Sunteți pe pagina 1din 8

Comisia de evaluare şi asigurare a

Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.


str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

1. OBIECTUL PROCEDURII

Procedura de lucru stabileşte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare şi Asigurare


a Calităţii precum şi a responsabilităţilor privind elaborarea şi aplicarea documentelor specifice
calităţii în cadrul Grupului Şcolar Economic de Turism Iaşi.

2. RESPONSABILITǍŢI

2.1.CEAC are misiunea de a coordona aplicarea , implementarea şi menţinerea calităţii la


Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi precum si adaptarea continuă la cerinţele învăţământului
preuniversitar românesc .

2.2.CEAC in cadrul Grupului Şcolar Economic de Turism Iaşi este formată din:

 4 reprezentanţi ai Corpului Profesoral


 1 reprezentant al sindicatului
 1 reprezentant al elevilor
 1 reprezentant al parintilor

2.3.Obiective strategice:
 Elaborarea conceptuală a CEAC în sensul definirii structurii ei organizatorice şi
funcţionale, precum şi a modului de integrare a ei în managementul strategic al Grupului
Şcolar Economic de Turism Iaşi .
 Elaborarea strategiei de implementare a CEAC în unitate şi supunerea ei dezbaterii
Consiliului Profesoral astfel încât să fie satisfăcute standardele ARACIP cu referire la cele
trei domenii: Capacitate Instituţională, Eficienţă Educaţională, Managementul Calităţii ;
 Coordonarea elaborării documentelor CEAC în concordanţă cu cerinţele ARACIPşi
necesităţile proprii ;
 Stabilirea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor ce se doresc a fi obţinute prin
implementarea CEAC ;
 Analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementare S.E.A.Q.
şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;
 Evaluarea procesului de implementare a calităţii în universitate şi propunerea de soluţii
corective;

1
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

2.4.Atribuţiile CEAC.sunt în conformitate cu art.12 din legea 87/2006:


 Elaborează şi cordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi
criteriilor prevăzute la art. 10( capacitate instituţională , eficacitate educaţională şi
managementul calităţii )
 Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia
respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
 Pentru îndeplinirea acestor atribuţii:

2.5.Coordonatorul C.E.A.C. este responsabil pentru implementarea şi menţinerea


prezentei proceduri .

2.6. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea, dezbaterea şi definitivarea documentelor


C.E.A.C. asumate.

2.7.Secretara C.E.A.C. este responsabilă pentru:


 Transmiterea mesajelor către membrii C.E.A.C ;
 Efectuarea înregistrărilor aferente C.E.A.C ;
 Întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor C.E.A.C ;
 Documentarea şi alte activităţi pe care i le stabileşte Coordonatorul C.E.A.C. cu privire la
documentele C.E.A.C.

3. DESCRIERE

3.1.Lista membrilor C.E.A.C se prezintă în Anexa 1 .

3.2.Elaborarea şi analiza operativă adocumentelor C.E.A.C se face de către membrii


C.E.A.C şi de către grupuri de lucru ad-hoc formate din 2÷3 membri .

3.3. Şedinţele ordinare ale C.E.A.C se desfăşoară, de regulă, la două luni. Pot fi convocate
şi şedinţe extraordinare.

3.4. Şedinţele C.E.A.C se desfăşoară – în perioada de elaborare a documentelor C.E.A.C şi


a raportului anual– cu o frecvenţă mare (la circa două săptămâni).

2
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

3.5. Iniţiativa de convocare o are, în mod obişnuit preşedintele C.E.A.C dar poate aparţine
şi la 1/3 din membrii C.E.A.C (Anexa2). Demersul privind convocarea şedinţei devine operativ
după stabilirea tematicii şi a datei.

3.6. Data şi tematica şedinţei se anunţă prin convocator cu cel puţin 3 zile înainte de
desfăşurarea acesteia. Calea de comunicare este e-mail.

3.7. Şedinţele C.E.A.C sunt legitime doar dacă cel puţin 3/5 din membrii C.E.A.C sunt
prezenţi, respectiv participă la vot (direct sau prin e-mail).

3.8. Şedinţele sunt conduse de către coordonatorul C.E.A.C.

3.9. Discuţiile în cadrul şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul de a
întrerupe sau de a îngrădi luările de cuvânt.

3.10. Conţinutul luărilor de cuvânt se consemnează în registrul cu procese verbale ale


C.E.A.C.Secretara C.E.A.C. scrie procesele verbale. Procesele verbale sunt semnate de către
persoana care conduce şedinţa şi de către persoana care a întocmit procesul verbal (Anexa 3).

3.11. C.E.A.C.ia decizii în chestiuni de competenţa ei şi stabileşte – în cadrul şedinţelor –


persoanele responsabile de aplicarea deciziilor. Dacă există divergenţe de păreri, deciziile se supun
la vot. Pentru adoptarea unei decizii este necesară majoritatea simplă a membrilor prezenţi .
Membrii C.E.A.C. pot să-şi transmită votul şi prin e-mail. Dacă cel puţin 1/3 din membrii prezenţi
solicită procedura de vot secret, atunci deciziile se vor adopta cu vot secret.

3.12. Deciziile C.E.A.C. care privesc starea sau managementul unităţii şcolare vor fi
înaintate de către coordonatorul C.E.A.C. spre validare Consiliului de Administraţie .

3.13. Membrii C.E.A.C. informează conducerea entităţii pe care o reprezintă şi aplică


deciziile luate în cadrul acesteia .

4. REFERINŢE

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,


aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările
ulterioare;
 H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare
şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

3
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

 H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea


autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în
evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar;
 O.M. 5338/11.10.2007pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de
formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar al experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de
formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

5. MODIFICARE

Responsabilitatea pentru prezenta procedură şi formularelor anexe revine coordonatorului


C.E.A.C. Pentru modificarea acestei proceduri este responsabil coordonatorul C.E.A.C .

6. ANEXE

• Anexa 1. – Lista membrilor C.E.A.C.;


• Anexa 2. – Convocator;
• Anexa 3. – Proces verbal

Adoptat în şedinţa C.E.A.C. din_____________/____________

4
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

ANEXA 1

LISTA MEMBRILOR C.E.A.C.

Nr. Functia ocupata in cadrul


Nume si prenume Date de contact
crt. comisiei

1. Prof. Ciobanu
Coordonator
Georgeta
2. Membru
Prof.
Reprezentant al Consiliului
Andriescu Camelia
Profesoral
3. Membru
Prof.
Reprezentant al Consiliului Ral_giosanu@yahoo.com
Giosanu Raluca
Profesoral
4. Membru Prof.
Reprezentant al Consiliului Cristia-Avram Eduard
Profesoral Tiberiu
5. Membru Prof.
Reprezentant al Sindicatului Patrasc Ionela
6. Membru
Elev
Reprezentant al elevilor
Tofan Anda
Clasa a XII-a A
7. Membru
Reprezentant al Parintilor

5
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

ANEXA 2

CONVOCATOR

Se convocă şedinţa C.E.A.C. pentru:


• Data____/_________, Ora________
• Loc de desfăşurare____________________

Subiecte

1. ......
2. ......
3. .......

LISTA
persoanelor convocate

Nr. Nume, Prenume / Funcţia Semnătura


crt. / gradul didactic

Coordonator C.E.A.C.

6
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

Prof. CIOBANU GEORGETA

7
Comisia de evaluare şi asigurare a
Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi calităţii-C.E.A.C.
str. Milcov nr. 11
tel/fax: 0232 245788/0232 252677 PROCEDURA de lucru a
http://gset.is.edu.ro e-mail:ekotur2004@yahoo.com Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii

ANEXA 3

PROCES VERBAL

Încheiat azi, ____/_______, cu prilejul desfăşurării şedinţei C.E.A.C.

Subiecte:

1. ......
2. ......
3. ......

Se consemnează conţinutul luărilor de cuvânt.

Preşedinte CEAC Secretar CEAC.


Prof. CIOBANU GEORGETA Prof.