Sunteți pe pagina 1din 1

Contract de donație

Încheiat astăzi………………………..
La Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1……………………………………………………cu domiciliul în………………….,str……………………….….................
Nr……….,bloc……,sc………etaj……….., ap…………, Județul…………………..……., născut(ă)la data de……….
.în………………………,județul……………………..,fiul(fiica)lui…………………………….. și al……………………………..
având actul de identitate seria………nr……………….eliberat de…………………………………..la data de…….
…………………………….., CNP……………………………………., în calitate de donator și

I.2. LICEULUL TEHNOLOGIC ,,PETRU PONI” cu sediul în Onești, str. Republicii, Nr. 60, telefon/fax
0234311922, CIF 4278701, reprezentat de prof. Podaru Adrian, cu funcția de director în calitate
de donator am convenit să încheiem prezentul contract de donație fără alte clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Eu,……………………………………………, în calitate de donator, donez donatarului următoarele
bunuri:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bunurile donate au fost dobândite de mine, donatorul, astfel……………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………….. și îl evaluez la suma de
……………………………lei.
Atașez bonul fiscal emis de …………………………………………………………………….cu nr…………………………….

Eu donatorul, declar că bunurile de mai sus au fost predate în folosință donatarului la data de
………………………………, astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură încheiat cu donatarul.
II.2. Eu, prof Podaru Adrian, donatarul, declar că primesc cu recunoștință donația făcută de
donator privind bunurile menționate și descries mai sus, bunuri pe care le-am luat în folosință la
data de……………………………….pe baza înscrisului sub semnătură privață, menționat mai sus.
Contractul de donație a fost completat în două exemplare, câte unul pentru fiacre parte.

DONATOR DONATAR
………………………………………. Prof. Adrian Podaru