Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zidar-pietrar-tencuitor
Modulul: M1 Elemente componente pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice
Nr de ore/an: 132
Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: LT: IP: 4
Clasa: a IX-a –Învăţământ special-Scoala profesionala
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:Nr.4457/05.07.2016, anexa nr .4 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: Nr.4457/05.07.2016, anexa nr.6

Nr. înregistrare: 4615/ 23.09.2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2019-2020
Adaptată

Nr. Unitatea de rezultate ale Conținuturile învățării Săptămâna Obs.


crt. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore

Cunoștințe Abilități Atitudini T L IP T L IP


T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Normele generale de 1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului 1.3.7. Respectarea normelor de protecţia Norme de protecţia mediului, PSI 4 S1
protecția muncii și comun şi a celui de specialitate specific domeniului mediului, PSI şi a normelor de securitate şi de sănătatea şi securitatea
modalitățile de construcţii. şi sănătatea muncii în vederea realizării muncii specifice lucrărilor de 4 S2
respectarea a acestora 1.2.1. Identificarea caracteristicilor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi construcţii, instalaţii şi lucrări
Normele generale de construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice, pe baza lucrări publice publice. 4 S3
protecţia mediului reglementărilor în vigoare, în vederea realizării acestora 1.3.1 Respectarea informaţiilor şi Test iniţial
PSI din planuri/proiecte de construcţii, instalaţii şi lucrări îndrumărilor primite de la persoanele Caracteristici specifice
Normele generale de publice: pliante, reviste, lucrări deja executate; abilitate pentru identificarea construcţiilor, instalaţiilor şi 4 S4
securitate şi sănătatea 1.2.12 Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului caracteristicilor specifice lucrărilor publice:
muncii comun şi a celui de specialitate specific domeniului construcţiilor,instalaţiilor şi lucrărilor funcţionalitate; durabilitate; 4 S5
Norme de protecţia construcţii publice pe baza reglementărilor în vigoare rezistenţă; stabilitate; confort
mediului,PSI şi de specific domeniului construcţii. în vederea realizării acestora.
securitate şi sănătate a 4 S6
muncii specifice
lucrărilor de 4 S7
construcţii, instalaţii
şi lucrări publice 4 S8

1
1.1.1.
Caracteristici 4 S9
specifice
construcţiilor,instalaţii
lor şi lucrărilor
publice:
-funcţionalitate,
-durabilitate,
-rezistenţă,
-stabilitate,
-confort

1.1.2. Categorii de 1.2.2 Întocmirea unei liste cu rolul fiecărei categorii în 1.3.2 Solicitarea de sfaturi,informaţii şi Rolul, definiţia şi clasificarea 4 S10
elemente de parte,în vederea realizării construcţiilor, instalaţiilor şi ajutor de la persoanele abilitate pentru categoriilor de elemente:
construcţii,instalaţii şi lucrărilor publice comunicând în scris şi oral cu membrii întocmirea,cu grad restrâns de autonomie, -de construcţii (elemente de
lucrări publice: echipei. a listei cu rolul fiecărei categorii de rezistenţă; elemente de închidere
-categorii de elemente 1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii,insalaţii şi elemente specifice realizării şi compartimentare; elemente de 4 S11
de construcţii:rol, lucrări publice din listă în vederea realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor finisaj; elemente de izolaţii)
definiţii şi clasificări. construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice publice. -de instalaţii (elemente de 4 S12
-categorii de elemente 1.2.12 Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului 1.3.4. Respectarea informaţiilor şi instalaţii tehnico-sanitare; 4 S13
de instalaţii:rol, comun şi a celui de specialitate îndrumărilor primite de la persoanele elemente de instalaţii de gaze
definiţii şi clasificări abilitate pentru identificarea categoriilor naturale; elemente de instalaţii de
de elemente în ordinea tehnologică de încălzire centrală; elemente de
execuţie a lucrărilor specifice instalaţii de ventilare şi de
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor condiţionare a aerului)
publice. -de lucrări publice (drumuri; căi
1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de ferate; lucrări de artă pentru căi
lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de de comunicaţii; construcţii
lucru. hidrotehnice

1.1.3. Alcătuirea şi 1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii,insalaţii şi 1.3.3. Asumarea iniţiativei în vederea Alcătuirea şi etapele de realizare a 4 S14
etapele de realizare a lucrări publice din listă în vederea realizării realizării unor sarcini de lucru. elementelor de construcţii: 4 S15
elementelor de construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de -elemente de rezistenţă; 4 S16
construcţii 1.2.4. Identificarea elementelor de construcţii loco-obiect, lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de -elemente de închidere şi 4 S17
-elemente de pe şantier/la locul de practică / în etapa tehnologică de lucru. compartimentare; 4 S18
rezistenţă; realizare specifică 1.3.6. Respectarea informaţiilor şi -elemente finisaj; 4 S19
-elemente de îndrumărilor primite de la persoanele -elemente de izolaţii (operaţii,
închidere şi 1.2.7. Identificarea materialelor şi SDV-urilor în vederea abilitate pentru participarea la realizarea materiale şi SDV-uri specifice
compartimentare; realizării elementelor simple de construcţii, instalaţii şi de operaţii simple din cadrul etapelor de realizării lucrărilor de construcţii
-elemente de finisaj; lucrări publice pe şantier/ la locul de practică/ în etapa execuţie a elementelor de construcţii, pe şantier/ la locul de practică/ în
-elemente de izolaţii tehnologică de realizare specifică instalaţii şi lucrări publice prin mânuirea etapa tehnologică de realizare
(operaţii,materiale,SD 1.2.8. Urmărirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru SDV-urilor şi punerea în operă a specifică)
V-uri,fişe de realizarea elementelor simple de construcţii, instalaţii şi materialelor pe şantier/ la locul de
documentare lucrări publice pe şantier/ la locul de practică/ în etapa practică/ în etapa tehnologică de realizare
tehnologică de realizare specifică. specifică, cu respectarea ordinii
1.2.9. Selectarea informaţiilor din fişele de documentare tehnologice de execuţie.
în vederea întocmirii unei fişe de lucru cu operaţiile de 1.3.7. Respectarea normelor de protecţia

2
realizare a unui element simplu de cconstrucţii, de mediului, PSI şi a normelor de securitate
instalaţii şi de lucrări publice, corelând materialele şi şi sănătatea muncii în vederea realizării
SDV-urile necesare, comunicănd în scris şi oral cu lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
membrii echipei. lucrări publice.
1.2.10. Participarea sub îndrumare, la realizarea de
operaţii simple din cadrul etapelor de execuţie a
elementelor de construcţii, prin instalaţii şi lucrări
publice, prin mânuirea SDV-urilor şi punerea în operă a
materialelor pe şantier/ la locul de practică/ în etapa
tehnologică de realizare specifică
1.2.11. Accesarea internetului pentru întocmirea unei liste
referitoare la gruparea şi corelarea elementelor de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice pentru realizarea
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice, prin
selectarea informaţiilor utilizând competenţele digitale.
1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului
comun şi a celui de specialitate specific domeniului
construcţii.

1.1.4. Alcătuirea şi 1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii,insalaţii şi 1.3.3. Asumarea iniţiativei în vederea Alcătuirea şi etapele de 4 S20 Evaluarea
etapele de realizare a lucrări publice din listă în vederea realizării realizării unor sarcini de lucru. realizare a elementelor de 4 S21 pe parcurs
elementelor de construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de instalaţii: 4 S22 se va
instalaţii: 1.2.5. Identificarea elementelor de instalaţii loco- lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de -elemente de instalaţii tehnico- 4 S23 realiza
-elemente de instalaţii obiect, pe şantier/ la locul de practică/ în etapa lucru. sanitare; alocand
tehnico-sanitare; tehnologică de realizare specifică. 1.3.6. Respectarea informaţiilor şi -elemente de instalaţii de gaze 4 S24 un nr. de
-elemente de instalaţii 1.2.7. Identificarea materialelor şi SDV-urilor în vederea îndrumărilor primite de la persoanele naturale; 4 S25 ore
de gaze naturale; realizării elementelor simple de construcţii, instalaţii şi abilitate pentru participarea la realizarea -elemente de instalaţii de adaptat la
-elemente de instalaţii lucrări publice pe şantier/ la locul de practică/ în etapa de operaţii simple din cadrul etapelor de încălzire centrală; nivelul de
de încălzire centrală; tehnologică de realizare specifică execuţie a elementelor de construcţii, -elemente de instalaţii de achizitii al
-elemente de instalaţii 1.2.8. Urmărirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru instalaţii şi lucrări publice prin mânuirea ventilare şi de condiţionare a elevilor
de ventilare şi de realizarea elementelor simple de construcţii, instalaţii şi SDV-urilor şi punerea în operă a aerului; clasei
condiţionare a lucrări publice pe şantier/ la locul de practică/ în etapa materialelor pe şantier/ la locul de (operaţii, materiale şi SDV-uri
aerului;(operaţii, tehnologică de realizare specifică. practică/ în etapa tehnologică de realizare specifice realizării lucrărilor de
materiale, SDV-uri, 1.2.9. Selectarea informaţiilor din fişele de documentare specifică, cu respectarea ordinii instalaţii pe şantier/ la locul de
fişe de documentare) în vederea întocmirii unei fişe de lucru cu operaţiile de tehnologice de execuţie. practică/ în etapa tehnologică de
realizare a unui element simplu de cconstrucţii, de 1.3.7. Respectarea normelor de protecţia realizare specifică)
instalaţii şi de lucrări publice, corelând materialele şi mediului, PSI şi a normelor de securitate
SDV-urile necesare, comunicănd în scris şi oral cu şi sănătatea muncii în vederea realizării
membrii echipei lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
1.2.10. Participarea sub îndrumare, la realizarea de lucrări publice
operaţii simple din cadrul etapelor de execuţie a
elementelor de construcţii, prin instalaţii şi lucrări
publice, prin mânuirea SDV-urilor şi punerea în operă a
materialelor pe şantier/ la locul de practică/ în etapa
tehnologică de realizare specifică
1.2.11. Accesarea internetului pentru întocmirea unei liste
referitoare la gruparea şi corelarea elementelor de

3
construcţii, instalaţii şi lucrări publice pentru realizarea
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice, prin
selectarea informaţiilor utilizând competenţele digitale.
1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului
comun şi a celui de specialitate specific domeniului
construcţii.
1.1.5. Alcătuirea şi 1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii,insalaţii şi 1.3.3. Asumarea iniţiativei în vederea Alcătuirea şi etapele de realizare a 4 S26 Săptămân
etapele de realizare a lucrări publice din listă în vederea realizării realizării unor sarcini de lucru. elementelor de lucrări publice: 4 S27 a „28”-
elementelor de lucrări construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de - drumuri; 4 S28 „Să ştii
publice: 1.2.6. Identificarea elementelor de lucrări publice lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de - căi ferate; 4 S29 mai multe
-drumuri; loco-obiect, pe şantier/ la locul de practică/ în etapa lucru. - lucrări de artă pentru căi de 4 S30 să fii mai
-căi ferate; tehnologică de realizare specifică 1.3.6. Respectarea informaţiilor şi comunicaţii; bun!”
-lucrări de artă pentru 1.2.7. Identificarea materialelor şi SDV-urilor în vederea îndrumărilor primite de la persoanele - construcţii hidrotehnice.
căi de comunicaţii; realizării elementelor simple de construcţii, instalaţii şi abilitate pentru participarea la realizarea (operaţii, materiale şi SDV-uri
-construcţii lucrări publice pe şantier/ la locul de practică/ în etapa de operaţii simple din cadrul etapelor de specifice realizării lucrărilor
hidrotehnice tehnologică de realizare specifică execuţie a elementelor de construcţii, publice pe şantier/ la locul de
(operaţii,materiale,SD 1.2.8. Urmărirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru instalaţii şi lucrări publice prin mânuirea practică/ în etapa tehnologică de
V-uri, fişe de realizarea elementelor simple de construcţii, instalaţii şi SDV-urilor şi punerea în operă a realizare specifică)
documentare) lucrări publice pe şantier/ la locul de practică/ în etapa materialelor pe şantier/ la locul de
tehnologică de realizare specifică. practică/ în etapa tehnologică de realizare
1.2.9. Selectarea informaţiilor din fişele de documentare specifică, cu respectarea ordinii
în vederea întocmirii unei fişe de lucru cu operaţiile de tehnologice de execuţie.
realizare a unui element simplu de cconstrucţii, de 1.3.7. Respectarea normelor de protecţia
instalaţii şi de lucrări publice, corelând materialele şi mediului, PSI şi a normelor de securitate
SDV-urile necesare, comunicănd în scris şi oral cu şi sănătatea muncii în vederea realizării
membrii echipei lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
1.2.10. Participarea sub îndrumare, la realizarea de lucrări publice
operaţii simple din cadrul etapelor de execuţie a
elementelor de construcţii, prin instalaţii şi lucrări
publice, prin mânuirea SDV-urilor şi punerea în operă a
materialelor pe şantier/ la locul de practică/ în etapa
tehnologică de realizare specifică
1.2.11. Accesarea internetului pentru întocmirea unei liste
referitoare la gruparea şi corelarea elementelor de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice pentru realizarea
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice, prin
selectarea informaţiilor utilizând competenţele digitale.
1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului
comun şi a celui de specialitate specific domeniului
construcţii.

1.1.6 Norme de 1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului 1.3.7. Respectarea normelor de protecţia Norme de protecţia mediului, PSI 4 S31 PracticaS6
protecţia mediului,PSI comun şi a celui de specialitate specific domeniului mediului, PSI şi a normelor de securitate şi de sănătatea şi securitatea 4 S32 ,7
şi de securitate şi construcţii. şi sănătatea muncii în vederea realizării muncii specifice lucrărilor de Practica
sănătate a muncii lucrărilor de construcţii, instalaţii şi construcţii, instalaţii şi lucrări S13
specifice lucrărilor de lucrări publice publice. Practica
construcţii, instalaţii S27

4
şi lucrări publice
Recapitulare 4 S33

Conţinuturile învăţării vor fi parcurse în funcţie de particularităţile cognitive ale elevilor.