Sunteți pe pagina 1din 49

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

a contractului de achiziţie având ca obiect


achiziţionarea lucrărilor de reparaţii hidroizolaţii terase imobile
B.N.R. din strada Doamnei 8, str. Lipscani 16 şi CPPAS Bucureşti –
club BNR

2010

1
SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. DATE GENERALE
I.1. Autoritatea contractantă
Denumire: Banca Naţională a României
Adresa: str. Lipscani, 25
Localitate: Bucureşti
Cod postal: 030051
Persoana de contact: Gabriela Leusenco
Tel/fax: 0311323212
Email:gabriela.leusenco@bnro.ro

I.2. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante


- banca centrala –
- politica monetara -

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante


DA NU √

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la adresa de mai sus.

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări


Data: 02.09.2010
Ora: 12.00
Mod de transmitere: prin fax şi e-mail

Raspunsurile la clarificarile primite se vor publica in SEAP

I.3. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:


- fie la instanţa competentă
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Tribunalul Bucuresti - Secţia Contencios administrativ şi Fiscal:


Adresă:Bulevardul Unirii nr.37
Localitate: Bucuresti, sectorul 3 .
Cod poştal: 040035
Telefon: 021408.36.00

Consiliul naţional de soluţionare a contestaţiilor


Adresă: Str.Stavropoleos nr.6, Sector 3
Bucureşti
Cod poştal: 050091
Telefon: 021.310.46.41
Fax: 021.310.46.42
E-mail: office@cnsc.ro
Adresă Internet : www.cnsc.ro

2
Curtea de Apel Bucuresti
Adresă: Spaliul Independenţei, 5
Bucureşti
Cod poştal: 050091
Telefon: 021.319.51.80
Fax: 021.319.51.83

I.4. Sursa de finanţare : fonduri proprii

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract:

Lucrări de reparaţii hidroizolaţii terase imobile B.N.R. din str. Doamnei 8, str. Lipscani 16 şi
CPPAS Bucureşti – club BNR

II. 1.2. Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii Categorie:

Execuţie x Cumpărare - Categoria


Proiectare şi execuţie - Leasing - serviciului
Realizare prin orice - Închiriere - 2A
mijloace Cumpărare în rate - 2B
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă

Principalele locaţii ale lucrării: Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
Bucureşti, str. Doamnei nr. 8, Str.
Lipscani, nr. 16 şi CPPAS
Bucureşti – club BNR

II.1.3. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

COD CPV DENUMIRE COD


COD PRINCIPAL 45261310-0 Lucrari de hidroizolare
COD SECUNDAR

II.1.4. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică

II.1.5. Durata contractului de achiziţie publică – de la data incheierii contractului : 60 de zile

II.1.6 Ofertele alternative sunt acceptate


DA NU x

3
II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări: conform caietului de sarcini

III. Condiţii specifice contractului

III.1. Contract rezervat DA NU x

III.2. Altele DA x NU

Durata de execuţie a contractului este de maximum 60 de zile calendaristice pentru toate cele trei
locaţii, respectiv: Doamnei nr. 8, Lipscani nr. 16 şi CPPAS Bucureşti - club BNR.
Execuţia contractului va începe la data semnării procesului verbal de predare – primire front de
lucru emis de beneficiar.
În funcţie de condiţiile atmosferice se vor semna procese verbale de întrerupere a lucrărilor pentru
perioadele respective, care se vor justifica cu documente, iar termenul de execuţie al lucrărilor va fi
prelungit cu perioada de întrerupere respectivă. Reluarea lucrărilor se va face în baza proceselor
verbale de predare-primire front de lucru.
Pentru fiecare locaţie, ofertanţii vor include, în devizele ofertă, următoarele: elemente de protejare a
terasei pe perioada desfacerii hidroizolaţiei, transportul materialelor şi molozului (deşeuri),
estimându-se de către ofertanţi cantităţile, precum şi proba hidroizolaţiilor, prin inundare cu apă.
Decontarea lucrărilor se va face în baza ataşamentelor întocmite pe stadiu fizic realizat, iar la
situaţiile de lucrări se vor ataşa procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
Situaţiile de lucrări vor fi verificate şi acceptate la plată de autoritatea contractantă în termen de 5
zile lucrătoare de la data prezentării lor.
Plăţile se vor face de autoritatea contractantă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii
facturii executantului.
Reprezentanţii operatorilor economici, câte o singură persoană, împuterniciţi de conducerile
acestora şi cu B.I./C.I. în termen de valabilitate, vor participa la vizionarea obiectivelor BNR, iar
în acest sens se vor prezenta la intrarea BNR din str. Doamnei nr. 8, în ziua de 30.08.2010, la ora
10.00 după transmiterea , obligatorie, până la data de 29.08.2010, orele 15.00, prin fax, la nr. de
fax: nr. 0213158294 a datelor de identificare ale persoanei care va participa la vizionarea
obiectivelor şi denumirea societăţii la care este angajat. Persoană de contact dna. Liliana Moroe tel.
0213152750/ 2968.

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată


Cerere de oferte x

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA NU x

IV.3.) Legislaţia aplicată

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de


concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind

4
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările ulteriore;
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea in muncă;
Legea nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările
ulterioare.

V. CRITERII DE CALIFICARE

V.1. Situaţia personală a ofertantului

Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat x

Se completează formularul A privind eligibilitatea din secţiunea „Formulare”.


Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile Solicitat x
art. 181 din O.U.G. 34/2006

- se completează pe proprie răspundere declaraţia privind inexistenţa stării de faliment - formularul


B din secţiunea “Formulare”
- se vor prezenta obligatoriu certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de
plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, emise de D.G.F.P. pentru persoane juridice din
România, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor şi certificate privind îndeplinirea obligaţiilor de
plată locale, privind impozitele şi taxele locale, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor
pentru persoane juridice străine: se vor prezenta documente care atestă lipsa datoriilor către
bugetul de stat în ţara de origine.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de traducerea legalizată în
limba română, realizată de o persoană autorizată.
Documentele trebuie să fie în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.

V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române/ străine Solicitat x Nesolicitat


Certificatul de inmatriculare/înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în copie legalizată.
Actul constitutiv/statutul societăţii, în copie legalizată, de unde să reiasă faptul că ofertantul are
prevăzut în domeniul de activitate lucrări de natura celor supuse procedurii de achiziţie.
V. 3. Situaţia economico-financiară

Solicitat x Nesolicitat □ Completarea formularului I - informaţii generale –


din secţiunea Formulare

V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Lista principalelor lucrări in ultimii 5 ani Lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani va fi
însoţită de certificări de bună execuţie, care indică
Solicitat x Nesolicitat □ beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi
locul execuţiei lucrărilor şi care precizează dacă
lucrările au fost efectuate în conformitate cu
normele profesionale din domeniu şi dacă au fost
duse la bun sfârşit- se va completa formularul L

5
din secţiunea Formulare

Lista de experienta similara Dovada îndeplinirii şi finalizării, în ultimii 5 ani, a


Solicitat x Nesolicitat □ minimum 3 contracte similare cu obiectul
contractului, respectiv reparaţii hidroizolaţii terase
– se va completa formularul E – experienţa
similară- din secţiunea Formulare
Se vor prezenta recomandări de la beneficiarii celor
trei contracte similare

Declaratie privind echipamentele tehnice, Se completează formularul U din secţiunea


utilaje, instalatii Formulare, cu utilajele, instalaţiile şi echipamentele
tehnice de care dispun ofertanţii, utilaje proprii sau
Solicitat x Nesolicitat □ închiriate, pentru realizarea corespunzătoare a
lucrării şi în condiţii de siguranţă
Informaţii privind personalul tehnic de Se vor prezenta liste cu personalul de specialitate şi
specialitate si de asigurare a calitatii pregătirea acestora, se va nominaliza responsabilul
tehnic cu execuţia lucrărilor şi se va prezenta CV-ul
Solicitat x Nesolicitat □ acestei persoane
model pentru declaraţie privind efectivul de
personal - formularul P - din secţiunea formulare
Certificat de conformitate produs Se vor prezenta agremente tehnice/certificate de
conformitate pentru membranele bituminoase, care
să conţină caracteristici tehnice, durabilitate, durata
Solicitat x Nesolicitat □ de garanţie, tehnologia de punere in operă şi
metode de întreţinere
Autorizare pentru comercializare

Solicitat □ Nesolicitat x
Autorizare pentru livrarea produselor

Solicitat □ Nesolicitat x
Alte autorizări specifice domeniilor de
activitate
Solicitat □ Nesolicitat x
Schiţe tehnice /fişe tehnice/ mostre / fotografii Se vor prezenta fişele tehnice/agrementele
Solicitat x Nesolicitat □ membranelor bituminoase
Informatii privind masurile de protectia
mediului
Solicitat □ Nesolicitat x
Informatii privind subcontractanti Se solicită ponderea din contract care se va
subcontracta, în situaţia în care sunt
Solicitat x Nesolicitat □ subcontractanţi.
Se va completa formularul SC cu subcontractantii
si specializarea acestora – din secţiunea Formulare
Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor
declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de
implicare în contractul care urmează să fie
îndeplinit, iar în acest sens, subcontractanţii vor
prezenta documente relevante.
V.5. Standarde de asigurarea calitatii

Se va prezenta obligatoriu certificatul ISO 9001


Solicitat x Nesolicitat □ sau echivalent, care atestă respectarea standardelor
de calitate, în cadrul societăţii care depune oferta,

6
pentru lucrări de hidroizolaţii
V.6. Standarde de protectia mediului

Se va prezenta obligatoriu certificatul ISO 14001


Solicitat x Nesolicitat □ sau echivalent, pentru sistemul de management al
mediului, în cadrul societăţii, la lucrări de
hidroizolaţii

NOTĂ: În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economico-financiară


şi/sau tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, în
conformitate cu prevederile art. 186 şi art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci acesta are obligaţia de
a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective încheiat în formă autentică.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele economice
respective, şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în
funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, precum şi faptul că
va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate.
Persoana care acordă susţinerea economică/tehnică nu trebuie să se afle în situaţia ce determină
excluderea de la procedură conform art. 180, din O.U.G. nr. 34/2006.

Atenţie:
- documentele prezentate, a căror valabilitate este expirată la data deschiderii ofertei, sunt
considerate lipsă;
- în cazul ofertanţilor de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba
de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română;
- documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor;
- documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi
emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1 Limba de redactare a ofertei română
VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile de la data deschiderii, DATA :
06.12.2010
VI.3 Garanţie de participare 5500 RON
- Valabilitate: 100 DE ZILE de la data deschiderii ofertei – DATA: 16.12.2010
Garanţia se constituie prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori
de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în
documentaţia de atribuire.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora
stabilite pentru deschiderea ofertelor.
În cazul ofertanţilor din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, care fac dovada în acest sens prin
prezentarea documentelor prevăzute în Legea 346/2004, cu completările şi modificările ulterioare,
garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantum.

VI.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.

7
- Propunerea tehnică va fi însoţită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea
operaţiunilor executate, tehnologia şi metodele folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie
cel puţin la nivelul specificat de producătorii materialelor.
Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menţionarea caracteristicilor
tehnice ale acestora, cantitatea de amorsă utilizată/mp şi alte detalii pe care ofertanţii le consideră
semnificative.
- Totodată facem menţiunea că devizele de lucrări trebuie separate pentru fiecare imobil în parte, iar
valoarea totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea cumulată a devizelor
celor trei obiective, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul şi cheltuielile către stat,
indirecte şi profit.
- Propunerea tehnică va fi însoţită de extrasul de manoperă şi materiale, pentru fiecare obiectiv în
parte, ţinându-se cont şi de perioada de efectuare a probelor.
- Pentru fiecare locaţie, ofertanţii vor include, în devizele ofertă şi următoarele elemente: sisteme de
protejare a terasei pe perioada desfacerii hidroizolaţiei, transportul materialelor şi molozului
(deşeuri), estimându-se de către ofertanţi cantităţile, precum şi proba hidroizolaţiilor, prin inundare
cu apă.
- Ofertanţii vor prezenta un grafic de execuţie şi documente originale care să justifice perioada de
garanţie acordată pentru materiale (sistem hidroizolator) şi un angajament ferm, semnat şi ştampilat,
de conducerea societăţilor, prin care se va menţiona faptul că ofertantul asigură garanţie pentru
materiale şi manoperă de cel puţin 10 ani.
- Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 60 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanţii
vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpilor de execuţie pentru fiecare locaţie.
- Durata de viaţă a lucrării să fie de minimum 15 ani şi va fi justificată de ofertanţi prin documente,
iar perioada de garanţie, pentru materiale (sistem hidroizolator) şi pentru manoperă, la toate
locaţiile, respectiv: Doamnei 8, Lipscani 16 şi CPPAS Bucureşti – club BNR, să fie de minimum 10
ani.

VI.5 Modul de prezentare a propunerii


financiare

Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare locaţie în parte, respectiv Doamnei 8,
Lipscani 16 şi CPPAS Bucureşti – club BNR şi se vor evidenţia în încheierile de deviz, contribuţiile
directe către stat (CAS, CASS, şomaj, etc.) precum şi cheltuielile indirecte şi profitul.
Formularul de ofertă O, care se regăseşte în secţiunea Formulare, se va completa şi va fi trecut şi
preţul ofertat în euro, iar cursul de referinţă, leu/euro, va fi cel comunicat de BNR, in ziua de
01.09.2010 orele 10.00.
Încheierea devizelor ofertă pentru fiecare obiectiv în parte se va face conform formularului CL din
secţiunea Formulare
- Ofertanţii vor prezenta anexat la devizele ofertă listele cuprinzând consumurile de resurse
materiale (extras de materiale) cu precizarea furnizorilor, precum şi listele cuprinzând extrasele cu
mâna de lucru, utilaje şi transport conform formularelor ML, UC, RM din secţiunea Formulare.
- Datele privind propunerile financiare ale ofertanţilor vor fi cuprinse în Formularul de ofertă
(formularul O)

VI.6 Modul de prezentare a ofertei

Oferta trebuie tiparită sau scrisă cu cerneală neradiabilă si semnată pe fiecare pagină de
reprezentantul autorizat al ofertantului. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate
in acest sens, acestea trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Propunerea tehnică, propunerea financiară si documentele de eligibilitate/calificare se vor introduce
in plicuri distincte, marcate corespunzator, inclusiv cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a

8
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiva este declarată
întârziată sau respinsă. Plicurile respective, garanţia de participare şi scrisoarea de înaintare,
(modelul SI de la secţiunea Formulare) se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator
şi netransparent.
Oferta astfel alcătuită va fi depusă la registratura Bancii Nationale a Romaniei, pe plicul exterior
avand inscrise urmatoarele:
________________________________
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Directia Achiziţii
Str. Doamnei nr.8, sector 3, Bucuresti, Romania
Pentru licitatia avand ca obiect „achiziţionarea lucrărilor de reparaţii hidroizolaţii terase imobile
B.N.R din strada Doamnei 8, str. Lipscani 16 şi CPPAS Bucureşti – club BNR”
VI.7 Data limită de depunere a ofertei 06.09.2010, ora 10.00
VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai până la de data limita
stabilita pentru depunerea ofertei.
Plicul conţinând solicitarea de modificare/retragere a ofertei va fi depus la registratura Bancii
Nationale a Romaniei, avand inscrise urmatoarele:
________________________________
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Direcţia Achiziţii
Str. Doamnei nr.8, sector 3, Bucureşti, România
MODIFICARE sau RETRAGERE
a ofertei depusă pentru licitaţia având ca obiect „achiziţionarea lucrărilor de reparaţii hidroizolaţii
terase imobile B.N.R din strada Doamnei 8, str. Lipscani 16 şi CPPAS Bucureşti – club BNR”

VI.9 Deschiderea ofertelor 06.09.2010, ora 15.00


Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul BNR din str. Lipscani nr. 16, sector 3.

În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu pot fi respinse decât ofertele declarate întârziate sau
cele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de
valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.

Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la


evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei
de deschidere a ofertelor.

Reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor (o singură persoană de la fiecare ofertant) pot asista la


deschiderea ofertelor.
Împuternicirea va menţiona nivelul de delegare al reprezentantului.

Persoana fără împuternicire scrisă şi semnată de către conducerea societăţilor şi fără B.I. sau C.I, în
termen de valabilitate, nu va putea participa la şedinţa de deschidere.

VI.10 Oferte întârziate

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă
adresă decât cele stabilite în anunţul de participare.

9
NOTĂ: Dacă oferta este depusă de o asociere de ofertanţi aceasta trebuie să conţină obligatoriu
„Acordul de asociere” din care să reiasă cel puţin următoarele informaţii:
- cine este liderul asociaţiei
- care sunt drepturile şi obligaţiile fiecărei parţi a asocierii (activităţile care se realizează în
comun, contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie
comun,
- cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- cine este împuternicit să prezinte garanţia de participare
- care este partea asociaţiei care va delega un reprezentant la şedinţa de deschidere şi care este
limita de competenţă a acestuia,
- repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de
fiecare asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei
Toţi membrii asociaţiei trebuie să prezinte documentele solicitate la cap V.1

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Preţul cel mai scăzut x

În situaţia în care ofertanţii au propunerea financiară identică, departajarea se face în funcţie de


durata de garanţie a sistemului hidroizolator, durată de garanţie acordată de producătorul
membranelor hidroizolatoare, durata cea mai mare de garanţie asigurând întâietate.
Justificarea duratei de garanţiei se va face de către ofertanţi prin prezentarea de documente autentice
eliberate de producătorii/distribuitorii de materiale, semnate şi ştampilate.. Nu vor fi luate în
considerare documentele copiate de pe internet.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA NU x

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a DA x NU


contractului
Garanţia de bună execuţie este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor executate, prin reţineri
din facturile decontate executantului.
Garanţia de bună execuţie va fi virată într-un cont de garanţie ce va fi deschis de către operatorul
economic şi va fi comunicat, în scris, autorităţii contractante, înainte de iniţierea semnării
contractului.

10
SECŢIUNEA II - CAIET DE SARCINI

Obiectiv 1 : Lucrări de reparaţii hidroizolaţii terase imobil


B.N.R.
str. Doamnei nr. 8

În cadrul acestui obiectiv se doreşte a se executa lucrări de


reparaţii hidroizolaţii la două terase aflate la etajul 5 al imobilului
din str. Doamnei nr. 8.

Terasa A – aripa str. Smârdan

Descriere: terasa este dreptunghiulară, fiind mărginită pe o latură mare şi pe o


latură mică de un parapet, iar pe cealaltă latură mare este mărginită de peretele
imobilului. Suprafaţa terasei este de aprox. 170mp. (L=aprox. 41m).

Se doreşte repararea hidroizolaţiei terasei executându-se următoarele categorii de


lucrări:

Poz. Cod resursa U/M Cantitate


1 RPCT41A1 82 MP 230.00

DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII

RPCK64A1-
2 ASIMILAT 82 MP 230.00

CURĂŢIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN ÎNDEPĂRTARE RESTURI MOLOZ

3 RPCT40A1 82 MP 170.00

DESFACEREA ŞAPEI ARMATE 7 CM GROSIME

RPCT40A1-ASIMILAT
4 82 MP 170.00

DESFACEREA TERMOIZOLAŢIEI DIN POLISTIREN EXTRUDAT

5 IZF10B1 82 MP 170.00

11
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER. PLANSEE CU POLISTIREN
EXTRUDAT
PENTRU TERASE CIRCULABILE

6 IZF18XA 93 MP 170.00

IZOLATII HIDROFUGE CU MEMBRANĂ LA ACOPERISURI (BARIERĂ CONTRA


VAPORI)

7 RPCE13B1 82 MP 170.00

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REPARAŢII TERASE CU M. CIM. MARCA


M100-T
GROSIME MEDIE 8 CM

8 IZF18XA 93 MP 230.00

IZOLAŢTII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ TERMOSUDABILĂ


CU BITUM
PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACARĂ

9 IZF18XA 93 MP 230.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ CU ARDEZIE CU


BITUM
PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACARĂ

10 RPCE29A1 82 BUCATA 2.00

IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INTER. ŞI EXT.

11 IZF09B1 82 BUC. 6.00

RACORDAREA HIDROIZ.FIXAREA PE ELEMENT.SCURGERE CU


BRATARI BANDA OTEL DIAMETRUL 35-200MM

CD17A1 - ASIMILAT
12 82 M 95.00

PRINDERE HIDROIZOLAŢIE CU PLATBANDĂ ZN 30*4mm ŞI REALIZAREA


ETANŞEITĂŢII
ÎNTRE ELEMENTE CU CHITURI ELASTICE

Fiecare ofertant îşi va prevedea în devizul ofertă, în plus, următoarele categorii


de lucrări necesare realizării obiectivului:
- elemente de protejare a terasei pe perioada desfacerii hidroizolaţiei
- transport materiale şi moloz (deşeuri) – se vor estima cantităţile
- probă hidroizolaţie terasă prin inundare cu apă.

12
Terasa B – faţadă str. Doamnei nr. 8

Terasa se află pe faţada imobilului şi este prevăzută cu dale


flotante aşezate pe picioare metalice. Se doreşte desfacerea dalelor
cu recuperarea lor, curăţarea cu jet de apă abundentă pentru
îndepărtarea tuturor depunerilor, o revizie a hidroizolaţiei, curăţarea
gurilor de scurgere şi în final repoziţionarea dalelor pe suporţi.

Se va întocmi un deviz de lucrări ce va cuprinde lucrările


menţionate mai sus, inclusiv degajarea deşeurilor. Devizul ofertă va
cuprinde următoarele categorii de lucrări:

Poz. Cod resursa U/M Cantitate

RPCT29A1-
1 ASIMILAT 82 MP 115,00

DESFACEREA DALELOR 50*50*5


DESFACEREA DALELOR FLOTANTE

RPCT39B1-
2 ASIMILAT 82 KG 7,000.00

DESFACEREA CAROIAJULUI METALIC

RPCK64A1-
3 ASIMILAT 82 MP 120.00

CURĂŢIRE HIDROIZOLAŢIE

4 RPCE29A1 82 BUCATA 2.00

IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE INTER. ŞI EXT.

5 IZF18XA 93 MP 50.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ TERMOSUDABILĂ


CU BITUM
PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACARĂ

6 CL20A1 82 KG 7,000.00

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

7 IZF19F1 82 MP 115.00

STRAT PROTECT HIDROIZ CU DALE


13
MONTAT DALE 50*50*5

Fiecare ofertant va prevedea în devizul ofertă deasemenea următoarele categorii de


lucrări necesare realizării obiectivului:
- transport materiale (dale) - moloz (deşeuri) – se vor estima cantităţile
- probă hidroizolaţie terasă prin inundare cu apă.

Observaţie : poziţia 5 din deviz se va executa respectându-se condiţiile


menţionate la punctul 1 de la Condiţii de execuţie

Terasa C – aripa str. E. Carada

Se va întocmi un deviz de lucrări ce va cuprinde lucrările


menţionate mai sus, inclusiv degajarea deşeurilor. Devizul ofertă va
cuprinde următoarele categorii de lucrări:

Poz. Cod resursa U/M Cantitate

1 RPCT41A1 82 MP 120.00

DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII

RPCK64A1-ASIMILAT
2 82 MP 120.00

CURĂŢIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN ÎNDEPĂRTARE RESTURI MOLOZ

3 RPCT40A1 82 MP 100.00

DESFACEREA ŞAPEI DE PROT. LA IZOL. HIDROFUGE DE 7CM GROSIME

4 RPCT40A1 82 MP 100.00

DESFACEREA TERMOIZOLAŢIEI

5 IZF10B1 82 MP 100.00

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER. PLANSEE CU POLISTIREN


EXTRUDAT
5 CM GR
6 IZF18XA 93 MP 100.00

IZOLATII HIDROFUGE CU MEMBRANĂ LA ACOPERISURI (BARIERĂ CONTRA


VAPORI)

7 RPCE13B1 82 MP 100.00

14
STRAT DE EGALIZ. PT. HIDROIZOLAŢII LA REP. TERASE CU M. CIM. MARCA
M100-T
CU GROSIME MEDIE 8 CM.

8 IZF18XA 93 MP 120.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ TERMOSUDABILĂ


CU BITUM
PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACARĂ

9 IZF18XA 93 MP 120.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ CU ARDEZIE CU


BITUM
PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACARĂ

10 RPCE29A1 82 BUCATA 2.00

IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE INTER. ŞI EXT.

CD17A1-ASIMILAT
11 82 M 55.00

PRINDERE HIDROIZOLAŢIE CU PLATBANDĂ ZN 30*4mm ŞI REALIZAREA


ETANŞEITĂŢII
ÎNTRE ELEMENTE CU CHITURI ELASTICE

Fiecare ofertant îşi va prevedea în devizul ofertă, în plus, următoarele categorii de


lucrări necesare realizării obiectivului:
- elemente de protejare a terasei pe perioada desfacerii hidroizolaţiei
- transport materiale şi moloz (deşeuri) – se vor estima cantităţile
- probă hidroizolaţie terasă prin inundare cu apă.

Obiectiv 2 : Lucrări de reparaţii hidroizolaţii terase imobil


B.N.R.
str.Lipscani nr. 16

În cadrul acestui obiectiv se doreşte a se executa lucrări de


reparaţii hidroizolaţii la o terasă aflată într-o curte interioară a
imobilului şi verificarea prin inundare a hidroizolaţiei unui canal
colector aferent luminatorului central al imobilului.

I. Terasă

Situaţia actuală :

15
- hidroizolaţia se află sub o şapă de ciment care prezintă zone
fisurate. Această terasă preia apele pluviale care sunt aduse de pe
acoperiş de două burlane. Terasa este închisă pe toate laturile. În
zona gurii de scurgere, în încăperea de sub terasă se produc
infiltraţii.

Poz. Cod resursa U/M Cantitate

RPCT20B1-ASIMILAT
1 82 MP 10.00

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN GRESIE CU DALTA SI CIOCANUL

RPCT38A1-ASIMILAT
2 82 M 14.00

DESFACUT SCAFĂ MOZAICATĂ

3 RPCT41A1 82 MP 14.00

DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII

4 RPCM08A1 82 MP 22.00

BUCIARDARE SUPRAFETE VERTICALE

5 RPCK64A1 82 MP 10.00

CURĂŢIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN ÎNDEPARTARE RESTURI


MOLOZ

6 RPCE13A1 82 MP 10.00

STRAT DE EGALIZARE PT. HIDROIZIŢII LA REP. TERASE


M.CIM. MARCA M100-T, GR. MEDIE 2 CM APLIC.PE SUP.DE BET.SAU ZID.

7 RPCE29A1 82 BUCATA 1.00

IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE INTER. ŞI EXT.

8 IZF18XA 93 MP 16.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ


TERMOSUDABILĂ CU BITUM P
PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCĂLZIRE CU FLACĂRĂ

9 IZF18XA 93 MP 16.00

16
IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ
TERMOSUDABILĂ CU
BITUM PREAPLICAT. APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACAR

RPCJ50B1-
10 ASIMILAT 82 MP 22.00

TENCUIELI EXTERIOARE DRIŞCUITE PENTRU PROTECŢIA


HIDROIZOLAŢIEI VERTICALE
(INCLUSIV ARMARE).

11 RPCR24A1 82 MP 22.00

VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILĂ PT. EXTERIOR PE TENCUIELI


EXISTENTE

12 RPCI31B1 82 M 2.50

GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.MONT.PE ELEM.DE BET.DIN T


B.DE 0,4MM GROS.CU LAT.DESF.30-50CM INCLUSIV *

13 IZA04A1 82 MP 2.50

PREGATIREA SUPRAF.DE METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SÂRMĂ

14 RPCR55A1 82 MP 2.50

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU DECAPANT D002-12

15 RPCR42B1 82 MP 2.50

VOPSIREA IN CUL. DE ULEI A TÂMPL. METALICE ÎN 3STR.*

Fiecare ofertant îşi va prevedea în devizul ofertă, în plus, următoarele categorii de


lucrări necesare realizării obiectivului:
- elemente de protejare a terasei pe perioada desfacerii hidroizolaţiei
- transport materiale şi moloz (deşeuri) – se vor estima cantităţile
- probă hidroizolaţie terasă prin inundare cu apă.

II. Luminator

Pentru verificarea hidroizolaţiei canalului colector aferent luminatorului se va întocmi


un deviz ce va conţine următoarele Categorii de lucrări:

Poz. Cod resursa U/M Cantitate

1 RPCK64A1 82 MP 90.00
17
CURĂŢIRE "ŞENOU" LUMINATOR, ÎNDEPARTARE NĂMOL

RPCE29A1-ASIMILAT
2 82 BUC 2.00

IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE INTER.SI EXT.


VERIFICARE, DESFUNDARE GURĂ SCURGERE

RPCI18A1-ASIMILAT
3 82 MP 90.00

REVIZIA INVELITORII DIN TABLA LA CLADIRILE EXISTENTE ŞI REFACERE


CORDON COSITOR

4 RPCE28A1 82 BUC 4.00

PARAFRUNZAR CU DIAM.MEDIU DE 120 MM CONF.DINTR-O C


ARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=4MM LA ACOP.SITER.NECIR *

5 RPCJ75A1 82 MP 90.00

SPALAREA CU FURTUNUL CU APA A SUPRAFETEI SENOULUI

Obiectiv 3 : Lucrări de reparaţii hidroizolaţii C.P.P.A.S.


Bucureşti (terasă cabina poartă din str. Dr. Staicovici şi terasă sala de sport)

Descriere: terasele sunt circulabile. Suprafaţa teraselor este de aprox. 63 mp.

Se doreşte repararea hidroizolaţiilor teraselor executându-se


următoarele categorii de lucrări:
Poz. Cod resursa U/M Cantitate

1 RPCT29A1 82 MP 75.00

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *

2 RPCT40A1 82 MP 63.00

DESFACEREA ŞAPEI DE PROTECŢIE LA IZOL. HIDROFUGE DE 7CM GROSIME

3 RPCT10A1 82 MP 30.00

DESFACEREA TENCUIELILOR EXTERIOARE OBIŞNUITE LA PEREŢI

4 RPCM08A1 82 MP 30.00

18
BUCIARDARE SUPRAFETE VERTICALE

5 RPCK64A1 82 MP 93.00

CURĂŢIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN ÎNDEPĂRTARE RESTURI MOLOZ -


ASIMILAT

6 RPCT41A1 82 MP 75.00

DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII

7 RPCE13B1 82 MP 63.00

STRAT DE EGALIZARE PT. HIDROIZ. LA REP. TERASE CU MORTAR M100,


GROS. MEDIE 7 cm

8 RPCJ12A1 82 MP 30.00

REP.TENC. INT. PE PORŢIUNI MICI SI IZOLATE EXECUTATE CU MORTAR M100


MORTAR VAR CIM. MARCA 25-T *

9 RPCE01A1 82 MP 75.00

AMORSAREA SUP. PT. APLIC. IZOL. CU 2 STRAT. SOLUŢIE BITUMINOASĂ


LA REP. TERASE SAU BALC. ORIZ. SAU ÎNCLIN.< 20GRADE *

10 IZF18XA 93 MP 19.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ TERMOSUDABILĂ


CU BITUM PREAPLICAT
APLICARE PRIN ÎNCALZIRE CU
FLACĂRĂ
STRAT SUPLIMENTAR PERIMETRU TERASA +SIFOANE

11 IZF18XA 93 MP 63.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ TERMOSUDABILĂ


CU BITUM PREAPLICAT
APLICARE PRIN ÎNCALZIRE CU
FLACĂRĂ

12 IZF18XA 93 MP 63.00

IZOLAŢII HIDROFUGE LA ACOPERIŞURI CU MEMBRANĂ TERMOSUDABILĂ


CU BITUM PREAPLICAT
APLICARE PRIN ÎNCALZIRE CU
FLACĂRĂ

13 RPCE29A1 82 BUCATA 2.00

IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE INTER. ŞI EXT.

19
14 RPCE13B1 82 MP 63.00

STRAT DE EGALIZ. PT. HIDROIZOLAŢII LA REP.TERASE CU M. CIM. MARCA


M100-T
CU GR. MED. 7CM. ARM. CU PLASĂ SUDATĂ

15 RPCK41C1 82 MP 63.00

REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA DIFERITE FORME ŞI


CULORI IN SUPRAF.<60CMP/BUC.

16 RPCK43A1 82 M 47.00

ÎNLOCUIRE PLINTE DIN GRESIE CERAMICĂ DE MAX. 15CM ÎNĂLŢIME, ORIZ.


LA PEREŢI

17 RPCK60C1 82 M 94.00

REPARARE SCAFE DIN CHIT DE ROSTUIRE - ASIMILAT

RPCJ50B1-
18 ASIMILAT 82 MP 30.00

TENCUIELI EXTERIOARE DRIŞCUITE PENTRU PROTECŢIA HIDROIZOLAŢIEI


VERTICALE
(INCLUSIV ARMARE)

RPCR24A1-
19 ASIMILAT 82 MP 30.00

VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILĂ PE TENCUIELI EXTERIOARE DRIŞCUITE

Fiecare ofertant îşi va prevedea în devizul ofertă, în plus, următoarele categorii de


lucrări necesare realizării obiectivului:
- elemente de protejare a teraselor pe perioada desfacerii hidroizolaţiei
- transport materiale şi moloz (deşeuri) – se vor estima cantităţile
- probă hidroizolaţie terase prin inundare cu apă.

Observaţie
- placarea terasei se va face cu gresie de trafic intens 30 x 30
cm (culoare gri – nuanţa va fi stabilită de beneficiar pe baza
mostrelor prezentate de executant).
- plinta se va confecţiona din acelaşi tip de gresie

Conditii de execuţie:

20
1. Se vor utiliza materiale de calitate superioara, pentru care se vor
prezenta certificate de calitate , certificate de garantie şi agremente
.
2. In urma verificarilor teraselor prin proba de inundare cu apa,
orice pagube materiale produse de eventualele infiltratii cauzate de
lucrarile executate vor fi remediate de catre executant, pe
cheltuiala sa.
Decontările lucrărilor se vor face în baza ataşamentelor întocmite
pe stadiu fizic realizat.
3. Intra in obligatiile operatorului economic sa evacueze zilnic toate
materialele şi molozul rezultat in urma lucrarilor executate ca şi
remedierea eventualelor deteriorari pe care le provoaca din
neglijenta sa.
4. Operatorul economic are obligatia sa utilizeze pentru fiecare
categorie de lucrari personal specializat, care va respecta atat
normele de protectia muncii şi PSI impuse prin legislatia in vigoare
cat si cele pe linie interna ale autoritatii contractante.
5. Pentru o evaluare corectă a lucrărilor care trebuie realizate
considerăm că se impune ca în mod obligatoriu un reprezentant al
ofertanţilor să participe la vizionarea obiectivelor din cadrul lucrării,
la data de 30.08.2010.

21
SECŢIUNEA III

FORMULARE

Formularul A

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, ………………………………………………………………….. reprezentant


împuternicit al ………………………………………………………………………………….
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în
situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună,
nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea
noastra, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Băncii Naţionale a României cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

22
4. Prezenta declaraţie este valabila pană la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, respectiv
.........................................

Data completarii ..........................


Candidat/ofertant ………………………
Semnatura autorizată ............................
Ştampilă

Formularul B

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ...................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de


ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ............................... (zi/luna/an),
organizată de ...................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România (sau în ţara în care este stabilit operatorul economic) până la data
de ....................;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător toate obligaţiile contractuale şi nu am
prejudiciat nici un beneficiar;

23
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: Operator economic,


................................

FORMULARUL I

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________________________
(adrese complete,
telefon/fax,
certificate de
inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:


Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)

24
1.2007
2.2008
3.2009
Media anuala:

Candidat/ofertant,
(semnatura autorizata şi ştampila)

Formularul L

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, .................................. reprezentant împuternicit


al .......................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai ...............................................
(denumirea şi adresa autorităţii
contractante)

25
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data ……………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

______________

(semnatura autorizată)

26
Nr. Obiectul Codul Denumirea/numele Calitatea Preţul total Procent Perioada de
Crt. contractului CPV beneficiarului/clientului executantului*) al executat derulare a
Adresa contractului % contractului
**)

0 1 2 3 4 5 6 7

.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată şi ştampila)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

27
Formularul E

EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul contractului: _________________________
Numarul si data contractului: __________________________
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ________________
Adresa beneficiarului/clientului:_______________________
Tara: _______________
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
| | contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului: exprimata in exprimata
moneda in care in echivalent euro
s-a incheiat contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _____________ ______________
b) finala (la data finalizarii contractului): ______________ ______________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu a fost cazul.
6. Durata de executie a lucrarii(luni) – maximum 60 de zile
a) contractanta – termen PIF: ______
b) efectiv realizata – PIF: __________
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: ______________.
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
_______________.
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ___________
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu
referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contract: nu sunt.
Candidat/ofertant,
(semnătura autorizată şi ştampila)

28
Formularul P

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR


DE CONDUCERE

Subsemnatul, ........................... reprezentant împuternicit


al ............................................................................
...
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai ................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

__________________________________________________________________
| | 2007 | 2008 | 2009 |
|________________________________|________|________|________|
| Personal angajat | | | |
|________________________________|________|________|________|
| Din care personal de conducere | | | |
|________________________________|________|________|______ |

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi


ale personalului responsabil cu executia pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică.

Data completării .........

Operator economic,
......................
semnătură autorizată şi ştampila)

29
Formularul U

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE


DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI
DE LUCRĂRI

Subsemnatul, ..................................... reprezentant


împuternicit al ...............................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai .................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

______________________________________________________________________
|Nr. | Denumire utilaj/ | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |
|crt.| echipament/instalaţie | | |______________________________|
| | | | | Proprietate | În chirie |
|____|_______________________|______|___________|_____________|________________|
| 1.| | | | | |
|____|_______________________|______|___________|_____________|________________|
| 2.| | | | | |
|____|_______________________|______|___________|_____________|________________|

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

30
Formularul SC

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE


SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, .......................................... reprezentant


împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai .................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată şi ştampila)

______________________________________________________________________
|Nr. | Denumire | Partea/părţile din | Acord subcontractor cu |
|crt.| subcontractant | contract ce urmează a | specimen de semnătură |
| | | fi subcontractate | |
|____|_______________________|________________________|________________________|
|____|_______________________|________________________|________________________|
|____|_______________________|________________________|________________________|
|____|_______________________|________________________|________________________|

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată şi ştampila)

31
Formularul CL
LISTA
cuprinzand cantitatile de lucrari *)
Obiectul ___________________
Categoria de lucrari __________

Pretul unitary
Capitolul a) materiale
Nr. de lucrari Cantitatea b) manopera Material Manopera Utilaj Total (3X4)
crt. c) utilaj [3X4a] [3x4b] Transport sau
d)transport [3x4c] (5+6+7+8)
____________ [3x4d]
Total a)+b)+c)
+d)

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
…………………...
Capitol de lucrare
2. 2.1 Subcapitol
2.2 Subcapitol
…………………..
Cheltuieli directe: M m U t T
din care:
- Vut
termice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
termice)
- Vut
electrice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
electrice)
U = Vut
termice +
Vut
electrice
Alte cheltuieli directe:
- CAS:
- somaj;
- sanatate
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale,
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo mo Uo to To
Cheltuieli indirecte = To x % Io
Profit = (To + Io) x % Po
TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0
Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata şi ştampila)

32
1) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului __ aferent
formulei de actualizare prevazute la_____ din Fisa de date a achizitiei.

33
Formularul RM
LISTA
cuprinzand consumurile de resurse materiale)

Obiectul __________________
Categoria de lucrari _________

Nr.
crt. Denumirea U.M. Consumurile Pretul unitar Valoarea Furnizorul Greutatea
resursei materiale cuprinse in (exclusiv T.V.A.) (exclusivT.V.A.) (tone)
oferta
0 1 2 3 4 5 6 7
1. ………………... …. …………. ……………….. ……….. ………..
2. ………………... …. …………. ……………….. ……………. ……….. ………..
3. ………………... …. …………. ……………….. ………. ………..
… …………….

Resurse …………….
nenominalizate
_ _ _ _ ……...
(cel mult 20% din
valoarea totala a
resurselor
materiale)
…………….

TOTAL M RON
euro

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata şi ştampila )

________________
1)
Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari;
ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari.

34
Formularul ML
LISTA
cuprinzand consumurile cu mana de lucru 1)

Nr.
crt. Denumirea meseriei Consumurile Tariful mediu Valoarea Procentul 2)
(om/ore) cu - lei/ora- (exclusivT.V.A.)
manopera RON
directa (col.2 x col.3)
0 1 2 3 4 5
1. ………………... …………. ……………….. ……………. -
2. ………………... …………. ……………….. ……………. -
3. ………………... …………. ……………….. ……………. -
… ………………… …………. ……………….. ……………. -

TOTAL m …………… ……………….. RON …………….


________________
……………

euro …………

Lucrarea se incadreaza in grupa ___________________________________.


(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata şi ştampila )

________________
1)
Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari
2)
Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea
totala a consumurilor cu mana de lucru.

Actualizat conform OUG 76/2010


Formularul SI

OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante


...................... nr. ............/...........
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ....... din .....................,


(ziua/luna/anul)
prin care suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii
contractului .....................................................................,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ................................. vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul .................................... privind garanţia pentru
(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un
număr de ...... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ............... Cu stimă,

Ofertant,
..........................

(semnătura autorizată şi ştampila)

36
FORMULAR O
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


___________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să executăm “Lucrări de reparaţii hidroizolaţii terase
imobile B.N.R.
pentru suma de ______________________________lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată
(suma în litere si în cifre)
în valoare de ______________________ lei, reprezentând ______________________________euro,
(suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________euro,


(suma în litere si în cifre)
din care:

A.______________________________lei (valoare fără TVA), reprezentand contravaloarea


(suma în litere si în cifre)
lucrărilor de reparaţii hidroizolaţii terase – imobil str. Doamnei nr. 8, respectiv
__________________________ euro (valoare fără TVA) ;
(suma în litere si în cifre)

B._____________________________ lei (valoare fără TVA), reprezentand contravaloarea


(suma în litere si în cifre)
lucrărilor de reparaţii hidroizolaţii terasă mezanin I şi luminator etaj II – str. Lipscani nr. 16, respectiv
_________________________ euro (valoare fără TVA);
(suma în litere si în cifre)

C. ._____________________________ lei (valoare fără TVA), reprezentand contravaloarea


(suma în litere si în cifre)
lucrărilor de reparaţii hidroizolaţii CPPAS Bucureşti–club BNR, respectiv
_________________________ euro (valoare fără TVA);

37
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil dupa primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat în _________________________zile/luni calendaristice.
(perioada în litere si în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de


_________________________________ zile, respectiv până la data de ____________________
(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu


comunicarea transmisă de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia
de atribuire.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului si stampila)

38
SECŢIUNEA IV

Contract de lucrări
nr.______________data_______________

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

1. Părţile contractante

Între

...........................................................................................................................................cu sediul
în .................................................................. telefon/fax .............................................. cod unic de
înregistrare .................................................. cod fiscal ..................................., având cont deschis
la............................................................................... reprezentată prin
domnul/doamna ....................................................................................................................................,
având funcţia de..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……... ................ ........................... …………….........................................................cu sediul


în .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare în Registrul Comerţului .................................................. cod fiscal ...................................
având cont deschis la .........................................................reprezentat prin
domnul/doamna ............................................................................................., având funcţia
de ..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
f. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.

39
g. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură
cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi
acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.
h. despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa
de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate, în urma
încălcării contractului de lcrări de către cealaltă parte.
i. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de
către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
j. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate
distinctă în cadrul ansamblului acestuia.
k. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului
sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în
care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul
următoarei zile lucrătoare.
l. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.
m. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
n. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul
identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile
apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la
terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie
acordată lucărilor.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract);

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul
feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze Generale

4. Obiectul contractului
Executantul se obligă să execute lucrările conform propunerii tehnice şi caietului de sarcini, să
finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării de reparaţii hidroizolaţii terase imobile B.N.R. din
strada Doamnei nr. 8, strada Lipscani nr. 16 şi CPPAS Bucureşti – Club B.N.R, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1.Preţul total pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este
de ...................................... lei, fără T.V.A.

40
6. Modalităţi de plată
6.1. Plata se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor.
6.2. Fiecare factură va fi însoţită de procesul-verbal de recepţie semnat de executant şi de
reprezentantul achizitorului.
6.3. Situaţiile de lucrări vor fi verificate şi acceptate la plată în termen de 5 zile lucrătoare de la data
prezentării lor.
6.4. Decontarea situaţiilor de lucrări se va face pe etapele efectiv executate, în baza ataşamentelor
întocmite executant şi verificate de achizitor.

7. Durata contractului
1. Durata prezentului contract este de .........…..... zile/luni/ani şi intră în vigoare la....................... până
la ………...............sau după caz la data semnării contractului de către părţi.
(2) În situaţia în care, pe parcursul derulării contractului, vor exista perioade în care condiţiile
atmosferice nu sunt prielnice desfăşurării lucrărilor şi executantul a întocmit procese verbale de
întrerupere a frontului de lucru, durata contractului se va prelungi automat cu durata perioadei cuprinse
în procesele-verbale, fără a fi necesară întocmirea unui act adiţional.

8. Executarea contractului
Executarea contractului începe după semnarea procesului-verbal de deschidere a frontului de lucru şi
emiterea ordinului de începere a execuţiei de către achizitor.

9. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
- propunerea tehnică;
- propunere financiară;
- caietul de sarcini;
- graficul de îndeplinire a contractului;

( după caz pot fi adăugate şi documente cum ar fi:


- lista subcontractanţilor,
- contractele de asociere;
- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie;
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ;)

10. Obligaţiile executantului


10.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse,
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi de a
respecta termenele de execuţie contractuale convenite.
10.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie defintive, cerute de şi
prin contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
10.3. Executantul va lua toate măsurile asiguratorii privind respectarea regulilor de protecţia muncii şi
paza incendiilor la lucrările în execuţie.
10.4. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare.În cazul în care executantul consideră că
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în
scris, fără ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia
cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
41
10.5. (1) Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru
domeniile respective de activitate.
(2) Executantul va lua toate măsurile necesare ca personalul propriu să nu circule în alte zone decât
cele afectate de lucrări.
10.6. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
a)de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.8. (1) Executantul are obligaţia de a remedia în termen de 10 zile lucrătoare, pe propria cheltuială,
orice deficienţă de execuţie apărută din vina sa.
(2) În cazul în care executantul refuză remedierea deficieţelor constatate, achizitorul are dreptul de a
utiliza garanţia de bună execuţie a contractului în vederea remedierii acestora.
10.9 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei,
ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării.
10.10. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
10.11. - La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului :
a) Factura fiscală;
b) Situaţii de lucrări;
c) Procese verbale de recepţie;
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.
f) Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate;
g) Dosarul lucrarii completatat cu toate înregistrările declarate în PCCVI
10.12.- Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.
10.13.- Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca
loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.14.- Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său,
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
42
10.15.-Executantul se obligă ca atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării
de către public să fie conformă cu reglementările în materie.
10.16.- Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră
în responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.
10.17.- Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice
sau juridice.

11. Obligaţiile achizitorului


11.1. Achizitorul are obligaţia de a deconta executantului valoarea lucrărilor corespunzătoare stadiilor
fizice realizate.
11.2. (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele
necesare execuţiei lucrărilor.
(2) Achizitorul are obligaţia de a asigura front de lucru (liber) la data semnării procesului-verbal de
deschidere a frontului de lucru.
11.3 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita
amplasamentului şantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se
suportă de către executant.
11.4. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în …… exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de execuţie a lucrării.
11.5. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu-şi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a emite
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, după caz penalităţi constând
într-o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoarea lucrărilor rămase neexecutate pentru fiecare zi de
întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata
neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. - Penalităţile datorate conform clauzelor 12.1. şi 12.2. curg de drept din data scadenţei
obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depăşeşte valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute conform clauzelor 12.1. şi
12.2., în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

43
Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului


13.11 – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
10% din valoarea fără TVA a facturilor aferente lucrărilor.
(2) Garanţia de 10% se constituie prin reţineri din situaţia definitivă de lucrări sau după caz, prin
reţineri succesive de 10% din valoarea situaţiilor parţiale de lucrări emise de către prestator.
13.2.(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,
pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei
de bună execuţie, în maxim …. zile de la data intrării în vigoare a actului adiţional.
(2) Garanţie de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale
pe perioada de prelungire a termenului de executie pînă la semnarea procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrarilor.
13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
13.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dacă nu au fost
consemnate deficienţe ce urmează a fi remediate, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru
părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă (după caz)


14.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a
celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii
normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.
14.2.În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.
14.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
14.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor


15.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data semnării procesului-verbal de deschidere a
frontului de lucru.
15.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

44
(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, achizitorul este îndreptăţit să ceară penalităţi.
(3) În cazul în care pe parcursul derulării contractului este necesară execuţia unei lucrări suplimentare,
executantul are obligaţia de a prezenta un deviz ofertă.
15.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.4. (1) Materialele şi echipamentele trebuie să fie de calitatea prevăzută în ofertă.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi
de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către
achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor


16.1 În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) considerente interne de funcţionare; sau
iv) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi
a acestora prin acordul achizitorului.
16.2 În situaţia în care, pe parcursul derulării contractului, vor exista perioade în care condiţiile
atmosferice nu sunt prielnice desfăşurării lucrărilor, executantul are obligaţia de a întocmi procese
verbale de întrerupere a frontului de lucru.

17. Finalizarea şi recepţia lucrărilor


17.1 – Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Recepţia lucrărilor se va face în maxim 5 zile de la data la care executantul a notificat achizitorului
terminarea lucrărilor.
(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie.

45
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a refuza recepţia lucrărilor în cazul în care se constată că sunt
lipsuri sau deficienţe, imputabile executantului. Acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare.
(5) După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului,
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor


18.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ………………….
18.2. În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a
executa toate lucrările de remediere a viciilor, nonconformităţilor şi altor defecte a căror cauză este
nerespectarea clauzelor din prezentul contract.
18.3. Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. 18.2., pe cheltuiala
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de dispozitive, de instalaţii, de echipamente sau a unei manopere
neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea lucrărilor;
sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
18.4. În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19. Ajustarea preţului contractului


19.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la prezentul contract.
Varianta 1 :
19.2. –Preţul contractului poate fi ajustat numai în situaţiile prevăzute la art. 97 alin.(2) lit.a şi b din HG
nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Varianta 2:
19.3. - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

20. Asigurări
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice
sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
46
20.2. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de
înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea
trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai
este necesar ca utilaj al executantului.
20.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
21.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Subcontractanţi
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul
contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea
acestuia.
22.5 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.
22.6- Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a
subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligaţiile sale din prezentul contract.
22.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi
achizitor.

23. Cesiunea
23.1.Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
contract.
23.2.Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3.Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 23.2.

47
24. Suspendarea contractului
24.1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
24.2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului,
Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

25. Încetarea contractului


25.1. Prezentul contract înceteaza de drept prin ajungerea la termen.
25.2. Contractul poate înceta si în urmatoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 15 zile a
părţii aflate în culpă.

26. Forţa majoră


26.1.Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care are loc după intrarea în vigoare a prezentului
contract şi care împiedică în parte sau în totalitate îndeplinirea obligaţiilor contractuale va fi considerat caz
de forţă majoră.
26.2. În cazul în care forţa majoră împiedică executarea parţială sau totală a obligaţiilor rezultând din
prezentul contract, partea contractantă care invocă forţa majoră este îndreptăţită să o facă opozabilă
celeilalte părţi contractante numai cu condiţia ca aceasta din urmă să fi fost informată asupra începutului
cazului de forţă majoră în cel mult 7 zile de la apariţia acesteia, prin scrisoare recomandată, ataşând o
confirmare a unor autorităţi competente, care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor.
26.3.În caz de forţă majoră, se prelungesc corespunzător termenele contractuale şi obligaţiile părţilor.
Pentru întârzieri în executarea obligaţiilor ca urmare a forţei majore, nici una dintre părţi nu va putea
reclama aplicarea de penalizări, dobânzi sau orice altă compensaţie sau participare la pierderi datorate
forţei majore.
26.4.Dacă, datorită situaţiei de forţă majoră, una din părţi este împiedicată să-şi îndeplinească, total sau
parţial, obligaţiile sale contractuale o perioadă de peste 3 luni, părţile vor putea conveni cu privire la
rezilierea contractului.

27. Soluţionarea litigiilor


Orice neînţelegere între părţile contractante decurgând din încheierea, interpretarea sau executarea
contractului, ori în legătură cu acesta, care nu va putea fi rezolvată pe cale amiabila, va fi supusă spre
soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

28. Limba care guvernează contractul


Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări
29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului


31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
48
31.2 - Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi
reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de
Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi
şi reglementări. Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul contract în trei exemplare, două
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor, Executant,
............................. ..............................
(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
LS

49