Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor: Gavriliţă Cătălina


Obiectul: Fizica
Clasa: a VI-a
Tema: Proprietăţile fizice de bază ale substanţei
Subiectul: Măsurarea masei şi a volumului unui corp solid
Tipul lecţiei: Lucrare de laborator
Durata: 45 min.

Obiective:
Generale:
1. Dezvoltarea capacităţilor de investigare experimentală;
2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizînd limbajul specific fizicii;
Operaţionale:
O.1 Să determine experimental masa şi volumul unui corp solid de formă regulată
(paralelipiped);
O.2 Să descrie noţiunea de masă;
O.3 Să opereze cu unitatea de masă – kg, şi cu multiplii lui;
O.4 Să descrie aplicarea instrumentelor de măsură a masei.

Metode şi procedee didactice:


 Actualizarea
 Conversaţia
 Expunerea
 Demonstrarea
 Problematizarea

Surse educaţionale:

1. Mihai Marinciuc „Fizică. Manual pentru clasa a 6-a”, Chişinău Ştiinţa, 2001;
2. Mihai Marinciuc „Fizică. Culegere de probleme pentru cl. VI – VII”, Chişinău Ştiinţa, 2002;
3. Mihai Marinciuc „Fizică. Ghidul profesorului clasa a VI-a”, Chişinău Ştiinţa, 2001;

Planul desfăşurării lecţiei:


N/o Etapele lecţiei
1. Moment organizatoric
2. Verificarea temei pentru acasă
3. Enunţul temei noi
4. Expunerea temei noi
5. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feedback-ului
6. Temă pentru acasă
Desfăşurarea lecţiei
I. Moment organizatoric:

Salutul. Apelul.

II. Verificarea temei pentru acasă:

P. „Ce aţi avut de studiat pentru astăzi”?


E. „Pentru astăzi am avut de studiat tema Inerţia şi masa corpurilor”.
P. „Ce numim inerţie”?
E. „Proprietatea corpului de a-şi păstra starea de repaus sau mişcarea rectilinie în care se află,
atîta timp cît nu este supus unor acţiuni exterioare, este numită inerţie”.
P. „Ce mărime fizică caracterizează inerţia”?
E. „Masa caracterizează inerţia corpului”.

III. Enunţul temei noi:

Astăzi vom îndeplini lucrarea de laborator „Măsurarea masei şi a volumului unui corp solid”

IV. Expunerea temei noi:

Scopul lucrării:
a) Utilizarea practică a balanţei cu pîrghie şi determinarea masei unui corp solid.
b) Determinarea volumului unui corp solid.
Materialele necesare:
Balanţă, cutia cu mase marcate, paralelipiped de lemn, riglă gradată în milimetri.
Fiecare grup de elevi primeşte cîte un paralelipiped din acelaşi lemn de dimensiuni diferite.

Definiţie: Operaţia prin care se măsoară masa unui corp cu ajutorul unei balanţe se numeşte
cîntărire.

a) Măsurarea masei unui corp solid (paralelipiped)

Modul de lucru. Prelucrarea datelor experimentale.


1. Cîntăriţi de trei ori paralelipipedul. Notaţi masele lui respectiv cu m1, m2, m3 şi înscrieţi-
le într-un tabel asemănător celui reprezentat mai jos.

Nr. m(g) a(cm) b(cm) c(cm) V(cm3)


1
2
3
Valoarea medie mm= am= bm= cm= Vm=

2. Calculaţi valoarea medie a masei paralelipipedului, adunînd cele 3 valori obţinute şi


m  m 2  m3
împărţind rezultatul la numărul lor: mm  1
3
3. Indicaţi valoarea medie a masei mm în ultimul rînd al tabelului.

b) Determinarea volumului unui paralelipiped


1. Notaţi lungimile muchiilor lui cu a, b şi c (figura 1). Măsuraţi fiecare muchie a
paralelipipedului de trei ori, folosind rigla gradată în milimetri. La citirea indicaţiilor:
a) Aranjaţi rigla paralel cu muchia pe care o c
măsuraţi;
b) Suprapuneţi indicaţia zero a riglei cu începutul b
muchiei măsurate;
c) Citirea se face perpendicular pe riglă şi pe a
muchie (figura 2). Fig. 1

2. Treceţi rezultatele măsurărilor în tabelul desenat, pe 90


coloanele a, b, c.
3. Calculaţi valorile medii am , bm , cm ale lungimilor muchiilor
şi înscrieţi-le în acelaşi tabel.
4. Calculaţi volumul paralelipipedului înmulţind valorile
medii ale lungimilor muchiilor lui: Vm= am . bm . cm
Înscrieţi în tabel valoarea obţinută. Fig. 2

V. Fixarea cunoştinţelor:

1. Ce înseamnă a măsura masa unui corp?


2. Cum se cîntăreşte un corp?
3. Cum se calculează valoarea medie la aflarea masei unui corp?
4. Cum trebuie aranjată rigla faţă de segmentul măsurat?
5. Cum se face citirea corectă, pentru ca eroarea să fie cît mai mică?
6. Cu ce este egal volumul paralelipipedului?

VI. Temă pentru acasă:


De studiat următoarea lucrare de laborator.