aer, prin metoda interferenţei undelor sonore
lucrări de laborator 3. Etaonarea unui generator de osicilaţii electrice folosindmetoda figurilor Lissajous
4. Măsurarea unor mărimi acustice ; 5.Determinarea ultraacustice
6. Determinarea coeficentului de vâscozitatea dinamică a lichidelor
7. Determinarea exponentului adiabatic al gazelor ideale,metoda Clement-Desormes
8. Variaţia rezistenţei electrice cu temperatură
9. Studiul câmpului magnetic al unor conductori parcuşi de current electric
10. Determinarea sarcinii specifice a electronului
11. Determinarea distanţei focale a unei lentile şi studiul aberaţiei de sfericitate
12. Studiul difracţiei radiaţiei pe reţele de difracţie
13. Studiul efectului fotoelectric, constanta lui Planck
14. Etalonarea scalei spectroscopului şi studiul spectrelor de emisie
15. Studiul radiaţiei termice, măsurarea constantei Stefan – Boltzmann

27. C. Iacoboaea – Cuprins: 2013 978-973-100-251-4 14.93


1. Introducere.
Salubrizare urbană 2. Deşeuri.Definiţii.Caracteristici.
3. Gestionarea deşeurilor.
4. Colectarea deşeurilor.
5. Reciclarea deşeurilor.
6. Tratarea biologică a deşeurilor.
7. Metode de tratare termică a deşeurilor.
8. Depozitarea deşeurilor.
9. Managementul deşeurilor în România-legislaţie.
Bibliografie.
28. Catedra de chimie şi Cuprins : 2013 978-973-100-252-1 11.00
Prefaţă
materiale de 1. Propietăţi generale ale materialelor de construcţie. Determinarea unor caracteristici fizice.
construcţii - Lucrări 2. Agregate minerale grele.
3. Lianţi minerali.Determinări asupra lianţilor minerali.
practice de materiale 4. Mortare cu lianţi minerali. Determinări pe mortare proaspete şi întărite.
de construcţie 5. Betoane de ciment.
6. Materiale metalice pentru construcţii. Determinări asupra metalelor şi produselor metalice.
7. Lianţi bituminoşi şi materiale pe bază de bitum. Determinări asupra bitumului şi mixturilor
asfaltice.
STOC LIMITAT 8. Materiale de construcţie din lemn.Determinări asupra lemnului pentru construcţii.
9. Polimeri şi mase plastice.Determinări asupra materialelor din polimeri.
Anexe.

29. M. Darie, M. Briciu, Cuprins: 2013 978-973-100-259-0 17.00


1. Introducere.
L. Pană - Acoperişuri 2. Pantele acoperişurilor.
cu pante mari: ediţia a 3. Tipuri de învelitori.
4. Şarpanta.
3a 5. Şarpante pentru poduri mansardate.
6. Iluminarea şi ventilarea podurilor.
7. Jghiaburi şi burlane.
8. Exemplu pentru calculul unei şarpante.
Anexa A
STOC LIMITAT Anexa B
Anexa C

30. I. Robu – Curs de Cuprins: 2013 978-973-100-273-6 16.38


1. Structura atomului.
chimie : Bazele fizico- 2. Legături chimice.
chimice ale studiului 3. Notiuni de termodinamică şi cinetică chimică.
4. Propietăţi ale stărilor de agregare.
materialelor de 5. Sisteme disperse de substsnţe.
construcţie 6. Coroziunea metalelor.
Bibliografie.

31. Al. Aldea, C. Neagu, Cuprins: 2013 978-973-100-276-7 11.56


1. Introducere
C. Arion – Îndrumător Elemente generale.
pentru evaluarea Încărcare din zăpadă pe sol.
Încarcare din zăpadă pe acoperiş.
încărcării din zăpadă 2. Exemple de calcul a încărcării din zăpadă pe acoperiş.
conform CR 1-1-3 / Acoperişuri cu o singură pantă.
Acoperişuri cu două pante.
2012 Construcţii tip hală cu acoperiş.
Acoperişuri cu mai multe deschideri.
Acoperişuri cilindrice.
Încărcare din zăpadă pe acoperişuri adiacente.
Încărcări din zăpadă pentru verificări locale.
Anexe.
Bibliografie
32. R. Văcăreanu, Fl. Cuprins: 2013 978-973-100-279-9 11.56
1. Introducere.
Pavel, Al. Aldea – 2. Exemple de calcul a încărcării din vânt pe clădirii şi structuri.
Îndrumător pentru 2.1. Clădire cu regim mic de înalţime.
2.2. Clădire multietajată de birouri.
evaluarea acţiunii 2.3. Clădire cu regim mare de înălţime.
vântului asupra 2.4. Evaluarea răspunsului dinamic la acţiunea vântului pentru coş de fum.
Anexa.
construcţiilor conform Bibliografie.
CR 1-1-4 / 2012

STOC LIMITAT
33. M. Popescu – Cuprins: 2013 978-973-100-291-0 17.34
Prefaţă.
Materiale de instalaţii: 1. Propietăţi generale ale materialelor de construcţie.
curs 2. Lianţi minerali.
3. Betoane cu lianţi.
4. Materiale metalice.
5. Materiale de polimeri.
6. Material de izolaţie.Materiale de protecţie şi finisaj.
Bibliografie.

34. Al. Aldea – Fiabilite Table des matirès 2013 978-973-100-295-8 17.34
1. Introduction.
des structures: 1ere 2. Elé ments de statistiques. 978-973-100-296-5
partie - statistique et 3. Variables aléatoires.
4. La loi normale.
variables aleatoires 5. La loi log-normale.
6. Répartitions de valeurs extremes.
Références

35. G. Groza – Linear Contents: 2013 978-973-100-298-9 19.27


1. Introduction to analytic geometry.
algebra and analytic 2. Vector spaces.
geometry: second 3. Linear transformations.
4. Quadratics forms.
edition 5. Euclidean spaces.
6. Conics.
7. Quadric surfaces.
STOC LIMITAT 8. Curves and surfaces.
Bibliography.
36. Ghe. Badea, Cuprins: 2013 978-973-100-308-5 16.00
Prefaţă
A. C. Badea – 1. Raportarea în Autocad a punctelor de coordonate cunoscute şi oţinerea planului cadastral,
Aplicaţii cadastru: conf. schiţei primte-planul va fi tipărit pe format A3, la Scara 1:2000.
2. Împărţirea sectoarelor cadastrale în imobile (nr. acestora nu va fi mai mare de 80, inclusiv
îndrumător de lucrări străzile, exclusiv propietăţile de pe planul la Scara 1000).
practice 3. Georeferenţierea fişierului TIF (sectorul 4 sau 7) şi vectorizarea conţinutului acestuia.
4. Numerotarea cadastrală a sectoarelor cadastrale, a detaliilor liniare şi a imobilelor pe
planul la Scara 1:2000 şi a imobilelor, a parcelelor şi a construcţiilor permanente pe planul
la Scara 1:1000.
5. Atribuirea de adrese poştale,prin numerotarea corespunzătoare a imobilelor pe planul la
Scara 1 1000.
6. Calcularea prin procedeul analitic a suprafeţelor intravilanului, sectoarelor cadastrale şi
străzilor.
7. Calculul şi compensarea suprafeţelor imobile det. grafic pentru două sectoare cadastrale.
8. Calculul suprafeţelor parcelelor şi construcţiilor.
9. Completarea anexei A(fişă preliminiară) şi anexei B (fişă de interviu).
10. Întocmirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, conform anexei nr.11.
11. Completarea fişierului CP (B-N-1-2013) cu aplicaţia generare CP 2.78.13 (2 exemplare).
12. Completarea anexelor în conformitate cu specificaţiile tehnice din proiectul C.E.S.A.R.
13. Efectuarea de calcule topografice specifice activităţii de cadastru.
Referinţe bibliografice.

37. Ghe. Badea, Cuprins: 2013 978-973-100-309-2 18.00


Prefaţă
A.C. Badea – Aplicaţii I. Baza de date grafice pentru domeniul imobiliar
: sisteme II. Baza de date grafice pentru domeniul edilitar
III. Realizarea bazei de date textuale
informaţionale Anexe.
specifice domeniilor Referinţe bibliografice.

de activitate

STOC LIMITAT
38. A.C. Badea, Cuprins: 2013 978-973-100-310-8 28.00
Introducere.
Ghe. Badea – 1. Managementul urban.
Cadastru, bănci de 2. GIS - Elemente de bază.
3. Structura şi rolul aplicaţiilor GIS în zone urbane.
date şi aplicaţii GIS în 4. Produse software dedicate.
zone urbane 5. Gestionarea datelor cadastrale într-o aplicaţie GIS şi CAD.
6. Aplicaţii GIS în zonele urbane.
7. Standarde şi portaluri de date spaţiale.
8. Infrastructuri de date spaţiale.
Anexe.
Referinţe bibliografice.

39. Ghe. Badea – CUPRINS 2013 978-973-100-311-5 40.00


Cap. 1 Noţiuni generale
Cadastru Cap. 2 Cadrul instituţional în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare
Cap. 3 Clasificare terenurilor şi construcţiilor
Cap. 4 Calcule topografice specifice activităţii de cadastru
Cap. 5 Latura tehnică a cadastrului
Cap. 6 Latura calitativă a cadastrului
Cap. 7 Latura juridică a cadastrului
Cap. 8 Iniţiative de dezvoltare a cadastrului la nivel internaţional
Cap. 9 Glosar de termeni
Lista abrevierilor, Anexe, Bibliografie
40. I. Toma – Analyse Table des matières 2013 978-973-100-312-2 25.05
Avant-propos
mathematique: calcul Première partie
differentiel 1. Topologie sur l'axe réel.
2. Suites et séries de nombres réels.
3. Séries de puissances,suites et séries de fonctions.
Second partie
4. Derivées partielles.
5. La différentielle.
6. Extrémums libres.
7. Fonctions implicites.
8. Cangements de variables.
9. Èléments d'analyse vectorielle.
Bibliographie.

41. R. Pecsi – Automate Cuprins: 2013 978-973-100-315-3 12.52


Cap.I. Automate cablate
şi microprogramare Cap.II. Automate programabile
Cap.III. Exemple de utilizare a automatelor.
Cap.IV. Microprogramare.
STOC LIMITAT Bibliografie

42. M. Alămoreanu – Prefata 2014 978-973-100-330-6 19.27


Partea I: Elemente de baza ale tensometriei electrice rezistive.
Introducere în analiza 1. Introducere.
experimentală a 2. Metode si tehnici tensiometrice.
3. Tensiometria electrica rezistiva.
tensiunilor prin 4. Istoric:repere cronologice.
tensiometrie electrică 5. Traductorul tensimetric electrorezistiv (TER).
6. Circuitul de masurare in punte Wheatstone.
rezistivă 7. Metode de masurare.
8. Metoda puntii dezechilibrate.
9. Circuite de masurare in practica tensiometrica.
10. Surse de erori si metode de compensare a acestora.
11. Adezivi si materiale auxiliare.
Partea a II-a: Practica analizei experimentale a tensiunilor prin tensiometrie electrica
rezistiva.
12. Elemente supuse la solicitari simple.
STOC LIMITAT 13. Elemente supuse la soilicitari compuse.
14. Analiza experimentala starii plane de tensiune.
15. Grinzi cu goluri.
16. Tuburi cu pereti grosi.
17. Masurarea tensiunilor remanente.
Partea a III-a: Exemple din cercetarea profesionala.
18. Generalitati.
19. Determinari experimentale ale tensiunilor in structuri zabrelite.
20. Determinari experimentale la grinzi cheson.
21. Efecte de ordinul doi.
22. Tuburi cu pereti grosi.Procedee extensometrice pt studiul procesului de comprimare a
pulberilor farmaceutice.
23. Indentificarea prin procedeele tensometriei electrice rezistive a unor parametrii de
comportare dinamica a sistemelor elastic-oscilante simple.
24. Evaluari tensiometrice la asamblari cu susruburi pretensionate.
Anexa I
Anexa II
Bibliografie
43. A. Mihai – Algebră Cuprins: 2014 978-973-100-333-7 16.00
1. Vectori.
liniară şi geometrie 2. Spaţii vectoriale reale. 978-973-100-334-4
analitică I: note de 3. Subspaţii vectoriale.
4. Aplicaţii liniare.
curs 5. Spaţii vectoriale euclidiene.
6. Geometrie analitica in spatiu.
7. Conice.
8. Cuadrice.
9. Anexa
Bibliografie

44. C. Didulescu, Cuprins : 2014 978-973-100-338-2 28.90


1. Organizarea practicii
A.C. Badea, A. Savu, 2. Aparatură utilizată în practica topografică
A.F.C. Negrilă, 3. Metode de măsurare
4. Verificarea şi rectificarea instrumentelor din dotare
A.F. Jocea – 5. Ridicări topografice planimetrice
Îndrumător de 6. Ridicări topografice altimetrice
7. Conţinutul dosarului de practică topografică
practică topografică 8. Probleme propuse
Bibliografie
Anexe
STOC LIMITAT
45. R. Pecsi, E. Darie – Cuprins : 2014 978-973-100-350-4 11.56
Introducere
Îndumar practic de Instrucţiuni privind normele de tehnica securitătii muncii.
utilizare a standului Cap.1 : Maşina asincronă trifazată.Prezentarea lucrărilor.
Cap.2. : Maşina asincronă trifazată.Prezentarea lucrărilor.
de incercare de Bibliografie.
laborator a maşinilor
electrice trifazate
asincrone EEM41

46. E. Darie, R. Pecsi – Cuprins : 2014 978-973-100-351-1 11.56


Introducere
Îndrumar practic de Instrucţiuni privind normele de tehnica securitătii muncii.
utilizare a standului Cap.1 : Maşina de curent continuu.Prezentarea schematică a echipamentelor de laborator.
Cap.2. Maşina de curent continuu.Prezentarea lucrărilor de laborator.
de încercare de Bibliografie
laborator a maşinilor
electrice de curent
continuu EEM02
47. A.A. Stănescu – Cuprins: 2014 978-973-100-353-5 10.00
Prefaţă
Îndrumător pentru 1. Modularea unui perete structural exterior din zidărie. 978-973-100-354-2
proiectarea clădirilor 2. Acţiuni asupra construcţiilor.
3. Elemente de conformare termo-higro-energetică.
de locuit cu regim de Anexa A.
înalţime. Anexa B.

STOC LIMITAT
48. Al.N. Dimache, I. Cuprins: 2014 978-973-100-357-3 15.00
1. Noţiuni introductive. Propietăţi fizice ale fluidelor.
Iancu – Elemente 2. Hidrostatica.
generale de hidraulică 3. Elemente de mişcarea fluidelor.
4. Calculul sistemelor hidraulice sub presiune.
5. Mişcarea permanentă cu suparafaţă liberă.
6. Mişcarea apei subterane.
Anexe.
Bibliografie.

49. A. Purnuş – Sisteme Cuprins: 2014 978-973-100-359-7 18.00


Prefata.
informatice de Introducere.
managementul Aspectele abordate in managementul proiectelor. ; Caracteristici functionale.
Succes driven project management. ; Fereastra principala.
proiectelor: ediţia a Etapele de lucru cu spider project. ; Crearea modelului de proiect.
doua Calculul planificarii proiectului. ; Simularea finantarii si autorizarea.
Elaborarea rapoartelor. ; Simularea riscurilor.
Monitorizarea proiectului. ; Analiza performantelor proiectului.
Filtere, formule si scripturi. ; Imprimarea rapoartelor.
Bibliografie.

50. P.I. Dragomir, Cuprins: 2014 978-973-100-360-3 17.34


1. Introducere.
T.S. Clinci – Tehnici 2. Cauzele erorilor sistematice.
de măsurare şi 3. Determinarea mărimilor măsurate.
4. Măsurători în aliniament.
poziţionare în 5. Accesorii şi dispozitive speciale.
domeniul apropiat 6. Tehnici de poziţionare a dispozitivelor mobile.
7. Sisteme neconvenţionale de poziţionare.
8. Poziţionarea receptoarelor în cadrul reţelelor de telefonie mobile.
9. Poziţionarea GNSS în spaţile cu semnale satelitare obstrucţionate.
STOC LIMITAT Bibliografie.

51. C. D. Voiniţchi – Cuprins: 2014 978-973-100-361-0 29.86


1. Atomul.
Chimie pentru 2. Legătura chimică.
constructori: curs 3. Clase de substanţe chimice. Reacţii chimice. Metode de analiză.
4. Termodinamica chimică.Termochimie.
pentru studenţii din 5. Cinetica chimică. Echilibru chimic. Aplicaţii.
profilul construcţii 6. Stări de agregare a materiei.
7. Sisteme disperse.
8. Substanţe chimice în domeniul construcţiilor.
Bibliografie.
STOC LIMITAT Anexe.
52. I. Toma, Tabel des matieres : 2014 978-973-100-363-4 27.94
1. Equation differentielles ordinaries du premier order.
V. Moşneguţu, 2. Equation differentielles ordinaries lineaires, d’ordre η.
Şt. Constantinescu – 3. L’ integrale de Riemann.
4. Integrales de contur (curvilignes).
Analyse 5. L’integrale double.
mathématique: calcul 6. L’integrale triple.
7. Integrales de surface.Formules integrales.
integral Bibliographie.

STOC LIMITAT
53. M. Stoian, A. M. Nica Cuprins: 2015 978-973-100-364-1 16.00
Prefaţa
– Managementul Partea I – Introducere.
lucrărilor de Partea II – Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de construcţii.
Partea III – Planificarea execuţiei lucrărilor de construcţii.
construcţii: Partea IV – Studiu de caz
îndrumător proiect Anexe.
Bibliografie.
specializare poduri

54. A. Vasilescu, Cuprins: 2015 978-973-100-367-2 18.00


Notations et symboles
C. Văcărescu – Préface
Mécanique : Notions 1. Opérations avec vecteurs
2. Systèmes de forces concourantes
théoriques et 3. Statique du point matériel
applications statique 4. Réduction des systèmes de forces quelconques
5. Réduction des systèmes de forces coplanaires et des systèmes de forces parallèles.
Centre des forces parallèles
6. Centres de masse pour barres et plaques homogènes
7. Centres de masse pour des blocs homogènes et des corps composés
8. Statique du solide rigide
9. Statique des systèmes de corps solides dans le plan
10. Poutres en treillis, la méthode des nœuds
11. Poutres en treillis, la méthode des sections
12. Problèmes récapitulatifs
13. Problèmes de concours
Annexe A : Relations trigonométriques dans un triangle quelconque
Annexe B : Relations trigonométriques fondamentales
Annexe C : Positions des centres de masse des corps homogènes usuels
Bibliographie

55. C. Ardelean – Think Contents: 2015 978-973-100-366-5 30.00


Foreword
twice! Risk Introduction
management : the Chapter I: Risk Management – conceptual definitions and main influencing factors
Chapter II: Phases of Risk Management
hidden side of Chapter III: Factors influencing Risk Management
translation Chapter IV: Options and tools used in Risk Management
Chapter V: Translation as a project
Chapter VI: Dealing with risks in translation
Chapter VII: Creativity, experience and decision-making as potential risk factors
STOC LIMITAT Chapter VIII: The reliability of Risk Management in practice
Chapter IX: From Risk Management to Risk Governance
Chapter X: By way of a Conclusion
Bibliography and References
56. S. Perju – Staţii de Prefaţă 2015 978-973-100-368-9 7.71
Aplicaţia 1. Dimensionarea hidraulică a unei staţii de pompare
pompare: aplicaţii 1.1 Determinarea diametrului tehnico-economic
1.2 Alegerea tipului de pompă
1.3 Verificarea punctului de funcţionare
1.4 Instalaţia hidraulică din staţia de pompare
1.5 Determinarea cotei axului pompei
1.6 Verificarea presiunii maxime pe conducta de refulare la oprirea bruscă a pompelor
Aplicaţia 2. Funcţionarea a două pompe centrifuge cu caracteristici diferite cuplate în serie
Aplicaţia 3. Funcţionarea a două pompe centrifuge cu caracteristici diferite cuplate în paralel
STOC LIMITAT Aplicaţia 4. Determinarea turaţiei de antrenare a unei pompe centrifuge, astfel încât aceasta
să asigure înălţimea de pompare cerută
Aplicaţia 5. Analiza exploatării unei staţii de pompare echipată cu 4 pompe identice cuplate în
paralel
Aplicaţia 6. Analiza funcţionării unei staţii de pompare care pompează in două rezervoare
situate la cote diferite
Aplicaţia 7. Analiza funcţionării unei staţii de pompare pentru care reglajul exploatării se
realizează prin conducta de by-pass
Aplicaţia 8. Analiza funcţionării a 2 staţii de pompare care pompează într-o conductă comună
Aplicaţia 9. Analiza funcţionării unei staţii de pompare într-un sistem hidraulic complex
Aplicaţia 10. Analiza funcţionării unei staţii de pompare echipată cu o pompă acţiontă cu
turaţie fixă şi o pompă acţionată cu turaţie variabilă
Bibliografie

57. M. Iancovici – Cuprins: 2015 978-973-100-370-2 22.16


1. Probleme actuale şi abordări avansate în Dinamica structurilor.
Dinamica structurilor. 2. Acţiuni dinamice.
Abordări energetice. 3. Analiza dinamică a structurilor.
4. Echilibrul energetic al sistemelor liniare.
5. Echilibrul energetic al sistemelor neliniare. Caracterizarea proceselor de degradare
structurală la acţiuni dinamice.
6. Structuri neconvenţionale.
Bibliografie

58. I. Robu, C. Mazilu – Cuprins: 2015 978-973-100-371-9 16.38


I. Propietăţi generale ale materialelor de construcţie şi metode de încercare.
Materiale de II. Roci şi materiale de construcţie din piatră naturală. 978-973-100-372-6
construcţie I III. Agregate pentru mortare şi betoane.
IV. Lianţi minerali.
V. Mortare cu lianţi minerali.
VI. Betoane de ciment.
Bibliografie
59. M. Alexe, V. Cuprins : 2015 978-973-100-373-3 62.61
Dialog Tehnică – Artă –dr. Ing. Ion David – decan Facultatea de Utilaj Tehnologic.
Cojocaru – 151 de Peste 150 de ani de învăţământ pentru construcţii – dr. Maria Alexe.
Ani de Învăţămant de 10+10 Plus- Ediţia a IV-a – Vergil Cojocaru – COVER.
Un spaţiu al dialogului – Galeria Artut – dr. Maria Alexe.
Construcţii : Expoziţie O familie de artişti – Pictorii Profeta.
omagială martie- mai Gânduri dintr-o expoziţie – Un fel de postfaţă – dr. Maria Alexe.
Rezumat.
2015 Abstract.
Project artistique – en resumé.
Expoziţiile grupării 10+10 Plus.

60. C. Iacoboaea – Cuprins: 2015 978-973-100-375-7 13.49


1. Amenajarea teritoriului şi urbanism: definiţie, scurt istoric.
Teoria şi practica 2. Funcţiuni economico-sociale. Clasificare. Relaţii între funcţiuni. 978-973-100-376-4
urbanismului şi 3. Indicatori şi indici. Indici globali.
4. Sisteme informaţioanale şi informatice.
amenajării teritoriului 5. Noţiuni de demografie.
( partea I ) 6. Activităţi productive.
7. Locuire.
8. Locuinţa socială.
9. Regenerare urbană.
10. Tipuri de clădiri eficiente energetic.
11. Disfuncţionalităţi.
Bibliografie.

61. M. Şercăianu – Cuprins: 2015 978-973-100-378-8 20.00


1. Context şi aplicabilitate.
Sisteme 2. Funcţionalităţi de bază.
informaţionale 3. Surse şi structuri de date.
4. Sisteme de proiecţii şi georeferenţiere.
geografice în 5. Organizarea datelor şi baza de date.
urbanism şi 6. Digitizare.
7. Reguli topologice.
amenajarea 8. Popularea cu atribute.
teritoriului 9. Etichete şi adnotări.
10. Interogări de date.
11. Reprezentări cartografice de bază.
12. Migrarea soluţiilor clasice GIS către aplicaţiile WEB – GIS.
STOC LIMITAT Bibliografie recomandată

62. Al. Dimache, Cuprins: 2015 978-973-100-379-5 38.53


1. Introducere.
I. Iancu, 2. Problemele mediului urban construit.
L. Batali – Evaluarea 3. Modelarea numerică a interacţiunii apă subterană – structuri.
4. Studiu de caz: zona Bucureşti. Model hidrogeologic pe o zonă pilot.
interacţiunii dintre 5. Studiu de caz: zona Bucureşti. Definirea infrastucturii şi a scenariilor de analiză.
apele subterane şi 6. Studiu de caz 1. Modelarea interacţiunii apei subterane cu caseta Dâmboviţei.
7. Studiu de caz 2. Modelarea interacţiunii dintre infrastructura „Casei Radio” şi apa
lucrările de subterană.
infrastructură 8. Studiu de caz 3. Controlul nivelului apei subterane în zona Giuleşti – Sârbi.
9. Concluzii.
Anexe.
Bibliografie
63. S. A. Popescu – A Contents: 2015 978-973-100-380-1 25.05
1. Fourier series.
course in differential 2. Ordinary differential equations (ODE). 978-973-100-381-8
equations, calculus of 3. Systems of diferential equations (SDE).
4. First-order partial differential equations.
variations and 5. Laplace and fourier transforms.
probabilities, vol.1. 6. Second order partial differential equations.
Bibliography.
Differential equations Index.

STOC LIMITAT
64. S. A. Popescu – A Contents: 2015 978-973-100-380-1 18.30
1. Calculus of variations.
course in differential 2. Elements of probability theory. 978-973-100-382-5
equations, calculus of A. Some basic formulas for exam.
B. The standard normal distribution function ф(×).
variations and C. Exam samples.
probabilities, vol.2. Index.
Bibliography
Calculus of variations
and probabilites.

STOC LIMITAT
65. M. Daraban – Poduri Cuprins : 2015 978-973-100-383-2 15.00
Prefaţă
metalice : ghid de Introducere
proiectare Partea I
1. Principii de conformare constructivă a tablierului.
2. Încărcări şi acţiuni.
3. Calculul eforturilor secţionate.
4. Combinarea acţiunilor pentru starea limită ultimă.
STOC LIMITAT 5. Starea limită ultimă de oboseală.
6. Starea limită ultimă.
7. Calculul îmbinărilor de montaj.
Partea II
1. Dimensiuni generale pentru structura analizată.
2. Evaluarea acţiunilor permanente.
3. Calculul forţelor axiale în diagonale şi în tălpile superioare.
4. Dimensionarea secţiunii tălpii superioare TS III-IV.
5. Calculul îmbinării de montaj a tălpii superioare TS II-III.
6. Dimensionarea secţiunii diagonalei comprimate D1-II.
7. Dimensionarea secţiunii diagonalei întinse D1-I.
8. Dimensionarea secţiunii tălpii inferioare.
9. Îmbinarea de montaj pentru pentru subansamblurile de talpă inferioară.
10. Dimensionarea nervurilor longitudinale
11. Dimensionarea antretoazelor
Partea a III-a
1. Descrierea modelului cu elemente finite.
2. Verificarea la starea limită ultimă pentru diagonala D1-II utilizând eforturile secţionate
rezultate dintr-un calcul spaţial.
3. Verificarea secţiunii din câmpul tălpii inferioare TI 3-3.
Bibliografie.
Planşe
66. R. Pecsi – Maşini şi Cuprins : 2015 978-973-100-384-9 15.41
1. Maşina asincronă trifazată.
acţionări electrice : A. Probleme rezolvate
culegere de probleme B. Probleme propuse
2. Maşina de curent continuu cu excitaţia în derivaţie.
A. Probleme rezolvate
B. Probleme propuse
3. Incalzirea şi alegerea motoarelor electrice.
A. Probleme rezolvate
B. Probleme propuse
Bibliografie.

67. A. Purnuş – Cuprins : 2015 978-973-100-385-6 18.00


Realizaraea unei clădiri de apartamente S+P+4 E
Modelarea proiectelor Realizarea unui centru comercial
în construcţii : aplicaţii Bibliografie.

în managementul
proiectelor

68. R. Văcăreanu, Fl. Cuprins : 2015 978-973-100-386-3 26.01


1. Introducere.
Pavel, Al. Aldea, ş.a 2. Analiza seismicităţii.
– Elemente de 3. Relaţii de atenuare (GMPE).
4. Metode de evaluare a hazardului seismic.
analiză a hazardului 5. Exemple de calcul şi rezultate numerice pentru hazardul seismic al României.
seismic 6. Condiţii locale de amplasament.
Bibliografie

STOC LIMITAT

69. C. Coşarcă, A. Cuprins : 2015 978-973-100-388-7 15.00


1. Lucrări topografice la proiectarea şi execuţia căilor de comunicaţii.
Sărăcin, T. S. Clinci 2. Trasarea centrelor infrastructurilor podurilor.
– Măsurători 3. Lucrări topografice în timpul execuţie construcţiilor hidrotehnice.
Bibliografie
geodezice inginereşti
în construcţii şi
industrie: îndrumător
pentru lucrări practice
70. M. Stoian, A. N. Nica Cuprins: 2015 978-973-100-390-0 18.00
Partea I – Introducere.
– Managementul Partea II – Documentaţia tehnico – economică pentru lucrările de construcţii.
lucrărilor de Partea III – Planificarea execuţiei lucrărilor de construcţii.
Partea IV – Studiu de caz.
construcţii: Anexe.
îndrumător de proiect Bibliografie

specializare drumuri

71. A. Mihai, L. Niţă – Cuprins: 2015 978-973-100-395-5 17.00


Teste
Ecuaţii diferenţiale şi Anexe
cu derivate parţiale: Bibliografie

teste de examen

STOC LIMITAT

72. D. Tăpuşi, Cuprins: 2015 978-973-100-398-6 15.00


1. Structures de resistance en bois.
S. Constantinescu – 1.1. Introduction. 978-973-100-399-3
Constructions en 1.2. Structures de resitance avec poutres en bois lamelle colle.
1.3. Produits de bois lamelle-colle.
bois: guide 2. Le dimensionnment des elements en bois du toit.
d’application 2.1. Poutre en bois lamelle colle.
2.2. Calcul de la panne qui s’appuie sur la poutre en bois lamelle colle.
Partie I: Poutre en Planche.
bois lamelle colle Annexe.

73. G. Păltineanu, Cuprins : 2015 978-973-100-401-3 20.00


1.Siruri de numere reale.
M. Zamfir – 2.Serii de numere.
Matematici 3.Siruri de functii reale.
4.Serii de functii.
superioare: calcul 5.Functii de mai multe variabile reale.
diferenţial 6.Calculul diferential al functiilor de mai multe variabile.
Bibliografie.
Index.
74. M. Bălan, R.I. Cuprins : 2015 978-973-100-402-0 17.00
Capitolul 1. Calculul deplasărilor elastice cu formula Maxwell-Mohr
Cruciat, A.Gh. Capitolul 2. Solicitări Compuse 978-973-100-403-7
Pricopie – Rezistenţa 2.1. Noțiuni teoretice
2.2. Probleme rezolvate
manualelor: culegere 2.3. Probleme propuse
de probleme, vol. II Capitolul 3. Calculul în domeniul post-elastic
3.1 Noțiuni teoretice
3.2. Probleme rezolvate
3.3. Probleme propuse
Capitolul 4. Solicitări dinamice prin șoc
4.1. Noțiuni teoretice
4.2. Probleme rezolvate
4.3. Probleme propuse
Capitolul 5. Flambajul barelor drepte comprimate axial
5.1. Noțiuni teoretice
5.2. Probleme rezolvate
5.3. Probleme propuse
Anexe
Bibliografie

75. N. Rădulescu, I. Cuprins : 2015 978-973-100-405-1 13.00


Cap. 4. Tensiuni şi deformaţii în masivele de pământ
Manoliu – Cap. 5. Compresibilitatea şi tasarea pământurilor
Geotehnică, II Cap. 6. Rezistenţa la forfecare a pământurilor
Cap. 7. Echilibrul limită în masivele de pământ
Cap. 8. Împingerea pământului
Cap. 9. Stabilirea talazurilor
Bibliografie
STOC LIMITAT

76. G. Păltineanu, Cuprins: 2016 978-973-100-408-2 22.00


1. Şiruri de numere reale.
M. Jianu, A.N. 2. Serii de numere reale. 978-973-100-409-9
Marcoci, L. 3. Şiruri si serii de funcţii.
4. Serii de puteri. Serii Taylor.
Majercsik, A.D. 5. Funcţii de mai multe variabiale.
Matei – Culegere de 6. Extreme locale.
7. Funcţii implicite.
probleme de analiză. 8. Determinanţi funcţionali.
Vol.I: Calcul 9. Schimbări variabile.
Bibliografie
diferenţial
STOC LIMITAT
77. D. Furiş, R. Erbaşu, Cuprins: 2016 978-973-100-412-9 23.00
1. Introducere.
M. Şandru, B. 2. Încovoierea plăcilor plane circulare de grosime constantă, acţionate de sisteme de forţe
Butnaru – Stări de normale pe planul plăcilor şi variaţii de temperatură neuniforme pe grosimea lor.
3. Stări de eforturi şi deformaţii în plăcii circulare având diverse condiţii de rezemare şi
eforturi şi de încărcare.
deformaţii în plăci 4. Stări de eforturi şi deformaţii axil simetrice în plăci circulare rezemate pe mediul elastic.
5. Stări de eforturi şi deformaţii în plăci circulare acţionate de sisteme de forţe aplicate în
circulare planul plăcii şi de variaţii de temperatură uniforme pe grosimea plăcii.
6. Aplicarea metodei eforturilor în calculul stării de eforturi şi deformaţii pentru cilindrice
acţionate axial simetric
Bibliografie
78. M. Anghel – Cuprins: 2016 978-973-100-415-0 18.00
Prefaţă
Elemente de limba Lecţii
română : profil tehnic 1. Construcţii civile, industriale şi agricole
2. Construcţii de maşini
3. Energie
4. Topografie şi geodezie
5. Hidrotehnică
6. Infrastructură
7. Instalaţii
8. Maşini şi utilaje industriale
9. Rezistenţa materialelor
10. Tehnologia informaţiei
11. Căi ferate, drumuri şi poduri
Exerciţii suplimentare, gramatică
Texte suplimentare
Cheia exerciţiilor
Bibliografie

79. I. Spătărelu – Cuprins: 2016 978-973-100-418-1 13.00


1. Calculul cofrajelor pentru elemente de construcţii din beton
Tehnologia 1.1 Caracteristici generale ale cofrajelor
1.2 Elemente componente ale cofrajelor
lucrărilor de 1.3 Încărcări ce acţionează asupra cofrajelor şi caracteristici de materiale
construcţii : 1.4 Cofraje orizontale (plăci)
1.5 Cofraje verticale (pereţi şi stâlpi)
îndrumător de 1.6 Anexa 1: Exemplu de calcul cofraj placă
proiect 1.7 Anexa 2: Exemplu de calcul cofraj perete
2. Proiectarea tehnologiei de montare a elementelor prefabricate din beton armat pentru o hală
industrială parter
2.1 Elemente componente ale halei
2.2 Tabelul centralizator
2.3 Stabilirea şi alegerea elementelor prefabricate, ce alcătuiesc construcţia
2.4 Metode de montare ale elementelor prefabricate
2.5 Alegerea dispozitivelor de manipulare şi montare a elementelor
2.6 Stabilirea caracteristicilor totale de montaj
2.7 Montarea efectivă a halei
2.8 Anexa 1: Tipuri de macarale şi caracteristici aferente
Bibliografie

80. I. Spătărelu, A. Duţu, Contents 2016 978-973-100-419-8 16.00


1. Concrete formwork design (modular plywood formwork)
M. Niste – 1.1 Materials and structure of formwork panels
Construction 1.2 Slab formwork
1.3 Wall formwork
Engineering : project 1.4 Annex 1: Slab formwork design example
guideline 1.5 Annex 2: Wall formwork design example
2. Construction project of precast concrete elements for a one story warehouse
2.1 Layout of the warehouse (transverse main girder or longitudinal main girder) and
component elements
2.2 Centralizing table
2.3 Establishing and selection of the precast elements of the building
2.4 Erection methods for the precast elements of warehouses
2.5 Selection of the lifting devices
2.6 Determination of the total erection characteristics
2.7 Assembly of the warehouse
2.8 Annex 1: Crane types and characteristics
References
81. C. Răcănel, Cuprins: 2016 978-973-100-420-4 13.00
CAP. I. Enunţul temei
A. Burlacu – CAP. II. Proiectarea reţelei mixturii asfaltice prin metoda volumetrică
Materiale CAP. III. Casacteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice proiectate
CAP. IV. Curbe directoare
compozite pentru CAP. V. Studiul influenţei liantului bituminos asupra unor caracteristici mecanice ale mixturii
straturi rutiere : asfaltice
Bibliografie
alcătuire şi
particularităţi :
mixturi asfaltice

82. A. Burlacu – Cuprins : 2016 978-973-100-423-5 21.00


CAP. 1. Scurt istoric al execuţiei lucrărilor de drumuri
Tehnologii de CAP. 2. Straturi de fundaţie din agregate naturale nestabilizate
execuţie a CAP. 3. Straturi de fundaţie din agregate stabilizate cu lianţi
CAP. 4. Prepararea mixturilor asfaltice
structurilor rutiere CAP. 5. Punerea în operă a mixturilor asfaltice
suple şi mixte CAP. 6. Controlul fabricării şi punerii în operă a mixturilor asfaltice
Bibliografie

83. C. Petcu, M. Dicu – Cuprins: 2016 978-973-100-424-2 14.00


Les notions introductives
Voies de SECTION 1. La trace de la route dans le plan de situation
communication SECTION 2. Route en profil longiturdinal
SECTION 3. Le profil transversal de la route
routiere : guide SECTION 4. La systematisation geometrique verticale pour un secteur d’une rue
pratique pour les SECTION 5. La disposition des parçages
SECTION 6. Memoire tehnique
étudians SECTION 7. Example du projet
References

84. G. Păltineanu, Cuprins: 2016 978-973-100-425-9 20.00


1. Primitive
M. Zamfir – 2. Integrala definită
Matematici 3. Integrale inproprii
4. Funcţii definite prin integrale
superioare: calcul 5. Integrale curbilinii
integral 6. Integrale duble şi triple
7. Integrale de suprafaţă
Bibliografie
85. L. Niţă, M.V. Cuprins: 2016 978-973-100-427-3 12.00
Partea I – Calcul diferenţial
Popescu – Analiză Partea a II-a – Calcul integral
matematică : teste de Anexa I
Anexa a II-a
examen Bibliografie

86. O. Bogdan – Cuprins: 2016 978-973-100-430-3 21.00


1. Introducere
Mecanica 2. Acţiuni asupra construcţiilor
construcţiilor 3. Acţiuni şi reacţiuni
4. Efort unitar şi deformaţie specifică
5. Relaţii costitutive între deformaţii specifice şi eforturi unitare
6. Criterii de cedare a materialului. Teorii de rezistenţă
7. Solicitări ale barelor. Starea de eforturi unitare şi de deformaţii specifice
STOC LIMITAT 8. Solicitări ale plăcilor. Starea de eforturi unitare şi deformaţii specifice
9. Stabilitatea corpurilor deformabile
Referinţe bibliografice

87. O. Luca, Fl. Găman, Cuprins: 2017 978-973-100-431-0 13.00


Introducere
A.A. Stănescu, M. 1. Planificarea dezvoltării regionale. Planurile de dezvoltare regională
Aldea – Dezvoltare 2. Pregătirea şi dezvoltarea proiectelor
3. Cererea de finanţare
regională : îndrumător 4. Evaluarea planurilor şi proiectelor în vederea selecţiei
de aplicaţii 5. Achiziţii
6. Termeni de referinţă pentru personalul tehnic care execută lucrările de construcţii din
cadrul proiectului
7. Monitorizare, evaluare şi audit
8. Deficienţe şi întârzieri care apar pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii din cadrul
proiectelor
9. Recepţia lucrărilor
10. Urmărirea comportării în exploatare
Referinţe bibliografice

88. B.I.N. GEMAN – INDICE GENERALE 2017 978-973-100-433-4 15.00


PREFAŢĂ
L’ Italiano tecnico UNITÀ 1. Tecnica
UNITÀ 2. La casa
UNITÀ 3. L’architettura
UNITÀ 4. Scienza
UNITÀ 5. Veicoli a motore
UNITÀ 6. Informazione e comunicazione
Test a scelta multipla
Appendice grammaticale
89. C. Moldoveanu, C. CUPRINS 2017 978-973-100-434-1 20.00
Lista figurilor, Lista tabelelor, Lista algoritmilor, Lista programelor
Cristea, C. Prefaţă
Săvulescu – Sisteme Partea I-a, SISTEME INFORMATICE
1. Sisteme
informatice în 2. Sisteme informatice
măsurători terestre 3. Introducere în tehnologia bazelor de date
4. Proiectarea bazelor de date
Partea a II-a, METODE NUMERICE
5. Noţiuni introductive
6. Sisteme de ecuaţii cu matrice triunghiulară
7. Factorizarea triunghiulară
8. Metode iterative
9. Calcule topografice
Bibliografie

90. M. Jianu, A.N. Cuprins: 2017 978-973-100-436-5 23.00


Prefaţă
Marcoci, L. 1. Primitive
Majercsik, A.D. 2. Integrale definite
3. Integrale improprii
Matei – Culegere de 4. Integrale cu parametru
probleme de analiză. 5. Integralele lui Euler
6. Integrale curbilinii
Vol.II: Calcul integral 7. Integrale duble
8. Integrale triple
9. Integrale de suprafaţă
Bibliografie

91. I.S. Simulescu, A.S. Cuprins: 2017 978-973-100-103-6 22.00


Preface
Chitez – Lectures in 18 Material Behavior Beyond the Elastic-Limit 978-973-100-437-2
Mechanics of Bibliography

Materials, vol. IV:


Material Behavior
Beyond the Elastic-
Limit

STOC LIMITAT
92. M. Gheorghe, Cuprins: 2017 978-973-100-439-6 47.50
Prefaţă
N. Saca, 1. Valorificarea sustenabilă a resurselor minerale secundare în materiale de construcţie 978-973-100-440-2
L. Radu – 2. Deşeuri valorificabile în materiale de construcţie
3. Proprietăţi tehnice şi de mediu ale materialelor de construcţie
Valorificarea 4. Agregate din recuperarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări
deşeurilor minerale în 5. Valorificarea în betoane a deşeurilor din demolări, a subproduselor şi deşeurilor industriale
Bibliografie
materiale de
construcţie, vol. I
93. M. Degeratu, L.V. Cuprins: 2017 978-973-100-441-9 15.00
1 Amenajarea zonelor construite în corelaţie cu fenomenul vânt
Haşegan, 2 Efecte şi anomalii aerodinamice
A.M. Georgescu, 3 Confortul pietonal: definire şi caracteristici
C.I. Coşoiu, Al.C. Vlăduţ 4 Metodologia de determinare a caracteristicilor de confort şi a limitelor impuse de acesta
– Aerodinamică 5 Recomandări tehnice şi metode de cercetare pentru asigurarea confortului pietonal
6 Simularea în tunel aerodinamic a stratului limită atmosferic dinamic şi a câmpului local de
urbană şi confort viteză din zone urbane
pietonal 7 Cercetări numerice de aerodinamică urbană pentru asigurarea confortului pietonal
Bibliografie

94. N.F. Nicolau – Cuprins: 2017 978-973-100-442-6 16.00


1. Is “culture” the same concept as “civilization”? 17. Post-Industrial Society
Cultural Shock? : you 2. Fons Trompenaars cultural categories 18. The Durkheim/systems strand in
are not alone : English 3. Generations and subgroups the sociology of work and industry
4. The evolution of education in the second half 19. Standard and non-standard
culture and civilization th
of the 20 century employment
5. Known human history 20. Conflict: two levels
6. Natural resources: plants 21. Governing systems
7. Flopped cultural communication 22. Human memory
8. Characteristics of culture 23. Multiculturalism
9. Western civilization 24. Ethics
10. The first humans 25. Economic systems
11. Six Characteristics of Civilization 26. Religions of the world
12. History has its start at Sumer 27. Tattoos and their meanings
13. Subcultures Bibliography
14. Cultural differences in communication
15. Organizational culture & climate
16. Globalization

95. M.F. Delia, A.M. Cuprins: 2017 978-973-100-443-3 23.00


Cap. 1: Transferul de căldură unidirecţional în regim termic staţionar
Ghiţă – Fizica Cap. 2: Caracterizarea termoenergetică a elementelor de anvelopă ale clădirilor, cu metode
clădirilor : scheme simplificate
Cap. 3: Transferul de căldură bidirecţional în regim staţionar
logice de calcul Cap. 4: Caracteristici termofizice ale materialelor de construcţie şi elementelor de anvelopă
ale clădirilor în raport cu procesele termice nestaţionare unidirecţionale şi de tip
armonice cu Z=24 ore, specifice higrotermicii clădirilor
Cap. 5: Termodifuzia unidirecţională a vaporilor de apă, prin elemnte de anvelopă, în regim
staţionar
Cap. 6: Acustică. Marimi fundamentale
Cap. 7: Zgomotul aerian
Cap. 8: Zgomotul de impact
Anexe
Bibliografie

96. T. Iftimie, F.I Nică, D. Cuprins: 2017 978-973-100-449-5 24.00


Prefaţă
Zdrenghea – Aplicaţia nr. 1 – Stabilirea elementelor unui tunel rutier bidirecțional în plan de situaţie, profil
Construcţii subterane longitudinal şi secţiune transversală şi calculul unei căptuşeli din elemente prefabricate
executate la zi;
şi tuneluri: aplicaţii, Aplicaţia nr. 2 – Stabilirea dimensiunilor secțiunii transversale și calculul eforturile în
seminar şi proiect căptușeala exterioară a unui tunel de cale ferată executat cu metoda scutului;
Aplicaţia nr. 3 - Studiul unui tunel realizat cu Noua Metodă Austriacă cu analiza rocilor
străbătute, stabilirea sistemului de susţinere pentru căptuşeala exterioară şi calculul secţiunii
STOC LIMITAT transversale cu ajutorul unui program cu elemente finite;
Bibliografie
97. A. Berbecaru – Curs Cuprins: 2017 978-973-100-450-1 17.00
Cap. 1: Noţiuni fundamentale de structură a atomilor
de chimie Cap. 2: Legături chimice şi intermoleculare (fizice)
Cap. 3: Noţiuni de termodinamică şi cinetică chimică
Cap. 4: Stări de agregare ale substanţelor
Cap. 5: Sisteme disperse de substanţe
Cap. 6: Substanţe chimice din domeniul construcţiilor
Bibliografie

98. A. Sărăcin – Cuprins: 2017 978-973-100-451-8 15.00


CAP. 1. Prezentare generală
Elemente introductive CAP. 2. Fundamentele programării în MATLAB
şi aplicaţii MATLAB CAP. 3. Mediul de lucru MATLAB
CAP. 4. Editorul / Debugger-ul şi profiler-ul MATLAB
CAP. 5. Matrici, algebră liniară, polinoame, tehnici de interpolare
CAP. 6. Reprezentarea funcţiilor. Ecuaţii diferenţiale
STOC LIMITAT CAP. 7. Programarea în limbaj MATLAB
CAP. 8. Grafice şi interfeţe grafice în MATLAB
CAP. 9. Prezentarea toolbox-urilor MATLAB
CAP. 10. Pachetul de modelare şi simulare SIMULINK
CAP. 11. Probleme şi aplicaţii MATLAB
Bibliografie

99. C. Gavrilă, I. Cuprins: 2017 978-973-100-452-5 20.00


Cap. 1: Introducere
Popescu, N. Cap. 2: Microsisteme de calcul
Teodorescu, C. Cap. 3: Microsoft office
Cap. 4: Maxima
Nartea – Bibliografie
Programarea şi
utilizarea
calculatoarelor

100. C.D. Voiniţchi, Cuprins: 2017 - 8.00


Noţiuni generale despre laboratorul de chimie
A. Vulpaşu – Caiet Lucrarea nr. 1 Prepararea unor soluţii de concentraţii date. Determinarea densităţii soluţiilor
de lucrări practice de Lucrarea nr. 2 Determinarea entalpiei de dizolvare
Lucrarea nr. 3.1 Dependenţa vitezei de reacţie, în sisteme omogene, de concentraţie şi
chimie temperatură
Lucrarea nr. 3.2 Determinarea vitezei de coroziune a zincului în acid clorhidric
Lucrarea nr. 4 Analiza calitativă a apei
Lucrarea nr. 5.1 Determinarea durităţii apei
Lucrarea nr. 5.2 Determinarea pH-ului soluţiilor apoase
Lucrarea nr. 6 Adsorbţia acidului acetic pe cărbune activ
Anexa 1
Anexa 2
Bibliografie
101. V. Popa – Construcţii Introducere 2017 978-973-100-453-2 22.00
1. Plăcile plane din beton monolit
de beton armat, note 2. Grinzi din beton armat monolit 978-973-100-454-9
de curs : partea I 3. Planșee de beton armat
Bibliografie

102. I. Calotescu, D. Contents 2017 978-973-100-460-0 16.00


Chapter 1 : Introduction
Bîtcă – Handbook of Chapter 2 : Welded connections
connection design for Chapter 3 : Bolted connections
Chapter 4 : Common joints
steel structures Chapter 5 : Conclusions
References
Annex 1: Visual index of connections
Annex 2: Bolt dimensions

103. M. Vlase, Cuprins: 2018 978-973-100-461-7 20.00


1. Noţiuni introductive
M. Savaniu, 2. Standarde generale utilizate la întocmirea desenelor tehnice 978-973-100-462-4
I.A. Popovici – 3. Norme generale pentru alcătuirea desenului piesei
4. Cotarea desenelor tehnice
Desen tehnic, vol. I 5. Reprezentarea şi cotarea flanşelor
6. Reprezentarea şi cotarea filetelor
7. Reprezentarea şi cotarea canalelor de pană
8. Reprezentarea şi cotarea arborilor şi butucilor canelaţi
9. Notarea stării suprafeţelor în desenul tehnic din construcţia de maşini
10. Notarea pe desen a tratamentului termic
11. Notarea pe desen a abaterilor dimensionale
Bibliografie

104. V. Popa, A. Papurcu Cuprins: 2018 978-973-100-463-1 15.00


1. Introducere
– Structuri în cadre de 2. Evaluarea acţiunilor gravitaţionale
beton : îndrumător de 3. Predimensionarea elementelor structurale
4. Acţiunea seismică
calcul 5. Combinarea efectelor acţiunilor
6. Calculul structural
7. Verificarea deplasărilor laterale ale structurii
8. Armarea longitudinală a grinzilor şi stâlpilor
9. Calculul la forţă tăietoare
10. Calculul nodurilor
Bibliografie
105. Fl.C. Herling – Bibliografie 2018 978-973-100-465-5 18.00
Dicţionar tehnic 978-973-100-466-2
Român – Spaniol,
Partea I : A - M

106. B.I.N. Geman – Bibliografie 2018 978-973-100-467-9 31.00


Dicţionar de
arhitectură şi
materiale de
construcţii
Român - Francez

107. A.G. Ghiauş – Cuprins: 2018 978-973-100-468-6 15.00


Lista notaţiilor principale
Bazele termodinamicii Prefaţă
: probleme rezolvate 1. Noţiuni fundamentale
2. Proprietăţi ale substanţelor pure
3. Primul principiu al termodinamicii – sisteme închise
4. Primul principiu al termodinamicii – sisteme deschise
STOC LIMITAT 5. Al doilea principiu al termodinamicii
Bibliografie

108. M. Puianu - Tehnici Cuprins: 2018 978-973-100-470-9 16.00


Introducere în criptografie
de securizare a I. Sistemul de criptare / decriptare CEZАR
datelor şi programelor II. Sistemul de criptare / decriptare PLАYFАIR
III. Sistemul de criptare / decriptare POLYBIUS
: îndrumar de IV. Sistemul de criptare / decriptare VIGENÈRE
laborator V. Metoda substituţiei
VI. Metoda transpoziţiei simple
VII. Metoda transpoziţiei mixte
VIII. Algoritmul RIJNDAEL – STANDARDUL AES
IX. Algoritmi de criptare cu cheie publică. Algoritmul R.S.A.
Bibliografie
ANEXE
109. Fl. Pavel, Table of Contents: 2018 978-973-100-472-3 37.00
Foreword
R. Văcăreanu – 1. Structural Reliability
Applications of 2. Random Processes
3. Seismic Hazard Assessment
Probabilistic Methods 4. Seismic Risk Assessment
in Structural Reliability 5. Example of Seismic Performance Evaluation for a High-Rise RC Structure
References
and Risk Assessment
110. O.M. Stan, R.M. Cuprins: 2018 978-973-100-473-0 21.00
Cuvânt înainte
Stănescu – Statica 1. Caracterizarea statică a structurilor de rezistenţă
construcţiilor : structuri 2. Metoda generală a eforturilor
3. Deplasări elastice punctuale
static nedeterminate : 4. Structuri static nedeterminate supuse la diverse acţiuni exterioare rezolvate prin metoda
metoda generală a generală a eforturilor
5. Răspunsuri
eforturilor Bibliografie

STOC LIMITAT
111. C. Coşarcă, A. Cuprins: 2018 978-973-100-474-7 31.00
1. Noţiuni introductive
Sărăcin, T.S. Clinci – 1.1 Domeniul Măsurătorilor Geodezice Inginereşti
Bazele măsurătorilor 1.2 Domenii de utilizare a măsurătorilor geodezice inginereşti
1.3 Unităţi de măsură
inginereşti : 1.4 Mijloace de măsurare şi accesorii utilizate în măsurătorile geodezice ingineresti
îndrumător pentru 1.5 Proiectarea măsurătorilor geodezice inginereşti. (Pregătirea topografică a proiectului)
2. Trasarea elementelor topografice din proiect
lucrări practice 2.1 Trasarea pe teren a unghiurilor orizontale
2.2 Trasarea pe teren a distanţelor proiectate
2.3 Trasarea pe teren a cotelor proiectate
2.4 Trasarea liniilor de pantă proiectată
2.5 Trasarea cotelor utilizând mijloace de măsurare moderne
3. Metode de trasare în plan a punctelor caracteristice ale construcţiilor proiectate
3.1 Metoda coordonatelor polare
3.2 Metoda coordonatelor rectangulare
3.3 Metoda intersecţiei unghiulare înainte
3.4 Metoda aliniamentului
3.5 Metoda intersecţiei reperate
3.6 Utilizarea tehnologiei GNSS la trasare
Bibliografie

Cuprins:
112. A. Sărăcin – Lucrări 1. Fazele de realizare ale unui proiect de construcţie 2018 978-973-100-475-4 25.00
topografice specifice 2. Ridicari topografice de execuţie
3. Ridicarea reţelelor subterane tehnice şi edilitare existente în localităţi, incinte industriale, porturi,
studiilor şi proiectării aeroporturi, etc.
4. Lucrări topografice pentru proiectarea şi construcţia aeroporturilor
construcţiilor 5. Reţele topo-geodezice pentru tunele de circulaţie
6. Lucrări topografice pentru realizarea cadastrului drumurilor
7. Ridicări topografice la construcţiile în transporturi feroviare (gări, triaje, poduri, tunele)
8. Calculul volumului de terasamente
9. Ridicarea topografică a văii râurilor, bazinului hidrografic, a zonei lacului şi litoralului maritim
10. Lucrări topografice necesare studiilor hidrologice
11. Lucrări topografice pentru cadastrul apelor
Aplicaţia 1 Aplicaţia 2 Aplicaţia 3
Bibliografie
113. L. Niţă, Cuprins: 2018 978-973-100-476-1 14.00
1. Preliminarii
M.V. Popescu, 2. Ecuaţiile fizicii matematice. Definiţii, proprietăţi generale, exemple
I. Popescu – Ecuaţii 3. Tipuri de ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al II-lea, pentru funcţii de două variabile
4. Rezolvarea unor probleme pentru ecuaţii de tip hiperbolic şi parabolic
cu derivate parţiale de 5. Metoda separării variabilelor
ordinul al doilea: 6. Metode operaţionale pentru rezolvarea ecuaţiilor cu derivate parţiale
7. Alte metode pentru rezolvarea ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al II-lea
teorie, exemple, 8. Probleme propuse pentru rezolvare
aplicaţii. Bibliografie
114. G. Mehedinţu, Cuprins: 2018 978-973-100-478-5 29.00
CURS:
C.V. Icociu - 1. Introducere în management
Managementul 2. Management integrat
3. Noţiuni introductive privind regimul juridic al dreptului de proprietate
facilităţilor : suport de 4. Sustenabilitatea în construcţii
curs 5. Ciclul de viaţă – noţiuni generale
6. Costul ciclului de viaţă
7. Conceptul de facility management
8. Metode de calcul al costului ciclului de viaţă în relaţie cu facility management
STOC LIMITAT 9. Prezentarea serviciilor principale efectuate de firmele de facility management
10. Evaluarea proprietăţii
11. Opţiuni de furnizare a serviciilor suport efectuate pe perioada de exploatare
12. Indicatori în facility management
APLICAŢII
1. Aplicaţiile 1 şi 2. Calculul costurilor de facility management
2. Aplicaţia 3. Exemplu practic de calcul costuri de facility management – clădire de birouri
3. Aplicaţia 4. Exemplu practic de calcul costuri de facility management – ansamblu
rezidenţial
4. Aplicaţia 5. Exemplu practic de calcul al costurilor de facility management pentru 10 ani
ANEXE
Bibliografie

115 A.M. Iftene – Circuite Cuprins: 2018 978-973-100-479-2 16.00


1. Electrostatică – Reţele de condensatoare
electrice: culegere de 2. Reţele electrice de curent continuu
probleme 3. Circuite electrice liniare în regim permanent sinusoidal
4. Circuite trifazate în regim permanent sinusoidal
5. Puteri în curent alternativ sinusoidal
Bibliografie

116. M. Iancovici, G. Nica Preface. 2018 978-973-100-480-8 20.00


Chapter 1. Signal processing for Structural Engineering applications.
- Dynamics of Chapter 2. Computational Structural Dynamics.
Stuctures: Chapter 3. Damping in structures.
Chapter 4. Dynamic response analysis. Step-by-step integration methods.
Applications for the Chapter 5. Dynamics of unconventional structures.Vibration control.
Master Degree Annex: Computational algebra using Matlab
References
Course on Structural
Engineering, 2nd
edition

117. A. Sărăcin, Cuprins: 2019 978-973-100-481-5 18.00


1. Proiectarea reţelelor geodezice de trasare pentru construcţii civile şi industrial
C. Coşarcă, 2. Reţele simple de trasare
T. S. Clinci – 3. Proiectarea şi realizare reţelelor geodezice de trasare pentru ansambluri de construcţii
4. Proiectarea trasării în detaliu a construcţiilor din proiect
Măsurători geodezice Bibliografie
inginereşti :
proiectarea reţelelor
geodezice de trasare
118. R. Ghenţulescu – A Contents: 2019 978-973-100-482-2 22.00
Foreword
guide to terminology, Preface
2nd edition Introduction
I. General Considerations
II. Theoretical Terminology and Its Practical Applications
III. Terminographic Issues
Conclusions and Recommendations
Further Applications
References
Webliography
ANNEX 1- Latin and Greek plurals in English
ANNEX 2 - Common acronyms and initialisms
ANNEX 3 – The Features of Technical-Scientific Texts
ANNEX 4 – Affixes used in medical language

119. M. Levai, Cuprins: 2019 978-973-100-483-9 9.00


I. Analiză dimensională şi similitudine fizică
G. Manolache – II. Mecanică newtoniană 978-973-100-484-6
Fizica: culegere de III. Oscilaţii mecanice
IV. Unde mecanice şi acustică
probleme, Vol. I : Bibliografie
Inginerie civilă Anexe

120. R. Silvestru, Cuprins: 2019 978-973-100-488-4 22.00


1. Macroeconomie
G. Mehedinţu, 2. Microeconomie
C.V. Icociu – 3. Gestiunea întreprinderii
4. Economia construcţiilor
Economie şi legislaţie 5. Legislaţie în construcţii şi instalaţii
în construcţii: suport 6. Anexe
Bibliografie
de curs

121. T.S. Clinci – Cuprins: 2019 978-973-100-495-2 25.00


Prefaţă
Geografie fizică 1. Geografia fizică şi legătura sa cu alte discipline
2. Pământul ca planetă
3. Luna
4. Atmosfera terestră
5. Parametrii fizici ai atmosferei terestre
6. Litosfera terestră
7. Noţiuni de pedologie şi bonitarea solului
Bibliografie
122. R. Ghenţulescu – Cuprins: 2019 978-973-100- 497-6 14.00
1. Introducere în domeniul eticii şi integrităţii academice
Etică academică 2. Valorile etice în domeniul universitar
3. Relaţiile dintre conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi, din perspectiva eticii şi
deontologiei profesionale
4. Norme de conduită corectă în desfăşurarea activităţii de cercetare
5. Combaterea discriminării şi corupţiei în mediul academic
6. Principii de management al calităţii în organizarea studiilor doctorale
7. Principii etice în luarea deciziilor privind cercetarea doctorală
8. Sisteme de citare în lucrările ştiinţifice
9. Plagiatul, autoplagiatul şi încălcarea drepturilor de autor
10. Softuri antiplagiat
11. Tendinţe actuale la nivel european în domeniul eticii şi integrităţii academice
12. Concluzii
Bibliografie

123. A.E. Sandu – Algebră Cuprins: 2019 978-973-100-498-3 14.00


1. Complemente de calcul matriceal. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare. Metoda
liniară, geometrie eliminării a lui Gauss. Exerciţii rezolvate şi propuse.
analitică şi diferenţială: 2. Vectori liberi. Operaţii cu vectori liberi. Descompunerea unui vector după 2 sau 3 direcţii.
Produsul scalar. Produsul vectorial. Produsul mixt. Exerciţii rezolvate şi propuse.
note de curs şi 3. Planul şi dreapta în spaţiu: ecuaţiile planului, ecuaţiile dreptei în spaţiu, fascicule de plane,
aplicaţii, ediţia a doua unghiuri şi distanţe în spaţiu. Exerciţii rezolvate şi propuse.
4. Spaţii vectoriale (definiţii, exemple). Baza şi dimensiunea unui spaţiu vectorial. Matricea de
trecere de la o bază la alta (schimbări de coordonate). Subspaţii vectoriale. Teorema
Grassmann. Exerciţii rezolvate şi propuse.
5. Aplicaţii liniare (exemple, proprietăţi). Matricea asociată. Schimbarea matricei asociate la
STOC LIMITAT schimbarea bazei. Exerciţii rezolvate şi propuse.
6. Vectori şi valori proprii. Polinom caracteristic. Diagonalizarea unei matrice. Exerciţii
rezolvate şi propuse.
7. Spaţii euclidiene (exemple, proprietăţi). Baze ortonormate într-un spaţiu euclidian.
Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt. Exerciţii rezolvate şi propuse.
8. Forme pătratice. Reducerea la forma canonică prin metoda lui Gauss şi metoda lui Jacobi.
Exerciţii rezolvate şi propuse.
9. Matrice ortogonale. Rotaţii, simetrii, roto-translaţia în plan. Metoda transformărilor
ortogonale pentru reducerea formelor pătratice la forma canonică. Exerciţii rezolvate şi
propuse.
10. Recapitulare conice pe ecuaţii reduse: cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă. Ecuaţia generală
a unei conice. Exerciţii rezolvate.
11. Reducerea conicelor la forma canonică. Exerciţii rezolvate şi propuse.
12. Cuadrice pe ecuaţii canonice: sfera, conul, elipsoidul, hiperboloizi, paraboloizi. Suprafeţe
riglate. Generarea suprafeţelor conice, cilindrice şi de rotaţie. Exerciţii rezolvate.
Bibliografie

Notă: În dreptul publicaţiilor cu “STOC LIMITAT” mai există un număr de 1 – 5 exemplare din titlul respectiv.
Lista publicaţiilor periodice tipărite la Editura Conspress
aflate la vânzare
Nr. Coperta Titlul Prezentare An ISSN Preţ
Crt. apariţie (lei)
1 U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2015 ISSN 2069 - 3559 17.82
1. Girolamo Cardano (1501-1576) - un spirit universal al secolului al XVI-lea,
mecanicii, nr.1 / 2012 Pavel Cr., Panaitescu-Liess R., Dogaru M.
2. Tranzitul planetei Venus peste discul Soarelui – un fenomen extrem de rar,
Stavinschi M.
3. Familia Barré de Saint-Venant: Adhémar Jean Claude, Raoul şi Julien,
Vasilescu A.
STOC LIMITAT 4. Profesor dr. doc. ing. Gheorghe Silaş, membru corespondent al Academiei Române,
Toader M.
5. Centenarul inaugurării podului de la Tecuci peste râul Bârlad. Ştefan N. Mirea şi
betonul armat, Popa Al.H.
6. Profesorul emerit Constantin C. Teodorescu (1892 – 1972) o viaţă dedicată
învăţământului ingineresc, Atanasiu C.
7. Rectificare.
8. Index

2. U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2015 ISSN 2069 - 3559 20.23


1. O scurtă incursiune printre realizările ştiinţifice ale lui Niccolo TARTAGLIA (1499-
mecanicii, nr. 2 / 2012 1557), Pavel Cr., Panaitescu-Liess R., Dogaru M.
2. Paştile, calendarul şi mecanicienii, excursie în timp, Macri I.
3. Automobilul aerodinamic al inginerului Aurel PERSU, Vasilescu A., Dumitrache N.
4. Remember Prof. univ. dr. Mihail GHERMĂNESCU (1899 – 1962), Ceauşu V., Popa
Al.
STOC LIMITAT 5. Şcoala ieşeană de mecanică, Ibănescu I
6. Index.

3. U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2015 ISSN 2069 - 3559 19.27


1. Scriind o carte cu Profesoara Sanda Hangan, Crainic L.
mecanicii, nr.1 / 2013 2. Contribuţia lui Gaspard-Gustave Coriolis la tezaurul ştiinţific al omenirii, Pavel Cr.,
Panaitescu-Liess R., Dogaru M.
3. In Memoriam Prof. dr. doc. ing. Augustin Petre – personalitate a ştiinţei şi
învăţământului de aviaţie din România, Predoiu I.
4. Augustin PETRE, primul dintre egali, Sofronie R.
STOC LIMITAT 5. Profesorul universitar Emil Tocaci (1933-2007) şi opera sa, Popa Al.
6. INDEX.
4. U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2015 ISSN 2069 - 3559 20.23
1. Henri Coandă - începuturile, Buiu I.V
mecanicii, nr. 2 / 2013 2. Un moment istoric: întalnirea cu Henri Coandă, Capră J.
3. Multidisciplinaritatea creaţiei lui Henri coanda, Dinea S.
4. Geneza monografiei Henri Coanda, Antoniu D.
5. Strazile bucurestene „Constatin Coanda” si „Henri Coanda” Vasile I.
6. Profesor dr. doc ing. Gheorghe Silas, membru corespodent al Academiei Romane (II),
Mihai Toader.
Index

5. U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2016 ISSN 2069 - 3559 22.50


1. O personalitate de excepţie: Profesorul Petre P. Teodorescu, In memoriam, Toma I.
mecanicii, nr.1 / 2014 2. Câteva cuvinte de evocare a personalităţii profesorului Petre P. Teodorescu, Chiroiu V.
3. Un strălucit fost student al meu: Petre P. Teodorescu, Mazilu P.
4. Evocarea personalitătii prof. Gheorghe Buzdugan, Alămoreanu E.
5. Profesorii

6. U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2017 ISSN 2069 - 3559 17.00


1. Mircea Mişicu (1926-2005) , Kümbetlian G.
mecanicii, nr.1 / 2015 2. Aspecte din activitatea ştiinţifică a lui Mircea Mişicu, Mişicu Ş.
3. Gânduri şi amintiri –Mircea Mişicu, Chiroiu V.
4. „Concentrează-te pe lucruri mai profunde”, de vorbă cu profesorul Panaite Mazilu
despre Mircea Mişicu, Vasilescu A.
5. Baronul Augustin - Louis Cauchy, pionier al analizei matematice şi mecanicii moderne,
Toma I
6. Index

7. U.T.C.B. – Din istoria Cuprins: 2018 ISSN 2069 – 3559 14.00


1. Feţele unui geniu: privind la Isaac Newton, Fara P.
mecanicii, nr.2 / 2015 2. Câteva relaţii conflictuale ale lui Isaac Newton cu contemporanii săi, Pavel Cr.,
Panaitescu Liess R., Dogaru M.
3. Biografi şi biografii ale lui Newton în limba română, Popa Alex. H.
4. Roberval în istoria ştiinţei, Oprea M.
5. Aspecte din viaţa şi activitatea lui Claude Navier, Atanasiu C., Pastramă Şt.D.
6. Index

Notă: În dreptul publicaţiilor cu “STOC LIMITAT” mai există un număr de 1 – 10 exemplare din titlul respectiv.
Apariţiile noi pot fi vizualizate pe site-ul editurii: http://conspress.utcb.ro/

http://conspress.utcb.ro/files/carti%20universitare%20existente%20la%20vanzare.pdf

Publicaţiile pot fi achiziţionate de la Editura CONSPRESS cu sediul în:


Bucureşti, Bd. Lacul Tei 124, Sector 2,
Bloc Administrativ, parter – cam. 13

Program cu publicul: 08.00 – 15.00

Pentru comenzi on-line: conspress@utcb.ro


elenamirela@gmail.com

Tel: 021.242.12.08; int. 300