Sunteți pe pagina 1din 3
PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS RO 415200 BEIUS P.ta SAMUIL VULCAN Nr.14, Jud. BIHOR ‘ening won eter Yu 093198 Pa 82921 773 din 28.01.2020 royal Opera Renal 2014-200, ‘irpearis Spr nanl etre enamel nae con Project: KEABLLITARE St MUD (Cod SMS: 121879 Contract de finamtare: 4429 / 16.06.2019 bANIZARE PIATA SAMIUIL VULCAN $I ALKEA MOTILOR tus pene proicctare 9 aise chick; pretaresingnere: ‘Tip contract: servic (Cod CPV! 71336100-9- Servi de contro ec Valore estat 17.112,29 let (irs TVA): Autorltate contractant (abisitor: Municipal Beis 'SPECIFICATH TEHINICE PENTRU SERVICHLE ACHIZITIONATE Caietl de saci’ fae pare integran din documentaia de achizitie i consti ansambl cerns pe bazacirra se laborer de cltre icareofertant, oferta Cerinfeleimpuse vor f considerate ea find minimal. fn acest sens, rie fer prezentats, care se bate dei provedeile Cacti de sarin, va ft la in consierre, da numal in msra tn care prpnetea ‘ehnic presupuneasigurarca unui ave aati superior cerineoe minimale din ait de sari, (Otenanti vor especta special tehnice solicate sau echivalent.Oree nominalizae de fie, careers tehnice, sau termen ce ar putea indica un anumit producdtor se va citsau ecivaen Deserier Servic Cevinje Tehnice Tr cade actor Sensi se va asigura verifiearea thaica afar documeniagel Servici'de | chrice ,READILITARE §1 MODERNIZARE PIATA SAMUIL VULCAN St verfcareatehnicha | ALEEA MOTILOR® roietari 1, Asiguraves eat In conformitte cu Legen nr. 10/995 privind calitates in consri ‘modificirle $i complete ulterior, pentru objineren unceconstruti de ealitte orespunztoare sunt oblgatoritrealzarea si meninere, pe fneaga dura de ‘existnta constr, acernelor een la care proiectolesvor verfioa de cate ‘Special indomenia ent indpliniea cern esenale un ps portant in asigurara cali onsruciresteverifiarea tenet de caltate a proiectull In conformitate cu HG. 7925/1995 pentru aprobare egulamentului de veriicare fi expeizare eich de PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS ‘RO 418200 BEIUS P-ta SAMUIL VULCAN Ne.14, Jud, BIHOR. voeonmnapeer parsbeettrse Tr 0253208 Fn 5981223 1sO’ rin Saar 2 Corinte de vest ‘Conform terminooge din eplementaes thrice indramitr pentru stestarea tehnico-proesioala a specalisilor cu activate Ia construe” prokcele vor f vetfcate pentru urmgtowel ceriae esenale previzwte de lege pe dome de| onstratig specnii de asl as CERINTA A (reristenta mecanea st stabiiate), domeniile: = Ad-Rezistent mane i stabitate ents constrsti nate, drums, pis | evi; pour tele; = Af-Reastena mecsic i stbilitatea teen de fundare a consrucilr f masivelor de pimint CCERINTA B sigarant in exploatare), dom 1 - Sigurana in exploatare peru construct ree, drum {vite pau uneles piste de CERINTA D (iiena, sinstate 4 medi), pentru tate domenile: = D- Islnd sndtate modi pnt toate domenile [CERINTA F (protectieimpotriva zgomotula), pent tate domenile: ‘=F -Prottieimpottna2gomatlu in construct pent toate deni, PENTRU INSTALATII CERINTA I pentru specilitiile: | = Is-Instalaisaitare care cuprind + instal saritareinerioare: + insta exterioaredealimenae ou aps + instal exterioar de canaliar: insalai de stinger a incendie, © ev Isla electric, are epi *insalaicletice,nelusv penta cure sabi; ‘insta de pots la descireriamoserice; + instalai de autonstzares semvalizare pent instal santa, termice side gue stl de wenizae side prevenie a incedilor *insalati de elecomunicatis de wansmitre a informatio. Sunt supuse veritcaiteic: documenta tchnce de poiectarenecesre oir sutorizatilor de constuire; = documentatie tence dei de execu sub forma deplange, breviare de cle, ‘tite de sarin, cena necesare penta consaarea respect sexneleimpuse ‘modifica ofetute pe pevoad implement proictla pia digi destin le proiectantul 3. Obligate veriiatorull de proist ste ~sfectucaza verifier rien cei specail Tn care a fesse; hu verfe proictele intcnit de el sau la a evr elaborae a pasa umreste dale privitoe la condiilespeciice de amplasament si condiile de ‘expleataretehnoogie: STtrmaresi modu de respecare a reglementarilor thnice tn vigour, refrtr | ‘ern peeve delge in untied cxtegoria de important constructs, pe ota ‘dura de vias constructions fa de posutlizae PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS {RO 415200 BEIUS P-ta SAMUIL VULCAN Nr.14, Jud, BIHOR ‘rupmobeunro pears bn eencro Ta ans So Fe 0 4 3 ~ semneazi gi stampleas piesele seis gi desenate numa in coniile in care docimentapia transmis de investor este Corespunzitoare din punct de vedere al ceinelor stabil i lees “ine evident proectelorverificat ine-un regi, RECEPTIA SERVICULOR ‘Contac de servic se considers Finalizato at cu recep final servicio. DURATA DE REALIZARE A SERVICHLOR Termenul de reals a servicio de verifcaretchnica a poiecti pentru documenta tehico- economic inuintve acestua ese de maxim Tile dol predarea documenta de edie actor, Darata contact de servi se va inde pe tat perionda de execute a lucie, presatoal ‘vind obligaia de verifier incusv a eventuallorDispozii de nti, DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INCHEIERI CONTRACTULUI DE SERVICIL 1. Adres (sersoare) de fnantare a ofee (and named registrar de aogier ferme 2. Certiieat constatator ONRC. Obectulcontractului rebuie sa aba crespondent in cdl CAEN din cotiatconstaator ens de ofl regis comer, 3. Declarateprivnd ipsa coafituul de interes. eran lide, ofan soca, ei sstinsor si Subcontacungi nu wbule st se replated in stuaile revit leat 59-60 din Lega ne.982016 ‘rvind conflict de tree 4+ Informa privind personal nominaliat pentru indepinirea contract “t_ Diplomele exert nominal Legitimate expeiornominalizy—viate la i, 5. Ofer tei 6. Oferta financiars cudealirea cosurilr ee formesz of. In vedere veritiicorespantensi cu cerntele minim impuse de Autoratea Contacts, prin rezent set de srcini,y slim ransmierea documentelor mal sus mentionae pins Ia ta Se 282.202, po adress oom a Autor Contatti anne: primar. belay sibihor.o si Integrare-bulusae[bihor.0 Procedura de shiz eva file prin semarea uni contac de restr servic Tipachizite:Achizite directa. pin ire cataogu electonic SEAP. ‘urna analiza catalogue servic SEAP, avtortate conactntsanexearsprezentl Cae de sarin, $2 Ines provera de ahizie wnat cu operat ccononicl ler In SEAR, 9 ror ofertas Inetdesa, cerigeloe mini impuse {nformasi suplimentar se pot oie dela sail auto contactant ~SeviialAshizit Publis PRIMAR toca MLENDEA CALUS PETRU Ing. Rusu Toan Cristian ee al