Sunteți pe pagina 1din 34

Zaharul

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Autorizatia Integrata de Mediu se elibereaza pentru:


S.C. ZAHAR S.A. CALARASI din Municipiul Calarasi, Strada Varianta Nord, Nr. 4, Judetul
Calarasi, tel. 0242/323483, fax 0242/334294;
care prevede conditiile si parametrii de functionare pentru activitatea desfasurata : Tratare si
prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime vegetale, avand o
capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite / zi de exploatare (valoare medie
trimestriala), din punct de vedere al impactului asupra mediului.

2. OBIECTUL AUTORIZARII
Instalatie pentru fabricarea zaharului tos cu o capacitate de :
- 380 tone zahar tos/zi – produs finit;
- 11 tone melasa/zi – subprodus;

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Cod CAEN: 1583 – Fabricarea zaharului;
Incadrare: conform Anexei 1 a OUG Nr. 152/2005 – privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
- aprobata prin Legea Nr. 84/2006 la punctul 6.4.b) – Tratare si prelucrare in scopul fabricarii
produselor alimentare din materii prime vegetale, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone
produse finite / zi de exploatare (valoare medie trimestriala) ;
conform OM MAPM Nr. 1144/2002 - Cod SNAP 2 – 0406 – Productia de produse
alimentare si bauturi;
conform OM MAPM Nr. 1144/2002 - Cod NOSE-P – 105.03 – Abatoare (> 50 t/zi), fabrici
de prelucrare a laptelui ((> 200 t/zi), alte materii prime animale ((> 75 t/zi), sau materii prime
vegetale (> 300 t/zi);

Termenul limita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 152/2005 – privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii – aprobata prin Legea Nr. 84/2006, pentru realizarea masurilor din Planul de
Actiuni este 30.10.2007.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
- Cerere pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, intocmita SC IPROCHIM SA Bucuresti;
- Raport de Amplasament intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti ;
- Proiect Plan de Actiuni, intocmit de S.C. ZAHAR S.A. Calarasi ;
-Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Seria M07, Nr.
2448/07.03.2001, emis de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ;
- Autorizatie de Functionare Nr. 127/14.05.2001, eliberata de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale – Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protectia Muncii al Judetului Calarasi ;
- Licenta de Fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de
produse alimentare Seria A, Nr. 44699, emisa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei – Directia

1
generala pentru agricultura si alimentatiei a Judetului Calarasi ;
-Contract Nr. 682/01.10.2005, privind asigurarea serviciilor publice de salubrizare, incheiat cu
SC SALUBRITATEA SA ;
-Contract de vanzare cumparare gaze naturale Nr. 25/25.11.2005, incheiat cu SC Distributie gaze
naturale « DISTRIGAZ SUD » SA ;
-Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare Nr. 34/01.01.2005, incheiat cu SC ECOAQUA SA - Sucursala Calarasi ;
-Adresa Nr 1503/04.07.2006, privind eliminarea condensatorilor cu continut de PCB mai mare de 50
ppm pana la data de 31.12.2010, eliberata de SC ZAHAR SA Calarasi ;
-Plan de Prevenire si Combatere a poluarilor accidentale, intocmit de S.C. ZAHAR S.A.
Calarasi ;
-Autorizatie de Gospodarire a Apelor Nr. 27/07.06.2006, eliberata de Agentia Nationala
« APELE ROMANE » - D.A. Buzau – Ialomita – S.G.A. Calarasi;
-Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

5. MANAGENTUL ACTIVITATII

In cadrul activitatii desfasurata de S.C. ZAHAR S.A. Calarasi nu exista un sistem de


management atestat. Exista un Program Tehnologic de Control al Fluxului de Fabricatie, un laborator de
incercari, respectandu – se legislatia privind productia alimentelor.
Activitatea pe amplasamentul fabricii se va desfasura in urmatoarele conditii :
- titularul activitatii va stabili si va mentine un Sistem de Management care va indeplini cerintele
Agentiei pentru Protectia Mediului. Prin Sistemul de Management se vor evalua toate
operatiunile si se vor revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii care sa
reduca emisiile din aer, a deseurilor rezultate din productie ;
- anual se va intocmi o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu care va contine termene
pentru atingerea acestora ;
- lunar se prezinta la Garda de Mediu realizarile din luna precedenta prevazute in planul de
investitii;
- Sistemul de Management al documentelor de mediu se va stabili de titularul activitatii si va fi
comunicat atat Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, cat si Agentiei pentru
Protectia Mediului Calarasi;
- titularul activitatii va stabili si va mentine proceduri prin care se asigura ca vor fi indeplinite
cerintele impuse de Agentia de Mediu ;
- titularul activitatii se va asigura ca personalul din cadrul unitatii este calificat conform
specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta ;
- titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele pe
linie de mediu ale societatii ;

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE


Nr. Denumire Natura Cantitate Impactul asupra Mod de depozitare
Crt. chimica/compo UM/an mediului
zitie
MATERII PRIME

1. zahăr brut zaharoză 120 000 tone Nu este toxic pentru În depozitul de zahăr
specii. brut.

MATERII AUXILIARE

2
Nu se cunosc efecte de În ambalaje proprii,
2. taloflote agent floculant 3 360 kg toxicitate. în magazia de materii prime
şi materiale.

Nu se cunosc efecte de
toxicitate. Este un produs
inflamabil, iritant pentru piele, dar În butoaie de inox de
în cantităţi mici nu generează 200 kg, în magazia de materii
3. agent de impact asupra mediului.
talofloc decolorare 50 000 kg prime şi materiale.
Fraze de risc: R 10, R 34, R41;

Acid În butoaie de inox


4. fosforic Nu este toxic pentru specii, 316 l, în magazia de materii
85%, H3PO4 25 000 l este corosiv. prime şi materiale.
alimentar

5. Hidroxid Provoaca arsuri grave, In saci depozitati in


de sodiu Na OH solzi 890 kg este corosiv. magazia unitatii.
solid Fraza de risc: R 35

Pot determina aparitia


cancerului, sunt iritante pentru In butoaie de 200 l,
Ulei sistemul respirator. depozitate in magazia
6. mineral - 100 l
Fraze de risc: R 45, R 37 unitatii.

7. Acid HCl 1 litru Provoaca arsuri grave. Sticlute aflate in


clorhidric Fraza de risc: R 35 laboratorul societatii.
8. Acid H2SO4 1 litru Provoaca arsuri grave. Sticlute aflate in laboratorul
sulfuric Fraza de risc: R 35 societatii.
Laptele de var, preparat Substanţă solidă,
9. Var CaO + MgO 162 000 kg prin solubilizarea varului hidratat ambalată în saci, care sunt
hidratat în apă, soluţie 11 stocaţi în magazia de materii
– 15 % nu reprezintă un toxic prime. Nu constituie risc de
pentru speciile acvatice, având în poluare pentru mediu prin
vedere că în prezent se utilizează natura sa sau prin cantităţile
cantităţi reduse şi de concentraţie depozitate.
mică.

Ambalaje:
Saci rafie – 491 000 buc./an 2005 depozitati in magazia unitatii.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI


7.1 APA
7.1.1 Alimentare cu apa potabila
a) Sursa : - reteaua SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi;
b) Volume si debite de apa autorizate :
- zilnic mediu – 3,0 mc/zi, respective 0,034 l/s anual – 1,095 mii mc;
- zilnic maxim – 3,92 mc/zi, respective 0,045 l/s anual – 1,43 mii mc;
Functionarea este permanenta : 365 zile/an, 24 ore/zi ;

3
c) Instalatii de captare :
Apa este captata prin intermediul retelei municipale a SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi pentru stocare
intr – un bazin. De aici este pompata in reteaua de distributie, catre consumatorii proprii – centrala termica
si fluxul tehnologic.
d) Instalatii de tratare : Tratarea apei se realizeaza de catre SC ECOAQUA SA Sucursala
Calarasi;
e) Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei
Aductiunea apei este realizata din conducta metalica de 400 mm, cu lungimea totala de 350 m. Inmagazinarea
apei se face intr-un rezervor din beton armat de 2500 mc, pompata ulterior cu 3 pompe
14 NDS cu un debit de 40 mc/h/buc., Hp = 140 mCA;
Reteaua de distributie este realizata din conducte din metal, teava din otel cu diametrul de 100 mm si
lungimea de 1150 m.
7.1.2 Alimentare cu apa tehnologica
a) Sursa : - reteaua SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi;
b) Volume si debite de apa autorizate :
- zilnic mediu – 694,1 mc/zi, respective 8,01 l/s anual – 208,5 mii mc;
- zilnic maxim – 530,0 mc/zi, respective 6,13 l/s anual – 159,0 mii mc;
Functionarea este permanenta : 365 zile/an, 24 ore/zi ;
c) Instalatii de captare :
Apa este captata prin intermediul retelei municipale a SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi pentru stocare
intr – un bazin. De aici este pompata in reteaua de distributie, catre consumatorii proprii – centrala termica
si fluxul tehnologic.
d) Instalatii de tratare : Tratarea apei se realizeaza de catre SC ECOAQUA SA Sucursala
Calarasi;
e) Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei
Aductiunea apei este realizata din conducta metalica de 400 mm, cu lungimea totala de 350 m. Inmagazinarea
apei se face intr-un rezervor din beton armat de 2500 mc, pompata ulterior cu 3 pompe
14 NDS cu un debit de 40 mc/h/buc., Hp = 140 mCA;
Reteaua de distributie este realizata din conducte din metal, teava din otel cu diametrul de 100 mm si
lungimea de 1150 m.
7.1.3 Apa pentru stingerea incendiilor
Volum intangibil : 300 mc ;
7.1.4 Volume de apa asigurata in surse
- 697 mc/zi ;
7.1.5 Modul de folosire a apei
a) Necesarul total de apa :
- maxim = 697 mc/zi ;
- mediu = 533 mc/zi;
b) Cerinta de apa :
- maxim = 697 mc/zi ;
- mediu = 533 mc/zi;
c) Gradul de recirculare este de 10 % ;
7.1.6 Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie
Pentru o tona de zahar norma de apa este de 2,12 mc;

7.1.7 Evacuarea apelor uzate

Volum total evacuat

4
Categoria Receptori Zilnic (mc) Anual
apei autorizati maxim mediu (mii mc)
Menajere Bazin de 2,4 2,0 1,112
retentie
Tehnologice Bazin de 54,4 50 14,5
retentie

7.1.8 Statii de preepurare si de epurare finala


Apele menajere, tehnologice si pluviale sunt preluate prin sistemul de canalizare al fabricii, trecute
in bazinul de retentie al statiei de epurare, dupa care sunt transportate in reteaua de canalizare a orasului.
7.1.9 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa
- Exista apometre la racordul de la reteaua de apa potabila a orasului ;

7.1.10. Comparatia cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

Sursa valorii Valoarea limită Performanţa companiei


limită
3
BAT 15 m /tonă sfeclă prelucrată
(consum de apă total) 3
0,22 m /tonă zahăr produs din zahăr brut
≈ 1,56 - 9 mc/ t zahăr produs din
sfeclă

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI


7.2.1 Energie electrica
Alimentarea cu energie electrica: se realizeaza din Sistemul Energetic National.
Societatea are in dotare 61 condensatori scosi din functiune, tip CS 0,380 – 20 - 3 cu ulei cu
continut de PCB, prevazuti cu cuve de beton pentru reinerea uleiului in cazul spargerii accidentale a
condensatorului. Cuvele sunt dimensionate in conformitate cu volumul de ulei din condensator.

Sursa de energie Consum furnizat in Primara % in total


2005 (MWh)
Reteaua publica 1 938 1 938 100

7.2.2 Energie termica


Energia termica este produsa pe amplasament, in cadrul Centralei Termice, prin arderea in
focarele cazanului de 30 t abur/h a unei cantitati de gaz metan.
Productie de abur supraincalzit – 29 795 MWh.

7.3. COMBUSTIBILI UTILIZATI


• Benzina auto – 4 tone/an;
• Motorina – 20 tone/an;
3
• Gaz metan – 3.015.365 Nm / an;

Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati :


Centrala termică a societăţii produce aburul necesar procesului tehnologic, utilizând drept
combustibil gaz metan. Centrala este echipată cu două cazane, un cazan tip ID de 30 t abur/ h şi un
cazan tip CR 16 de 10 t abur/ h.
Gazele arse sunt conduse prin canale aeriene spre coşurile de evacuare cu tiraj natural,
amplasate în exteriorul clădirii, unde gazele sunt dispersate.
5
Pentru a se realiza dispersia gazelor de ardere rezultate de la arzatoarele cazanelor, sunt
prevazute cosuri de evacuare care au urmatoarele caracteristici geometrice :
- cos dispersie cazan 30 t abur/ h : H = 25 m; φvârf = 1,3 m; secţiunea - 1,3266 mp;
- cos dispersie cazan 10 t abur/ h: H = 25 m; φvârf = 0,88 m; secţiunea - 0,6079 mp;

7.4 Comparatia cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

Procesul Consum specific de Tip energie Compararea cu limitele


tehnologic energie (CSE) BAT
Fabricaţia de 1090 kwh/ t zahăr Energie electrică + energie 314,9 kwh/ t sfeclă consum
zahăr termică BAT

8.DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE


AMPLASAMENT
8.1. INSTALATII TEHNOLOGICE

Prin procesarea zaharului brut la SC ZAHAR SA Calarasi rezulta:


a) 380 tone zahar tos/zi – produs finit;
b) 11 tone melasa/zi – subprodus;

I.Topitorul de zahăr şi procesul de topire al zahărului brut


Zaharul brut importat pentru a fi rafinat trebuie mai intai dizolvat, obtinandu – se clera bruta.
Operatia de dizolvare are loc in doua topitoare verticale de 20 mc, prevazute cu agitatoare mecanice si
serpentina de incalzire cu abur. Clera bruta este preluata de pompe din vasul tampon de 2,5 mc, situat
langa cele doua topitoare si pompate cu un debit de 15 – 23 mc in sectia de purificare, in rezervorul de
clera bruta ce are o capacitate de 38 mc.
Topitorul de zahăr praf este un recipient compartimentat, vertical prevăzut cu agitator cu elice
triplă, avand capacitatea:
- compartiment I - 0,564 mc;
- compartiment II - 1,259 mc;
- compartiment III - 0,234 mc.

II. Instalaţia de purificare şi procesul de purificare TLPT


Scopul procesului de purificare este de a îndepărta culoarea si turbiditatea din clera dizolvată,
printr-o tehnică bazată pe floculare / flotaţie.
Clera bruta dupa ce este incalzita, trecand printr – un preancalzitor, este tratata chimic prin
dozare de reactivi in tancul de reactie ce are o capacitate de 3 mc. Din tancul de reactie clera tratata
ajunge in decantorul circular ce are un volum de 12 mc, unde are loc separarea clerei decantate de
namolul format in urma tratarii chimice. Clera decantata curge din decantor printr – o conducta in
rezervorul de clera decantata de 12 mc, iar namolul este dirijat in tancul de namol (5 mc).

Clera decantata este supusa in continuare operatiei de filtrare cu scopul indepartarii eventualelor
substante solide ce pot ramane in suspensie, obtinandu – se clera filtrata limpede care este trimisa in
rezervorul de clera filtrata (30 mc) din sectorul fierbere. Filtrarea este realizata in filtru cu strat adanc (DBF)
cu o capacitate de 2,8 mc si este complet automatizat.
Namolul rezultat in urma tratarii chimice a clerei si separat din decantor este trecut prin
decantoare de dedulcire cu scopul de a recupera zaharul din namol. In urma dedulcirii rezulta namol epuizat
dirijat la campurile de namol si apa dulce utilizata la dizolvarea zaharului brut.

6
III. Procesul de rafinare
Instalaţia de rafinare realizează operaţiile de fierbere – cristalizare – centrifugare, într-o schemă
clasică care permite epuizarea avansată a zahărului din sirop, cu un consum redus de energie termică. Operatia
de fierbere – cristalizare are ca scop trecerea zaharului din solutie (clera filtrata) in faza solida sub forma
cristalizata (masa groasa).
Fieberea – cristalizarea se realizeaza in aparate vaccum de 50 tone masa groasa utilizand ca agent termic
aburul. Masa groasa este supusa in continuare operatiei de centrifugare unde are loc separarea cristalelor de
zahar din sirop.
Procesul de rafinare se realizeaza in trepte respectand schema de lucru in vederea obtinerii
produsului finit – zaharul tos si produs secundar – melasa.
Zaharul tos obtinut in urma centrifugarii este umed, de accea este necesara uscarea in vederea
depozitarii temporare si apoi ambalarii.
Melasa este stocata temporar in tancurile de melasa (doua bucati) de 200 tone capacitate si apoi
comercializata.

IV. Instalaţia de uscare – conditionare - sortare a zahărului


Instalatia este formata dintr – un uscator orizontal compartimentat uscare – racire, cu tambur rorativ,
baterie de incalzire, hidrociclon, ventilator si tubulatura de legatura.
Caracteristici tehnice:
- Debit 16 tone/h zahar umed;
- Debit aer 60 000 Nmc/h;
- Consum abur 3 atm – 1 750 kg/h;
- Consum energie electrica – 218 KW;
- Tambur turatie – 4,2 rot./min.;
- Consum energie termica – 3 500 Kcal/kg apa evaporata;
- Materiale de constructii – hotel carbon;

Din uscator, zaharul uscat curge pe un jgheab ce alimenteaza elevatorul de zahar, urmand sa fie deversat
pe sortatoarele de zahar. Acestea sunt prevazute cu site perforate de dimensiuni ale ochiurilor diferite pentru a
realiza sortarea in functie de marimea cristalelor. In urma sortarii rezulta trei categorii de zahar fin, mediu si
mare (zahar aglomerat), ce sunt depozitate separat in buncare si apoi ambalate in saci de 50 kg. Cu ajutorul unor
benzi transportoare sacii sunt evacuati spre magazia de zahar.
Praful de zahar format in timpul operatiilor de uscare – sortare – ambalare este captat prin
tubulatura instalatiei de desprafuire, formata din baterii de cicloane si in urma dizolvarii este reluat in procesul
de fierbere.

8.2. INSTALATII AUXILIARE

I.Centrala Termică
În vecinătatea clădirii care adăposteşte centrala termică sunt amplasate următoarele obiecte aferente
Centralei termice:
• postul de reglare gaze;
• platforma metalică pentru degazor;
• 2 rezervoare apă brută şi tratată, în cuva de beton;
• decantorul de suspensii (şlam);
• neutralizatorul de ape de la laborator;
• rezervorul de NaOH în cuva de beton;
• coşurile de fum (2 buc) din construcţie metalică;

Centrala termică este echipată cu:


• 1 cazan tip CR 16 - SC VULCAN SA Bucureşti pentru producerea aburului, având
7
0
capacitatea de 10 t/h, presiunea fiind de 15 bar, temperatura aburului de 200 C, echipat cu
arzător AG 800 cu debitul instalat de 712 Nmc/h, care de la instalare şi până în prezent nu
a fost pus in funcţiune;
• 2 cazane tip ID - SC VULCAN SA Bucureşti, pentru producerea aburului cu o capacitate unitară
0
de 30 t/h, presiunea de 15 bar şi temperatura de 250 C, echipate cu câte două arzătoare AG
1300 cu debitul instalat de 2 x 1155 Nmc/h pentru fiecare cazan;
• 1 degazor termic cu două coloane 2 x 40 tone/h, 40 mc, 1,2 bar;
• 2 expandoare de purje continuă şi respectiv intermitentă de 5 bar, Dn = 1200 mm şi
Vnominal = 1,65 mc;
• 2 pompe centrifuge tip SADU SI - 65x10 având D = 12 mc/h, H = 200 m CA, N = 18,5 kw şi n
= 3000 rot/min;
• 2 pompe centrifuge tip OLT 80x5 cu D = 45 mc/h, Ht = 250 m CA, N = 75 kw şi n =
3000 rot/min;
• o pompă acţionată cu abur tip APD 6 având D = 63,5 mc/h şi Ht = 240 m CA;
• 2 pompe centrifuge tip CERNA 50a cu D = 18 mc/h, Ht = 22 m CA, N = 3 kw şi n =
3000 rot/min;
• schimbător de căldură abur - apă cu 2 treceri, Dn 350 mm, tip B având suprafaţa
nominală de transfer de 10 mp;
• rezervor paralelipipedic pentru condens având volumul de 5 mc

CET funcţionează numai cu cazanul CR 30t/h.


Debitul nominal de gaze naturale cu regim de “presiune redusă” pe conductele de racord al cazanelor
de abur de 30 t/h este de 2.310 Nmc/h.
Evacuarea gazelor arse în atmosferă se face prin intermediul unui coş caracteristic tipului de cazan de
structură metalică şi cu următoarele caracteristici:
• diametrul coşului la bază şi la vârf 1,300 m;
2
• secţiunea coşului 1,32665 m ;
• înălţimea coşului 25 m;
• viteza gazelor arse la ieşirea din coş 5,52 m/s;
0
• temperatura gazelor arse la ieşirea din coş +150 C.

Aburul produs în cazane este trimis într-un distribuitor având diametrul nominal 500 mm,
distribuitor amplasat în apropierea peretului “B” în spatele cazanului de 10t/h.
Din acest distribuitor, prin racorduri separate, sunt alimentaţi următorii consumatori:
• fabrica de zahăr Călăraşi, printr-o conductă de Dn 300 mm
• instalaţia de degazare, preîncălzitoarele de apă de alimentare a cazanelor de abur, printr-o
conductă Dn 150 mm
• instalaţia de tratare a apei, printr-o conductă Dn 65 mm

II. Staţia pompe apă cadă barometrică


Această staţie de pompe este prevăzută pentru vehicularea apei calde rezultată din procesul de
fabricaţie, de la cada barometrică la turnurile de răcire. Staţia este echipată cu 2+1 electropompe tip 12
NDS – dr/400.

III. Instalatia de racire apa recirculata


Apa se raceste in turnuri, apoi se adauga o cantitate de apa proaspata pentru a se completa
pierderile. Racirea se produce datorita pulverizarii apei in contracurent cu aerul aspirat de ventilatoare si
evaporarii unei cantitati de apa.
Instalatia de apa recirculata cuprinde:
8
- turnuri de racire;
- statia de pompare apa recirculata;
- reteaua de apa recirculata rece;
- reteaua de apa recirculata calda;
- conducta de transport apa de adaos si de purja;
0 0
Turnurile de răcire, cu tiraj forţat, asigură răcirea apei calde de la 45 C la cca. 32 C.
S-au folosit turnuri de răcire conform proiectului tip nr. 5403/1-1981 tunuri cu celule grupate pe un
singur rând cu h = 13,04 m având sistemul de răcire alcătuit din grătare de susţinere din PAS şi rulouri din
masă plastică.
Apa recirculata care iese din utilaje, este preluata in reteaua de apa recirculata care o dirijeaza spre turnurile
de racire.

IV. Staţie pompe apă răcită


Din cuva turnurilor de răcire, apa răcită ajunge gravitaţional în başa de apă răcită de unde cu
ajutorul a 2+1 electropompe 14 NDS apa este refulată spre condensatorul barometric pentru a fi folosită
în procesul de fabricaţie.

V. Gospodăria de melasă
Melasa este depozitata temporar in doua rezervoare metalice amplasate suprateran pe o
suprafata betonata cu canal de colectare la canalizarea fabricii.
Caracteristicile rezervoarelor de melasa :
- volum total – 2 000 tone/melasa ;
- diametru rezervor – 15 m ;
- inaltime rezervor – 11,5 m ;

VI. Balanţă semiautomată de însăcuire


Se utilizează pentru cântărirea şi însăcuirea brută a zahărului în saci deschişi si se compune din:
- pâlnie de alimentare executată din fontă turnată, prevăzută cu două clapete pentru
alimentare grosieră şi fină;
- pârghie cu braţe egale sprijinită pe un suport fixat pe corpul pâlniei;

- dispozitiv de prindere al sacului aşezat pe celălalt braţ al pârghiei;


- dispozitiv de compensare, format dintr-o pârghie gradată prevăzută cu cursor de avans.

VII. Statia de tratare a apei (instalatia de dedurizare apa)


2+ 2+
Dedurizarea reprezintă procesul de îndepărtare ionilor Ca şi Mg din apă, care îi conferă acesteia
duritate temporară. În conformitate cu prescripţiile ISCIR – C18-85 referitoare la caracteristicile fizico-
chimice ale apei de adaos, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- duritate totală, max. 0,1 mval/l ;
o
- temperatura 20 C;
- pH 8 - 9,5.
Apa dedurizată obţinută este necesară circuitelor de termoficare, ale căror utilaje pot fi
periclitate de depunerile de crustă datorată prezenţei acestor ioni.
Procedeul de dedurizare utilizat este schimbul ionic. Procedeul prin schimb ionic, utilizează
schimbători de ioni puternic acizi, de tip Na, aşezaţi în filtre ionice verticale.
Datorită faptului că procesul de dedurizare este discontinuu, pentru asigurarea continuă a apei
dedurizate, au fost prevăzute patru filtre ionice, două în funcţiune şi două în regenerare.
Procesul de regenerare a filtrelor ionice de dedurizare constă în:
- prepararea soluţiei de regenerare, 10% NaCl;
- regenerarea propriu-zisă: masa ionică este afânată prin introducerea unui debit de apă
decarbonatată, cu scopul de a îndepărta suspensiile mecanice şi spărturile de răşină. Soluţia de 10% NaCl
9
filtrată realizează schimbul, fixând pe răşină ionii de sodiu şi încărcată cu ioni de calciu şi magneziu
curge la canal. După terminarea regenerării se trece la spălarea masei ionice prin introducere de
apă decarbonatată.
2+ 2+ -
Poluanţii evacuaţi din instalaţie sunt ionii de Ca , Mg şi Cl conţinuţi în apele uzate care sunt
deversate la canalizarea oraşului Călăraşi.

Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie :

Numele procesului Numele produsului Utilizarea produsului Cantitatea de produs


(volum / lungime)

Fabricarea zahărului Zahăr cristalizat Consum alimentar 380 tone / zi

9. DOTARI

Nr. Denumire Suprafaţa


crt. consruită
1 Hală fabricaţie 6430,2 mp
2 Laborator AMC 276,6 mp
3 Tunuri de răcire 400 mp
4 Staţie pompe apă industrială 103 mp
5 Bazin apă industrială 2500 mc
6 Depozit zahăr brut 1359,3 mp
7 Depozit de zahăr tos 1754,1 mp
8 Centrala Termică 630,8 mp
9 Magazia de materiale 150 mp

10 Sector transporturi -
11 Rezervor de NaOH 2 mc
(metalic)

10.INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN


MEDIU
10.1. Pentru factorul de mediu AER

Nr. Faza de proces Punct de emisie Poluant Echipamente de dispersie


Crt.
Coş dispersie:
H = 25 m; φvârf = 1,3 m; secţiunea
Cazan 30 t abur / h - 1,3266 mp; viteza gazelor arse la
ieşirea din coş - 8,5 m/ s; temperatura gazelor
0
arse la ieşirea din coş - 160 C

10
1. Producere abur la SO2, NOx, CO, Coş dispersie:
Centrala Termica Cazan 10 t abur / h pulberi
H = 25 m; φvârf = 0,88 m; secţiunea -
0,6079 mp; viteza gazelor arse la ieşirea
din coş -
3,71 m/ s; temperatura gazelor arse la ieşirea
0
din coş - 150 C

2. Condiţionare Ciclon pulberi - ventilator


zahăr zahăr - baterie cicloane
Pulberile de zahar retinute in bateria
de cicloane sunt
reintroduse in procesul tehnologic.

10.2. Pentru factorul de mediu APA

Societatea S.C. ZAHĂR S.A. a fost prevăzută cu staţie de epurare a apelor uzate.Cantitatea de apa
uzată, evacuată din procesul de fabricaţie al zahărului, este de 90 mc/zi.

Componenţa staţiei de epurare constă din:


ƒdesnisipator cu un volum de 46,8 mc;
ƒ2 bazine de omogenizare cu un volum total de 7500 mc;
ƒ2 decantare primare radiale cu un volum total de 472 mc;
ƒbazin de aerare prevăzut cu 8 linii de aerare, cu un volum total de 5625 mc. Fiecare
compartiment al bazinului de aerare este echipat cu câte un aerator tip 8 DT 1200 mm,
N=75kW;
ƒ 2 decantoare secundare cu un volum total de 502 mc;
ƒ concentrator de nămol;
ƒ bazin de retenţie ape pluviale;
ƒ 5 câmpuri pentru depozitarea nămolului cu un volum total de 17620 mc.
În prezent această staţie nu mai funcţionează, apele uzate provenite de la fabrica de Zahăr
Călăraşi sunt trimise în bazinul de retenţie al societăţii şi apoi deversate în canalizarea oraşului.

Bazinul de retenţie este construit din beton armat, ocupă o suprafaţă de 3200 mp si are capacitatea de 800
3
m .

Pe platforma S.C. ZAHĂR S.A. sunt existente trei tipuri de reţele de canalizare în funcţie de calitatea
apelor uzate evacuate din instalaţii:
- canalizare ape chimic impure;
- canalizare ape meteorice;
- canalizare ape uzate menajere.

Canalizare ape chimic impure


Pentru colectarea apelor chimic impure evacuate există o reţea de canalizare din OL. Apele chimic
impure provin de la spălarea instalaţiilor şi laboratoarele existente pe platformã.
Apele provenite de la laboratorul Centralei termice sunt trecute printr-un neutralizator cu filtru de
dolomită şi apoi sunt evacuate în reţeaua de canalizare exterioară.
Apele provenite de la spălarea filtrelor sunt trecute printr-un decantor –separator şi apoi sunt
evacuate în reţeaua exterioară de canalizare.
Apele provenite de la CET, adică apele de la supapele cazanului, sticlelor de nivel, AMC şi goliri
accidentale a cazanului sunt trecute printr-un cămin de răcire cu şicane pentru a li se micşora temperatura. În
acest cămin de răcire apele fierbinţi provenite de la cazanul centralei termice se vor amesteca cu apă rece
11
industrială, pentru reducerea temperaturii şi evacuarea lor în canalizare uzinală.
Canalizare ape meteorice
Apele meteorice colectate prin gurile de scurgere sunt conduse gravitaţional printr-o reţea de
canalizare pluvială – până la bazinul de retenţie amplasat în staţia de preepurare. De la acest bazin apa este
pompată eşalonat în conducta orăşenească de canalizare ape uzate. Pe colectorul final este amplasat
cãminul din care se preleveazã probe de control.

Canalizare ape uzate menajere şi tehnologice


Apele uzate menajere şi tehnologice provenite de la toalete, clădirile din incinta fabricii de zahăr
sunt colectate de reţeaua de exterioară de canalizare ape uzate şi conduse gravitaţional spre staţia de preepurare
ape uzate . De aici, apele uzate sunt refulate la staţia de pompare uzinală care deversează în reţeaua orăşenească
de canalizare ape uzate. Pentru colectarea acestor ape uzate a fost prevãzutã o reţea de canalizare din tuburi de
oţel.
De-a-lungul reţelei de canalizare ape uzate s-au prevăzut cămine de vizitare, de schimbare de direcţie,
de pante şi diametre ale reţelei.
În afara căminelor obişnuite s-au prevzut pentru prevenirea poluării mediului înconjurător, cămine
de neutralizare la clădirile care evacuează ape cu caracter acid şi separatoare de ulei la clădirile ce pot evacua
ape cu conţinut ridicat de grăsimi.

10.3. Pentru factorul de mediu SOL


- platformă betonată pentru depozitarea temporara a deşeurilor de fier vechi;
- magazie de materiale pentru depozitarea materialelor şi a pieselor de schimb, cu o suprafaţă de 200 mp;
- recipienţi metalici pentru depozitarea temporara a uleiului uzat;
- containere speciale pentru colectarea temporara a deşeurilor menajere;
- depozitul de zahăr brut cu următoarele caracteristici: capacitate = 8000 tone zahăr brut, lungime =
72 m, lăţime = 19,5 m, înălţime = 5 – 11,5 m;
- depozit de melasă ce consta în două rezervoare metalice izolate cu următoarele caracteristici:
volumul total = 2000 tone melasă, diametrul rezervorului = 15 m, inălţimea rezervorului = 11,5 m;
- depozitul de zahăr tos sub forma unei magazii cu o capacitate de 1300 tone zahăr;
- rezervor de NaOH – confectionat din inox, are o capacitate de 2 mc si este prevazut cu o serpentina pentru
abur, in vederea incalzirii solutiei de Na OH cu concentratia de 10%.

11 . CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL


INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
11.1 AER
11.1.1.EMISII

Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesuluide ardere a combustibililor nu vor depasi
valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:

Nr. Faza de Denumire sursa de emisie Indicatori Praguri CMA Conform


Crt. proces alerta Ord.
mg/Nmc 462/1993
mg/Nmc
1. Producere Cos dispersie gaze de CO 70 100
abur la ardere aferent cazanului tip ID SO2 24,5 35
Centrala cu capacitate unitară de 30 t/h NO2 245 350
Termica pulberi 3,5 5

12
2. Cos dispersie gaze de CO 70 100
ardere aferent cazanului tip CR SO2 24,5 35
16 cu capacitatea de 10 t/h NO2 245 350
pulberi 3,5 5

11.1.2. IMISII

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul inconjurator


valorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002, respectiv:

Indicator Perioada de Normativ Valoare limita de Marja de toleranta


mediere emisie

1h 350 µg/mc- de 150 µg/mc pana la 01.01.


atins pana la 2004, apoi redusa cu %
Ordin 592/2002 01.01.2007 anuale egale pana la 0 %, la
1.01.2007
SO2

125 µg/mc
24 h

1h Ordin 592/2002 200 µg/mc- de 100 µg/mc pana la


NOx si NO atins pana la 01.01.2005, apoi redusa cu
01.01.2010 % anuale egale pana la 0%
la
1 .01. 2010

Pulberi in 24 h Ordin 592/2002 50 µg/mc- de 25 µg/mc pana la


suspensie – atins pana la 1.01.2005, apoi redusa cu
PM10 1.01.2007 % anuale egale pana la 0%
la 1.01.2007

CO Zilnica Ordin 592/2002 10 mg/mc- de 6 mg/mc (60 %)


atins pana la la 01.01.2004, redusa la
1.01.2007 01.01.2005 si apoi din 12 in
12 luni cu 2 mg/mc pentru a ajunge la
0% la 01.01.2007

11.2. APA
APA UZATA

Se vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. Nr. 352/2005 care modifica si
completeaza H.G. Nr. 188/2002 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si anume :

Nr.crt Indicator U.M Valori Cadrul legal


limita
1. PH unitati PH 6,5 -8,5

13
2. Materii in mg/dmc 350
suspensie
3. Consum mg O2/dmc 300
biochimic de oxigen
la 5 zile (CBO5)

4. Consum chimic mg O2/dmc 500


de oxigen – metoda
Conform
cu dicromat de
specificatiilor
potasiu CCOCr
din HG 352/2005

5. Azot amoniacal mg/dcm 30


+
(NH4 )
6. Fosfor total ( P ) mg/dcm 5,0
7. Substante mg/dcm 30
extractibile cu
solventi organici

8. Cloruri mg/dcm -
9. Azotiti mg/dcm -
10. Azotati mg/dcm -

Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanti in ape, semnificative pentru mediu.

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din
concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul
ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti
pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor
poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

11.3. SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor


limitrofe si din perimetrul societatii, nu vor depasi limitele prevazute in ordinul MAPPM 756/1997 ;

Element/poluant Valori normale Praguri de alerta Praguri de interventie mg/kg


mg/Kg substanta usc. mg/kg subst. usc. subst. usc.
folosinta mai folosinta folosinta mai folosinta
putin sensibila a putin sensibila a sensibila a
sensibila a terenului terenului terenului
terenului
pH nenormat
Calciu nenormat
Cloruri nenormat
Total hidrocarburi 100 1000 200 2000 500
din petrol
Cadmiu 0,01 0,5 0,25 2 0,5
Cupru 20 250 100 500 200
Crom 30 300 100 600 300

14
Nichel 20 200 75 500 150
Plumb 20 250 50 1000 100
Zinc 100 700 300 1500 600
Sulfati - 5000 2000 50000 10000

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum
urmeaza:

Element poluant Sol nepoluat Sol usor poluat Sol mijlociu Sol puternic
poluat poluat
Carbon organic % 0-1% 1-3% 3-4% 4-6%

Pentru indicatorii : pH, umiditate, conductivitate, humus, cloruri, se considera valori de


referinta valorile inregistrate in documentatia care a stat la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu.

11.4. APA FREATICA

Calitatea apei preluata din fantana din vecinatatea campurilor de namol va urmari
incadrarea indicatorilor fizico-chimici si microbiologici in limitele prevazute de Legea Nr. 458/2002,
modificata si completata de Legea Nr. 311/2004, privind calitatea apei potabile.

Nr. U.M. Valori limita Metoda de analiza


Indicator
crt.
1. pH unit. PH 6,5 – 9,5 STAS 6325/75

SR-ISO10523/97
3
2. mgO2/ dm 5,0 STAS 3002/85
OXIDABILITATE SR ISO 6060/96

(CCO-Mn) 0
3. Conductivitate (20 C) µS/cm 2500 STAS 7724/84

4. UNT ≤5 STAS 6323/88


TURBIDITATE
3
5. mg/dm 0,50 STAS 6328/85
+
AMONIU (NH4 )
- 3
6. Azotaţi (NO3 ) mg/dm 50 STAS 3048/1-77

SR ISO 7890/1-98
- 3
7. Azotiţi (NO2 ) mg/dm 0,50 STAS 3048/2-96

SR ISO 6777/96
- 3
8. Cloruri (Cl ) mg/dm 250 STAS 3049/88

SR ISO 9297/98

9. Duritate totală grade germane >5 STAS 3326/76

10. Fier µg/l 200 STAS 3086/68


2- 3
11. Sulfaţi (SO4 ) mg/dm 250 STAS 3069/87

15
11.5.ZGOMOT

Activitatea desfasurata in cadrul unitatii sunt surse de zgomot intern dar care nu afecteaza zonele
adiacente datorita luarii unor masuri specifice.
In cadrul procesului tehnologic exista utilaje care sunt surse de zgomot dar imisiile masurate pe
perimetrul incintei demonstreaza ca nu sunt depasite limitele cuprinse in STAS 10009/1988 si anume pentru
zona industriala 65 dB(A).

12. GESTIUNEA DESEURILOR


12.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar;

12.1.1 Deseuri nepericuloase

Nr. Cod deseu Procesul din care Cantitate


crt. provine Mod de depozitare
Deseuri produse conf. HG produsa
temporara
856/2002 in 2005

1. Purificare zahar 60 t Colectat pe


Namol tehnologic 02 04 99
campurile de namol

2. Carbonat de calciu Instalatie dedurizare 1t Stocat pe platforma


(Ca CO3) 19 09 01 betonata.

3. Intretinere - reparatii 0,05 t Depozitat pe


Span, fier vechi 17 04 05
platforma betonata

4. Deseuri menajere 20 03 01 Toate sectoarele 0,3 t/luna Containere metalice

5. Hartie 20 01 01 Toate sectoarele 50 kg Containere metalice

6. Anvelope uzate 16 01 03 Sector auto 5 buc. Platforma betonata parc


auto

12.1.2 Deseuri periculoase

Nr. Cod deseu Procesul din care Cantitate


produsa in Mod de depozitare
crt. Deseuri produse conf. HG provine
2005 temporara
856/2002

1. Ulei mineral uzat 13 02 05* Functionare si intretinere 100 l Colectat separat in


instalatii tehnologice, recipienti metalici
mijloace auto

2. Condensatori cu ulei 16 02 09* Intretinere instalatii 61 buc. Depozitati in magazia


cu continut de PCB electrice unitatii pe platforma
scosi din functiune betonata.

16
3. Baterii si acumulatori 16 06 01* Sector auto 5 buc. Platforma betonata parc
uzati auto

12.2. Deseuri comercializate

Denumire Cod deseu Procesul din care Cantitate Destinatie


deseu conform HG provine produsa in
856/2002 2005
Carbonat de Firme specializate in
calciu (Ca CO3) 19 09 01 recuperarea si
Instalatie dedurizare 1t valorificarea lor

Firme specializate in
Span, fier recuperarea si valorificarea
vechi 17 04 05 Intretinere - reparatii 0,05 t lor

Firme specializate in
Hartie 20 01 01 recuperarea si valorificarea
Toate sectoarele 50 kg lor

Anvelope 16 01 03 Sector auto 5 buc. Firme specializate in


uzate recuperarea si
valorificarea lor

Ulei mineral 13 02 05* Functionare si intretinere 100 l Firme specializate in


uzat instalatii tehnologice, recuperarea si valorificarea
mijloace auto lor

Baterii si 16 06 01* Sector auto 5 buc. Firme specializate in


acumulatori recuperarea si
uzati valorificarea lor

12.3. Deseuri ramase in stoc

Cod deseu conf. Procesul din care Cantitate


Deseuri Ordin provine t/an Mod de depozitare
produse 856/2002

Namol Purificare zahar 60 t Colectat pe campurile de


tehnologic 02 04 99 namol
Condensatori cu 16 02 09* Intretinere instalatii 61 buc. Depozitati in magazia unitatii
ulei cu continut de electrice pe platforma betonata.
PCB scosi din
functiune.

12.4. Depozitare definitiva a deseurilor

17
Denumire Cod deseu conform Procesul din care Cantitate Mod de depozitare finala
deseu Ordin provine
856/2002
Deseuri Toate sectoarele 0,3 t/luna Rampa de gunoi a
menajere 20 03 01 orasului

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE


URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Societatea ZAHĂR Călăraşi are întocmite procedurile de intervenţie în situaţii de urgenţă în


conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare.

Situaţiile de accident chimic şi / sau avarie caracterizate de creşterea valorilor concentraţiilor de poluanţi
în mediu, conduc la depăşiri substanţiale a concentraţiilor maxime admisibile stipulate în normele in vigoare
pentru protecţia personalului, a populaţiei şi a factorilor de mediu.
În funcţie de profilul fluxului tehnologic, de fiabilitatea echipamentelor, de sistemele de
automatizare din dotare, de disciplina tehnologică, stările de avarie sunt mai mult sau mai puţin frecvente
şi persistente.
Sistemul de management al evenimentelor se bazează pe o procedură, sau proceduri, fiind
concretizat prin planul de urgenţă.
Sistemul de management al evenimentelor înglobează:
- siguranţa industrială;
- protecţia civilă;
- protecţia şi stingerea incendiilor;
- protecţia mediului.

Sistemul informaţional al activităţilor la “răspuns în caz de urgenţă” este structurat în trei diviziuni:
• sistemul de culegere, înregistrare şi stocare a informaţiilor;
• sistemul de transmisie a informaţiilor pe nivele orizontale şi verticale, între diferite puncte
decizionale;
• sistemul de prelucrare şi valorificare a informaţiilor.

Planul de acţiune în caz de urgenţă, document tehnic - operativ cu ajutorul căruia se


organizează şi se conduc acţiunile de protecţie şi intervenţie, cuprinde:
1. Organizarea obiectivului în caz de urgenţă:
- persoanele desemnate cu sarcini de urgenţă;
- sarcinile fiecărui element de conducere şi a grupurilor de angajaţi;
- sistemele de comunicaţie.
2. Evaluarea de risc a amplasamentului:
- cantităţile de substanţe periculoase;
- locul de amplasare a substanţelor periculoase;
- proprietăţile fiecărei substanţe periculoase;
- proceduri speciale de stingere a incendiilor.
3. Evaluarea riscului în zona potenţială de influenţă:
- proprietăţile fizico-chimice, toxicologice ale substanţelor periculoase;
- cantităţile vehiculate, depozitate de pe platformele din vecinătate;
- contactul cu alte amplasamente.
4. Proceduri de notificare şi sisteme de comunicare:
- sisteme de alarmă;
- echipamente de comunicaţie;
18
- biroul central de raportare.
5. Echipamente şi instalaţii pentru situaţiile de urgenţă:
- echipamente pentru stingerea incendiilor;
- detectoare de gaze toxice, de incendiu şi / sau explozie;
- măsurarea parametrilor meteorologici (cu posibilităţi de măsurare rapidă şi transmitere a
datelor);
- echipamente individuale de protecţie.
6. Proceduri de revenire la funcţionare normală.
7. Instruire şi testare:
- cunoaşterea proprietăţilor substanţelor chimice periculoase;
- proceduri de raportare a urgenţelor;
- amplasarea echipamentelor de stingere a incendiilor;
- utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;
- utilizarea echipamentelor de protecţie;
- proceduri de evacuare.
8.Reactualizarea planului de urgenţă.
9. Proceduri de răspuns la urgenţe:
- comunicaţie;
- servicii medicale;
- proceduri speciale pentru evacuările de substanţe toxice, inflamabile şi/sau explozibile.
10. Manuale detaliate de operare:
- proceduri de urgenţă la porniri / opriri;
- analiza evenimentelor potenţiale;
- răspuns la urgenţe şi acţiunile specifice pentru fiecare eveniment potenţial.
Planificarea în cadrul urgenţei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc următoarelor scopuri:
• luarea tuturor măsurilor raţional posibile pentru reducerea probabilităţii de producere a
accidentului şi pentru limitarea consecinţelor, eliminarea unui eventual efect de “domino”;
• stabilirea criteriilor de alertă;
• stabilirea locurilor şi programului de monitorizare a factorilor de mediu posibil a fi afectate de
poluanţii evacuaţi pe durata evenimentului până la revenirea în starea de normalitate;
• stabilirea planurilor de acţiune, concrete, în vederea diminuării şi eliminării daunelor.

Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei cuprinde:


- atribuţii şi responsabilităţi;
- mod de acţiune în momentul anunţării unui eveniment care poate conduce la poluarea
iminentă a surselor de apă;
- componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluării accidentale pe unitate;
- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale;
- fişa poluantului potenţial;
- program de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;
- componenţa echipelor de intervenţie;
- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;
- program anual de instruire a personalului de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;
- responsabilităţile conducătorilor acţiunilor de la punctele critice;
- lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale;
- lista folosinţelor de apă din aval care pot fi afectate de poluarea accidentală produsă de unitate;
- program de combatere a efectelor poluării accidentale în unitate.

14. MONITORIZAREA MEDIULUI

Conform prevederilor O.U.G. Nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin
19
Legea Nr. 265/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 – aprobata prin Legea Nr.
84/2006, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:
- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de
mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate,
descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;
- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin
prezenta autorizatie si la termenele solicitate;
- sa transmita la APM Calarasi si ARPM Pitesti orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la
dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de
probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei
autorizatii.
Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va fi
coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform
standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate.

14.1 AER
14.1.1. AER – emisii

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si/sau


in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de
catre conducere.

Nr. Punctul de Indicatori Frecventa Metoda de analiza


crt. monitorizare
1. Cos dispersie gaze de Pulberi
ardere aferent cazanului tip ID CO Semestrial, in Se vor utiliza pentru analiza
cu capacitate unitară de 30 t/h SO2 timpul metode recunoscute de
NOx functionarii Organizatia Nationala si
instalatiei Internationala de
tehnologice Standardizare, Norme
2. Cos dispersie gaze de Pulberi Europene sau alte metode
ardere aferent cazanului tip CR CO echivalente.
16 cu capacitatea de 10 t/h SO2
NOx

14.1.2. AER – imisii

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor în aer în punctele în care au
fostefectuate determinari cu ocazia intocmirii documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu:

Nr. Punctul de Indicatori Frecventa Metoda de analiza


crt. monitorizare
1 Pulberi in Anual, in Se vor utiliza pentru
suspensie timpul analiza metode recunoscute
P 1 – poarta 1 (PM10) functionarii de Organizatia Nationala si
2 P 2 – poarta 2 CO instalatiei Internationala de
tehnologice Standardizare, Norme
3 SO2

20
4 NOx Europene sau alte metode
echivalente.

Valorificarea rezultatelor obţinute: urmărirea modului de încadrare a concentraţiilor de poluanţi


din emisii şi imisii în limitele impuse în prezenta autorizaţie.

14.2. APA
14.2.1. APA UZATA
Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

Nr. Punctul de Indicator Frecventa de prelevare Metoda de analiza


crt prelevare a probe si analiza
probei poluanti
1. PH Se vor utiliza pentru
2. Materii in suspensie analiza metode
Bazin de retentie cu recunoscute de
3. Consum biochimic de Organizatia Nationala
capacitatea V = oxigen la 5 zile (CBO5) Semestrial, in timpul si Internationala de
800 mc; functionarii instalatiei Standardizare, Norme
4. Consum chimic de
tehnologice Europene sau alte
oxigen – metoda cu
dicromat de potasiu metode echivalente.
CCOCr
+
5. Azot amoniacal (NH4 )
6. Fosfor total ( P )
7. Substante extractibile cu
solventi organici
8. Cloruri
9. Azotiti
10. Azotati

14.2.2. APA FREATICA

Nr. Punctul de Indicatori Frecventa Metoda de


Crt. prelevare a analiza
probei
1 pH Se vor utiliza
pentru analiza metode
2 recunoscute de
OXIDABILITATE (CCO- Organizatia Nationala
Fantana din si Internationala de
Mn) Anual, in Standardizare, Norme
3 vecinatatea Conductivitate
timpul Europene sau alte
campurilor de functionarii metode echivalente.
0
namol cu H = (20 C) instalatiei
4 tehnologice
12 m
TURBIDITATE
5
+
AMONIU (NH4 )
-
6. Azotaţi (NO3 )
-
7 Azotiţi (NO2 )
-
8 Cloruri (Cl )

21
9 Duritate totală

10 Fier

2
11 Sulfaţi (SO

14.3. SOL

Nr. Punctul de Indicatori Frecventa Metoda de analiza


crt. prelevare a
probei
1 S1 – sol pH Se vor utiliza pentru
2 incinta fabrica S2 – umiditate analiza metode recunoscute
sol exterior de Organizatia Nationala si
3 fabrica humus Internationala de
4 S3 – deseu - THP Anual,in timpul Standardizare, Norme
namol rezidual – functionarii Europene sau alte metode
5 SO4 instalatiei
proba medie echivalente.
6 aval/amonte conductivitate tehnologice
7 cloruri
8 cadmiu
9 cupru
10 crom
11 nichel
12 plumb
13 zinc
14 Carbon
organic total

14.4. DESEURI

14.4.1. Deseuri tehnologice


a) ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform HG 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia,
secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;
b) colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii
economici autorizati pentru valorificare;
- compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si a caracteristicilor periculoase;

14.4.2. Deseuri cu regim special


Uleiuri uzate (HG 662/2001cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea
uleiurilor uzate);
a) asigurarea conditiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, sptiu amenajat) si predarea
lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;
b) inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;
- nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate;
Baterii si acumulatori (HG 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin
substanţe periculoase);
a)depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate-împrejmuite şi asigurate pentru
prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea / valorificarea lor;
b) nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente;
c) nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor ;

22
Anvelope uzate (HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate);
a) depozitarea temporară a acestora şi predarea lor persoanelor juridice care le-au introdus pe piaţă ori
persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, reşaparea, reciclarea sau valorificarea
termoenergetică a anvelopelor uzate;

14.4.3. Ambalaje
a) ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform HG 621/2005: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate
reutilizabilă, număr rotaţii;
b) marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil” ;
c)colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de
colectare/valorificare ;

14.5 ZGOMOT
Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii va fi monitorizat anual.
Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de STAS
10009/1988, respectiv 65dB.

15. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR


PERICULOASE

Denumire Fraze de risc Locul de


substanţă depozitare Cantitatea depozitată
existentă pe maximă
amplasament stocată
NaOH solzi R 35- provoaca magazie, în 890 kg 1t
arsuri grave saci
talofloc R 10 – inflamabil magazie, în 23970 kg 25 t
R 34 – iritant butoaie de 200
pentru piele kg
R 41 – risc de efecte
grave asupra ochilor

ulei mineral R 45 – poate magazie, în 100 l 200 l


determina aparitia butoi de 200 l
cancerului
R 37 – iritant
pentru sistemul
respirator
HCl R 35- provoaca laborator 1l 1l
arsuri grave
H2SO4 R 35- provoaca laborator 1l 1l
arsuri grave
NaOH R 35- provoaca laborator 1 kg 1 kg
arsuri grave

16. RAPORTARI LA UNITATEA LOCALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI

23
PERIODICITATEA ACESTORA

Nr. Raport Termen de raportare


crt.
Aer
1 Nivel de emisii semestrial pentru fiecare poluant inceputul fiecarui semestru
pentru semestrul precedent
2 Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor 15 ianuarie an urmator
solicitate de APM Calarasi raportarii
3 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 31 ianuarie anul in curs
1144/2002 privind infiintarea „ Registrului pentru anul precedent.
poluantilor emisi”
Apa
1 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei Semestrial
uzate
2 Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 31 ianuarie anul in curs
1144/2002 privind infiintarea „ Registrului pentru anul precedent.
poluantilor emisi”

Sol
1 Valoarea concentratiei anuale a poluantilor 15 ale lunii urmatoare anului

monitorizati incheiat
Apa subterana
1 Calitatea apei preluata din fantana din vecinatatea Anual
campurilor de namol

Deseuri
1 Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare
2 Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor Data inscrisa in chestionar
statistice anuale
3 Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 15 martie anul urmator
Alte raportari
1 Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la 25 ale fiecarei luni
Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii cu precizarea pe
OP a activitatii desfasurate

2 Poluari accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la


producerea acestora
3 Raport anual de mediu privind starea factorilor de Martie anul urmator
mediu pe amplasament raportarii
4 Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciul
Monitoring- APM Calarasi
5 Declaratia anuala a substantelor si preparatelor Pana la data de 15 aprilie
chimice conform Ord. 1001/2005, la Agentia
Nationala pentru Substante Periculoase

17. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special
24
prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;
2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare
importanta nu va fi cauzata ;
3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate
fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;
4. Titularul activitatii este obligat sa elimine azbocimentul de pe amplasament in conformitate cu
cerintele legale, pe masura ce se deterioreaza acoperisurile actuale;
5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;
6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si
limitarea consecintelor acestora;
7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a
activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora ;
8. La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la
realizarea unei masuri din Planul de Actiuni care necesita lucrari de constructii
montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei
integrate de mediu ;
9. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia
mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic ;
10. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia
mediului despre stadiul lucrarilor din Planul de Actiuni ;
11. Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor
pe factorii de mediu prevazut in autorizatia integrata de mediu ;
12. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va
suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare ;
13. Titularul de activitate este obligat sa respecte Planul de Actiuni care face parte integranta din aceasta
autorizatie , cu masurile si termenele stabilite ;
14. Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile minerale pe categorii, in recipiente metalice
prevazute cu inchideri de siguranta si predate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de
valorificare sau eliminare ; Uleiurile minerale uzate, la predare vor fi insotite de declaratia pe propria
raspundere si se va pastra o proba prelevata din fiecare transport ; Depozitarea temporara a lor se va face
pe platforme betonate, in spatii protejate de precipitatii (cu copertina, acoperis, etc.) cu respectarea
legislatiei ;
15. Titularul activitatii este obligat sa depoziteze condensatorii uzati cu ulei cu continut de PCB intr – un spatiu
special amenajat conform prevederilor HG nr. 173/2000 si HG nr. 291/2005, urmand a fi eliminati printr –
un agent economic autorizat in colectarea, transportarea si incinerarea deseurilor industriale periculoase,
pana la data de 31.12.2010.
16. Titularul activitatii este obligat sa colecteze deseurile provenite de la laboratorul chimic si sa le predea
impreuna cu reactivii chimici uzati persoanelor juridice autorizate in coincinerarea acestora ;
17. In cazul in care titularul de activitate nu respecta termenele asumate prin Planul de Actiune, autoritatea de
mediu poate sa decida reducerea activitatii, sistarea si chiar retragerea autorizatiei de mediu (dupa
caz), conform prevederilor legale ;
18. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii , care va rezulta sau este
probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea
oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic,
combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice
schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra
mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei;
19. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea
materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;
20. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana
25
la punctul de eliminare sau recuperare;
21. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa
maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de
agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;
22. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al Autorizatiei,
care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de Managemental Autorizatiei
va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai
curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a
obiectivelor si sarcinilor de mediu;
23. Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiuni, inclusiv planificarea in timp real pentru
atingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul de Actiune, trebuie transmise APM
Calarasi si ARPM Pitesti, pentru informare, ca parte a Raportului Anual de Mediu; odata agreat, noul
Plan de Actiuni va fi implementat si actualizat de catre titularul autorizatiei;
24. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform
planificarii in timp aprobate;
25. Planul de Actiuni trebuie revizuit anual, luand in considerare cresterea capacitatii de productie, orice
ehipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate Agentiei pentru aprobare, ca
parte a Raportului Anual de Mediu;
26. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate
actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite;
27. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri
adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;
28. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu mediul va fi in orice moment
disponibila pe amplasament;
29. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii
publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;
30. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Calarasi si ARPM Pitesti, anual un Raport Anual de Mediu
pentru intregul an calendaristic precedent ;
31. Titularul autorizatiei trebuie sa notifice ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se
confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- Orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de
monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de
pe amplasament;
- Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta
o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii
locale;
- Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii ;
32. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie stabilita in
Capitolul 11. - Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 11.1.- Aer (11.1.1 – Emisii, 11.1.2 –
Imisii);
33. Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 14.
Monitorizarea mediului, 14.1. Aer (14.1.1 AER – emisii si 14.1.2 AER – imisii); un raport privind
rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si
Inregistrare;
34. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 11.-
Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 11.2- Apa , 11.4- Apa subterana - incepand cu
30.10.2007;
35. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 14. Monitorizarea mediului ,
punctele 14.2- Apa (14.2.1 – Apa uzata, 14.2.2 – Apa freatica);
36. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Capitolul
12. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
26
amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al
Agentiei;
37. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar
de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie
transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de
recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele
nationale; Transportul deseurilor conform Ordinului Comun
Nr.2/211/118/2004 ;
38. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si
etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoare
privind etichetarea;
39. Titularul activitatii este obligat sa elimine deseurile generate pe amplasament conform legislatiei in
vigoare ;
40. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de
pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale
Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei;
41. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a
Raportului Anual de Mediu pentru amplasament.
42.Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament;
43. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului.
44. Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor
aferente acestora;
45. Un program de verificare a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura
faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari
trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;
46. Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de substante,
trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al altor modalitati de monitorizare a
scurgerilor agreate de Agentie; toate aceste verificari trebuie facute in conformitate cu normele ISCIR
pentru conducte si utilaje;
47. Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 11.- Concentratii de poluanti,
admise la evacuarea in mediul inconjurator- 11.3 – Sol, incepand cu
30.10.2007 ;
48. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti
factorii de mediu prevazute in Capitolul 14 -. Monitorizarea factorilor de mediu;
49. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea
sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;
50. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta
Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;
51. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si
monitorizare:
-puncte de prelevare a emisiilor in aer;
- sursele de zgomot pe amplasament;
- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;
- evacuarea apelor meteorice;
52. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a
activitatii si care pot crea un risc de mediu;
53. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat
privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;
54. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil
publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosartrebuie sa contina: copii
ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala

27
privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.
55. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , trebuie revizuit anual dupa cum este
necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu
drept de control al autoritatilor de specialitate.
56. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195 – privind protectia mediului – aprobata prin Legea Nr.
265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in
cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu
impact negativ asupra mediului.

18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

"Închiderea" reprezintă procesul de scoatere din exploatare şi decontaminare a unei arii sau structuri
care poate conduce la evacuarea de poluanţi în aer, sol sau apă.
"Planul de închidere" descrie etapele ce trebuie parcurse pentru îndepărtarea tuturor posibililor poluanţi
pentru aer, sol şi apă, inclusiv prelevarea de probe şi analize de laborator, în scopul realizării activităţilor de
închidere cu respectarea normelor şi standardelor în vigoare privind protecţia mediului.
În cazul încetării definitive a activităţilor desfăşurate în prezent de societatea ZAHAR S.A. Călăraşi
se propune următorul PLAN DE ÎNCHIDERE, ce include etapele prezentate în continuare:

A. Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii:


♦ proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă ;
♦ bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii ;

Proiectele tehnice şi bilanţurile de mediu elaborate în faza preliminară închiderii vor include
informaţii referitoare la:
− activităţile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere şi durata estimată pentru realizarea acestora;
− metodele şi tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor şi conductelor, precum şi de
demolare a construcţiilor;
− cantităţile de deşeuri produse datorită activităţilor de închidere şi stabilirea metodelor de tratare şi /
sau eliminare;
− modul de asigurare a securităţii obiectivului;
− tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate pe
amplasament;
− stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea prezenţei
contaminării;
− prezentarea amplasamentului şi a terenurilor învecinate amplasamentului, cu menţionarea dacă
proprietarii amplasamentelor adiacente sunt sau au fost surse potenţiale de contaminare;
− rezultatele oricăror investigaţii anterioare ale terenului din amplasament sau vecinătate;
− localizarea cursurilor de apă de suprafaţă, în special acolo unde acestea pot fi indirect afectate prin
contaminarea apei subterane sau drenaje deschise din amplasament;
− informaţii hidrogeologice:
- extinderea şi utilizarea acviferelor din zonă; nivelul apei freatice; gradientul şi direcţia de curgere
a apei subterane,
- solurile şi proprietăţile solurilor (tipul de sol, porozitatea şi conductivitatea hidraulică),
- sursele de alimentare cu apă a comunităţii locale şi localizarea fântânilor sau forajelor
particulare sau industriale;
− costurile estimate ale activităţilor de închidere a obiectivului;

28
− posibila utilizare viitoare a amplasamentului.

B. Încetarea activităţilor productive


Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de
funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor,
conductelor, etc.

C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate


1. Se vor goli complet şi curăţa / spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide;
Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. Lichidele
/ solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure
condiţiile de etanşeitate necesare.
2. Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la
epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate ;
3. După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi clădirile care au servit drept depozite de materii
prime sau produse finite ;
4. Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi / sau evacuate;
5. Deşeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate
D. Activităţi de conservare
1. Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-
o nu pot afecta starea mediului şi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare
ulterioară, conform intereselor societăţii ;
2. Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor
clădiri ;
3. Conservarea unor echipamente şi / sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă
ce se va stabilii astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să permită degradarea ;
4. Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi / sau inertizare cerute de specificul
echipamentului conservat.

E. Activităţi de demontare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare


După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţire şi / sau conservare, se poate trece la eventuala
demontare a utilajelor şi echipamentelor.
1. Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de
tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică
(pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în
depozitele existente ;
2. Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot
reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca fier vechi ;
3. Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi
valorificată ;
4. Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică,
ca materiale şi / sau ca deşeuri feroase / neferoase ;
5. Se vor demonta instalaţiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice
(cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele
specializate ;
Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare vor fi stocate în butoaie
metalice, ce vor fi stocate în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru
regenerarea lor.
6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se temporar
pe platforme betonate, până vor fi valorificate ca deşeuri metalice.
29
F. Activităţi de demolare
1. După golirea completă a halelor de producţie de utilaje, halele vor fi demolate (numai cele care nu vor fi
păstrate) ;
2. Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii, şi va fi evacuat către un
depozit de deşeuri nepericuloase, pentru depozitare finală.

G. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului


1. Pe platforma propriu-zisă, în locul unde existau instalaţiile de producere zahăr, se vor realiza
investigaţii analitice privind poluarea solului ţi apei freatice. Poluanţii investigaţi sunt cei specifici
fabricaţiei desfăşurate pe amplasament, respectiv: pH, substanţe organice (CCOCr, CBO5, extractibile în eter
etilic), azot total, fosfor total, cloruri. Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol şi apă
subterană sunt conform standardelor specifice în vigoare ;
În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu
levigabili, se va excava solul de pe suprafaţa poluată şi se va transporta la o haldă la depozitare finală.
Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabilii un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât şi
pentru apa freatică.
2. Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba ;
3. Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere
al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale, se
vor închide ;
Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă funcţională pe platformă.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific
de protecţie şi de lucru.

H. Activităţi de închidere, curăţare şi ecologizare a câmpurilor de nămol


1. Se va executa închiderea câmpurilor de nămol, amplasate în partea de sud a platformei, în strictă
concordanţă cu cerinţele legislative în domeniu.
2. Proiectul de închidere pentru câmpurile de nămol va fi elaborat de firmă specializată, în condiţiile
garantării securităţii atât în perioada de executare a lucrărilor de închidere, cât şi după finalizarea acestora.
3. Situaţia câmpurilor de nămol, care în prezent sunt, se va studia, luând în considerare şi eventualele
posibilităţi de reutilizare a acestora.

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane;


- inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii
amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare
intreprinse.
La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a acesteia,
amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare
instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera
poluarea mediului. In acest sens, in termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizatii, societatea va
prezenta la ARPM Pitesti Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la
incetarea activitatii, care trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:
- scopul planului;
- criteriile care definesc scoaterea din functiue a activitatii sau a unei parti a acestia care sa asigure
minimizarea impactului asupra mediului;
30
- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a planului
de scoatere din functiune.

19. ACTE NORMATIVE APLICABILE ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC


AUTORIZATA:

- O.U.G. Nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea Nr. 265/2006;
- O.U.G. Nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea
Nr. 84/2006;
- Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de
mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordin M.M.G.A. Nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul
M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
- H.G. 124/2003 – privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest;
- H.G. Nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate;
- H.G. Nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. Nr. 188/2002;
- Legea apelor Nr.107/1996, modificata si completata de Legea Nr. 310/2004 ;
- Legea 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 243/2000 – privind protectia atmosferei;
- HG. Nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
- Ordonanta de Urgenta Nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu;
- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de
autorizare al laboratoarelor de mediu;
- Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului nr. 592/2002 privind aprobarea
Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor prag si a criteriilor si metodelor de
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, pulberilor in suspensie (PM 10 si PM2,5),
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;
- Legea Nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor;
- Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006 - pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind
regimul deseurilor;
- Hotararea de Guvern Nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- Hotararea de Guvern Nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind
obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata;
- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 1144/2002 privind infiintarea
Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului
Nr. 34/2002 ;
- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1440 pentru aprobarea Ghidului national de
implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2002 ;
- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 36/2004 privind aprobarea
Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
- Ordin Nr. 462/1993- conditiile tehnice privind protectia atmosferei;
- Ordin Nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;
- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de
notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate
substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse;
- Legea Nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor fabricarea ilicita a drogurilor;
- Hotararea de Guvern Nr. 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Nr.
300/2002;
31
- OUG Nr. 200/2000- privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase;
- Legea Nr. 360/2003 modificata si completata prin legea 263/2005 privind regimul substantelor si
preparatelor chimice periculoase.
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;
- STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
- Legea Nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004 ;
- H.G. Nr. 662/2001 – privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. Nr. 441/2002 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului Nr. 662/2001 privind
gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G Nr. 173/2000 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policlorurati si ale altor compusi similari;
- H.G. Nr. 291/2005 - privind modificarea Hotararii Guvernului Nr. 173/2000 pentru
reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor
compusi similari;
- HG. Nr. 1057/2001- privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;
- HG 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Ordinul 1001/2005 – privind procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor si
informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice ;
- HG Nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul ;

20. PLAN DE ACTIUNI

Valoarea Termen de Sursa de Responsabil


Domeniul
Masuri si lucrari propuse investitiei realizare finantare
Euro
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Elaborarea proiectului de 5 000 30.04.2007 PROPRII
detalii de executie pentru Statia
de Epurare ape uzate rezultate din activitatile
societatii, pe baza unui studiu privind
procedeul de epurare al apelor uzate,
corespunzator debitului si
Evacuare gradului de incarcare in poluanti al
Ape uzate acestora.

1.1 Achizitionarea echipamentelor si Conducerea


realizarea Statiei de Epurare stabilita prin societatii SC
proiect. ZAHAR SA

1 000 000 30.09.2007 PROPRII


1.2. Probe si P.I.F. Statie de
Epurare.

6 000 30.10.2007 PROPRII

Sol si Apa 2. Refacerea bordurii de beton a 1 000 30.07.2007 PROPRII Conducerea


Subterana canalului de scurgere de la tancurile de societatii SC
melasa, pentru a le prelua si dirija in ZAHAR SA
conducta de canalizare ape uzate
tehnologice.

32
3. Curatirea solului de deseurile 3 000 30.07.2007 PROPRII Conducerea
de var depozitate necontrolat, pentru a societatii SC
preveni poluarea solului. ZAHAR SA

4. Realizarea unor etansari 1 000 30.12.2006 PROPRII Conducerea


corespunzatoare inclusive la societatii SC
echipamentele de transport (snecuri, benzi ZAHAR SA
transportoare, elevatoare) in vederea
reducerii pierderilor de praf.

21. GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie integrata de mediu – act tehnico- juridic emis de autoritatile competente, conform
dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite
conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii ;
Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine
elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor
negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un
amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un
studiu de evaluare a riscului ;
Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati,
prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea Nr. 84/2006, precum si orice alta activitate
direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare ;
Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este
prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii
tehnice a instalatiei;
Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite
de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei ;
Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura,
zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa
determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a
mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare ;
Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei
emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp ;
Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul
deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca ;
Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face
ca acestea sa fie periculoase ;
Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o
anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ;
Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza
autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina de unei
monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;
Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile
competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti
din emisii/evacuari ;
Substanţa periculoasă - orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate care există sub
formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele
substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident;
33
Plan de Actiuni - plan de masuri cuprinzind etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin
prevederile autorizatiei de mediu de catre titularul activitatii , sub controlul autoritatii competente pentru
protectia mediului , in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului;
Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ;
Cod SNAP – Nomenclatura Inventarului Emisiilor ;
Cod NOSE – P – Standardul de nomenclatura a surselor de emisie ;

34