Sunteți pe pagina 1din 1

Mulțumire la iesle

Versuri: Ioana Dumitrescu & Dani Tudorie Mihai Laurențiu Bejinariu


S
  4  
A  4 43  44  

1.Tu almă ri rii Domn, ca re ții în pal mă toa te de la ste le pân' la om, Cel
2.Stau și pri vesc ui mit, Fiu de om și Dum ne zeu iu bi re fă ră de sfâr șit, Năs
3.Vin și Te rog, ră mâi! Pe când pa și'mi ră tă ceau de par te m'ai iu bit în tâi, A

T   44  
B        43     44             

5
  4
  43 24
   
34 4
     4  
         
4
Sfânt, cel din veș ni cii, în tr'un colț de lu me ai a les să vii. Cu
cut pen tru vi na mea, ca să'mi dai vi a tă din vi a ța Ta! Să'm
ici, pes te noap tea mea, M'ai fă cut lu mi nă din lu mi na Ta. Mă
4
        3     2     3     44    
       4     4     4
4

10
  
              42    44           
     
vân tul din în ce put în tr'un vas de lut a luat fi in ță, Drum să a vem des
braci chip u mil de rob ai lă sat a tâ ta stră lu ci re, Har pen tru cel că
plec lân gă sta ul iar, Prin tre magi pi oși ce Ți se'n chi nă, Su fle tul meu pă

    42  44  
 

15
   
       42    44         
            

chis Har de ne cu prins spre bi ru in ță!
zut Ai a dus a noas tră mân tu i re! Cum să'ți mul țu mesc, o, Dom nul
tat L'aischim bat în can de lă di vi nă!
        
   42  44 
          

19
                 
                        
  
meuprea mi nu nat Că în ies lea cea u mi lă ai ve nit Te'ai în tru pat Cân tă i ni ma ui mi tă lân gă
         
       
  
 
 
              
                

23
          
                  

  
   
în geri și păs tori Din tre ste le pent tru noi a co bo rât Mân tu i tor!
 
         
 
        
  


          
Mân tu i tor!