Sunteți pe pagina 1din 393

C.N.C.F. "C.F.R." S.A.

DIRECŢIA TRAFIC
SERVICIUL MERSURI DE TREN

LIVRET CENTRAL
CU MERSUL TRENURILOR DE

CĂLĂTORI
DE RANG II , III
şi rang IV în trafic internaţional

Valabil în perioada 09.12.2018 – 14.12.2019


Exemplar de serviciu

2018 - 2019
1
2
Ordinele referitoare la modificările survenite în livret

Nr., originea şi Data Notat în corpul livretului


data ordinului primirii OBIECTUL
La pagina Semnătura

3
Ordinele referitoare la modificările survenite în livret

Nr., originea şi Data Notat în corpul livretului


data ordinului primirii OBIECTUL
La pagina Semnătura

4
DISPOZIŢII GENERALE

la livretele cu mersul trenurilor de călători (rang II, III şi IV)


,, PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII

OPERAŢIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154 )

1. În planul de mers 2018/2019 livretele de mers de călători se prezintă astfel:


1.1. Livretul central care cuprinde trenurile de călători în trafic internaţional (rang II, III şi
IV), intercity (rang II) şi interregio (rang III ).
1.2. Livretele regionale, care cuprind trenurile regio (rang IV), de pe secţiile de circulaţie
aferente fiecărei Sucursale Regionale CF: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şi
Constanţa.
2. În livretele de mers sunt prevăzute mersurile trenurilor de călători, vitezele de circulaţie,
timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricţiilor de viteză planificate
prevăzute în graficul de circulaţie.
3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucţiilor
de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei şi ale materialului rulant, iar modul de
remorcare este prevăzut în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de călători.
Pentru calculul timpilor de mers aferenţi trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele
solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase şi au fost trecute la fiecare trasă.
Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secţii de circulaţie, numărul secţiei fiind cel
din graficul cu limitările de viteză permanente (gruparea curbelor). Tonajele maxime ale trenurilor de
călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăşi valorile tonajelor şi
modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.
3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport
feroviari în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă şi menţionat la compunerea fiecărui tren.
Acest tonaj asigură circulaţia regulată şi respectarea siguranţei circulaţiei. Solicitarea măririi
tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secţiile respective (Anexa 1), poate
conduce la depăşirea timpilor de mers, precum şi la depăşirea lungimii trenului faţă de lungimea
peroanelor din unele staţii cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicaţii negative vor fi analizate în
sarcina operatorului de transport feroviar.
Operatorii feroviari pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim
şi viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicaţii negative vor fi analizate în
sarcina operatorului de transport feroviar.
3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviari doresc modificarea compunerii trenurilor
formate din rame automotor, cu vagoane, aceştia vor lua în prealabil acordul Direcţiei/Diviziei Trafic
în funcţie de rangul trenurilor şi relaţia de circulaţie.
3.3. În ambele cazuri (3.1 şi 3.2) operatorii de transport feroviari vor emite telegramă, sau
dispoziţie scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toţi factorii interesaţi şi spre ştiinţă
Direcţiei/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri şi/sau alte aspecte negative, datorate acestor
modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea
compunerii.

5
4. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare:
- 1200 m, pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m;
- 1000 m, pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) şi 15 mm/m (inclusiv);
- 700 m, pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m;
5. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au
înscrisă în livret menţiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. Viteza maximă a acestor trenuri nu va
fi mai mare de 100 Km/h.
Trenurile de călători care nu au această menţiune în livretele de mers şi în garnitura cărora se
vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoştinţa IDM de către
revizorul tehnic de vagoane (sau un agent autorizat) cu Nota de frâne, pentru întocmirea ordinului de
circulaţie, ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005, art. 40, pct. 6).
6. Pentru satisfacerea cerinţelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic
generate de sezon, sărbători legale, sfârşit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere şi
trenuri de călători cu perioadă limitată de circulaţie.
În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulaţie fără a ţine cont de trasele
trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucişările şi trecerile înainte cu alte trenuri se vor
stabili de operatorul RC, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).
Trenurile prevăzute să circule pe baza ordinelor speciale nu se vor trasa pe graficele RC
ideale, nu se vor trece în tablourile de garare şi pe tablele de informare a publicului călător, decât
după primirea telegramei de punere în circulaţie.
7. Menţiuni privind acordarea ferestrelor de circulaţie pentru lucrări la linie şi instalaţii.
7.1. Pe secţiile de circulaţie cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii,
lucrări la linie şi instalaţii, la trasarea trenurile de călători (rang II, III şi IV) nu s-au mai acordat opriri
"tehnice" pentru încrucişări în staţii intermediare.
Trenurile au fost trasate în condiţiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc
încrucişarea va fi consemnat strict teoretic.
Trenurile care aşteaptă încrucişare cu trenurile din sens opus, au fost trecute în Anexa 4 –
„Intervale libere de circulaţie (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observaţii”. În
situaţia în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul RC va realiza încrucişarea în funcţie
de circulaţia reală, fără a ţine cont de observaţiile din Anexa 4 de la „Dispoziţiile privind
punerea în aplicar e a planului de mers al trenurilor ”, astfel încât întârzierile
trenurilor de rang superior să fie mini me .
La capete de secţie, opririle comerciale au fost suplimentate cu câte 2 - 3 minute pentru
recuperarea eventualelor întârzieri, iar minutele întârziere nerecuperate se vor analiza la „alte cauze
Infrastructură – Ie”.
7.2. Pe secţiile de circulaţie cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost
oprite pentru încrucişări în staţii intermediare, opriri considerate "tehnice".
Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul , nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări
de călători, ele nefiind trecute în oficios.
În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii şi instalaţii, sau atunci când
încrucişarea rezultă în altă staţie (întârzieri de trenuri), operatorii RC pot da dispoziţie pentru
suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul , trenul circulând
timpuriu până la noua staţie fixată pentru încrucişare sau până la prima staţie cu oprire comercială, de
unde va pleca regulat.
Agenţiile de voiaj şi staţiile CFR nu vor emite legitimaţii de călătorie pentru staţiile marcate
în livrete cu semnul .
6
La unele trenurile de călători, anumite opriri, ce nu se utilizează pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, s-au marcat cu semnul , operatorul RC putând da dispoziţii
pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri.
8. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulaţie sau evitarea
producerii de întârzieri se poate face prin:
a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în staţii;
b) scurtarea timpilor de mers fără depăşirea vitezei maxime admise valorificând:
- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricţiile de viteză prevăzute
în graficul de circulaţie, dar care nu sunt pe teren;
- tonajele mai mici faţă de tonajele maxime pentru care sunt stabiliţi timpii de mers;
c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ;
d) circulaţia pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal
(viteză marcată cu semnul **) şi circulaţia permite acest lucru.
9. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în
livrete se aprobă şi se difuzează după cum urmează:
9.1. Introducerea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al
trenurilor, se va face astfel :
- cu aprobarea conducerii CNCF ”CFR” SA pentru trenurile care circulă în rangul II, III,
precum şi pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de
Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Serviciul Mers Tren din cadrul Direcţiei
Trafic;
- cu aprobarea conducerii Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8 pentru trenurile de
rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în
reţea se face de către Biroul Mers Tren din cadrul Diviziei Trafic.
9.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze
maxime, tonaje maxime, distanţe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru
restricţii) se va face astfel:
- cu aprobarea Direcţiei Trafic pentru trenurile care circulă în rangul II, III, precum şi pentru
trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar
difuzarea telegramei în reţea se face de către Serviciul Mers Tren din cadrul Direcţiei Trafic;
- cu aprobarea conducerii Diviziilor Trafic 1-8 pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o
singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Biroul
Mers Tren din cadrul Diviziei Trafic.
9.3. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare/variante de grafic, cauzate de
indisponibilitatea infrastructurii, sau trenurile special comandate şi turistice, se face prin telegramă
emisă de către:
a) Regulatorul Central de Coordonare al Traficului din cadrul Direcţiei Trafic, pe baza
mersurilor puse la dispoziţie de Serviciul Mers Tren, pentru trenurile de rang II şi III, precum şi
pentru trenurile de rangul IV care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.
b) Diviziile Trafic pentru trenurile de rangul IV care circulă pe raza unei singure Sucursale
Regionale de Cale Ferată.
9.4. Telegramele emise conform 9.1, 9.2 şi 9.3 vor fi adresate tuturor subunităţilor interesate
din cadrul CNCF ”CFR” S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de
călători, precum şi altor factori interesaţi.

7
9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării
livretelor.
În cazul în care modificările sunt mai ample, precum şi în cazul introducerii de noi trase,
tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunităţile interesate, sub forma
mersului de tren din livret, care vor fi apoi ataşate în livretul respectiv.
9.6. Cererile şi aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime
de avizare atât a personalului CFR cât şi a publicului călător.
9.7. Punerea în circulaţie, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate
care circulă pe raza unei singure S.R.C.F, se face de către Regulatorul Regional de Circulaţie din
cadrul Diviziilor Trafic respective.
9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III şi IV (care au ca staţie de destinaţie sau de
formare staţia Bucureşti Nord), implicit se vor anula şi garniturile goale (G) aferente trenurilor
respective în relaţiile: Bucureşti Nord Gr. A – Bucureşti Nord Gr. AT, Bucureşti Griviţa – Bucureşti
Nord Gr. A, Bucureşti Nord Gr. A(B) – Bucureşti Basarab şi Bucureşti Basarab - Bucureşti Nord Gr.
A(B), nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.
10.1. Pe secţiile cu linie dublă s-au identificat porţiunile de linie pe care vitezele maxime
constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidenţiate în Anexa 2 la livretele cu
mersul trenurilor de călători.
Pentru evidenţierea acestor diferenţe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana ”Vit.
max.” din mersul trenului.
* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulaţie.
** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulaţie.
Depourile de locomotive vor instrui personalul privind modul de interpretare şi aplicarea
acestor semne din trasa trenului.
De asemenea vor lua măsuri de completare a fişei trenului care se predă mecanicului cu
precizarea în clar a porţiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire ( mai ales în
sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * - ).
Regulatoarele de circulaţie vor instrui operatorii RC privind folosirea semnului, - ** -, când
viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea sau evitarea producerii de întârzieri la
trenurile ieşite din trasă, în special pentru trenurile de rang superior.
10.2. Pe unele distanţe de circulaţie (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de
frânare insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie.
În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menţionată la trenul respectiv, chiar
dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situaţii, vitezele din trasa trenului, pe distanţa respectivă, nu
au nici o menţiune specifică. Aceste distanţe vor fi identificate de către fiecare S.R.C.F. şi vor fi
prevăzute în cadrul dispoziţiilor specifice fiecărei sucursale.
10.3. Pe secţia de circulaţie Buzău – Făurei, datorită diferenţei mari de viteze între firele de
circulaţie (V. max. = 80 Km/h - pe fir 1, respectiv V. max. = 30 Km/h - pe fir 2), pentru a reduce
durata de parcurs a trenurilor de călători, acestea au fost trasate pe firul 1.
La toate trenurile de călători cu soţ (sensul Făurei – Buzău) viteza maximă pe această
distanţă este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenul circulă pe
firul 1 banalizat, (cu Vmax. = 80 Km/h.)
11. Semnificaţia semnelor folosite în livretele de mers este:
- * - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul
normal de circulaţie;
- ** - în coloana “Vit. max.” – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe
8
firul normal de circulaţie;
- # - în coloana “Vit. max.” – trenul circulă pe firul din stânga (firul cu viteza mai mare).
-  - din coloana “staţii - halte”, oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;
-  - din coloana “staţii - halte”, corespunde unei viteze maxime de circulaţie peste
schimbătoarele de cale la intrare - ieşire din staţii de 100 km/oră;

-  - din coloana “staţii - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice
în tranzit la trenurile de călători;
-  - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;
Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:
1 = luni, 2 = marţi, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 6 = sâmbătă, 7 = duminică;
- s - sărbători legale;
Hm. - haltă de mişcare deschisă pentru toate traficurile;
H. - haltă deschisă pentru toate traficurile;
hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători şi marfă;
hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;
h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;
G. - tren garnitură goală;
V. - variantă tren;
L. - locomotivă izolată.

9
10
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
RANG 3

11
Tren international "TRAIANUS" Bucuresti Nord - Budapesta Keleti
Nr. 72-1 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD - CURTICI - ARAD - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.20
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 05.26
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 05.29
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 05.31
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 05.33
13.4 Grădinari 5 14 - - 05.47
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 13 - - 06.00
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 06.07
4.8 50.9 VIDELE 1 6 06.13 2 06.15
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 06.18
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 06.21
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 06.26
6.6 Olteni 4 - - 06.30
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 06.42
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 06.51
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 07.00 2 07.02
8.2 Măldăeni Hm. 7 - - 07.09
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 07.15
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 07.23
11.7 100 Drăgăneşti Olt 1 10 - - 07.33
10.2 Fărcaşele Hm. 4 11 - - 07.44
7.8 155.4 CARACAL 3 9 07.53 2 07.55
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 08.05
8.6 Jianca 6 - - 08.11
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 08.17
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 08.26
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 08.31
5.0 209.0 CRAIOVA  2 6 08.37 8 08.45
5.7 Cernele  5 - - 08.50
6.4 Işalniţa 4 - - 08.54
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 08.59
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 09.05
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 09.11 2 09.13
30 30
5.5 R. 1 Turceni 4 - - 09.17
30
1.2 120 Gura Motrului Hm. 3 - - 09.21
6.3 Butoieşti Hm. 4 - - 09.25
11.1 Strehaia 1 8 - - 09.33
2.2 271.1 STREHAIA HC. 2 09.35 1 09.36
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 09.43
7.0 Tâmna 3 8 - - 09.51
5.1 Igiroasa Hm. 3 - - 09.54
4.8 Prunişor Hm. 6 - - 10.00
6.1 80 Gârniţa Hm. 5 - - 10.05
3.9 303.7 BALOTA 2 6 10.11 1 10.12
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 10.22
4.3 Post Macazuri 6 - - 10.28
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 7 - - 10.35
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 10.39
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 4 10.43 2 10.45
8.5 100 Gura Văii Hm. 1 8 - - 10.53
7.8 Vârciorova Hm. 9 - - 11.02
7.7 346.7 70 ORŞOVA 4 14 11.16 1 11.17
5.7 Valea Cernei Hm. 6 - - 11.23

12
Tren nr. 72-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 Valea Cernei Hm. 6 - - 11.23
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 11.28
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 2 9 11.37 1 11.38
1.9 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 11.41
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 11.44
30
6.7 Iablaniţa 2 9 - - 11.53
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 12.00
7.8 Domaşnea Cornea Hm. 8 - - 12.08
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 12.17
30
5.9 Teregova Hm. 2 9 - - 12.26
5.1 65 Armeniş 5 - - 12.31
6.5 Slatina Timiş 7 - - 12.38
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 12.43
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 12.49
3.5 70 Balta Sărată 3 - - 12.52
5.4 435.0 CARANSEBEŞ 3 9 13.01 2 13.03
7.2 Zăgujeni Hm. 5 - - 13.08
7.9 Căvăran 4 - - 13.12
30
6.6 120 Jena Hm. 4 8 - - 13.20
30
5.8 Găvojdia 5 9 - - 13.29
5.4 Tapia Hm. 3 - - 13.32
6.5 474.4 LUGOJ 5 13.37 1 13.38
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 13.44
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 13.48
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 13.51
7.2 Topolovăţ 5 - - 13.56
11.2 Recaş 8 - - 14.04
9.9 520.0 70 REMETEA MARE  10 14.14 4 14.18
9.6 Timişoara Est 3 13 - - 14.31
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 14.36 4 14.40
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 14.47
6.4 546.6 SÂNANDREI HM. 4 - - 14.51
7.2 Băile Călacea 5 - - 14.56
5.9 Orţişoara 4 - - 15.00
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 15.04
7.4 Şag Hm. 5 - - 15.09
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 15.13
30
5.5 Aradu Nou 5 9 - - 15.22
2.7 Ram. Glogovăţ 2 - - 15.24
3.5 590.5 ARAD 4 15.28 3 15.31
9.7 Şofronea 7 - - 15.38
7.3 607.5 120 CURTICI 1 6 15.44 25 16.09
8.4 615.9 CURTICI FR. 7 - - 16.16
2.8 100 LOKOSHAZA 3 16.19
10h 59m SUMARUL... 82 598 61
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Staţia Curtici detaşează grupă de vagoane pentru loco.

13
Tren international "TRAIANUS" Budapesta Keleti - Bucuresti Nord
Nr. 73-2 LOKOSHAZA - CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 11.50
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 11.53
8.4 8.4 CURTICI 7 12.00 30 12.30
7.3 120 Şofronea 5 - - 12.35
9.7 25.4 ARAD 1 8 12.43 2 12.45
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 12.49
2.7 Aradu Nou 2 - - 12.51
30
5.5 Valea Viilor Hm. 5 9 - - 13.00
5.5 Şag Hm. 4 - - 13.04
7.4 100 Vinga Hm. 5 - - 13.09
6.2 Orţişoara 4 - - 13.13
5.9 Băile Călacea 4 - - 13.17
7.2 69.3 SÂNANDREI HM. 5 - - 13.22
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 13.26
6.9 82.6 TIMIŞOARA NORD 7 13.33 27 14.00
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 14.05
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 14.17
9.9 Recaş 9 - - 14.26
11.2 Topolovăţ 8 - - 14.34
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 14.39
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 14.42
5.6 Jabăr Hm. 4 - - 14.46
7.6 141.5 LUGOJ 6 14.52 2 14.54
6.5 Tapia Hm. 5 - - 14.59
5.4 Găvojdia 3 - - 15.02
30
5.8 120 Jena Hm. 5 9 - - 15.11
6.6 Căvăran 4 - - 15.15
30
7.9 Zăgujeni Hm. 4 9 - - 15.24
7.2 180.9 CARANSEBEŞ 5 15.29 2 15.31
5.4 Balta Sărată 6 - - 15.37
3.5 70 Valea Timişului Hm. 4 - - 15.41
6.0 Vălişoara Hm. 3 9 - - 15.50
6.4 100 Slatina Timiş 5 - - 15.55
6.5 Armeniş 7 - - 16.02
5.1 213.8 65 TEREGOVA HM. 6 16.08 1 16.09
30
5.9 Poarta Hm. 2 10 - - 16.19
6.4 50 Domaşnea Cornea Hm. 9 - - 16.28
7.8 Cruşovăţ 8 - - 16.36
6.8 240.7 65 IABLANIŢA 8 16.44 1 16.45
30
6.7 Mehadia Hm. 2 10 - - 16.55
2.4 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 16.58
1.9 251.7 BĂILE HERCULANE 3 17.01 1 17.02
7.2 258.9 TOPLEŢ HM.  2 10 17.12 4 17.16
4.6 70 Valea Cernei Hm. 7 - - 17.23
5.7 269.2 ORŞOVA 6 17.29 2 17.31
7.7 Vârciorova Hm. 4 14 - - 17.45
7.8 Gura Văii Hm. 9 - - 17.54
8.5 293.2 100 DROBETA TR. SEVERIN 2 9 18.03 2 18.05
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 5 - - 18.10
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 18.14
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 18.17
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 18.27
4.1 312.2 BALOTA 5 12 18.39 1 18.40

14
Tren nr. 73-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.1 312.2 50 BALOTA 5 12 18.39 1 18.40
3.9 80 Gârniţa Hm. 1 6 - - 18.46
6.1 Prunişor Hm. 5 - - 18.51
4.8 Igiroasa Hm. 1 6 - - 18.57
5.1 Tâmna 1 4 - - 19.01
7.0 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 19.08
5.7 344.8 STREHAIA HC. 5 19.13 1 19.14
2.2 347.0 STREHAIA 4 6 - - 19.20
11.1 Butoieşti Hm. 3 10 - - 19.30
6.3 120 Gura Motrului Hm. 2 7 - - 19.37
1.2 R. 2 Turceni 1 - - 19.38
5.5 371.1 FILIAŞI 3 8 19.46 1 19.47
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 19.53
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 19.58
7.6 Işalniţa 1 5 - - 20.03
6.4 Cernele  1 5 - - 20.08
5.7 406.9 CRAIOVA  4 20.12 8 20.20
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 20.25
5.6 Malu Mare Hm. 1 4 - - 20.29
12.9 Leu Hm. 8 - - 20.37
8.5 120* Jianca 5 - - 20.42
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 20.47
13.0 460.5 CARACAL 1 10 20.57 1 20.58
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 21.05
10.2 100 Drăgăneşti Olt 3 10 - - 21.15
11.7 Radomireşti Hm. 9 - - 21.24
8.3 Mihăeşti Hm. 5 - - 21.29
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 21.36
8.2 515.8 ROŞIORI NORD  1 7 21.43 2 21.45
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 21.52
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 22.01
11.5 Olteni 2 11 - - 22.12
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 7 - - 22.19
8.1 Ciolpani Hm. 1 6 - - 22.25
4.0 561.3 120 R. 1 VIDELE 2 - - 22.27
3.7 565.0 VIDELE 3 22.30 1 22.31
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 22.35
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 22.43
10.8 100 Grădinari 5 12 - - 22.55
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 23.09
3.1 606.9 CHIAJNA 2 - - 23.11
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 23.13
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 23.16
2.9 615.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 23.22
11h 32m SUMARUL... 90 603 89
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Staţia Timişoara Nord ataşează grupă de vagoane din loco.

15
Tren international "FAGARAS" Brasov - Budapesta Keleti
Nr. 74-1 BRAŞOV - SIBIU - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 05.25
3.1 Bartolomeu 5 - - 05.30
5.4 Ghimbav Hm. 5 - - 05.35
5.3 13.8 CODLEA HM. 6 05.41 1 05.42
8.4 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 8 - - 05.50
4.6 Vlădeni Ardeal 4 - - 05.54
12.1 38.9 BRĂDET HM.  1 16 06.10 4 06.14
11.4 80 Şercaia Hm. 2 14 - - 06.28
14.7 65.0 FĂGĂRAŞ 12 06.40 1 06.41
12.0 Voila Hm. 10 - - 06.51
12.6 Ucea 10 - - 07.01
5.1 Arpaş Hm. 1 6 - - 07.07
13.6 Porumbacu Hm. 11 - - 07.18
7.4 Avrig Hm. 6 - - 07.24
11.1 Podu Olt 1 10 - - 07.34
4.3 70 Tălmaciu Hm. 1 6 - - 07.40
13.2 144.3 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 12 - - 07.52
4.6 148.9 SIBIU 1 6 07.58 8 08.06
3.7 85 Turnişor Hm. 6 - - 08.12
15.6 70 Orlat 15 - - 08.27
10.4 Sălişte Hm. 11 - - 08.38
13.0 50 Apoldu de Sus Hm. 2 19 - - 08.57
10.1 70 Miercurea Sibiu Hm. 11 - - 09.08
7.9 100 Cunţa Hm. 9 - - 09.17
13.0 222.6 50 SEBEŞ ALBA 17 09.34 1 09.35
9.1 231.7 70 VINŢU DE JOS 2 12 09.47 1 09.48
5.2 Blandiana Hm. 7 - - 09.55
9.8 246.7 ŞIBOT 2 11 - - 10.06
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 10.11
6.4 259.0 120 ORĂŞTIE  8 10.19 5 10.24
9.1 Turdaş Hm. 11 - - 10.35
5.4 Ram. Simeria 5 - - 10.40
2.0 275.5 SIMERIA  1 3 10.43 12 10.55
9.2 284.7 DEVA 15 11.10 1 11.11
6.5 MINTIA 10 - - 11.21
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 11.31
9.8 308.3 ILIA 14 11.45 1 11.46
5.8 Gurasada Hm. 2 10 - - 11.56
4.0 70 Câmpuri Surduc Hm. 5 - - 12.01
12.6 Zam 13 - - 12.14
7.9 Ilteu 1 10 - - 12.24
10.1 348.7 SĂVÂRŞIN 12 12.36 1 12.37
8.6 Vărădia Hm. 11 - - 12.48
8.7 Bătuţa Hm. 10 - - 12.58
6.7 Bârzava 2 9 - - 13.07
9.9 Conop Hm. 11 - - 13.18
7.2 100 Milova 9 - - 13.27
8.6 398.4 RADNA 12 13.39 1 13.40
6.9 Păuliş Hm. 10 - - 13.50
6.5 50 Ghioroc 1 10 - - 14.00
14.2 GLOGOVĂŢ 11 - - 14.11
6.9 432.9 ARAD 1 6 14.17 2 14.19
9.7 120 Şofronea 7 - - 14.26
7.3 449.9 CURTICI 1 6 14.32 26 14.58
8.4 458.3 CURTICI FR. 7 - - 15.05
2.8 100 LOKOSHAZA 3 15.08
09h 43m SUMARUL... 22 518 65
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

16
Tren international "FAGARAS" Budapesta Keleti - Brasov
Nr. 75-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIBIU - BRAŞOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 13.50
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 13.53
8.4 8.4 CURTICI 7 14.00 25 14.25
7.3 Şofronea 6 - - 14.31
9.7 25.4 120 ARAD 1 8 14.39 2 14.41
6.9 Glogovăţ 5 - - 14.46
14.2 Ghioroc 1 11 - - 14.57
6.5 50 Păuliş Hm. 9 - - 15.06
6.9 59.9 RADNA 10 15.16 1 15.17
8.6 Milova 12 - - 15.29
7.2 100 Conop Hm. 9 - - 15.38
9.9 Bârzava 1 12 - - 15.50
6.7 Bătuţa Hm. 7 - - 15.57
8.7 Vărădia Hm. 10 - - 16.07
8.6 109.6 SĂVÂRŞIN 11 16.18 1 16.19
10.1 Ilteu 2 14 - - 16.33
7.9 Zam 9 - - 16.42
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 14 - - 16.56
4.0 70 Gurasada Hm. 1 7 - - 17.03
5.8 150.0 ILIA 9 17.12 1 17.13
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 17.27
7.3 Mintia 9 - - 17.36
6.5 173.6 DEVA 1 11 17.47 1 17.48
9.2 182.8 SIMERIA 1 16 18.04 12 18.16
2.0 Ram. Simeria 3 - - 18.19
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 18.24
9.1 Orăştie 10 - - 18.34
6.4 120 Aurel Vlaicu 5 - - 18.39
5.9 211.6 ŞIBOT 1 6 - - 18.45
9.8 Blandiana Hm. 11 - - 18.56
5.2 226.6 VINŢU DE JOS 7 19.03 1 19.04
9.1 235.7 70 SEBEŞ ALBA 12 19.16 1 19.17
13.0 50 Cunţa Hm. 18 - - 19.35
7.9 100 Miercurea Sibiu Hm. 7 - - 19.42
10.1 70 Apoldu de Sus Hm. 2 12 - - 19.54
13.0 50 Sălişte Hm. 18 - - 20.12
10.4 70 Orlat 11 - - 20.23
15.6 Turnişor Hm. 15 - - 20.38
3.7 309.4 85 SIBIU 2 7 20.45 6 20.51
4.6 314.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 6 - - 20.57
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 20.59
11.6 Tălmaciu Hm. 13 - - 21.12
4.3 70 Podu Olt 1 6 - - 21.18
11.1 Avrig Hm. 11 - - 21.29
7.4 350.0 PORUMBACU HM. 1 7 - - 21.36
13.6 Arpaş Hm. 11 - - 21.47
5.1 368.7 UCEA  7 21.54 6 22.00
12.6 Voila Hm. 13 - - 22.13
12.0 393.3 80 FĂGĂRAŞ 2 12 22.25 1 22.26
14.7 Şercaia Hm. 13 - - 22.39
11.4 Brădet Hm. 13 - - 22.52
12.1 Vlădeni Ardeal 2 15 - - 23.07
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 23.11
8.4 444.5 CODLEA HM. 9 23.20 1 23.21
5.3 Ghimbav Hm. 6 - - 23.27
5.4 Bartolomeu 5 - - 23.32
3.1 458.3 BRAŞOV 1 6 23.38
09h 48m SUMARUL... 20 529 59
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

17
Tren international "CRIŞ" Timişoara Nord - Budapesta Keleti
Nr. 78-1 TIMIŞOARA NORD - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 07.30
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 07.37
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 07.41
7.2 Băile Călacea 5 - - 07.46
5.9 Orţişoara 4 - - 07.50
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 07.54
7.4 Şag Hm. 5 - - 07.59
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 08.03
30
5.5 Aradu Nou 5 9 - - 08.12
2.7 Ram. Glogovăţ 2 - - 08.14
3.5 57.2 ARAD 4 08.18 3 08.21
9.7 Şofronea 7 - - 08.28
7.3 74.2 120 CURTICI 1 6 08.34 25 08.59
8.4 82.6 CURTICI FR. 7 - - 09.06
2.8 100 LOKOSHAZA 3 09.09
01h 39m SUMARUL... 6 71 28
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Tren international "CRIŞ" Budapesta Keleti - Timişoara Nord


Nr. 79-2 LOKOSHAZA - CURTICI - ARAD - TIMIŞOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 19.53
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 19.56
8.4 8.4 CURTICI 7 20.03 28 20.31
7.3 120 Şofronea 6 - - 20.37
9.7 25.4 ARAD 1 8 20.45 2 20.47
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 20.51
2.7 Aradu Nou 2 - - 20.53
30
5.5 Valea Viilor Hm. 5 9 - - 21.02
5.5 Şag Hm. 4 - - 21.06
7.4 Vinga Hm. 5 - - 21.11
6.2 100 Orţişoara 4 - - 21.15
5.9 Băile Călacea 4 - - 21.19
7.2 69.3 SÂNANDREI HM. 5 - - 21.24
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 21.28
6.9 82.6 TIMIŞOARA NORD 7 21.35
01h 42m SUMARUL... 6 72 30
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM =500 tone.
Staţia Curtici ataşează grupa de vagoane din loco (de la tren 72-1).

18
Tren international "TRANSILVANIA" Viena Hbf-Cluj Napoca
Nr. 143-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 18.57
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 19.03
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 19.12 23 19.35
5.7 12.8 80 ORADEA 1 8 19.43 5 19.48
3.7 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 19.53
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 19.56
3.0 Oşorhei Hm. 3 - - 19.59
13.6 100 Tileagd 11 - - 20.10
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 20.14
6.8 47.1 ALEŞD 6 20.20 1 20.21
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 12 - - 20.33
6.8 66.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 20.41 1 20.42
6.3 72.4 70 BRATCA 8 20.50 1 20.51
5.9 Bulz Hm. 7 - - 20.58
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 21.02
10.8 93.1 CIUCEA HM. 10 21.12 1 21.13
7.1 70 Poieni 7 - - 21.20
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 21.26
8.8 115.5 100 HUEDIN 7 21.33 1 21.34
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 21.45
10.9 137.0 65 AGHIREŞ 12 21.57 1 21.58
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 22.05
8.2 Mera Hm. 7 - - 22.12
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 22.18
4.8 164.9 80 CLUJ NAPOCA 7 22.25
03h 28m SUMARUL... 3 174 34
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM: 450 tone;

Tren international "TRANSILVANIA" Cluj Napoca - Viena Hbf


Nr. 144-1 CLUJ NAPOCA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 07.35
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 07.41
7.2 Mera Hm. 6 - - 07.47
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 07.54
7.7 27.9 AGHIREŞ 7 08.01 1 08.02
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 08.14
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 08.25 1 08.26
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 08.33
6.5 64.7 80 Poieni 6 - - 08.39
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 08.46 1 08.47
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 08.57
4.0 Bulz Hm. 4 - - 09.01
5.9 92.5 BRATCA 7 09.08 1 09.09
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 8 09.17 1 09.18
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 09.26
12.2 117.8 120 ALEŞD 2 12 09.38 1 09.39
6.8 Telechiu Hm. 7 - - 09.46
4.4 100 Tileagd 4 - - 09.50
13.6 Oşorhei Hm. 10 - - 10.00
30 30
3.0 100* Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 10.02
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 10.05
3.7 152.1 70 ORADEA 6 10.11 5 10.16
5.7 157.8 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 10.24 25 10.49
7.1 164.9 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 10.58
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 11.04
03h 29m SUMARUL... 3 173 36
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

19
Tren international "DACIA" Bucuresti Nord - Viena Hbf
Nr. 346-1 BUCURESTI NORD - BRASOV - COSLARIU - SIMERIA - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.00
9.4 CHITILA 9 - - 14.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 14.11
3.5 140 BUFTEA 2 - - 14.13
13.3 Peris 6 - - 14.19
9.5 Crivina 5 - - 14.24
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 14.31
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 14.34
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 14.37 2 14.39
6.9 140 BUDA 5 - - 14.44
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 14.50
14.2 110 Câmpina 2 10 - - 15.00
14.2 100 Comarnic 10 - - 15.10
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 15.18
5.4 121.0 80 SINAIA 5 15.23 1 15.24
7.6 90 Buşteni 7 - - 15.31
4.0 80 Azuga 3 - - 15.34
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 15.43 1 15.44
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 15.58
10.2 50** Dârste 2 16 - - 16.14
6.2 166.3 BRAŞOV  2 9 16.23 8 16.31
5.4 100 Stupini Hm. 2 8 - - 16.39
6.6 Bod Hm. 7 - - 16.46
8.8 187.1 70** FELDIOARA HM. 2 11 - - 16.57
15.9 Apaţa 3 19 - - 17.16
12.4 60** Augustin Hm. 3 18 - - 17.34
10.7 65* Racoş Hm. 15 - - 17.49
14.0 65** Rupea 15 - - 18.04
8.6 100 Caţa Hm. 7 - - 18.11
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 18.25
18.3 90* Mureni Hm. 22 - - 18.47
6.8 283.8 100 VÂNĂTORI 1 9 - - 18.56
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 19.02
4.8 293.7 SIGHIŞOARA 1 7 19.09 2 19.11
7.2 Daneş Hm. 8 - - 19.19
10.9 Dumbrăveni 7 - - 19.26
18.0 329.8 MEDIAŞ 12 19.38 1 19.39
10.4 120 Copşa Mică 10 - - 19.49
17.9 Valea Lungă Hm. 13 - - 20.02
12.1 370.2 BLAJ 4 12 20.14 3 20.17
5.3 Crăciunel Hm. 5 - - 20.22
12.6 388.1 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 13 - - 20.35
1.5 50 Coşlariu 4 - - 20.39
3.2 392.8 RAM. COŞLARIU 4 - - 20.43
3.1 Sântimbru Hm. 4 - - 20.47
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 20.53
4.5 405.2 ALBA IULIA 7 21.00 1 21.01
9.8 120 Vinţu de Jos 9 - - 21.10
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 21.16
9.8 430.0 ŞIBOT 2 11 21.27 1 21.28
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 21.33
6.4 Orăştie 5 - - 21.38
9.1 Turdaş Hm. 10 - - 21.48

20
Tren nr. 346-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
9.1 Turdaş Hm. 10 - - 21.48
5.4 120 Ram. Simeria 5 - - 21.53
2.0 458.8 SIMERIA  1 4 21.57 8 22.05
9.2 468.0 DEVA 15 22.20 2 22.22
6.5 MINTIA 10 - - 22.32
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 22.42
9.8 491.6 ILIA 13 - - 22.55
5.8 Gurasada Hm. 2 9 - - 23.04
4.0 70 Câmpuri Surduc Hm. 6 - - 23.10
12.6 Zam 13 - - 23.23
7.9 Ilteu 1 10 - - 23.33
10.1 Săvârşin 11 - - 23.44
8.6 Vărădia Hm. 10 - - 23.54
8.7 Bătuţa Hm. 10 - - 00.04
6.7 Bârzava 2 8 - - 00.12
9.9 Conop Hm. 11 - - 00.23
7.2 100 Milova 10 - - 00.33
8.6 581.7 RADNA 11 - - 00.44
6.9 Păuliş Hm. 9 - - 00.53
6.5 50 Ghioroc 1 10 - - 01.03
14.2 609.3 GLOGOVĂŢ 10 - - 01.13
6.9 616.2 ARAD 1 6 01.19 3 01.22
9.7 140 Şofronea 7 - - 01.29
7.3 633.2 CURTICI 1 6 01.35 35 02.10
8.4 641.6 CURTICI FR. 7 - - 02.17
2.8 100 LOKOSHAZA 3 02.20
12h 20m SUMARUL... 38 672 68
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM : 550 tone.

Statia Curtici detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

21
Tren international "DACIA" Viena Hbf - Bucuresti Nord
Nr. 347-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - COSLARIU- BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 03.39
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 03.42
8.4 8.4 CURTICI 7 03.49 30 04.19
7.3 Şofronea 6 - - 04.25
9.7 25.4 140 ARAD 1 8 04.33 3 04.36
6.9 Glogovăţ 6 - - 04.42
14.2 Ghioroc 1 12 - - 04.54
6.5 50 Păuliş Hm. 8 - - 05.02
6.9 59.9 RADNA 9 - - 05.11
8.6 Milova 11 - - 05.22
7.2 100 Conop Hm. 9 - - 05.31
9.9 Bârzava 1 12 - - 05.43
6.7 Bătuţa Hm. 7 - - 05.50
8.7 Vărădia Hm. 10 - - 06.00
8.6 Săvârşin 10 - - 06.10
10.1 Ilteu 2 14 - - 06.24
7.9 Zam 9 - - 06.33
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 14 - - 06.47
4.0 70 Gurasada Hm. 1 7 - - 06.54
5.8 150.0 ILIA 8 - - 07.02
9.8 Brănişca Hm. 12 - - 07.14
7.3 Mintia 9 - - 07.23
6.5 173.6 DEVA 1 10 07.33 2 07.35
9.2 182.8 SIMERIA  1 16 07.51 9 08.00
2.0 Ram. Simeria 3 - - 08.03
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 08.08
9.1 Orăştie 11 - - 08.19
6.4 Aurel Vlaicu 5 - - 08.24
5.9 211.6 ŞIBOT 1 6 08.30 1 08.31
9.8 120 Blandiana Hm. 11 - - 08.42
5.2 Vinţu de Jos 6 - - 08.48
9.8 236.4 ALBA IULIA 9 08.57 2 08.59
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 09.06
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 09.12
3.1 Ram. Coşlariu 4 - - 09.16
3.2 252.0 COŞLARIU 2 5 - - 09.21
1.5 253.5 50 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 4 - - 09.25
12.6 Crăciunel Hm. 13 - - 09.38
5.3 271.4 BLAJ 1 6 09.44 3 09.47
12.1 Valea Lungă Hm. 11 - - 09.58
17.9 120 Copşa Mică 13 - - 10.11
10.4 311.8 MEDIAŞ 10 10.21 1 10.22
18.0 Dumbrăveni 12 - - 10.34
10.9 Daneş Hm. 7 - - 10.41
7.2 347.9 SIGHIŞOARA 4 11 10.52 2 10.54
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 1 7 - - 11.01
5.1 Vânători 6 - - 11.07
6.8 100 Mureni Hm. 2 8 - - 11.15
18.3 65** Beia Hm. 21 - - 11.36
10.0 95 Caţa Hm. 11 - - 11.47
8.6 100 Rupea 8 - - 11.55
14.0 95* Racoş Hm. 17 - - 12.12
10.7 50** Augustin Hm. 14 - - 12.26

22
Tren nr. 347-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
10.7 50** Augustin Hm. 14 - - 12.26
12.4 70* Apaţa 2 15 - - 12.41
15.9 100* Feldioara Hm. 2 19 - - 13.00
8.8 Bod Hm. 4 14 - - 13.14
6.6 Stupini Hm. 3 8 - - 13.22
5.4 475.3 100 BRAŞOV  2 10 13.32 8 13.40
6.2 Dârste 2 9 - - 13.49
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 14.01
9.9 501.6 50 PREDEAL 2 15 14.16 1 14.17
7.4 80 Azuga 8 - - 14.25
4.0 Buşteni 3 - - 14.28
7.6 520.6 90 SINAIA 8 14.36 1 14.37
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 14.43
9.7 85 Comarnic 8 - - 14.51
14.2 100 Câmpina 2 11 - - 15.02
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 15.11
11.7 120 BUDA 7 - - 15.18
6.9 582.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 15.23 2 15.25
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.28
4.6 590.2 120 BRAZI 3 - - 15.31
11.7 Crivina 6 - - 15.37
9.5 Peris 2 7 - - 15.44
13.3 BUFTEA 6 - - 15.50
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.52
4.0 CHITILA 2 4 - - 15.56
9.4 641.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 16.06
12h 27m SUMARUL... 45 682 65
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Curtici ataseaza grupa de vagoane din loco.

23
Tren international "HARGHITA" Brasov - Budapesta Keleti
Nr. 366-1 BRAŞOV - DEDA - CLUJ NAPOCA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 07.01
7.2 70 Hărman 9 - - 07.10
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 07.17
8.6 Ozun Hm. 6 - - 07.23
7.6 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 07.29 2 07.31
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 07.38
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 07.48
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 07.56
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 08.03 2 08.05
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 08.12
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 08.19
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 08.23
7.8 95.0 MIERCUREA CIUC 2 9 08.32 2 08.34
8.2 103.2 SICULENI 8 08.42 1 08.43
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 08.50
10.0 120.3 IZVORU OLTULUI 9 08.59 1 09.00
10.9 70 Izvoru Mureşului Hm. 14 - - 09.14
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 09.25
9.0 150.3 GHEORGHENI 7 09.32 1 09.33
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 09.37
7.6 Ditrău 5 - - 09.42
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 09.49
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 10 - - 09.59
6.0 184.3 65 TOPLIŢA 7 10.06 1 10.07
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 10.21
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 10.37
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 10.53
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 10.58
3.9 228.2 DEDA 2 6 11.04 1 11.05
7.6 Râpa de Jos Hm. 2 12 - - 11.17
10.0 70 Monor Gledin 10 - - 11.27
11.4 Şieu Hm. 2 13 - - 11.40
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 11.48
9.3 275.0 SĂRĂŢEL HM. 2 13 12.01 2 12.03
6.3 Măgheruş Şieu Hm. 1 7 - - 12.10
11.2 90 Şintereag Hm. 9 - - 12.19
7.4 299.9 BECLEAN PE SOMEŞ 8 12.27 2 12.29
5.1 Coldău Hm. 3 11 - - 12.40
7.8 80** Reteag Hm. 10 - - 12.50
9.0 Dej Triaj 11 - - 13.01
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 13.04
1.1 324.5 DEJ CĂLĂTORI 4 13.08 5 13.13
13.9 338.4 GHERLA 15 13.28 2 13.30
10.0 70* Iclod Hm. 2 14 - - 13.44
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 13.53
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 14.00
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 14.06
0.8 Apahida 2 - - 14.08
5.7 120 Cluj Napoca Est 2 6 - - 14.14
6.6 383.3 CLUJ NAPOCA  9 14.23 23 14.46
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 14.52
7.2 Mera Hm. 7 - - 14.59
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 15.06

24
Tren nr. 366-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 15.06
7.7 411.2 AGHIREŞ 7 15.13 1 15.14
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 15.26
10.6 432.7 80 HUEDIN 11 15.37 1 15.38
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 15.45
6.5 80 Poieni 6 - - 15.51
7.1 455.1 70 CIUCEA HM. 7 15.58 1 15.59
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 16.09
4.0 Bulz Hm. 4 - - 16.13
5.9 475.8 BRATCA 8 16.21 2 16.23
6.3 70 Şuncuiuş Hm. 8 - - 16.31
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 16.39
12.2 501.1 120 ALEŞD 2 11 16.50 2 16.52
6.8 Telechiu Hm. 6 - - 16.58
4.4 Tileagd 4 - - 17.02
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 17.12
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 17.15
2.8 531.7 Oradea Est 3 - - 17.18
3.7 535.4 70 ORADEA 5 17.23 5 17.28
5.7 541.1 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 17.36 23 17.59
7.1 548.2 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 18.08
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 18.14
11h 13m SUMARUL... 21 593 80
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

În perioadele 22.12.2018 - 06.01.2019, 19.04 - 23.04.2019, 02.06 - 08.09.2019 si 01.11 -


04.11.2019 statia Cluj Napoca ataseaza grupa de vagoane de la Târgu Mures, tren 1749.

25
Tren international "HARGHITA" Budapesta Keleti - Brasov
Nr. 367-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA - DEDA - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 12.44
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 12.50
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 12.59 18 13.17
5.7 12.8 80 ORADEA 1 8 13.25 7 13.32
3.7 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 13.37
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 13.39
30
3.0 Oşorhei Hm. 2 - - 13.42
13.6 100 Tileagd 11 - - 13.53
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 13.57
6.8 47.1 ALEŞD 6 14.03 1 14.04
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 12 - - 14.16
6.8 Şuncuiuş Hm. 7 - - 14.23
6.3 72.4 70 BRATCA 8 14.31 2 14.33
5.9 Bulz Hm. 7 - - 14.40
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 14.44
10.8 93.1 CIUCEA HM. 10 14.54 1 14.55
7.1 70 Poieni 7 - - 15.02
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 15.08
8.8 115.5 100 HUEDIN 7 15.15 1 15.16
10.6 80 Stana Hm. 12 - - 15.28
10.9 137.0 65 AGHIREŞ 12 15.40 1 15.41
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 15.48
8.2 Mera Hm. 7 - - 15.55
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 16.01
4.8 164.9 CLUJ NAPOCA  7 16.08 15 16.23
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 16.31
5.7 177.2 APAHIDA 2 6 - - 16.37
0.8 100 Ram. Cojocna 2 - - 16.39
8.1 Jucu Hm. 6 - - 16.45
7.2 100* Bonţida Hm. 5 - - 16.50
6.5 Iclod Hm. 9 - - 16.59
10.0 209.8 50** GHERLA 14 17.13 2 17.15
13.9 223.7 DEJ CĂLĂTORI 2 21 17.36 3 17.39
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 17.42
1.6 226.4 Dej Triaj 4 - - 17.46
9.0 70** Reteag Hm. 9 - - 17.55
7.8 Coldău Hm. 8 - - 18.03
5.1 248.3 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 18.12 2 18.14
7.4 Şintereag Hm. 8 - - 18.22
11.2 90 Măgheruş Şieu Hm. 9 - - 18.31
6.3 273.2 SĂRĂŢEL HM. 1 7 18.38 1 18.39
9.3 Mărişelu Hm. 2 13 - - 18.52
8.5 Şieu Hm. 9 - - 19.01
11.4 Monor Gledin 2 14 - - 19.15
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 10 - - 19.25
7.6 320.0 DEDA 2 12 19.37 1 19.38
3.9 323.9 DEDA BISTRA HM. 5 - - 19.43
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 19.48
30 30
12.7 Lunca Bradului Hm. 16 - - 20.04
30
12.7 50 Stânceni Hm. 16 - - 20.21
9.3 363.9 TOPLIŢA 12 20.33 2 20.35
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 20.42
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 20.52

26
Tren nr. 367-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 20.52
8.5 80 Ditrău 7 - - 20.59
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 21.04
4.4 397.9 100 GHEORGHENI 4 21.08 2 21.10
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 21.17
10.1 70 Izvoru Mureşului Hm. 11 - - 21.28
10.9 427.9 IZVORU OLTULUI 15 21.43 1 21.44
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 21.55
7.1 445.0 SICULENI 7 22.02 2 22.04
8.2 453.2 MIERCUREA CIUC 8 22.12 3 22.15
30 30
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 6 - - 22.21
30
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 22.25
30
9.0 Tuşnad Sat 6 - - 22.32
5.7 481.7 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 22.39 2 22.41
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 22.48
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 22.56
11.0 Bodoc Hm. 11 - - 23.07
9.5 516.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 10 23.17 1 23.18
30 30
7.6 Ozun Hm. 5 - - 23.23
30
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 23.29
30
8.7 Hărman 6 - - 23.36
7.2 548.2 70 BRAŞOV 8 23.44
11h 00m SUMARUL... 21 592 68
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.
În perioadele 21.12.2018 - 05.01.2019, 18.04 - 22.04.2019, 01.06 - 07.09.2019 si 31.10 -
03.11.2019 statia Cluj Napoca detaseaza grupa de vagoane pentru Târgu Mures, tren 1748.

Pe distanta Biharkeresztes - Oradea circula cu locomotiva 060DA la roata în stare


inactiva sau cu locomotiva 040DHE inactiva la semnal.

27
Tren international Bucuresti Nord - Vadu Siretului
Nr. 380-1 BUCURESTI NORD - DORNESTI
Nr. 380 DORNESTI - VADU SIRETULUI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.15
9.4 CHITILA 9 - - 06.24
30 30
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.26
30
3.5 120 BUFTEA 2 - - 06.29
13.3 Peris 8 - - 06.37
9.5 Crivina 6 - - 06.43
11.7 51.4 BRAZI 2 10 - - 06.53
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 07.00
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 07.07 2 07.09
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 07.15
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 07.23
5.6 Cricov Hm. 5 - - 07.28
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 07.36
7.4 93.8 MIZIL 7 07.43 1 07.44
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 07.53
12.0 Ulmeni 10 - - 08.03
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 08.15
2.5 128.8 BUZĂU 3 08.18 3 08.21
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 08.24
8.6 Boboc Hm. 7 - - 08.31
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 08.40
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 08.53 2 08.55
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 09.10
7.2 Gugeşti 6 - - 09.16
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 09.24
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 09.33 2 09.35
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 09.48
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 09.55
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 09.57 2 09.59
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 10.06
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 10.13
11.0 245.0 ADJUD 4 13 10.26 2 10.28
13.7 Sascut Hm. 8 - - 10.36
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 10.41
14.8 Faraoani Hm. 1 9 - - 10.50
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 10.57
10.8 303.2 BACĂU  1 8 11.05 9 11.14
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 11.23
9.0 Galbeni 5 - - 11.28
11.2 120 Săcueni Roman Hm. 1 7 - - 11.35
11.6 347.0 ROMAN 8 11.43 1 11.44
8.1 Săbăoani Hm. 1 6 - - 11.50
7.1 Mirceşti 4 - - 11.54
14.1 Muncel Hm. 8 - - 12.02
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 12.07
2.3 387.2 PAŞCANI 2 4 12.11 2 12.13
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 12.20
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 12.28 1 12.29
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 12.37
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 12.45 1 12.46
6.6 Văratec Hm. 5 - - 12.51
8.2 447.8 SUCEAVA 6 12.57 3 13.00
2.5 450.3 50 SUCEAVA NORD  2 7 13.07 23 13.30
8.2 Dărmăneşti 9 - - 13.39
9.5 100 Milişăuţi Hm. 8 - - 13.47
12.3 480.3 DORNEŞTI 13 14.00 2 14.02
8.3 488.6 VICŞANI 1 14 14.16 63 15.19
4.0 492.6 50 VICŞANI FR. 9 - - 15.28
6.6 VADU SIRETULUI 13 15.41
09h 26m SUMARUL... 30 447 119
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 500 tone;

28
Tren international Vadu Siretului - Bucuresti Nord
Nr. 381 VADU SIRETULUI - DORNESTI
Nr. 381-2 DORNESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VADU SIRETULUI 13.40
6.6 VICŞANI FR. 13 - - 13.53
4.0 4.0 50 VICŞANI 10 14.03 47 14.50
8.3 12.3 DORNEŞTI 1 14 15.04 2 15.06
12.3 Milişăuţi Hm. 12 - - 15.18
9.5 100 Dărmăneşti 8 - - 15.26
8.2 42.3 SUCEAVA NORD  1 9 15.35 18 15.53
2.5 44.8 50 SUCEAVA 5 15.58 3 16.01
8.2 Văratec Hm. 7 - - 16.08
6.6 59.6 120 VEREŞTI 1 5 16.13 1 16.14
13.0 Liteni Hm. 8 - - 16.22
11.6 84.2 DOLHASCA 2 10 16.32 1 16.33
10.4 100 Lespezi Hm. 8 - - 16.41
10.8 105.4 PAŞCANI 1 8 16.49 1 16.50
2.3 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 16.53
8.6 Muncel Hm. 5 - - 16.58
14.1 Mirceşti 8 - - 17.06
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 17.10
8.1 145.6 ROMAN 2 7 17.17 1 17.18
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 17.26
11.2 120 Galbeni 6 - - 17.32
9.0 Iteşti Hm. 1 6 - - 17.38
12.0 189.4 BACĂU  1 9 17.47 7 17.54
10.8 Valea Seacă 7 - - 18.01
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 18.07
14.8 Orbeni Hm. 5 13 - - 18.20
9.2 Sascut Hm. 5 - - 18.25
13.7 247.6 ADJUD 8 18.33 2 18.35
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 18.45
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 18.52
6.3 273.3 MĂRĂŞEŞTI 4 11 19.03 1 19.04
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 3 - - 19.07
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 19.12
11.7 293.0 FOCŞANI 2 16 19.28 1 19.29
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 19.36
7.3 Gugeşti 8 - - 19.44
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 19.50
14.9 330.3 RÂMNICU SĂRAT 2 16 20.06 1 20.07
11.3 Zoita Hm. 10 - - 20.17
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 20.26
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 20.35
2.9 363.8 BUZĂU 3 20.38 2 20.40
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 20.43
12.9 Ulmeni 10 - - 20.53
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 21.05
7.6 398.8 MIZIL 7 21.12 1 21.13
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 21.20
9.5 Cricov Hm. 8 - - 21.28
5.6 421.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 21.35
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 21.42
4.3 432.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 21.48 2 21.50
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 21.57
5.2 441.2 65 BRAZI 8 - - 22.05
11.7 Crivina 7 - - 22.12
9.5 Peris 2 7 - - 22.19
13.3 BUFTEA 8 - - 22.27
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 22.29
4.0 CHITILA 2 4 - - 22.33
9.4 492.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.43
09h 03m SUMARUL... 37 452 91
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 500 tone;

29
Tren international "PRIETENIA" Chişinău - Bucuresti Nord
Nr. 401 UNGHENI - NICOLINA - PASCANI TRIAJ
Nr. 401-2 PASCANI TRIAJ - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 20.50
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 2 20.52 1 20.53
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 2 20.55 50 21.45
5.8 Cristeşti Jijia 8 - - 21.53
3.8 80 Holboca Hm. 4 - - 21.57
6.9 Socola 2 11 - - 22.08
2.5 19.6 50 NICOLINA 5 22.13 1 22.14
2.2 21.8 65 IAŞI 2 6 22.20 23 22.43
14.1 35.9 100 LEŢCANI 1 14 - - 22.57
8.8 44.7 PODU ILOAIEI 6 - - 23.03
11.0 95 Sârca Hm. 1 9 - - 23.12
11.0 TÂRGU FRUMOS 8 - - 23.20
16.1 80 Ruginoasa Hm. 1 14 - - 23.34
13.4 95 Ramificaţia Paşcani 12 - - 23.46
1.8 98.0 30 PAŞCANI TRIAJ 5 23.51 5 23.56
8.6 Muncel Hm. 8 - - 00.04
14.1 Mirceşti 10 - - 00.14
7.1 Săbăoani Hm. 5 - - 00.19
8.1 135.9 ROMAN 2 8 00.27 1 00.28
11.6 Săcueni Roman Hm. 11 - - 00.39
11.2 Galbeni 8 - - 00.47
9.0 100 Iteşti Hm. 1 8 - - 00.55
12.0 179.7 BACĂU 1 10 01.05 5 01.10
10.8 Valea Seacă 9 - - 01.19
9.7 Faraoani Hm. 7 - - 01.26
14.8 Orbeni Hm. 5 15 - - 01.41
9.2 Sascut Hm. 6 - - 01.47
13.7 237.9 ADJUD 9 01.56 2 01.58
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 02.08
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 02.15
6.3 263.6 MĂRĂŞEŞTI 4 11 02.26 2 02.28
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 3 - - 02.31
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 02.36
11.7 283.3 FOCŞANI 2 16 02.52 2 02.54
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 03.01
7.3 Gugeşti 8 - - 03.09
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 03.15
14.9 320.6 RÂMNICU SĂRAT 2 16 03.31 2 03.33
11.3 Zoita Hm. 10 - - 03.43
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 03.52
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 04.01
2.9 354.1 BUZĂU  3 04.04 9 04.13
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 04.16
12.9 Ulmeni 10 - - 04.26
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 04.38
7.6 Mizil 6 - - 04.44
7.4 Inoteşti Hm. 6 - - 04.50
9.5 Cricov Hm. 8 - - 04.58
5.6 411.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 05.05
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 05.12
4.3 422.7 PLOIEŞTI SUD 2 7 05.19 2 05.21
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 05.28
5.2 431.5 65 BRAZI 8 - - 05.36
11.7 Crivina 8 - - 05.44
9.5 Peris 2 9 - - 05.53
13.3 BUFTEA 9 - - 06.02
30 30
3.5 100 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.04
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 06.09
9.4 482.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 06.20
09h 30m SUMARUL... 38 465 105
Frâna nemoderabila la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM: Ungheni - Iasi = 600 tone
Iasi - Bucuresti Nord = 700 tone.
Statia Iasi detaşează grupa de vagoane pentru loco şi ataseaza grupa de vagoane pentru Bucuresti N.

30
Tren international "PRIETENIA" Bucuresti Nord - Chisinau
Nr. 402-1 BUCURESTI NORD - PASCANI TRIAJ
Nr. 402 PASCANI TRIAJ - NICOLINA - UNGHENI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.15
9.4 CHITILA 10 - - 19.25
30 30
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.27
30
3.5 100 BUFTEA 2 - - 19.30
13.3 Peris 8 - - 19.38
9.5 Crivina 6 - - 19.44
11.7 Brazi 2 11 - - 19.55
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 20.03
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 20.10 2 20.12
4.3 64.5 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 20.18
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 20.26
5.6 Cricov Hm. 5 - - 20.31
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 20.39
7.4 Mizil 6 - - 20.45
7.6 Săhăteni Hm. 2 8 - - 20.53
12.0 Ulmeni 10 - - 21.03
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 21.15
2.5 128.8 BUZĂU  3 21.18 9 21.27
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 21.30
8.6 Boboc Hm. 7 - - 21.37
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 21.46
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 21.59 1 22.00
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 22.15
7.2 Gugeşti 6 - - 22.21
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 22.29
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 22.38 2 22.40
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 22.53
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 23.00
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 3 23.03 1 23.04
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 23.11
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 23.18
11.0 245.0 ADJUD 4 13 23.31 2 23.33
13.7 Sascut Hm. 11 - - 23.44
9.2 Orbeni Hm. 6 - - 23.50
14.8 Faraoani Hm. 1 11 - - 00.01
9.7 Valea Seacă 1 8 - - 00.09
10.8 303.2 BACĂU 1 9 00.18 8 00.26
12.0 Iteşti Hm. 10 - - 00.36
9.0 100 Galbeni 6 - - 00.42
11.2 Săcueni Roman Hm. 1 9 - - 00.51
11.6 347.0 ROMAN 9 01.00 1 01.01
8.1 Săbăoani Hm. 1 8 - - 01.09
7.1 Mirceşti 5 - - 01.14
14.1 Muncel Hm. 10 - - 01.24
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 2 9 01.33 3 01.36
1.8 30 Ramificaţia Paşcani 5 - - 01.41
13.4 95 Ruginoasa Hm. 10 - - 01.51
16.1 80 TÂRGU FRUMOS 1 14 - - 02.05
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 02.13
11.0 438.2 PODU ILOAIEI 8 - - 02.21
8.8 447.0 100 LEŢCANI 6 - - 02.27
14.1 461.1 100 IAŞI 1 12 02.39 21 03.00
2.2 463.3 65 NICOLINA 2 6 03.06 2 03.08
2.5 50 Socola 5 - - 03.13
6.9 Holboca Hm. 9 - - 03.22
3.8 80 Cristeşti Jijia 2 6 - - 03.28
5.8 482.3 UNGHENI PRUT HM. 8 03.36 61 04.37
0.6 482.9 UNGHENI PRUT FR. 2 04.39 20 04.59
0.8 40 UNGHENI 3 05.02
09h 47m SUMARUL... 32 454 133
Frâna nemoderabila la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM: Bucuresti Nord - Iasi = 700 tone. Iasi - Ungheni = 600 tone.
Statia Iasi detaseaza grupa de vagoane pentru loco şi ataşează grupa de vagoane pentru Ungheni.
Pe distanţa Bacău - Iaşi în zilele de 5/6 (vineri/sâmbătă) circulă cu locomotivă electrică la roată în
stare inactivă.

31
Tren international "CORONA" Brasov - Budapesta Keleti
Nr. 406-1 BRASOV – DEDA - CLUJ NAPOCA- EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 18.47
7.2 70 Hărman 9 - - 18.56
8.7 90 Prejmer Hm. 6 - - 19.02
8.6 Ozun Hm. 7 - - 19.09
7.6 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 19.15 2 19.17
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 19.24
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 19.34
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 19.42
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 19.49 1 19.50
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 19.57
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 20.04
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 20.08
7.8 95.0 MIERCUREA CIUC 2 9 20.17 2 20.19
8.2 103.2 SICULENI 8 20.27 1 20.28
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 20.35
10.0 120.3 IZVORU OLTULUI 9 20.44 1 20.45
10.9 70 Izvoru Mureşului Hm. 14 - - 20.59
10.1 141.3 VOŞLĂBENI HM.  13 21.12 7 21.19
9.0 150.3 GHEORGHENI 9 21.28 1 21.29
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 21.33
7.6 Ditrău 5 - - 21.38
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 21.45
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 10 - - 21.55
6.0 184.3 65 TOPLIŢA 7 22.02 1 22.03
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 22.17
30 30
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 22.33
30
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 22.50
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 22.55
3.9 228.2 DEDA 2 6 23.01 2 23.03
7.6 Râpa de Jos Hm. 2 12 - - 23.15
10.0 70 Monor Gledin 10 - - 23.25
11.4 Şieu Hm. 2 13 - - 23.38
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 23.46
9.3 275.0 SĂRĂŢEL HM. 2 12 23.58 1 23.59
6.3 281.3 Măgheruş Şieu Hm. 1 7 - - 00.06
11.2 90 Şintereag Hm. 9 - - 00.15
7.4 299.9 BECLEAN PE SOMEŞ 8 00.23 1 00.24
5.1 80** Coldău Hm. 3 11 - - 00.35
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 00.45
9.0 321.8 Dej Triaj 11 - - 00.56
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 00.59
1.1 324.5 DEJ CĂLĂTORI 4 01.03 4 01.07
13.9 338.4 GHERLA 15 01.22 1 01.23
10.0 70* Iclod Hm. 2 14 - - 01.37
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 01.46
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 01.53
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 01.59
0.8 371.0 APAHIDA 2 - - 02.01
5.7 120 Cluj Napoca Est 2 6 - - 02.07
6.6 383.3 CLUJ NAPOCA  9 02.16 12 02.28
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 7 - - 02.35
7.2 Mera Hm. 6 - - 02.41
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 02.48

32
Tren nr. 406-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 02.48
7.7 Aghireş 7 - - 02.55
10.9 65 Stana Hm. 13 - - 03.08
10.6 432.7 80 HUEDIN 11 03.19 2 03.21
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 03.28
6.5 80 Poieni 6 - - 03.34
7.1 70 Ciucea Hm. 7 - - 03.41
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 9 - - 03.50
4.0 Bulz Hm. 4 - - 03.54
5.9 Bratca 6 - - 04.00
6.3 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 04.07
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 04.14
12.2 501.1 120 ALEŞD 2 12 04.26 1 04.27
6.8 Telechiu Hm. 6 - - 04.33
4.4 Tileagd 4 - - 04.37
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 04.47
30 30
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 04.49
30
2.8 531.7 ORADEA EST 2 - - 04.52
3.7 535.4 70 ORADEA 5 04.57 5 05.02
5.7 541.1 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 05.10 23 05.33
7.1 548.2 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 05.42
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 05.48
11h 01m SUMARUL... 21 593 68
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

33
Tren international "CORONA" Budapesta Keleti - Brasov
Nr. 407-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA - DEDA - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 22.53
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 22.59
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 23.08 15 23.23
5.7 12.8 80 ORADEA 1 8 23.31 5 23.36
3.7 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 23.41
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 23.43
30
3.0 Oşorhei Hm. 2 - - 23.46
13.6 100 Tileagd 11 - - 23.57
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 00.01
6.8 47.1 ALEŞD 6 00.07 1 00.08
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 12 - - 00.20
6.8 Şuncuiuş Hm. 7 - - 00.27
6.3 70 Bratca 7 - - 00.34
5.9 Bulz Hm. 6 - - 00.40
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 00.44
10.8 Ciucea Hm. 9 - - 00.53
7.1 70 Poieni 7 - - 01.00
6.5 80 Brăişoru Hm. 7 - - 01.07
8.8 115.5 100 HUEDIN 7 01.14 1 01.15
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 01.26
10.9 65 Aghireş 11 - - 01.37
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 01.44
8.2 Mera Hm. 7 - - 01.51
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 01.57
4.8 164.9 CLUJ NAPOCA  6 02.03 12 02.15
6.6 120 Cluj Napoca Est 9 - - 02.24
5.7 177.2 APAHIDA 2 6 - - 02.30
0.8 100 Ram. Cojocna 2 - - 02.32
8.1 Jucu Hm. 6 - - 02.38
7.2 100* Bonţida Hm. 5 - - 02.43
6.5 Iclod Hm. 9 - - 02.52
10.0 209.8 50** GHERLA 14 03.06 1 03.07
13.9 223.7 DEJ CĂLĂTORI 2 20 03.27 4 03.31
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 03.34
1.6 226.4 Dej Triaj 4 - - 03.38
9.0 70** Reteag Hm. 9 - - 03.47
7.8 Coldău Hm. 8 - - 03.55
5.1 248.3 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 04.04 2 04.06
7.4 Şintereag Hm. 8 - - 04.14
11.2 266.9 90 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 9 - - 04.23
6.3 273.2 SĂRĂŢEL HM. 1 7 04.30 1 04.31
9.3 282.5 MĂRIŞELU HM.  2 13 04.44 5 04.49
8.5 Şieu Hm. 9 - - 04.58
11.4 Monor Gledin 2 13 - - 05.11
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 10 - - 05.21
7.6 320.0 DEDA 2 12 05.33 1 05.34
3.9 Deda Bistra Hm. 5 - - 05.39
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 05.44
30 30
12.7 Lunca Bradului Hm. 16 - - 06.00
30
12.7 50 Stânceni Hm. 16 - - 06.17
9.3 363.9 TOPLIŢA 12 06.29 2 06.31
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 06.38
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 06.48

34
Tren nr. 407-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 06.48
8.5 80 Ditrău 7 - - 06.55
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 07.00
4.4 397.9 100 GHEORGHENI 4 07.04 2 07.06
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 07.13
10.1 70 Izvoru Mureşului Hm. 11 - - 07.24
10.9 427.9 IZVORU OLTULUI 15 07.39 1 07.40
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 07.51
7.1 445.0 SICULENI 7 07.58 1 07.59
8.2 453.2 MIERCUREA CIUC 8 08.07 2 08.09
7.8 461.0 100 SÂNCRĂIENI HM.  9 08.18 7 08.25
6.0 Sânsimion Hm. 6 - - 08.31
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 08.38
5.7 481.7 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 08.45 2 08.47
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 08.54
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 09.02
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 09.12
9.5 516.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 09.21 3 09.24
7.6 Ozun Hm. 6 - - 09.30
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 09.36
8.7 Hărman 7 - - 09.43
7.2 548.2 70 BRAŞOV 10 09.53
11h 00m SUMARUL... 21 592 68
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

35
Tren international "ROMÂNIA" Sofia - Bucureşti Nord
Nr. 460 RUSE - GIURGIU NORD - VIDELE - BUCUREŞTI NORD
Circulă în perioada 07.06 - 07.10.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 16.10
4.8 50 Ruse Triaj 7 - - 16.17
2.7 60 P. R. Dunav 3 - - 16.20
3.0 GIURGIU NORD FR. 4 - - 16.24
5.5 5.5 80 GIURGIU NORD 1 11 16.35 20 16.55
4.4 Bălănoaia Hm. 6 - - 17.01
7.9 Stăneşti Hm. 8 - - 17.09
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 17.16
10.6 Toporu 10 - - 17.26
9.1 70 Vlaşca Hm. 8 - - 17.34
7.9 Târnavele Hm. 7 - - 17.41
7.6 Răduleşti Hm. 3 10 - - 17.51
4.6 R. 2 Videle 5 - - 17.56
3.6 68.5 VIDELE 2 6 18.02 1 18.03
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 18.07
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 18.15
10.8 100 Grădinari 5 13 - - 18.28
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 18.42
3.1 110.4 CHIAJNA 2 - - 18.44
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 18.46
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 18.49
2.9 119.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 18.55
02h 45m SUMARUL... 17 144 21
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

Tren international "ROMÂNIA" Bucureşti Nord - Sofia


Nr. 461 BUCUREŞTI NORD - VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE
Circulă în perioada 07.06 - 07.10.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.40
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 12.46
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 12.49
3.2 Chiajna 2 - - 12.51
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 12.53
13.4 100 Grădinari 5 14 - - 13.07
10.8 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 13.19
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 13.25
4.8 50.9 VIDELE 1 5 13.30 1 13.31
3.6 R. 2 Videle 4 - - 13.35
4.6 Răduleşti Hm. 5 - - 13.40
7.6 Târnavele Hm. 7 - - 13.47
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 13.55
9.1 70 Toporu 9 - - 14.04
10.6 Chiriacu Hm. 10 - - 14.14
7.3 Stăneşti Hm. 7 - - 14.21
7.9 Bălănoaia Hm. 2 10 - - 14.31
4.4 113.9 GIURGIU NORD 3 8 14.39 21 15.00
5.5 119.4 80 GIURGIU NORD FR. 1 11 - - 15.11
3.0 60 P. R. Dunav 4 - - 15.15
2.7 Ruse Triaj 3 - - 15.18
4.8 50 RUSE 7 15.25
02h 45m SUMARUL... 17 143 22
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

36
Tren international "ISTER" Bucuresti - Budapesta
Nr. 472-1 BUCURESTI NORD - BRASOV - SIBIU - SIMERIA - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.45
9.4 CHITILA 9 - - 17.54
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.56
3.5 140 BUFTEA 2 - - 17.58
13.3 Peris 6 - - 18.04
9.5 Crivina 5 - - 18.09
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 18.17
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 18.20
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 18.23 2 18.25
6.9 140 BUDA 5 - - 18.30
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 18.36
14.2 110 Câmpina 2 10 - - 18.46
14.2 100 Comarnic 10 - - 18.56
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 19.04
5.4 121.0 80 SINAIA 5 19.09 1 19.10
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 19.18 1 19.19
4.0 80 Azuga 4 - - 19.23
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 19.32 1 19.33
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 19.47
10.2 50** Dârste 2 15 - - 20.02
6.2 166.3 100 BRAŞOV  2 8 20.10 15 20.25
3.1 Bartolomeu 5 - - 20.30
5.4 Ghimbav Hm. 5 - - 20.35
5.3 180.1 CODLEA HM. 6 20.41 1 20.42
8.4 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 8 - - 20.50
4.6 Vlădeni Ardeal 4 - - 20.54
12.1 Brădet Hm. 1 15 - - 21.09
11.4 80 Şercaia Hm. 2 15 - - 21.24
14.7 231.3 FĂGĂRAŞ 12 21.36 2 21.38
12.0 Voila Hm. 11 - - 21.49
12.6 Ucea 10 - - 21.59
5.1 Arpaş Hm. 1 6 - - 22.05
13.6 Porumbacu Hm. 11 - - 22.16
7.4 Avrig Hm. 6 - - 22.22
11.1 Podu Olt 2 11 - - 22.33
4.3 70 Tălmaciu Hm. 5 - - 22.38
13.2 310.6 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 22.51
4.6 315.2 SIBIU 1 6 22.57 5 23.02
3.7 85 Turnişor Hm. 5 - - 23.07
15.6 70 Orlat 15 - - 23.22
10.4 Sălişte Hm. 11 - - 23.33
13.0 50 Apoldu de Sus Hm. 2 19 - - 23.52
10.1 70 Miercurea Sibiu Hm. 11 - - 00.03
7.9 100 Cunţa Hm. 7 - - 00.10
13.0 388.9 50 SEBEŞ ALBA 18 00.28 1 00.29
9.1 398.0 70 VINŢU DE JOS 2 13 00.42 1 00.43
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 00.49
9.8 413.0 ŞIBOT 2 12 - - 01.01
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 01.06
6.4 425.3 140 ORĂŞTIE  7 01.13 4 01.17
9.1 Turdaş Hm. 11 - - 01.28
5.4 Ram. Simeria 5 - - 01.33
2.0 441.8 SIMERIA  1 4 01.37 12 01.49

37
Tren nr. 472-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
2.0 441.8 140 SIMERIA  1 4 01.37 12 01.49
9.2 451.0 DEVA 15 02.04 2 02.06
6.5 MINTIA 10 - - 02.16
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 02.26
9.8 474.6 ILIA 13 - - 02.39
5.8 Gurasada Hm. 2 10 - - 02.49
4.0 70 Câmpuri Surduc Hm. 5 - - 02.54
12.6 Zam 14 - - 03.08
7.9 Ilteu 1 10 - - 03.18
10.1 Săvârşin 11 - - 03.29
8.6 Vărădia Hm. 10 - - 03.39
8.7 Bătuţa Hm. 10 - - 03.49
6.7 Bârzava 2 11 - - 04.00
9.9 Conop Hm. 11 - - 04.11
7.2 100 Milova 9 - - 04.20
8.6 564.7 RADNA 11 - - 04.31
6.9 Păuliş Hm. 9 - - 04.40
6.5 578.1 50 GHIOROC  1 11 04.51 4 04.55
14.2 Glogovăţ 12 - - 05.07
6.9 599.2 140 ARAD 1 6 05.13 3 05.16
9.7 Şofronea 7 - - 05.23
7.3 616.2 CURTICI 1 6 05.29 30 05.59
8.4 624.6 120 CURTICI FR. 7 - - 06.06
2.8 100 LOKOSHAZA 3 06.09
12h 24m SUMARUL... 32 659 85
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM : 550 tone.

Statia Simeria detaseaza grupa de vagoane pentru loco

38
Tren international "ISTER" Budapesta Keleti - Bucuresti
Nr. 473-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - SIBIU- BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 23.51
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 23.54
8.4 8.4 120 CURTICI 7 00.01 35 00.36
7.3 Şofronea 6 - - 00.42
9.7 25.4 140 ARAD 1 8 00.50 10 01.00
6.9 32.3 GLOGOVĂŢ  8 01.08 6 01.14
14.2 Ghioroc 1 12 - - 01.26
6.5 50 Păuliş Hm. 8 - - 01.34
6.9 59.9 RADNA 9 - - 01.43
8.6 Milova 11 - - 01.54
7.2 100 Conop Hm. 9 - - 02.03
9.9 Bârzava 1 12 - - 02.15
6.7 Bătuţa Hm. 7 - - 02.22
8.7 Vărădia Hm. 10 - - 02.32
8.6 Săvârşin 10 - - 02.42
10.1 Ilteu 2 13 - - 02.55
7.9 127.6 ZAM  9 03.04 5 03.09
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 15 - - 03.24
4.0 70 Gurasada Hm. 1 7 - - 03.31
5.8 150.0 ILIA 8 - - 03.39
9.8 Brănişca Hm. 13 - - 03.52
7.3 Mintia 10 - - 04.02
6.5 173.6 DEVA 1 11 04.13 2 04.15
9.2 182.8 SIMERIA  1 15 04.30 12 04.42
30 30
2.0 Ram. Simeria 3 - - 04.45
30
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 04.51
9.1 Orăştie 9 - - 05.00
6.4 140 Aurel Vlaicu 5 - - 05.05
5.9 211.6 ŞIBOT 1 5 - - 05.10
9.8 Blandiana Hm. 10 - - 05.20
5.2 226.6 VINŢU DE JOS 6 05.26 1 05.27
9.1 235.7 70 SEBEŞ ALBA 11 05.38 1 05.39
13.0 50 Cunţa Hm. 18 - - 05.57
7.9 100 Miercurea Sibiu Hm. 7 - - 06.04
10.1 70 Apoldu de Sus Hm. 2 12 - - 06.16
13.0 50 Sălişte Hm. 18 - - 06.34
10.4 70 Orlat 11 - - 06.45
15.6 Turnişor Hm. 15 - - 07.00
3.7 309.4 85 SIBIU 2 7 07.07 5 07.12
4.6 314.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 6 - - 07.18
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 07.20
11.6 Tălmaciu Hm. 13 - - 07.33
4.3 70 Podu Olt 1 6 - - 07.39
11.1 Avrig Hm. 11 - - 07.50
7.4 Porumbacu Hm. 1 7 - - 07.57
13.6 Arpaş Hm. 11 - - 08.08
5.1 Ucea 6 - - 08.14
12.6 80 Voila Hm. 11 - - 08.25
12.0 393.3 FĂGĂRAŞ 2 12 08.37 1 08.38
14.7 Şercaia Hm. 13 - - 08.51
11.4 Brădet Hm. 13 - - 09.04
12.1 Vlădeni Ardeal 2 15 - - 09.19
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 09.23

39
Tren nr. 473-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 09.23
8.4 444.5 CODLEA HM. 9 09.32 1 09.33
5.3 80 Ghimbav Hm. 6 - - 09.39
5.4 Bartolomeu 5 - - 09.44
3.1 458.3 BRAŞOV  1 6 09.50 12 10.02
6.2 100 Dârste 2 9 - - 10.11
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 10.23
9.9 484.6 50 PREDEAL 2 15 10.38 1 10.39
7.4 80 Azuga 8 - - 10.47
4.0 496.0 BUŞTENI 4 10.51 1 10.52
7.6 503.6 90 SINAIA 8 11.00 1 11.01
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 11.07
9.7 85 Comarnic 8 - - 11.15
14.2 100 Câmpina 2 11 - - 11.26
14.2 110 Floreşti Prahova 8 - - 11.34
11.7 120 BUDA 6 - - 11.40
6.9 565.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 11.45 2 11.47
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 11.50
4.6 573.2 120 BRAZI 3 - - 11.53
11.7 Crivina 6 - - 11.59
9.5 Peris 2 7 - - 12.06
13.3 BUFTEA 6 - - 12.12
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.14
4.0 CHITILA 2 4 - - 12.18
9.4 624.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 12 12.30
12h 39m SUMARUL... 33 663 96
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Simeria ataseaza grupa de vagoane din loco.
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco.

40
Tren international Minsk - Varna
Nr. 1003 VADU SIRETULUI - DORNESTI si BUCURESTI NORD - GIURGIU NORD-RUSE
Nr. 1003-2 DORNESTI - BUCURESTI NORD
Circulă în zilele de :11/12, 16/17, 23/24, 28/29 iunie; 5/6, 10/11, 17/18, 22/23, 29/30 iulie;
3/4, 10/11, 15/16, 22/23, 27/28 august şi 3/4, 8/9 septembrie 2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VADU SIRETULUI 16.25
6.6 VICŞANI FR. 16 - - 16.41
4.0 4.0 50 VICŞANI 10 16.51 44 17.35
8.3 12.3 DORNEŞTI 1 14 17.49 1 17.50
12.3 24.6 MILIŞĂUŢI HM. 12 18.02 1 18.03
9.5 34.1 100 DĂRMĂNEŞTI 9 18.12 1 18.13
8.2 42.3 SUCEAVA NORD 1 9 18.22 1 18.23
2.5 44.8 50 SUCEAVA  5 18.28 12 18.40
8.2 Văratec Hm. 7 - - 18.47
6.6 Vereşti 1 5 - - 18.52
13.0 Liteni Hm. 8 - - 19.00
11.6 Dolhasca 2 10 - - 19.10
10.4 Lespezi Hm. 8 - - 19.18
10.8 105.4 PAŞCANI 1 9 19.27 1 19.28
2.3 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 19.31
8.6 Muncel Hm. 6 - - 19.37
14.1 Mirceşti 9 - - 19.46
7.1 100 Săbăoani Hm. 5 - - 19.51
8.1 Roman 2 7 - - 19.58
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 20.06
11.2 Galbeni 8 - - 20.14
9.0 Iteşti Hm. 1 7 - - 20.21
12.0 189.4 BACĂU 1 9 20.30 2 20.32
10.8 Valea Seacă 8 - - 20.40
9.7 Faraoani Hm. 7 - - 20.47
14.8 Orbeni Hm. 5 15 - - 21.02
9.2 Sascut Hm. 6 - - 21.08
13.7 247.6 ADJUD 10 21.18 1 21.19
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 21.29
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 21.36
6.3 Mărăşeşti 4 10 - - 21.46
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 21.48
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 21.53
11.7 293.0 FOCŞANI 2 14 22.07 2 22.09
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 22.16
7.3 Gugeşti 8 - - 22.24
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 22.30
14.9 Râmnicu Sărat 2 16 - - 22.46
11.3 Zoita Hm. 10 - - 22.56
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 23.05
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 23.14
2.9 363.8 BUZĂU 3 23.17 2 23.19
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 23.22
12.9 Ulmeni 10 - - 23.32
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 23.44
7.6 Mizil 6 - - 23.50
7.4 Inoteşti Hm. 6 - - 23.56
9.5 Cricov Hm. 8 - - 00.04
5.6 421.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 00.11
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 00.18
4.3 432.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 00.24 2 00.26

41
Tren nr. 1003/1003-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.3 432.4 80 PLOIEŞTI SUD 2 6 00.24 2 00.26
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 00.33
5.2 441.2 65 BRAZI 8 - - 00.41
11.7 Crivina 8 - - 00.49
9.5 Peris 2 8 - - 00.57
13.3 100 BUFTEA 9 - - 01.06
30 30
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 01.08
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 01.13
9.4 492.6 BUCUREŞTI NORD GR.A  1 11 01.24 18 01.42
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 01.48
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 01.51
3.2 Chiajna 3 - - 01.54
3.1 R. 1 Chiajna 3 - - 01.57
13.4 100 Grădinari 5 14 - - 02.11
10.8 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 02.23
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 02.29
4.8 543.5 VIDELE 1 5 02.34 1 02.35
3.6 R. 2 Videle 5 - - 02.40
4.6 Răduleşti Hm. 5 - - 02.45
7.6 Târnavele Hm. 8 - - 02.53
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 03.01
9.1 70 Toporu 9 - - 03.10
10.6 Chiriacu Hm. 11 - - 03.21
7.3 Stăneşti Hm. 8 - - 03.29
7.9 Bălănoaia Hm. 2 11 - - 03.40
4.4 606.5 GIURGIU NORD 3 9 03.49 36 04.25
5.5 612.0 80 GIURGIU NORD FR. 1 11 - - 04.36
3.0 60 P. R. Dunav 4 - - 04.40
2.7 Ruse Triaj 3 - - 04.43
4.8 50 RUSE 7 04.50
12h 25m SUMARUL... 54 620 125
Frână nemoderabilă la defrânare.
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM: 800 tone;
Staţia Suceava detaşează grupa de vagoane a trenului 1385.
Încrucişările şi trecerile înainte se stabilesc de către operatorii RC în funcţie de rangul trenului şi de
circulaţia de fapt.

42
Tren international Varna - Minsk
Nr. 1004 RUSE - GIURGIU NORD-BUCURESTI NORD si DORNEŞTI - VADU SIRETULUI
Nr. 1004-1 BUCUREŞTI NORD - DORNEŞTI
Circulă in zilele de: 13, 18, 25, 30 iunie; 7, 12, 19, 24, 31 iulie; 5, 12, 17, 24, 29 august şi
5, 10 septembrie 2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 00.20
4.8 50 Ruse Triaj 7 - - 00.27
2.7 60 P. R. Dunav 3 - - 00.30
3.0 GIURGIU NORD FR. 4 - - 00.34
5.5 5.5 80 GIURGIU NORD 1 11 00.45 30 01.15
4.4 Bălănoaia Hm. 6 - - 01.21
7.9 Stăneşti Hm. 9 - - 01.30
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 01.37
10.6 Toporu 10 - - 01.47
9.1 70 Vlaşca Hm. 9 - - 01.56
7.9 Târnavele Hm. 8 - - 02.04
7.6 Răduleşti Hm. 3 10 - - 02.14
4.6 R. 2 Videle 5 - - 02.19
3.6 68.5 VIDELE 2 6 02.25 1 02.26
4.8 Zăvestreni Hm. 5 - - 02.31
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 02.39
10.8 100 Grădinari 5 12 - - 02.51
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 03.05
3.1 110.4 CHIAJNA 2 - - 03.07
3.2 Bucureştii Noi 3 - - 03.10
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 03.13
2.9 119.4 BUCUREŞTI NORD GR.A  6 03.19 18 03.37
9.4 CHITILA 9 - - 03.46
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 03.49
3.5 100 BUFTEA 3 - - 03.52
13.3 Peris 9 - - 04.01
9.5 Crivina 6 - - 04.07
11.7 170.8 BRAZI 2 10 - - 04.17
5.2 176.0 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 04.25 4 04.29
3.6 179.6 60 PLOIEŞTI SUD 7 04.36 3 04.39
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 04.45
6.8 190.7 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 04.53
5.6 Cricov Hm. 5 - - 04.58
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 05.06
7.4 Mizil 6 - - 05.12
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 05.21
12.0 Ulmeni 10 - - 05.31
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 05.43
2.5 248.2 BUZĂU 3 05.46 2 05.48
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 05.51
8.6 80 Boboc Hm. 7 - - 05.58
10.7 Zoita Hm. 9 - - 06.07
11.3 Râmnicu Sărat 2 13 - - 06.20
14.9 Sihlea Hm. 14 - - 06.34
7.2 Gugeşti 6 - - 06.40
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 06.48
7.9 319.0 FOCŞANI 2 9 06.57 2 06.59
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 07.12
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 07.19
1.6 Mărăşeşti 2 - - 07.21
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 07.28

43
Tren nr. 1004/1004-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 07.28
8.4 80 Pufeşti Hm. 7 - - 07.35
11.0 364.4 ADJUD 4 13 07.48 2 07.50
13.7 Sascut Hm. 10 - - 08.00
9.2 Orbeni Hm. 6 - - 08.06
14.8 Faraoani Hm. 1 11 - - 08.17
9.7 Valea Seacă 1 8 - - 08.25
10.8 422.6 BACĂU 1 9 08.34 2 08.36
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 08.45
9.0 Galbeni 6 - - 08.51
11.2 Săcueni Roman Hm. 1 9 - - 09.00
11.6 Roman 8 - - 09.08
8.1 100 Săbăoani Hm. 1 7 - - 09.15
7.1 Mirceşti 5 - - 09.20
14.1 Muncel Hm. 9 - - 09.29
8.6 504.3 PAŞCANI TRIAJ 6 - - 09.35
2.3 506.6 PAŞCANI 2 5 09.40 3 09.43
10.8 Lespezi Hm. 9 - - 09.52
10.4 Dolhasca 7 - - 09.59
11.6 Liteni Hm. 1 9 - - 10.08
13.0 Vereşti 9 - - 10.17
6.6 Văratec Hm. 4 - - 10.21
8.2 567.2 SUCEAVA  2 8 10.29 21 10.50
2.5 569.7 50 SUCEAVA NORD 5 10.55 1 10.56
8.2 577.9 DĂRMĂNEŞTI 10 11.06 1 11.07
9.5 587.4 100 MILIŞĂUŢI HM. 10 11.17 1 11.18
12.3 599.7 DORNEŞTI 14 11.32 1 11.33
8.3 608.0 VICŞANI 1 14 11.47 56 12.43
4.0 612.0 50 VICŞANI FR. 9 - - 12.52
6.6 VADU SIRETULUI 13 13.05
12h 45m SUMARUL... 47 617 148
Frână nemoderabilă la defrânare.
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM: 800 tone;
Staţia Suceava ataşează grupa de vagoane a trenului 1384.

Încrucişările şi trecerile înainte se stabilesc de către operatorii RC în funcţie de rangul trenului şi de


circulaţia de fapt.

44
Tren international Chişinău - Socola
Nr. 1051 UNGHENI - SOCOLA
Circula în zilele de 6 şi 7.
Circulă pe ecartament de 1520 mm.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 08.52
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 3 08.55 2 08.57
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 3 09.00 40 09.40
5.8 6.4 Cristeşti Jijia 11 09.51 1 09.52
3.8 80 Holboca Hm. 9 - - 10.01
6.9 17.1 SOCOLA 2 14 10.15
01h 23m SUMARUL... 2 40 43
Frână nemoderabilă la defrânare.
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor CFM - Ecartament 1520 mm.

Tren international Socola - Chişinău


Nr. 1052 SOCOLA - UNGHENI
Circula în zilele de 6 şi 7.
Circulă pe ecartament de 1520 mm.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SOCOLA 17.42
6.9 Holboca Hm. 11 - - 17.53
3.8 10.7 80 CRISTEŞTI JIJIA 2 10 18.03 1 18.04
5.8 16.5 UNGHENI PRUT HM. 8 18.12 40 18.52
0.6 17.1 UNGHENI PRUT FR. 3 18.55 15 19.10
0.8 40 UNGHENI 3 19.13
01h 31m SUMARUL... 2 35 56
Frână nemoderabilă la defrânare.
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor CFM - Ecartament 1520 mm.

45
Tren international Ruse - Bucureşti Nord
Nr. 1094 RUSE - GIURGIU NORD - VIDELE - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în perioada 07.06 - 07.10.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 16.10
4.8 50 Ruse Triaj 7 - - 16.17
2.7 60 P. R. Dunav 3 - - 16.20
3.0 GIURGIU NORD FR. 4 - - 16.24
5.5 5.5 80 GIURGIU NORD 1 11 16.35 20 16.55
4.4 Bălănoaia Hm. 6 - - 17.01
7.9 Stăneşti Hm. 8 - - 17.09
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 17.16
10.6 Toporu 10 - - 17.26
9.1 70 Vlaşca Hm. 8 - - 17.34
7.9 Târnavele Hm. 7 - - 17.41
7.6 Răduleşti Hm. 3 10 - - 17.51
4.6 R. 2 Videle 5 - - 17.56
3.6 68.5 VIDELE 2 6 18.02 1 18.03
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 18.07
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 18.15
10.8 100 Grădinari 5 13 - - 18.28
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 18.42
3.1 110.4 CHIAJNA 2 - - 18.44
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 18.46
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 18.49
2.9 119.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 18.55
02h 45m SUMARUL... 17 144 21
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM = 200 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Tren international Bucureşti Nord - Ruse


Nr. 1095 BUCUREŞTI NORD - VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE
Nu circulă în perioada 07.06 - 07.10.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.40
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 12.46
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 12.49
3.2 Chiajna 2 - - 12.51
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 12.53
13.4 100 Grădinari 5 14 - - 13.07
10.8 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 13.19
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 13.25
4.8 50.9 VIDELE 1 5 13.30 1 13.31
3.6 R. 2 Videle 4 - - 13.35
4.6 Răduleşti Hm. 5 - - 13.40
7.6 Târnavele Hm. 7 - - 13.47
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 13.55
9.1 70 Toporu 9 - - 14.04
10.6 Chiriacu Hm. 10 - - 14.14
7.3 Stăneşti Hm. 7 - - 14.21
7.9 Bălănoaia Hm. 2 10 - - 14.31
4.4 113.9 GIURGIU NORD 3 8 14.39 21 15.00
5.5 119.4 80 GIURGIU NORD FR. 1 11 - - 15.11
3.0 60 P. R. Dunav 4 - - 15.15
2.7 Ruse Triaj 3 - - 15.18
4.8 50 RUSE 7 15.25
02h 45m SUMARUL... 17 143 22
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM = 200 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

46
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
RANG 4

47
Tren international ORADEA - PUSPOKLADANY
Nr. 364-1 ORADEA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 11.28
5.7 5.7 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 11.36 17 11.53
7.1 12.8 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 12.02
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 12.08
00h 40m SUMARUL... 1 23 17
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 450 tone;

Tren international PUSPOKLADANY- ORADEA


Nr. 365-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - ORADEA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 15.37
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 15.43
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 15.52 15 16.07
5.7 12.8 80 ORADEA 1 8 16.15
00h 38m SUMARUL... 1 23 15
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Tren international SALONTA - PUSPOKLADANY


Nr. 368-1 SALONTA - ORADEA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 13.35
12.5 12.5 CEFA HM. 12 13.47 1 13.48
10.4 22.9 70 LEŞ BIHOR HM. 10 13.58 1 13.59
10.8 33.7 ORADEA VEST HM. 11 14.10 1 14.11
5.5 39.2 100 ORADEA 7 14.18 16 14.34
5.7 44.9 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 14.42 15 14.57
7.1 52.0 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 15.06
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 15.12
01h 37m SUMARUL... 1 63 34
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Tonaj maxim: 500 tone.

Tren international PUSPOKLADANY- SALONTA


Nr. 369-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - ORADEA -SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 08.52
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 08.58
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 09.07 16 09.23
5.7 12.8 80 ORADEA 1 8 09.31 23 09.54
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 10.01
10.8 29.1 LEŞ BIHOR HM. 11 10.12 1 10.13
10.4 39.5 70 CEFA HM. 11 10.24 1 10.25
12.5 52.0 SALONTA 12 10.37
01h 45m SUMARUL... 1 64 41
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

48
Nr. 1061 UNGHENI - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 07.06
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 4 07.10 3 07.13
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 2 07.15 49 08.04
5.8 6.4 Cristeşti Jijia 8 08.12 1 08.13
3.8 80 Holboca Hm. 6 08.19 1 08.20
6.9 Socola 2 11 08.31 1 08.32
2.5 19.6 50 NICOLINA 5 08.37 1 08.38
2.2 21.8 65 IAŞI 2 6 08.44
01h 38m SUMARUL... 4 42 56
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 1062 IAŞI - UNGHENI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 13.11
2.2 65 NICOLINA 2 6 13.17 1 13.18
2.5 50 Socola 5 13.23 1 13.24
6.9 Holboca Hm. 9 13.33 1 13.34
3.8 15.4 80 Cristeşti Jijia 2 8 13.42 1 13.43
5.8 21.2 UNGHENI PRUT HM. 8 13.51 48 14.39
0.6 21.8 UNGHENI PRUT FR. 2 14.41 20 15.01
0.8 40 UNGHENI 4 15.05
01h 54m SUMARUL... 4 42 72
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone sau AM Desiro.

Nr. 1063 UNGHENI - IAŞI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 16.14
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 4 16.18 3 16.21
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 2 16.23 43 17.06
5.8 6.4 Cristeşti Jijia 8 17.14 1 17.15
3.8 80 Holboca Hm. 6 17.21 1 17.22
6.9 Socola 2 11 17.33 1 17.34
2.5 19.6 50 NICOLINA 5 17.39 2 17.41
2.2 21.8 65 IAŞI 2 6 17.47
01h 33m SUMARUL... 4 42 51
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone sau AM Desiro.

Nr. 1064 IAŞI – UNGHENI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 18.26
2.2 2.2 65 NICOLINA 2 7 18.33 1 18.34
2.5 50 Socola 5 18.39 1 18.40
6.9 Holboca Hm. 9 18.49 1 18.50
3.8 15.4 80 Cristeşti Jijia 2 8 18.58 1 18.59
5.8 21.2 UNGHENI PRUT HM. 8 19.07 42 19.49
0.6 21.8 UNGHENI PRUT FR. 2 19.51 20 20.11
0.8 40 UNGHENI 4 20.15
01h 49m SUMARUL... 4 43 66
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 350 tone.

49
Tren international Vidin Patnicheska - Craiova
Nr. 1090 VIDIN PATNICHESKA - GOLENTI Hm. - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VIDIN PATNICHESKA 12.45
1.7 40 Vidin Tovarna Km. 1+468 3 - - 12.48
5.4 Kapitanovci 4 - - 12.52
6.3 120 GOLENTI FR. 4 - - 12.56
3.2 Ram. Golenţi 2 - - 12.58
6.6 9.8 100 GOLENŢI HM. 5 13.03 2 13.05
30 30
6.6 30 Maglavit h. 15 13.20  13.21
6.1 Moţăţei Hm. 14 13.35 1 13.36
12.8 Băileşti 22 13.58 1 13.59
30 30
9.5 Siliştea Crucii h. 16 14.15  14.16
30 30
4.6 40 Afumaţi h. 9 14.25  14.26
10.0 Portăreşti Hm. 18 14.44 1 14.45
30 30
4.7 Cerăt h. 8 14.53  14.54
3.2 67.3 SEGARCEA 6 15.00 1 15.01
1.1 Segarcea Nord hc. 2 15.03 1 15.04
30 30
6.0 100 Dealul Robului h. 5 15.09  15.10
4.5 Sălcuţa Hm. 5 15.15 1 15.16
13.8 Podari 1 13 15.29 1 15.30
6.8 R. 1 Jiu 7 - - 15.37
2.4 Jiu Hm. 3 15.40 1 15.41
2.2 80 Bordei hc.(913) 3 15.44 1 15.45
1.7 105.8 CRAIOVA 2 5 15.50
30 30
03h 05m SUMARUL... 3 171 13
PROCENT DE FRÂNARE = 115. Automotor DESIRO SIEMENS
Trenul opreste 30 secunde la km 269+000 între Salcuta - Podari pentru revizia caii si cantonieri.
Avizarea prin "Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din staţia Salcuta.

Tren international Craiova - Vidin Patnicheska


Nr. 1091 CRAIOVA - GOLENTI HM. - VIDIN PATNICHESKA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 08.10
1.7 Bordei hc.(913) 3 08.13 1 08.14
2.2 80 Jiu Hm. 2 5 08.19 1 08.20
2.4 R. 1 Jiu 3 - - 08.23
6.8 Podari 7 08.30 1 08.31
13.8 Sălcuţa Hm. 14 08.45 1 08.46
4.5 100 Dealul Robului h. 5 08.51 1 08.52
6.0 Segarcea Nord hc. 8 09.00 1 09.01
1.1 Segarcea 1 3 09.04 1 09.05
30 30
3.2 Cerăt h. 6 09.11  09.12
4.7 Portăreşti Hm. 9 09.21 1 09.22
30 30
10.0 40 Afumaţi h. 17 09.39  09.40
30 30
4.6 Siliştea Crucii h. 8 09.48  09.49
9.5 Băileşti 16 10.05 1 10.06
12.8 Moţăţei Hm. 22 10.28 1 10.29
30 30
6.1 30 Maglavit h. 14 10.43  10.44
6.6 96.0 GOLENŢI HM. 15 10.59 6 11.05
6.6 100 Ram. Golenţi 5 - - 11.10
3.2 105.8 GOLENTI FR. 2 - - 11.12
6.3 120 Kapitanovci 4 - - 11.16
5.4 Vidin Tovarna Km. 1+468 4 - - 11.20
1.7 40 VIDIN PATNICHESKA 3 11.23
03h 13m SUMARUL... 3 175 18
PROCENT DE FRÂNARE = 115. Automotor DESIRO SIEMENS
Trenul opreste 30 secunde la km 269+000 între Podari - Salcuta pentru revizia caii si cantonieri.
Avizarea prin "Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din staţia Podari.

50
Nr. 1384-1 SUCEAVA - DORNEŞTI
Nr. 1384 DORNEŞTI - VADU SIRETULUI
Nu circulă in zilele de: 13, 18, 25, 30 iunie ; 7, 12, 19, 24, 31 iulie; 5, 12, 17, 24, 29 august
şi 5, 10 septembrie 2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 10.50
2.5 50 SUCEAVA NORD 5 10.55 1 10.56
8.2 10.7 DĂRMĂNEŞTI 10 11.06 1 11.07
9.5 20.2 100 MILIŞĂUŢI HM. 10 11.17 1 11.18
12.3 32.5 DORNEŞTI 14 11.32 1 11.33
8.3 40.8 VICŞANI 1 14 11.47 56 12.43
4.0 44.8 50 VICŞANI FR. 9 - - 12.52
6.6 VADU SIRETULUI 13 13.05
02h 15m SUMARUL... 1 75 60
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 500 tone;

Nr. 1385 VADU SIRETULUI - DORNEŞTI


Nr. 1385-2 DORNEŞTI - SUCEAVA
Nu circulă în zilele de :11, 16, 23, 28 iunie; 5, 10, 17, 22, 29 iulie; 3, 10, 15, 22, 27 august şi
3, 8 septembrie 2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VADU SIRETULUI 16.25
6.6 VICŞANI FR. 16 - - 16.41
4.0 4.0 50 VICŞANI 10 16.51 44 17.35
8.3 12.3 DORNEŞTI 1 14 17.49 1 17.50
12.3 Milişăuţi Hm. 12 18.02 1 18.03
9.5 34.1 100 DĂRMĂNEŞTI 9 18.12 1 18.13
8.2 42.3 SUCEAVA NORD 1 9 18.22 1 18.23
2.5 44.8 50 SUCEAVA 5 18.28
02h 03m SUMARUL... 2 75 48
PROCENT DE FRÂNARE =85
TONAJ MAXIM: 500 tone;

51
Tren international Oradea - Debrecen
Nr. 6811 ORADEA - VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 16.35
5.7 5.7 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 16.43 1 16.44
8.4 Biharia Hm. 8 16.52 1 16.53
30 30
7.1 Tămăşeu h. 6 16.59  17.00
30 30
6.0 Roşiori Bihor h. 6 17.06  17.07
6.5 33.7 DIOSIG HM. 7 17.14 1 17.15
30 30
5.4 100 Cadia h. 5 17.20  17.21
4.3 Ram. Târguşor Bihor 3 7 - - 17.28
0.8 44.2 SĂCUIENI BIHOR 1 2 17.30 5 17.35
9.4 53.6 ŞILINDRU HM. 10 17.45 1 17.46
30 30
6.3 Simion h. 6 17.52  17.53
5.9 65.8 VALEA LUI MIHAI 6 17.59 40 18.39
7.8 73.6 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 18.52
1.0 60 NYIRABRANY 2 18.54
02h 19m SUMARUL... 5 88 51
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 300 tone.

Tren international Debrecen - Oradea


Nr. 6812 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI - ORADEA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 09.06
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 09.08
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 09.21 20 09.41
30 30
5.9 Simion h. 6 09.47  09.48
6.3 Şilindru Hm. 6 09.54 1 09.55
9.4 29.4 SĂCUIENI BIHOR 8 10.03 1 10.04
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 10.06
30 30
4.3 100 Cadia h. 5 10.11  10.12
5.4 39.9 DIOSIG HM. 3 8 10.20 1 10.21
30 30
6.5 Roşiori Bihor h. 6 10.27  10.28
30 30
6.0 Tămăşeu h. 7 10.35  10.36
7.1 Biharia Hm. 7 10.43 1 10.44
8.4 67.9 EPISCOPIA BIHOR 8 10.52 1 10.53
5.7 73.6 80 ORADEA 1 9 11.02
01h 56m SUMARUL... 5 89 27
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Tren international Debrecen - Satu Mare


Nr. 6822 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6822-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
În perioada închiderilor de linie Carei - Satu Mare circulă ca tren 13422-1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 11.06
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 11.08
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 11.21 15 11.36
30 30
6.3 Curtuiuşeni h. 6 11.42  11.43
30 30
7.7 Resighea h. 6 11.49  11.50
5.3 Sanislău Hm. 5 11.55 1 11.56
30 30
5.1 Marna h. 5 12.01  12.02
6.8 39.0 CAREI 6 12.08 1 12.09
30 30
9.9 100 Domăneşti h. 8 12.17  12.18
30 30
3.8 Moftin h. 4 12.22  12.23
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 12.29 1 12.30
30 30
9.9 Sătmărel h. 8 12.38  12.39
6.6 Satu Mare Sud 7 12.46 1 12.47
3.1 75.0 SATU MARE 7 12.54
01h 48m SUMARUL... 2 86 22
PROCENT DE FRÂNARE = 85.TONAJ MAXIM = 500 tone

52
Tren international Debrecen - Satu Mare
Nr. 6822 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 13422-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
Circulă în perioada închiderilor de linie intre staţiile Carei - Satu Mare.
Varianta trenului 6822-1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 11.06
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 11.08
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 11.21 15 11.36
30 30
6.3 Curtuiuşeni h. 6 11.42  11.43
30 30
7.7 Resighea h. 6 11.49  11.50
5.3 Sanislău Hm. 5 11.55 1 11.56
30 30
5.1 Marna h. 5 12.01  12.02
6.8 39.0 CAREI 6 12.08 46 12.54
30 30
9.9 100 Domăneşti h. 8 13.02  13.03
30 30
3.8 Moftin h. 4 13.07  13.08
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 13.14 1 13.15
30 30
9.9 Sătmărel h. 9 13.24  13.25
6.6 Satu Mare Sud 7 13.32 1 13.33
3.1 75.0 SATU MARE 7 13.40
02h 34m SUMARUL... 2 87 67
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM = 500 tone
Încrucişările şi trecerile înainte cu trenurile de acelaşi rang sau rang inferior, se vor stabili de
operatorii RC în funcţie de circulaţia de fapt.

Tren international Satu Mare - Debrecen


Nr. 6823-2 SATU MARE - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6823 VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 15.00
3.1 Satu Mare Sud 5 15.05 1 15.06
30 30
6.6 Sătmărel h. 6 15.12  15.13
9.9 Gen. Gh. Avramescu Hm. 9 15.22 1 15.23
30 30
2.7 Moftin h. 3 15.26  15.27
30 30
3.8 Domăneşti h. 4 15.31  15.32
9.9 36.0 100 CAREI 2 10 15.42 1 15.43
30 30
6.8 Marna h. 6 15.49  15.50
5.1 Sanislău Hm. 5 15.55 1 15.56
30 30
5.3 Resighea h. 5 16.01  16.02
30 30
7.7 Curtuiuşeni h. 6 16.08  16.09
6.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 6 16.15 24 16.39
7.8 75.0 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 16.52
1.0 60 NYIRABRANY 2 16.54
01h 54m SUMARUL... 2 83 31
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM = 500 tone.

53
Tren international Debrecen - Baia Mare
Nr. 6826 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6826-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE - BAIA MARE
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 17.31
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 17.33
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 17.46 35 18.21
30 30
6.3 Curtuiuşeni h. 6 18.27  18.28
30 30
7.7 Resighea h. 7 18.35  18.36
5.3 Sanislău Hm. 6 18.42 1 18.43
30 30
5.1 Marna h. 5 18.48  18.49
6.8 39.0 CAREI 6 18.55 1 18.56
30 30
9.9 Domăneşti h. 9 19.05  19.06
30 30
3.8 100 Moftin h. 4 19.10  19.11
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 19.17 1 19.18
30 30
9.9 Sătmărel h. 9 19.27  19.28
6.6 Satu Mare Sud 6 19.34 1 19.35
3.1 75.0 SATU MARE 6 19.41 22 20.03
5.5 Botiz Hm. 7 20.10 1 20.11
5.7 86.2 Odoreu h. 6 20.17 1 20.18
10.0 Medieşu Aurit Hm. 1 11 20.29 1 20.30
5.1 101.3 Apa Hm. 8 20.38 1 20.39
8.5 109.8 SEINI 15 20.54 10 21.04
30 30
3.3 Săbişa h. 6 21.10  21.11
30 30
2.2 Ilba h. 4 21.15  21.16
30 30
5.4 50 Cicârlău h. 8 21.24  21.25
3.2 123.9 BUŞAG HM. 6 21.31 1 21.32
7.6 131.5 Ram. Lăpuşel 11 - - 21.43
2.9 134.4 BAIA MARE 2 7 21.50
30 30
04h 19m SUMARUL... 5 178 80
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
Pe distanţa Valea lui Mihai -Satu Mare circulă cu locomotivă DA la roată în stare inactivă.

Tren international Baia Mare - Debrecen


Nr. 6827-2 BAIA MARE - SATU MARE - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6827 VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 04.33
2.9 Ram. Lăpuşel 6 - - 04.39
7.6 10.5 BUŞAG HM. 11 04.50 1 04.51
30 30
3.2 Cicârlău h. 6 04.57  04.58
30 30
5.4 50 Ilba h. 9 05.07  05.08
30 30
2.2 Săbişa h. 4 05.12  05.13
3.3 24.6 SEINI 6 05.19 1 05.20
8.5 Apa Hm. 12 05.32 1 05.33
5.1 Medieşu Aurit Hm. 2 10 05.43 1 05.44
30 30
10.0 Odoreu h. 9 05.53  05.54
5.7 Botiz Hm. 5 05.59 1 06.00
5.5 59.4 SATU MARE 1 6 06.06 15 06.21
3.1 Satu Mare Sud 5 06.26 1 06.27
30 30
6.6 Sătmărel h. 6 06.33  06.34
9.9 Gen. Gh. Avramescu Hm. 10 06.44 1 06.45
2.7 100 Moftin h. 4 06.49 1 06.50
3.8 Domăneşti h. 5 06.55 1 06.56
9.9 95.4 CAREI 2 12 07.08 2 07.10
6.8 Marna h. 8 07.18 1 07.19
5.1 Sanislău Hm. 5 07.24 1 07.25
5.3 Resighea h. 6 07.31 1 07.32
7.7 Curtuiuşeni h. 8 07.40 1 07.41
6.3 126.6 VALEA LUI MIHAI 8 07.49 26 08.15
7.8 134.4 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 08.28
1.0 60 NYIRABRANY 2 08.30
30 30
03h 57m SUMARUL... 5 178 58
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

54
Tren international Mateszalka - Carei
Nr. 36313 TIBORSZALLAS - CAREI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIBORSZALLAS 15.55
5.8 CAREI FR. 8 - - 16.03
10.3 10.3 50 CAREI 18 16.21
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

Tren international Carei - Mateszalka


Nr. 36322 CAREI - TIBORSZALLAS
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CAREI 09.27
10.3 10.3 CAREI FR. 18 - - 09.45
5.8 50 TIBORSZALLAS 8 09.53
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

Tren international Carei - Mateszalka


Nr. 36326 CAREI - TIBORSZALLAS
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CAREI 17.38
10.3 10.3 CAREI FR. 18 - - 17.56
5.8 50 TIBORSZALLAS 8 18.04
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

Tren international Mateszalka - Carei


Nr. 36329 TIBORSZALLAS - CAREI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIBORSZALLAS 07.20
5.8 CAREI FR. 8 - - 07.28
10.3 10.3 50 CAREI 18 07.46
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

55
Tren international Bekescsaba - Salonta
Nr. 37630 KOTEGYAN - SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
KOTEGYAN 08.40
0.4 SALONTA FR. 1 - - 08.41
12.8 12.8 50 SALONTA 19 09.00
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

Tren international Salonta - Bekescsaba


Nr. 37647 SALONTA - KOTEGYAN
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 09.40
12.8 12.8 SALONTA FR. 19 - - 09.59
0.4 50 KOTEGYAN 1 10.00
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

Tren international Salonta - Bekescsaba


Nr. 37651 SALONTA - KOTEGYAN
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 18.30
12.8 12.8 SALONTA FR. 19 - - 18.49
0.4 50 KOTEGYAN 1 18.50
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

Tren international Bekescsaba - Salonta


Nr. 37656 KOTEGYAN - SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
KOTEGYAN 17.45
0.4 SALONTA FR. 1 - - 17.46
12.8 12.8 50 SALONTA 19 18.05
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor MAV.

56
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI INTERREGIO
RANG 3

57
Nr. 1521 BUCURESTI NORD - CARACAL - PAUSA H.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.32
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 09.38
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 09.41
3.2 Chiajna 2 - - 09.43
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 09.45
13.4 Grădinari 5 14 - - 09.59
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 10.11
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 10.17
4.8 50.9 VIDELE 1 5 10.22 1 10.23
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 10.26
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 10.29
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 10.34
6.6 Olteni 4 - - 10.38
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 10.50
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 10.59
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 8 11.07 1 11.08
8.2 Măldăeni Hm. 6 - - 11.14
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 11.20
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 11.28
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 1 11 11.39 1 11.40
10.2 Fărcaşele Hm. 4 12 - - 11.52
7.8 155.4 100** CARACAL 3 9 12.01 1 12.02
7.5 Romula Hm. 4 10 - - 12.12
10.8 Vlăduleni 4 12 - - 12.24
14.1 187.8 100 PIATRA OLT 2 13 12.37 1 12.38
2.5 Ram. Triaj 2 - - 12.40
7.8 198.1 Arceşti Hm. 6 - - 12.46
11.6 209.7 Strejeşti 9 - - 12.55
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 12.58
6.6 221.6 100 DRĂGĂŞANI 1 7 13.05 1 13.06
10.2 Zăvideni Hm. 6 - - 13.12
7.0 Fişcălia Hm. 5 - - 13.17
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 13.22
9.6 254.8 120 BĂBENI  3 10 13.32 1 13.33
8.2 263.0 GOVORA 6 13 13.46 1 13.47
5.6 Râureni 1 6 - - 13.53
5.8 274.4 RÂMNICU VÂLCEA 4 13.57 2 13.59
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 2 - - 14.01
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 3 - - 14.04
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 14.08
6.1 290.6 CĂLIMĂNEŞTI 6 14.14 1 14.15
4.1 294.7 PĂUŞA H. 5 14.20
04h 48m SUMARUL... 49 277 11
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

58
Nr. 1522 PAUSA H. - CARACAL - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PĂUŞA H. 14.25
4.1 4.1 CĂLIMĂNEŞTI 4 14.29 1 14.30
6.1 Dăeşti Hm. 6 - - 14.36
5.1 80 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 7 - - 14.43
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 14.46
2.0 20.3 RÂMNICU VÂLCEA 2 14.48 5 14.53
5.8 Râureni 4 - - 14.57
5.6 GOVORA 1 6 15.03 1 15.04
8.2 39.9 BĂBENI  6 12 15.16 1 15.17
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 15.24
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 15.29
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 15.34
10.2 73.1 DRĂGĂŞANI 1 8 15.42 1 15.43
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 15.48
5.3 120 Strejeşti 3 - - 15.51
11.6 Arceşti Hm. 8 - - 15.59
7.8 Ram. Triaj 6 - - 16.05
2.5 106.9 100 PIATRA OLT 3 6 16.11 1 16.12
14.1 Vlăduleni 2 14 - - 16.26
10.8 Romula Hm. 4 13 - - 16.39
7.5 139.3 CARACAL 4 11 16.50 2 16.52
7.8 120* Fărcaşele Hm. 1 7 - - 16.59
10.2 157.3 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 3 11 17.10 1 17.11
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 17.21
8.3 Mihăeşti Hm. 5 - - 17.26
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 17.33
8.2 194.6 ROŞIORI NORD  1 7 17.40 2 17.42
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 17.49
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 17.58
11.5 Olteni 2 12 - - 18.10
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 7 - - 18.17
8.1 Ciolpani Hm. 1 6 - - 18.23
4.0 240.1 120 R. 1 VIDELE 2 - - 18.25
3.7 243.8 VIDELE 3 18.28 11 18.39
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 18.43
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 18.51
10.8 269.2 100 GRĂDINARI  5 14 19.05 4 19.09
13.4 R. 1 Chiajna 5 15 - - 19.24
3.1 285.7 CHIAJNA 2 - - 19.26
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 19.28
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 19.31
2.9 294.7 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 19.37
05h 12m SUMARUL... 47 282 30
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Videle ataseaza automotor de la tren 9346, fara zilele de 6, 7 si SL.

59
Nr. 1528 SIBIU - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019, 16.06.2019 şi în perioada
29.06- 08.09.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 04.00
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 6 - - 04.06
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 04.08
11.6 Tălmaciu Hm. 14 04.22 1 04.23
4.3 70 Podu Olt 1 6 - - 04.29
11.1 33.2 AVRIG HM. 12 04.41 1 04.42
7.4 Porumbacu Hm.  1 9 04.51 1 04.52
30 30
10.4 Cârţa h. 9 05.01  05.02
3.2 Arpaş Hm. 4 - - 05.06
5.1 59.3 UCEA 7 05.13 1 05.14
12.6 Voila Hm. 11 - - 05.25
12.0 83.9 FĂGĂRAŞ 2 12 05.37 2 05.39
30 30
6.1 Mândra Oltului h. 6 05.45  05.46
30 30
7.4 Şercaia h. 7 05.53  05.54
1.2 80 Şercaia Hm. 2 05.56 1 05.57
30 30
5.7 Perşani h. 6 06.03  06.04
5.7 Brădet Hm. 9 06.13 2 06.15
30 30
5.5 Valea Homorod h. 8 06.23  06.24
6.6 Vlădeni Ardeal 2 10 06.34 4 06.38
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 5 06.43 1 06.44
8.4 Codlea Hm. 9 06.53 1 06.54
5.3 Ghimbav Hm. 6 07.00 1 07.01
5.4 Bartolomeu 6 07.07 5 07.12
3.1 148.9 BRAŞOV  1 7 07.19 16 07.35
6.2 100 Dârste 2 9 - - 07.44
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 07.56
9.9 175.2 50 PREDEAL 2 16 08.12 2 08.14
7.4 182.6 80 AZUGA 9 08.23 1 08.24
4.0 186.6 BUŞTENI 6 08.30 2 08.32
7.6 194.2 90 SINAIA 9 08.41 2 08.43
5.4 80 Valea Largă Hm.  6 08.49 1 08.50
9.7 85 Comarnic 10 09.00 1 09.01
14.2 223.5 95 CÂMPINA 2 13 09.14 2 09.16
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 09.26
11.7 115 BUDA 7 - - 09.33
6.9 256.3 120 PLOIEŞTI VEST 5 09.38 2 09.40
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 09.43
4.6 263.8 BRAZI 3 - - 09.46
11.7 Crivina 7 - - 09.53
9.5 Peris 2 8 - - 10.01
13.3 120 Buftea 8 - - 10.09
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 10.11
4.0 CHITILA 2 4 - - 10.15
9.4 315.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 10.26
30 30
06h 26m SUMARUL... 20 333 52
PROCENT DE FRÂNARE =110
TONAJ MAXIM: 550 tone.

60
Nr. 1529 BUCURESTI NORD - BRASOV -SIBIU
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019, 16.06.2019 şi în perioada
29.06 - 08.09.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.38
9.4 Chitila 9 - - 16.47
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.49
3.5 16.9 BUFTEA 3 16.52 1 16.53
13.3 120 Peris 8 - - 17.01
9.5 39.7 CRIVINA 6 17.07 1 17.08
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 17.17
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 17.20
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 17.23 2 17.25
6.9 120 BUDA 5 - - 17.30
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 17.36
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 17.47 1 17.48
30
5.2 96.9 100 BREAZA HC. 5 17.53  17.53
30
9.0 105.9 COMARNIC 7 18.01 1 18.02
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 18.11
5.4 121.0 80 SINAIA 5 18.16 1 18.17
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 18.25 1 18.26
4.0 132.6 80 AZUGA 5 18.31 1 18.32
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 18.41 2 18.43
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 18.57
10.2 50** Dârste 2 15 - - 19.12
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 9 19.21 12 19.33
3.1 169.4 BARTOLOMEU 6 19.39 1 19.40
5.4 174.8 GHIMBAV HM. 7 19.47 1 19.48
5.3 180.1 CODLEA HM. 6 19.54 1 19.55
8.4 188.5 DUMBRĂVIŢA BÂRSEI HM. 9 20.04 1 20.05
4.6 193.1 VLĂDENI ARDEAL 5 20.10 1 20.11
30 30
6.6 199.7 VALEA HOMOROD H. 6 20.17  20.18
30 30
5.5 205.2 BRĂDET HM. 1 8 20.26  20.27
30 30
5.7 210.9 PERŞANI H. 8 20.35  20.36
5.7 216.6 80 ŞERCAIA HM. 2 9 20.45 1 20.46
30 30
1.2 217.8 ŞERCAIA H. 2 20.48  20.49
30 30
7.4 225.2 MÂNDRA OLTULUI H. 7 20.56  20.57
6.1 231.3 FĂGĂRAŞ 6 21.03 1 21.04
12.0 Voila Hm. 10 - - 21.14
12.6 255.9 UCEA 12 21.26 6 21.32
5.1 261.0 ARPAŞ HM.  1 9 21.41 7 21.48
13.6 274.6 PORUMBACU HM.  13 22.01 1 22.02
7.4 282.0 AVRIG HM. 8 22.10 1 22.11
11.1 Podu Olt 2 11 - - 22.22
4.3 297.4 70 Tălmaciu Hm. 5 22.27 1 22.28
13.2 310.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 22.41
4.6 315.2 100 SIBIU 1 7 22.48
06h 10m SUMARUL... 17 321 49
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: 550 tone.

61
Nr. 1531 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nr. 1531-2 ORADEA - TIMISOARA NORD
În perioada închiderilor de linie ARAD -TIMIŞOARA NORD circulă prin Radna
ca tren 12531/12531-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 05.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 05.55
7.2 Mera Hm. 6 - - 06.01
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 06.08
7.7 Aghireş 7 - - 06.15
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 06.26
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 06.37 1 06.38
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 06.45
6.5 80 Poieni 7 - - 06.52
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 06.59 1 07.00
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 07.10 1 07.11
4.0 Bulz Hm. 4 - - 07.15
5.9 92.5 BRATCA 6 07.21 1 07.22
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 07.29 1 07.30
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 07.37
12.2 117.8 120 ALEŞD 2 11 07.48 1 07.49
6.8 Telechiu Hm. 5 - - 07.54
4.4 129.0 TILEAGD  4 07.58 6 08.04
13.6 100 Oşorhei Hm. 11 - - 08.15
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 08.18
2.8 148.4 Oradea Est 3 - - 08.21
3.7 152.1 70 ORADEA 5 08.26 3 08.29
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 08.36
10.8 Leş Bihor Hm. 11 - - 08.47
10.4 70 Cefa Hm. 10 - - 08.57
12.5 191.3 SALONTA 12 09.09 5 09.14
10.2 201.5 CIUMEGHIU HM. 3 14 - - 09.28
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 09.45
8.0 225.2 CHIŞINEU CRIŞ 6 09.51 1 09.52
4.9 Nădab 4 - - 09.56
7.4 Şimand Hm. 5 - - 10.01
11.7 249.2 SÂNTANA 9 10.10 2 10.12
17.0 Utvinişu Nou 13 - - 10.25
6.5 272.7 ARAD 1 10 10.35 3 10.38
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 10.42
2.7 100 ARADU NOU 2 - - 10.44
30
5.5 Valea Viilor Hm. 5 9 - - 10.53
5.5 Şag Hm. 4 - - 10.57
7.4 Vinga Hm. 5 - - 11.02
6.2 Orţişoara 4 - - 11.06
5.9 Băile Călacea 4 - - 11.10
7.2 316.6 SÂNANDREI HM. 5 - - 11.15
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 11.19
6.9 329.9 TIMIŞOARA NORD 7 11.26
05h 36m SUMARUL... 17 310 26
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

62
Nr. 12531 CLUJ NAPOCA - ORADEA si RADNA - REMETEA MICA - TIMISOARA NORD
Nr. 12531-2 ORADEA - ARAD - RADNA
Varianta trenului 1531/1531-2.Circula în perioada închiderilor de linie Arad - Timisoara Nord.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 05.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 05.55
7.2 Mera Hm. 6 - - 06.01
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 06.08
7.7 Aghireş 7 - - 06.15
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 06.26
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 06.37 1 06.38
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 06.45
6.5 80 Poieni 7 - - 06.52
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 06.59 1 07.00
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 07.10 1 07.11
4.0 Bulz Hm. 4 - - 07.15
5.9 92.5 BRATCA 6 07.21 1 07.22
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 07.29 1 07.30
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 07.37
12.2 117.8 120 ALEŞD 2 11 07.48 1 07.49
6.8 Telechiu Hm. 5 - - 07.54
4.4 129.0 TILEAGD  4 07.58 6 08.04
13.6 100 Oşorhei Hm. 11 - - 08.15
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 08.18
2.8 148.4 Oradea Est 3 - - 08.21
3.7 152.1 70 ORADEA 5 08.26 3 08.29
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 08.36
10.8 Leş Bihor Hm. 11 - - 08.47
10.4 70 Cefa Hm. 10 - - 08.57
12.5 191.3 SALONTA 12 09.09 5 09.14
10.2 201.5 CIUMEGHIU HM. 3 14 - - 09.28
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 09.45
8.0 225.2 CHIŞINEU CRIŞ 6 09.51 1 09.52
4.9 Nădab 4 - - 09.56
7.4 100 Şimand Hm. 5 - - 10.01
11.7 249.2 SÂNTANA 9 10.10 2 10.12
17.0 Utvinişu Nou 13 - - 10.25
6.5 272.7 ARAD 1 10 10.35 10 10.45
6.9 120 Glogovăţ 5 - - 10.50
14.2 293.8 GHIOROC  1 13 11.03 12 11.15
6.5 50 Păuliş Hm. 10 - - 11.25
6.9 307.2 100 RADNA 10 11.35 5 11.40
1.0 Semnal Radna 2 - - 11.42
11.2 Zăbrani Hm. 11 - - 11.53
18.4 80 Remetea Mică 21 - - 12.14
23.5 Giarmata Hm. 25 - - 12.39
9.0 Semnal Timişoara Est 11 - - 12.50
1.0 Timişoara Est 1 3 - - 12.53
3.7 375.0 85 TIMIŞOARA NORD 5 12.58
07h 08m SUMARUL... 13 378 50
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

63
Nr. 1532 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 06.00
3.7 70 Oradea Est 5 - - 06.05
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 06.07
30
3.0 Oşorhei Hm. 2 - - 06.10
13.6 100 Tileagd 10 - - 06.20
4.4 Telechiu Hm. 3 - - 06.23
6.8 34.3 ALEŞD 5 06.28 1 06.29
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 06.40
6.8 53.3 ŞUNCUIUŞ HM. 8 06.48 1 06.49
6.3 59.6 70 BRATCA 7 06.56 1 06.57
5.9 Bulz Hm. 6 - - 07.03
4.0 69.5 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 07.07 4 07.11
10.8 80.3 CIUCEA HM. 10 07.21 1 07.22
7.1 70 Poieni 7 - - 07.29
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 07.35
8.8 102.7 100 HUEDIN 7 07.42 10 07.52
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 08.03
10.9 124.2 65 AGHIREŞ 11 08.14 1 08.15
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 08.22
8.2 Mera Hm. 7 - - 08.29
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 08.35
4.8 152.1 80 CLUJ NAPOCA 5 08.40
02h 40m SUMARUL... 2 141 19
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin ataşează la semnal automotor de la tren 3642, cu excepţia zilelor de sâmbătă,
duminică, sărbători legale şi în perioadele: 22.12.2018 - 13.01.2019; 02.02. - 10.02.2019;
20.04. - 05.05.2019; 15.06. - 15.09.2019.

Nr. 1533 CLUJ NAPOCA - HUEDIN


Circulă în zilele de 6,7 şi SL.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 06.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 06.56
7.2 Mera Hm. 7 - - 07.03
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 07.10
7.7 27.9 AGHIREŞ 7 07.17 1 07.18
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 07.29
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 07.40
00h 50m SUMARUL... 0 49 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS.

64
Nr. 1534 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 17.10
3.7 70 Oradea Est 5 - - 17.15
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 17.17
30
3.0 Oşorhei Hm. 2 - - 17.20
13.6 23.1 100 TILEAGD 11 17.31 1 17.32
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 17.36
6.8 34.3 ALEŞD 5 17.41 5 17.46
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 17.57
30 30
2.2 48.7 Vadu Crişului h. 2 17.59  18.00
4.6 53.3 70 Şuncuiuş Hm. 5 18.05 1 18.06
6.3 59.6 BRATCA 7 18.13 2 18.15
5.9 Bulz Hm. 6 - - 18.21
4.0 69.5 85 PIATRA CRAIULUI HM.  5 18.26 5 18.31
10.8 80.3 CIUCEA HM. 10 18.41 1 18.42
7.1 70 Poieni 7 - - 18.49
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 18.55
8.8 102.7 100 HUEDIN 7 19.02 1 19.03
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 19.14
10.9 124.2 65 AGHIREŞ 11 19.25 8 19.33
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 19.40
8.2 Mera Hm. 7 - - 19.47
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 19.53
4.8 152.1 80 CLUJ NAPOCA 5 19.58
30 30
02h 48m SUMARUL... 2 143 24
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Aghireş ataşează automotoarele de la tren 3633, cu excepţia zilelor
de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

Nr. 1535 CLUJ NAPOCA - ORADEA


Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 13.33
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 13.38
7.2 Mera Hm. 6 - - 13.44
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 13.51
7.7 27.9 AGHIREŞ 7 13.58 1 13.59
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 14.10
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 14.21 8 14.29
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 14.36
6.5 80 Poieni 6 - - 14.42
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 14.49 9 14.58
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 15.08
4.0 Bulz Hm. 4 - - 15.12
5.9 92.5 BRATCA 7 15.19 1 15.20
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 15.27 1 15.28
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 15.35
12.2 117.8 120 ALEŞD 2 11 15.46 1 15.47
6.8 Telechiu Hm. 6 - - 15.53
4.4 129.0 TILEAGD 5 15.58 6 16.04
13.6 100 Oşorhei Hm. 11 - - 16.15
30 30
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 16.17
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 16.20
3.7 152.1 70 ORADEA 5 16.25
02h 52m SUMARUL... 2 145 27
PROCENT DE FRÂNARE = 105.Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin detaşează de la semnal automotor pentru tren 3643, cu excepţia zilelor de sâmbătă,
duminică, sărbători legale şi în perioadele: 22.12.2018 - 13.01.2019; 02.02. - 10.02.2019;
20.04. - 05.05.2019; 15.06. - 15.09.2019.

65
Nr. 1536-1 TIMISOARA NORD - ORADEA
Nr. 1536 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de dumunică.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 17.12
6.9 6.9 RONAŢ TRIAJ GR. D 7 - - 17.19
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 17.23
7.2 Băile Călacea 6 - - 17.29
5.9 Orţişoara 4 - - 17.33
6.2 Vinga Hm. 4 - - 17.37
7.4 Şag Hm. 5 - - 17.42
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 17.46
30
5.5 ARADU NOU 5 9 - - 17.55
2.7 100 Ram. Glogovăţ 2 - - 17.57
3.5 57.2 ARAD 4 18.01 5 18.06
6.5 Utvinişu Nou 10 - - 18.16
17.0 80.7 SÂNTANA 1 15 18.31 2 18.33
11.7 Şimand Hm. 10 - - 18.43
7.4 99.8 NĂDAB 6 - - 18.49
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 18.53 2 18.55
8.0 Zerind Hm. 7 - - 19.02
30
15.7 128.4 CIUMEGHIU HM. 5 17 19.19 4 19.23
10.2 138.6 SALONTA 3 14 19.37 1 19.38
12.5 70 Cefa Hm. 12 - - 19.50
10.4 Leş Bihor Hm. 10 - - 20.00
10.8 172.3 ORADEA VEST HM. 10 - - 20.10
5.5 177.8 100 ORADEA 7 20.17 8 20.25
3.7 181.5 70 Oradea Est 5 - - 20.30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 20.33
3.0 Oşorhei Hm. 3 - - 20.36
13.6 100 Tileagd 11 - - 20.47
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 20.51
6.8 212.1 ALEŞD 6 20.57 1 20.58
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 21.09
6.8 231.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 21.17 1 21.18
6.3 237.4 70 BRATCA 8 21.26 1 21.27
5.9 Bulz Hm. 6 - - 21.33
4.0 247.3 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 21.37 1 21.38
10.8 258.1 CIUCEA HM. 10 21.48 7 21.55
7.1 70 Poieni 7 - - 22.02
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 22.08
8.8 280.5 100 HUEDIN 7 22.15 10 22.25
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 22.36
10.9 65 Aghireş 11 - - 22.47
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 22.54
8.2 Mera Hm. 7 - - 23.01
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 23.07
4.8 329.9 80 CLUJ NAPOCA 7 23.14
06h 02m SUMARUL... 17 319 43
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Statia Huedin ataseaza automotor de la tren 3635.

66
Nr. 1736-1 TIMISOARA NORD - ORADEA
Nr. 1736 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Circulă în zilele de duminică
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 17.12
6.9 6.9 RONAŢ TRIAJ GR. D 7 - - 17.19
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 17.23
7.2 Băile Călacea 6 - - 17.29
5.9 Orţişoara 4 - - 17.33
6.2 Vinga Hm. 4 - - 17.37
7.4 Şag Hm. 5 - - 17.42
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 17.46
30
5.5 ARADU NOU 5 9 - - 17.55
2.7 100 Ram. Glogovăţ 2 - - 17.57
3.5 57.2 ARAD 4 18.01 5 18.06
6.5 Utvinişu Nou 10 - - 18.16
17.0 80.7 SÂNTANA 1 15 18.31 2 18.33
11.7 Şimand Hm. 10 - - 18.43
7.4 99.8 NĂDAB 6 - - 18.49
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 18.53 2 18.55
8.0 Zerind Hm. 7 - - 19.02
30
15.7 128.4 CIUMEGHIU HM. 5 17 19.19 4 19.23
10.2 138.6 SALONTA 3 14 19.37 1 19.38
12.5 70 Cefa Hm. 12 - - 19.50
10.4 Leş Bihor Hm. 10 - - 20.00
10.8 172.3 ORADEA VEST HM. 10 - - 20.10
5.5 177.8 100 ORADEA 7 20.17 8 20.25
3.7 181.5 70 Oradea Est 5 - - 20.30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 20.33
3.0 Oşorhei Hm. 3 - - 20.36
13.6 100 Tileagd 11 - - 20.47
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 20.51
6.8 212.1 ALEŞD 6 20.57 1 20.58
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 21.09
6.8 231.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 21.17 1 21.18
6.3 237.4 70 BRATCA 8 21.26 1 21.27
5.9 Bulz Hm. 6 - - 21.33
4.0 247.3 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 21.37 1 21.38
10.8 258.1 CIUCEA HM. 10 21.48 1 21.49
7.1 70 Poieni 7 - - 21.56
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 22.02
8.8 280.5 100 HUEDIN 7 22.09 1 22.10
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 22.21
10.9 65 Aghireş 11 - - 22.32
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 22.39
8.2 Mera Hm. 7 - - 22.46
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 22.52
4.8 329.9 80 CLUJ NAPOCA 7 22.59
05h 47m SUMARUL... 17 319 28
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

67
Nr. 1537 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nu circulă în zilele de duminică.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 20.40
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 20.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 20.53
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 21.00
7.7 27.9 AGHIREŞ 7 21.07 1 21.08
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 21.19
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 21.30 2 21.32
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 21.39
6.5 80 Poieni 7 - - 21.46
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 21.53 1 21.54
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 22.04 2 22.06
4.0 Bulz Hm. 4 - - 22.10
5.9 92.5 BRATCA 6 22.16 13 22.29
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 22.36 1 22.37
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 22.45
12.2 117.8 120 ALEŞD 2 11 22.56 1 22.57
6.8 Telechiu Hm. 6 - - 23.03
4.4 129.0 TILEAGD 5 23.08 1 23.09
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 23.19
30 30
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 23.21
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 23.24
3.7 152.1 70 ORADEA 5 23.29
02h 49m SUMARUL... 2 147 22
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Bratca ataşează automotor de la tren 3646, cu excepţia zilelor SL

Nr. 1737 CLUJ NAPOCA - ORADEA


Circulă în zilele de duminică
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 20.40
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 20.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 20.53
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 21.00
7.7 27.9 AGHIREŞ 7 21.07 1 21.08
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 21.19
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 21.30 15 21.45
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 21.52
6.5 80 Poieni 7 - - 21.59
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 22.06 1 22.07
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 22.17 1 22.18
4.0 Bulz Hm. 4 - - 22.22
5.9 92.5 BRATCA 6 22.28 1 22.29
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 22.36 1 22.37
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 22.45
12.2 117.8 120 ALEŞD 2 11 22.56 1 22.57
6.8 Telechiu Hm. 6 - - 23.03
4.4 129.0 TILEAGD 5 23.08 1 23.09
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 23.19
30 30
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 23.21
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 23.24
3.7 152.1 70 ORADEA 5 23.29
02h 49m SUMARUL... 2 147 22
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin ataşează automotor de la tren 3635.

68
Nr. 1538 CLUJ NAPOCA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 13.40
6.6 120 Cluj Napoca Est 9 - - 13.49
5.7 12.3 Apahida 2 6 - - 13.55
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 13.56
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 14.00
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 14.08
5.8 Boju Hm. 8 - - 14.16
7.9 50 Valea Florilor Hm. 2 12 - - 14.28
14.9 51.5 80 CÂMPIA TURZII 14 14.42 2 14.44
1.4 Ram. Turda 2 - - 14.46
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 14.52
9.5 68.6 RĂZBOIENI 8 15.00 1 15.01
3.6 72.2 UNIREA HC. 5 15.06 1 15.07
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 15.11
14.0 89.0 AIUD HM. 1 12 15.23 1 15.24
13.1 102.1 80** TEIUŞ 1 15 15.39 4 15.43
3.4 105.5 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 7 - - 15.50
12.6 Crăciunel Hm. 12 - - 16.02
5.3 123.4 BLAJ 1 6 16.08 1 16.09
30 30
12.1 135.5 VALEA LUNGĂ HM.  11 16.20  16.21
17.9 153.4 120 COPŞA MICĂ 15 16.36 1 16.37
10.4 163.8 MEDIAŞ 11 16.48 2 16.50
18.0 181.8 DUMBRĂVENI 15 17.05 1 17.06
10.9 Daneş Hm. 8 - - 17.14
7.2 199.9 SIGHIŞOARA 4 11 17.25 3 17.28
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 1 7 - - 17.35
5.1 Vânători 6 - - 17.41
6.8 100 Mureni Hm. 2 8 - - 17.49
18.3 65** Beia Hm. 21 - - 18.10
10.0 244.9 95 Caţa Hm.  11 18.21 1 18.22
8.6 100 Rupea 9 - - 18.31
14.0 95* Racoş Hm. 17 - - 18.48
10.7 50** Augustin Hm. 14 - - 19.02
12.4 290.6 70* Apaţa  2 16 19.18 1 19.19
15.9 100* Feldioara Hm. 2 20 - - 19.39
8.8 Bod Hm. 4 14 - - 19.53
6.6 Stupini Hm. 3 8 - - 20.01
5.4 327.3 100 BRAŞOV  2 10 20.11 8 20.19
6.2 Dârste 2 9 - - 20.28
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 20.40
9.9 353.6 50 PREDEAL 2 15 20.55 1 20.56
7.4 361.0 80 AZUGA 9 21.05 1 21.06
4.0 365.0 BUŞTENI 6 21.12 1 21.13
7.6 372.6 90 SINAIA 8 21.21 1 21.22
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 21.28
9.7 85 Comarnic 8 - - 21.36
14.2 401.9 100 CÂMPINA 2 12 21.48 1 21.49
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 21.59
11.7 120 BUDA 7 - - 22.06
6.9 434.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 22.11 1 22.12
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 22.15
4.6 442.2 120 BRAZI 3 - - 22.18
11.7 Crivina 6 - - 22.24
9.5 Peris 2 7 - - 22.31
13.3 140 BUFTEA 6 - - 22.37
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 22.39
4.0 CHITILA 2 4 - - 22.43
9.4 493.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.53
30 30
09h 13m SUMARUL... 40 519 33
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

69
Nr. 1539 BRAŞOV - CLUJ NAPOCA
Ramură de la tren 1645
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 15.08
5.4 100 Stupini Hm. 2 8 - - 15.16
6.6 Bod Hm. 7 - - 15.23
8.8 20.8 70** FELDIOARA HM. 2 11 - - 15.34
15.9 Apaţa 3 19 - - 15.53
12.4 60** Augustin Hm. 3 19 - - 16.12
10.7 65* Racoş Hm. 15 - - 16.27
14.0 65** Rupea 15 - - 16.42
8.6 100 Caţa Hm. 7 - - 16.49
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 17.03
18.3 90* Mureni Hm. 22 - - 17.25
6.8 117.5 100 VÂNĂTORI 1 9 - - 17.34
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 17.40
4.8 127.4 SIGHIŞOARA 1 8 17.48 4 17.52
7.2 Daneş Hm. 8 - - 18.00
10.9 145.5 DUMBRĂVENI 8 18.08 1 18.09
18.0 163.5 MEDIAŞ 14 18.23 2 18.25
10.4 173.9 120 COPŞA MICĂ 11 18.36 1 18.37
17.9 Valea Lungă Hm. 14 - - 18.51
12.1 203.9 BLAJ 4 13 19.04 1 19.05
5.3 Crăciunel Hm. 6 - - 19.11
12.6 221.8 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 13 - - 19.24
3.4 225.2 70 TEIUŞ 7 19.31 4 19.35
13.1 238.3 AIUD HM. 1 14 19.49 1 19.50
14.0 100* Unirea Hm. 2 12 - - 20.02
30 30
2.8 255.1 UNIREA HC. 3 20.05  20.06
3.6 258.7 RĂZBOIENI 3 7 20.13 1 20.14
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 20.23
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 20.28
1.4 275.8 CÂMPIA TURZII 2 20.30 1 20.31
14.9 80 Valea Florilor Hm. 18 - - 20.49
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 21.02
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 21.09
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 21.16
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 21.19
0.9 315.0 APAHIDA 1 - - 21.20
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 21.26
6.6 327.3 120 CLUJ NAPOCA 9 21.35
30 30
06h 27m SUMARUL... 27 370 16
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 500 tone.

70
Nr. 1543-2 BAIA MARE - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1543 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA
Circulă în zilele de duminica.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 17.10
3.1 Ram. Buşag 5 - - 17.15
11.5 100 Satulung pe Someş Hm. 9 - - 17.24
10.5 25.1 Mireşu Mare PM. 7 - - 17.31
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 5 17.36 10 17.46
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 9 17.55 1 17.56
8.7 Someş Odorhei Hm. 9 18.05 1 18.06
9.3 57.8 100 JIBOU 1 10 18.16 4 18.20
6.8 64.6 85 Surduc Sălaj Hm. 9 18.29 21 18.50
4.4 69.0 Ciocmani h. 7 18.57 1 18.58
3.8 50 Băbuţeni Hm. 6 - - 19.04
3.5 76.3 CUCIULAT HM. 5 19.09 1 19.10
4.6 80.9 Letca Hm. 7 - - 19.17
6.7 Răstoci Hm. 2 8 - - 19.25
6.9 94.5 85 ILEANDA 1 8 19.33 1 19.34
16.1 110.6 GÂLGĂU 2 16 - - 19.50
17.1 Căşeiu Hm. 14 - - 20.04
5.1 80 Ram. Dej 5 - - 20.09
1.2 134.0 DEJ CĂLĂTORI 3 20.12 1 20.13
13.9 147.9 GHERLA 15 20.28 1 20.29
10.0 70* Iclod Hm. 2 13 - - 20.42
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 20.51
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 20.58
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 21.04
0.8 180.5 APAHIDA 2 - - 21.06
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 21.12
6.6 192.8 120 CLUJ NAPOCA 8 21.20
04h 10m SUMARUL... 10 208 42
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 200 tone sau AM DESIRO.

71
Nr. 1544 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1544-1 DEJ CĂLĂTORI - BAIA MARE
Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 18.25
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 18.33
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 18.39 1 18.40
0.8 100 Ram. Cojocna 2 - - 18.42
8.1 Jucu Hm. 6 - - 18.48
7.2 100* Bonţida Hm. 6 18.54 1 18.55
6.5 Iclod Hm. 9 19.04 1 19.05
10.0 50** Gherla 14 19.19 1 19.20
13.9 58.8 DEJ CĂLĂTORI 2 20 19.40 4 19.44
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 19.47
5.1 Căşeiu Hm. 6 19.53 1 19.54
30 30
6.4 Câţcău h. 7 20.01  20.02
10.7 Gâlgău 11 20.13 1 20.14
30 30
10.9 85 Rus h. 12 20.26  20.27
5.2 98.3 ILEANDA 2 8 20.35 1 20.36
6.9 Răstoci Hm. 1 8 20.44 1 20.45
6.7 Letca Hm. 8 20.53 1 20.54
4.6 Cuciulat Hm. 7 21.01 1 21.02
3.5 50 Băbuţeni Hm. 6 21.08 1 21.09
30 30
3.8 Ciocmani h. 5 21.14  21.15
4.4 Surduc Sălaj Hm. 7 21.22 1 21.23
6.8 135.0 85 JIBOU 2 9 21.32 1 21.33
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 10 - - 21.43
8.7 85 Benesat Hm. 8 21.51 1 21.52
8.8 Ulmeni Sălaj 9 22.01 1 22.02
5.9 Mireşu Mare PM. 7 22.09 1 22.10
10.5 Satulung pe Someş Hm. 11 22.21 1 22.22
11.5 100 Ram. Buşag 10 - - 22.32
3.1 192.8 BAIA MARE 1 5 22.37
30 30
04h 12m SUMARUL... 10 229 22
PROCENT DE FRANARE = 105
Automotor DESIRO

72
Nr. 1545-2 BAIA MARE - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1545 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 08.48
3.1 Ram. Buşag 5 - - 08.53
11.5 14.6 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 10 09.03 11 09.14
30 30
4.3 100 Fersig h. 5 09.19  09.20
6.2 Mireşu Mare PM. 6 09.26 1 09.27
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 7 09.34 1 09.35
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 9 09.44 1 09.45
8.7 Someş Odorhei Hm. 9 09.54 1 09.55
9.3 57.8 100 JIBOU 1 11 10.06 13 10.19
6.8 85 Surduc Sălaj Hm. 8 10.27 1 10.28
30 30
4.4 69.0 Ciocmani h. 6 10.34  10.35
3.8 50 Băbuţeni Hm. 6 10.41 1 10.42
3.5 Cuciulat Hm. 5 - - 10.47
4.6 Letca Hm. 6 10.53 1 10.54
6.7 Răstoci Hm. 2 8 - - 11.02
6.9 94.5 85 ILEANDA 1 7 11.09 1 11.10
16.1 110.6 GÂLGĂU 2 16 11.26 1 11.27
17.1 Căşeiu Hm. 16 - - 11.43
5.1 80 Ram. Dej 6 - - 11.49
1.2 134.0 DEJ CĂLĂTORI 3 11.52 1 11.53
13.9 147.9 GHERLA 15 12.08 1 12.09
10.0 70* Iclod Hm. 2 12 - - 12.21
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 12.30
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 12.37
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 12.43
0.8 180.5 APAHIDA 2 - - 12.45
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 12.51
6.6 192.8 120 CLUJ NAPOCA 8 12.59
04h 11m SUMARUL... 10 215 36
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1548 SATU MARE - CAREI


Nr. 1548-1 CAREI - JIBOU
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 07.33
3.1 Satu Mare Sud 4 - - 07.37
16.5 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 07.50
16.4 36.0 100 CAREI 2 16 08.06 7 08.13
27.8 Tăşnad 24 08.37 1 08.38
15.5 Acâş Hm. 15 08.53 1 08.54
22.5 101.8 SĂRMĂŞAG 4 25 09.19 1 09.20
12.0 80 Borla Hm. 11 - - 09.31
10.3 Zalău Nord 10 09.41 1 09.42
12.0 Mirşid Hm. 16 - - 09.58
11.7 147.8 50 JIBOU 16 10.14
02h 41m SUMARUL... 6 150 11
PROCENT DE FRANARE = 85. Automotor DESIRO SIEMENS

73
Nr. 1546 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1546-1 DEJ CĂLĂTORI - BAIA MARE
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 14.09
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 14.17
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 - - 14.23
0.8 100 Ram. Cojocna 1 - - 14.24
8.1 Jucu Hm. 6 - - 14.30
7.2 100* Bonţida Hm. 5 - - 14.35
6.5 Iclod Hm. 9 - - 14.44
10.0 44.9 50** GHERLA 13 14.57 1 14.58
13.9 58.8 DEJ CĂLĂTORI 2 20 15.18 2 15.20
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 15.23
5.1 Căşeiu Hm. 6 - - 15.29
30 30
6.4 Câţcău h. 7 15.36  15.37
10.7 82.2 GÂLGĂU 11 15.48 1 15.49
16.1 98.3 85 ILEANDA 2 18 16.07 1 16.08
6.9 Răstoci Hm. 1 8 - - 16.16
6.7 Letca Hm. 7 16.23 1 16.24
4.6 Cuciulat Hm. 7 16.31 1 16.32
3.5 50 Băbuţeni Hm. 6 16.38 1 16.39
30 30
3.8 123.8 Ciocmani h. 5 16.44  16.45
4.4 128.2 SURDUC SĂLAJ HM. 6 16.51 1 16.52
6.8 135.0 85 JIBOU 2 9 17.01 8 17.09
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 9 17.18 1 17.19
30 30
3.4 Inău h. 3 17.22  17.23
30 30
2.6 Aluniş Sălaj h. 3 17.26  17.27
2.7 85 Benesat Hm. 3 17.30 1 17.31
30 30
6.6 Ţicău h. 6 17.37  17.38
2.2 Ulmeni Sălaj 3 17.41 1 17.42
5.9 Mireşu Mare PM. 6 17.48 1 17.49
6.2 Fersig h. 6 17.55 1 17.56
4.3 100 Satulung pe Someş Hm. 5 18.01 11 18.12
11.5 Ram. Buşag 9 - - 18.21
3.1 192.8 BAIA MARE 1 5 18.26
30 30
04h 17m SUMARUL... 10 221 35
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1547-2 JIBOU - CAREI


Nr. 1547 CAREI - SATU MARE
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
JIBOU 17.17
11.7 50 Mirşid Hm. 18 17.35 1 17.36
12.0 ZALĂU NORD 17 17.53 1 17.54
10.3 Borla Hm. 9 - - 18.03
12.0 46.0 80 SĂRMĂŞAG 10 18.13 1 18.14
22.5 Acâş Hm. 4 23 18.37 1 18.38
15.5 TĂŞNAD 14 18.52 1 18.53
27.8 111.8 CAREI 24 19.17 5 19.22
16.4 100 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 16 - - 19.38
16.5 Satu Mare Sud 13 - - 19.51
3.1 147.8 SATU MARE 3 19.54
02h 37m SUMARUL... 6 147 10
PROCENT DE FRANARE = 85. Automotor DESIRO SIEMENS.

74
Nr. 1550-1 PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST
Nr. 1550 PLOIESTI VEST - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 06.01
3.0 3.0 70 PLOIEŞTI VEST 5 06.06 16 06.22
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.25
4.6 10.5 BRAZI 3 - - 06.28
11.7 22.2 CRIVINA 7 06.35 1 06.36
9.5 Peris 2 8 - - 06.44
13.3 45.0 120 BUFTEA 9 06.53 1 06.54
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 06.57
4.0 CHITILA 2 4 - - 07.01
9.4 61.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.12
01h 11m SUMARUL... 5 53 18
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1551 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.37
9.4 CHITILA 9 - - 17.46
30 30
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.48
30
3.5 120 BUFTEA 2 17.51 1 17.52
13.3 30.2 PERIS 9 18.01 6 18.07
9.5 39.7 CRIVINA 8 18.15 1 18.16
11.7 Brazi 2 11 - - 18.27
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 18.34
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 18.41
01h 04m SUMARUL... 3 56 8
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1552 PLOIESTI SUD-BUCURESTI NORD


Nu circula în zilele de 25 şi 26.12.2018, 28 şi 29.04.2019, 16 şi17.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 06.50
3.6 3.6 60 PLOIEŞTI TRIAJ  7 06.57 4 07.01
5.2 8.8 65 BRAZI 7 - - 07.08
11.7 20.5 CRIVINA 8 07.16 1 07.17
9.5 30.0 PERIS 2 9 - - 07.26
13.3 43.3 BUFTEA 9 07.35 1 07.36
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 07.39
4.0 CHITILA 2 5 07.44 1 07.45
9.4 60.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.56
01h 06m SUMARUL... 5 59 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Tonaj maxim: 500 tone.

75
Nr. 1553 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD
Nu circula în zilele de 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.52
9.4 CHITILA 9 - - 19.01
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.03
3.5 120 BUFTEA 3 19.06 1 19.07
13.3 Peris 8 - - 19.15
9.5 39.7 CRIVINA 6 19.21 1 19.22
11.7 Brazi 2 9 - - 19.31
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 19.38
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 19.45
00h 53m SUMARUL... 3 51 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1555 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circula în zilele de 24 şi 25.12.2018, 27 şi 28.04.2019, 15 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.38
9.4 CHITILA 10 19.48 1 19.49
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 19.52
3.5 BUFTEA 3 19.55 1 19.56
13.3 120 Peris 9 - - 20.05
9.5 39.7 CRIVINA 7 20.12 1 20.13
30 30
4.8 44.5 PRAHOVA H. 4 20.17  20.18
6.9 51.4 BRAZI  2 8 20.26 2 20.28
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 20.35
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 20.42
30 30
01h 04m SUMARUL... 3 58 5
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1556 PLOIESTI SUD - BUCURESTI NORD


Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 19.28
3.6 3.6 60 PLOIEŞTI TRIAJ  7 19.35 4 19.39
5.2 8.8 65 BRAZI 7 - - 19.46
11.7 20.5 CRIVINA 7 19.53 1 19.54
9.5 Peris 2 8 - - 20.02
13.3 BUFTEA 8 20.10 1 20.11
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 20.14
4.0 CHITILA 2 4 - - 20.18
9.4 60.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 20.29
01h 01m SUMARUL... 5 55 6
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Tonaj maxim: 500 tone

76
Nr. 1557 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD
Nu circulă în zilele de vineri şi sâmbătă şi în zilele de 24, 25.12.2018, 28.04.2019, 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.45
9.4 CHITILA 9 - - 20.54
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 20.57
3.5 16.9 120 BUFTEA 3 21.00 1 21.01
13.3 Peris 9 - - 21.10
9.5 39.7 CRIVINA 6 21.16 1 21.17
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 21.26
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 21.34
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 21.41
00h 56m SUMARUL... 3 54 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105 .TONAJ MAXIM = 500 tone

Nr. 1558 BUZAU - BUCURESTI NORD


Nu circula în zilele de 26.12.2018, 29.04.2019 şi 17.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUZĂU 06.45
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 06.48
12.9 Ulmeni 10 - - 06.58
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 07.09
7.6 35.0 MIZIL 7 07.16 1 07.17
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 07.24
9.5 Cricov Hm. 8 - - 07.32
5.6 57.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 07.39
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 07.46
4.3 68.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 07.52 2 07.54
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 08.01
5.2 77.4 65 BRAZI 8 - - 08.09
11.7 Crivina 7 - - 08.16
9.5 Peris 2 8 - - 08.24
13.3 111.9 BUFTEA 10 08.34 1 08.35
30 30
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 08.38
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 08.43
9.4 128.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.54
02h 09m SUMARUL... 12 125 4
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 1559 BUCURESTI NORD - BUZAU


Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.10
9.4 CHITILA 9 - - 20.19
30 30
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 20.21
30
3.5 120 Buftea 2 - - 20.24
13.3 Peris 7 - - 20.31
9.5 Crivina 6 - - 20.37
11.7 Brazi 2 9 - - 20.46
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 20.54 4 20.58
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 8 21.06 2 21.08
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 21.13
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 21.21
5.6 Cricov Hm. 5 - - 21.26
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 21.34
7.4 93.8 80 MIZIL 7 21.41 1 21.42
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 21.51
12.0 Ulmeni 10 - - 22.01
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 22.13
2.5 128.8 BUZĂU 3 22.16
02h 06m SUMARUL... 9 119 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM =750 tone.

77
Nr. 1570 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat.
Nu circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 05.40
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 05.44
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 05.49
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 05.52
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 05.59 1 06.00
7.3 Vădeni Hm. 6 - - 06.06
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 06.10
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 06.16 2 06.18
9.7 Lacu Sărat 7 - - 06.25
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 06.33
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 06.39
8.4 Plopu 6 - - 06.45
3.3 73.9 IANCA HC. 3 06.48 1 06.49
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 06.55
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 07.01
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 07.04 1 07.05
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 07.14
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 07.23
15.3 126.9 BUZĂU SUD  14 07.37 4 07.41
4.6 131.5 BUZĂU 2 7 07.48 2 07.50
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 07.53
12.9 Ulmeni 10 - - 08.03
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 08.14
7.6 166.5 MIZIL 7 08.21 1 08.22
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 08.29
9.5 Cricov Hm. 8 - - 08.37
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 08.44
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 08.51
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 08.57 2 08.59
3.6 203.7 60 PLOIEŞTI TRIAJ  7 09.06 4 09.10
5.2 208.9 65 BRAZI 8 - - 09.18
11.7 Crivina 7 - - 09.25
9.5 PERIS 2 7 - - 09.32
13.3 BUFTEA 8 - - 09.40
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 09.42
4.0 CHITILA 2 4 - - 09.46
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 09.57
04h 17m SUMARUL... 20 239 18
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

78
Nr. 1571 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă sâmbătă şi în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.20
9.4 CHITILA 9 - - 05.29
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 05.31
3.5 120 BUFTEA 2 - - 05.33
13.3 Peris 8 - - 05.41
9.5 Crivina 6 - - 05.47
11.7 Brazi 2 9 - - 05.56
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 06.04 4 06.08
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 06.15 4 06.19
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 06.25
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 06.33
5.6 Cricov Hm. 5 - - 06.38
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 06.46
7.4 93.8 80 MIZIL 7 06.53 2 06.55
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 07.04
12.0 Ulmeni 10 - - 07.14
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 13 - - 07.27
2.5 128.8 BUZĂU 3 07.30 5 07.35
4.6 Buzău Sud 5 - - 07.40
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 07.53
10.5 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 08.01
10.0 169.2 FĂUREI 2 11 08.12 3 08.15
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 08.17
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 08.25
6.9 186.4 IANCA HC. 5 08.30 1 08.31
3.3 Plopu 3 - - 08.34
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 08.40
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 08.46
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 08.54
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 09.02 2 09.04
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 09.09
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 09.13
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 09.17
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 09.18
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 09.21 1 09.22
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 09.29
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 09.31
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 09.36
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 09.41
04h 21m SUMARUL... 18 239 22
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM =500 tone

79
Nr. 1573 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 08.25
9.4 CHITILA 9 - - 08.34
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.36
3.5 120 BUFTEA 2 - - 08.38
13.3 Peris 8 - - 08.46
9.5 Crivina 6 - - 08.52
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 09.01
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 09.09
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 09.16 3 09.19
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 09.25
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 09.33
5.6 Cricov Hm. 5 - - 09.38
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 09.46
7.4 93.8 80 MIZIL 7 09.53 2 09.55
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 10.04
12.0 Ulmeni 10 - - 10.14
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 10.26
2.5 128.8 BUZĂU 3 10.29 5 10.34
4.6 Buzău Sud 5 - - 10.39
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 10.52
10.5 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 11.01
10.0 169.2 FĂUREI 2 11 11.12 3 11.15
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 11.17
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 11.25
6.9 186.4 IANCA HC. 5 11.30 1 11.31
3.3 Plopu 3 - - 11.34
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 11.40
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 11.46
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 11.54
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 12.02 3 12.05
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 12.10
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 12.14
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 12.18
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 12.19
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 12.22 1 12.23
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 12.30
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 12.32
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 12.37
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 12.42
04h 17m SUMARUL... 18 239 18
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM =500 tone

80
Nr. 1574 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat.
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 08.30
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 08.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 08.39
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 08.42
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 08.49 1 08.50
7.3 Vădeni Hm. 6 - - 08.56
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 09.00
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 09.06 2 09.08
9.7 Lacu Sărat 7 - - 09.15
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 09.23
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 09.29
8.4 Plopu 6 - - 09.35
3.3 73.9 IANCA HC. 3 09.38 1 09.39
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 09.45
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 09.51
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 09.54 1 09.55
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 10.04
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 10.13
15.3 Buzău Sud 13 - - 10.26
4.6 131.5 BUZĂU 2 7 10.33 4 10.37
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 10.40
12.9 Ulmeni 10 - - 10.50
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 11.02
7.6 166.5 MIZIL 7 11.09 2 11.11
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 11.18
9.5 Cricov Hm. 8 - - 11.26
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 11.33
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 11.40
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 11.47 3 11.50
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 11.57
5.2 208.9 65 BRAZI 8 - - 12.05
11.7 Crivina 7 - - 12.12
9.5 PERIS 2 8 - - 12.20
13.3 BUFTEA 8 - - 12.28
30 30
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.30
30
4.0 Chitila 2 4 - - 12.35
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 12 12.47
04h 17m SUMARUL... 20 243 14
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

81
Nr. 1575 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.10
9.4 CHITILA 9 - - 13.19
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.21
3.5 120 BUFTEA 2 - - 13.23
13.3 Peris 8 - - 13.31
9.5 Crivina 6 - - 13.37
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 13.46
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 13.53
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 14.00 2 14.02
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 14.07
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 14.15
5.6 Cricov Hm. 5 - - 14.20
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 14.28
7.4 93.8 80 MIZIL 7 14.35 1 14.36
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 14.45
12.0 Ulmeni 10 - - 14.55
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 15.07
2.5 128.8 BUZĂU 3 15.10 2 15.12
4.6 Buzău Sud 5 - - 15.17
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 15.30
10.5 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 15.38
10.0 169.2 FĂUREI 2 11 15.49 1 15.50
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 15.52
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 16.00
6.9 186.4 IANCA HC. 5 16.05 1 16.06
3.3 Plopu 3 - - 16.09
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 16.15
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 16.21
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 16.29
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 16.37 2 16.39
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 16.44
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 16.48
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 16.52
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 16.53
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 16.56 1 16.57
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 17.04
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 17.06
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 17.11
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 17.16
04h 06m SUMARUL... 18 236 10
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM =500 tone

82
Nr. 1576 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat.
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 14.30
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 14.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 14.39
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 14.42
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 14.49 1 14.50
7.3 Vădeni Hm. 6 - - 14.56
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 15.00
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 15.06 2 15.08
9.7 Lacu Sărat 7 - - 15.15
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 15.23
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 15.29
8.4 Plopu 6 - - 15.35
3.3 73.9 IANCA HC. 3 15.38 1 15.39
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 15.45
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 15.51
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 15.54 1 15.55
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 16.04
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 16.13
15.3 Buzău Sud 13 - - 16.26
4.6 131.5 BUZĂU 2 7 16.33 2 16.35
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 16.38
12.9 Ulmeni 10 - - 16.48
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 17.00
7.6 166.5 MIZIL 7 17.07 1 17.08
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 17.15
9.5 Cricov Hm. 8 - - 17.23
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 17.30
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 17.37
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 17.44 2 17.46
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 17.53
5.2 208.9 65 BRAZI 7 - - 18.00
11.7 Crivina 7 - - 18.07
9.5 PERIS 2 7 - - 18.14
13.3 BUFTEA 8 - - 18.22
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.24
4.0 CHITILA 2 4 - - 18.28
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 18.39
04h 09m SUMARUL... 20 239 10
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

83
Nr. 1578 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat.
Nu circulă sâmbătă şi în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 17.30
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 17.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 17.39
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 17.42
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 17.49 1 17.50
7.3 Vădeni Hm. 6 - - 17.56
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 18.00
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 18.06 2 18.08
9.7 Lacu Sărat 7 - - 18.15
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 18.23
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 18.29
8.4 Plopu 6 - - 18.35
3.3 73.9 IANCA HC. 3 18.38 1 18.39
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 18.45
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 18.51
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 18.54 1 18.55
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 19.04
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 19.13
15.3 Buzău Sud 13 - - 19.26
4.6 131.5 BUZĂU 2 7 19.33 2 19.35
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 19.38
12.9 Ulmeni 11 - - 19.49
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 20.01
7.6 166.5 MIZIL 7 20.08 2 20.10
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 20.17
9.5 Cricov Hm. 8 - - 20.25
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 20.32
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 20.39
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 20.46 4 20.50
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 20.57
5.2 208.9 65 BRAZI 7 - - 21.04
11.7 Crivina 7 - - 21.11
9.5 PERIS 2 7 - - 21.18
13.3 BUFTEA 8 - - 21.26
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.28
4.0 CHITILA 2 4 - - 21.32
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 21.43
04h 13m SUMARUL... 20 240 13
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

84
Nr. 1579 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.17
9.4 CHITILA 9 - - 18.26
30 30
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.28
30
3.5 120 BUFTEA 2 - - 18.31
13.3 Peris 8 - - 18.39
9.5 Crivina 6 - - 18.45
11.7 51.4 BRAZI  2 10 18.55 2 18.57
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 19.05
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 19.12 2 19.14
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 19.19
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 19.27
5.6 Cricov Hm. 5 - - 19.32
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 19.40
7.4 93.8 80 MIZIL 7 19.47 1 19.48
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 19.57
12.0 Ulmeni 9 - - 20.06
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 20.18
2.5 128.8 BUZĂU 3 20.21 2 20.23
4.6 Buzău Sud 5 - - 20.28
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 20.41
10.5 C.A.Rosetti Hm. 10 - - 20.51
10.0 169.2 FĂUREI 2 11 21.02 2 21.04
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 21.06
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 21.14
6.9 186.4 IANCA HC. 5 21.19 1 21.20
3.3 Plopu 3 - - 21.23
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 21.29
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 21.35
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 21.43
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 21.51 2 21.53
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 21.58
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 22.02
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 22.06
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 22.07
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 22.10 1 22.11
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 22.18
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 22.20
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.25
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 22.30
04h 13m SUMARUL... 18 240 13
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM =500 tone

85
Nr. 1580 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circula în perioada 27.04 - 02.05.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 08.25
2.3 60 Constanţa P1 4 - - 08.29
1.7 4.0 PALAS 2 - - 08.31
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 08.34
30 30
7.3 Basarabi 3 - - 08.37
30
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 08.42
30
5.2 Post Medgidia Gr. B 2 - - 08.45
2.8 34.6 140 MEDGIDIA 1 3 08.48 1 08.49
30 30
10.5 Mircea Vodă Hm. 6 - - 08.55
30
6.2 Saligny 3 - - 08.58
30
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 6 09.05 1 09.06
4.8 125 Dunărea Hm. 4 - - 09.10
7.6 140 Ovidiu Hm. 4 - - 09.14
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 09.16
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 09.20 1 09.21
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 09.27
9.0 Jegălia 4 - - 09.31
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 09.34
12.3 116.1 CIULNIŢA 1 7 09.41 1 09.42
30 30
13.1 Dragoş Vodă Hm. 6 - - 09.48
30
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 09.56
30
7.9 155.4 LEHLIU 2 5 - - 10.02
16.3 140 Săruleşti 7 - - 10.09
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 10.14
30 30
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 10.19
30
7.4 PASĂREA 1 4 - - 10.24
30 30
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 10.25
30
3.6 PANTELIMON 2 - - 10.27
30
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 10.28
30
8.1 Bucureşti Băneasa 3 - - 10.32
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 10.34
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 10.41
02h 16m SUMARUL... 8 132 4
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

86
Nr. 1581 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circula în perioada 29.06 - 08.09.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.10
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 07.16
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 07.18
30 30
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 07.22
30
1.4 PANTELIMON 1 - - 07.23
30
3.6 Ram. Pasarea 1 - - 07.25
2.4 PASĂREA 1 - - 07.26
7.4 Brăneşti Hm. 1 4 - - 07.30
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 07.35
11.6 Săruleşti 5 - - 07.40
16.3 69.6 150 LEHLIU 2 9 - - 07.49
30 30
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 07.52
30
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 08.00
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 7 08.07 1 08.08
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 08.15
6.3 Jegălia 3 - - 08.18
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 08.22
9.9 146.4 FETEŞTI 2 8 08.30 1 08.31
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 4 - - 08.35
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 08.37
7.6 150 Dunărea Hm. 4 - - 08.41
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 4 08.45 1 08.46
7.3 100 Saligny 7 - - 08.53
6.2 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 08.56
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 7 09.03 1 09.04
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 09.06
30 30
5.2 DOROBANŢU 3 - - 09.09
30
9.2 120 Basarabi 5 - - 09.14
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 09.18
6.1 221.0 PALAS 3 - - 09.21
1.7 Constanţa P1 2 - - 09.23
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 1 4 09.27
02h 17m SUMARUL... 8 133 4
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

87
Nr. 1582 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circula în perioada 29.06 - 08.09.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 14.00
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 14.03
1.7 4.0 PALAS 2 - - 14.05
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 14.08
30
7.3 Basarabi 3 - - 14.12
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 14.17
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 3 - - 14.20
2.8 34.6 MEDGIDIA 1 3 14.23 1 14.24
10.5 150 Mircea Vodă Hm. 6 - - 14.30
6.2 Saligny 3 - - 14.33
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 7 14.40 1 14.41
4.8 130 Dunărea Hm. 4 - - 14.45
7.6 150 Ovidiu Hm. 4 - - 14.49
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 14.51
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 14.55 2 14.57
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 15.03
9.0 Jegălia 4 - - 15.07
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 15.10
12.3 116.1 CIULNIŢA 1 7 15.17 2 15.19
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 15.26
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 15.34
7.9 155.4 LEHLIU 2 6 - - 15.40
16.3 150 Săruleşti 7 - - 15.47
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 15.52
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 15.57
7.4 PASĂREA 1 4 - - 16.01
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 16.02
30 30
3.6 PANTELIMON 1 - - 16.03
30
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 16.04
30
8.1 Bucureşti Băneasa 3 - - 16.08
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 16.10
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 16.17
02h 17m SUMARUL... 8 131 6
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

88
Nr. 1583 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.00
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 14.06
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 14.08
30 30
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 14.12
30
1.4 PANTELIMON 1 - - 14.13
30
3.6 Ram. Pasarea 1 - - 14.15
2.4 PASĂREA 1 - - 14.16
7.4 Brăneşti Hm. 1 4 - - 14.20
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 14.25
11.6 Săruleşti 5 - - 14.30
16.3 69.6 150 LEHLIU 2 9 - - 14.39
30 30
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 14.42
30
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 14.50
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 7 14.57 1 14.58
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 15.05
6.3 Jegălia 3 - - 15.08
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 15.12
9.9 146.4 FETEŞTI 2 8 15.20 2 15.22
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 4 - - 15.26
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 15.28
7.6 150 Dunărea Hm. 4 - - 15.32
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 4 15.36 1 15.37
7.3 100 Saligny 7 - - 15.44
30 30
6.2 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 15.47
30
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 6 15.54 1 15.55
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 15.57
30 30
5.2 DOROBANŢU 3 - - 16.00
30
9.2 120 Basarabi 5 - - 16.05
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 16.09
6.1 221.0 PALAS 3 - - 16.12
1.7 Constanţa P1 2 - - 16.14
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 1 4 16.18
02h 18m SUMARUL... 8 133 5
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

89
Nr. 1584 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 17.00
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 17.03
1.7 4.0 PALAS 2 - - 17.05
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 17.08
30
7.3 Basarabi 3 - - 17.12
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 17.17
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 3 - - 17.20
2.8 34.6 MEDGIDIA 1 3 17.23 1 17.24
10.5 150 Mircea Vodă Hm. 6 - - 17.30
6.2 Saligny 3 - - 17.33
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 7 17.40 1 17.41
4.8 130 Dunărea Hm. 4 - - 17.45
7.6 150 Ovidiu Hm. 4 - - 17.49
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 17.51
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 17.55 2 17.57
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 18.03
9.0 Jegălia 4 - - 18.07
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 18.10
12.3 116.1 CIULNIŢA 1 7 18.17 1 18.18
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 18.25
30 30
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 18.32
30
7.9 155.4 LEHLIU 2 5 - - 18.38
16.3 150 Săruleşti 7 - - 18.45
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 18.50
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 18.55
7.4 PASĂREA 1 4 - - 18.59
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 19.00
30 30
3.6 PANTELIMON 1 - - 19.01
30
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 19.02
30
8.1 Bucureşti Băneasa 3 - - 19.06
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 19.08
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 19.15
02h 15m SUMARUL... 8 130 5
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

90
Nr. 1585 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circula în perioada 26.04 - 01.05.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.00
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 17.06
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 17.08
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 17.12
1.4 PANTELIMON 1 - - 17.13
3.6 Ram. Pasarea 2 - - 17.15
30 30
2.4 PASĂREA 1 - - 17.16
30
7.4 Brăneşti Hm. 1 4 - - 17.21
12.2 Fundulea Hm. 6 - - 17.27
11.6 Săruleşti 5 - - 17.32
16.3 69.6 140 LEHLIU 2 10 - - 17.42
30 30
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 17.45
30
18.3 Dragoş Vodă Hm. 8 - - 17.53
30
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 7 18.01 1 18.02
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 18.09
6.3 Jegălia 3 - - 18.12
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 18.16
9.9 146.4 FETEŞTI 2 7 18.23 2 18.25
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 4 - - 18.29
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 18.31
7.6 140 Dunărea Hm. 4 - - 18.35
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 4 18.39 1 18.40
7.3 100 Saligny 7 - - 18.47
6.2 Mircea Vodă Hm. 3 - - 18.50
10.5 190.4 140 MEDGIDIA 1 7 18.57 1 18.58
30 30
2.8 Post Medgidia Gr. B 2 - - 19.00
30
5.2 DOROBANŢU 3 - - 19.04
9.2 120 Basarabi 5 - - 19.09
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 4 - - 19.13
6.1 221.0 PALAS 3 - - 19.16
1.7 Constanţa P1 2 - - 19.18
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 1 4 19.22
02h 22m SUMARUL... 8 137 5
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

91
Nr. 1586 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nr. 1586-1 BUCURESTI NORD - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 05.20
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 05.23
1.7 4.0 PALAS 2 - - 05.25
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 05.28
30
7.3 Basarabi 3 - - 05.32
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 05.37
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 3 - - 05.40
2.8 34.6 MEDGIDIA 1 3 05.43 1 05.44
10.5 150 Mircea Vodă Hm. 6 - - 05.50
6.2 51.3 SALIGNY 3 - - 05.53
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 7 06.00 1 06.01
4.8 130 Dunărea Hm. 4 - - 06.05
7.6 150 Ovidiu Hm. 4 - - 06.09
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 06.11
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 06.15 1 06.16
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 06.22
9.0 Jegălia 4 - - 06.26
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 06.29
12.3 116.1 CIULNIŢA 1 7 06.36 2 06.38
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 06.45
30 30
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 06.52
30
7.9 155.4 LEHLIU 2 6 06.59 1 07.00
16.3 150 Săruleşti 8 - - 07.08
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 07.13
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 07.18
7.4 PASĂREA 1 4 - - 07.22
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 07.23
3.6 PANTELIMON 2 - - 07.25
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 07.26
8.1 Bucureşti Băneasa 4 - - 07.30
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 07.32
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 07.39 26 08.05
9.4 CHITILA 9 - - 08.14
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.16
3.5 140 BUFTEA 2 - - 08.18
13.3 Peris 7 - - 08.25
9.5 Crivina 5 - - 08.30
11.7 276.4 BRAZI 2 8 - - 08.38
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 08.41
2.9 283.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 08.44 2 08.46
6.9 140 Buda 5 - - 08.51
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 08.57
14.2 316.7 110 CÂMPINA 2 11 09.08 1 09.09
14.2 100 Comarnic 11 - - 09.20
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 09.28
5.4 346.0 80 SINAIA 5 09.33 2 09.35
7.6 353.6 90 BUŞTENI 8 09.43 1 09.44
4.0 357.6 80 AZUGA 5 09.49 1 09.50
7.4 365.0 PREDEAL 2 9 09.59 2 10.01
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 10.15
10.2 50** Dârste 2 16 - - 10.31
6.2 391.3 100 BRAŞOV 2 9 10.40
05h 20m SUMARUL... 18 279 41
PROCENT DE FRANARE = 146.
TONAJ MAXIM = 550 tone.
Statia Bucuresti Nord ataseaza grupa de vagoane din loco.

92
Nr. 1587 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.10
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 20.16
2.3 6.6 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 2 - - 20.18
30 30
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 20.22
30
1.4 Pantelimon 1 - - 20.23
30
3.6 Ram. Pasarea 1 - - 20.25
2.4 22.1 PASĂREA 1 - - 20.26
7.4 Brăneşti Hm. 1 4 - - 20.30
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 20.35
11.6 Săruleşti 5 - - 20.40
16.3 69.6 150 LEHLIU 2 10 20.50 1 20.51
30 30
7.9 Dor Mărunt Hm. 4 - - 20.55
30
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 21.03
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 7 21.10 1 21.11
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 21.18
6.3 Jegălia 3 - - 21.21
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 21.25
9.9 146.4 FETEŞTI 2 8 21.33 2 21.35
4.0 150.4 120 Ramificaţia Borcea Hm. 4 - - 21.39
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 21.41
7.6 150 Dunărea Hm. 4 - - 21.45
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 4 21.49 1 21.50
7.3 173.7 100 Saligny 7 - - 21.57
30 30
6.2 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 22.00
30
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 6 22.07 1 22.08
30 30
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 22.10
30
5.2 DOROBANŢU 3 - - 22.13
30
9.2 120 Basarabi 5 - - 22.18
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 22.22
6.1 221.0 PALAS 3 - - 22.25
1.7 Constanţa P1 2 - - 22.27
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 1 4 22.31
02h 21m SUMARUL... 8 135 6
PROCENT DE FRANARE =146.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Se formeaza din grupa de vagoane pentru Constanţa sosita cu tren 1746.

93
Nr. 1588 TULCEA ORAS - MEDGIDIA - BUCURESTI NORD
Circulă în zilele de 7 şi zilnic în perioada 15.06.2019 - 08.09.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TULCEA ORAŞ 13.17
4.9 4.9 TULCEA MĂRFURI 8 13.25 1 13.26
8.5 13.4 CATALOI HM. 13 13.39 1 13.40
7.6 21.0 50 MIHAIL KOGĂLNICEANU H. 12 13.52 1 13.53
8.7 29.7 ZEBIL H. 13 14.06 1 14.07
9.5 39.2 BABADAG 2 15 14.22 1 14.23
17.0 56.2 CEAMURLIA DE JOS H. 16 14.39 1 14.40
5.4 BAIA DOBROGEA 3 9 14.49 1 14.50
10.3 71.9 MIHAI VITEAZU HM. 12 15.02 1 15.03
17.4 COGEALAC 18 15.21 1 15.22
20.2 109.5 80 TÂRGUŞOR DOBROGEA HM. 20 15.42 1 15.43
9.9 119.4 RAM. M.K.P. AJ. M. 10 15.53 1 15.54
5.3 124.7 NICOLAE BĂLCESCU 6 16.00 1 16.01
18.1 Semnal Medgidia 18 - - 16.19
1.0 143.8 MEDGIDIA 1 3 16.22 18 16.40
30 30
10.5 120 Mircea Vodă Hm. 7 - - 16.47
30
6.2 160.5 SALIGNY 3 - - 16.51
7.3 167.8 100 CERNAVODĂ POD 7 16.58 1 16.59
4.8 Dunărea Hm. 5 - - 17.04
7.6 Ovidiu Hm. 4 - - 17.08
3.6 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 17.11
4.0 187.8 FETEŞTI 1 5 17.16 2 17.18
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 17.24
9.0 Jegălia 5 - - 17.29
6.3 Perişoru Hm. 4 - - 17.33
12.3 225.3 CIULNIŢA 1 9 17.42 2 17.44
13.1 Dragoş Vodă Hm. 8 - - 17.52
18.3 120 Dor Mărunt Hm. 10 - - 18.02
7.9 264.6 LEHLIU 2 7 18.09 1 18.10
16.3 Săruleşti 9 - - 18.19
11.6 Fundulea Hm. 6 - - 18.25
12.2 Brăneşti Hm. 7 - - 18.32
7.4 PASĂREA 1 5 - - 18.37
30 30
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 18.38
30
3.6 PANTELIMON 2 - - 18.40
30
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 18.41
30
8.1 BUCUREŞTI BĂNEASA 4 - - 18.46
2.3 Ram. Pajura 2 - - 18.48
4.3 334.2 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 18.55
05h 38m SUMARUL... 13 302 36
PROCENT DE FRANARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

94
Nr. 1589 BUCURESTI NORD - MEDGIDIA - TULCEA ORAS
Circulă în zilele de 6 şi zilnic în perioada 15.06.2019 - 08.09.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.15
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 06.21
2.3 6.6 BUCUREŞTI BĂNEASA 2 - - 06.23
30 30
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 06.27
30
1.4 PANTELIMON 1 - - 06.28
30
3.6 Ram. Pasarea 2 - - 06.30
30
2.4 22.1 PASĂREA 1 - - 06.32
30 30
7.4 Brăneşti Hm. 1 5 - - 06.37
30
12.2 Fundulea Hm. 6 - - 06.44
11.6 Săruleşti 6 - - 06.50
16.3 69.6 LEHLIU 2 11 07.01 1 07.02
7.9 120 Dor Mărunt Hm. 5 - - 07.07
18.3 Dragoş Vodă Hm. 10 - - 07.17
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 9 07.26 1 07.27
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 07.34
30 30
6.3 Jegălia 3 - - 07.37
30
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 07.42
9.9 146.4 FETEŞTI 2 8 07.50 2 07.52
4.0 150.4 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 07.55
3.6 Ovidiu Hm. 3 - - 07.58
7.6 Dunărea Hm. 4 - - 08.02
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 4 08.06 1 08.07
7.3 173.7 100 Saligny 7 - - 08.14
6.2 120 Mircea Vodă Hm. 4 - - 08.18
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 9 08.27 28 08.55
1.0 Semnal Medgidia 2 - - 08.57
18.1 209.5 NICOLAE BĂLCESCU 16 09.13 1 09.14
5.3 214.8 RAM. M.K.P. AJ. M. 6 09.20 1 09.21
9.9 224.7 TÂRGUŞOR DOBROGEA HM. 9 09.30 1 09.31
20.2 244.9 80 COGEALAC 19 09.50 1 09.51
17.4 262.3 MIHAI VITEAZU HM. 18 10.09 1 10.10
10.3 BAIA DOBROGEA 11 10.21 1 10.22
5.4 278.0 CEAMURLIA DE JOS H. 6 10.28 1 10.29
17.0 295.0 BABADAG 3 18 10.47 1 10.48
9.5 304.5 ZEBIL H. 16 11.04 1 11.05
8.7 313.2 MIHAIL KOGĂLNICEANU H. 14 11.19 1 11.20
7.6 320.8 50 CATALOI HM. 2 13 11.33 1 11.34
8.5 329.3 TULCEA MĂRFURI 13 11.47 1 11.48
4.9 334.2 TULCEA ORAŞ 8 11.56
05h 41m SUMARUL... 12 296 45
PROCENT DE FRANARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS.

95
Nr. 1590 DROBETA TURNU SEVERIN - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DROBETA TR. SEVERIN 14.25
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 14.29
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 14.33
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 14.36
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 14.46
4.1 19.0 BALOTA 5 11 14.57 1 14.58
3.9 80 Gârniţa Hm. 1 5 - - 15.03
6.1 Prunişor Hm. 5 - - 15.08
4.8 Igiroasa Hm. 1 7 - - 15.15
5.1 Tâmna 1 4 - - 15.19
7.0 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 15.26
5.7 51.6 STREHAIA HC. 5 15.31 1 15.32
2.2 53.8 STREHAIA 4 6 - - 15.38
11.1 Butoieşti Hm. 3 10 - - 15.48
6.3 120 Gura Motrului Hm. 2 7 - - 15.55
1.2 R. 2 Turceni 1 - - 15.56
5.5 77.9 FILIAŞI 3 8 16.04 1 16.05
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 16.11
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 16.16
7.6 Işalniţa 1 5 - - 16.21
6.4 Cernele  1 5 - - 16.26
5.7 113.7 CRAIOVA  4 16.30 8 16.38
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 16.43
5.6 Malu Mare Hm. 1 4 - - 16.47
12.9 Leu Hm. 8 - - 16.55
8.5 120* Jianca 5 - - 17.00
8.6 Grozăveşti Hm. 6 - - 17.06
13.0 167.3 CARACAL 1 10 17.16 2 17.18
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 17.25
10.2 100 Drăgăneşti Olt 3 10 - - 17.35
11.7 Radomireşti Hm. 9 - - 17.44
8.3 Mihăeşti Hm. 5 - - 17.49
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 17.56
8.2 222.6 ROŞIORI NORD  1 7 18.03 2 18.05
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 18.12
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 18.21
11.5 Olteni 2 11 - - 18.32
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 7 - - 18.39
8.1 Ciolpani Hm. 1 6 - - 18.45
4.0 268.1 120 R. 1 VIDELE 2 - - 18.47
3.7 271.8 VIDELE 3 18.50 2 18.52
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 18.56
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 19.04
10.8 100 Grădinari 5 13 - - 19.17
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 19.31
3.1 313.7 CHIAJNA 2 - - 19.33
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 19.35
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 19.38
2.9 322.7 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 19.44
05h 19m SUMARUL... 55 302 17
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

96
Nr. 1591 BUCURESTI NORD - DROBETA TURNU SEVERIN
Nu circulă în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.30
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 06.36
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 06.39
3.2 Chiajna 2 - - 06.41
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 06.43
13.4 Grădinari 5 14 - - 06.57
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 07.09
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 07.15
4.8 50.9 VIDELE 1 5 07.20 1 07.21
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 07.24
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 07.27
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 07.32
6.6 Olteni 4 - - 07.36
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 07.48
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 07.57
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 08.06 2 08.08
8.2 Măldăeni Hm. 7 - - 08.15
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 08.21
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 08.29
11.7 100 Drăgăneşti Olt 1 10 - - 08.39
10.2 Fărcaşele Hm. 4 11 - - 08.50
7.8 155.4 CARACAL 3 9 08.59 2 09.01
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 09.11
8.6 Jianca 6 - - 09.17
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 09.23
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 09.32
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 09.36
5.0 209.0 CRAIOVA 2 6 09.42 6 09.48
5.7 Cernele  5 - - 09.53
6.4 Işalniţa 4 - - 09.57
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 10.02
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 10.08
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 10.14 2 10.16
30 30
5.5 R. 1 Turceni 4 - - 10.20
30
1.2 120 Gura Motrului Hm. 3 - - 10.24
6.3 Butoieşti Hm. 4 - - 10.28
11.1 268.9 STREHAIA 1 8 - - 10.36
2.2 271.1 STREHAIA HC. 2 10.38 1 10.39
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 10.46
7.0 Tâmna 3 8 - - 10.54
5.1 Igiroasa Hm. 3 - - 10.57
4.8 Prunişor Hm. 6 - - 11.03
6.1 80 Gârniţa Hm. 5 - - 11.08
3.9 303.7 BALOTA 2 6 11.14 1 11.15
4.1 Valea Albă Hm. 4 10 - - 11.25
30 30
3.3 50 Ergheviţa h. 5 11.30  11.31
1.0 Post Macazuri 2 - - 11.33
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 7 - - 11.40
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 11.44
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 4 11.48
30 30
05h 18m SUMARUL... 48 302 15
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

97
Nr. 1592 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 03.10
1.7 1.7 BORDEI HC.(900) 3 03.13 1 03.14
3.3 Banu Mărăcine Hm. 3 - - 03.17
5.6 Malu Mare Hm. 1 4 - - 03.21
30 30
2.9 Pasaju Coşoveni hc. 2 03.23  03.24
10.0 120* Leu Hm. 7 - - 03.31
8.5 Jianca 5 - - 03.36
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 03.41
13.0 53.6 CARACAL 1 10 03.51 1 03.52
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 03.59
30 30
3.3 Stoeneşti h. 4 04.03  04.04
6.9 100 Drăgăneşti Olt 3 10 04.14 1 04.15
11.7 Radomireşti Hm. 11 04.26 1 04.27
8.3 Mihăeşti Hm. 6 - - 04.33
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 6 - - 04.39
8.2 108.9 ROŞIORI NORD  1 7 04.46 2 04.48
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 04.55
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 05.04
4.7 Vârtoapele hc. 5 05.09 1 05.10
6.8 Olteni 2 13 05.23 1 05.24
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 9 05.33 1 05.34
8.1 Ciolpani Hm. 1 7 - - 05.41
4.0 154.4 120 R. 1 VIDELE 2 - - 05.43
3.7 158.1 VIDELE 3 05.46 1 05.47
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 05.51
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 05.59
10.8 100 Grădinari 5 13 06.12 1 06.13
13.4 R. 1 Chiajna 5 15 - - 06.28
3.1 200.0 CHIAJNA 3 - - 06.31
3.2 Bucureştii Noi 3 06.34 1 06.35
2.9 Bucureşti Nord Post 5 4 - - 06.39
0.7 80 Bucureşti Basarab h. 2 06.41 1 06.42
2.2 209.0 BUCUREŞTI NORD GR.A 5 06.47
03h 37m SUMARUL... 26 203 14
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

98
Nr. 1593 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019, 16.06.2019 şi în perioada
29.06. - 08.09.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.25
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 17.31
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 17.34
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 17.36
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 17.38
13.4 Grădinari 5 14 - - 17.52
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 18.04
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 18.10
4.8 50.9 VIDELE 1 5 18.15 1 18.16
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 18.19
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 18.22
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 18.27
6.6 Olteni 4 - - 18.31
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 18.44
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 18.53
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 19.02 2 19.04
8.2 Măldăeni Hm. 7 - - 19.11
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 19.17
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 19.25
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 1 11 19.36 1 19.37
10.2 Fărcaşele Hm. 4 12 - - 19.49
7.8 155.4 CARACAL 3 9 19.58 2 20.00
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 20.10
8.6 Jianca 6 - - 20.16
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 20.22
12.9 Malu Mare Hm. 10 - - 20.32
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 20.36
5.0 209.0 CRAIOVA 2 6 20.42
03h 17m SUMARUL... 30 191 6
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

99
Nr. 1594 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2018;28.04.2019;16.06.2019 şi în perioada 29.06-08.09.2018
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 04.25
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 04.30
5.6 Malu Mare Hm. 1 5 - - 04.35
12.9 Leu Hm. 8 - - 04.43
8.5 120* Jianca 5 - - 04.48
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 04.53
13.0 53.6 CARACAL 1 10 05.03 2 05.05
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 05.12
10.2 71.6 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 3 12 05.24 1 05.25
11.7 83.3 RADOMIREŞTI HM. 11 05.36 1 05.37
8.3 Mihăeşti Hm. 6 - - 05.43
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 05.50
8.2 108.9 ROŞIORI NORD  1 8 05.58 2 06.00
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 06.07
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 06.16
11.5 135.7 OLTENI 2 12 06.28 1 06.29
6.6 142.3 100** GĂLĂTENI HM. 2 8 06.37 1 06.38
8.1 Ciolpani Hm. 1 7 - - 06.45
4.0 154.4 120 R. 1 VIDELE 2 - - 06.47
3.7 158.1 VIDELE 3 06.50 1 06.51
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 06.55
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 07.03
10.8 183.5 100 GRĂDINARI 5 13 07.16 1 07.17
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 07.31
3.1 200.0 CHIAJNA 2 - - 07.33
3.2 Bucureştii Noi 3 - - 07.36
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 07.39
2.9 209.0 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 07.45
03h 20m SUMARUL... 26 190 10
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

100
Nr. 1595 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 13.51
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 13.54
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 13.56
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 13.58
13.4 Grădinari 5 14 - - 14.12
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 14.24
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 14.30
4.8 50.9 VIDELE 1 5 14.35 1 14.36
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 14.39
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 14.42
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 14.47
6.6 Olteni 4 - - 14.51
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 15.03
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 15.12
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 15.21 2 15.23
8.2 Măldăeni Hm. 7 - - 15.30
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 15.36
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 15.44
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 1 11 15.55 1 15.56
10.2 Fărcaşele Hm. 4 12 - - 16.08
7.8 155.4 CARACAL 3 9 16.17 2 16.19
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 16.29
8.6 Jianca 6 - - 16.35
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 16.41
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 16.50
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 16.54
5.0 209.0 CRAIOVA 2 6 17.00
03h 15m SUMARUL... 30 189 6
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1596 CRAIOVA - BUCURESTI NORD


Nu circulă în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 14.10
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 14.15
5.6 Malu Mare Hm. 1 5 - - 14.20
12.9 Leu Hm. 8 - - 14.28
8.5 120* Jianca 5 - - 14.33
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 14.38
13.0 53.6 CARACAL 1 10 14.48 2 14.50
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 14.57
10.2 71.6 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 3 11 15.08 1 15.09
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 15.19
8.3 Mihăeşti Hm. 5 - - 15.24
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 15.31
8.2 108.9 ROŞIORI NORD  1 7 15.38 2 15.40
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 15.47
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 15.56
11.5 Olteni 2 12 - - 16.08
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 7 - - 16.15
8.1 Ciolpani Hm. 1 7 - - 16.22
4.0 154.4 120 R. 1 VIDELE 3 - - 16.25
3.7 158.1 VIDELE 3 16.28 2 16.30
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 16.34
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 16.42
10.8 100 Grădinari 5 13 - - 16.55
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 17.09
3.1 200.0 CHIAJNA 2 - - 17.11
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 17.13
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 17.16
2.9 209.0 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.22
03h 12m SUMARUL... 26 185 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

101
Nr. 1597 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 19.51
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 19.54
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 19.56
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 19.58
13.4 Grădinari 5 14 - - 20.12
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 20.24
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 20.30
4.8 50.9 VIDELE 1 5 20.35 1 20.36
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 20.39
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 20.42
8.1 66.7 120* GĂLĂTENI HM. 6 20.48 1 20.49
6.6 73.3 OLTENI 6 20.55 1 20.56
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 21.09
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 21.18
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 21.27 2 21.29
8.2 Măldăeni Hm. 8 - - 21.37
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 21.43
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 21.51
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 1 11 22.02 1 22.03
10.2 Fărcaşele Hm. 4 12 - - 22.15
7.8 155.4 CARACAL 3 9 22.24 1 22.25
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 22.35
8.6 Jianca 6 - - 22.41
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 22.47
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 22.56
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 23.00
5.0 209.0 CRAIOVA 2 6 23.06
03h 21m SUMARUL... 30 194 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

102
Nr. 1623 BUCURESTI NORD - BRASOV - SIBIU
Circulă prin Sibiu Triaj.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.55
9.4 CHITILA 9 - - 10.04
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 10.06
3.5 16.9 BUFTEA 3 10.09 1 10.10
13.3 120 Peris 9 - - 10.19
9.5 Crivina 5 - - 10.24
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 10.33
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 10.36
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 10.39 2 10.41
6.9 120 Buda 6 - - 10.47
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 10.54
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 11.05 2 11.07
14.2 105.9 100 COMARNIC 11 11.18 1 11.19
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 11.28
5.4 121.0 80 SINAIA 5 11.33 2 11.35
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 11.43 2 11.45
4.0 132.6 80 AZUGA 5 11.50 1 11.51
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 12.00 2 12.02
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 12.16
10.2 50** Dârste 2 16 - - 12.32
6.2 166.3 95 BRAŞOV 2 9 12.41 16 12.57
3.1 Bartolomeu 4 - - 13.01
5.4 Ghimbav Hm. 5 - - 13.06
5.3 180.1 CODLEA HM. 6 13.12 1 13.13
8.4 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 8 - - 13.21
4.6 Vlădeni Ardeal 4 - - 13.25
12.1 Brădet Hm. 1 15 - - 13.40
11.4 80 Şercaia Hm. 2 15 - - 13.55
14.7 231.3 FĂGĂRAŞ 12 14.07 1 14.08
12.0 Voila Hm. 11 - - 14.19
12.6 255.9 UCEA 11 14.30 1 14.31
5.1 Arpaş Hm. 1 7 - - 14.38
13.6 Porumbacu Hm. 11 - - 14.49
7.4 282.0 AVRIG HM. 7 14.56 1 14.57
11.1 293.1 PODU OLT 2 12 15.09 1 15.10
4.3 297.4 70 TĂLMACIU HM. 6 15.16 1 15.17
13.2 310.6 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 15.30
1.6 Sibiu Triaj 2 - - 15.32
3.0 315.2 60 SIBIU 1 6 15.38
05h 43m SUMARUL... 17 308 35
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : Bucuresti Nord - Brasov = 650 tone;
Brasov - Sibiu = 450 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Pe distanta Bucuresti N - Brasov circula cu locomotiva electrica la roata in stare inactiva
cu exceptia zilelor de sâmbata si duminica

103
Nr. 1624 SIBIU - BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 16.40
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 6 - - 16.46
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 16.48
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 15 17.03 1 17.04
4.3 22.1 70 PODU OLT 1 7 17.11 1 17.12
11.1 33.2 AVRIG HM. 13 17.25 1 17.26
7.4 40.6 PORUMBACU HM. 1 8 - - 17.34
13.6 Arpaş Hm. 11 - - 17.45
5.1 59.3 UCEA 7 17.52 1 17.53
12.6 Voila Hm. 12 - - 18.05
12.0 83.9 FĂGĂRAŞ 2 12 18.17 2 18.19
14.7 80 Şercaia Hm. 13 - - 18.32
11.4 Brădet Hm. 13 - - 18.45
12.1 Vlădeni Ardeal 2 15 - - 19.00
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 19.04
8.4 135.1 CODLEA HM. 9 19.13 1 19.14
5.3 Ghimbav Hm. 6 - - 19.20
5.4 Bartolomeu 5 - - 19.25
3.1 148.9 BRAŞOV 1 6 19.31 14 19.45
6.2 100 Dârste 2 9 - - 19.54
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 20.06
9.9 175.2 50 PREDEAL 2 15 20.21 2 20.23
7.4 182.6 80 AZUGA 9 20.32 1 20.33
4.0 186.6 BUŞTENI 6 20.39 1 20.40
7.6 194.2 90 SINAIA 9 20.49 1 20.50
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 20.56
9.7 209.3 85 COMARNIC 9 21.05 1 21.06
14.2 223.5 95 CÂMPINA 2 13 21.19 1 21.20
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 21.30
11.7 115 BUDA 7 - - 21.37
6.9 256.3 120 PLOIEŞTI VEST 5 21.42 2 21.44
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.47
4.6 263.8 BRAZI 3 - - 21.50
11.7 Crivina 7 - - 21.57
9.5 Peris 2 7 - - 22.04
13.3 120 BUFTEA 8 22.12 1 22.13
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 22.16
4.0 CHITILA 2 4 - - 22.20
9.4 315.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 22.31
05h 51m SUMARUL... 20 320 31
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Sibiu - Brasov = 450 tone.
Brasov - Bucuresti Nord =550 tone
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco.

104
Nr. 1630 BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circula sâmbata si duminica şi în zilele de 26.12.2018, 29.04.2019 şi 17.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 04.50
6.2 100 Dârste 2 9 - - 04.59
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 05.11
9.9 26.3 50 PREDEAL 2 15 05.26 2 05.28
7.4 33.7 80 AZUGA 9 05.37 1 05.38
4.0 37.7 BUŞTENI 5 05.43 1 05.44
7.6 45.3 90 SINAIA 8 05.52 2 05.54
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.00
9.7 60.4 85 COMARNIC 9 06.09 1 06.10
30 30
9.0 69.4 95 BREAZA HC. 7 06.17  06.18
5.2 74.6 100 CÂMPINA 2 7 06.25 1 06.26
14.2 88.8 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 06.36 1 06.37
11.7 115 BUDA 8 - - 06.45
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 5 06.50 2 06.52
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.55
4.6 114.9 BRAZI 3 - - 06.58
11.7 Crivina 7 - - 07.05
9.5 Peris 2 8 - - 07.13
13.3 120 Buftea 8 - - 07.21
30 30
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.23
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 07.28
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.39
30 30
02h 49m SUMARUL... 13 157 11
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM :550 tone.

Nr. 1631 BUCURESTI NORD - BRASOV


Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.00
9.4 CHITILA 9 - - 07.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.11
3.5 BUFTEA 2 - - 07.13
13.3 120 Peris 7 - - 07.20
9.5 Crivina 5 - - 07.25
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 07.34
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.37
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 07.40 2 07.42
6.9 120 BUDA 5 - - 07.47
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 07.54
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 08.05 1 08.06
14.2 100 Comarnic 11 - - 08.17
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 08.25
5.4 121.0 80 SINAIA 5 08.30 2 08.32
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 08.40 1 08.41
4.0 132.6 80 AZUGA 5 08.46 1 08.47
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 08.56 2 08.58
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 09.12
10.2 160.1 50** DÂRSTE 2 16 - - 09.28
6.2 166.3 95 BRAŞOV 2 9 09.37
02h 37m SUMARUL... 10 148 9
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

105
Nr. 1632 BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 08.40
6.2 100 Dârste 2 8 - - 08.48
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 09.00
9.9 26.3 50 PREDEAL 2 15 09.15 2 09.17
7.4 80 Azuga 8 - - 09.25
4.0 37.7 BUŞTENI 5 09.30 1 09.31
7.6 45.3 90 SINAIA 8 09.39 1 09.40
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 09.46
9.7 85 Comarnic 8 - - 09.54
14.2 74.6 100 CÂMPINA 2 12 10.06 1 10.07
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 10.16
11.7 120 BUDA 7 - - 10.23
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 10.28 1 10.29
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 10.32
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 10.35
11.7 Crivina 6 - - 10.41
9.5 Peris 2 7 - - 10.48
13.3 Buftea 6 - - 10.54
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 10.56
4.0 CHITILA 2 4 - - 11.00
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 11.10
02h 30m SUMARUL... 13 144 6
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM :550 tone.

Nr. 1633 BUCURESTI NORD - BRASOV


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.10
9.4 CHITILA 8 - - 15.18
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.20
3.5 140 Buftea 2 - - 15.22
13.3 Peris 6 - - 15.28
9.5 Crivina 5 - - 15.33
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 15.40
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.43
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 15.46 1 15.47
6.9 140 BUDA 5 - - 15.52
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 15.58
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 16.09 1 16.10
14.2 100 Comarnic 11 - - 16.21
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 16.29
5.4 121.0 80 SINAIA 5 16.34 1 16.35
7.6 128.6 90 BUŞTENI 7 16.42 1 16.43
4.0 80 Azuga 4 - - 16.47
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 16.56 2 16.58
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 17.12
10.2 160.1 50** DÂRSTE 2 15 - - 17.27
6.2 166.3 100 BRAŞOV 2 9 17.36
02h 26m SUMARUL... 10 140 6
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM: 550 tone.

106
Nr. 1634 BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 11.20
6.2 100 Dârste 2 9 - - 11.29
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 11.41
9.9 26.3 50 PREDEAL 2 15 11.56 2 11.58
7.4 80 Azuga 9 12.07 1 12.08
4.0 Buşteni 6 12.14 1 12.15
7.6 45.3 90 SINAIA 8 12.23 2 12.25
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 12.31
9.7 85 Comarnic 9 12.40 1 12.41
30 30
9.0 100 Breaza hc. 7 12.48  12.49
5.2 74.6 CÂMPINA 2 7 12.56 1 12.57
14.2 110 Floreşti Prahova 10 13.07 1 13.08
11.7 120 BUDA 7 - - 13.15
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 13.20 2 13.22
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 13.25
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 13.28
11.7 Crivina 6 - - 13.34
9.5 Peris 2 7 - - 13.41
13.3 Buftea 6 - - 13.47
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.49
4.0 CHITILA 2 4 - - 13.53
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 14.04
30 30
02h 44m SUMARUL... 13 152 11
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM :550 tone.

Nr. 1636 BRASOV - BUCURESTI NORD


Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 14.15
6.2 100 Dârste 2 9 - - 14.24
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 14.36
9.9 26.3 50 PREDEAL 2 15 14.51 2 14.53
7.4 33.7 80 AZUGA 9 15.02 1 15.03
4.0 37.7 BUŞTENI 6 15.09 1 15.10
7.6 45.3 90 SINAIA 8 15.18 1 15.19
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 15.25
9.7 60.4 85 COMARNIC 9 15.34 1 15.35
30 30
9.0 95 Breaza hc. 7 15.42  15.43
5.2 74.6 100 CÂMPINA 2 7 15.50 1 15.51
14.2 110 Floreşti Prahova 10 16.01 1 16.02
11.7 115 BUDA 8 - - 16.10
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 5 16.15 2 16.17
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 16.20
4.6 114.9 BRAZI 3 - - 16.23
11.7 Crivina 7 - - 16.30
9.5 Peris 2 7 - - 16.37
13.3 149.4 120 BUFTEA 9 16.46 1 16.47
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 16.50
4.0 CHITILA 2 4 - - 16.54
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 17.04
30 30
02h 49m SUMARUL... 13 157 11
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

107
Nr. 1638 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Ramură pentru tren 1642(1942).
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 19.17
6.6 120 Cluj Napoca Est 9 - - 19.26
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 - - 19.32
0.8 100 Ram. Cojocna 2 - - 19.34
8.1 Jucu Hm. 6 - - 19.40
7.2 100* Bonţida Hm. 5 - - 19.45
6.5 Iclod Hm. 9 - - 19.54
10.0 44.9 50** GHERLA 14 20.08 2 20.10
13.9 58.8 DEJ CĂLĂTORI 2 20 20.30
01h 13m SUMARUL... 4 71 2
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Nr. 1639 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA


Ramură de la tren 1641(1941).
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DEJ CĂLĂTORI 06.27
13.9 13.9 GHERLA 16 06.43 2 06.45
10.0 70* Iclod Hm. 2 13 - - 06.58
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 07.07
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 07.14
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 07.20
0.8 46.5 APAHIDA 2 - - 07.22
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 07.28
6.6 58.8 120 CLUJ NAPOCA 9 07.37
01h 10m SUMARUL... 4 68 2
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

108
Nr. 1641 BUCURESTI NORD - BRASOV - DEDA - DEJ CALATORI - BAIA MARE
Nu circula în perioada 26/27.04.2019 - 01/02.05.2019 .
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.05
9.4 CHITILA 9 - - 21.14
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.16
3.5 16.9 BUFTEA 2 - - 21.18
13.3 120 Peris 7 - - 21.25
9.5 Crivina 6 - - 21.31
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 21.39
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.42
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 21.45 2 21.47
6.9 120 BUDA 6 - - 21.53
11.7 77.5 FLOREŞTI PRAHOVA 7 22.00 1 22.01
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 12 22.13 1 22.14
14.2 100 Comarnic 11 - - 22.25
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 22.34
5.4 121.0 80 SINAIA 5 22.39 1 22.40
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 22.48 1 22.49
4.0 132.6 80 AZUGA 5 22.54 1 22.55
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 23.04 2 23.06
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 23.20
10.2 50** Dârste 2 15 - - 23.35
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 9 23.44 11 23.55
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 00.04
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 00.11
8.6 Ozun Hm. 6 - - 00.17
7.6 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 00.23 1 00.24
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 00.31
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 00.41
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 00.49
6.1 232.8 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 00.56 1 00.57
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 01.04
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 01.11
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 01.15
7.8 261.3 MIERCUREA CIUC 2 9 01.24 2 01.26
8.2 269.5 SICULENI 8 01.34 3 01.37
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 01.44
10.0 286.6 IZVORU OLTULUI 9 01.53 1 01.54
10.9 297.5 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 15 02.09 1 02.10
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 02.21
9.0 316.6 GHEORGHENI 7 02.28 1 02.29
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 02.33
7.6 Ditrău 5 - - 02.38
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 02.45
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 10 - - 02.55
6.0 350.6 65 TOPLIŢA 7 03.02 1 03.03
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 03.17
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 03.33
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 03.49
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 03.54
3.9 394.5 DEDA 2 6 04.00 4 04.04
7.6 70 Râpa de Jos Hm. 2 12 - - 04.16
10.0 Monor Gledin 11 - - 04.27
11.4 Şieu Hm. 2 13 - - 04.40
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 04.48

109
Tren nr. 1641
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.5 70 Mărişelu Hm. 8 - - 04.48
9.3 441.3 SĂRĂŢEL HM. 2 13 05.01 11 05.12
6.3 447.6 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 1 7 - - 05.19
11.2 90 Şintereag Hm. 9 - - 05.28
7.4 466.2 BECLEAN PE SOMEŞ 8 05.36 2 05.38
5.1 80** Coldău Hm. 3 11 - - 05.49
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 05.59
9.0 Dej Triaj 11 - - 06.10
1.6 Ram. Dej Gr. B 4 - - 06.14
1.1 490.8 80 DEJ CĂLĂTORI  3 06.17 24 06.41
1.2 Ram. Dej 3 - - 06.44
5.1 Căşeiu Hm. 6 - - 06.50
30 30
6.4 Câţcău h. 7 06.57  06.58
10.7 514.2 GÂLGĂU 11 07.09 1 07.10
16.1 530.3 85 ILEANDA 2 19 07.29 1 07.30
6.9 537.2 Răstoci Hm. 1 8 07.38 1 07.39
6.7 Letca Hm. 8 07.47 1 07.48
4.6 Cuciulat Hm. 7 - - 07.55
3.5 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 08.00
8.2 Surduc Sălaj Hm. 11 - - 08.11
6.8 567.0 85 JIBOU 2 9 08.20 2 08.22
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 10 - - 08.32
8.7 585.0 85 BENESAT HM. 8 08.40 1 08.41
8.8 593.8 ULMENI SĂLAJ 9 08.50 1 08.51
5.9 Mireşu Mare PM. 7 08.58 1 08.59
10.5 610.2 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 11 09.10 1 09.11
11.5 100 Ram. Buşag 10 - - 09.21
3.1 624.8 BAIA MARE 1 5 09.26
30 30
12h 21m SUMARUL... 30 658 82
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Brasov =800 tone;
Brasov - Sărăţel = 700 tone;
Saratel - Dej Calatori = 600 tone;
Dej Calatori - Baia Mare = 500 tone.
Statia Braşov detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Statia Saratel detaseaza grupa de vagoane pentru Bistrita Nord- tren 1648
Statia Dej Calatori detaseaza grupa de vagoane pentru Cluj Napoca, tren 1639.

Nr. 1648 SĂRĂŢEL - BISTRIŢA NORD


Ramură de la tren 1641 sau 1941.
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 17.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SĂRĂŢEL HM. 05.20
10.7 10.7 80 BISTRIŢA NORD 14 05.34
00h 14m SUMARUL... 0 14 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 250 tone.

110
Nr. 1642 BAIA MARE - DEJ CALATORI - DEDA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circula în perioada 25/26.04 - 30.04/01.05.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 17.52
3.1 Ram. Buşag 5 - - 17.57
11.5 14.6 100 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 10 18.07 1 18.08
10.5 Mireşu Mare PM. 10 18.18 1 18.19
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 7 18.26 1 18.27
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 9 18.36 1 18.37
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 - - 18.45
9.3 57.8 100 JIBOU  1 10 18.55 12 19.07
6.8 85 Surduc Sălaj Hm. 8 - - 19.15
8.2 Băbuţeni Hm. 11 - - 19.26
3.5 50 Cuciulat Hm. 5 - - 19.31
4.6 Letca Hm. 7 19.38 1 19.39
6.7 Răstoci Hm. 2 9 - - 19.48
6.9 94.5 ILEANDA 1 8 19.56 1 19.57
16.1 110.6 85 GÂLGĂU 2 18 20.15 1 20.16
30 30
10.7 Câţcău h. 11 20.27  20.28
6.4 Căşeiu Hm. 6 - - 20.34
5.1 Ram. Dej 6 - - 20.40
1.2 134.0 80 DEJ CĂLĂTORI 3 20.43 16 20.59
1.1 Ram. Dej Gr. B 3 - - 21.02
1.6 136.7 Dej Triaj 4 - - 21.06
9.0 70** Reteag Hm. 9 - - 21.15
7.8 Coldău Hm. 8 - - 21.23
5.1 158.6 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 21.32 3 21.35
7.4 Şintereag Hm. 8 - - 21.43
11.2 177.2 90 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 9 - - 21.52
6.3 183.5 SĂRĂŢEL HM. 1 7 21.59 2 22.01
9.3 Mărişelu Hm. 2 13 - - 22.14
8.5 Şieu Hm. 8 - - 22.22
11.4 Monor Gledin 2 13 - - 22.35
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 10 - - 22.45
7.6 230.3 DEDA 2 11 22.56 6 23.02
3.9 Deda Bistra Hm. 5 - - 23.07
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 23.12
12.7 Lunca Bradului Hm. 16 - - 23.28
12.7 50 Stânceni Hm. 16 - - 23.44
9.3 274.2 TOPLIŢA 12 23.56 2 23.58
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 00.05
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 00.15
8.5 80 Ditrău 7 - - 00.22
7.6 Lăzarea Hm. 6 - - 00.28
4.4 308.2 100 GHEORGHENI 4 00.32 3 00.35
9.0 317.2 VOŞLĂBENI HM. 8 - - 00.43
10.1 327.3 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 12 00.55 5 01.00
10.9 338.2 IZVORU OLTULUI 16 01.16 1 01.17
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 01.28
7.1 355.3 SICULENI 8 01.36 4 01.40
8.2 363.5 MIERCUREA CIUC 8 01.48 2 01.50
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 01.57
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 02.01
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 02.08
5.7 392.0 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 02.15 1 02.16
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 02.23

111
Tren nr. 1642
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.1 65 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 02.23
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 02.31
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 02.41
9.5 426.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 02.50 2 02.52
7.6 Ozun Hm. 6 - - 02.58
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 03.04
8.7 Hărman 7 - - 03.11
7.2 458.5 70 BRAŞOV  9 03.20 12 03.32
6.2 100 Dârste 2 8 - - 03.40
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 03.52
9.9 484.8 50 PREDEAL 2 15 04.07 2 04.09
7.4 80 Azuga 8 - - 04.17
4.0 Buşteni 4 - - 04.21
7.6 503.8 90 SINAIA 8 04.29 2 04.31
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 04.37
9.7 85 Comarnic 8 - - 04.45
14.2 533.1 95 CÂMPINA 2 12 04.57 2 04.59
14.2 547.3 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 05.09 1 05.10
11.7 115 BUDA 7 - - 05.17
6.9 565.9 120 PLOIEŞTI VEST 5 05.22 2 05.24
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 05.27
4.6 573.4 BRAZI 3 - - 05.30
11.7 Crivina 7 - - 05.37
9.5 Peris 2 7 - - 05.44
13.3 120 BUFTEA 8 - - 05.52
30 30
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 05.54
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 05.59
9.4 624.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 12 06.11
30 30
12h 19m SUMARUL... 33 651 87
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Baia Mare - Dej Calatori =400 tone
Dej Calatori - Bucuresti Nord = 550 tone.

Statia Dej Calatori ataseaza grupa de vagoane de la Cluj Napoca ( tr. 1638)

112
Nr. 1643 BUCURESTI NORD - BRASOV - BECLEAN PE SOMES
Nu circula în zilele de 24/25.12.2018, 27/28.04.2019 şi 16/17.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.00
9.4 CHITILA 9 - - 18.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.11
3.5 BUFTEA 2 - - 18.13
13.3 120 Peris 7 - - 18.20
9.5 Crivina 6 - - 18.26
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 18.34
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 18.37
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 18.40 2 18.42
6.9 120 BUDA 6 - - 18.48
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 18.55
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 19.06 1 19.07
30 30
5.2 96.9 100 BREAZA HC. 5 19.12  19.13
9.0 105.9 COMARNIC 8 19.21 1 19.22
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 19.31
5.4 121.0 80 SINAIA 5 19.36 2 19.38
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 19.46 1 19.47
4.0 132.6 80 AZUGA 5 19.52 1 19.53
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 20.02 2 20.04
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 20.18
10.2 50** Dârste 2 15 - - 20.33
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 8 20.41 12 20.53
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 21.02
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 21.09
8.6 Ozun Hm. 6 - - 21.15
7.6 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 21.21 2 21.23
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 21.30
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 21.40
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 21.48
6.1 232.8 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 21.55 1 21.56
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 22.03
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 22.10
6.0 100 Sâncrăieni Hm.  6 22.16 7 22.23
7.8 261.3 MIERCUREA CIUC 2 11 22.34 4 22.38
8.2 269.5 SICULENI 8 22.46 5 22.51
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 22.58
10.0 Izvoru Oltului 10 23.08 7 23.15
10.9 70 Izvoru Mureşului Hm. 16 23.31 1 23.32
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 23.43
9.0 316.6 GHEORGHENI 7 23.50 2 23.52
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 23.56
7.6 Ditrău 5 - - 00.01
8.5 80 Subcetate Mureş Hm.  9 00.10 7 00.17
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 12 - - 00.29
6.0 350.6 65 TOPLIŢA 7 00.36 1 00.37
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 00.51
12.7 372.6 50 LUNCA BRADULUI HM.  17 01.08 6 01.14
12.7 Răstoliţa Hm. 18 - - 01.32
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 01.37
3.9 394.5 DEDA 2 6 01.43 3 01.46
7.6 70 Râpa de Jos Hm. 2 12 - - 01.58
10.0 Monor Gledin 10 - - 02.08
11.4 Şieu Hm. 2 13 - - 02.21
8.5 432.0 Mărişelu Hm. 8 - - 02.29
9.3 441.3 SĂRĂŢEL HM. 2 13 02.42 1 02.43
6.3 447.6 Măgheruş Şieu Hm. 1 7 - - 02.50
11.2 90 Şintereag Hm. 9 - - 02.59
7.4 466.2 BECLEAN PE SOMEŞ 8 03.07
30 30
09h 07m SUMARUL... 21 477 69
PROCENT DE FRÂNARE = 110. TONAJ MAXIM = 650 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Pe distanta Bucuresti N. - Brasov circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

113
Nr. 1644 BECLEAN PE SOMES - DEDA - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 24/25.12.2018, 27/28.04.2019 şi 16/17.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BECLEAN PE SOMEŞ 22.45
7.4 Şintereag Hm. 8 - - 22.53
11.2 90 Măgheruş Şieu Hm. 9 - - 23.02
6.3 24.9 SĂRĂŢEL HM. 1 7 23.09 20 23.29
9.3 34.2 MĂRIŞELU HM.  2 13 23.42 5 23.47
8.5 Şieu Hm. 12 - - 23.59
11.4 Monor Gledin 2 14 - - 00.13
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 12 - - 00.25
7.6 71.7 DEDA 2 13 00.38 8 00.46
3.9 Deda Bistra Hm. 5 - - 00.51
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 00.56
30 30
12.7 Lunca Bradului Hm. 16 - - 01.12
30
12.7 50 Stânceni Hm. 16 - - 01.29
9.3 115.6 TOPLIŢA 13 01.42 2 01.44
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 01.51
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 02.01
8.5 80 Ditrău 7 - - 02.08
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 02.13
4.4 149.6 100 GHEORGHENI 5 02.18 12 02.30
9.0 Voşlăbeni Hm. 8 - - 02.38
10.1 168.7 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 11 02.49 2 02.51
10.9 179.6 IZVORU OLTULUI 15 03.06 2 03.08
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 03.19
7.1 196.7 SICULENI 7 03.26 5 03.31
8.2 204.9 MIERCUREA CIUC 8 03.39 2 03.41
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 03.48
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 03.52
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 03.59
5.7 233.4 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 04.06 2 04.08
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 04.15
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 04.23
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 04.33
9.5 267.8 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 04.42 2 04.44
7.6 Ozun Hm. 6 - - 04.50
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 04.56
8.7 Hărman 7 - - 05.03
7.2 299.9 70 BRAŞOV  9 05.12 15 05.27
6.2 100 Dârste 2 9 - - 05.36
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 05.48
9.9 326.2 50 PREDEAL 2 15 06.03 2 06.05
7.4 333.6 80 AZUGA 9 06.14 2 06.16
4.0 337.6 BUŞTENI 6 06.22 2 06.24
7.6 345.2 90 SINAIA 9 06.33 2 06.35
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.41
9.7 360.3 85 COMARNIC 9 06.50 1 06.51
9.0 369.3 95 BREAZA HC. 8 06.59 1 07.00
5.2 374.5 100 CÂMPINA 2 7 07.07 2 07.09
14.2 388.7 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 07.19 1 07.20
11.7 115 Buda 8 - - 07.28
6.9 407.3 120 PLOIEŞTI VEST 5 07.33 3 07.36
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.39
4.6 414.8 120 BRAZI 3 - - 07.42
11.7 Crivina 7 - - 07.49

114
Tren nr. 1644
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
11.7 Crivina 7 - - 07.49
9.5 Peris 2 8 - - 07.57
13.3 120 Buftea 8 - - 08.05
30 30
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.07
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 08.12
9.4 466.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.23
09h 38m SUMARUL... 24 485 93
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Beclean pe Somes - Saratel = 450 tone.
Saratel - Bucuresti Nord = 550 tone.
Statia Saratel ataseaza grupa de la Bistrita, tren 1649
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco.
Se formeaza din tren regio 4136.

Nr. 1649 BISTRIŢA NORD - SĂRĂŢEL


Ramură pentru tren 1644
Nu circula în zilele de 24.12.2018, 27.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BISTRIŢA NORD 22.30
10.7 10.7 80 SĂRĂŢEL HM. 12 22.42
00h 12m SUMARUL... 0 12 0
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 250 tone.

115
Nr. 1645 BUCURESTI NORD - BRASOV - DEDA - TÂRGU MURES
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.15
9.4 CHITILA 9 - - 12.24
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.26
3.5 16.9 BUFTEA 2 - - 12.28
13.3 120 Peris 7 - - 12.35
9.5 Crivina 5 - - 12.40
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 12.49
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 12.52
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 12.55 2 12.57
6.9 120 BUDA 5 - - 13.02
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 13.09
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 13.20 1 13.21
14.2 100 Comarnic 11 - - 13.32
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 13.40
5.4 121.0 80 SINAIA 5 13.45 2 13.47
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 13.55 1 13.56
4.0 132.6 80 AZUGA 5 14.01 1 14.02
7.4 140.0 PREDEAL 2 10 14.12 2 14.14
9.9 149.9 50 TIMIŞU DE SUS HM. 15 14.29 1 14.30
10.2 50** Dârste 2 16 - - 14.46
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 9 14.55 16 15.11
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 15.20
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 15.27
8.6 Ozun Hm. 6 - - 15.33
7.6 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 15.39 2 15.41
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 15.48
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 15.58
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 16.06
6.1 232.8 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 16.13 2 16.15
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 16.22
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 16.29
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 16.33
7.8 261.3 MIERCUREA CIUC 2 9 16.42 2 16.44
8.2 269.5 SICULENI 8 16.52 5 16.57
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm.  9 17.06 7 17.13
10.0 Izvoru Oltului 12 17.25 2 17.27
10.9 70 Izvoru Mureşului Hm. 16 17.43 2 17.45
10.1 Voşlăbeni Hm. 12 - - 17.57
9.0 316.6 GHEORGHENI 8 18.05 2 18.07
4.4 321.0 100 LĂZAREA HM.  6 18.13 1 18.14
7.6 Ditrău 6 - - 18.20
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 18.27
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 10 - - 18.37
6.0 350.6 65 TOPLIŢA 7 18.44 2 18.46
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 19.00
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 19.16
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 19.32
5.3 390.6 70 DEDA BISTRA HM.  7 19.39 6 19.45
3.9 394.5 DEDA 2 8 19.53 20 20.13
5.9 400.4 100 ALUNIŞ MUREŞ HM  7 20.20 7 20.27
16.1 416.5 REGHIN 2 15 20.42 2 20.44
17.2 70 Dumbrăvioara Hm. 17 - - 21.01
11.0 80 Târgu Mureş Nord Hm. 11 - - 21.12
4.1 448.8 50 TÂRGU MUREŞ 6 21.18
09h 03m SUMARUL... 16 455 88
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : 550 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru tren 1539.

116
Nr. 1646 TÂRGU MURES - DEDA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 13.33
4.1 50 Târgu Mureş Nord Hm. 7 - - 13.40
11.0 80 Dumbrăvioara Hm. 11 - - 13.51
17.2 32.3 70 REGHIN 17 14.08 2 14.10
16.1 100 Aluniş Mureş Hm. 15 - - 14.25
5.9 54.3 DEDA 2 7 14.32 12 14.44
3.9 70 Deda Bistra Hm. 5 - - 14.49
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 14.54
30 30
12.7 Lunca Bradului Hm. 16 - - 15.10
30
12.7 50 Stânceni Hm. 16 - - 15.27
9.3 98.2 TOPLIŢA 12 15.39 2 15.41
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 15.48
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 10 - - 15.58
8.5 80 Ditrău 7 - - 16.05
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 16.10
4.4 132.2 100 GHEORGHENI 4 16.14 2 16.16
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 16.23
10.1 151.3 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 12 16.35 7 16.42
10.9 162.2 IZVORU OLTULUI 16 16.58 1 16.59
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 17.10
7.1 179.3 SICULENI 7 17.17 3 17.20
8.2 187.5 MIERCUREA CIUC 8 17.28 2 17.30
30 30
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 6 - - 17.36
30
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 17.40
30
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 17.47
30
5.7 216.0 65 BĂILE TUŞNAD HM. 6 17.54 1 17.55
30 30
6.1 222.1 BICSADU OLTULUI HM.  8 18.03  18.04
30 30
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 18.12
30
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 18.22
30
9.5 250.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 8 18.31 1 18.32
7.6 Ozun Hm. 6 - - 18.38
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 18.44
8.7 275.3 HĂRMAN  8 18.52 5 18.57
7.2 282.5 70 BRAŞOV  11 19.08 12 19.20
6.2 100 Dârste 2 9 - - 19.29
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 19.41
9.9 308.8 50 PREDEAL 2 15 19.56 2 19.58
7.4 316.2 80 AZUGA 9 20.07 1 20.08
4.0 320.2 BUŞTENI 6 20.14 1 20.15
7.6 327.8 90 SINAIA 9 20.24 1 20.25
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 20.31
9.7 85 Comarnic 8 - - 20.39
14.2 357.1 95 CÂMPINA 2 12 20.51 1 20.52
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 21.01
11.7 115 BUDA 7 - - 21.08
6.9 389.9 120 PLOIEŞTI VEST 5 21.13 2 21.15
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.18
4.6 397.4 BRAZI 3 - - 21.21
11.7 Crivina 7 - - 21.28
9.5 120 Peris 2 7 - - 21.35
13.3 BUFTEA 8 - - 21.43
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.45
4.0 CHITILA 2 4 - - 21.49
9.4 448.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 22.00
30 30
08h 27m SUMARUL... 19 448 58
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco.

117
Nr. 1653 BUCUREŞTI NORD - SUCEAVA - VATRA DORNEI BĂI
Nu circulă in zilele de 24/ 25.12.2018, 27/28.04.2019 şi 15/16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.35
9.4 CHITILA 9 - - 21.44
30 30
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.46
30
3.5 120 BUFTEA 2 - - 21.49
13.3 Peris 7 - - 21.56
9.5 Crivina 5 - - 22.01
11.7 Brazi 2 8 - - 22.09
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 22.16
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 22.23 2 22.25
4.3 Ploieşti Est 1 6 - - 22.31
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 22.39
5.6 Cricov Hm. 5 - - 22.44
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 22.52
7.4 93.8 MIZIL 7 22.59 2 23.01
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 23.10
12.0 Ulmeni 10 - - 23.20
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 23.32
2.5 128.8 BUZĂU 3 23.35 2 23.37
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 23.40
8.6 Boboc Hm. 7 - - 23.47
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 23.56
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 00.09 2 00.11
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 00.26
7.2 Gugeşti 6 - - 00.32
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 00.40
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 00.49 2 00.51
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 01.04
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 01.11
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 01.13 2 01.15
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 01.22
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 01.29
11.0 245.0 ADJUD 4 13 01.42 2 01.44
13.7 Sascut Hm. 8 - - 01.52
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 01.57
14.8 Faraoani Hm. 1 9 - - 02.06
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 02.13
10.8 303.2 BACĂU  1 8 02.21 9 02.30
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 02.39
9.0 Galbeni 5 - - 02.44
11.2 120 Săcueni Roman Hm. 1 7 - - 02.51
11.6 347.0 ROMAN 8 02.59 1 03.00
8.1 Săbăoani Hm. 1 6 - - 03.06
7.1 Mirceşti 4 - - 03.10
14.1 Muncel Hm. 8 - - 03.18
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 03.23
2.3 387.2 PAŞCANI 2 4 03.27 2 03.29
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 03.36
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 03.44 1 03.45
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 03.53
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 04.01 1 04.02
6.6 Văratec Hm. 5 - - 04.07
8.2 447.8 SUCEAVA 2 7 04.14 15 04.29
5.0 452.8 70 SUCEAVA VEST 7 - - 04.36

118
Tren nr. 1653
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.0 452.8 70 SUCEAVA VEST 7 - - 04.36
9.4 Stroieşti 8 - - 04.44
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 04.50
13.0 482.2 BERCHIŞEŞTI HM.  12 05.02 5 05.07
7.9 Gura Humorului Hm. 2 9 - - 05.16
4.5 494.6 GURA HUMORULUI ORAŞ 6 05.22 1 05.23
6.8 Frasin Hm. 8 05.31 1 05.32
5.8 Molid Hm. 6 - - 05.38
3.3 510.5 65 VAMA 4 05.42 1 05.43
4.3 Prisaca Dornei Hm. 1 6 - - 05.49
7.5 522.3 CÂMPULUNG EST HM. 9 05.58 1 05.59
3.8 526.1 CÂMPULUNG MOLD. 6 06.05 1 06.06
3.3 Sadova Hm. 5 - - 06.11
3.0 532.4 Pojorâta Hm. 5 06.16 1 06.17
8.8 Valea Putnei P.M. 12 - - 06.29
5.9 547.1 50 Mestecăniş Hm. 9 06.38 1 06.39
5.9 Iacobeni 9 06.48 1 06.49
5.7 Argestru Hm. 9 - - 06.58
4.5 563.2 60 VATRA DORNEI 1 7 07.05 2 07.07
1.0 564.2 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 07.10
09h 35m SUMARUL... 33 517 58
PROCENT DE FRÂNARE =110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Statia Suceava detaseaza grupa vagoane pentru loco.


In perioada 12-15.10.2019 staţia Paşcani detaseaza grupă de vagoane pentru formare tr. 1968.
De la Vatra Dornei Bai h.c. la statia Vatra Dornei circula prin impingere ca G1653-2.
(Minutele întârziere datorate detaşării în staţia Paşcani se vor analiza în cont SNTFC).

Nr. G.1653-2 VATRA DORNEI BĂI - VATRA DORNEI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI BĂI HC. 07.15
1.0 1.0 30 VATRA DORNEI 5 07.20
00h 05m SUMARUL... 0 5 0
PROCENT DE FRÂNARE =110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

119
Nr. 1654 VATRA DORNEI BĂI - SUCEAVA - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă îin zilele de 24/ 25.12.2018, 27/28.04.2019 şi 15/16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI BĂI HC. 21.50
1.0 1.0 55 VATRA DORNEI 3 21.53 2 21.55
4.5 60 Argestru Hm. 6 - - 22.01
5.7 Iacobeni 8 22.09 1 22.10
5.9 17.1 Mestecăniş Hm. 1 11 22.21 1 22.22
5.9 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 22.31
8.8 31.8 POJORÂTA HM. 1 13 22.44 1 22.45
3.0 Sadova Hm. 5 - - 22.50
3.3 38.1 CÂMPULUNG MOLD. 4 22.54 2 22.56
3.8 41.9 CÂMPULUNG EST HM. 6 23.02 1 23.03
7.5 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 23.12
4.3 53.7 65 VAMA 5 23.17 1 23.18
3.3 Molid Hm. 4 - - 23.22
5.8 62.8 Frasin Hm. 7 23.29 1 23.30
6.8 69.6 GURA HUMORULUI ORAŞ 8 23.38 1 23.39
4.5 GURA HUMORULUI HM. 1 6 - - 23.45
7.9 Berchişeşti Hm. 1 7 - - 23.52
13.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 00.03
7.0 Stroieşti 6 - - 00.09
9.4 111.4 SUCEAVA VEST 8 - - 00.17
5.0 116.4 70 SUCEAVA 1 7 00.24 14 00.38
8.2 Văratec Hm. 7 - - 00.45
6.6 131.2 120 VEREŞTI 1 5 00.50 1 00.51
13.0 Liteni Hm. 8 - - 00.59
11.6 155.8 DOLHASCA 2 10 01.09 1 01.10
10.4 100 Lespezi Hm. 8 - - 01.18
10.8 177.0 PAŞCANI 1 8 01.26 2 01.28
2.3 179.3 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 01.31
8.6 Muncel Hm. 5 - - 01.36
14.1 Mirceşti 8 - - 01.44
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 01.48
8.1 217.2 ROMAN 2 7 01.55 2 01.57
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 02.05
11.2 120 Galbeni 6 - - 02.11
9.0 Iteşti Hm. 1 6 - - 02.17
12.0 261.0 BACĂU  1 9 02.26 9 02.35
10.8 Valea Seacă 7 - - 02.42
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 02.48
14.8 Orbeni Hm. 5 13 - - 03.01
9.2 Sascut Hm. 5 - - 03.06
13.7 319.2 ADJUD 8 03.14 1 03.15
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 03.25
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 03.32
6.3 344.9 MĂRĂŞEŞTI 4 10 03.42 2 03.44
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 03.46
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 03.51
11.7 364.6 80 FOCŞANI 2 15 04.06 1 04.07
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 04.14
7.3 Gugeşti 8 - - 04.22
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 04.28
14.9 401.9 RÂMNICU SĂRAT 2 16 04.44 1 04.45
11.3 Zoita Hm. 10 - - 04.55
10.7 Boboc Hm. 9 - - 05.04

120
Tren nr. 1654
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
10.7 Boboc Hm. 9 - - 05.04
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 05.13
2.9 435.4 BUZĂU 3 05.16 2 05.18
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 05.21
12.9 Ulmeni 10 - - 05.31
12.0 80 Săhăteni Hm. 2 11 - - 05.42
7.6 470.4 MIZIL 7 05.49 2 05.51
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 05.58
9.5 Cricov Hm. 8 - - 06.06
5.6 492.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 06.13
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 06.20
4.3 504.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 06.26 3 06.29
3.6 507.6 60 PLOIEŞTI TRIAJ  8 06.37 5 06.42
5.2 512.8 65 BRAZI 8 - - 06.50
11.7 Crivina 7 - - 06.57
9.5 Peris 2 7 - - 07.04
13.3 Buftea 8 - - 07.12
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.14
4.0 CHITILA 2 4 - - 07.18
9.4 564.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.29
09h 39m SUMARUL... 40 522 57
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Statia Suceava ataseaza grupa de vagoane din loco.


De la statia Vatra Dornei la Vatra Dornei Bai h.c. circula prin impingere ca G1654-1.

Nr. G.1654-1 VATRA DORNEI - VATRA DORNEI BĂI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI 21.40
1.0 1.0 30 VATRA DORNEI BĂI HC. 5 21.45
00h 05m SUMARUL... 0 5 0
PROCENT DE FRÂNARE =110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

121
Nr. 1655 BUCURESTI NORD - BACAU
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.15
9.4 CHITILA 9 - - 07.24
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.26
3.5 120 Buftea 2 - - 07.28
13.3 Peris 7 - - 07.35
9.5 Crivina 6 - - 07.41
11.7 Brazi 2 9 - - 07.50
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 07.58 4 08.02
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 08.09 2 08.11
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 08.16
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 08.24
5.6 76.9 CRICOV HM. 5 08.29 1 08.30
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 08.38
7.4 93.8 MIZIL 7 08.45 1 08.46
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 08.55
12.0 Ulmeni 10 - - 09.05
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 09.17
2.5 128.8 BUZĂU 3 09.20 2 09.22
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 09.25
8.6 Boboc Hm. 7 - - 09.32
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 09.41
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 09.54 1 09.55
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 10.10
7.2 Gugeşti 6 - - 10.16
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 10.24
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 10.33 2 10.35
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 10.48
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 10.55
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 10.57 2 10.59
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 11.06
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 11.13
11.0 245.0 ADJUD 4 13 11.26 2 11.28
13.7 Sascut Hm. 8 - - 11.36
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 11.41
14.8 120 Faraoani Hm. 1 9 - - 11.50
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 11.57
10.8 303.2 BACĂU 1 8 12.05
04h 50m SUMARUL... 22 273 17
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

122
Nr. 1656 BACĂU - MĂRĂŞEŞTI
Ramură pentru trenul 1662. Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BACĂU 16.10
10.8 Valea Seacă 8 - - 16.18
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 16.24
14.8 120 Orbeni Hm. 5 13 - - 16.37
9.2 Sascut Hm. 5 - - 16.42
13.7 58.2 ADJUD 8 16.50 1 16.51
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 17.01
8.4 80 Pădureni Putna Hm. 7 - - 17.08
6.3 83.9 MĂRĂŞEŞTI 4 10 17.18
01h 08m SUMARUL... 9 67 1
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: = 500 tone.

Nr. 1657 BUCURESTI NORD - BACAU


Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.00
9.4 CHITILA 9 - - 15.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.11
3.5 120 BUFTEA 2 - - 15.13
13.3 Peris 8 - - 15.21
9.5 Crivina 6 - - 15.27
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 15.36
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 15.44
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 15.51 2 15.53
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 15.58
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 16.06
5.6 Cricov Hm. 5 - - 16.11
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 16.19
7.4 93.8 MIZIL 7 16.26 1 16.27
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 16.36
12.0 Ulmeni 10 - - 16.46
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 16.58
2.5 128.8 BUZĂU 3 17.01 3 17.04
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 17.07
8.6 Boboc Hm. 7 - - 17.14
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 17.23
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 17.36 1 17.37
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 17.52
7.2 Gugeşti 6 - - 17.58
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 18.06
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 18.15 2 18.17
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 18.30
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 18.37
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 18.39 2 18.41
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 18.48
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 18.55
11.0 245.0 ADJUD 4 13 19.08 1 19.09
13.7 Sascut Hm. 8 - - 19.17
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 19.22
14.8 120 Faraoani Hm. 1 9 - - 19.31
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 19.38
10.8 303.2 BACĂU 1 9 19.47
04h 47m SUMARUL... 22 275 12
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

123
Nr. 1658 BACAU - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BACĂU 04.37
10.8 Valea Seacă 7 - - 04.44
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 04.50
14.8 120 Orbeni Hm. 5 13 - - 05.03
9.2 Sascut Hm. 5 - - 05.08
13.7 58.2 ADJUD 8 05.16 1 05.17
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 05.27
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 05.34
6.3 83.9 MĂRĂŞEŞTI 4 10 05.44 1 05.45
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 05.47
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 05.52
11.7 103.6 FOCŞANI 2 15 06.07 2 06.09
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 06.16
7.3 Gugeşti 8 - - 06.24
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 06.30
14.9 140.9 RÂMNICU SĂRAT 2 16 06.46 1 06.47
11.3 Zoita Hm. 10 - - 06.57
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 07.06
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 07.15
2.9 174.4 BUZĂU 3 07.18 2 07.20
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 07.23
12.9 Ulmeni 10 - - 07.33
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 07.44
7.6 209.4 MIZIL 7 07.51 1 07.52
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 07.59
9.5 Cricov Hm. 8 - - 08.07
5.6 231.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 08.14
6.8 Ploieşti Est 1 7 - - 08.21
4.3 243.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 08.27 2 08.29
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 08.36
5.2 251.8 65 BRAZI 7 - - 08.43
11.7 Crivina 7 - - 08.50
9.5 Peris 2 7 - - 08.57
13.3 BUFTEA 8 - - 09.05
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 09.07
4.0 CHITILA 2 4 - - 09.11
9.4 303.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 09.22
04h 45m SUMARUL... 27 275 10
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: = 500 tone.

124
Nr. 1660 IAŞI - TECUCI - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 05.59
2.2 2.2 65 NICOLINA 2 6 06.05 2 06.07
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 06.13
9.9 18.5 95 Bârnova Hm. 15 06.28 1 06.29
5.2 90 Grajduri 1 7 - - 06.36
6.3 Scânteia Hm. 1 5 - - 06.41
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 06.45
8.7 44.2 BUHĂIEŞTI 6 06.51 1 06.52
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 07.02
9.8 67.7 VASLUI 8 07.10 2 07.12
4.6 Munteni Hm. 6 - - 07.18
10.9 83.2 CRASNA 8 07.26 1 07.27
20.1 Banca Hm. 1 16 - - 07.43
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 07.52
7.3 119.8 BÂRLAD 1 8 08.00 2 08.02
15.0 Tutova Hm. 11 - - 08.13
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 08.20
3.8 145.7 120 NICHIŞENI  4 08.24 6 08.30
8.4 Berheci Hm. 2 8 - - 08.38
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 2 8 - - 08.46
6.1 TECUCI NORD HC.(600) 4 - - 08.50
1.7 170.1 60 TECUCI 3 08.53 18 09.11
2.1 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 09.14
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 09.19
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 7 - - 09.26
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 09.33
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 09.35
6.4 Putna Seacă Hm. 6 - - 09.41
11.7 206.6 FOCŞANI 2 15 09.56 1 09.57
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 10.04
7.3 Gugeşti 8 - - 10.12
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 10.18
14.9 243.9 RÂMNICU SĂRAT 2 16 10.34 1 10.35
11.3 Zoita Hm. 10 - - 10.45
10.7 Boboc Hm. 9 - - 10.54
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 11.03
2.9 277.4 80 BUZĂU 3 11.06 2 11.08
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 11.11
12.9 Ulmeni 10 - - 11.21
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 11.32
7.6 312.4 MIZIL 7 11.39 1 11.40
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 11.47
9.5 Cricov Hm. 8 - - 11.55
5.6 334.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 12.02
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 12.09
4.3 346.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 12.15 2 12.17
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 12.24
5.2 354.8 65 BRAZI 7 - - 12.31
11.7 Crivina 7 - - 12.38
9.5 PERIS 2 7 - - 12.45
13.3 120 BUFTEA 8 - - 12.53
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.55
4.0 CHITILA 2 4 - - 12.59
9.4 406.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 13.10
07h 11m SUMARUL... 34 391 40
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : Iaşi - Tecuci = 500 tone.
Tecuci – Bucureşti N. = 650 tone.
Pe distanţa Tecuci - Bucureşti N. circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

125
Nr. 1661 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.55
9.4 CHITILA 9 - - 06.04
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.06
3.5 140 BUFTEA 2 - - 06.08
13.3 Peris 7 - - 06.15
9.5 Crivina 6 - - 06.21
11.7 51.4 BRAZI  2 9 06.30 3 06.33
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 06.41
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 6 06.47 2 06.49
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 06.54
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 07.02
5.6 Cricov Hm. 5 - - 07.07
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 07.15
7.4 Mizil 6 - - 07.21
7.6 Săhăteni Hm. 2 8 - - 07.29
12.0 Ulmeni 9 - - 07.38
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 07.50
2.5 128.8 BUZĂU 3 07.53 2 07.55
2.9 80 Buzău Ram. Boboc 3 - - 07.58
8.6 Boboc Hm. 7 - - 08.05
10.7 Zoita Hm. 9 - - 08.14
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 08.27 1 08.28
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 08.43
7.2 Gugeşti 6 - - 08.49
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 08.57
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 09.06 1 09.07
11.7 Putna Seacă Hm. 12 - - 09.19
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 09.26
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 09.28
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 09.33
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 6 - - 09.39
30 30
5.3 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 7 - - 09.46
30
2.1 236.1 TECUCI 2 09.49 14 10.03
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 10.06
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 10.10
8.2 Berheci Hm. 6 - - 10.16
8.4 120 Nichişeni 2 7 - - 10.23
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 10.26
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 10.32
15.0 286.4 BÂRLAD 2 11 10.43 1 10.44
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 10.52
9.2 Banca Hm. 6 - - 10.58
20.1 Crasna 14 - - 11.12
10.9 Munteni Hm. 1 8 - - 11.20
4.6 338.5 VASLUI 1 5 11.25 1 11.26
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 11.34
13.7 Buhăieşti 9 - - 11.43
8.7 Rebricea Hm. 1 7 - - 11.50
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 11.54
6.3 Grajduri 1 6 - - 12.00
5.2 387.7 90 BÂRNOVA HM. 7 12.07 1 12.08
9.9 95 Ciurea Hm. 9 - - 12.17
6.4 404.0 100 NICOLINA 6 12.23 1 12.24
2.2 406.2 65 IAŞI 2 6 12.30
06h 35m SUMARUL... 31 368 27
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

126
Nr. 1662 IASI - MARASESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 14.06
2.2 2.2 65 NICOLINA 2 6 14.12 2 14.14
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 14.20
9.9 18.5 95 Bârnova Hm. 15 14.35 1 14.36
5.2 90 Grajduri 1 7 - - 14.43
6.3 Scânteia Hm. 1 5 - - 14.48
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 14.52
8.7 44.2 BUHĂIEŞTI 6 14.58 1 14.59
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 15.09
9.8 67.7 VASLUI 8 15.17 2 15.19
4.6 Munteni Hm. 6 - - 15.25
10.9 83.2 CRASNA 8 15.33 1 15.34
20.1 Banca Hm. 1 16 - - 15.50
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 15.59
7.3 119.8 BÂRLAD 1 8 16.07 2 16.09
15.0 Tutova Hm. 11 - - 16.20
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 16.27
3.8 120 Nichişeni 3 - - 16.30
8.4 Berheci Hm. 2 7 - - 16.37
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 2 7 - - 16.44
5.8 Tecuci Ram. Frunzeasca 5 - - 16.49
0.3 168.4 30 TECUCI NORD HC.(605) 1 16.50 1 16.51
0.9 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 16.54
5.3 Cosmeşti Hm. 6 - - 17.00
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 8 - - 17.08
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 17.15
1.5 186.2 MĂRĂŞEŞTI 2 17.17 15 17.32
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 17.34
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 17.39
11.7 205.9 FOCŞANI 2 15 17.54 1 17.55
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 18.02
7.3 Gugeşti 8 - - 18.10
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 18.16
14.9 243.2 RÂMNICU SĂRAT 2 16 18.32 1 18.33
11.3 80 Zoita Hm. 10 - - 18.43
10.7 Boboc Hm. 9 - - 18.52
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 19.01
2.9 276.7 BUZĂU 3 19.04 1 19.05
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 19.08
12.9 Ulmeni 10 - - 19.18
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 19.29
7.6 311.7 MIZIL 7 19.36 1 19.37
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 19.44
9.5 Cricov Hm. 8 - - 19.52
5.6 334.2 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 19.59
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 20.06
4.3 345.3 PLOIEŞTI SUD 2 6 20.12 1 20.13
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 20.20
5.2 354.1 65 BRAZI 7 - - 20.27
11.7 Crivina 7 - - 20.34
9.5 Peris 2 7 - - 20.41
13.3 120 BUFTEA 8 - - 20.49
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 20.51
4.0 CHITILA 2 4 - - 20.55
9.4 405.5 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 21.06
07h 00m SUMARUL... 34 390 30
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Iasi - Marasesti = 500 tone;
Marasesti - Bucuresti Nord = 800.
Statia Marasesti ataseaza grupa de vagoane de la Bacau - tren 1656.

127
Nr. 1663 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.55
9.4 CHITILA 9 - - 12.04
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.06
3.5 120 BUFTEA 2 - - 12.08
13.3 Peris 7 - - 12.15
9.5 Crivina 6 - - 12.21
11.7 51.4 BRAZI  2 9 12.30 2 12.32
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 12.39
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 12.46 1 12.47
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 12.52
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 13.00
5.6 Cricov Hm. 5 - - 13.05
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 13.13
7.4 93.8 MIZIL 7 13.20 1 13.21
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 13.30
12.0 Ulmeni 10 - - 13.40
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 13.52
2.5 128.8 BUZĂU 3 13.55 1 13.56
2.9 80 Buzău Ram. Boboc 3 - - 13.59
8.6 Boboc Hm. 7 - - 14.06
10.7 Zoita Hm. 9 - - 14.15
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 14.28 1 14.29
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 14.44
7.2 Gugeşti 6 - - 14.50
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 14.58
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 15.07 2 15.09
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 15.22
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 15.29
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 15.31
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 15.36
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 7 - - 15.43
30 30
5.3 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 7 - - 15.50
30
2.1 236.1 TECUCI 2 15.53 12 16.05
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 16.08
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 16.12
8.2 Berheci Hm. 6 - - 16.18
8.4 260.5 120 NICHIŞENI  2 8 16.26 5 16.31
3.8 Ghidigeni Hm. 4 - - 16.35
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 16.41
15.0 286.4 BÂRLAD 2 11 16.52 2 16.54
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 17.02
9.2 Banca Hm. 6 - - 17.08
20.1 323.0 CRASNA 15 17.23 1 17.24
10.9 Munteni Hm. 1 9 - - 17.33
4.6 338.5 VASLUI 1 5 17.38 7 17.45
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 17.53
13.7 362.0 BUHĂIEŞTI 10 18.03 1 18.04
8.7 Rebricea Hm. 1 8 - - 18.12
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 18.16
6.3 Grajduri 1 7 - - 18.23
5.2 90 Bârnova Hm. 7 18.30 1 18.31
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 18.40
6.4 404.0 100 NICOLINA 6 18.46 2 18.48
2.2 406.2 65 IAŞI 2 6 18.54
06h 59m SUMARUL... 31 380 39
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

128
Nr. 1664 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 16.40
2.2 2.2 65 NICOLINA 2 6 16.46 1 16.47
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 16.53
9.9 95 Bârnova Hm. 11 - - 17.04
5.2 90 Grajduri 1 6 - - 17.10
6.3 Scânteia Hm. 1 6 - - 17.16
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 17.20
8.7 Buhăieşti 6 - - 17.26
13.7 100 Bălteni Hm. 9 - - 17.35
9.8 67.7 VASLUI 7 17.42 2 17.44
4.6 Munteni Hm. 6 - - 17.50
10.9 Crasna 7 - - 17.57
20.1 Banca Hm. 1 14 - - 18.11
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 18.20
7.3 119.8 BÂRLAD 1 8 18.28 2 18.30
15.0 Tutova Hm. 11 - - 18.41
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 18.48
3.8 120 Nichişeni 3 - - 18.51
8.4 Berheci Hm. 2 7 - - 18.58
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 2 7 - - 19.05
6.1 Tecuci Nord hc.(600) 4 - - 19.09
1.7 170.1 60 TECUCI 3 19.12 13 19.25
2.1 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 19.28
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 19.33
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 8 - - 19.41
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 19.48
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 19.50
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 19.55
11.7 206.6 FOCŞANI 2 15 20.10 2 20.12
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 20.19
7.3 Gugeşti 8 - - 20.27
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 20.33
14.9 243.9 RÂMNICU SĂRAT 2 16 20.49 1 20.50
11.3 Zoita Hm. 11 - - 21.01
10.7 Boboc Hm. 9 - - 21.10
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 21.19
2.9 277.4 80 BUZĂU 3 21.22 2 21.24
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 21.27
12.9 Ulmeni 10 - - 21.37
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 21.49
7.6 Mizil 7 - - 21.56
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 22.03
9.5 Cricov Hm. 8 - - 22.11
5.6 334.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 22.18
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 22.25
4.3 346.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 22.31 2 22.33
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 22.40
5.2 354.8 65 BRAZI 7 - - 22.47
11.7 Crivina 6 - - 22.53
9.5 PERIS 2 7 - - 23.00
13.3 140 BUFTEA 6 - - 23.06
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.08
4.0 CHITILA 2 4 - - 23.12
9.4 406.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 23.23
06h 43m SUMARUL... 34 378 25
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

129
Nr. 1665 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Nu circulă în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.05
9.4 CHITILA 9 - - 16.14
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.16
3.5 120 BUFTEA 2 - - 16.18
13.3 Peris 7 - - 16.25
9.5 Crivina 6 - - 16.31
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 16.40
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 16.48
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 16.55 2 16.57
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 17.02
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 17.10
5.6 Cricov Hm. 5 - - 17.15
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 17.23
7.4 93.8 MIZIL 7 17.30 1 17.31
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 17.40
12.0 Ulmeni 10 - - 17.50
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 18.02
2.5 128.8 BUZĂU 3 18.05 2 18.07
2.9 80 Buzău Ram. Boboc 3 - - 18.10
8.6 Boboc Hm. 7 - - 18.17
10.7 Zoita Hm. 9 - - 18.26
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 18.39 1 18.40
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 18.55
7.2 Gugeşti 6 - - 19.01
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 19.09
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 19.18 2 19.20
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 19.33
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 19.40
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 19.42
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 19.47
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 7 - - 19.54
30 30
5.3 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 7 - - 20.01
30
2.1 236.1 TECUCI 2 20.04 12 20.16
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 20.19
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 20.23
8.2 Berheci Hm. 6 - - 20.29
8.4 120 Nichişeni 2 7 - - 20.36
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 20.39
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 20.45
15.0 286.4 BÂRLAD 2 11 20.56 2 20.58
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 21.06
9.2 Banca Hm. 6 - - 21.12
20.1 323.0 CRASNA 15 21.27 1 21.28
10.9 Munteni Hm. 1 9 - - 21.37
4.6 338.5 VASLUI 1 5 21.42 2 21.44
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 21.52
13.7 362.0 BUHĂIEŞTI 10 22.02 1 22.03
8.7 Rebricea Hm. 1 8 - - 22.11
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 22.15
6.3 Grajduri 1 7 - - 22.22
5.2 90 Bârnova Hm. 7 22.29 1 22.30
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 22.39
6.4 404.0 100 NICOLINA 6 22.45 1 22.46
2.2 406.2 65 IAŞI 2 6 22.52
06h 47m SUMARUL... 31 379 28
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

130
Nr. 1667 BUCURESTI NORD -TECUCI - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 22.50
9.4 CHITILA 9 - - 22.59
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.01
3.5 120 BUFTEA 2 - - 23.03
13.3 Peris 7 - - 23.10
9.5 Crivina 6 - - 23.16
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 23.25
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 23.33
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 23.40 2 23.42
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 23.47
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 23.55
5.6 Cricov Hm. 5 - - 00.00
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 00.08
7.4 93.8 MIZIL 7 00.15 2 00.17
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 00.26
12.0 Ulmeni 10 - - 00.36
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 00.48
2.5 128.8 BUZĂU 3 00.51 2 00.53
2.9 80 Buzău Ram. Boboc 3 - - 00.56
8.6 Boboc Hm. 7 - - 01.03
10.7 Zoita Hm. 9 - - 01.12
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 01.25 2 01.27
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 01.42
7.2 Gugeşti 6 - - 01.48
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 01.56
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 02.05 2 02.07
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 02.20
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 8 - - 02.28
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 02.30
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 02.35
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 7 - - 02.42
30 30
5.3 234.0 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 7 - - 02.49
30
2.1 236.1 TECUCI 2 02.52 14 03.06
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 03.09
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 03.13
8.2 Berheci Hm. 6 - - 03.19
8.4 120 Nichişeni 2 7 - - 03.26
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 03.29
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 03.35
15.0 286.4 BÂRLAD 2 11 03.46 1 03.47
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 03.55
9.2 Banca Hm. 6 - - 04.01
20.1 323.0 CRASNA 15 04.16 1 04.17
10.9 Munteni Hm. 1 9 - - 04.26
4.6 338.5 VASLUI 1 5 04.31 1 04.32
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 04.40
13.7 362.0 BUHĂIEŞTI 10 04.50 1 04.51
8.7 Rebricea Hm. 1 8 - - 04.59
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 05.03
6.3 Grajduri 1 7 - - 05.10
5.2 90 Bârnova Hm. 7 05.17 1 05.18
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 05.27
6.4 404.0 100 NICOLINA 6 05.33 1 05.34
2.2 406.2 65 IAŞI 2 6 05.40
06h 50m SUMARUL... 31 380 30
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

131
Nr. 1668 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 23.15
2.2 2.2 65 NICOLINA 2 6 23.21 2 23.23
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 23.29
9.9 18.5 95 BÂRNOVA HM. 15 23.44 1 23.45
5.2 90 Grajduri 1 7 - - 23.52
6.3 Scânteia Hm. 1 5 - - 23.57
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 00.01
8.7 44.2 BUHĂIEŞTI 6 00.07 1 00.08
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 00.18
9.8 67.7 VASLUI 8 00.26 9 00.35
4.6 Munteni Hm. 7 - - 00.42
10.9 83.2 CRASNA 8 00.50 1 00.51
20.1 Banca Hm. 1 16 - - 01.07
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 01.16
7.3 119.8 BÂRLAD 1 8 01.24 4 01.28
15.0 Tutova Hm. 11 - - 01.39
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 01.46
3.8 120 Nichişeni 3 - - 01.49
8.4 Berheci Hm. 2 7 - - 01.56
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 2 7 - - 02.03
6.1 Tecuci Nord hc.(600) 4 - - 02.07
1.7 170.1 60 TECUCI 3 02.10 13 02.23
2.1 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 02.26
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 02.31
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 8 - - 02.39
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 02.46
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 02.48
6.4 Putna Seacă Hm. 6 - - 02.54
11.7 206.6 FOCŞANI 2 15 03.09 2 03.11
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 03.18
7.3 Gugeşti 8 - - 03.26
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 03.32
14.9 243.9 RÂMNICU SĂRAT 2 16 03.48 1 03.49
11.3 Zoita Hm. 10 - - 03.59
10.7 Boboc Hm. 9 - - 04.08
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 04.17
2.9 277.4 80 BUZĂU 3 04.20 2 04.22
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 04.25
12.9 Ulmeni 10 - - 04.35
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 04.46
7.6 312.4 MIZIL 7 04.53 1 04.54
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 05.01
9.5 Cricov Hm. 8 - - 05.09
5.6 334.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 05.16
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 05.23
4.3 346.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 05.29 2 05.31
3.6 60 Ploieşti Triaj 6 - - 05.37
5.2 354.8 65 BRAZI 8 - - 05.45
11.7 Crivina 8 - - 05.53
9.5 Peris 2 8 - - 06.01
13.3 Buftea 8 - - 06.09
30 30
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.11
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 06.16
9.4 406.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 06.27
07h 12m SUMARUL... 34 393 39
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Iasi - Vaslui = 750 tone.
Vaslui - Bucuresti Nord = 500 tone.
Statia Vaslui detaseaza grupa de vagoane pentru tren 6413, cu exceptia zilei de 6/ 7.
Pe distanta Iasi - Vaslui circula cu DT.

132
Nr. 1681 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.30
30 30
4.3 70 Ram. Pajura 5 - - 09.35
30
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 09.37
30
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 09.41
30
1.4 PANTELIMON 1 - - 09.42
30
3.6 Ram. Pasarea 1 - - 09.44
2.4 PASĂREA 1 - - 09.45
7.4 Brăneşti Hm. 1 4 - - 09.49
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 09.54
30 30
11.6 Săruleşti 4 - - 09.58
30
16.3 69.6 160 LEHLIU 2 8 - - 10.07
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 10.10
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 10.17
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 7 - - 10.24
12.3 Perişoru Hm. 5 - - 10.29
30 30
6.3 Jegălia 2 - - 10.31
30
9.0 Bărăganu Hm. 3 - - 10.35
9.9 146.4 FETEŞTI 2 6 - - 10.41
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 10.44
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 10.46
30 30
7.6 160 Dunărea Hm. 3 - - 10.49
30
4.8 Cernavodă Pod 3 - - 10.52
30
7.3 100 Saligny 6 - - 10.58
30
6.2 160 Mircea Vodă Hm. 3 - - 11.01
30
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 5 - - 11.06
30
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 1 - - 11.08
30 30
5.2 DOROBANŢU 2 - - 11.10
30
9.2 120 Basarabi 5 - - 11.15
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 11.19
6.1 Palas 3 - - 11.22
1.7 Constanţa P1 2 - - 11.24
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 1 4 11.28
01h 58m SUMARUL... 8 118 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

133
Nr. 1682 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 13.00
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 13.03
1.7 Palas 2 - - 13.05
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 13.08
30 30
7.3 Basarabi 3 - - 13.11
30
9.2 120 Dorobanţu 5 - - 13.16
30
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 13.19
30 30
2.8 34.6 MEDGIDIA 1 2 - - 13.21
30
10.5 160 Mircea Vodă Hm. 4 - - 13.26
6.2 Saligny 3 - - 13.29
30 30
7.3 100 Cernavodă Pod 5 - - 13.34
30
4.8 140 Dunărea Hm. 3 - - 13.37
30
7.6 160 Ovidiu Hm. 3 - - 13.40
30
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 13.42
30
4.0 78.6 FETEŞTI 1 3 - - 13.45
30
9.9 Bărăganu Hm. 5 - - 13.50
30
9.0 Jegălia 3 - - 13.54
30 30
6.3 Perişoru Hm. 2 - - 13.56
30
12.3 116.1 CIULNIŢA 1 6 - - 14.02
30
13.1 Dragoş Vodă Hm. 5 - - 14.07
30
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 14.14
30
7.9 155.4 LEHLIU 2 5 - - 14.19
30
16.3 160 Săruleşti 6 - - 14.26
30 30
11.6 Fundulea Hm. 4 - - 14.30
30
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 14.35
30
7.4 PASĂREA 1 4 - - 14.39
30
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 14.40
30
3.6 PANTELIMON 1 - - 14.42
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 14.43
8.1 Bucureşti Băneasa 4 - - 14.47
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 14.49
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 14.56
01h 56m SUMARUL... 8 116 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

134
Nr. 1683 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.00
30 30
4.3 70 Ram. Pajura 5 - - 16.05
30
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 16.07
30
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 16.11
30
1.4 PANTELIMON 1 - - 16.12
30
3.6 Ram. Pasarea 1 - - 16.14
2.4 PASĂREA 1 - - 16.15
7.4 Brăneşti Hm. 1 4 - - 16.19
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 16.24
30 30
11.6 Săruleşti 4 - - 16.28
30
16.3 69.6 160 LEHLIU 2 8 - - 16.37
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 16.40
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 16.47
13.1 108.9 CIULNIŢA 1 7 - - 16.54
12.3 Perişoru Hm. 5 - - 16.59
30 30
6.3 Jegălia 2 - - 17.01
30
9.0 Bărăganu Hm. 3 - - 17.05
9.9 146.4 FETEŞTI 2 6 - - 17.11
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 17.14
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 17.16
30 30
7.6 160 Dunărea Hm. 3 - - 17.19
30
4.8 Cernavodă Pod 3 - - 17.22
30
7.3 100 Saligny 6 - - 17.28
30
6.2 160 Mircea Vodă Hm. 3 - - 17.31
30
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 5 - - 17.36
30
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 1 - - 17.38
30 30
5.2 DOROBANŢU 2 - - 17.40
30
9.2 120 Basarabi 5 - - 17.45
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 17.49
6.1 Palas 3 - - 17.52
1.7 Constanţa P1 2 - - 17.54
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 1 4 17.58
01h 58m SUMARUL... 8 118 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

135
Nr. 1684 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 18.57
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 19.00
1.7 Palas 2 - - 19.02
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 19.05
30 30
7.3 Basarabi 3 - - 19.08
30
9.2 120 Dorobanţu 5 - - 19.13
30
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 19.16
2.8 34.6 MEDGIDIA 1 3 19.19 1 19.20
10.5 160 Mircea Vodă Hm. 6 - - 19.26
6.2 Saligny 3 - - 19.29
7.3 100 Cernavodă Pod 5 - - 19.34
4.8 140 Dunărea Hm. 3 - - 19.37
7.6 160 Ovidiu Hm. 3 - - 19.40
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 19.42
4.0 78.6 FETEŞTI 1 3 - - 19.45
9.9 Bărăganu Hm. 5 - - 19.50
30 30
9.0 Jegălia 3 - - 19.53
30
6.3 Perişoru Hm. 2 - - 19.56
12.3 116.1 CIULNIŢA 1 6 - - 20.02
13.1 Dragoş Vodă Hm. 5 - - 20.07
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 20.14
7.9 155.4 LEHLIU 2 5 - - 20.19
30 30
16.3 160 Săruleşti 6 - - 20.25
30
11.6 Fundulea Hm. 4 - - 20.30
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 20.35
7.4 PASĂREA 1 4 - - 20.39
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 20.40
3.6 PANTELIMON 2 - - 20.42
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 20.43
8.1 Bucureşti Băneasa 4 - - 20.47
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 20.49
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 7 20.56
01h 59m SUMARUL... 8 118 1
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

136
Nr. 1691 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.05
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.11
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 11.14
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 11.16
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.18
13.4 Grădinari 5 14 - - 11.32
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 11.44
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 11.50
4.8 50.9 VIDELE 1 5 11.55 1 11.56
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 11.59
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 12.02
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 12.07
6.6 Olteni 4 - - 12.11
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 12.23
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 12.32
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 12.41 2 12.43
8.2 Măldăeni Hm. 7 - - 12.50
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 12.56
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 13.04
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 1 11 13.15 1 13.16
10.2 Fărcaşele Hm. 4 12 - - 13.28
7.8 155.4 CARACAL 3 9 13.37 1 13.38
13.0 Grozăveşti Hm. 9 - - 13.47
8.6 Jianca 6 - - 13.53
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 13.59
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 14.08
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 14.12
5.0 209.0 CRAIOVA  2 6 14.18 7 14.25
5.7 Cernele  5 - - 14.30
6.4 Işalniţa 4 - - 14.34
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 14.39
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 14.45
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 14.51 1 14.52
30 30
5.5 R. 1 Turceni 4 - - 14.56
30
1.2 120 Gura Motrului Hm. 3 - - 15.00
6.3 Butoieşti Hm. 4 - - 15.04
11.1 268.9 STREHAIA 1 8 - - 15.12
2.2 271.1 STREHAIA HC. 2 15.14 1 15.15
5.7 276.8 CIOCHIUŢA HM.  2 8 15.23 4 15.27
7.0 Tâmna 3 10 - - 15.37
5.1 Igiroasa Hm. 3 - - 15.40
4.8 Prunişor Hm. 6 - - 15.46
6.1 80 Gârniţa Hm. 5 - - 15.51
3.9 303.7 BALOTA 2 6 15.57 1 15.58
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 11 - - 16.09
4.3 Post Macazuri 6 - - 16.15
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 7 - - 16.22
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 16.26
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 4 16.30 2 16.32
8.5 100 Gura Văii Hm. 1 8 - - 16.40
7.8 Vârciorova Hm. 9 - - 16.49
7.7 346.7 70 ORŞOVA 4 14 17.03 1 17.04
5.7 Valea Cernei Hm. 6 - - 17.10
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 17.15

137
Tren nr. 1691
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 17.15
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 2 9 17.24 2 17.26
1.9 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 17.29
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 17.32
30
6.7 Iablaniţa 2 9 - - 17.41
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 17.48
7.8 Domaşnea Cornea Hm. 8 - - 17.56
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 18.05
30
5.9 Teregova Hm. 2 9 - - 18.14
5.1 65 Armeniş 5 - - 18.19
6.5 Slatina Timiş 7 - - 18.26
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 18.31
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 18.37
3.5 70 Balta Sărată 4 - - 18.41
5.4 435.0 CARANSEBEŞ 3 9 18.50 2 18.52
7.2 Zăgujeni Hm. 5 - - 18.57
7.9 Căvăran 4 - - 19.01
30
6.6 120 Jena Hm. 4 8 - - 19.09
30
5.8 Găvojdia 5 9 - - 19.18
5.4 Tapia Hm. 3 - - 19.21
6.5 474.4 LUGOJ 5 19.26 1 19.27
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 19.33
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 19.37
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 19.40
7.2 Topolovăţ 5 - - 19.45
11.2 Recaş 8 - - 19.53
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 20.02
9.6 Timişoara Est 3 12 - - 20.14
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 20.19
09h 14m SUMARUL... 76 527 27
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

138
Nr. 1692 TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 05.20
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 05.25
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 05.37
9.9 Recaş 9 - - 05.46
11.2 Topolovăţ 8 - - 05.54
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 05.59
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 06.02
5.6 Jabăr Hm. 4 - - 06.06
7.6 58.9 LUGOJ 6 06.12 2 06.14
6.5 Tapia Hm. 5 - - 06.19
5.4 Găvojdia 3 - - 06.22
30
5.8 120 Jena Hm. 5 9 - - 06.31
6.6 Căvăran 4 - - 06.35
30
7.9 Zăgujeni Hm. 4 9 - - 06.44
7.2 98.3 CARANSEBEŞ 5 06.49 1 06.50
5.4 Balta Sărată 6 - - 06.56
3.5 70 Valea Timişului Hm. 4 - - 07.00
6.0 Vălişoara Hm. 3 9 - - 07.09
6.4 100 Slatina Timiş 5 - - 07.14
6.5 Armeniş 7 - - 07.21
5.1 65 Teregova Hm. 5 - - 07.26
30
5.9 Poarta Hm. 2 9 - - 07.35
6.4 50 Domaşnea Cornea Hm. 9 - - 07.44
7.8 Cruşovăţ 8 - - 07.52
6.8 65 Iablaniţa 7 - - 07.59
30
6.7 Mehadia Hm. 2 9 - - 08.08
2.4 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 08.11
1.9 169.1 BĂILE HERCULANE 3 08.14 2 08.16
7.2 Topleţ Hm. 2 9 - - 08.25
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 08.30
5.7 186.6 ORŞOVA 6 08.36 2 08.38
7.7 Vârciorova Hm. 4 14 - - 08.52
7.8 Gura Văii Hm. 9 - - 09.01
8.5 210.6 100 DROBETA TR. SEVERIN 2 9 09.10 2 09.12
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 09.16
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 09.20
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 09.23
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 09.33
4.1 229.6 BALOTA 5 11 09.44 1 09.45
3.9 80 Gârniţa Hm. 1 5 - - 09.50
6.1 239.6 PRUNIŞOR HM.  7 09.57 4 10.01
4.8 Igiroasa Hm. 1 9 - - 10.10
5.1 Tâmna 1 4 - - 10.14
7.0 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 10.21
5.7 262.2 STREHAIA HC. 5 10.26 1 10.27
2.2 264.4 STREHAIA 4 6 - - 10.33
11.1 Butoieşti Hm. 3 10 - - 10.43
6.3 120 Gura Motrului Hm. 2 7 - - 10.50
1.2 R. 2 Turceni 1 - - 10.51
5.5 288.5 FILIAŞI 3 8 10.59 2 11.01
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 11.07
9.6 Coţofeni Hm. 6 - - 11.13
7.6 Işalniţa 1 5 - - 11.18
6.4 Cernele  1 5 - - 11.23

139
Tren nr. 1692
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.4 120 Cernele  1 5 - - 11.23
5.7 324.3 CRAIOVA  4 11.27 8 11.35
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 11.40
5.6 Malu Mare Hm. 1 4 - - 11.44
12.9 Leu Hm. 8 - - 11.52
8.5 120* Jianca 5 - - 11.57
8.6 Grozăveşti Hm. 6 - - 12.03
13.0 377.9 CARACAL 1 10 12.13 2 12.15
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 12.22
10.2 395.9 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 3 11 12.33 1 12.34
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 12.44
8.3 Mihăeşti Hm. 5 - - 12.49
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 12.56
8.2 433.2 ROŞIORI NORD  1 7 13.03 2 13.05
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 13.12
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 13.21
11.5 Olteni 2 11 - - 13.32
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 7 - - 13.39
8.1 Ciolpani Hm. 1 6 - - 13.45
4.0 478.7 120 R. 1 VIDELE 2 - - 13.47
3.7 482.4 VIDELE 3 13.50 1 13.51
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 13.55
9.8 Vadu Lat Hm. 1 8 - - 14.03
10.8 100 Grădinari 5 12 - - 14.15
13.4 R. 1 Chiajna 5 14 - - 14.29
3.1 524.3 CHIAJNA 2 - - 14.31
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 14.33
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 14.36
2.9 533.3 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 14.42
09h 22m SUMARUL... 84 531 31
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

140
Nr. 1693 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 15.51
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 15.54
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 15.56
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 15.58
13.4 Grădinari 5 14 - - 16.12
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 16.24
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 16.30
4.8 50.9 VIDELE 1 5 16.35 1 16.36
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 16.39
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 16.42
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 16.47
6.6 Olteni 4 - - 16.51
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 17.03
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 17.12
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 17.21 2 17.23
8.2 Măldăeni Hm. 6 - - 17.29
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 17.35
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 17.43
11.7 100 Drăgăneşti Olt 1 10 - - 17.53
10.2 Fărcaşele Hm. 4 11 - - 18.04
7.8 155.4 CARACAL 3 9 18.13 2 18.15
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 18.25
8.6 Jianca 6 - - 18.31
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 18.37
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 18.46
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 18.50
5.0 209.0 CRAIOVA  2 7 18.57 8 19.05
5.7 Cernele  5 - - 19.10
6.4 Işalniţa 4 - - 19.14
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 19.19
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 19.25
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 19.31 1 19.32
30 30
5.5 R. 1 Turceni 4 - - 19.36
30
1.2 120 Gura Motrului Hm. 3 - - 19.40
6.3 Butoieşti Hm. 4 - - 19.44
11.1 268.9 STREHAIA 1 8 - - 19.52
2.2 271.1 STREHAIA HC. 2 19.54 1 19.55
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 20.02
7.0 Tâmna 3 8 - - 20.10
5.1 Igiroasa Hm. 3 - - 20.13
4.8 Prunişor Hm. 6 - - 20.19
6.1 80 Gârniţa Hm. 5 - - 20.24
3.9 303.7 BALOTA 2 6 20.30 1 20.31
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 20.41
4.3 Post Macazuri 6 - - 20.47
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 7 - - 20.54
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 20.58
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 4 21.02 2 21.04
8.5 100 Gura Văii Hm. 1 8 - - 21.12
7.8 Vârciorova Hm. 9 - - 21.21
7.7 346.7 70 ORŞOVA 4 14 21.35 1 21.36
5.7 Valea Cernei Hm. 6 - - 21.42
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 21.47

141
Tren nr. 1693
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 21.47
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 2 9 21.56 2 21.58
1.9 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 22.01
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 22.04
30
6.7 Iablaniţa 2 9 - - 22.13
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 22.20
7.8 Domaşnea Cornea Hm. 8 - - 22.28
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 22.37
30
5.9 Teregova Hm. 2 9 - - 22.46
5.1 65 Armeniş 5 - - 22.51
6.5 Slatina Timiş 7 - - 22.58
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 23.03
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 23.09
3.5 70 Balta Sărată 4 - - 23.13
5.4 435.0 CARANSEBEŞ 3 9 23.22 3 23.25
7.2 Zăgujeni Hm. 5 - - 23.30
7.9 Căvăran 4 - - 23.34
30
6.6 120 Jena Hm. 4 8 - - 23.42
30
5.8 Găvojdia 5 9 - - 23.51
5.4 Tapia Hm. 3 - - 23.54
6.5 474.4 LUGOJ 6 24.00 3 00.03
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 00.09
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 00.13
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 00.16
7.2 Topolovăţ 5 - - 00.21
11.2 Recaş 8 - - 00.29
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 00.38
9.6 Timişoara Est 3 12 - - 00.50
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 00.55
09h 10m SUMARUL... 76 523 27
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

142
Nr. 1695 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Nu circula în perioada: 26/27.04 - 01/02.05.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.20
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 21.26
2.9 Bucureştii Noi 3 - - 21.29
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 21.31
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 21.33
13.4 Grădinari 5 14 - - 21.47
10.8 100 Vadu Lat Hm. 5 12 - - 21.59
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 22.06
4.8 50.9 VIDELE 1 5 22.11 1 22.12
30 30
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 22.15
30
4.0 120 Ciolpani Hm. 2 - - 22.18
8.1 120* Gălăteni Hm. 5 - - 22.23
6.6 Olteni 4 - - 22.27
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 22.40
8.1 80 Atârnaţi Hm. 2 9 - - 22.49
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 9 22.58 2 23.00
8.2 Măldăeni Hm. 7 - - 23.07
9.1 100** Mihăeşti Hm. 6 - - 23.13
8.3 Radomireşti Hm. 2 8 - - 23.21
11.7 100 Drăgăneşti Olt 1 10 - - 23.31
10.2 Fărcaşele Hm. 4 12 - - 23.43
7.8 155.4 CARACAL 3 9 23.52 1 23.53
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 00.03
8.6 Jianca 6 - - 00.09
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 00.15
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 00.24
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 00.28
5.0 209.0 CRAIOVA  2 7 00.35 10 00.45
5.7 Cernele  5 - - 00.50
6.4 Işalniţa 4 - - 00.54
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 00.59
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 01.05
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 01.11 1 01.12
30 30
5.5 R. 1 Turceni 4 - - 01.16
30
1.2 120 Gura Motrului Hm. 3 - - 01.20
6.3 Butoieşti Hm. 4 - - 01.24
11.1 268.9 STREHAIA 1 8 - - 01.32
2.2 271.1 STREHAIA HC. 2 01.34 1 01.35
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 01.42
7.0 Tâmna 3 8 - - 01.50
5.1 Igiroasa Hm. 4 - - 01.54
4.8 Prunişor Hm. 6 - - 02.00
6.1 80 Gârniţa Hm. 5 - - 02.05
3.9 303.7 BALOTA 2 6 02.11 1 02.12
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 02.22
4.3 Post Macazuri 6 - - 02.28
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 7 - - 02.35
4.2 319.4 100 DROBETA TR.SEV EST HM.  6 02.41 4 02.45
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 5 02.50 2 02.52
8.5 100 Gura Văii Hm. 1 8 - - 03.00
7.8 Vârciorova Hm. 9 - - 03.09
7.7 346.7 70 ORŞOVA 4 14 03.23 1 03.24
5.7 Valea Cernei Hm. 6 - - 03.30

143
Tren nr. 1695
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 Valea Cernei Hm. 6 - - 03.30
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 03.35
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 2 9 03.44 2 03.46
1.9 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 03.49
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 03.52
30
6.7 Iablaniţa 2 9 - - 04.01
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 04.08
7.8 Domaşnea Cornea Hm. 8 - - 04.16
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 04.25
30
5.9 Teregova Hm. 2 9 - - 04.34
5.1 65 Armeniş 5 - - 04.39
6.5 Slatina Timiş 7 - - 04.46
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 04.51
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 04.57
3.5 70 Balta Sărată 4 - - 05.01
5.4 435.0 CARANSEBEŞ 3 9 05.10 10 05.20
7.2 Zăgujeni Hm. 5 - - 05.25
7.9 Căvăran 4 - - 05.29
30
6.6 120 Jena Hm. 4 8 - - 05.37
30
5.8 Găvojdia 5 9 - - 05.46
5.4 Tapia Hm. 3 - - 05.49
6.5 474.4 LUGOJ 5 05.54 2 05.56
7.6 482.0 JABĂR HM.  7 06.03 4 06.07
5.6 Belinţ Hm. 6 - - 06.13
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 06.16
7.2 Topolovăţ 5 - - 06.21
11.2 Recaş 8 - - 06.29
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 06.38
9.6 Timişoara Est 3 12 - - 06.50
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 06.55
09h 35m SUMARUL... 76 533 42
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

Statia Caransebes detaseaza grupa pentru Resita Sud - tren 9161.

144
Nr. 1696 TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Nu circula în perioada: 25/26.04 - 30.04/01.05.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 22.27
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 22.32
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 22.44
9.9 Recaş 9 - - 22.53
11.2 Topolovăţ 8 - - 23.01
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 23.06
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 23.09
5.6 Jabăr Hm. 4 - - 23.13
7.6 58.9 LUGOJ 6 23.19 2 23.21
6.5 Tapia Hm. 5 - - 23.26
5.4 Găvojdia 3 - - 23.29
5.8 76.6 120 JENA HM.  530 10 23.39 4 23.43
6.6 Căvăran 4 - - 23.47
30
7.9 Zăgujeni Hm. 4 9 - - 23.56
7.2 98.3 CARANSEBEŞ 5 00.01 15 00.16
5.4 Balta Sărată 6 - - 00.22
3.5 70 Valea Timişului Hm. 3 - - 00.25
6.0 Vălişoara Hm. 3 9 - - 00.34
6.4 100 Slatina Timiş 5 - - 00.39
6.5 Armeniş 7 - - 00.46
5.1 65 Teregova Hm. 5 - - 00.51
30
5.9 Poarta Hm. 2 9 - - 01.00
6.4 50 Domaşnea Cornea Hm. 9 - - 01.09
7.8 Cruşovăţ 8 - - 01.17
6.8 65 Iablaniţa 7 - - 01.24
30
6.7 Mehadia Hm. 2 9 - - 01.33
2.4 Mehadia Nouă Hm. 3 - - 01.36
1.9 169.1 BĂILE HERCULANE 3 01.39 1 01.40
7.2 Topleţ Hm. 2 10 - - 01.50
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 01.55
5.7 186.6 ORŞOVA 6 02.01 1 02.02
7.7 Vârciorova Hm. 4 14 - - 02.16
7.8 Gura Văii Hm. 9 - - 02.25
8.5 210.6 100 DROBETA TR. SEVERIN 2 9 02.34 6 02.40
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 02.44
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 02.48
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 02.51
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 03.01
4.1 229.6 BALOTA 5 11 03.12 1 03.13
3.9 80 Gârniţa Hm. 1 5 - - 03.18
6.1 Prunişor Hm. 5 - - 03.23
4.8 Igiroasa Hm. 1 7 - - 03.30
5.1 Tâmna 1 4 - - 03.34
7.0 Ciochiuţa Hm. 2 7 - - 03.41
5.7 262.2 STREHAIA HC. 5 03.46 1 03.47
2.2 264.4 STREHAIA 4 6 - - 03.53
11.1 120 Butoieşti Hm. 3 10 - - 04.03
6.3 Gura Motrului Hm. 2 7 - - 04.10
1.2 R. 2 Turceni 1 - - 04.11
5.5 288.5 FILIAŞI 3 8 04.19 1 04.20
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 04.26
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 04.31
7.6 Işalniţa 1 5 - - 04.36

145
Tren nr. 1696
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.6 Işalniţa 1 5 - - 04.36
6.4 120 Cernele  1 5 - - 04.41
5.7 324.3 CRAIOVA  4 04.45 13 04.58
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 05.03
5.6 Malu Mare Hm. 1 5 - - 05.08
12.9 347.8 LEU HM. 9 05.17 9 05.26
8.5 120* Jianca 6 - - 05.32
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 05.37
13.0 377.9 CARACAL 1 10 05.47 1 05.48
7.8 Fărcaşele Hm. 1 7 - - 05.55
10.2 395.9 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 3 11 06.06 1 06.07
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 06.17
8.3 Mihăeşti Hm. 5 - - 06.22
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 06.29
8.2 433.2 ROŞIORI NORD  1 7 06.36 2 06.38
7.2 Atârnaţi Hm. 7 - - 06.45
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 06.54
11.5 Olteni 2 11 - - 07.05
6.6 100** Gălăteni Hm. 2 7 - - 07.12
8.1 Ciolpani Hm. 1 6 - - 07.18
30 30
4.0 478.7 120 R. 1 VIDELE 2 - - 07.20
30
3.7 482.4 VIDELE 3 07.24 1 07.25
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 07.29
9.8 Vadu Lat Hm. 1 9 - - 07.38
10.8 507.8 100 GRĂDINARI  5 14 07.52 5 07.57
13.4 R. 1 Chiajna 5 15 - - 08.12
3.1 524.3 CHIAJNA 2 - - 08.14
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 08.16
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 08.19
2.9 533.3 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 08.25
09h 58m SUMARUL... 84 534 64
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 700 tone.
Statia Caransebes ataseaza grupa de la Resita Sud tren 9172.
Pe distanta Timisoara Nord - Drobeta Turnu Severin circula cu locomotiva electrica la roata în stare
inactiva fără perioada 14/15.06 - 07/08.09.2019.
Pe distanta Drobeta Turnu Severin - Craiova circula cu DT fără perioada 14/15.06 - 07/08.09.2019.
Pe distanta Leu Hm. - Bucureşti Nord circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

146
Nr. 1698 TIMIŞOARA NORD - CARANSEBEŞ
Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 16.22
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 16.27
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 16.39
9.9 23.2 RECAŞ 10 16.49 1 16.50
11.2 Topolovăţ 8 - - 16.58
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 17.03
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 17.06
5.6 Jabăr Hm. 4 - - 17.10
7.6 58.9 LUGOJ 6 17.16 1 17.17
6.5 Tapia Hm. 5 - - 17.22
5.4 Găvojdia 3 - - 17.25
30
5.8 Jena Hm. 5 9 - - 17.34
6.6 120 Căvăran 4 - - 17.38
30
7.9 ZĂGUJENI HM. 4 9 - - 17.47
7.2 98.3 CARANSEBEŞ 5 17.52
01h 30m SUMARUL... 13 88 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 250 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1699 CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA NORD


Nu circulă în zilele de 6 şi 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARANSEBEŞ 06.35
7.2 ZĂGUJENI HM. 5 - - 06.40
7.9 Căvăran 5 - - 06.45
30
6.6 120 Jena Hm. 4 9 - - 06.54
30
5.8 Găvojdia 5 9 - - 07.03
5.4 Tapia Hm. 3 - - 07.06
6.5 39.4 LUGOJ 5 07.11 2 07.13
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 07.19
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 07.23
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 07.26
7.2 Topolovăţ 5 - - 07.31
11.2 75.1 RECAŞ 8 07.39 1 07.40
9.9 70 Remetea Mare 10 - - 07.50
9.6 Timişoara Est 3 12 - - 08.02
3.7 98.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 08.07
01h 32m SUMARUL... 13 89 3
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 250 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

147
Nr. 1720 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 1720-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Nu circula in perioada inchiderilor de linie.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 07.00
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 6 - - 07.06
30 30
1.6 100 Ram. Cisnădie 1 - - 07.07
30
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 13 07.21 1 07.22
4.3 22.1 70 PODU OLT 1 6 07.28 1 07.29
30 30
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 4 07.33  07.34
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 11 - - 07.45
15.2 46.7 CÂINENI 1 23 08.08 1 08.09
11.8 65 Cornet Hm. 18 - - 08.27
9.3 67.8 LOTRU 12 08.39 1 08.40
3.4 50 Cozia Hm. 6 - - 08.46
8.1 79.3 PĂUŞA H. 8 08.54 1 08.55
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 4 08.59 1 09.00
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 09.06
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 7 - - 09.13
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 09.16
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 09.18 2 09.20
5.8 Râureni 4 - - 09.24
5.6 Govora 1 5 - - 09.29
8.2 119.2 BĂBENI  6 12 09.41 1 09.42
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 09.49
6.4 Fişcălia Hm. 6 - - 09.55
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 10.00
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 10.08 1 10.09
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 10.14
5.3 120 Strejeşti 3 - - 10.17
11.6 Arceşti Hm. 8 - - 10.25
7.8 Ram. Triaj 6 - - 10.31
2.5 186.2 100 PIATRA OLT 3 6 10.37 1 10.38
30 30
7.7 193.9 Brăneţ h. 7 10.45  10.46
5.2 199.1 BALŞ 1 7 10.53 1 10.54
9.5 Robăneşti Hm. 2 11 - - 11.05
4.3 212.9 80 TOPORAŞ H. 5 11.10 1 11.11
2.3 Pieleşti Hm. 3 - - 11.14
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 11.23
1.9 228.6 90 BORDEI HC.(901) 2 11.25 1 11.26
1.7 230.3 CRAIOVA 4 11.30
04h 30m SUMARUL... 20 255 15
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

148
Nr. 12720 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 12720-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Varianta trenului 1720. Circulă prin Sibiu Triaj.
Circulă în perioada închiderilor de linie când 1720 este anulat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 05.40
3.0 60 Sibiu Triaj 7 - - 05.47
30 30
1.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 3 - - 05.50
30
1.6 100 Ram. Cisnădie 1 - - 05.52
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 13 06.05 1 06.06
4.3 22.1 70 PODU OLT 1 7 06.13 1 06.14
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 5 06.19 1 06.20
6.4 31.5 50 VALEA MĂRULUI HM.  2 12 06.32 7 06.39
15.2 46.7 CÂINENI 1 24 07.03 1 07.04
11.8 65 Cornet Hm. 16 - - 07.20
9.3 67.8 LOTRU 11 07.31 1 07.32
3.4 50 Cozia Hm. 5 - - 07.37
8.1 79.3 PĂUŞA H. 7 07.44 1 07.45
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 4 07.49 1 07.50
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 07.56
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 7 - - 08.03
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 08.06
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 08.08 2 08.10
5.8 Râureni 4 - - 08.14
5.6 Govora 1 5 - - 08.19
8.2 119.2 BĂBENI  6 11 08.30 1 08.31
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 08.38
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 08.43
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 08.48
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 08.56 1 08.57
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 09.02
5.3 120 Strejeşti 3 - - 09.05
11.6 175.9 ARCEŞTI HM.  10 09.15 7 09.22
7.8 Ram. Triaj 7 - - 09.29
2.5 186.2 100 PIATRA OLT 3 6 09.35 1 09.36
30 30
7.7 193.9 Brăneţ h. 7 09.43  09.44
5.2 199.1 BALŞ 1 7 09.51 1 09.52
9.5 Robăneşti Hm. 2 11 - - 10.03
30 30
4.3 212.9 80 Toporaş h. 5 10.08  10.09
2.3 Pieleşti Hm. 3 - - 10.12
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 10.21
1.9 228.6 90 Bordei hc.(901) 3 10.24 1 10.25
1.7 230.3 CRAIOVA 4 10.29
04h 49m SUMARUL... 20 260 29
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Încrucisarile si trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în functie de rangul trenului si de


circulatia de fapt.

149
Nr. 1721-2 CRAIOVA - PIATRA OLT
Nr. 1721 PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 15.05
1.7 Bordei hc.(901) 3 15.08 1 15.09
1.9 90 Plaiu Vulcăneşti Hm. 3 - - 15.12
30 30
4.7 Cârcea h. 4 15.16  15.17
6.8 Pieleşti Hm. 7 - - 15.24
2.3 Toporaş h. 3 15.27 1 15.28
4.3 80 Robăneşti Hm. 5 - - 15.33
5.7 Spineni h. 6 15.39 1 15.40
3.8 31.2 BALŞ 2 7 15.47 1 15.48
30 30
1.8 Canton 217 h. 2 15.50  15.51
30 30
3.4 Brăneţ h. 4 15.55  15.56
7.7 44.1 100 PIATRA OLT 1 10 16.06 8 16.14
2.5 Ram. Triaj 3 - - 16.17
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 16.23
11.6 Strejeşti 9 - - 16.32
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 16.35
6.6 77.9 100 DRĂGĂŞANI 1 7 16.42 8 16.50
10.2 Zăvideni Hm. 7 - - 16.57
7.0 Fişcălia Hm. 5 - - 17.02
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 17.07
9.6 111.1 120 BĂBENI  3 10 17.17 1 17.18
8.2 Govora 6 12 - - 17.30
5.6 Râureni 1 5 - - 17.35
5.8 130.7 RÂMNICU VÂLCEA 4 17.39 2 17.41
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 17.44
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 3 - - 17.47
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 17.51
6.1 146.9 CĂLIMĂNEŞTI 6 17.57 1 17.58
4.1 151.0 PĂUŞA H. 5 18.03 1 18.04
8.1 Cozia Hm. 2 9 - - 18.13
3.4 162.5 50 LOTRU 5 18.18 16 18.34
9.3 65 Cornet Hm. 13 - - 18.47
11.8 183.6 CÂINENI 19 19.06 1 19.07
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 23 - - 19.30
30 30
6.4 205.2 TURNU ROŞU HC. 9 19.39  19.40
3.0 208.2 70 PODU OLT 3 7 - - 19.47
4.3 212.5 TĂLMACIU HM. 5 19.52 1 19.53
13.2 225.7 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 20.06
4.6 230.3 100 SIBIU 1 6 20.12
05h 07m SUMARUL... 21 262 45
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Lotru ataseaza automotor de la tr. 2482 cu exceptia zilelor zilele de 6, 7, sarbatori legale si
perioadele: 22.12.2018-13.01.2019; 02.02-10.02.2019; 20.04-05.05.2019; 15.06-15.09.2019.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt,


pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

150
Nr. 1722 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - CARACAL
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 02.34
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 6 - - 02.40
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 02.42
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 14 02.56 1 02.57
4.3 22.1 70 PODU OLT 1 6 - - 03.03
30 30
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 5 03.08  03.09
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 12 - - 03.21
15.2 46.7 CÂINENI 1 23 03.44 8 03.52
11.8 65 Cornet Hm. 17 - - 04.09
9.3 67.8 LOTRU 12 04.21 1 04.22
3.4 50 Cozia Hm. 5 - - 04.27
8.1 79.3 PĂUŞA H. 7 04.34 1 04.35
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 4 04.39 1 04.40
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 04.46
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 7 - - 04.53
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 04.56
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 04.58 2 05.00
5.8 Râureni 4 - - 05.04
5.6 Govora 1 5 - - 05.09
8.2 119.2 BĂBENI  6 12 05.21 1 05.22
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 05.29
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 05.34
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 05.39
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 05.47 1 05.48
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 05.53
5.3 120 Strejeşti 3 - - 05.56
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 06.05
7.8 Ram. Triaj 6 - - 06.11
2.5 186.2 PIATRA OLT 3 6 06.17 10 06.27
14.1 100 Vlăduleni 2 13 - - 06.40
10.8 Romula Hm. 4 13 - - 06.53
7.5 218.6 CARACAL 4 10 07.03
30 30
04h 29m SUMARUL... 27 242 26
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Câineni detaseaza automotor pentru tren 2481 cu exceptia zilelor de 6, 7, sarbatori legale si
perioada 15.06 - 08.09.2019.

151
Nr. 1723 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU
Nu circula în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 18.18
7.5 Romula Hm. 4 11 18.29 1 18.30
30 30
7.0 Fălcoiu h. 6 18.36  18.37
3.8 Vlăduleni 4 9 18.46 1 18.47
30 30
3.0 100 Şopârliţa hc. 3 18.50  18.51
11.1 32.4 PIATRA OLT 2 12 19.03 1 19.04
2.5 Ram. Triaj 3 - - 19.07
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 19.13
11.6 Strejeşti 8 - - 19.21
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 19.24
6.6 66.2 100 DRĂGĂŞANI 1 7 19.31 1 19.32
10.2 Zăvideni Hm. 6 - - 19.38
7.0 Fişcălia Hm. 5 - - 19.43
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 19.48
9.6 99.4 120 BĂBENI  3 11 19.59 9 20.08
8.2 Govora 6 13 - - 20.21
5.6 Râureni 1 5 - - 20.26
5.8 119.0 RÂMNICU VÂLCEA 4 20.30 5 20.35
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 20.38
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 3 - - 20.41
5.1 80 Dăeşti Hm. 5 - - 20.46
6.1 135.2 CĂLIMĂNEŞTI 7 20.53 1 20.54
4.1 139.3 PĂUŞA H. 5 20.59 1 21.00
8.1 Cozia Hm. 2 10 - - 21.10
3.4 150.8 50 LOTRU 5 21.15 11 21.26
9.3 65 Cornet Hm. 14 - - 21.40
11.8 171.9 CÂINENI 18 21.58 1 21.59
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 23 - - 22.22
6.4 193.5 TURNU ROŞU HC. 10 22.32 1 22.33
3.0 196.5 70 PODU OLT 3 8 - - 22.41
4.3 TĂLMACIU HM. 6 22.47 1 22.48
13.2 214.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 23.01
4.6 218.6 100 SIBIU 1 6 23.07
04h 49m SUMARUL... 28 254 35
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

152
Nr. 1724 CRAIOVA - PIATRA OLT
Nr. 1724-1 PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 08.05
1.7 Bordei hc.(901) 3 08.08 1 08.09
1.9 90 Plaiu Vulcăneşti Hm. 3 - - 08.12
30 30
4.7 Cârcea h. 5 08.17  08.18
6.8 Pieleşti Hm. 6 08.24 1 08.25
30 30
2.3 Toporaş h. 3 08.28  08.29
4.3 80 Robăneşti Hm. 5 08.34 1 08.35
30 30
5.7 Spineni h. 6 08.41  08.42
3.8 31.2 BALŞ 2 7 08.49 1 08.50
30 30
5.2 Brăneţ h. 5 08.55  08.56
7.7 44.1 PIATRA OLT 1 9 09.05 5 09.10
2.5 100 Ram. Triaj 3 - - 09.13
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 09.19
11.6 Strejeşti 9 - - 09.28
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 09.31
6.6 77.9 100 DRĂGĂŞANI 1 7 09.38 1 09.39
10.2 Zăvideni Hm. 6 - - 09.45
7.0 95.1 FIŞCĂLIA HM. 6 09.51 7 09.58
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 10.03
9.6 111.1 120 BĂBENI  3 10 10.13 1 10.14
8.2 Govora 6 12 - - 10.26
5.6 Râureni 1 5 - - 10.31
5.8 130.7 RÂMNICU VÂLCEA 4 10.35 2 10.37
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 10.40
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 3 - - 10.43
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 10.47
6.1 146.9 CĂLIMĂNEŞTI 6 10.53 1 10.54
4.1 151.0 PĂUŞA H. 5 10.59 1 11.00
8.1 Cozia Hm. 2 9 - - 11.09
3.4 50 Lotru 5 - - 11.14
9.3 65 Cornet Hm. 11 - - 11.25
11.8 183.6 CÂINENI 18 11.43 1 11.44
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 23 - - 12.07
6.4 205.2 TURNU ROŞU HC. 10 12.17 1 12.18
3.0 208.2 70 PODU OLT 3 8 12.26 1 12.27
4.3 212.5 TĂLMACIU HM. 6 12.33 1 12.34
13.2 225.7 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 12.47
4.6 230.3 100 SIBIU 1 6 12.53
04h 48m SUMARUL... 21 260 28
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

153
Nr. 1725-2 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 1725 PIATRA OLT - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 17.08
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 6 - - 17.14
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 17.16
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 14 17.30 1 17.31
4.3 22.1 70 PODU OLT 1 7 17.38 1 17.39
3.0 25.1 Turnu Roşu hc. 5 17.44 1 17.45
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 12 - - 17.57
15.2 46.7 Câineni 1 23 18.20 1 18.21
11.8 58.5 65 CORNET HM.  20 18.41 9 18.50
9.3 Lotru 12 - - 19.02
3.4 50 Cozia Hm. 5 - - 19.07
8.1 79.3 PĂUŞA H. 7 19.14 1 19.15
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 5 19.20 1 19.21
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 19.27
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 7 - - 19.34
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 19.37
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 3 19.40 2 19.42
5.8 Râureni 4 - - 19.46
5.6 Govora 1 5 - - 19.51
8.2 119.2 BĂBENI  6 12 20.03 1 20.04
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 20.11
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 20.16
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 20.21
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 20.29 1 20.30
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 20.35
5.3 120 Strejeşti 3 - - 20.38
11.6 Arceşti Hm. 8 - - 20.46
7.8 100 Ram. Triaj 6 - - 20.52
2.5 186.2 PIATRA OLT 3 6 20.58 1 20.59
12.9 199.1 BALŞ 1 12 21.11 1 21.12
9.5 80 Robăneşti Hm. 2 11 - - 21.23
6.6 Pieleşti Hm. 6 - - 21.29
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 21.38
3.6 230.3 90 CRAIOVA 4 21.42
04h 34m SUMARUL... 20 253 21
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

154
Nr. 1726 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA - CARACAL
Nu circulă în zilele de 5, 6, 7 şi sărbători legale. Nu circulă în data de 06.08.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU JIU 13.52
1.5 80 Ram. Amaradia 3 - - 13.55
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 14.00
6.7 65 Copăcioasa Hm. 8 - - 14.08
5.6 80 Pojogeni Hm. 6 - - 14.14
4.7 23.8 CĂRBUNEŞTI 4 14.18 1 14.19
5.4 Jupâneşti Hm. 9 - - 14.28
4.3 Bărbăteşti Hm. 2 6 - - 14.34
5.9 Musculeşti 1 5 - - 14.39
4.6 100 Bibeşti Hm. 4 14.43 1 14.44
7.3 Turburea Hm. 7 14.51 1 14.52
6.6 Gilort Hm. 7 14.59 1 15.00
6.7 Ţânţăreni Hm. 1 7 - - 15.07
5.7 70.3 FILIAŞI 6 15.13 1 15.14
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 15.20
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 15.25
7.6 120 Işalniţa 1 5 - - 15.30
6.4 Cernele  1 5 - - 15.35
5.7 106.1 CRAIOVA 4 15.39 6 15.45
5.0 111.1 BANU MĂRĂCINE HM.  7 15.52 4 15.56
5.6 Malu Mare Hm. 1 6 - - 16.02
12.9 Leu Hm. 8 - - 16.10
8.5 120* Jianca 5 - - 16.15
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 16.20
13.0 159.7 CARACAL 1 10 16.30
02h 38m SUMARUL... 9 143 15
PROCENT DE FRÂNARE = 120. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1727 CARACAL - CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU


Nu circulă în zilele de 5, 6, 7, sărbători legale şi în data de 06.08.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 07.15
13.0 Grozăveşti Hm. 9 - - 07.24
8.6 Jianca 6 - - 07.30
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 07.36
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 07.45
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 07.49
5.0 53.6 CRAIOVA 2 6 07.55 5 08.00
5.7 Cernele  5 - - 08.05
6.4 Işalniţa 4 - - 08.09
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 08.14
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 08.20
6.5 89.4 FILIAŞI 1 6 08.26 1 08.27
5.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 08.33
6.7 Gilort Hm. 1 7 08.40 1 08.41
6.6 Turburea Hm. 8 08.49 1 08.50
7.3 Bibeşti Hm. 7 08.57 1 08.58
4.6 100 Musculeşti 4 - - 09.02
5.9 Bărbăteşti Hm. 1 5 - - 09.07
4.3 Jupâneşti Hm. 3 7 - - 09.14
5.4 135.9 CĂRBUNEŞTI 9 09.23 1 09.24
4.7 Pojogeni Hm. 4 - - 09.28
5.6 80 Copăcioasa Hm. 5 - - 09.33
6.7 65 Lunca Budieni Hm. 8 - - 09.41
5.3 Ram. Amaradia 5 - - 09.46
1.5 159.7 80 TÂRGU JIU 3 09.49
02h 34m SUMARUL... 9 144 10
PROCENT DE FRÂNARE = 120. Automotor DESIRO SIEMENS.

155
Nr. 1728 PETROSANI - TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA - CARACAL
Circulă în zilele de 5, 6, 7, sărbători legale şi în data de 06.08.2019.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PETROŞANI 12.40
5.2 5.2 80 LIVEZENI 1 7 - - 12.47
3.0 Strâmbuţa Hm. 4 - - 12.51
5.7 Pietrele Albe Hm. 8 - - 12.59
6.5 50 Lainici Hm. 2 12 13.11 1 13.12
6.4 Meri 10 - - 13.22
4.9 31.7 VALEA SADULUI HM. 7 13.29 1 13.30
3.6 Bumbeşti Hm. 5 - - 13.35
5.8 Parângu Hm. 5 - - 13.40
6.2 80 Ecaterina Teodoroiu 5 - - 13.45
4.0 51.3 TÂRGU JIU 1 5 13.50 2 13.52
1.5 Ram. Amaradia 3 - - 13.55
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 14.00
6.7 65 Copăcioasa Hm. 8 - - 14.08
5.6 80 Pojogeni Hm. 6 - - 14.14
4.7 75.1 CĂRBUNEŞTI 4 14.18 1 14.19
5.4 Jupâneşti Hm. 9 - - 14.28
4.3 Bărbăteşti Hm. 2 6 - - 14.34
5.9 Musculeşti 1 5 - - 14.39
4.6 100 Bibeşti Hm. 4 14.43 1 14.44
7.3 Turburea Hm. 7 14.51 1 14.52
6.6 Gilort Hm. 7 14.59 1 15.00
6.7 Ţânţăreni Hm. 1 7 - - 15.07
5.7 121.6 FILIAŞI 6 15.13 1 15.14
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 15.20
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 15.25
7.6 120 Işalniţa 1 5 - - 15.30
6.4 Cernele  1 5 - - 15.35
5.7 157.4 CRAIOVA 4 15.39 6 15.45
5.0 162.4 BANU MĂRĂCINE HM.  7 15.52 4 15.56
5.6 Malu Mare Hm. 1 6 - - 16.02
12.9 Leu Hm. 8 - - 16.10
8.5 120* Jianca 5 - - 16.15
8.6 Grozăveşti Hm. 5 - - 16.20
13.0 211.0 CARACAL 1 10 16.30
03h 50m SUMARUL... 13 211 19
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

156
Nr. 1729 CARACAL - CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU - PETROSANI
Circulă în zilele de 5, 6, 7, sărbători legale şi în data de 06.08.2019.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2018, 28.04.2019 şi 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 07.15
13.0 Grozăveşti Hm. 9 - - 07.24
8.6 Jianca 6 - - 07.30
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 07.36
12.9 Malu Mare Hm. 9 - - 07.45
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 07.49
5.0 53.6 CRAIOVA 2 6 07.55 5 08.00
5.7 Cernele  5 - - 08.05
6.4 Işalniţa 4 - - 08.09
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 08.14
9.6 Răcari Hm. 1 6 - - 08.20
6.5 89.4 FILIAŞI 1 6 08.26 1 08.27
5.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 08.33
6.7 Gilort Hm. 1 7 08.40 1 08.41
6.6 Turburea Hm. 8 08.49 1 08.50
7.3 Bibeşti Hm. 7 08.57 1 08.58
4.6 100 Musculeşti 4 - - 09.02
5.9 Bărbăteşti Hm. 1 5 - - 09.07
4.3 Jupâneşti Hm. 3 7 - - 09.14
5.4 135.9 CĂRBUNEŞTI 9 09.23 1 09.24
4.7 Pojogeni Hm. 4 - - 09.28
5.6 80 Copăcioasa Hm. 5 - - 09.33
6.7 65 Lunca Budieni Hm. 8 - - 09.41
5.3 Ram. Amaradia 5 - - 09.46
1.5 159.7 TÂRGU JIU 3 09.49 6 09.55
4.0 80 Ecaterina Teodoroiu 5 - - 10.00
6.2 Parângu Hm. 1 7 - - 10.07
5.8 175.7 BUMBEŞTI HM.  7 10.14 4 10.18
3.6 179.3 VALEA SADULUI HM. 5 10.23 1 10.24
4.9 Meri 7 - - 10.31
6.4 Lainici Hm. 10 10.41 1 10.42
6.5 50 Pietrele Albe Hm. 2 12 - - 10.54
5.7 Strâmbuţa Hm. 8 - - 11.02
3.0 205.8 LIVEZENI 4 - - 11.06
5.2 211.0 80 PETROŞANI 3 9 11.15
04h 00m SUMARUL... 15 218 22
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

157
Nr. 1731-2 BRASOV - PLOIESTI VEST - PLOIESTI SUD
Nr. 1731 PLOIESTI SUD - BUZAU - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 17.30
6.2 100 Dârste 2 9 - - 17.39
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 17.51
9.9 26.3 50 PREDEAL 2 15 18.06 2 18.08
7.4 33.7 80 AZUGA 9 18.17 1 18.18
4.0 37.7 BUŞTENI 6 18.24 1 18.25
7.6 45.3 90 SINAIA 8 18.33 2 18.35
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 18.41
9.7 85 Comarnic 8 - - 18.49
14.2 74.6 95 CÂMPINA 2 12 19.01 1 19.02
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 19.12
11.7 115 BUDA 7 - - 19.19
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 6 19.25 2 19.27
3.0 110.4 70 PLOIEŞTI SUD 5 19.32 2 19.34
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 19.40
6.8 121.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 19.48
5.6 Cricov Hm. 5 - - 19.53
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 20.01
7.4 144.0 80 MIZIL 7 20.08 1 20.09
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 20.18
12.0 Ulmeni 10 - - 20.28
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 13 - - 20.41
2.5 179.0 BUZĂU 3 20.44 3 20.47
4.6 Buzău Sud 5 - - 20.52
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 21.05
10.5 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 21.14
10.0 219.4 FĂUREI 2 11 21.25 1 21.26
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 21.28
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 21.36
6.9 236.6 IANCA HC. 5 21.41 1 21.42
3.3 Plopu 3 - - 21.45
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 21.51
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 21.57
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 22.05
9.7 279.0 BRĂILA 1 8 22.13 2 22.15
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 22.20
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 22.24
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 22.28
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 22.29
1.1 298.5 BARBOŞI 1 3 22.32 1 22.33
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 22.40
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 22.42
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.47
2.1 310.5 50 GALAŢI 1 5 22.52
05h 22m SUMARUL... 24 302 20
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

158
Nr. 1732 GALATI - BUZAU - PLOIESTI SUD
Nr. 1732-1 PLOIESTI SUD - BRASOV
Pe distanta Faurei - Buzau circula pe firul 1 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 06.50
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 06.54
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 06.59
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 07.02
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 07.09 1 07.10
7.3 Vădeni Hm. 6 - - 07.16
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 07.20
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 07.26 2 07.28
9.7 Lacu Sărat 7 - - 07.35
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 07.43
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 07.49
8.4 Plopu 6 - - 07.55
3.3 73.9 IANCA HC. 3 07.58 1 07.59
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 08.05
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 08.11
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 08.14 2 08.16
10.0 101.1 C.A.ROSETTI HM.  10 08.26 5 08.31
10.5 80# Cilibia Hm. 10 - - 08.41
15.3 Buzău Sud 13 - - 08.54
4.6 131.5 BUZĂU 2 7 09.01 2 09.03
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 09.06
12.9 Ulmeni 10 - - 09.16
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 09.27
7.6 166.5 MIZIL 7 09.34 1 09.35
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 09.42
9.5 Cricov Hm. 8 - - 09.50
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 09.57
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 10.04
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 10.10 2 10.12
3.0 203.1 70 PLOIEŞTI VEST 6 10.18 1 10.19
6.9 120 BUDA 6 - - 10.25
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 10.32
14.2 235.9 110 CÂMPINA 2 11 10.43 1 10.44
14.2 100 Comarnic 11 - - 10.55
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 11.03
5.4 265.2 80 SINAIA 5 11.08 2 11.10
7.6 272.8 90 BUŞTENI 8 11.18 1 11.19
4.0 276.8 80 AZUGA 5 11.24 1 11.25
7.4 284.2 PREDEAL 2 9 11.34 2 11.36
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 11.50
10.2 50** Dârste 2 16 - - 12.06
6.2 310.5 95 BRAŞOV 2 9 12.15
05h 25m SUMARUL... 23 301 24
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectata pe firul 1 banalizat. (La circulatia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

159
Nr. 1738 CLUJ NAPOCA - TEIUS - COPSA MICA - SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA
Circula în zilele de 5, 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 16.13
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 16.21
5.7 Apahida 2 6 - - 16.27
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 16.28
4.0 Cojocna Hm. 3 - - 16.31
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 16.39
5.8 Boju Hm. 8 - - 16.47
7.9 50 Valea Florilor Hm. 2 12 - - 16.59
14.9 51.5 80 CÂMPIA TURZII 14 17.13 1 17.14
1.4 Ram. Turda 2 - - 17.16
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 17.22
9.5 68.6 RĂZBOIENI 8 17.30 11 17.41
3.6 72.2 UNIREA HC. 4 17.45 1 17.46
2.8 90** Unirea Hm. 3 - - 17.49
14.0 89.0 AIUD HM. 1 11 18.00 1 18.01
13.1 102.1 80** TEIUŞ 1 13 18.14 1 18.15
3.4 70 Coşlariu Gr. P. Mureş 6 - - 18.21
12.6 Crăciunel Hm. 11 - - 18.32
5.3 123.4 120 BLAJ 1 6 18.38 1 18.39
12.1 135.5 VALEA LUNGĂ HM.  9 18.48 4 18.52
17.9 153.4 COPŞA MICĂ 16 19.08 8 19.16
11.1 Şeica Mare 11 - - 19.27
13.1 70 Loamneş Hm. 12 - - 19.39
8.2 185.8 BĂILE OCNA SIBIULUI H. 8 19.47 1 19.48
2.1 187.9 OCNA SIBIULUI HM.  1 4 19.52 6 19.58
10.4 198.3 SIBIU 1 10 20.08 5 20.13
4.6 100 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 5 - - 20.18
1.6 Ram. Cisnădie 2 - - 20.20
11.6 216.1 TĂLMACIU HM. 13 20.33 1 20.34
4.3 220.4 70 PODU OLT 1 6 - - 20.40
30 30
3.0 Turnu Roşu hc. 4 20.44  20.45
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 11 - - 20.56
15.2 Câineni 1 23 - - 21.19
11.8 256.8 65 CORNET HM.  17 21.36 7 21.43
9.3 Lotru 12 - - 21.55
3.4 50 Cozia Hm. 5 - - 22.00
12.2 281.7 CĂLIMĂNEŞTI 11 22.11 1 22.12
6.1 Dăeşti Hm. 6 - - 22.18
5.1 80 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 7 - - 22.25
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 22.28
2.0 297.9 RÂMNICU VÂLCEA 2 22.30
30 30
06h 17m SUMARUL... 15 327 49
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

160
Nr. 1739 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU - COPSA MICA - TEIUS - CLUJ NAPOCA
Circula în zilele de 6, 7 si 1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RÂMNICU VÂLCEA 04.10
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 04.13
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 3 - - 04.16
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 04.20
6.1 16.2 CĂLIMĂNEŞTI 6 04.26 1 04.27
12.2 Cozia Hm. 2 13 - - 04.40
3.4 50 Lotru 5 - - 04.45
9.3 65 Cornet Hm. 11 - - 04.56
11.8 Câineni 17 - - 05.13
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 22 - - 05.35
6.4 Turnu Roşu hc. 10 05.45 1 05.46
3.0 77.5 70 PODU OLT 3 8 - - 05.54
4.3 81.8 TĂLMACIU HM. 6 06.00 1 06.01
13.2 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 13 - - 06.14
4.6 99.6 100 SIBIU 1 6 06.20 3 06.23
10.4 Ocna Sibiului Hm. 11 - - 06.34
2.1 112.1 BĂILE OCNA SIBIULUI H. 3 06.37 1 06.38
8.2 70 Loamneş Hm. 9 - - 06.47
13.1 Şeica Mare 13 - - 07.00
11.1 144.5 COPŞA MICĂ 2 14 07.14 6 07.20
17.9 Valea Lungă Hm. 16 - - 07.36
12.1 174.5 120 BLAJ 4 13 07.49 2 07.51
5.3 Crăciunel Hm. 6 - - 07.57
12.6 Coşlariu Gr. P. Mureş 1 12 - - 08.09
3.4 195.8 70 TEIUŞ 6 08.15 4 08.19
13.1 208.9 AIUD HM. 1 12 08.31 2 08.33
14.0 100* Unirea Hm. 2 12 - - 08.45
2.8 225.7 UNIREA HC. 3 08.48 1 08.49
3.6 229.3 RĂZBOIENI 3 7 08.56 6 09.02
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 09.11
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 09.16
1.4 246.4 CÂMPIA TURZII 2 09.18 2 09.20
14.9 80 Valea Florilor Hm. 18 - - 09.38
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 09.51
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 09.58
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 10.05
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 10.08
0.9 285.6 APAHIDA 2 10.10 1 10.11
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 10.17
6.6 297.9 120 CLUJ NAPOCA 8 10.25
06h 15m SUMARUL... 24 344 31
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

161
Nr. 1741 BUCURESTI NORD - BRASOV - CLUJ NAPOCA - ORADEA - SATU MARE
Nu circula în zilele de 24/25.12.2018, 27/28.04.2019 si 15/16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.45
9.4 CHITILA 9 - - 18.54
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.56
3.5 BUFTEA 2 - - 18.58
13.3 120 Peris 7 - - 19.05
9.5 Crivina 6 - - 19.11
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 19.20
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.23
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 19.26 2 19.28
6.9 120 BUDA 6 - - 19.34
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 19.41
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 19.52 1 19.53
14.2 100 Comarnic 11 - - 20.04
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 20.13
5.4 121.0 80 SINAIA 5 20.18 2 20.20
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 20.28 1 20.29
4.0 132.6 80 AZUGA 6 20.35 1 20.36
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 20.45 2 20.47
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 21.01
10.2 160.1 50** DÂRSTE 2 16 - - 21.17
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 9 21.26 12 21.38
5.4 100 Stupini Hm. 2 9 - - 21.47
6.6 Bod Hm. 7 - - 21.54
8.8 70** Feldioara Hm. 2 11 - - 22.05
15.9 Apaţa 3 19 - - 22.24
12.4 60** Augustin Hm. 3 18 - - 22.42
10.7 65* Racoş Hm. 15 - - 22.57
14.0 240.1 65** RUPEA 16 23.13 1 23.14
8.6 100 Caţa Hm. 9 - - 23.23
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 23.37
18.3 90* Mureni Hm. 22 - - 23.59
6.8 283.8 100 VÂNĂTORI 1 9 - - 00.08
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 00.14
4.8 293.7 SIGHIŞOARA 1 9 00.23 4 00.27
7.2 Daneş Hm. 9 - - 00.36
10.9 311.8 DUMBRĂVENI 9 00.45 1 00.46
18.0 329.8 MEDIAŞ 14 01.00 2 01.02
10.4 340.2 120 COPŞA MICĂ 12 01.14 4 01.18
17.9 Valea Lungă Hm. 15 - - 01.33
12.1 370.2 BLAJ 4 13 01.46 1 01.47
5.3 Crăciunel Hm. 7 - - 01.54
12.6 388.1 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 14 - - 02.08
3.4 391.5 70 TEIUŞ 8 02.16 4 02.20
13.1 404.6 AIUD HM. 1 15 02.35 1 02.36
14.0 100* Unirea Hm. 2 12 - - 02.48
6.4 425.0 RĂZBOIENI 3 10 02.58 1 02.59
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 03.08
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 03.13
1.4 442.1 CÂMPIA TURZII 2 03.15 2 03.17
14.9 80 Valea Florilor Hm. 19 - - 03.36
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 03.49
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 03.56
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 04.03

162
Tren nr. 1741
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 60* Cojocna Hm. 7 - - 04.03
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 04.06
0.9 Apahida 1 - - 04.07
5.7 487.0 120 CLUJ NAPOCA EST 2 6 - - 04.13
6.6 493.6 CLUJ NAPOCA  9 04.22 17 04.39
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 7 - - 04.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 04.53
8.2 85 Gârbău Hm. 7 - - 05.00
7.7 521.5 AGHIREŞ 8 05.08 1 05.09
10.9 65 Stana Hm. 14 - - 05.23
10.6 543.0 80 HUEDIN 12 05.35 1 05.36
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 05.43
6.5 80 Poieni 7 - - 05.50
7.1 565.4 70 CIUCEA HM. 8 05.58 1 05.59
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 06.09
4.0 Bulz Hm. 4 - - 06.13
5.9 586.1 BRATCA 7 06.20 1 06.21
6.3 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 06.28
6.8 599.2 VADU CRIŞULUI HM.  9 06.37 4 06.41
12.2 611.4 120 ALEŞD 2 12 06.53 1 06.54
6.8 Telechiu Hm. 6 - - 07.00
4.4 Tileagd 4 - - 07.04
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 07.14
30 30
3.0 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 07.16
30
2.8 642.0 Oradea Est 2 - - 07.19
3.7 645.7 70 ORADEA 5 07.24 10 07.34
5.7 651.4 80 EPISCOPIA BIHOR 1 8 - - 07.42
8.4 Biharia Hm. 7 - - 07.49
19.6 Diosig Hm. 17 - - 08.06
9.7 Ram. Târguşor Bihor 3 11 - - 08.17
0.8 689.9 SĂCUIENI BIHOR 1 2 08.19 1 08.20
9.4 Şilindru Hm. 8 - - 08.28
12.2 711.5 100 VALEA LUI MIHAI 10 08.38 1 08.39
19.3 Sanislău Hm. 14 - - 08.53
11.9 742.7 CAREI 10 09.03 1 09.04
16.4 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 15 - - 09.19
16.5 Satu Mare Sud 14 - - 09.33
3.1 778.7 SATU MARE 4 09.37
14h 52m SUMARUL... 46 811 81
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord – Cluj Napoca =800 tone (max. 15 vagoane)
Cluj Napoca – Oradea =750 tone
Oradea - Satu Mare = 700 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Statia Cluj Napoca detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Statia Oradea detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

163
Nr. 1742 SATU MARE - ORADEA - CLUJ NAPOCA - BRASOV- BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 24/25.12.2018, 27/28.04.2019 si 15/16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 17.00
3.1 Satu Mare Sud 5 - - 17.05
16.5 Gen. Gh. Avramescu Hm. 14 - - 17.19
16.4 36.0 CAREI 2 15 17.34 3 17.37
11.9 Sanislău Hm. 10 - - 17.47
19.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 17 18.04 1 18.05
12.2 100 Şilindru Hm. 9 - - 18.14
9.4 88.8 SĂCUIENI BIHOR 8 18.22 1 18.23
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 18.25
9.7 Diosig Hm. 3 11 - - 18.36
19.6 Biharia Hm. 17 - - 18.53
8.4 127.3 Episcopia Bihor 8 - - 19.01
5.7 133.0 80 ORADEA 1 8 19.09 15 19.24
3.7 136.7 70 ORADEA EST 5 - - 19.29
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 19.31
30
3.0 Oşorhei Hm. 2 - - 19.34
13.6 100 Tileagd 11 - - 19.45
4.4 Telechiu Hm. 4 - - 19.49
6.8 167.3 ALEŞD 6 19.55 1 19.56
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 2 12 - - 20.08
6.8 Şuncuiuş Hm. 8 - - 20.16
6.3 192.6 70 BRATCA 7 20.23 1 20.24
5.9 Bulz Hm. 6 - - 20.30
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 20.34
10.8 213.3 CIUCEA HM. 10 20.44 1 20.45
7.1 70 Poieni 7 - - 20.52
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 20.58
8.8 235.7 100 HUEDIN 7 21.05 1 21.06
10.6 80 Stana Hm. 12 - - 21.18
10.9 257.2 65 AGHIREŞ 12 21.30 1 21.31
7.7 85 Gârbău Hm. 7 - - 21.38
8.2 Mera Hm. 7 - - 21.45
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 21.51
4.8 285.1 CLUJ NAPOCA  7 21.58 16 22.14
6.6 120 Cluj Napoca Est 9 - - 22.23
5.7 Apahida 2 6 - - 22.29
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 22.30
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 22.34
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 22.42
5.8 Boju Hm. 8 - - 22.50
7.9 50 Valea Florilor Hm. 2 12 - - 23.02
14.9 336.6 80 CÂMPIA TURZII 15 23.17 2 23.19
1.4 Ram. Turda 2 - - 23.21
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 23.27
9.5 353.7 RĂZBOIENI 8 23.35 1 23.36
6.4 90** Unirea Hm. 9 - - 23.45
14.0 374.1 AIUD HM. 1 13 23.58 1 23.59
13.1 387.2 80** TEIUŞ 1 16 00.15 4 00.19
3.4 390.6 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 8 - - 00.27
12.6 Crăciunel Hm. 13 - - 00.40
5.3 408.5 120 BLAJ 1 7 00.47 2 00.49
12.1 Valea Lungă Hm. 12 - - 01.01

164
Tren nr. 1742
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
12.1 Valea Lungă Hm. 12 - - 01.01
17.9 438.5 COPŞA MICĂ 16 01.17 2 01.19
10.4 448.9 120 MEDIAŞ 12 01.31 2 01.33
18.0 466.9 DUMBRĂVENI 14 01.47 1 01.48
10.9 Daneş Hm. 9 - - 01.57
7.2 485.0 SIGHIŞOARA 4 11 02.08 4 02.12
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 1 7 - - 02.19
5.1 494.9 VÂNĂTORI 6 - - 02.25
6.8 100 Mureni Hm. 2 9 - - 02.34
18.3 65** Beia Hm. 21 - - 02.55
10.0 95 Caţa Hm. 11 - - 03.06
8.6 538.6 100 RUPEA 9 03.15 1 03.16
14.0 95* Racoş Hm. 18 - - 03.34
10.7 50** Augustin Hm. 15 - - 03.49
12.4 70* Apaţa 2 15 - - 04.04
15.9 100* Feldioara Hm. 2 20 - - 04.24
8.8 Bod Hm. 4 14 - - 04.38
6.6 Stupini Hm. 3 9 - - 04.47
5.4 612.4 100 BRAŞOV  2 10 04.57 13 05.10
6.2 Dârste 2 9 - - 05.19
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 05.31
9.9 638.7 50 PREDEAL 2 15 05.46 8 05.54
7.4 646.1 80 AZUGA 9 06.03 1 06.04
4.0 650.1 BUŞTENI 6 06.10 1 06.11
7.6 657.7 90 SINAIA 9 06.20 2 06.22
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.28
9.7 672.8 85 COMARNIC 9 06.37 1 06.38
14.2 687.0 95 CÂMPINA 2 13 06.51 1 06.52
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 07.02
11.7 115 BUDA 7 - - 07.09
6.9 719.8 120 PLOIEŞTI VEST 5 07.14 3 07.17
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.20
4.6 BRAZI 3 - - 07.23
11.7 Crivina 7 - - 07.30
9.5 Peris 2 7 - - 07.37
13.3 120 Buftea 8 - - 07.45
30 30
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.47
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 07.52
9.4 778.7 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.03
15h 03m SUMARUL... 49 812 91
PROCENT DE FRANARE = 110.

Tonaj maxim:Satu Mare – Oradea =700 tone


Oradea - Cluj Napoca = 750 tone;
Cluj Napoca - Bucuresti Nord = 800 tone (max. 15 vagoane)
Statia Oradea ataseaza grupa de vagoane din loco.
Statia Cluj Napoca ataseaza grupa de vagoane din loco;

165
Nr. 1743 TIMISOARA NORD - ARAD - ORADEA - BAIA MARE
Nu circula în zilele de 25.12.2018, 28.04.2019 si 16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 15.55
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 16.02
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 16.06
7.2 Băile Călacea 5 - - 16.11
5.9 Orţişoara 4 - - 16.15
6.2 Vinga Hm. 4 - - 16.19
7.4 Şag Hm. 5 - - 16.24
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 16.28
30
5.5 51.0 ARADU NOU 5 10 16.38 1 16.39
2.7 100 Ram. Glogovăţ 3 - - 16.42
3.5 57.2 ARAD 4 16.46 9 16.55
6.5 Utvinişu Nou 9 - - 17.04
17.0 80.7 SÂNTANA 1 14 17.18 1 17.19
11.7 Şimand Hm. 9 - - 17.28
7.4 Nădab 6 - - 17.34
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 17.38 1 17.39
8.0 Zerind Hm. 6 - - 17.45
30
15.7 128.4 CIUMEGHIU HM. 5 17 18.02 1 18.03
10.2 138.6 SALONTA 3 13 18.16 1 18.17
12.5 70 Cefa Hm. 12 - - 18.29
10.4 161.5 LEŞ BIHOR HM.  11 18.40 6 18.46
10.8 Oradea Vest Hm. 12 - - 18.58
5.5 177.8 100 ORADEA 7 19.05 11 19.16
5.7 183.5 80 Episcopia Bihor 1 8 - - 19.24
8.4 Biharia Hm. 9 - - 19.33
19.6 Diosig Hm. 17 - - 19.50
9.7 Ram. Târguşor Bihor 3 12 - - 20.02
0.8 222.0 SĂCUIENI BIHOR 1 2 20.04 2 20.06
9.4 Şilindru Hm. 7 - - 20.13
12.2 243.6 VALEA LUI MIHAI 9 20.22 1 20.23
19.3 100 Sanislău Hm. 13 - - 20.36
11.9 274.8 CAREI 8 20.44 1 20.45
16.4 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 14 - - 20.59
16.5 Satu Mare Sud 13 - - 21.12
3.1 310.8 SATU MARE 3 21.15 5 21.20
5.5 Botiz Hm. 5 - - 21.25
15.7 Medieşu Aurit Hm. 1 11 - - 21.36
5.1 Apa Hm. 7 - - 21.43
8.5 345.6 SEINI 12 21.55 1 21.56
14.1 50 Buşag Hm. 19 - - 22.15
7.6 Ram. Lăpuşel 10 - - 22.25
2.9 370.2 BAIA MARE 2 7 22.32
06h 37m SUMARUL... 25 356 41
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

166
Nr. 1744 BAIA MARE - ORADEA - ARAD - TIMISOARA NORD
Nu circula în zilele de 26.12.2018, 29.04.2019 şi 17.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 00.45
2.9 Ram. Lăpuşel 5 - - 00.50
7.6 Buşag Hm. 11 - - 01.01
14.1 24.6 50 SEINI 19 01.20 1 01.21
8.5 Apa Hm. 12 - - 01.33
5.1 Medieşu Aurit Hm. 2 9 - - 01.42
15.7 Botiz Hm. 11 - - 01.53
5.5 59.4 SATU MARE 1 6 01.59 7 02.06
3.1 Satu Mare Sud 5 - - 02.11
16.5 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 02.24
16.4 95.4 CAREI 2 14 02.38 1 02.39
11.9 Sanislău Hm. 9 - - 02.48
19.3 126.6 100 VALEA LUI MIHAI 14 03.02 1 03.03
12.2 Şilindru Hm. 10 - - 03.13
9.4 148.2 SĂCUIENI BIHOR 8 03.21 1 03.22
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 03.24
9.7 Diosig Hm. 3 12 - - 03.36
19.6 Biharia Hm. 17 - - 03.53
8.4 186.7 EPISCOPIA BIHOR 9 - - 04.02
5.7 192.4 80 ORADEA 1 8 04.10 10 04.20
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 04.27
10.8 Leş Bihor Hm. 11 - - 04.38
10.4 70 Cefa Hm. 11 - - 04.49
12.5 231.6 SALONTA 14 05.03 2 05.05
10.2 241.8 CIUMEGHIU HM. 3 14 05.19 1 05.20
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 05.37
8.0 265.5 CHIŞINEU CRIŞ 6 05.43 1 05.44
4.9 270.4 NĂDAB 4 - - 05.48
7.4 Şimand Hm. 5 - - 05.53
11.7 289.5 SÂNTANA 9 06.02 1 06.03
17.0 Utvinişu Nou 13 - - 06.16
6.5 313.0 ARAD 1 10 06.26 6 06.32
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 06.36
2.7 319.2 100 ARADU NOU 3 06.39 1 06.40
30
5.5 Valea Viilor Hm. 5 10 - - 06.50
5.5 Şag Hm. 4 - - 06.54
7.4 337.6 VINGA HM.  5 06.59 5 07.04
6.2 Orţişoara 5 - - 07.09
5.9 Băile Călacea 4 - - 07.13
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 07.18
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 07.22
6.9 370.2 TIMIŞOARA NORD 7 07.29
06h 44m SUMARUL... 25 366 38
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

167
Nr. 1745 BUCURESTI NORD - CLUJ NAPOCA si DEJ CALATORI - BAIA MARE
Nr. 1745-2 CLUJ NAPOCA - DEJ CALATORI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.05
9.4 CHITILA 9 - - 06.14
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.16
3.5 BUFTEA 2 - - 06.18
13.3 120 Peris 7 - - 06.25
9.5 Crivina 5 - - 06.30
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 06.39
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.42
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 06.45 2 06.47
6.9 120 BUDA 5 - - 06.52
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 06.59
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 07.10 1 07.11
30 30
5.2 96.9 100 BREAZA HC. 5 07.16  07.17
9.0 105.9 COMARNIC 8 07.25 1 07.26
9.7 115.6 85 VALEA LARGĂ HM. 9 07.35 1 07.36
5.4 121.0 80 SINAIA 6 07.42 2 07.44
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 07.52 1 07.53
4.0 132.6 80 AZUGA 5 07.58 1 07.59
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 08.08 2 08.10
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 08.24
10.2 160.1 50** DÂRSTE 2 16 - - 08.40
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 9 08.49 10 08.59
5.4 100 Stupini Hm. 2 8 - - 09.07
6.6 Bod Hm. 7 - - 09.14
8.8 187.1 70** FELDIOARA HM. 2 11 - - 09.25
15.9 Apaţa 3 19 - - 09.44
12.4 215.4 60** AUGUSTIN HM. 3 19 10.03 1 10.04
10.7 226.1 65* RACOŞ HM. 16 10.20 1 10.21
14.0 240.1 65** RUPEA 17 10.38 1 10.39
8.6 100 Caţa Hm. 8 - - 10.47
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 11.01
18.3 90* Mureni Hm. 22 - - 11.23
6.8 283.8 100 VÂNĂTORI 1 9 - - 11.32
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 11.38
4.8 293.7 SIGHIŞOARA 1 7 11.45 3 11.48
7.2 Daneş Hm. 8 - - 11.56
10.9 DUMBRĂVENI 9 12.05 1 12.06
18.0 329.8 MEDIAŞ 14 12.20 2 12.22
10.4 340.2 120 COPŞA MICĂ 10 12.32 1 12.33
17.9 358.1 VALEA LUNGĂ HM.  15 12.48 4 12.52
12.1 370.2 BLAJ 4 13 13.05 1 13.06
5.3 Crăciunel Hm. 6 - - 13.12
12.6 388.1 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 13 - - 13.25
3.4 391.5 70 TEIUŞ 7 13.32 4 13.36
13.1 404.6 AIUD HM. 1 13 13.49 1 13.50
14.0 100* Unirea Hm. 2 12 - - 14.02
2.8 421.4 UNIREA HC. 3 14.05 1 14.06
3.6 425.0 RĂZBOIENI 2 6 14.12 1 14.13
9.5 Călăraşi Turda Hm. 8 - - 14.21
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 14.26
1.4 442.1 CÂMPIA TURZII 2 14.28 1 14.29
14.9 80 Valea Florilor Hm. 18 - - 14.47
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 15.00

168
Tren nr. 1745/1745-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 15.00
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 15.07
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 15.14
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 15.17
0.9 481.3 APAHIDA 1 - - 15.18
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 15.24
6.6 493.6 120 CLUJ NAPOCA  9 15.33 21 15.54
6.6 Cluj Napoca Est 9 - - 16.03
5.7 505.9 APAHIDA 2 6 - - 16.09
0.8 100 Ram. Cojocna 2 - - 16.11
8.1 Jucu Hm. 6 - - 16.17
7.2 100* Bonţida Hm. 5 - - 16.22
6.5 Iclod Hm. 9 - - 16.31
10.0 538.5 50** GHERLA 14 16.45 2 16.47
13.9 552.4 DEJ CĂLĂTORI 2 20 17.07 14 17.21
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 17.24
5.1 Căşeiu Hm. 6 - - 17.30
30 30
6.4 Câţcău h.  7 17.37  17.38
10.7 575.8 GÂLGĂU 11 17.49 1 17.50
16.1 591.9 85 ILEANDA 2 19 18.09 1 18.10
6.9 Răstoci Hm. 1 8 - - 18.18
6.7 Letca Hm. 7 18.25 1 18.26
4.6 Cuciulat Hm. 7 - - 18.33
3.5 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 18.38
8.2 Surduc Sălaj Hm. 11 - - 18.49
6.8 628.6 85 JIBOU 2 9 18.58 7 19.05
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 10 - - 19.15
8.7 85 Benesat Hm. 8 19.23 1 19.24
8.8 Ulmeni Sălaj 9 19.33 1 19.34
5.9 Mireşu Mare PM. 7 19.41 1 19.42
10.5 Satulung pe Someş Hm. 10 - - 19.52
11.5 100 Ram. Buşag 9 - - 20.01
3.1 686.4 BAIA MARE 1 5 20.06
14h 01m SUMARUL... 46 746 95
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Brasov = 550 tone.
Brasov - Cluj Napoca - Satu Mare = 450 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Statia Cluj Napoca detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

169
Nr. 1746 BAIA MARE - DEJ CALATORI si CLUJ NAPOCA - BUCURESTI NORD
Nr. 1746-1 DEJ CALATORI - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 05.40
3.1 Ram. Buşag 5 - - 05.45
11.5 100 Satulung pe Someş Hm. 10 - - 05.55
10.5 Mireşu Mare PM. 10 06.05 1 06.06
5.9 Ulmeni Sălaj 7 06.13 1 06.14
8.8 85 Benesat Hm. 9 06.23 1 06.24
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 - - 06.32
9.3 57.8 100 JIBOU 1 10 06.42 11 06.53
6.8 85 Surduc Sălaj Hm. 7 - - 07.00
8.2 Băbuţeni Hm. 11 - - 07.11
3.5 50 Cuciulat Hm. 5 - - 07.16
4.6 Letca Hm. 7 07.23 1 07.24
6.7 Răstoci Hm.  2 10 07.34 6 07.40
6.9 Ileanda 1 9 07.49 1 07.50
16.1 85 Gâlgău 2 18 08.08 1 08.09
30 30
10.7 Câţcău h.  11 08.20  08.21
6.4 Căşeiu Hm. 6 - - 08.27
5.1 80 Ram. Dej 6 - - 08.33
1.2 134.0 DEJ CĂLĂTORI 3 08.36 15 08.51
13.9 147.9 GHERLA 15 09.06 2 09.08
10.0 70* Iclod Hm. 2 14 - - 09.22
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 09.31
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 09.38
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 09.44
0.8 180.5 APAHIDA 2 09.46 1 09.47
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 09.53
6.6 192.8 120 CLUJ NAPOCA  9 10.02 12 10.14
6.6 Cluj Napoca Est 9 - - 10.23
5.7 Apahida 2 6 - - 10.29
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 10.30
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 10.34
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 10.42
5.8 Boju Hm. 8 - - 10.50
7.9 50 Valea Florilor Hm. 2 12 - - 11.02
14.9 244.3 80 CÂMPIA TURZII 14 11.16 1 11.17
1.4 Ram. Turda 2 - - 11.19
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 11.25
9.5 261.4 RĂZBOIENI 8 11.33 1 11.34
3.6 265.0 UNIREA HC. 4 11.38 1 11.39
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 11.43
14.0 281.8 AIUD HM. 1 11 11.54 1 11.55
13.1 294.9 80** TEIUŞ 1 14 12.09 4 12.13
3.4 298.3 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 7 - - 12.20
12.6 Crăciunel Hm. 13 - - 12.33
5.3 316.2 BLAJ 1 6 12.39 1 12.40
12.1 Valea Lungă Hm. 11 - - 12.51
17.9 346.2 120 COPŞA MICĂ 14 13.05 1 13.06
10.4 356.6 MEDIAŞ 11 13.17 1 13.18
18.0 374.6 DUMBRĂVENI 14 13.32 1 13.33
10.9 Daneş Hm. 8 - - 13.41
7.2 392.7 SIGHIŞOARA 4 11 13.52 3 13.55
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 1 7 - - 14.02
5.1 402.6 VÂNĂTORI 6 - - 14.08

170
Tren nr. 1746/1746-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.1 402.6 70 VÂNĂTORI 6 - - 14.08
6.8 100 Mureni Hm. 2 9 - - 14.17
18.3 65** Beia Hm. 21 - - 14.38
10.0 95 Caţa Hm. 11 - - 14.49
8.6 100 RUPEA 9 14.58 1 14.59
14.0 460.3 95* RACOŞ HM. 18 15.17 1 15.18
10.7 50** Augustin Hm. 15 15.33 1 15.34
12.4 70* Apaţa 2 15 - - 15.49
15.9 100* Feldioara Hm. 2 20 - - 16.09
8.8 Bod Hm. 4 14 - - 16.23
6.6 Stupini Hm. 3 9 - - 16.32
5.4 520.1 100 BRAŞOV  2 9 16.41 12 16.53
6.2 526.3 DÂRSTE 2 9 - - 17.02
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 2 12 - - 17.14
9.9 546.4 50 PREDEAL 2 15 17.29 8 17.37
7.4 553.8 80 AZUGA 9 17.46 1 17.47
4.0 557.8 BUŞTENI 6 17.53 1 17.54
7.6 565.4 90 SINAIA 9 18.03 1 18.04
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 18.10
9.7 580.5 85 COMARNIC 9 18.19 1 18.20
14.2 594.7 100 CÂMPINA 2 13 18.33 1 18.34
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 18.44
11.7 115 BUDA 7 - - 18.51
6.9 627.5 120 PLOIEŞTI VEST 5 18.56 2 18.58
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.01
4.6 635.0 BRAZI 3 - - 19.04
11.7 Crivina 7 - - 19.11
9.5 Peris 2 7 - - 19.18
13.3 120 BUFTEA 8 - - 19.26
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.28
4.0 CHITILA 2 4 - - 19.32
9.4 686.4 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 19.43
30 30
14h 03m SUMARUL... 50 744 98
PROCENT DE FRÂNARE = 110

TONAJ MAXIM: Baia Mare - Cluj Napoca - Brasov = 450 tone.


Brasov - Bucuresti Nord = 750 tone.
Statia Cluj Napoca ataseaza grupa de vagoane din loco.
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco pentru Constanţa.

171
Nr. 1748 CLUJ NAPOCA - RAZBOIENI - TÂRGU MURES
Ramura de la trenul 367-2 în perioadele 21.12.2018 - 05.01.2019, 18.04 - 22.04.2019, 01.06 -
07.09.2019 si 31.10 - 03.11.2019. În afara acestor perioade se formează din loco
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 16.35
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 16.43
5.7 100 Apahida 2 6 - - 16.49
0.9 Ram. Jucu 1 - - 16.50
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 16.54
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 17.02
5.8 Boju Hm. 8 - - 17.10
7.9 50 Valea Florilor Hm. 2 12 - - 17.22
14.9 51.5 80 CÂMPIA TURZII 14 17.36 1 17.37
1.4 Ram. Turda 2 - - 17.39
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 17.45
9.5 68.6 RĂZBOIENI 8 17.53 15 18.08
9.8 Gligoreşti Hm. 9 - - 18.17
9.4 87.8 LUDUŞ 8 18.25 1 18.26
11.5 Iernut 13 18.39 1 18.40
9.2 80 Sânpaul Hm. 2 11 - - 18.51
11.2 G-ral N. Dăscălescu Hm. 10 - - 19.01
3.0 Târgu Mureş Sud 3 - - 19.04
5.2 127.9 TÂRGU MUREŞ 6 19.10
02h 35m SUMARUL... 6 137 18
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM =300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1749 TÂRGU MURES - RAZBOIENI - CLUJ NAPOCA


Ramura pentru trenul 366-1 în perioadele 22.12.2018 - 06.01.2019, 19.04 - 23.04.2019,
2.06 -8.09.2019 si 1.11-4.11.2019. În afara acestor perioade descompune în Cluj Napoca
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 11.29
5.2 Târgu Mureş Sud 6 - - 11.35
3.0 G-ral N. Dăscălescu Hm. 3 - - 11.38
11.2 Sânpaul Hm. 10 - - 11.48
9.2 28.6 80 IERNUT 9 11.57 1 11.58
11.5 40.1 LUDUŞ 2 17 12.15 1 12.16
9.4 49.5 GLIGOREŞTI HM.  10 12.26 6 12.32
9.8 59.3 RĂZBOIENI 10 12.42 15 12.57
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 13.06
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 13.11
1.4 76.4 CÂMPIA TURZII 2 13.13 1 13.14
14.9 80 Valea Florilor Hm. 18 - - 13.32
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 13.45
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 13.52
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 13.59
4.0 Ram. Jucu 3 - - 14.02
0.9 Apahida 1 - - 14.03
5.7 100 Cluj Napoca Est 2 6 - - 14.09
6.6 127.9 CLUJ NAPOCA 9 14.18
02h 49m SUMARUL... 6 145 24
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

172
Nr. 1750 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 05.20
8.2 Văratec Hm. 7 - - 05.27
6.6 14.8 120 VEREŞTI 1 5 - - 05.32
13.0 Liteni Hm. 7 - - 05.39
11.6 Dolhasca 2 9 - - 05.48
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 05.55
10.8 60.6 PAŞCANI 1 8 06.03 1 06.04
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 06.07
8.6 Muncel Hm. 5 - - 06.12
14.1 Mirceşti 8 - - 06.20
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 06.24
8.1 100.8 ROMAN 2 7 06.31 1 06.32
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 06.40
11.2 120 Galbeni 6 - - 06.46
9.0 Iteşti Hm. 1 6 - - 06.52
12.0 144.6 BACĂU 1 9 07.01 1 07.02
10.8 Valea Seacă 7 - - 07.09
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 07.15
14.8 Orbeni Hm. 5 13 - - 07.28
9.2 Sascut Hm. 5 - - 07.33
13.7 202.8 ADJUD 8 07.41 1 07.42
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 07.52
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 07.59
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 4 10 08.09 1 08.10
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 3 - - 08.13
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 08.18
11.7 248.2 FOCŞANI 2 15 08.33 1 08.34
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 08.41
7.3 Gugeşti 8 - - 08.49
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 08.55
14.9 Râmnicu Sărat 2 15 - - 09.10
11.3 Zoita Hm. 9 - - 09.19
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 09.28
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 09.37
2.9 319.0 BUZĂU 3 09.40 1 09.41
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 09.44
12.9 Ulmeni 10 - - 09.54
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 10.05
7.6 Mizil 6 - - 10.11
7.4 Inoteşti Hm. 6 - - 10.17
9.5 Cricov Hm. 8 - - 10.25
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 10.32
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 10.39
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 10.45 2 10.47
3.6 60 Ploieşti Triaj 6 - - 10.53
5.2 396.4 65 BRAZI 8 - - 11.01
11.7 Crivina 7 - - 11.08
9.5 Peris 2 7 - - 11.15
13.3 Buftea 8 - - 11.23
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 11.25
4.0 CHITILA 2 4 - - 11.29
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 11.40
06h 20m SUMARUL... 35 371 9
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 750 tone;

173
Nr. 1751 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 10.50
9.4 CHITILA 9 - - 10.59
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 11.01
3.5 120 BUFTEA 2 - - 11.03
13.3 Peris 7 - - 11.10
9.5 Crivina 5 - - 11.15
11.7 Brazi 2 9 - - 11.24
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 11.32
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 11.39 2 11.41
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 11.46
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 11.54
5.6 Cricov Hm. 5 - - 11.59
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 12.07
7.4 93.8 MIZIL 7 12.14 1 12.15
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 12.24
12.0 Ulmeni 10 - - 12.34
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 12.46
2.5 128.8 BUZĂU 3 12.49 2 12.51
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 12.54
8.6 Boboc Hm. 7 - - 13.01
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 13.10
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 12 13.22 1 13.23
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 13.38
7.2 Gugeşti 6 - - 13.44
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 13.52
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 14.01 1 14.02
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 14.15
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 14.22
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 14.24 1 14.25
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 14.32
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 14.39
11.0 245.0 ADJUD 4 13 14.52 1 14.53
13.7 Sascut Hm. 8 - - 15.01
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 15.06
14.8 Faraoani Hm. 1 9 - - 15.15
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 15.22
10.8 303.2 BACĂU  1 8 15.30 9 15.39
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 15.48
9.0 Galbeni 5 - - 15.53
11.2 120 Săcueni Roman Hm. 1 7 - - 16.00
11.6 347.0 ROMAN 8 16.08 1 16.09
8.1 Săbăoani Hm. 1 6 - - 16.15
7.1 Mirceşti 4 - - 16.19
14.1 Muncel Hm. 8 - - 16.27
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 16.32
2.3 387.2 PAŞCANI 2 4 16.36 1 16.37
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 16.44
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 16.52 1 16.53
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 17.01
13.0 433.0 VEREŞTI 8 17.09 7 17.16
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 17.21
8.2 447.8 SUCEAVA 2 8 17.29
06h 39m SUMARUL... 29 371 28
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 500 tone.

Staţia Vereşti detaşează grupa de vagoane pentru Botşani, tren 5583.

174
Nr. 1752 SUCEAVA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA NORD 08.45
2.5 2.5 50 SUCEAVA 5 08.50 2 08.52
8.2 Văratec Hm. 7 - - 08.59
6.6 17.3 120 VEREŞTI 1 5 09.04 1 09.05
13.0 Liteni Hm. 8 - - 09.13
11.6 41.9 DOLHASCA 2 10 09.23 1 09.24
10.4 100 Lespezi Hm. 8 - - 09.32
10.8 63.1 PAŞCANI 1 8 09.40 2 09.42
2.3 65.4 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 09.45
8.6 Muncel Hm. 5 - - 09.50
14.1 Mirceşti 8 - - 09.58
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 10.02
8.1 103.3 ROMAN 2 7 10.09 1 10.10
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 10.18
11.2 120 Galbeni 6 - - 10.24
9.0 Iteşti Hm. 1 6 - - 10.30
12.0 147.1 BACĂU  1 9 10.39 14 10.53
10.8 Valea Seacă 7 - - 11.00
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 11.06
14.8 Orbeni Hm. 5 13 - - 11.19
9.2 Sascut Hm. 5 - - 11.24
13.7 205.3 ADJUD 8 11.32 2 11.34
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 11.44
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 11.51
6.3 231.0 MĂRĂŞEŞTI 4 10 12.01 2 12.03
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 12.05
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 12.10
11.7 250.7 FOCŞANI 2 15 12.25 2 12.27
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 12.34
7.3 Gugeşti 8 - - 12.42
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 12.48
14.9 288.0 RÂMNICU SĂRAT 2 16 13.04 2 13.06
11.3 Zoita Hm. 10 - - 13.16
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 13.25
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 13.34
2.9 321.5 BUZĂU 3 13.37 2 13.39
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 13.42
12.9 Ulmeni 10 - - 13.52
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 14.03
7.6 356.5 MIZIL 7 14.10 2 14.12
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 14.19
9.5 Cricov Hm. 8 - - 14.27
5.6 379.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 14.34
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 14.41
4.3 390.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 14.48 3 14.51
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 14.58
5.2 398.9 65 BRAZI 8 - - 15.06
11.7 Crivina 7 - - 15.13
9.5 Peris 2 8 - - 15.21
13.3 BUFTEA 8 - - 15.29
30 30
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.31
30
4.0 CHITILA 2 4 - - 15.36
9.4 450.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 15.47
07h 02m SUMARUL... 35 386 36
PROCENT DE FRANARE = 110
TONAJ MAXIM: Suceava Nord - Bacau = 600 tone.
Bacau - Bucuresti Nord = 800 tone.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Piatra Neamt - tren 1858 şi grupa de vagoane din loco.

175
Nr. 1753 BUCURESTI NORD - SUCEAVA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.45
9.4 CHITILA 9 - - 13.54
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.56
3.5 120 BUFTEA 2 - - 13.58
13.3 Peris 7 - - 14.05
9.5 Crivina 6 - - 14.11
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 14.20
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 14.28
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 14.35 3 14.38
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 14.44
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 14.52
5.6 Cricov Hm. 5 - - 14.57
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 15.05
7.4 93.8 MIZIL 7 15.12 2 15.14
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 15.23
12.0 Ulmeni 10 - - 15.33
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 15.45
2.5 128.8 BUZĂU 3 15.48 3 15.51
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 15.54
8.6 Boboc Hm. 7 - - 16.01
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 16.10
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 16.23 2 16.25
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 16.40
7.2 Gugeşti 6 - - 16.46
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 16.54
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 17.03 2 17.05
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 17.18
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 17.25
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 17.27 2 17.29
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 17.36
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 17.43
11.0 245.0 ADJUD 4 13 17.56 1 17.57
13.7 Sascut Hm. 8 - - 18.05
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 18.10
14.8 Faraoani Hm. 1 9 - - 18.19
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 18.26
10.8 303.2 BACĂU  1 8 18.34 14 18.48
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 18.57
9.0 Galbeni 5 - - 19.02
11.2 120 Săcueni Roman Hm. 1 7 - - 19.09
11.6 347.0 ROMAN 8 19.17 1 19.18
8.1 Săbăoani Hm. 1 6 - - 19.24
7.1 Mirceşti 4 - - 19.28
14.1 Muncel Hm. 8 - - 19.36
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 19.41
2.3 387.2 PAŞCANI 2 4 19.45 2 19.47
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 19.54
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 20.02 1 20.03
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 20.11
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 20.19 1 20.20
6.6 Văratec Hm. 5 - - 20.25
8.2 447.8 SUCEAVA 6 20.31 2 20.33
2.5 450.3 50 SUCEAVA NORD 2 7 20.40
06h 55m SUMARUL... 29 379 36
PROCENT DE FRANARE = 110.
TONAJ MAXIM: Bucuresti Nord - Bacau = 800 tone.
Bacau - Suceava Nord = 600 tone.
Statia Bacau detaseaza grupa de vagoane pentru Bicaz - tren regio 5481, fără zilele de
24.12.2018, 27.04.2019 si 15.06.2019.

176
Nr. 1754 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 12.40
8.2 Văratec Hm. 7 - - 12.47
6.6 14.8 120 VEREŞTI 1 5 12.52 15 13.07
13.0 Liteni Hm. 8 - - 13.15
11.6 39.4 DOLHASCA 2 10 13.25 1 13.26
10.4 100 Lespezi Hm. 8 - - 13.34
10.8 60.6 PAŞCANI 1 8 13.42 2 13.44
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 13.47
8.6 Muncel Hm. 5 - - 13.52
14.1 Mirceşti 8 - - 14.00
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 14.04
8.1 100.8 ROMAN 2 7 14.11 1 14.12
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 14.20
11.2 120 Galbeni 6 - - 14.26
9.0 Iteşti Hm. 1 6 - - 14.32
12.0 144.6 BACĂU  1 9 14.41 9 14.50
10.8 Valea Seacă 7 - - 14.57
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 15.03
14.8 Orbeni Hm. 5 13 - - 15.16
9.2 Sascut Hm. 5 - - 15.21
13.7 202.8 ADJUD 9 15.30 1 15.31
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 15.41
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 15.48
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 4 10 15.58 1 15.59
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 16.01
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 16.06
11.7 248.2 FOCŞANI 2 15 16.21 2 16.23
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 16.30
7.3 Gugeşti 8 - - 16.38
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 16.44
14.9 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 15 16.59 1 17.00
11.3 Zoita Hm. 10 - - 17.10
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 17.19
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 17.28
2.9 319.0 BUZĂU 3 17.31 2 17.33
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 17.36
12.9 Ulmeni 10 - - 17.46
12.0 Săhăteni Hm. 2 11 - - 17.57
7.6 354.0 MIZIL 7 18.04 1 18.05
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 18.12
9.5 Cricov Hm. 8 - - 18.20
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 18.27
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 18.34
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 18.40 2 18.42
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 18.49
5.2 396.4 65 BRAZI 7 - - 18.56
11.7 Crivina 7 - - 19.03
9.5 Peris 2 7 - - 19.10
13.3 BUFTEA 8 - - 19.18
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.20
4.0 CHITILA 2 4 - - 19.24
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 19.35
06h 55m SUMARUL... 35 377 38
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 650 tone.
Veresti - Bucuresti Nord = 800 tone. (max. 15 vagoane)
Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5582.
În perioada 12.10 - 15.10.2019 staţia Paşcani ataşează grupă de vagoane de la tren 1969.
(Minutele întârziere datorate ataşării vagoanelor în staţia Paşcani se vor analiza în cont SNTFC).

177
Nr. 1755 BUCUREŞTI NORD - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.00
9.4 CHITILA 9 - - 17.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.11
3.5 140 BUFTEA 2 - - 17.13
13.3 Peris 6 - - 17.19
9.5 Crivina 5 - - 17.24
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 17.32
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 17.39
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 6 17.45 2 17.47
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 17.53
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 18.01
5.6 Cricov Hm. 5 - - 18.06
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 18.14
7.4 Mizil 6 - - 18.20
7.6 Săhăteni Hm. 2 8 - - 18.28
12.0 Ulmeni 10 - - 18.38
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 18.50
2.5 128.8 BUZĂU 3 18.53 2 18.55
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 18.58
8.6 Boboc Hm. 7 - - 19.05
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 19.14
11.3 Râmnicu Sărat 2 12 - - 19.26
14.9 Sihlea Hm. 14 - - 19.40
7.2 Gugeşti 6 - - 19.46
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 19.54
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 20.03 2 20.05
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 20.18
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 20.25
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 20.27 2 20.29
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 20.36
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 20.43
11.0 245.0 ADJUD 4 13 20.56 2 20.58
13.7 Sascut Hm. 8 - - 21.06
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 21.11
14.8 Faraoani Hm. 1 9 - - 21.20
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 21.27
10.8 303.2 BACĂU 1 9 21.36 8 21.44
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 21.53
9.0 Galbeni 5 - - 21.58
11.2 120 Săcueni Roman Hm. 1 7 - - 22.05
11.6 347.0 ROMAN 8 22.13 1 22.14
8.1 Săbăoani Hm. 1 6 - - 22.20
7.1 Mirceşti 4 - - 22.24
14.1 Muncel Hm. 8 - - 22.32
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 22.37
2.3 387.2 PAŞCANI 2 4 22.41 1 22.42
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 22.49
10.4 100 Dolhasca 7 - - 22.56
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 23.04
13.0 Vereşti 8 - - 23.12
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 23.17
8.2 447.8 SUCEAVA 2 7 23.24
06h 24m SUMARUL... 29 364 20
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Bucureşti - Bacău = 750 tone;
Bacău - Suceava = 600 tone.
Statia Bacau detaseaza grupa de vagoane pentru Piatra Neamţ - tren 1859.

178
Nr. 1756 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2018, 27/28.04.2019 şi 15/16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 22.17
8.2 Văratec Hm. 7 - - 22.24
6.6 14.8 120 VEREŞTI 1 5 22.29 14 22.43
13.0 Liteni Hm. 8 - - 22.51
11.6 39.4 DOLHASCA 2 10 23.01 1 23.02
10.4 100 Lespezi Hm. 8 - - 23.10
10.8 60.6 PAŞCANI 1 8 23.18 4 23.22
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 3 - - 23.25
8.6 Muncel Hm. 5 - - 23.30
14.1 Mirceşti 8 - - 23.38
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 23.42
8.1 100.8 ROMAN 2 7 23.49 1 23.50
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 23.58
11.2 120 Galbeni 6 - - 00.04
9.0 Iteşti Hm. 1 6 - - 00.10
12.0 144.6 BACĂU  1 9 00.19 15 00.34
10.8 Valea Seacă 8 - - 00.42
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 00.48
14.8 Orbeni Hm. 5 13 - - 01.01
9.2 Sascut Hm. 5 - - 01.06
13.7 202.8 ADJUD 8 01.14 2 01.16
11.0 Pufeşti Hm. 10 - - 01.26
8.4 Pădureni Putna Hm. 7 - - 01.33
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 4 10 01.43 2 01.45
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 01.47
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 01.52
11.7 248.2 FOCŞANI 2 15 02.07 3 02.10
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 02.17
7.3 Gugeşti 8 - - 02.25
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 02.31
14.9 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 16 02.47 2 02.49
11.3 Zoita Hm. 10 - - 02.59
10.7 80 Boboc Hm. 9 - - 03.08
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 9 - - 03.17
2.9 319.0 BUZĂU 3 03.20 3 03.23
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 03.26
12.9 Ulmeni 10 - - 03.36
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 03.48
7.6 354.0 MIZIL 7 03.55 2 03.57
7.4 Inoteşti Hm. 7 - - 04.04
9.5 Cricov Hm. 8 - - 04.12
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 04.19
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 04.26
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 7 04.33 4 04.37
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 04.44
5.2 396.4 65 BRAZI 8 - - 04.52
11.7 Crivina 7 - - 04.59
9.5 Peris 2 7 - - 05.06
13.3 BUFTEA 8 - - 05.14
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 05.16
4.0 CHITILA 2 4 - - 05.20
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 05.31
07h 14m SUMARUL... 35 381 53
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Suceava - Veresti = 500 tone.
Veresti - Bacau = 650 tone
Bacau - Bucuresti Nord = 800 tone (max. 15 vagoane)
Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5584.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Bicaz - tren 5482.

179
Nr. 1757 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2018, 27/28.04.2019 şi 15/16.06.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.20
9.4 CHITILA 9 - - 23.29
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.31
3.5 120 BUFTEA 2 - - 23.33
13.3 Peris 7 - - 23.40
9.5 Crivina 5 - - 23.45
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 23.54
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 00.02
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 00.09 2 00.11
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 00.16
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 00.24
5.6 Cricov Hm. 5 - - 00.29
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 00.37
7.4 93.8 MIZIL 7 00.44 1 00.45
7.6 Săhăteni Hm. 2 9 - - 00.54
12.0 Ulmeni 10 - - 01.04
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 01.16
2.5 128.8 BUZĂU 3 01.19 2 01.21
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 01.24
8.6 Boboc Hm. 7 - - 01.31
10.7 80 Zoita Hm. 9 - - 01.40
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 2 13 01.53 1 01.54
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 02.09
7.2 Gugeşti 6 - - 02.15
7.3 Coteşti Hm. 8 - - 02.23
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 02.32 2 02.34
11.7 Putna Seacă Hm. 13 - - 02.47
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 02.54
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 02.56 1 02.57
6.3 Pădureni Putna Hm. 7 - - 03.04
8.4 Pufeşti Hm. 7 - - 03.11
11.0 245.0 ADJUD 4 13 03.24 2 03.26
13.7 Sascut Hm. 8 - - 03.34
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 03.39
14.8 Faraoani Hm. 1 9 - - 03.48
9.7 Valea Seacă 1 7 - - 03.55
10.8 303.2 BACĂU  1 9 04.04 9 04.13
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 04.22
9.0 Galbeni 5 - - 04.27
11.2 120 Săcueni Roman Hm. 1 7 - - 04.34
11.6 347.0 ROMAN 8 04.42 1 04.43
8.1 Săbăoani Hm. 1 6 - - 04.49
7.1 Mirceşti 4 - - 04.53
14.1 Muncel Hm. 8 - - 05.01
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 05.06
2.3 387.2 PAŞCANI 2 4 05.10 3 05.13
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 05.20
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 05.28 1 05.29
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 05.37
13.0 433.0 VEREŞTI 8 05.45 9 05.54
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 05.59
8.2 447.8 SUCEAVA 2 8 06.07
06h 47m SUMARUL... 29 373 34
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Veresti = 800 tone (max. 15 vagoane)
Veresti - Suceava = 650 tone.
Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5581.

180
Nr. 1765 IASI - CLUJ NAPOCA si TEIUS - ARAD
Nr. 1765-2 CLUJ NAPOCA - TEIUS si ARAD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 15.25
14.1 14.1 120 LEŢCANI 1 13 - - 15.38
8.8 22.9 PODU ILOAIEI 5 - - 15.43
11.0 95 Sârca Hm. 1 8 - - 15.51
11.0 44.9 TÂRGU FRUMOS 10 16.01 1 16.02
16.1 80 Ruginoasa Hm. 1 15 - - 16.17
13.4 95 Ramificaţia Paşcani 9 - - 16.26
1.3 75.7 PAŞCANI 3 16.29 2 16.31
10.8 120 Lespezi Hm. 7 - - 16.38
10.4 96.9 100 DOLHASCA 8 16.46 1 16.47
11.6 Liteni Hm. 1 8 - - 16.55
13.0 121.5 120 VEREŞTI 8 17.03 1 17.04
6.6 Văratec Hm. 5 - - 17.09
8.2 136.3 SUCEAVA  2 7 17.16 18 17.34
5.0 141.3 70 SUCEAVA VEST 7 - - 17.41
9.4 Stroieşti 8 - - 17.49
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 17.55
13.0 Berchişeşti Hm. 11 - - 18.06
7.9 178.6 GURA HUMORULUI HM. 2 8 - - 18.14
4.5 183.1 GURA HUMORULUI ORAŞ 6 18.20 4 18.24
6.8 189.9 FRASIN HM. 8 18.32 1 18.33
5.8 Molid Hm. 6 - - 18.39
3.3 199.0 65 VAMA 5 18.44 1 18.45
4.3 Prisaca Dornei Hm. 1 6 - - 18.51
7.5 210.8 CÂMPULUNG EST HM. 9 19.00 3 19.03
3.8 214.6 CÂMPULUNG MOLD. 6 19.09 1 19.10
3.3 Sadova Hm. 5 - - 19.15
3.0 220.9 POJORÂTA HM. 5 19.20 1 19.21
8.8 Valea Putnei P.M. 12 - - 19.33
5.9 235.6 50 MESTECĂNIŞ HM. 9 19.42 1 19.43
5.9 Iacobeni 9 19.52 1 19.53
5.7 Argestru Hm. 9 - - 20.02
4.5 251.7 60 VATRA DORNEI 1 7 20.09 1 20.10
1.0 252.7 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 20.13 2 20.15
4.4 Roşu Hm. 6 - - 20.21
6.5 263.6 60 FLORENI 1 8 - - 20.29
1.4 Ramificaţia Floreni 2 - - 20.31
4.3 80 Coşna Hm. 1 5 - - 20.36
8.0 Grădiniţa Hm. 1 7 - - 20.43
5.3 Larion Hm. 1 7 - - 20.50
7.1 60 Silhoasa Hm. 1 9 - - 20.59
5.8 295.5 LUNCA ILVEI 7 21.06 1 21.07
7.2 Ilva Mare Hm. 1 9 - - 21.16
7.1 309.8 MĂGURA ILVEI HM. 1 8 21.24 1 21.25
4.5 70 Poiana Ilvei 1 7 - - 21.32
7.5 Leşu Ilvei Hm. 7 - - 21.39
5.3 327.1 ILVA MICĂ 1 7 21.46 1 21.47
5.1 75 Feldru Hm. 6 - - 21.53
9.9 Rebrişoara Hm. 9 - - 22.02
4.8 346.9 NĂSĂUD 5 22.07 1 22.08
6.3 353.2 80 SALVA 7 22.15 1 22.16
7.3 Nimigea Hm. 8 - - 22.24
5.8 Mogoşeni Hm. 5 - - 22.29

181
Tren nr. 1765/1765-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.8 80 Mogoşeni Hm. 5 - - 22.29
8.5 374.8 BECLEAN PE SOMEŞ 1 10 22.39 2 22.41
5.1 80** Coldău Hm. 3 11 - - 22.52
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 23.02
9.0 396.7 Dej Triaj 11 - - 23.13
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 23.17
1.1 399.4 DEJ CĂLĂTORI 3 23.20 16 23.36
13.9 413.3 GHERLA 15 23.51 1 23.52
10.0 70* Iclod Hm. 2 13 - - 00.05
6.5 Bonţida Hm. 9 - - 00.14
7.2 70** Jucu Hm. 7 - - 00.21
8.1 100 Ram. Cojocna 6 - - 00.27
0.8 Apahida 2 - - 00.29
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 00.35
6.6 458.2 120 CLUJ NAPOCA  9 00.44 12 00.56
6.6 Cluj Napoca Est 9 - - 01.05
5.7 Apahida 2 6 - - 01.11
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 01.12
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 01.16
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 01.24
5.8 Boju Hm. 8 - - 01.32
7.9 50 Valea Florilor Hm. 2 12 - - 01.44
14.9 509.7 80 CÂMPIA TURZII 14 01.58 2 02.00
1.4 Ram. Turda 2 - - 02.02
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 5 - - 02.07
9.5 526.8 RĂZBOIENI 8 02.15 1 02.16
30 30
3.6 530.4 UNIREA HC. 4 02.20  02.21
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 02.25
14.0 547.2 AIUD HM. 1 12 02.37 1 02.38
13.1 560.3 80** TEIUŞ 1 14 02.52 4 02.56
3.5 100 Coşlariu 7 - - 03.03
3.2 Ram. Coşlariu 4 - - 03.07
3.1 Sântimbru Hm. 5 - - 03.12
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 03.18
4.5 579.4 ALBA IULIA 7 03.25 1 03.26
9.8 589.2 VINŢU DE JOS 10 03.36 1 03.37
5.2 120 Blandiana Hm. 6 - - 03.43
9.8 604.2 ŞIBOT 2 12 03.55 1 03.56
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 04.01
6.4 616.5 ORĂŞTIE 6 04.07 1 04.08
9.1 Turdaş Hm. 10 - - 04.18
5.4 Ram. Simeria 6 - - 04.24
2.0 633.0 SIMERIA 1 4 04.28 5 04.33
9.2 642.2 DEVA 15 04.48 2 04.50
6.5 Mintia 11 - - 05.01
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 05.11
9.8 665.8 ILIA 14 05.25 6 05.31
5.8 Gurasada Hm. 2 10 - - 05.41
4.0 70 Câmpuri Surduc Hm. 6 - - 05.47
12.6 Zam 15 - - 06.02
7.9 696.1 ILTEU  1 12 06.14 11 06.25
10.1 706.2 SĂVÂRŞIN 13 06.38 1 06.39
8.6 Vărădia Hm. 11 - - 06.50
8.7 Bătuţa Hm. 10 - - 07.00
6.7 100 Bârzava 2 9 - - 07.09

182
Tren nr. 1765/1765-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.7 Bârzava 2 9 - - 07.09
9.9 Conop Hm. 11 - - 07.20
7.2 100 Milova 9 - - 07.29
8.6 755.9 RADNA 12 07.41 2 07.43
6.9 Păuliş Hm. 10 - - 07.53
6.5 50 Ghioroc 1 10 - - 08.03
14.2 120 Glogovăţ 12 - - 08.15
6.9 790.4 ARAD 1 7 08.22 23 08.45
3.5 Ram. Glogovăţ 5 - - 08.50
2.7 796.6 ARADU NOU 3 08.53 1 08.54
30
5.5 Valea Viilor Hm. 5 10 - - 09.04
5.5 Şag Hm. 4 - - 09.08
7.4 Vinga Hm. 5 - - 09.13
6.2 100 Orţişoara 4 - - 09.17
5.9 Băile Călacea 4 - - 09.21
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 09.26
6.4 RONAŢ TRIAJ GR. D 4 - - 09.30
6.9 847.6 TIMIŞOARA NORD 7 09.37
30 30
18h 12m SUMARUL... 48 953 138
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Iasi - Suceava = 500 tone
Suceava - Dej Călători = 550 tone.
Dej Călători - Timisoara Nord = 700 tone.

Statia Suceava ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5565.


Statia Dej Calatori ataseaza grupa de vagoane de la Sighetu Marmatiei sosita cu tren 4136.

183
Nr. 1766-1 TIMISOARA NORD -ARAD si TEIUS - CLUJ NAPOCA
Nr. 1766 ARAD - TEIUS si CLUJ NAPOCA - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 13.35
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 13.42
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 13.46
7.2 Băile Călacea 5 - - 13.51
5.9 Orţişoara 4 - - 13.55
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 13.59
7.4 Şag Hm. 5 - - 14.04
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 14.08
30
5.5 51.0 ARADU NOU 5 10 14.18 7 14.25
2.7 Ram. Glogovăţ 3 - - 14.28
3.5 57.2 ARAD 4 14.32 23 14.55
6.9 120 Glogovăţ 5 - - 15.00
14.2 Ghioroc 1 11 - - 15.11
6.5 50 Păuliş Hm. 9 - - 15.20
6.9 91.7 RADNA 10 15.30 1 15.31
8.6 Milova 12 - - 15.43
7.2 100 Conop Hm. 9 - - 15.52
9.9 Bârzava 1 12 - - 16.04
6.7 Bătuţa Hm. 7 - - 16.11
8.7 Vărădia Hm. 10 - - 16.21
8.6 141.4 SĂVÂRŞIN 11 16.32 1 16.33
10.1 Ilteu 2 14 - - 16.47
7.9 Zam 9 - - 16.56
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 14 - - 17.10
4.0 70 Gurasada Hm. 1 7 - - 17.17
5.8 181.8 ILIA 8 17.25 1 17.26
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 17.40
7.3 Mintia 10 - - 17.50
6.5 205.4 DEVA 1 11 18.01 2 18.03
9.2 214.6 SIMERIA 1 16 18.19 8 18.27
2.0 Ram. Simeria 3 - - 18.30
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 18.35
9.1 231.1 ORĂŞTIE 11 18.46 1 18.47
6.4 237.5 AUREL VLAICU  7 18.54 1 18.55
5.9 243.4 ŞIBOT 1 7 19.02 1 19.03
9.8 120 Blandiana Hm. 11 - - 19.14
5.2 258.4 VINŢU DE JOS 7 19.21 2 19.23
9.8 268.2 ALBA IULIA 10 19.33 3 19.36
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 19.43
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 19.49
3.1 Ram. Coşlariu 4 - - 19.53
3.2 Coşlariu 2 5 - - 19.58
3.5 287.3 100 TEIUŞ 7 20.05 4 20.09
13.1 300.4 AIUD HM. 1 12 20.21 1 20.22
14.0 100* Unirea Hm. 2 12 - - 20.34
2.8 317.2 UNIREA HC. 3 20.37 1 20.38
3.6 320.8 RĂZBOIENI 3 7 20.45 2 20.47
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 20.56
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 21.01
1.4 337.9 CÂMPIA TURZII 2 21.03 1 21.04
14.9 80 Valea Florilor Hm. 18 - - 21.22
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 21.35
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 21.42

184
Tren nr. 1766-1/1766
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 21.42
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 21.49
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 21.52
0.9 Apahida 1 - - 21.53
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 21.59
6.6 389.4 120 CLUJ NAPOCA  9 22.08 16 22.24
6.6 Cluj Napoca Est 9 - - 22.33
5.7 401.7 APAHIDA 2 6 22.39 1 22.40
0.8 100 Ram. Cojocna 2 - - 22.42
8.1 Jucu Hm. 6 - - 22.48
7.2 100* Bonţida Hm. 5 - - 22.53
6.5 Iclod Hm. 9 - - 23.02
10.0 434.3 50** GHERLA 14 23.16 2 23.18
13.9 448.2 DEJ CĂLĂTORI 2 21 23.39 6 23.45
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 23.48
1.6 Dej Triaj 4 - - 23.52
9.0 70** Reteag Hm. 9 - - 00.01
7.8 Coldău Hm. 8 - - 00.09
5.1 472.8 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 10 00.19 9 00.28
8.5 Mogoşeni Hm. 10 - - 00.38
5.8 Nimigea Hm. 5 - - 00.43
7.3 494.4 80 SALVA 8 00.51 1 00.52
6.3 500.7 NĂSĂUD 8 01.00 7 01.07
4.8 Rebrişoara Hm. 6 - - 01.13
9.9 75 Feldru Hm. 10 - - 01.23
5.1 520.5 ILVA MICĂ 1 7 01.30 2 01.32
5.3 Leşu Ilvei Hm. 1 7 - - 01.39
7.5 Poiana Ilvei 7 - - 01.46
4.5 537.8 70 MĂGURA ILVEI HM. 1 6 01.52 1 01.53
7.1 Ilva Mare Hm. 1 8 - - 02.01
7.2 552.1 LUNCA ILVEI 8 02.09 1 02.10
5.8 Silhoasa Hm. 1 8 - - 02.18
7.1 60 Larion Hm. 1 9 - - 02.27
5.3 Grădiniţa Hm. 1 7 - - 02.34
8.0 80 Coşna Hm. 1 7 - - 02.41
4.3 Ramificaţia Floreni 4 - - 02.45
1.4 584.0 60 FLORENI 1 3 - - 02.48
6.5 Roşu Hm. 1 9 - - 02.57
4.4 594.9 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 6 03.03 1 03.04
1.0 595.9 VATRA DORNEI 3 03.07 2 03.09
4.5 60 Argestru Hm. 6 - - 03.15
5.7 606.1 IACOBENI 8 03.23 1 03.24
5.9 612.0 MESTECĂNIŞ HM. 1 11 03.35 1 03.36
5.9 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 03.45
8.8 626.7 POJORÂTA HM. 1 13 03.58 1 03.59
3.0 Sadova Hm. 5 - - 04.04
3.3 633.0 CÂMPULUNG MOLD. 4 04.08 2 04.10
3.8 636.8 CÂMPULUNG EST HM. 6 04.16 1 04.17
7.5 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 04.26
4.3 648.6 65 VAMA 5 04.31 1 04.32
3.3 Molid Hm. 4 - - 04.36
5.8 657.7 FRASIN HM. 7 04.43 1 04.44
6.8 664.5 GURA HUMORULUI ORAŞ 8 04.52 1 04.53
4.5 Gura Humorului Hm. 1 6 - - 04.59
7.9 80 Berchişeşti Hm. 1 7 - - 05.06

185
Tren nr. 1766-1/1766
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.9 Berchişeşti Hm. 1 7 - - 05.06
13.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 05.17
7.0 Stroieşti 6 - - 05.23
9.4 SUCEAVA VEST 8 - - 05.31
5.0 711.3 70 SUCEAVA  1 7 05.38 15 05.53
8.2 Văratec Hm. 7 - - 06.00
6.6 726.1 120 VEREŞTI 1 5 06.05 1 06.06
13.0 Liteni Hm. 8 - - 06.14
11.6 750.7 DOLHASCA 2 10 06.24 1 06.25
10.4 100 Lespezi Hm. 8 - - 06.33
10.8 771.9 120 PAŞCANI 1 8 06.41 2 06.43
1.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 - - 06.46
13.4 Ruginoasa Hm. 9 - - 06.55
16.1 802.7 80 TÂRGU FRUMOS 1 15 07.10 1 07.11
11.0 95 Sârca Hm. 10 - - 07.21
11.0 824.7 PODU ILOAIEI 8 - - 07.29
8.8 833.5 LEŢCANI 5 - - 07.34
14.1 847.6 120 IAŞI 1 12 07.46
18h 11m SUMARUL... 53 953 138
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Timisoara Nord - Suceava = 600 tone.
Suceava - Iasi = 500 tone.

Statia Suceava detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5560.

186
Nr. 1770 GALATI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Nu circulă în ziua de 01.01.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 05.00
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 05.04
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 05.09
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 05.12
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 05.19 1 05.20
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 05.25
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 05.29
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 05.35 2 05.37
9.7 Lacu Sărat 7 - - 05.44
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 05.52
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 05.58
8.4 Plopu 6 - - 06.04
3.3 73.9 IANCA HC. 3 06.07 1 06.08
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 06.14
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 06.20
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 06.23 1 06.24
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 06.26
12.3 Ruşeţu Hm. 11 - - 06.37
19.7 124.3 POGOANELE 19 06.56 1 06.57
13.3 70 Cotorca Hm. 13 - - 07.10
7.8 Gârbovi Hm. 7 - - 07.17
12.5 Semnal Urziceni 12 - - 07.29
0.8 158.7 URZICENI 3 5 07.34 1 07.35
6.9 Armăşeşti Hm. 7 - - 07.42
11.7 Dridu Hm. 9 - - 07.51
6.6 Fierbinţi 6 - - 07.57
12.5 100 Moara Vlasiei Hm. 10 - - 08.07
5.5 Caciulati Hm. 4 - - 08.11
5.2 Baloteşti Hm. 4 - - 08.15
2.1 209.2 P.O. AEROPORT H. 3 08.18 1 08.19
7.0 Mogoşoaia 1 8 - - 08.27
7.7 Pajura Hm. (700) 9 - - 08.36
5.5 229.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 9 08.45
03h 45m SUMARUL... 12 217 8
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor DESIRO

187
Nr. 1771 BUCURESTI NORD - URZICENI - FAUREI - GALATI
Nu circulă în ziua de 01.01.2019.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.35
5.5 80 Pajura Hm. (700) 9 - - 06.44
7.7 Mogoşoaia 2 9 - - 06.53
7.0 20.2 P.O. AEROPORT H. 6 06.59 1 07.00
2.1 Baloteşti Hm. 3 - - 07.03
5.2 27.5 CACIULATI HM. 4 - - 07.07
5.5 100 Moara Vlasiei Hm. 4 - - 07.11
12.5 Fierbinţi 9 - - 07.20
6.6 Dridu Hm. 6 - - 07.26
11.7 63.8 ARMĂŞEŞTI HM. 8 - - 07.34
6.9 70.7 URZICENI 1 8 07.42 1 07.43
30 30
0.8 Semnal Urziceni 1 - - 07.44
30
12.5 Gârbovi Hm. 11 - - 07.56
7.8 Cotorca Hm. 7 - - 08.03
13.3 105.1 70 POGOANELE 13 08.16 1 08.17
19.7 Ruşeţu Hm. 20 - - 08.37
12.3 Semnal XU Făurei 12 - - 08.49
1.2 138.3 FĂUREI 3 5 08.54 1 08.55
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 08.57
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 09.05
6.9 155.5 IANCA HC. 5 09.10 1 09.11
3.3 Plopu 3 - - 09.14
30 30
8.4 Urleasca Hm. 5 - - 09.19
30
8.9 Traian Sat Hm. 5 - - 09.25
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 09.33
9.7 197.9 BRĂILA 1 8 09.41 1 09.42
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 09.47
30 30
5.4 Vădeni Hm. 3 - - 09.50
30
5.2 Barboşi Ram.Port 3 - - 09.54
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 09.55
1.1 217.4 BARBOŞI 1 3 09.58 1 09.59
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 10.06
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 10.08
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 10.13
2.1 229.4 50 GALAŢI 1 5 10.18
03h 43m SUMARUL... 13 216 7
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor Desiro Siemens.

188
Nr. 1772 GALATI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 12.00
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 12.04
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 12.09
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 12.12
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 12.19 1 12.20
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 12.25
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 12.29
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 12.35 2 12.37
9.7 Lacu Sărat 7 - - 12.44
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 12.52
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 12.58
8.4 Plopu 6 - - 13.04
3.3 73.9 IANCA HC. 3 13.07 1 13.08
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 13.14
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 13.20
2.1 91.1 FĂUREI 1 3 13.23 1 13.24
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 13.26
12.3 Ruşeţu Hm. 11 - - 13.37
19.7 Pogoanele 18 - - 13.55
13.3 70 Cotorca Hm. 12 - - 14.07
7.8 Gârbovi Hm. 7 - - 14.14
12.5 Semnal Urziceni 12 - - 14.26
0.8 158.7 URZICENI 3 5 14.31 2 14.33
6.9 Armăşeşti Hm. 7 - - 14.40
11.7 Dridu Hm. 9 - - 14.49
6.6 Fierbinţi 6 - - 14.55
12.5 100 Moara Vlasiei Hm. 10 - - 15.05
5.5 Caciulati Hm. 4 - - 15.09
5.2 Baloteşti Hm. 4 - - 15.13
2.1 209.2 P.O. AEROPORT H. 3 15.16 1 15.17
7.0 Mogoşoaia 1 8 - - 15.25
7.7 Pajura Hm. (700) 9 - - 15.34
5.5 229.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 9 15.43
03h 43m SUMARUL... 12 215 8
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor DESIRO

189
Nr. 1773 BUCURESTI NORD - URZICENI - FAUREI - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.22
5.5 5.5 80 PAJURA HM. (700)  9 15.31 4 15.35
7.7 MOGOŞOAIA 2 9 - - 15.44
7.0 20.2 P.O. AEROPORT H. 6 15.50 1 15.51
2.1 Baloteşti Hm. 3 - - 15.54
5.2 27.5 Caciulati Hm. 4 - - 15.58
5.5 100 Moara Vlasiei Hm. 4 - - 16.02
12.5 Fierbinţi 9 - - 16.11
6.6 Dridu Hm. 6 - - 16.17
11.7 63.8 ARMĂŞEŞTI HM. 8 - - 16.25
6.9 70.7 URZICENI 1 8 16.33 3 16.36
30 30
0.8 Semnal Urziceni 1 - - 16.37
30
12.5 Gârbovi Hm. 11 - - 16.49
7.8 Cotorca Hm. 7 - - 16.56
13.3 70 Pogoanele 12 - - 17.08
19.7 Ruşeţu Hm. 19 - - 17.27
12.3 Semnal XU Făurei 12 - - 17.39
1.2 138.3 FĂUREI 3 5 17.44 2 17.46
30 30
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 17.48
30
8.2 Deduleşti Hm. 2 7 - - 17.56
6.9 155.5 IANCA HC. 5 18.01 1 18.02
3.3 Plopu 3 - - 18.05
30 30
8.4 Urleasca Hm. 5 - - 18.10
30
8.9 Traian Sat Hm. 5 - - 18.16
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 18.24
9.7 197.9 BRĂILA 1 8 18.32 2 18.34
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 18.39
30 30
5.4 Vădeni Hm. 3 - - 18.42
30
5.2 Barboşi Ram.Port 3 - - 18.46
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 18.47
1.1 217.4 BARBOŞI 1 3 18.50 1 18.51
5.2 80 Fileşti Hm. 2 7 - - 18.58
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 19.00
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 19.05
2.1 229.4 50 GALAŢI 1 5 19.10
03h 48m SUMARUL... 13 214 14
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor Desiro Siemens.

190
Nr. 1774 GALATI – FĂUREI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Nu circulă 7 şi în ziua de 31.12.2018.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 19.40
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 19.44
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 19.49
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 19.52
5.2 12.0 BARBOŞI 2 7 19.59 2 20.01
7.3 Vădeni Hm. 6 - - 20.07
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 20.11
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 20.17 2 20.19
9.7 Lacu Sărat 7 - - 20.26
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 20.34
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 20.40
8.4 Plopu 6 - - 20.46
3.3 73.9 IANCA HC. 3 20.49 2 20.51
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 20.57
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 21.03
2.1 91.1 FĂUREI 1 4 21.07 5 21.12
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 21.14
12.3 Ruşeţu Hm. 12 - - 21.26
19.7 Pogoanele 20 21.46 1 21.47
1