Sunteți pe pagina 1din 55

UNIVERSITATEA ,,ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE


PUBLICĂ
SPECIALIZAREA:EAI
ANUL II

Proiect

Masterant:
Diaconu Georgiana Aida

Suceava
2019

0
1
„Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a administrației publice din
România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale”- Cod SMIS 48159
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

PROIECT ELABORAT DE :
- DIACONU AIDA

FIŞĂ DE LUCRU
TITLUL PROIECTULUI
„PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE SPECIFICE ZONEI GÎRCINA,
JUDETUL NEAMŢ”

TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE


01 FEDER

Secţiunea I. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

SOLICITANT
Denumire organizaţie: PRIMARIA GÎRCINA
Cod de înregistrare fiscală: 2612910
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: Nu este cazul
Adresa poştală: Comuna Gîrcina, judetul Neamţ
Adresa poştă electronică: primariagircina@yahoo.com
TIPUL SOLICITANTULUI:
Autoritate a administraţiei publice locale

Secţiunea II. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE


INTERVENŢIE
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
AXA PRIORITARĂ 5 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.3 – PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI
CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, ÎN SCOPUL CREŞTERII ATRACTIVITĂŢII
ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – NU SE APLICA

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI


ROMÂNIA:
REGIUNEA: NORD-EST
JUDEŢUL: NEAMŢ
LOCALITATEA: GÎRCINA

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI


2.3.1 Obiectivul proiectului
Obiectivul general
2
Dezvoltarea durabilă a turismului din Regiunea de dezvoltare de Nord - Est prin promovarea
produselor turistice cu specific local şi a activităţilor de marketing turistic.

Indicatori de realizare ai obiectivului general Surse şi mijloace de verificare

 5 produse turistice cu specific local promovate în  Studiul de impact al campaniei de promovare;


anul 2012;  Rapoartele intermediare şi finale ale proiectului;
 Creşterea cu 5% a numărului de turişti la nivel  Rapoartelele Primăriei Gîrcina.
local până în anul 2012.

Obiectivul specific

Promovarea la nivel naţional a produselor turistice specifice zonei Gîrcina în scopul creşterii
circulatiei turistice la nivel local

Indicatori de realizare ai obiectivului specific Surse şi mijloace de verificare

 Creşterea numărului de locuri de muncă  Contracte de muncă individuale;


temporare în mediul rural prin crearea a 2 noi  Contracte de achiziţii a serviciilor de promovare
locuri de muncă în anul 2012, din care: şi publicitate;
 Contracte de achiziţii a serviciilor de organizare a
 1 femeie; evenimentului.
 1 bărbat.

 Menţinerea locurilor de muncă temporare nou


create în mediul rural până la finalul
implementarii proiectului, din care:

 1 femeie;
 1 bărbat.

 24.820 de materiale şi instrumente de promovare


şi publicitate distribuite în anul 2012;
 4 materiale audio-video produse cu 16 difuzari în
anul 2012;
 1 portal web realizat pana in luna 5 de
implementare;
 1 eveniment cu specific local in scopul cresterii
circulatiei turistice, organizat in luna 9 de
implementare.

Contribuţia Proiectului la realizarea Obiectivelor Axei Prioritare 5 – Dezvoltarea durabilă şi


promovarea turismului

Obiectivul Axei Prioritare: Dezvoltarea turismului intern prin valorificarea resurselor


naturale şi culturale specifice fiecărei regiuni şi îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice, a
serviciilor de cazare şi agrement, cu scopul de a determina creşterea calitativă a ansamblului
3
condiţiilor de practicare a turismului.
Proiectul de promovare contribuie la realizarea obiectivului Axei Prioritare 5 – Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului prin:

 Valorificarea patrimoniului cultural, natural şi antropic specific zonei Gîrcina, ca urmare a


promovării la nivel naţional a obiectivelor turistice şi tradiţiilor specifice prin intermediul
mijloacelor de promovare şi a evenimentului propus in proiect.
 Dezvoltarea sectorului turistic prin valorificarea resurselor naturale, culturale şi istorice
specifice zonei turistice Gîrcina ca urmare a creşterii preconizate de turişti de 5% până în
anul 2012;
 Dezvoltarea activităţii turistice în Gîrcina va genera cerere pentru o gamă largă de bunuri şi
servicii ce vor fi achiziţionate atât de turişti şi locuitorii din zonă, cât şi de companiile de
turism, revigorând astfel situaţia economică locală;
 Respectarea principiilor dezvoltării durabile, în sensul conservării şi protejării patrimoniului
natural şi cultural al zonei, dar şi al reducerii presiunii asupra mediului şi ariilor protejate, ca
urmare a creşterii gradului de conştientizare asupra importanţei mediului inconjurător atât a
turiştilor participanţi la eveniment, cât şi a locuitorilor zonei. Acest lucru va fi realizat prin
intermediul materialelor de promovare şi marketing realizate care vor conţine prevederi
referitoare la necesitatea protecţiei mediului şi conservării obiectivelor turistice;
 Contribuţia la creşterea economică locală a comunei Gîrcina, ca urmare a creşterii
atractivităţii zonei, fapt ce va genera pe termen lung si creşterea volumului investiţiilor la
nivel local.

Contribuţia Proiectului la realizarea Obiectivelor Domeniului de Intervenţie 5.3 – Promovarea


potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică

 Obiectivul Domeniului de Intervenţie 5.3 la care contribuie proiectul: Promovarea


potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii de ţară, cu scopul de a promova
România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri.

Implementarea proiectului „PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE SPECIFICE ZONEI


GÎRCINA, JUDEŢUL NEAMŢ” va contribui la realizarea obiectivului Domeniului de Intervenţie
5.3 deoarece:

 Investiţia în promovarea turismului va permite destinaţiei turistice Gîrcina să valorifice


obiectivele turistice şi patrimoniul cultural existent la nivel local, pentru a-şi îmbunătăţi
avantajele competitive în sectorul turistic românesc şi pentru a dezvolta produse specifice cu
un conţinut calitativ şi cognitiv ridicat pentru turiştii din România.
 Promovarea celor 5 produse turistice specifice localităţii Gîrcina la nivel naţional prin
intermediul evenimentului cu specific local ce se va desfăşura în implementarea proiectului:
ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA, şi prin intermediul campaniilor naţionale de
promovare şi publicitate şi participărilor la târgurile de turism;
 Incurajarea practicării şi dezvoltării diverselor forme de turism, precum turismul cultural,
turismul ecumenic sau turismul de eveniment;
 Favorizarea dezvoltării firmelor locale din sectoarele economice situate în avalul şi
amontele sectorului turistic, transformând Gîrcina într-o zonă atractivă pentru investitori.

Prezentarea produselor turistice promovate prin proiectul de finanţare

4
Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel
Lacul Cuejdel s-a format pe afluentul cu acelaşi nume de pe partea stângă a râului Cuejdiu.
Limitele subbazinului de alimentare a lacului sunt reprezentate de Vârful Tarniţelor (481 m) şi
Masivul Gârcina (873 m) la nord; culmea şi Vârful Muncelul (467 m) la est; Dealul Crucii şi
Piciorul Rotund la vest. Lacul Cuejdel este alungit în lungul văii principale, pe direcţia nord vest –
sud est, iar la confluenţa principalilor tributari, pârâurile Cuejdel şi Glodu, se ramifică pe cele două
văi, cu extinderea mai mare pe valea principală. Este, dupa Lacul Roşu, cel de-al doilea lac de baraj
natural din acest bazin hidrografic.
Are la origine o alunecare de teren de mari dimensiuni, cu o suprafaţă de peste 35 ha, care a afectat
versantul stâng al văii Cuejdiului, în mai multe etape începând din anul 1978 şi până în anul 1991
când masa alunecarii de teren a barat în totalitate albia pârâului, favorizând acumularea apei.
Din punct de vedere geografic, Lacul Cuejdel este situat în bazinul Cuejdiului, afluent al Bistriţei
pe stânga, la circa 20 km nord-vest de oraş. Bazinul hidrografic al Cuejdiului (suprafaţa: 98 km2,
lungime: 24 km) s-a dezvoltat pe versantul estic al Munţilor Stânişoara, cursul inferior, începând de
la intrarea în Piatra Neamţ, marcând aproximativ limita dintre zona montană şi cea subcarpatică
(Depresiunea Cracău – Bistriţa).
Frumuseţea deosebită peisagistică, caracteristicile geomorfologice, limnologice şi biodiversitatea
specifică a lacului atesta unicitatea şi importanţa acestuia. Toate acestea, reprezintă argumentele
care au stat în anul 2004, la baza declarării Lacului Cuejdel ca rezervaţie naturala, fapt ce permite
o protecţie specială a zonei.
2. Mănăstirea Almaş
Mănăstirea Almaş este situată pe valea pârâului Almaş din comuna Gîrcina, într-o poiană de la
piciorul unui deal împădurit, la aproximativ 12 km nord-vest de oraşul Piatra Neamţ şi la o
altitudine de 54 m. Mănăstirea de la Almaş îşi are originile într-o veche obşte călugărească din
secolul al XV-lea condusă de sihastrul Vasile Almas, originar din Ţara Haţegului. Acesta, ajutat de
răzeşi, construieşte în anul 1659 un paraclis de lemn, care purta hramul Sfântului Nicolae şi pe care
l-a împodobit cu icoanele mari şi iconostasul aduse de la biserica din satul de unde fusese nevoit să
plece în pribegie. Aceste obiecte bisericeşti există şi astăzi şi pot fi văzute în muzeul Mănăstirii
Almaş.
Ulterior, paraclisul mănăstirii Almaş care a devenit locaşul de rugăciune al schitului Almaş, a fost
distrus de tătari, moment în care şi-a pierdut viaţa şi Maria Almas, sotia ctitorului Vasile Almas. In
anul 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino, sotia spatarului Iordache Cantacuzino, a recladit din
lemn locasul de cult cu hramul Sfantului Nicolae.
Ca mai toate manastirile din judetul Neamt, in anul 1821, Manastirea Almas a fost pradata de
eteristi, iar calugarii au fost schingiuiti si alungati. Biserica, care poate fi admirata si astazi in
cadrul manastirii, a fost construita din piatra, incepand cu anul 1821 si este ctitoria familiei
logofatului Bals. Aceasta a primit hramul Duminica Tuturor Sfintilor. Ulterior, domitorul
Constantin Mavrocordat continua zidirea pronaosului şi înzestrează mănăstirea cu mai multe
proprietati si mosii.
Arhitectura bisericii este deosebita. Construita in forma de cruce, biserica are trei turle asezate pe
axa est-vest, iar cea din mijloc este mai inalta. In exterior, la miazăzi şi la miazănoapte sunt ataşate
altarului două pridvoare care au rolul de veşmântar şi precomidiar. Meşterii locali Vasile Gaman,
Gheorghe Ursu şi Moroiu Constantin au lucrat din lemn de stejar sculptura tâmplei şi a
mobilierului. Cu toate ca la origini a fost un complex mănăstiresc destinat călugărilor, odată cu
reconstrucţia din anul 1821, acesta a fost populat cu maici. Prima stareţă a mănăstirii a fost Glafira
Holban, apoi sora episcopului Melchisedec Ştefănescu, al Romanului, monahia Suzana.
Mănăstirea Almaş a funcţionat până în anul 1959, când în urma Decretului 44, aceasta a fost
închisă iar maicile au fost nevoite să plece la mănăstirea Văratec şi Agapia. Un aspect important
din istoria acestui sfânt locaş îl reprezintă faptul că în ciuda opresiunilor şi dispoziţiilor din timpul
regimului fanariot aici nu s-a ţinut niciodată slujba în limba greaca.
La data de 12 ianuarie 1987, asezamantul monahal de la Almas a fost reinfiintat ca schit de
5
monarhi, avand ca staret pe arhimandrit Zenovie Ghidescu. Astfel ca, de la acea data au inceput
lucrarile de refacere a schitului si dependintelor din sfantul locas. Din vechile constructii, se mai
pastreaza astazi, turnul-clopotnita care proteja intrarea in incinta locasului, dar si o casuta
taraneasca care adaposteste Paraclisul “Sfantul Nicolae”, construit in anul 1725.
Hotararea Sfantului Sinod 5057 din 22 iunie 1990 ridica schitul la rang de manastire avand ca
staret pe arhimandritul Laurentiu Nita. Pictura bisericii a fost realizata de catre pictorii Morosanu,
Bratiloveanu si Stancu din Suceava, intre anii 1988-1995. Sfintita de catre I.P.S. Daniel Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romane la data de 1 octombrie 1995, biserica manastirii Almas primeste hramul
Acoperamantul Maicii Domnului.
3.Biserica "Pogorârea Sfântului Duh"
Din Piatra-Neamţ, artera cea mai frecventată este DN 15 C, care străbate cartierul Dărmăneşti în
direcţia nord, către Târgu Neamţ. La ieşirea din oraş, DC 145 se desprinde spre vest pe valea
Cuejdului, unde se află Biserica "Pogorârea Sfântului Duh", pe locul fostei mănăstiri Gârcina, în
centrul satului cu acelaşi nume. Aşezarea este atestată într-un document de la Ştefan cel Mare din 4
oct. 1458 prin care se stabileşte hotarul "braniştei" Mănăstirii Bistriţa, purtând denumirea de
Gîrcina.
Aici a funcţionat o mănăstire de maici care şi-au construit o bisericuţă de lemn. Pe latura de sud-est
a incintei actuale se mai văd şi astăzi urmele bisericii aparţinând mănăstirii, marcate printr-o
ridicătură de pământ, având rol de protecţie.
În anul 1778 se desfiinţează mănăstirea iar biserica existentă, fiind probabil deteriorată, se
înlocuieşte prin grija boierilor Oprişan şi Gârcineanu în 1796-1804 cu o biserică de piatră şi
cărămidă, care se află în funcţiune şi astăzi.
Primul preot paroh a fost tatăl viitorului episcop Melchisedec Ştefănescu, care a văzut lumina zilei
la 15 februarie 1823 şi care va învăţa aici într-o chilie buchiile chirilice, unde tatăl său în 1829
înfiinţează prima formă de învăţământ pentru copiii din parohia sa, învăţându-i scrisul şi cititul în
ceaslov şi psaltire, muncă continuată apoi şi de fiul său Mihail.
Data precisă a construcţiei bisericii cu hramul "Pogorârii Sf. Duh" nu este confirmată prin vre-o
pisanie, existând şi o altă datare 1778-1808.
Biserica este o construcţie de plan mixt, având pe latura de vest un pridvor deasupra căruia se
ridică turnul-clopotniţă şi care nu a fost construit odată cu biserica. Acesta, prin sistemul
constructiv prezintă caracteristicile secolului al XVIII-lea prin masivitatea zidurilor, având un rol
defensiv subliniat de existenţa gurilor de tragere la primul nivel şi tainiţa înzidită, precum şi o
frumoasă pardoseală de cărămidă în camera clopotelor.
Intrarea se face printr-o uşă masivă de stejar cu un chenar de piatră, lucrat simplu şi al cărui lintel
este împodobit cu un basorelief. Din pridvor, tot pe sub un ancadrament de piatră se pătrunde în
pronaos a cărui despărţire de naos este marcată doar printr-un arc puternic care se descarcă prin
capetele a doi stâlpi adosaţi zidurilor longitudinale. Accesul în turnul-clopotniţă se face pe o scară
îngustă de piatră, practicată în grosimea zidului în colţul de nord-vest al pronaosului. Câte o cupolă
acoperă atât pronaosul cât şi naosul. Catapeteasma nouă păstrează vechile icoane în stil bizantin
pictate de George Zugrav. Peste pictura veche s-a executat în 1957-1962 o pictură nouă, cu
influenţe laice, de către Varahil Moraru. În anul 1916 se adaugă pe latura de nord a pridvorului
prăznicarul.
Dintre obiectele de patrimoniu au mai rămas aici două Penticostare tipărite la Bucureşti în 1773,
două Antologhion-uri tipărite la Iaşi în 1775, ambele în limba slavonă, şi un clopot din 1836.
4.Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”
Plecând din Piatra Neamţ pe DN 15C spre Târgu Neamţ, ceva mai la nord de Gârcina, o altă
ramificaţie vestică (DC 146) a drumului principal pătrunde pe Valea Almaşului, străbătând o zonă
de un pitoresc deosebit. Aici, într-o poiană de la piciorul unui deal împădurit care coboară până pe
malul pârâului, se înalţă Biserica cu hramul "Duminica Tuturor Sfinţilor". Construită în jur de
1821, a avut parte de adăugiri în 1851 şi a fost restaurată în 1992 – 1994.
Aceasta biserica face parte din lista monumentelor istorice din judeţul Neamţ, având codul de
6
identificare NT-II-m-B-4585.01.
5. Schitul “Sfântul Cuvios Daniil Sihastru”
Este situat la 14 km de Municipiul Piatra Neamt, pe drumul Piatra Neamt – Targu Neamt si la 12
km la stanga de comuna Gîrcina.
Schitul este infiintat in luna mai a anului 1998 si in prezent biserica si chiliile sunt in faza de
constructie. Hramul schitului este Sf. Daniil Sihastru, sarbatorit la 18 deccembrie.
In concluzie, proiectul propus contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operaţional
Regional şi ale axei prioritare deoarece:

 Promovează la nivel naţional 5 produse turistice si traditiile vechi ale zonei Gîrcina, prin
intermediul unui eveniment anual şi a 24.820 materiale şi instrumente de promovare şi
publicitate organizate, respectiv distribuite pe toată durata de implementare;
 Implementarea proiectului se estimează că va genera o creştere cu 5% a numărului de turişti
la nivel local până în anul 2012;

Proiectul prevede crearea a 2 locuri de muncă temporare în cadrul instituţiei Solicitantului, locuri
de muncă ce vor fi menţinute pana la finalizarea implementării proiectului.

2.3.2 Context
Contextul la nivel naţional
Turismul reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate, acţiunea sa
manifestându-se pe o multitudine de planuri, de la stimularea dezvoltării economice la
perfecţionarea structurii sociale, de la valorificarea superioară a resurselor la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă.

Privit în corelaţie cu ansamblul economiei naţionale, turismul, prin efectul său multiplicator,
acţionează ca un element dinamizant al sistemului economic global deoarece contribuie la
diversificarea structurii sectoarelor economiei naţionale.

O prezentare succintă a beneficiilor obţinute prin dezvoltarea turismului în sectoarele economice


conexe este prezentată în figura de mai jos:
Figura nr. 1 - Beneficii economice obţinute prin dezvoltarea turismului
România reprezintă o destinaţie turistică importantă a Europei de Sud-Est, cu potenţial turistic
variat, diversificat şi concentrat, caracterizat prin:

 climă favorabilă practicării turismului pe tot parcursul anului;


 factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă;
 potenţial faunistic şi floristic bogat, cu specii şi ecosisteme unicate în Europa;
 patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional cu care România se
încadrează în rândul destinaţiilor turistice atractive din Europa şi din lume.

Conform Strategiei de dezvoltare a Turismului din România pentru perioada 2007-2013 elaborată
de către Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), principalele argumente pentru necesitatea
dezvoltării turismului sunt:

 Resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul reprezintă unul din sectoarele
economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung;
 Exploatarea şi valorificarea complexă a resurselor turistice însoţite de o promovare eficientă
pe piaţa externă, poate constitui o sursă de creştere a încasărilor valutare ale statului şi
creşterea contribuţiilor agenţilor economici la bugetul local, contribuind astfel la
echilibrarea balanţei de plăţi externe;
7
 Turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei disponibilizate
din alte sectoare economice puternic restructurate;
 Turismul, prin efectul său multiplicator acţionează ca un element dinamizant al sistemului
economic global, generând o cerere specifică de bunuri şi servicii care antrenează o creştere
în sfera producţiei acestora, contribuind în acest mod, la diversificarea structurii sectoarelor
economiei naţionale;
 Dezvoltarea armonioasă a turismului pe întreg teritoriu contribuie la creşterea economică şi
socială şi la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind şi o sursă
importantă de sporire a veniturilor populaţiei.
 Dezvoltarea industriilor nepoluante conexe turismului şi a sectoarelor de bunuri de consum
(artizanat, mobilă, marochinărie etc.);
 În condiţiile respectării şi promovării principiilor de dezvoltare durabilă, turismul constituie
un mijloc de protejare, conservare şi valorificare al potenţialului cultural, istoric, folcloric şi
arhitectural al ţării;
 Prin adoptarea unei strategii de dezvoltare turistică durabilă şi impunerea unor măsuri de
protejare a mediului, a valorilor fundamentale ale existenţei umane (apă, aer, floră, faună,
ecosisteme, etc.), turismul are în acelaşi timp şi o importanţă ecologică deosebită;
 Pe plan social, turismul se manifestă ca un mijloc activ de educare şi ridicare a nivelului de
instruire şi civilizaţie a oamenilor.

În aceste condiţii, obiectivele strategice în turism la nivel naţional vizează :

 Modernizarea şi dezvoltarea unei oferte turistice competitive pe piaţa turistică;


 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare;
 Integrarea turismului românesc în tendinţele europene şi mondiale, prin asigurarea cadrului
legislativ simplificat şi eficient al domeniului, armonizat cu legislaţia internaţională;
 Crearea unui mediu de afaceri competitiv respectiv a unui regim fiscal care să încurajeze
creşterea, exportul, investiţiile, infrastructura şi crearea de noi locuri de muncă.

Din perspectiva problemelor sesizate, proiectul de promovare vine să amelioreze anumite puncte
critice şi să ofere un exemplu de bună practică pentru entităţile implicate / co-interesate în activităţi
de turism:

 Va realiza o campanie de promovare alcătuită dintr-un eveniment specific zonei Gîrcina prin
care să atragă turiştii români spre o locaţie internă şi să reducă disparităţile din interiorul
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin atragerea unui număr mai mare de turişti care vor
contribui la dezvoltarea economică a oraşului.
 Va contribui la crearea unei imagini unitare, specifice zonei Gîrcina prin promovarea la
nivel local, regional şi naţional a resurselor turistice specifice zonei prin evenimentul
organizat: ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA.
 Se vor realiza materiale de informare turistică pentru a prezenta o imagine unitară şi
completă a obiectivelor turistice din Gîrcina. Aceste materiale vor pune accentul atât pe
resursele naturale şi antropice existente în zonă, cat şi pe activităţile desfăşurate prin proiect
şi nu pe o prezentare a infrastructurii turistice (unităţi de cazare, servicii de alimentaţie)
punând în evidenţă oferta turistică existentă a localitatii.

Contextul la nivel regional


Activitatea de turism din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a înregistrat în perioada 2003-2006
următoarele valori ale indicatorilor specifici, comparativ cu cele la nivelul ţării:

Tabel 1. Situaţia indicatorilor turistici în România şi în cadrul Regiunii de Nord-Est


2003 2004 2005 2006
8
NE RO NE RO NE RO NE RO
Capacitatea de cazare
4963 51632 5049 53988 5284 54978 5528 56499
(mii locuri/zi)
Sosiri (mii) 553 5056 618 5638 621 5805 678 6216
din care turişti străini - - 111 1359 49 1429 98 1379
Înnoptări (mii) 1450 17845 1489 18500 1435 18372 1599 18991
din care turişti străini - - 214 3333 207 3464 191 3242
Indice de utilizare a capacităţii
29,2 34,6 29,5 34,3 27,2 33,4 28,9 33,6
(%)
Durata medie a vizitei
2,62 3,52 2,41 3,28 2,31 3,16 2,36 3,05
(nopţi/turist)
Durata medie a vizitei
- - 1,93 2,45 1,9 2,42 1,95 2,35
(nopţi/turist străin)

Din datele INSSE prezentate în tabelul anterior se observă următoarele caracteristici ale sectorului
turistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, comparativ cu România:
capacitatea de cazare (mii locuri/zi) disponibilă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est reprezintă
aproximativ 4% din totalul capacităţii de cazare disponibilă în România;
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est atrage aproximativ 11% din numărul turiştilor care vizitează
România;
din totalul turiştilor străini, aproximativ 16%, vizitează Regiunea de Dezvoltare Nord-Est;
indicele de utilizare al capacităţii de cazare este se situează între 80% şi 90% din indicele de
utilizare al capacităţii de cazare înregistrat la nivelul României;
durata medie a unei vizite este aproximativ 73% din durata medie înregistrată în România.

Proiectul de promovare propus contribuie la dezvoltarea economică regională, prin efectele


benefice pe care le generează:
Creşterea numărului turiştilor care vizitează zona promovata şi care pot fi atraşi spre alte obiective
turistice din cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est;
Creşterea duratei medii de sedere la nivel local – evenimentul propus prin intermediul proiectului
se desfăşoară pe mai multe zile;
Creşterea notorietăţii produselor turistice specifice ale zonei Gîrcina şi valorificarea obiectivelor
turistice;
Creşterea cererii pentru bunuri şi servicii furnizate de alte sectoare economice (construcţii,
industria uşoară, industria artizanală);
Creşterea disponibilităţii turiştilor de a reveni în zonă, datorită ofertei diversificate;
Crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul Regiunii de Nord-Est;
Oferirea unui exemplu de bună practică pentru celelalte obiective turistice si autoritati locale din
Regiunea de Nord-Est în ceea ce priveste necesitatea si beneficiile unei promovari pe scara larga a
obietivelor turistice proprii.

Contextul la nivel local


Judeţul Neamţ se află în nord-estul României, la limita dintre Carpaţii Orientali şi Podişul
Moldovei. Este cunoscut mai ales pentru frumuseţea Masivului Ceahlău şi a peisajului în general.
Suprafaţa este de 5.890 km pătraţi, iar reşedinţa este municipiul Piatra Neamţ.
Tipurile de turism practicate în municipiul Piatra Neamț includ:
-Turismul cultural – Neamţul beneficiază de un valoros patrimoniu turistic antropic, reprezentat
prin numeroase monumente istorice, de arhitectura şi artă, muzee si case memoriale, arhitectura şi
creaţie tehnică populară, etnografie, importante instituţii culturale şi de ştiinta, personalităţi locale.
turismul religios - în zona turistică a Moldovei se afla o adevarata „salbă” de mănăstiri, biserici şi
cetăţi, care sunt mereu în atenţia circuitelor turistice. Sunt remarcabile edificiile religioase din
9
judetele Iaşi, Neamt şi Suceava, având muzee ce adăpostesc valori de patrimoniu. În Piatra-Neamţ
se află o serie de locaşuri de cult precum Biserica Sf. Ioan şi Turnul Clopotniţa, Schitul Cozla,
Biserica de lemn din cartierul Văleni, Biserica de lemn din cartierul Vânători, Sinagoga în jurul
cărora se organizează importante sărbători religioase.
-Turismul de afaceri (de reuniuni) ale cărui premise se află în existenţa unui număr foarte mare de
pensiuni ce oferă infrastructura necesară pentru organizarea de conferinţe, manifestări, seminarii,
traininguri.
-Turismul de agrement – este facilitat prin existenţa Complexului Turistic de Agrement, situat la
poalele muntelui Cernegura, la 250m în aval de barajul de la Piatra Neamţ, în lunca râului Bistriţa
şi cuprinde: bazin olimpic cu adâncime descendentă de la 1,8 m la 4,6 m, bazin pentru copii cu
adâncime sub 1 m, patinoar natural, teren de fotbal cu gazon artificial (omologat F.R.F.), terenuri
de tenis, terenuri de baschet, volei, handbal, instalaţie de nocturnă pentru terenurile de sport, pista
pentru role şi skateboard-uri, terase, restaurante, spatii de joacă pentru copii, scenă penbtru
spectacole, video-proiectii, instalatii de sunet, lumini şi efecte speciale.
Un alt obiectiv important pentru turismul de agrement în Piatra - Neamţ este posibilitatea plimbării
cu telegondola (gondoperla). Staţia de bază este în faţa gării, la 323 m altitudine, iar staţia de vârf
se află pe Muntele Cozla, la 632 m altitudine. Aşadar, diferenţa de nivel este de 309 m. Lungimea
traseului este de 1915 m, viteza de deplasare este de 6 m/s, ceea ce face ca timpul de parcurgere să
fie de aproximativ 5 minute.
Comuna Gîrcina este situată în judetul Neamt, la 7 Km de orasul Piatra-Neamt, de-a lungul
drumului national 15C. Administrativ se margineste la nord cu teritoriul comunei Bodesti, la sud
cu Municipiul Piatra-Neamt, in partea de est cu teritoriul comunelor Viisoare, Pângăraţi, Potoci.
Comuna Gircina ocupă o suprafata de 12.251 ha si are in componenta 3 sate: Gârcina, Cuejdiu,
Almaş.
Populaţia comunei s-a ocupat întotdeauna cu tăiatul lemnului din padure, cresterea animalelor, cu
agricultura, dar si cu multe mestesuguri si indeletniciri casnice intre care tesutul si cusutul au fost
prioritare.
In concluzie, proximitatea cu orasul Piatra-Neamţ, resursele naturale si umane, edificiile religioase
si culturale, politicile locale de dezvoltare durabila si polarizarea in zona a unui numar semnificativ
de investitori sunt, toate la un loc, un argument solid al conturarii cadrului de dezvoltare a
turismului.
Contextul realizării proiectului la nivelul Primăriei Gîrcina
Cadrul natural si arhitectural deosebit al comunei Gîrcina ofera conditii propice dezvoltarii
turismului de week-end, de odihna si de recreere, cu atat mai mult cu cat este si cel mai putin
costisitor, adresandu-se tuturor categoriilor populationale. Dintre resursele turistice actuale aflate
pe teritoriul comunei Gîrcina, cele care pot sustine aceste forme de turism sunt:
Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel

Turismul religios este o alta resursa locala, datorita numeroaselor lacase de cult, unele cu
arhitectura foarte veche, datand din secolul XV. Resursele turistice actuale aflate pe teritoriul
comunei Gîrcina, care pot sustine aceasta formă de turism sunt:
Mănăstirea Almaş
Biserica "Pogorârea Sfântului Duh"
Schitul "Sfântul Cuvios Daniil Sihastru"
Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor"

În comuna Gîrcina, dezvoltarea turismului este considerata un factor cheie de creştere economică,
reprezentand in acelasi timp unul din principalele obiective ale administratiei publice locale. Un alt
obiectiv il reprezinta imbunatatirea si promovarea comunei pe plan national, ce urmareste actiuni
ca:
Crearea si implementarea unui plan de marketing;
10
Deschiderea unui centru de informare turistica;
Editarea de pliante pe diverse tipuri de atractii turistice;
Realizarea unor circuite si semnalizarea obiectivelor cu marcaje;
Promovarea si includerea monumentelor in circuitul european;
Organizarea de evenimente diverse pentru cresterea circulatiei turistice la nivel local.

În ceea ce priveşte evenimentele ce au loc anual, în localitatea Gîrcina se desfaşoară următoarele


evenimente cu specific anual:
1. „Toamna Gîrcineană”
12-15 septembrie Com. Gîrcina, pe dealul Muntele
Evenimente:
Concert artişti populari, dansuri populare ansamblul folcloric "Floricica de la munte"
Premierea cuplurilor care sarbatoresc 50 de ani de casatorie
„Datini si obiceiuri de iarnă în comuna Gîrcina” 24 – 31 decembrie
Com. Gîrcina şi Casa de Cultură a Municipiului Piatra Neamţ
Valea Gîrcinei şi Almaşului mai păstrează încă unele obiceiuri ce sunt prezentate sătenilor de
Crăciun şi Anul Nou:
Colinda
Uratul
Dansul caprei
Dansul ursului
Căiuţii
Reînfiinţată în anul 2005, formaţia „CĂIUŢII” este formată de 12 tineri din sat. La confecţionarea
cailor au fost folosite materiale de artizanat (cergi ţesute de femei din Almaş), capul fiind lucrat din
lemn şi ornat cu materiale viu colorate. La festivalul „DATINI ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI
ANUL NOU” - Piatra Neamţ formaţia „CĂIUŢII” a obţinut în 22 decembrie 2006 locul I.
3. Ziua Eroilor
Program: Ziua Eroilor se sarbatoreste intotdeauna la Ziua Inaltarii Domnului unde elevii scolii
prezinta program artistic inchinat eroilor neamului la mormantul eroului necunoscut ce se afla in
curtea bisericii din Gîrcina.

Astfel, in:

Promovarea celor 5 produse turistice specifice localitatii Gîrcina la nivel naţional prin
intermediul evenimentului organizat prin proiect – ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA, precum
şi al campaniilor naţionale de promovare şi publicitate şi participărilor la târgurile de turism;

 Implementarea proiectului se estimează că va genera o creştere cu 5% a numărului de turişti


la nivel local;
 Proiectul prevede crearea a 2 locuri de muncă temporare în cadrul organizaţiei
Solicitantului, locuri de muncă ce vor fi menţinute cel puţin până la finalizarea
implementării proiectului;
 Dezvoltarea turismului intern şi internaţional prin activităţi specifice de marketing menite să
promoveze România ca destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri;
 Încurajarea practicării şi dezvoltării formelor de turism practicate cu preponderenţă în zona
Neamţului;
 Favorizarea dezvoltării firmelor locale din sectoarele economice situate în avalul si
amontele sectorului turistic, transformând comuna Gîrcina, o zonă cu competitivitate
economică scăzută, într-o zonă atractivă pentru investitori

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului


11
Justificarea proiectului la nivel naţional
Strategia Naţională de Dezvoltare Naţională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională
şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013, a identificat dezvoltarea turismului ca o
prioritate de dezvoltare regională datorită potenţialului turistic existent în cele 8 regiuni de
dezvoltare. Direcţiile principale de acţiune stabilite sunt următoarele:

 reabilitarea infrastructurii zonelor turistice;


 valorificarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru includerea acestora în circuitul
turistic;
 promovarea lor în scopul atragerii turiştilor.

Proiectul de promovare a produselor turistice specifice zonei Gîrcina printr-un eveniment specific
răspunde nevoilor sectorului turistic la nivel naţional, astfel:
Nevoi identificate Cum răspunde proiectul nevoilor identificate

Implementarea proiectului va determina creşterea calitativă, la standarde


europene, a promovării turismului din România, prin organizarea unui
Necesitatea îmbunătăţirii eveniment cultural concomitent cu utilizarea unui mix de canale media şi
infrastructurii şi serviciilor mijloace de promovare la nivel naţional a destinaţiei turistice Gîrcina.
turistice1 Proiectul va genera creşterea numărului de produse turistice promovate la
nivel naţional, prin organizarea unui eveniment local şi implementarea unei
campanii de marketing cu scopul de a promova atracţiile turistice naturale şi
antropice din localitatea Gîrcina, judetul Neamţ, contribuind astfel la
îmbunătăţirea imaginii României ca destinaţiei turistică.
Proiectul de promovare va contribui la creşterea gradului de dezvoltare, atat la
nivel local, in comuna Gîrcina, cat si la nivelul judetului Neamţ, ca urmare a
cresterii estimate de 5% a numarului de turisti pana in anul 2012 şi
promovarea evenimentului specific zonei Gîrcina: ZILELE TURISMULUI
LA GÎRCINA.
Proiectul de promovare va contribui la diversificarea ofertei turistice din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin promovarea produselor turistice
specifice zonei Gîrcina prin intermediul unei campanii naţionale de marketing
Necesitatea promovării unei oferte şi organizarea unui eveniment cultural şi istoric, care sa puna in valoare
turistice diversificate şi traditia si cultura existente la nivel local: ZILELE TURISMULUI LA
competitive.2 GÎRCINA.
Promovarea la nivel naţional a acestor produse specifice va asigura
vizibilitatea potenţialului turistic al zonei Gîrcina, contribuind astfel la
atragerea unui număr de turişti însemnat în zonă.
Proiectul de promovare va contribui la dezvoltarea ofertei turistice
Necesitatea adaptării ofertei romanesti, prin promovarea la nivel naţional a 5 produse turistice (naturale şi
turistice româneşti pentru a deveni antropice) specifice zonei Gîrcina, şi prin realizarea unui eveniment ce va
competitivă în raport cu ofertele pune în valoare cultura specifică a comunei Gîrcina.
turistice de pe piaţa internaţională3 Promovarea unitară, prin intermediul mai multor canale de marketing, şi
specificitatea produselor turistice promovate, vor contribui la crearea unei
imagini favorabile pentru turismul din zonă, comparabilă cu produsele de la
nivel european şi cu un grad înalt de competitivitate în raport cu acestea.
Proiectul de promovare va creşte notorietatea zonei Gîrcina prin promovarea
potenţialului turistic existent la nivel local, în rândul turiştilor din România.
Necesitatea valorificării atracţiilor Proiectul de promovare susţine valorificarea atracţiilor turistice din judetul
turistice, îmbunătăţirea gradului de Neamţ – obiective culturale, atracţii naturale, posibilităţi de practicare a
atractivitate în rândul turiştilor, turismului cultural, agroturismului, existente sau care vor fi realizate în
creşterea valorii adăugate a perioada de implementare, prin promovarea potenţialului turistic al zonei şi
sectorului turistic diversificarea ofertei turistice locale, ca urmare a realizarii si distribuirii celor
24.820 materiale de marketing si promovare.
Proiectul va contribui la îmbunătăţirea gradului de atractivitate în rândul

1
Strategia de dezvoltare a turismului din România pentru perioada 2007-2013, Autoritatea Naţională a Turismului;
2
Idem;
3
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2013;
12
turiştilor prin campania de promovare la nivel naţional a produselor turistice
specifice destinaţiei turistice Gîrcina şi prin organizarea unui eveniment cu
specific anual.
Proiectul de promovare a produselor turistice specifice zonei Gîrcina creează
valoare adăugată pentru sectorul turistic din România prin:

 Crearea unei imagini pozitive a turismului românesc, consolidarea


identităţii proprii prin organizarea şi promovarea evenimentului anual
menit să sporească atractivitatea zonei Gîrcina: ZILELE
TURISMULUI LA GÎRCINA
 Sprijinirea dezvoltării economice a regiunii şi a judeţului Neamţ prin
susţinerea dezvoltării altor sectoare situate in amonte sau aval fata de
sectorul turistic.

Capacitate scăzută a pieţei muncii Proiectul promovează principiul ocupării prin crearea de noi locuri de muncă,
de a crea locuri de muncă4 contribuind la creşterea cu 2 a numărului de locuri de muncă temporare în
organizaţia Solicitantului. Aceste doua locuri de munca vor fi create pe
parcursul implementarii proiectului si mentinute pana la finalizarea lui.

Justificarea necesităţii proiectului la nivel regional


Principalele nevoi ale sectorului turistic identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională
Nord-Est şi contribuţia proiectului la rezolvarea acestora sunt următoarele:

Nevoi identificate Cum răspunde proiectul nevoilor identificate

Proiectul promovează la nivel regional şi naţional un eveniment specific zonei


Gîrcina, contribuind astfel la o direcţionare a turiştilor care practică turismul de
agrement, cultural sau istoric, in judetul Neamţ către serviciile turistice oferite în
Slaba promovare a atractivităţii localitatea Gîrcina.
regiunii şi a produselor Oferta turistică a zonei Gîrcina va fi diversificată şi atractivă pentru vizitatori,
turistice5 atât cu programe culturale (specifice tradiţiilor din Gîrcina), cât şi artistice,
adresându-se astfel unei categorii diverse de turişti.
Astfel, numărul turiştilor sosiţi în regiune va creşte cu 5% până în anul 2012.
Proiectul de promovare susţine dezvoltarea şi promovarea la nivel local, regional
Calitatea slabă a serviciilor şi naţional a 5 produse specifice existente pe plan local prin intermediul unui
turistice oferite în regiune eveniment organizat anual în Gîrcina, contribuind astfel la îmbunătăţirea
serviciilor turistice oferite în regiune.
Proiectul de promovare va contribui la creşterea gradului de atractivitate al
Migraţia turiştilor români spre Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în rândul turiştilor români şi străini, prin
alte destinaţii de vacanţă şi promovarea resurselor turistice, componente ale mediului natural şi antropic,
ponderea scăzută a turiştilor specifice zonei Gîrcina.
străini în totalul sosirilor Localitatea Gîrcina va aduce pe piaţa din România produse turistice la standarde
europene, care vor concura cu locaţiile turistice externe prin costurile, apropierea
şi diversitatea ofertei turistice.
Migraţia puternică a forţei de Proiectul de promovare va contribui la creşterea gradului de atractivitate al
muncă spre alte destinaţii Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în rândul turiştilor români şi străini, prin
promovarea resurselor turistice, componente ale mediului natural şi antropic,
specifice zonei turistice Gîrcina.
Zona Gîrcina va aduce, prin intermediul proiectului de investiţii şi a
evenimentului organizat, pe piaţa din România produse/servicii turistice la
standarde europene, care vor concura cu locaţiile turistice externe prin apropierea
şi diversitatea ofertei turistice.
Proiectul de finanţare va contribui direct la crearea a 2 noi locuri de muncă
temporare în cadrul Primăriei Gîrcina. Persoanele angajate pe aceste posturi vor
avea atribuţii ce vor viza activităţi din cadrul evenimentului organizat la nivel
naţional pentru promovarea turistică a zonei.

4
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013;
5
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013
13
Justificarea necesităţii proiectului la nivel local
Analiza SWOT a comunei Gîrcina releva urmatoarele puncte tari si slabe, oportunitati si riscuri
existente la nivel local:
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Situarea in imediata apropiere a municipiului Infrastructura de utilitati deficitara (retele
Neamţ; de apa, canalizare si gaz);
Acces direct la drumuri naţionale (15C) şi Infrastructura rutiera slab dezvoltata
judeţene: 157 D Potential turistic foarte putin sau deloc
Atracţii pentru turismul de week-end (lacuri, promovat;
paduri, dealuri, rezervatie naturala); Agricultura nesistematizata;
Patrimoniu cultural bogat (biserici vechi Lipsa unor produse turistice gen
datand din sec. XV) eveniment cu caracter permanent;
Capacitate de cazare, sala de conferinte si Lipsa unui plan de marketing si a unei
facilitati de agrement, pentru turisti si oameni strategii de dezvoltare a turismului.
de afaceri, oferite de pensiunile Alis, Balan,
Cristina si Doli
Camin cultural in stare buna de functionare,
renovat in 2006
Existenta ansamblului folcloric ”Ciobanasul”
si a formatiei „Caiutii”

OPORTUNITATI RISCURI
Pescuitul sportiv (luciu extins de apa); Cresterea somajului ca efect al refluxului
Turismul specializat (de week-end, cultural, fortei de munca emigrata in strainatate;
religios etc) Populatia inactiva este numeric superioara
Posibilitatea accesarii de fonduri europene in celei active.
vederea promovarii obiectivelor turistice

Principalele nevoi ale sectorului turistic din localitatea Gîrcina identificate pe baza analizei SWOT
şi contribuţia proiectului la solutionarea acestora, sunt următoarele:

Nevoile identificate Contribuţia proiectului

Proiectul de promovare sprijină valorificarea produselor turistice specifice zonei


Gîrcina, prin promovarea la nivel local, regional şi naţional a potenţialului turistic
Necesitatea valorificării existent în zonă, contribuind astfel la creşterea notorietăţii şi recunoaşterii
produselor turistice existente la localitatii Gîrcina ca destinaţie turistică la standarde europene. Promovarea
nivel local produselor turistice specifice zonei Gîrcina, si a culturii de traditie existente la
nivel local se va face prin organizarea unui eveniment anual, precum şi printr-o
amplă campanie de promovare la nivel naţional care va atrage turiştii români spre
o locaţie turistică internă.
Implementarea proiectului de finanţare va contribui la consolidarea imaginii
zonei Gîrcina ca produs turistic unic pentru România, prin promovarea resurselor
Lipsa unor produse turistice turistice si a culturii specifice zonei. În urma implementării proiectului,
permanente localitatea Gîrcina va putea promova atracţiile turistice locale prin intermediul
evenimentului: ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA
Strategia de marketing trasată prin planul de marketing 6 va selecta canalele media
cele mai potrivite pentru comunicarea cu publicul ţintă, pentru a promova
Lipsa unei strategii de resursele naturale ale comunei şi atracţiile turistice cu scopul de a creşte cu peste
promovare 5% numărul turiştilor în localitatea Gîrcina.

6
Anexa 5 – Planul de marketing
14
Valoarea adăugată a proiectului

Proiectul de promovare „PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE SPECIFICE ZONEI


GÎRCINA, JUDETUL NEAMŢ” creează valoare adăugată pentru turismul românesc şi pentru
turismul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin:

 Promovarea şi dezvoltarea la nivel local, regional şi naţional a 5 produse turistice locale şi a


tradiţiilor specifice destinaţiei turistice Gîrcina, prin intermediul unui eveniment organizat
anual;
 Sprijinirea creşterii cu peste 5% a numărului de turişti sosiţi în localitatea Gîrcina până în
anul 2012;
 Contribuţia la creşterea numărului de turişti va avea ca rezultat creşterea cererii pentru o
gamă largă de produse furnizate de alte sectoare economice (construcţii, industria uşoară,
industria artizanală, comerţ, industria alimentară);
 Contribuţia la crearea unei imagini pozitive a turismului românesc, la consolidarea identităţii
proprii prin promovarea potenţialului turistic existent în localitatea Gîrcina;
 Sprijinirea dezvoltării economice a regiunii de Dezvoltare Nord-Est şi a judeţului Neamţ
prin creşterea numărului de turişti şi, ca urmare, creşterea cererii pentru produse şi servicii
conexe sectorului turistic (alimentaţie, artizanat, suveniruri);
 Sprijinirea pieţei muncii de la nivel local ca urmare a creării de noi locuri de muncă
temporare, pe perioada desfăşurării proiectului, în institutia Solicitantului. Noile locuri de
muncă vor fi destinate persoanelor cu studii superioare (proiectul va contribui astfel la
reducerea fenomenului de migraţie a forţei de muncă bine pregătite către oraşe mari, precum
Bucureşti);
 Contribuţia la creşterea gradului de atractivitate a României ca destinaţie turistică
europeană, cu o ofertă turistică diversificată şi servicii turistice la standarde europene, prin
promovarea potenţialului turistic existent si a tradiţiilor specifice din zona Gîrcina;
 Promovarea egalităţii de şanse în cadrul Primăriei Gîrcina şi a structurilor sale, prin
prevederea tratamentului egal al angajaţilor în Regulamentul de Ordine Interioară al
Solicitantului, în contractele individuale de muncă. Egalitatea de şanse va fi promovată şi în
cadrul proiectului în realizarea procedurilor de achiziţie si în selectarea echipei de
management.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă


Grupul ţintă şi potenţialii beneficiari au fost selectaţi pe baza analizei impactului proiectului la
nivel naţional şi local.

CATEGORIE ESTIMARE DESCRIERE

 Aproximativ 10.500 de  Grupul ţintă este reprezentat de turiştii


turisti ce vor vizita români care vor vizita Comuna Gîrcina, în
comuna Gîrcina in anul perioada de implementare a proiectului şi
2012 care vor fi ţinta campaniei de promovare a
produselor specifice.
 GRUP TINTA
 Valoarea este stabilita prin aplicarea
procentului de crestere de 5% la numarul
aproximativ de turisti ce au vizitat comuna
Gîrcina in anul 2009, respectiv 10.000 de
persoane.

 BENEFICIARI  Angajaţi temporari – 2  Beneficiarii directi sunt reprezentati de cele


DIRECTI noi angajaţi 2 persoane ce vor fi angajate temporar, pe
15
perioada desfasurarii proiectului

 Comunitatea locala  Comunitatea locala, populatia, instituţiile


 Mediul de afaceri local publice şi agenţii economici privaţi a căror
 BENEFICIARI
 Agentiile de turism activitate este influenţată de evoluţia
INDIRECTI
existente la nivel local sectorului turistic din Gîrcina.

Motivele alegerii grupului ţintă


Alegerea grupului ţintă s-a realizat în urma identificării necesităţilor rezultate din promovarea
insuficientă la nivel naţional a produselor turistice specifice zonei Gîrcina. Produsele turistice
specifice promovate prin proiect nu sunt suficient cunoscute pe piaţa naţională, iar oferta turistică
nu este diversificată prin tehnici de marketing. Gradul de notorietate şi atractivitate a destinaţiei
turistice la nivel naţional este redus.
Necesitatea implementării proiectului ca răspuns la nevoile grupului ţintă

 Necesitatea promovării la nivel naţional a produselor turistice si culturii specifice zonei


Gîrcina;
 Necesitatea diversificării ofertei de servicii turistice prin tehnici de marketing;
 Necesitatea atragerii unui număr mai mare de turişti în Gîrcina.

Beneficiile proiectului pentru grupul ţintă


Organizarea evenimentului anual si a campaniei de promovare la nivel national cu scopul de a
creste gradul de notorietate a zonei turistice Gîrcina si a judetului Neamţ:
 Evenimentul se va adresa turiştilor care preferă diversitatea culturală, istorica şi
manifestările cultural-artistice.
 Evenimentul va cuprinde secţiuni de interpretare muzicala, diverse momente artistice,
precum si vizite la obiectivele turistice existente in Gîrcina, adresându-se atât
persoanelor pasionate de istorie si cultura, cât şi turiştilor aflaţi în judetul Neamţ.
 Evenimentul va atrage turişti de toate vârstele în localitatea Gîrcina, aceştia având
posibilitatea, pe lângă participarea la evenimentul propriu-zis, sa viziteze atracţiile
turistice din zonă.
 Turiştii vor avea acces la produse specifice zonei Gîrcina şi vor fi atraşi de diversitatea
ofertei turistice şi campaniei de promovare, să viziteze zona şi obiectivele turistice din
cadrul acestei destinaţii.

2.3.5. Activităţile proiectului


ACTIVITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE FINANŢARE
1 Managementul proiectului
2 Informarea si publicitatea proiectului
2.1 Realizarea achizitiei pentru informare si publicitate
2.2 Informarea si publicitatea proiectului de finantare

3 Realizare Studiu de Impact


3.1 Achizitia serviciilor pentru realizarea Studiului de Impact
3.2 Culegerea datelor si realizarea efectiva a Studiului de Impact

4 Participarea la targurile de turism


4.1 Realizarea achizitiilor pentru participarea la targurile de turism
16
4.2 Participarea la targurile de turism

5 Organizarea evenimentului specific de promovare a produselor


turistice din Gîrcina
5.1 Realizarea achizitiei pentru serviciile de organizare evenimente
5.2 Desfasurarea evenimentului de promovare a produselor turistice specifice

6 Realizarea portalului web


6.1 Derularea achizitiei pentru servicii realizare portal web
6.2 Realizarea portalului web de informare turistica

7 Realizarea materialelor de promovare


7.1 Derularea achizitiei pentru realizarea materialelor de promovare
7.2 Realizarea si distribuirea materialelor de promovare

8 Auditul proiectului
8.1 Desfasurarea achizitiei pentru serviciile de audit
8.2 Realizarea auditului final al proiectului

17
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE FINANTARE

Activitatea 1. Managementul proiectului


Descriere Managementul proiectului de promovare va fi asigurat de către echipa de
activitate proiect formată din 5 angajaţi ai Primăriei Gîrcina.

Membrii echipei de proiect vor avea următoarele funcţii:

 manager de proiect
 manager financiar
 manager marketing
 manager achiziţii
 manager identitate vizuala

Membrii echipei de proiect sunt angajaţi care au competenţe, experienţă şi


abilităţi adecvate pentru posturile şi rolurile din proiect. În procesul de selecţie a
membrilor echipei de proiect, Beneficiarul va respecta principiul egalităţii de
şanse.

Echipa de proiect va asigura monitorizarea si evaluarea proiectului pe toata


durata derularii acestuia.

De asemenea, echipa de proiect va organiza şedinţe de monitorizare a evoluţiei


fizice şi financiare a campaniei de promovare în cadrul cărora se vor discuta:

 Solicitările furnizorului de servicii de organizare eveniment 


 Solicitarile furnizorilor de servicii de promovare si publicitate
 Stadiul evenimentului si stadiul realizarii si distribuirii materialelor
publicitare
 Participarea la târgurile naţionale de turism din ţară.

Evaluarea internă a proiectului se va realiza de către echipa de proiect pe toată


perioada de implementare a proiectului. Vor fi aduse îmbunătăţiri pe parcursul
implementării proiectului iar în cazul apariţiei de decalaje a activităţilor faţă de
graficul de implementare stabilit vor fi luate măsuri corective.

Aspectele care vor fi luate în considerare în cadrul evaluării finale sunt:

 Eficienţa – beneficiile proiectului raportat la resursele alocate;


 Eficacitatea – rezultatele obţinute raportate la rezultatele planificate;
 Economia – costurile reale raportate la costurile din buget;
 Impactul rezultatelor proiectului.

Rezultate 1 echipă de implementare a proiectului funcţională în luna 1 a perioadei de


implementare a proiectului;
1 proces verbal al şedinţei de demarare a implementării proiectului elaborat în
luna 1 a perioadei de implementare a proiectului;
Rapoarte de progres;
Cereri de rambursare;
1 Raport final proiect transmis către OI POR în termen de maxim 60 de zile de
la expirarea perioadei de implementare a proiectului.

18
Responsabil Managerul de proiect
Resurse 0 lei
Financiare
Durata 12 luni
Activitatea 2. Informarea si publicitatea proiectului
Subactivitatea 2.1 Realizarea achizitiei pentru informare si publicitate
Subactivitatea 2.2 Informarea si publicitatea proiectului de finantare
Descriere Subactivitatea 2.1 Realizarea achizitiei pentru informare si publicitate
activitate
Activitatea de informare şi publicitate a proiectului are scopul de a asigura
vizibilitatea şi promovarea proiectului de promovare cu Fonduri Structurale,
conform Anexei II la Contractul de finanţare – Măsuri de informare şi
publicitate.

Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate a proiectului va fi realizata


conform procedurii de atribuire directa, conform cerintelor OUG nr. 34/2006,
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, avand in vedere faptul ca valoarea estimata a serviciilor
de informare si publicitate nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 Euro.

Procedura de atribuire a serviciilor de informare si publicitate va respecta


principiile achiziţiilor publice:

 nediscriminare;
 tratament egal;
 recunoaştere reciprocă;
 transparenţă;
 proporţionalitate;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

Subactivitatea 2.2 Informarea si publicitatea proiectului de finantare

Materialele publicitare vor respecta indicaţiile tehnice menţionate în Manualul


de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional.

Mijloacele de publicitate şi informare utilizate pentru proiectul propus vor fi:


 2 conferinte de presă de lansare şi finalizare a proiectului;
 1 comunicat de presă de lansare a proiectului;
 1 anunt în presă difuzat în mass-media locală şi regională la
finalizarea proiectului.

Conferinţele de presă vor fi organizate astfel: prima conferinţă în luna 2 a


perioadei de implementare a proiectului, iar a doua la finalul implementării
proiectului, cu scopul de a face cunoscute informaţiile despre proiect şi despre
finanţator.

Comunicatul de presă privind începerea implementării proiectului va fi realizat


de către membrii echipei de proiect în luna 2 a perioadei de implementare a

19
proiectului, în conformitate cu cerinţele Anexei II la Contractul de Finanţare –
Măsuri de informare şi publicitate.

Anunţul de presă de încheiere a proiectului va conţine o informare asupra


proiectului şi rezultatelor sale în ziarul local cu cea mai mare audienţă conform
Studiului Naţional de Audienţă realizat de Biroul de Audit al Tirajelor. Anuntul
va include următoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului României, logo-ul
POR, sigla Instrumentelor Structurale în România, sigla Uniunii Europene,
valoarea proiectului, titlul proiectului, Beneficiarul.
Rezultate 1 contract de servicii de informare si publicitate semnat in luna 1 de
implementare a proiectului.
O campanie de publicitate a proiectului si diseminare a rezultatelor desfasurata
pana in luna 11 de implementare a proiectului, alcatuita din:
2 conferinte de presa, in lunile 2, respectiv 11 de implementare
1 comunicat de presa in luna 2 de implementare a proiectului
1 anunt de presa in luna 11 de implementare a proiectului
Responsabil Managerul de proiect
Resurse
5.550 lei fara TVA
Financiare
Durata 3 luni
Activitatea 3. Realizare Studiu de Impact
Subactivitatea 3.1 Achizitia serviciilor pentru realizarea Studiului de Impact
Subactivitatea 3.2 Culegerea datelor si realizarea efectiva a Studiului de Impact
Descriere
activitate Subactivitatea 3.1 Achizitia serviciilor pentru realizarea Studiului de
Impact

Procedura de achiziţie pentru serviciile de realizare a Studiului de impact se va


realiza în concordanţă cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr.
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.

Selectarea Furnizorului de servicii de elaborare a Studiului de Impact se va


realiza prin procedura de atribuire directă conform reglementărilor OUG
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Valoarea
contractului de servicii de servicii pentru realizarea Studiului de impact se
situeaza sub pragul de 15.000 euro echivalent in lei, fără TVA.

Procedura de atribuire a serviciilor de realizare a Studiului de impact va


respecta principiile achiziţiilor publice:

 nediscriminare;
 tratament egal;
 recunoaştere reciprocă;
 transparenţă;
 proporţionalitate;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

Subactivitatea 3.2 Culegerea datelor si realizarea efectiva a Studiului de

20
Impact

Studiul de impact este necesar pentru masurarea impactului activitatilor de


promovare cuprinse in proiect asupra cresterii numarului de turisti si a
vizibilitatii obiectivelor turistice existente in zona Gîrcina, judetul Neamţ.

Autoritatile locale ale Primariei Gîrcina organizeaza anual diverse evenimente


de cultura, traditie si istorie la o anvergura mult mai mica decat cea a
evenimentului prevazut prin proiectul de finantare. De asemenea, desi cuprinde
obiective turistice si o cultura cu o importanta traditie, zona este insuficient
promovata la nivel national, numarul de turisti si vizitatori la obiectivele turistice
fiind foarte redus comparativ cu potentialul de dezvoltare.

Prin proiectul de finantare se urmareste cresterea vizibilitatii zonei si


promovarea acesteia ca destinatie turistica a nordului Moldovei.

Studiul de impact va masura, la finalul proiectului, gradul de indeplinire a


obiectivului proiectului si, de asemnea, a indicatorilor propusi. Se urmareste
astfel, prin intermediul studiului de impact sa se realizeze o corelatie intre
mijloacele de promovare utilizate si cresterea numarului de turisti la nivel local.

Principalele obiective ale studiuliui de impact sunt:


Masurarea exacta a cresterii numarului de turisti in zona Gîrcina pe durata
desfasurarii evenimentului;
Masurarea cresterii numarului de vizitatori la fiecare din cele 4 obiective
turistice;
Stabilirea unei eventuale sezonalitati a turismului in zona;
Stabilirea celor mai eficiente metode de promovare (dintre cele utilizate pe
parcursul proiectului);
Stabilirea orientarilor de dezvoltare a turismului in zona Gîrcina pentru
proiectele viitoare;
Realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului pe termen lung.

Studiul de impact se va realiza prin culegerea datelor pe teren. Astfel, furnizorul


serviciilor de realizare a studiului de impact va realiza vizite la toate cele 5
obiective turistice existente la nivel local pentru a stabili exact dimensiunea
impactului activitatilor de marketing si promovare organizate prin proiect.

Rezultate 1 contract de servicii pentru realizarea Studiului de Impact semnat în luna 7 a


perioadei de implementare a proiectului;
1 Studiu de Impact finalizat în luna 11 a perioadei de implementare a
proiectului.
Responsabil Managerul de proiect
Resurse
59.000 lei fara TVA
Financiare
Durata 5 luni

Activitatea 4. Participarea la targurile de turism


Subactivitatea 4.1 Realizarea achizitiilor pentru participarea la targurile de turism
Subactivitatea 4.2 Participarea la targurile de turism
Descriere
activitate Subactivitatea 4.1 Realizarea achizitiilor pentru participarea la targurile de
turism

21
Pentru participarile la targurile de turism, organizatia Solicitantului va organiza
urmatoarele proceduri de achizitie:
Achizitia pentru servicii de realizare si amenajare spatiu expozitional – atribuire
directa, conform OUG 34/2006;
Achizitia pentru serviciile de transport, pentru 3 persoane din cadrul Echipei de
Management la cele 2 targuri de turism orgaizate la Bucuresti – atribuire directa
conform OUG 34/2006;
Achizitia pentru serviciile de cazare pentru cei 3 membri ai echipei de proiect ce
vor participa la 2 targuri – atribuire directa conform OUG 34/2006.

La aceste costuri se vor adauga cheltuielile pentru diurna aferenta celor 3


persoane participante la 2 targuri de turism, fiecare targ avand o durata de cate 4
zile.

Criteriul de atribuire a celor 3 contracte va fi cea mai avantajoasă ofertă din


punct de vedere tehnico- economic.

Procedurile de atribuire a serviciilor vor respecta principiile achiziţiilor publice:

 nediscriminare;
 tratament egal;
 recunoaştere reciprocă;
 transparenţă;
 proporţionalitate;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

Subactivitatea 4.2 Participarea la targurile de turism

Primaria Gîrcina va participa cu 3 membri din echipa de implementare la 2


targuri de turism organizate anual in Bucuresti, in perioada 7-24 octombrie,
respectiv:
1. TARGUL DE TURISM AL ROMANIEI - TTR 2012
In perioada 21 - 24 octombrie 2012 se va desfasura la Romexpo TARGUL DE
TURISM AL ROMANIEI - TTR 2012 – editia de toamna, expozitie
internationala dedicata tuturor operatorilor activi din domeniul turismului.
Prin cele doua editii anuale (cea de primavara si cea de toamna), Targul de
Turism al Romaniei reprezinta cel mai important eveniment de gen din
Romania, promovand un numar impresionant de destinatii turistice si sectoare
din domeniu si oferind in acelasi timp expozantilor posibilitatea de a relationa,
negocia si vinde pachete turistice sub acelasi acoperis.

Primaria Gîrcina va participa la editia din toamna anului 2012 organizata in


cadrul acestui targ.
2. TARGUL INTERNATIONAL DE TURISM AL ANAT

Târgul Internaţional de Turism al ANAT, “Winter Holiday”, se desfasoara în


perioada 7 - 4 octombrie 2012, în Centrul Internaţional de Conferinţe de la
Palatul Parlamentului - Bucureşti.
 

22
Primul Târg Internaţional “Holiday Market” s-a bucurat de un real succes, ceea
ce a dus la poziţia a doua în Topul celor mai vizitate Târguri din BUCUREŞTI
în anul 2012.
Primaria Gîrcina va participa la editia 2012 organizata in cadrul acestui targ.
Rezultate 1 documentatie de achizitii pentru servicii de realizare si amenajare spatiu
expozitional in luna 6 de implementare a proiectului
1 documentatie de achizitii pentru servicii de transport in luna 7 de
implementare a proiectului
1 documentatie de achizitii pentru servicii de cazare in luna 7 de implementare a
proiectului
2 participari la targurile de turism in luna 8 de implementare a proiectului.
Responsabil Managerul de proiect
Resurse 10.968 lei fara TVA cuprinzand:
Financiare 4.200 lei fara TVA reprezentand cheltuieli pentru executie si amenajare stand in
cadrul targurilor de turism
1.200 lei fara TVA reprezentand cheltuielile pentru transportul echipei de
proiect la targurile de turism
4.800 lei fara TVA reprezentand cazarea pentru membrii echipei de proiect pe
durata desfasurarii targurilor
768 lei fara TVA reprezentand diurna pentru membrii echipei de proiect pe
durata desfasurarii targurilor
Durata 3 luni
Activitatea 5. Organizarea evenimentului specific de promovare a produselor turistice din
Gîrcina
Subactivitatea 5.1 Realizarea achizitiei pentru serviciile de organizare evenimente
Subactivitatea 5.2 Desfasurarea evenimentului de promovare a produselor turistice specifice
Descriere
activitate Subactivitatea 5.1 Realizarea achizitiei pentru serviciile de organizare
evenimente

Procedura de achiziţie a contractelor de servicii de organizare a evenimentului


se va realiza în concordanţă cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr.
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.

Întrucât suma previzionată pentru realizarea acestei activităţi este 199.220 lei
fără TVA, procedura de atribuire a contractului/contractelor de organizarea
evenimentului va fi cerere de ofertă.

Procedura de atribuire a serviciilor de organizare eveniment va respecta


principiile achiziţiilor publice:

 nediscriminare;
 tratament egal;
 recunoaştere reciprocă;
 transparenţă;
 proporţionalitate;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

23
Se va urmări în încheierea contractului stabilirea clară a atribuţiilor, a
termenelor de realizare a serviciilor contractate. Furnizorul selectat va organiza
evenimentul de promovare: ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA din cadrul
proiectului.

Subactivitatea 5.2 Desfasurarea evenimentului de promovare a produselor


turistice specifice

Evenimentul „ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA” se va desfasura pe o


perioada de patru zile. In centrul comunei se va amenaja o scena dotata cu
aparatura specifica si ornata cu aranjamente florale, unde vor concerta in fiecare
din cele 4 zile, dupa ora 17:00 artisti de renume ai muzicii populare si usoare
romanesti.
Concomitent, in timpul zilei, intre orele 9:00 – 17:00 se vor desfasura diverse
evenimente culturale, programe de alocutiuni in scolile comunei, concursuri de
dans popular, concursuri de istorie si cultura generala cu elevii si vizite/circuite
la cele 5 obiective turistice existente pe raza localitatii Gîrcina.

In sprijinul promovarii acestui eveniment, se va amenaja si un stand expozitional


ce va contine materiale publicitare despre obiectivele turistice prezente in
Gîrcina.

Sfarsitul si inceputul evenimentului vor fi marcate de focuri de artificii.

Programul evenimentului pe zile va fi:


Prima zi, orele 17.00 – deschiderea – concert muzica populara si foc de
artificii
Ziua 2 – activitati culturale: evenimente culturale, programe de
alocutiuni in scolile comunei, concursuri de dans popular, concursuri de
istorie si cultura generala;
Ziua 3 – concursuri de dans si poezii;
Ziua 4 – drumetii in imprejurimile comunei Gîrcina si vizite cu turistii la
principalele obiective turistice
Ziua 4, orele 17.00 – inchiderea: foc de artificii, foc de tabara, concert
folcloric si concert de muzica usoara.

Rezultate 1 documentaţie de achiziţie a serviciilor de organizare a evenimentului în luna 7


a perioadei de implementare a proiectului;
1 contract de servicii de organizare a evenimentului semnat în luna 8 a perioadei
de implementare a proiectului;
1 eveniment cu specific anual organizat pe parcursul a 4 zile in luna 9 de
implementare a proiectului: ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA.
Responsabil Managerul de proiect
Resurse
199.220 lei fara TVA
Financiare
Durata 3 luni
Activitatea 6. Realizarea portalului web
Subactivitatea 6.1 Derularea achizitiei pentru servicii realizare portal web
Subactivitatea 6.2 Realizarea portalului web de informare turistica
Descriere
activitate Subactivitatea 6.1 Derularea achizitiei pentru servicii realizare portal web

24
Procedura de achiziţie a serviciilor de realizare a portalului web se va realiza în
concordanţă cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.

Întrucât suma previzionată pentru realizarea acestei activităţi este sub 15.000
Euro fara TVA, echivalent in lei, procedura de atribuire a contractului de
realizare a portalului web va fi atribuire directa.
Procedura de atribuire a serviciilor de reaizare portal web va respecta principiile
achiziţiilor publice:

 nediscriminare;
 tratament egal;
 recunoaştere reciprocă;
 transparenţă;
 proporţionalitate;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

Subactivitatea 6.2 Realizarea portalului web de informare turistica

Structura portalului web va fi urmatoarea:

 15 pagini, fiecare din ele cu un antet comun si siglele Uniunii Europene


si a Guvernului Romaniei (header)
 Meniuri de navigare pe fiecare pagina
 Home page (index) care va cuprinde casuta de cautare, casuta cu stiri si
optiune pentru abonare la un newsletter
 Guest-book
 Pagina de contact

Informatiile prezentate pe portal vor fi:

 Prezentari 3D ale obiectivelor turistice din zona Gîrcina


 Prezentari ale obiectivelor turistice din judetul Neamţ
 Programul evenimentului organizat
 Versiunile electronice ale materialelor publicitare (in special spoturile
TV si prezentarile multimedia distribuite in cadrul targurilor de turism)
 Stiri, informatii meteo, schimb valutar
 Anunturile Consiliului Local si Judetean
 Link-uri utile

Rezultate 1 contract de servicii pentru realizarea portalului web incheiat in luna 2 de


implementare a proiectului
1 portal web functional pana in luna 5 de implementare a proiectului.
Responsabil Managerul de proiect
Managerul de marketing
Resurse 16.000 lei fara TVA

25
Financiare
Durata 4 luni
Activitatea 7. Realizarea materialelor de promovare
Subactivitatea 7.1 Derularea achizitiei pentru realizarea materialelor de promovare
Subactivitatea 7.2 Realizarea si distribuirea materialelor de promovare
Descriere
activitate Subactivitatea 7.1 Derularea achizitiei pentru realizarea materialelor de
promovare

Procedura de achiziţie a contractului de servicii se va realiza în concordanţă cu


procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare.

Serviciile de promovare şi publicitate a proiectului vor include următoarele


categorii:

 conceptualizare, creaţie si design a materialelor de promovare;


 servicii de tiparire, legare a materialelor de promovare;
 servicii de distribuire/difuzare a materialelor de promovare.

Procedura de atribuire a contractului de servicii de promovare va fi cererea de


ofertă pe loturi. Furnizorii vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe
loturi (conceptualizare, creaţie, design, tipărire materiale de promovare, servicii
de promovare şi publicitate evenimente).

Pe parcursul întregului proces de achiziţie vor fi respectate următoarele principii


şi reguli:

 nediscriminarea;
 tratamentul egal;
 recunoaşterea reciprocă;
 transparenţa;
 proporţionalitatea;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

Subactivitatea 7.2 Realizarea si distribuirea materialelor de promovare

Furnizorii desemnati vor realiza conceptualizarea, creaţia, designul, tipărirea şi


distribuirea materialelor de publicitate aferente campaniei de promovare la nivel
local, regional şi naţional a produselor turistice specifice zonei Gîrcina, conform
specificaţiilor din documentaţia de achiziţie.

Cele 5 produse turistice specifice zonei Gîrcina promovate prin campania de


publicitate la nivel naţional, sunt:
Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel
Manastirea Almas
Biserica "Pogorârea Sfântului Duh"

26
Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”
Schitul “Sfântul Cuvios Daniil Sihastru”

Campania de promovare la nivel naţional a produselor turistice specifice


localitatii Gîrcina se va realiza pe parcursul a 7 luni şi va include următoarele
mijloace şi instrumente de promovare pentru zona si produsele turistice vizate:

 3.000 Fluturasi format A5


 1.500 Afise format A3
 1.500 Brosuri de prezentare de 30 pagini
 1.500 Mape de prezentare format A4, cu fotografii ale obiectivelor
 3.000 Plicuri, foi volante cu antet, formate A6 si A4
 1.000 CD-uri cu prezentare multimedia a obiectivelor turistice specifice
 2 insertii publicitare reviste (anunturi de 150-200 cuvinte)
 2 anunturi publicitare in presa (anunturi de 150-200 cuvinte)
 4 Roll up-uri (aproximativ 3 mp)
 4 Bannere (aproximativ 4 mp)
 1 spot TV national de minim 60 secunde cu 4 difuzari
 1 spot Audio de minim 50 secunde cu 4 difuzari la nivel national

 De asemenea, pentru evenimentul de turism realizat prin proiect vor fi


concepute si distribuite urmatoarele materiale publicitare:
 1000 invitatii format A4
 1000 fluturasi format A5
 700 CD-uri de prezentare (fotografie de eveniment), realizate pe
parcursul desfasurarii evenimentului si distribuite prin posta la
participanti
 1 spot TV national de cel putin 60 secunde cu 4 difuzari
 1 spot radio national de minim 50 secunde cu 4 difuzari
 4 bannnere de aproximativ 4 mp
 1000 pixuri inscriptionate cu minim 4 culori

Pentru maximizarea efectului de marketing al promovării prin târgurile de


turism din ţară se vor realiza activităţi de comunicare şi materiale de promovare
distribuite pe perioada desfăşurării târgurilor. Pentru ambele targuri la care va
participa Primăria Gîrcina se vor distribui următoarele materiale de promovare a
destinaţiei turistice Gîrcina:

 2000 de flyere format A5


 3000 de pliante format A6
 1 clip video de 40-50 de minute cuprinzand colaje de fotografii si
prezentari ale obiectivelor turistice (fotografie de produs/arhitectura)
 1000 DVD-uri cu clipul video si cu fotoreportajul realizat
 600 de cataloage turistice de prezentare a comunei Gîrcina si turismului
religios, a cate 20 de pagini
 1000 de afise A3
 2000 pixuri inscriptionate cu cel putin 4 culori
 4 bannere a cate 2 mp

Prezentarile multimedia (DVD-urile cu clipul video realizat) vor avea un impact


direct asupra participantilor la targuri.

27
Rezultate
 1 documentaţie de achiziţie a serviciilor de promovare realizata în luna 2
a perioadei de implementare a proiectului;
 Contract/contracte de servicii promovare a proiectului semnate în luna 3
a perioadei de implementare a proiectului;
 O campanie de promovare cu impact naţional pentru cele 5 obiective,
evenimentul turistic si participarile la targurile de turism, desfăşurata
până în luna 4 a perioadei de implementare a proiectului, cuprinzand:
 24.820 de materiale şi instrumente de promovare şi publicitate distribuite
pana in luna 4 de implementare a proiectului;

4 materiale audio-video produse cu 16 difuzari pana in luna 4 de implementare a


proiectului.
Responsabil Managerul de proiect
Managerul de marketing
Resurse 497.085 lei fara TVA, cuprinzand:
Financiare 78.000 lei fara TVA reprezentand cheltuielile cu materialele de promovare
distribuite in cadrul targurilor de turism
86.035 lei fara TVA reprezentand cheltuielile cu publicitatea aferenta
evenimentului organizat prin proiect
333.050 lei fara TVA reprezentand cheltuielile cu promovarea destinatiei si
produselor turistice specifice zonei Gîrcina (materiale publicitare de mici
dimensiuni, promovare outdoor, promovare la TV si radio).
Durata 9 luni
Activitatea 8. Auditul proiectului
Subactivitatea 8.1 Desfasurarea achizitiei pentru serviciile de audit
Subactivitatea 8.2 Realizarea auditului final al proiectului
Descriere
activitate Subactivitatea 8.1 Desfasurarea achizitiei pentru serviciile de audit

Procedura de achiziţie pentru serviciile de audit se va realiza în concordanţă cu


procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare.

Selectarea Furnizorului de servicii de audit se va realiza prin procedura de


atribuire directă, valoarea contractului de servicii de audit situandu-se sub
pragul de 15.000 euro echivalent in lei, fără TVA.

Procedura de atribuire a serviciilor de audit va respecta principiile achiziţiilor


publice:

 nediscriminare;
 tratament egal;
 recunoaştere reciprocă;
 transparenţă;
 proporţionalitate;
 eficienţa utilizării fondurilor publice;
 asumarea răspunderii;
 evitarea conflictului de interese;
 neretroactivitatea contractului.

28
Subactivitatea 8.2 Realizarea auditului final al proiectului

La sfârşitul implementării proiectului, furnizorul de servicii audit va realiza


următoarele activităţi:

 analizarea şi verificarea naturii, legalităţii şi corectitudinii cheltuielilor;


 confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate şi cu bugetul
proiectului;
 verifică informaţiile privind localizarea precisă a sediului unde se află
originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării
acestora de către Comisia Europeană sau Curtea de Conturi.

Procedurile de audit cuprind:

 discutii preliminare cu echipa de proiect;


 înţelegerea procedurilor de control intern, a procedurilor contabile şi a
celor de raportare utilizate de către Primăria Gîrcina;
 testarea conformităţii cu procedurile şi cerinţele finanţatorului;
 testarea în detaliu a sumelor din situaţiile financiare ale proiectului,
tabelului centralizator de cheltuieli şi contului special, cu scopul de a
obţine probe de audit suficiente şi corespunzătoare pentru a permite
emiterea opiniei de audit asupra situaţiilor financiare cu scop special,
întocmite în conformitate cu principiile contabile general acceptate şi cu
cerinţele finanţatorului.

Furnizorul de servicii de audit va elabora un Raport de audit la finalul


implementării proiectului.
Rezultate 1 contract de servicii audit semnat în luna 11 a perioadei de implementare a
proiectului;
1 raport de audit finalizat şi recepţionat în luna 12 a perioadei de implementare a
proiectului.
Responsabil Managerul de proiect
Resurse 9.000 lei fara TVA
Financiare
Durata 2 luni

29
2.3.6 Calendarul activităţilor

Poziţia/ persoana ANUL 1


Nr.
Activitate/subactivitate responsabilă cu
Crt.
implementarea activităţii Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12
1 Managementul proiectului Managerul de proiect                        
2 Informarea si publicitatea proiectului Managerul de proiect                        
Realizarea achizitiei pentru informare si
2.1 publicitate Managerul de proiect                        
Informarea si publicitatea proiectului de
2.2 finantare Managerul de proiect                        
3 Realizare Studiu de Impact Managerul de proiect                        
Achizitia serviciilor pentru realizarea
3.1 Studiului de Impact Managerul de proiect                        
Culegerea datelor si realizarea efectiva a
3.2 Studiului de Impact Managerul de proiect                        
4 Participarea la targurile de turism Managerul de proiect                        
Realizarea achizitiilor pentru participarea la
4.1 targurile de turism Managerul de proiect                        
4.2 Participarea la targurile de turism Managerul de proiect                        
Organizarea evenimentului specific de
5 promovare a produselor turistice din Gîrcina Managerul de proiect                        
Realizarea achizitiei pentru serviciile de
5.1 organizare evenimente Managerul de proiect                        
Desfasurarea evenimentului de promovare a
5.2 produselor turistice specifice Managerul de proiect                        
Managerul de proiect/
Manager marketing/
6 Realizarea portalului web Manager identitate vizuala                        
6.1 Derularea achizitiei pentru servicii realizare Managerul de proiect/                        

30
Manager marketing/
portal web Manager identitate vizuala
Managerul de proiect/
Realizarea portalului web de informare Manager marketing/
6.2 turistica Manager identitate vizuala                        
Managerul de proiect/
Manager marketing/
7 Realizarea materialelor de promovare Manager identitate vizuala                        
Managerul de proiect/
Derularea achizitiei pentru realizarea Manager marketing/
7.1 materialelor de promovare Manager identitate vizuala                        
Managerul de proiect/
Realizarea si distribuirea materialelor de Manager marketing/
7.2 promovare Manager identitate vizuala                        
8 Auditul proiectului Managerul de proiect                        
Desfasurarea achizitiei pentru serviciile de
8.1 audit Managerul de proiect                        
8.2 Realizarea auditului final al proiectului Managerul de proiect                        

31
2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Activităţile de management a implementării proiectului se vor desfăşura la sediul beneficiarului situat


în localitatea Gîrcina, judetul Neamţ.
Resursele materiale puse la dispoziţia echipei de implementare a proiectului de către Primaria Gîrcina
vor fi:
Birou de aproximativ 30 mp şi mobilier de birou necesare echipei de proiect pentru realizarea
şedinţelor de progres şi pentru întocmirea documentaţiei necesare în perioada de implementare a
proiectului. Beneficiarul va aloca pentru echipa de proiect un birou modern, dotat cu echipamente
performante.
Resurse materiale:
Echipamente de calcul necesare pentru elaborarea documentelor de planificare a activităţilor de
implementare, pentru elaborarea rapoartelor de progres şi a rapoartelor finale:
4 calculatoare
1 imprimantă
1 copiator
Echipamente de comunicaţii pentru a asigura comunicarea echipei de proiect cu finanţatorul, grupul
ţintă şi beficiarii indirecţi:
Conexiune la internet
Telefon
Fax
Echipamente de transport pentru deplasările membrilor echipei de proiect în interesul proiectului:
1 autoturism pentru deplasările echipei de proiect.

Documentele proiectului vor fi arhivate astfel încât să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor.
Beneficiarul va informa Organismul Intermediar/Autoritatea de Management cu privire la locul
arhivării documentelor.

Pentru a facilita accesul la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi
financiară a proiectului, biroul proiectului va fi dotat cu calculatoare cu acces la Internet.

În concluzie, Solicitantul deţine capacitatea operaţională necesară pentru a asigura implementarea


proiectului şi alocă resurse materiale suficiente în vederea gestionării optime a proiectului printr-un
management adecvat.

2.3.8 Rezultate anticipate

ACTIVITATE REALIZATA REZULTATE ASTEPTATE


1 Managementul proiectului
1 echipă de implementare a proiectului funcţională în
luna 1 a perioadei de implementare a proiectului;
1 proces verbal al şedinţei de demarare a
implementării proiectului elaborat în luna 1 a
perioadei de implementare a proiectului;
Rapoarte de progres;
Cereri de rambursare;
1 Raport final proiect transmis către OI POR în
termen de maxim 60 de zile de la expirarea perioadei
de implementare a proiectului.
32
Informarea si publicitatea
2
proiectului
1 contract de servicii de informare si publicitate
Realizarea achizitiei pentru
2.1 semnat in luna 1 de implementare a proiectului.
informare si publicitate
O campanie de publicitate a proiectului si diseminare
a rezultatelor desfasurata pana in luna 11 de
implementare a proiectului, alcatuita din:
2 conferinte de presa, in lunile 2, respectiv 11 de
Informarea si publicitatea
2.2 implementare;
proiectului de finantare
1 comunicat de presa in luna 2 de implementare a
proiectului;
1 anunt de presa in luna 11 de implementare a
proiectului.
3 Realizare Studiu de Impact
1 contract de servicii pentru realizarea Studiului de
Achizitia serviciilor pentru Impact semnat în luna 7 a perioadei de implementare
3.1
realizarea Studiului de Impact a proiectului.

Culegerea datelor si realizarea 1 Studiu de Impact finalizat în luna 11 a perioadei de


3.2
efectiva a Studiului de Impact implementare a proiectului.
Participarea la targurile de
4
turism
1 documentatie de achizitii pentru servicii de
realizare si amenajare spatiu expozitional in luna 6 de
Realizarea achizitiilor pentru implementare a proiectului;
4.1 participarea la targurile de 1 documentatie de achizitii pentru servicii de
turism transport in luna 7 de implementare a proiectului;
1 documentatie de achizitii pentru servicii de cazare
in luna 7 de implementare a proiectului.
Participarea la targurile de 2 participari la targurile de turism in luna 8 de
4.2
turism implementare a proiectului.
Organizarea evenimentului
5 specific de promovare a
produselor turistice din Gîrcina
1 documentaţie de achiziţie a serviciilor de organizare
a evenimentului în luna 7 a perioadei de
Realizarea achizitiei pentru
implementare a proiectului;
5.1 serviciile de organizare
1 contract de servicii de organizare a evenimentului
evenimente
semnat în luna 8 a perioadei de implementare a
proiectului.
Desfasurarea evenimentului de 1 eveniment cu specific anual organizat pe parcursul
5.2 promovare a produselor a 4 zile in luna 9 de implementare a proiectului:
turistice specifice ZILELE TURISMULUI LA GÎRCINA.
6 Realizarea portalului web
Derularea achizitiei pentru 1 contract de servicii pentru realizarea portalului web
6.1
servicii realizare portal web incheiat in luna 2 de implementare a proiectului.
Realizarea portalului web de 1 portal web functional pana in luna 5 de
6.2
informare turistia implementare a proiectului.
33
Realizarea materialelor de
7
promovare
1 documentaţie de achiziţie a serviciilor de
promovare realizata în luna 2 a perioadei de
Derularea achizitiei pentru
implementare a proiectului;
7.1 realizarea materialelor de
Contract/contracte de servicii promovare a proiectului
promovare
semnate în luna 3 a perioadei de implementare a
proiectului.
O campanie de promovare cu impact naţional pentru
cele 5 obiective, evenimentul turistic si participarile
la targurile de turism, desfăşurata până în luna 4 a
perioadei de implementare a proiectului, cuprinzand:
Realizarea si distribuirea
7.2  24.820 de materiale şi instrumente de
materialelor de promovare
promovare şi publicitate distribuite pana in
luna 4 de implementare a proiectului;
 4 materiale audio-video produse cu 16 difuzari
pana in luna 4 de implementare a proiectului.

8 Auditul proiectului
Desfasurarea achizitiei pentru 1 contract de servicii audit semnat în luna 11 a
8.1
serviciile de audit perioadei de implementare a proiectului.
Realizarea auditului final al 1 raport de audit finalizat şi recepţionat în luna 12 a
8.2
proiectului perioadei de implementare a proiectului.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Primăria Gîrcina deţine resurse umane suficiente pentru implementarea proiectului.

Pentru managementul proiectului de promovare propus a fost desemnată o echipă de proiect


constituită din 5 persoane din cadrul Primăriei.

Membrii echipei de proiect vor avea următoarele funcţii:

 manager de proiect
 manager financiar
 manager achiziţii
 manager marketing
 manager identitate vizuala

Membrii echipei de proiect sunt angajaţi care au competenţe, experienţă şi abilităţi adecvate pentru
posturile şi rolurile din proiect. În procesul de selecţie a membrilor echipei de proiect, Beneficiarul va
respecta principiul egalităţii de şanse.

Funcţia in proiect Manager de Manager Manager Manager Manager


proiect financiar marketing achiziţii identitate
vizuala
Nume: Ungureanu Turceanu Gradinariu Dima Darie Rodica
Elena Maria Mihaela Luminita

Informaţii detaliate cu privire la pregătirea şi experienţa fiecărui membru al echipei de proiect sunt
34
prezentate în CV-urile ataşate Cererii de Finanţare. Pentru fiecare membru al echipei s-a realizat fişa
de post cu responsabilităţile în cadrul proiectului.

 Titularul postului;
 Titulatura postului;
 Codul COR;
 Departamentul/direcţia;
 Titulatura postului imediat superior;
 Rezumatul postului;
 Atribuţii si responsabilităţi;
 Relaţiile la locul de muncă;
 Programul de lucru;
 Condiţiile de muncă;
 Echipamente de lucru;
 Posibilităţi de promovare.

Managerul de proiect

 Atribuţii în echipa de proiect:


 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor din cadrul proiectului;
 Facilitarea comunicării între Primarie şi Organismul Intermediar, Autoritatea de Management
pentru POR;
 Atribuirea responsabilităţilor persoanelor din subordine;
 Stabilirea şedinţelor lunare;
 Elaborarea bugetelor şi planurilor pentru desfăşurarea activităţilor viitoare;
 Verificarea fluxurilor financiare şi avizarea facturilor;
 Alocarea resurselor împreună cu managerul financiar;
 Raportarea modului de realizare a obiectivelor propuse prin proiect către Autoritatea de
Management;
 Verificarea şi avizarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres şi transmiterea
acestora către Organismul Intermediar;
 Supervizarea activităţii persoanelor din subordine;
 Organizarea şedinţelor de monitorizare şi progres;
 Monitorizarea respectării graficului de implementare a activităţilor;
 Implicarea în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii proiectului.

Managerul financiar

 Atribuţii în echipa de proiect:


 Coordonarea aspectelor financiar-contabile ale proiectului;
 Luarea deciziilor privind alocarea resurselor împreună cu managerul de proiect;
 Ţinerea evidenţei alocării şi gestionării resurselor din cadrul proiectului;
 Elaborarea bugetelor şi planurilor pentru desfăşurarea activităţilor viitoare;
 Pregătirea rapoartelor şi a materialelor de sinteză privind activitatea desfaşurată, din punct de
vedere al resurselor financiare;
 Realizarea plăţilor în cadrul proiectului;
 Supervizarea înregistrărilor contabile şi realizarea evidenţei contabile separate aferentă
implementării proiectului;
 Participarea la achiziţiile publice, precum şi la semnarea contractelor de achiziţie;
 Realizarea rapoartelor financiare în cadrul rapoartelor de progres şi a raportului final.

Managerul de achiziţii
35
 Atribuţii în echipa de proiect:
 Organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor achiziţionate prin proiect;
 Asistarea managerului de proiect la derularea procesului de achiziţie publică şi la semnarea
contractelor;
 Studierea şi compararea ofertele venite din partea furnizorilor ţinând cont de criteriile de
atribuire, calificare şi selecţie pe toată durata derulării procesului de achiziţie publică;
 Asigurarea întocmirii situaţiei lunare a achiziţiilor, detaliată pe furnizori;
 Stabilirea relaţiilor optime cu furnizorii de servicii pentru rezolvarea în timp util şi în bune
condiţii a eventualelor probleme.

Managerul Marketing

 Atribuţii în echipa de proiect:


 Coordonarea activităţilor de publicitate, promovare şi mediatizare;
 Formularea şi implementarea strategiei de promovare a proiectului;
 Asigurarea respectării, în realizarea activităţilor de publicitate, a Manualului de Identitate
Vizuală din cadrul Programului Operaţional Regional;
 Supervizarea implementării campaniei de promovare a evenimentului promovat prin proiectul
de finanţare;
 Colaborarea cu membrii echipei de proiect în planificarea activităţilor, realizarea bugetului şi
distribuirea resurselor;
 Participarea la şedinţele periodice ale echipei de proiect.

Managerul Identitate vizuala

 Atribuţii în echipa de proiect:


 Coordonarea activităţilor de publicitate, promovare şi mediatizare;
 Formularea şi implementarea strategiei de promovare a proiectului;
 Asigurarea respectării, în realizarea activităţilor de publicitate, a Manualului de Identitate
Vizuală din cadrul Programului Operaţional Regional;
 Supervizarea implementării campaniei de promovare a evenimentului promovat prin proiectul
de finanţare;
 Colaborarea cu membrii echipei de proiect în planificarea activităţilor, realizarea bugetului şi
distribuirea resurselor;
 Participarea la şedinţele periodice ale echipei de proiect.

Echipa de proiect va organiza periodic şedinţe de lucru vizând următoarele aspecte:

 planificarea detaliată a fiecărei activităţi;


 stabilirea rolurilor şi a responsabilităţilor fiecărui membru al echipei conform fişelor de post,
planificarea termenelor limită şi a rezultatelor previzionate pentru fiecare activitate;
 planificarea acţiunilor de evaluare şi monitorizare a eficienţei implementării proiectului
comparativ cu planul proiectului.

Atribuţiile membrilor echipei ce va asigura managementul proiectului vor fi stabilite şi detaliate în


cadrul şedinţei de demarare a implementării proiectului. Activitatea Echipei de proiect va fi verificată
şi monitorizată de către Managerul de Proiect, prin următoarele mijloace:

Tabel 2 – Mijloacele prin care va fi evaluată şi monitorizată activitatea echipei de proiect


Mijloacele / instrumente de
Acţiuni de monitorizare
verificare
Responsabil

36
 Participarea la şedinţele lunare ale echipei  Şedinţe lunare  Manager de
de proiect  Graficul de realizare al proiect
 Planificarea activităţilor, atribuţiilor activităţilor din proiect
membrilor echipei de proiect conform  Minute ale şedinţelor
fişelor de post lunare

 Elaborarea documentaţiei de atribuire şi  Fişele de date ale  Manager de


obţinerea avizării prealabile din partea OI achiziţiilor proiect
pentru toate contractele ce urmează să fie  Documentaţia de 
atribuite pe parcursul implementării atribuire a contractelor
proiectului; de servicii, conform
 Elaborarea şi transmiterea răspunsurilor la prevederilor OUG
clarificările solicitate de potenţialii candidaţi 34/2006
pentru toate contractele ce urmează să fie  Clarificări solicitate în
atribuite pe parcursul implementării derularea procedurii
proiectului; de achiziţie
 Evaluarea ofertelor potenţialilor candidaţi  Raportul procedurii de
pentru toate contractele ce urmează să fie achiziţie publică
atribuite pe parcursul implementării  Contractele de
proiectului, prin instruirea membrilor achiziţie
Comisiei de Evaluare desemnaţi;  Dosarele de achiziţie
 Întocmirea Contractelor de achiziţie şi la
realizarea dosarului de achiziţie pentru toate
contractele ce urmează să fie atribuite pe
parcursul implementării proiectului;

 Evaluarea concordanţei între graficul de  Procese Verbale de


realizare a activităţilor şi situaţia de fapt predare-primire a
 Evaluarea încadrării în limitele bugetare documentelor  Manager de
propuse prin proiect;  Rapoarte Intermediare proiect
 Verificarea respectării concordanţei dintre  Raport de vizită pe
caietul de sarcini, oferta tehnică şi procesul- teren
verbal de recepţie pentru toate contractele ce  Cash-flow anual
urmează să fie atribuite pe parcursul  Raportul de evaluare
implementării proiectului; specifică. O copie a
 Monitorizarea derulării contractelor atribuite documentelor primite
în cursul implementării proiectului, a se anexează la
rezultatelor obţinute şi a indicatorilor de rapoarte ca documente
realizare asumaţi prin Contractul de justificative.
Finanţare  Rapoarte de progres
 Monitorizarea realizării activităţilor propuse tehnic trimestriale
în proiect în graficul de timp stabilit,  Fotocopii ale
conform Contractului de Finanţare ; documentelor
 Monitorizarea respectării regulilor privind  Check-listuri pentru
vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene la documentele furnizate
proiect, ; spre verificare
 Culegerea de date şi realizarea rapoartelor  Note de constatare
de progres în conformitate cu specificaţiile  Cereri de rambursare
Contractului de Finanţare ;  Grafic de rambursare
 Verificarea corectitudinii facturilor primite revizuit
de la contractanţi ;  Raport final
 Verificarea prealabilă a documentelor de
plată utilizate de Beneficiar în legătură cu
37
proiectul;
 Revizuirea graficului de depunere a cererilor
de rambursare ;
 Elaborarea cererilor de rambursare ;
 Prezentarea eventualelor probleme
identificate în realizarea sarcinilor şi
soluţiile propuse
 Managementul riscurilor

Autoritatea de Management, prin organismul Intermediar pentru POR va realiza monitorizarea şi


evaluarea externă a proiectului, pe baza documentelor trimise de Beneficiar.

Primăria Gîrcina dispune de resurse umane capabile să asigure implementarea proiectului în condiţii
optime.

Managementul riscului
Pe perioada de implementare a proiectului, echipa de proiect va asigura managementul riscului.

Procesul de Management al Riscurilor

Procesul de management al riscurilor presupune parcurgerea a 6 etape: stabilirea contextului;


identificarea şi definirea riscurilor; analiza riscurilor; evaluarea riscurilor, dezvoltarea şi
implementarea metodelor de răspuns la riscuri; monitorizarea, raportarea şi actualizarea gestiunii
riscului.

Co Stabilirea Contextului M
m on
un Identificarea Riscurilor it
ic or
ar iz
e Analiza Riscurilor ar
şi e
co şi
ns Evaluarea Riscurilor co
ul nt
ta ro
re Tratarea Riscurilor l

Stabilirea contextului
În această etapă se identifică şi se definesc:
mediul înconjurător al proiectului şi organizaţiei (ex. Fenomene meteorologice);
interdependenţele cu alte proiecte şi organizaţii (ex. Dependenţa faţă de un furnizor);
cadrul legislativ (ex. Originea echipamentelor);
condiţii economice.
38
Identificarea şi definirea riscurilor
Riscurile asociate proiectului vor fi identificate în strânsă legătură cu obiectivele proiectului.
Identificarea riscurilor este divizată în 2 faze distincte:
Identificarea iniţială a riscurilor
Identificarea continuă şi permanentă a riscurilor, care urmăreşte identificarea acelor riscuri care nu s-
au mai manifestat anterior, a schimbărilor survenite asupra riscurilor existente sau a riscurilor care au
existat, dar nu mai prezintă importanţă pentru proiect.

Analiza riscurilor

Analiza riscurilor se realizează în două etape:


Estimarea riscurilor

Estimarea riscurilor identificate se face pe baza a 3 indicatori:


probabilitatea de materializare a riscului (ca raport între numărul de apariţii ale acelui eveniment şi
numărul total de evenimente);
frecvenţa de producere a evenimentului de risc (numărul de apariţii ale evenimentului într-o anumită
perioadă de timp);
impactul riscului, adică efectul sau consecinţele care ar rezulta dacă riscul s-ar materializa.

Estimarea riscurilor poate fi calitativă sau cantitativă:


Estimarea calitativă – Prin metoda calitativă riscurile sunt apreciate şi clasificate cu ajutorul unor
calificative ca: mare (ridicat), mediu, mic (scăzut).
Estimarea cantitativă – presupune utilizarea metodelor statistice pentru cuantificarea expunerii la risc.
Atât posibilitatea, cât şi impactul, fiind estimări cu un anumit grad de incertitudine, valorile lor se
găsesc între limitele unui interval de valori posibile.

Evaluarea riscurilor

Procesul de evaluare a riscurilor implică monitorizarea şi înţelegerea factorilor care pot reduce
succesul proiectului şi sortarea riscurilor pe baza criteriilor agreate.

Pentru evaluarea riscurilor se parcurg următorii paşi:

Pasul 1: Sortarea riscurilor în:


Riscuri acceptate: riscuri care în mod obişnuit sunt tolerabile şi care nu necesită tratare, dar care vor fi
ţinute sub observaţie;
Riscuri respinse: riscuri considerate inexistente sau nesemnificative după ce s-a făcut estimarea lor;
Riscuri semnificative: trebuie tratate şi necesită prioritizare.
Pasul 2: Stabilirea pragului de tolerabilitate (riscurile de tip A şi B sunt semnificative şi trebuie tratate,
cele de tip C sunt acceptabile, iar cele de tip D şi E sunt nesemnificative).
Pasul 3: Stabilirea probabilităţii de apariţie şi ale impactului potenţial pentru riscurile acceptate a
responsabililor pentru monitorizarea acestora şi pentru raportarea oricăror modificări.

Tratarea riscurilor

Tehnicile de control a riscului se împart în urmatoarele categorii:


Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune înlăturarea totală a riscului din cadrul proiectului.
Evitarea riscului poate însemna chiar renunţarea la executarea proiectului.
Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilităţii, a impactului sau a
39
ambelor. Reducerea riscului este o strategie importantă şi poate fi rentabilă dacă se compară cu
costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.
Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe care îl are
materializarea unui risc.
Planurile pentru situaţii neprevăzute. Planurile pentru situaţii neprevăzute se referă la identificarea
unor opţiuni alternative care să prevadă strategii acceptabile care să contribuie la recuperarea unor
eventuale pierderi.

Monitorizarea, raportarea şi actualizarea gestiunii riscurilor

Acest proces are scopul de a urmări şi de a raporta cu privire la eficacitatea tuturor etapelor procesului
de management al riscurilor, fiind în responsabilitatea persoanei desemnată ca manager al riscurilor.
Managementul riscurilor este o activitate continuă, ciclică. Rezultatele obţinute în urma celor 5 etape
anterioare trebuie urmărite permanent. Schimbările de context sau pur şi simplu descoperirea unor
informaţii mai bune poate face ca evaluarea iniţială să devină depăşită

Pe durata implementării proiectului trebuie realizate revizuiri ale riscurilor în vederea identificării
unor riscuri noi, eliminării riscurilor care nu mai sunt aplicabile, refacerii clasificării riscurilor
existente dacă probabilitatea sau impactul au crescut sau au scăzut.

Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificată o serie de 5 posibile riscuri.


Probabilitatea de apariţie, impacul, gradului de expunere al riscului sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 3 – Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului


Nr. Risc Probabilitatea de Impactul* Grad de expunere
Crt. apariţie* al riscului**
Întârzieri în atribuirea 40 mică 60 mediu 50 mediu
contractelor de achiziţie
Nerespectarea graficului de de 60 medie 80 mare 70 mare
implementare a strategiilor de
marketing
Întârzieri în prestarea serviciilor 30 mica 60 mediu 45 mediu
de realizare a materialelor
publicitare
Subdimensionarea liniilor 40 mica 60 mediu 50 mediu
bugetare ale proiectului
Nerealizarea indicatorilor 60 medie 70 mare 65 mare
generali planificaţi

*Probabilitatea de apariţie a riscurilor este clasificată conform următoarei scale:


Probabilitatea de apariţie Scor
Foarte mică 0-20
Mică 21-40
Medie 41-60
Mare 61-80
Foarte mare 81-40

** Gradul de expunere al riscului=(probabilitatea de apariţie+impactul)/2

Evaluarea riscurilor identificate se realizează prin intermediul matricei riscurilor:

IMPACTUL
40
PROBABILITATEA
Mic Mediu Mare
(nesemnificativ (impact (va avea un
, trebuie doar rezonabil, impact
notat) necesită semnificativ
monitorizare )
)
Mică E D C
(puţin probabil să se întâm-
ple pe durata proiectului)
Medie D C B
(se poate produce într-un
anumit stadiu al
proiectului)
Mare C B A
(probabil se va produce pe
durata proiectului)

Risc Clasificare
Foarte mare A
Mare B
Mediu C
Mic D
Neglijabil E

Principalele tehnici de control şi măsurile de gestionarea ale acestora sunt prezentate în tabelul
următor:

Tabel 4 – Evaluarea şi măsurile de gestionare pentru riscurile identificate


Nr. Risc Evaluare Tehnici de control Măsuri de gestionare a riscurilor
Crt.
Întârzieri în C Reducerea riscului Planificarea corectă a procedurilor de
atribuirea achiziţii pe baza experienţei
contractelor de Organizarea procedurilor de achiziţii de
achiziţie managerul cu experienţă în domeniu
Nerespectarea B Reducerea riscului Prevederea de sancţiuni pentru
graficului de organizatorul evenimentului în cazul
implementare a nerespectării graficului.
strategiilor de Monitorizarea continuă a stadiului de
marketing implementare a strategiilor de marketing
Acţiuni proactive pentru încadrarea
activităţilor în termenele planificate.
Întârzieri în C Reducerea riscului Prevederea de sancţiuni şi penalităţi
prestarea serviciilor pentru nerespectarea datei de livrare
de realizare a specificată în contract.
materialelor
publicitare
Subdimensionarea C Reducerea riscului Estimarea corectă a bugetului de
liniilor bugetare ale promovare pe baza preţurilor pieţei
proiectului
Nerealizarea B Reducerea riscului Planificarea campaniei de promovare pe
indicatorilor baza studiului privind eficacitatea
generali planificaţi instrumentelor de promovare şi a
influenţei asupra consumatorilor
41
Colaborarea cu furnizori de publicitate
recunoscuţi la nivel regional

Pentru implementarea proiectului de finanţare propus, Primăria Gîrcina a asigurat resursele umane
necesare, a stabilit o strategie clară pentru monitorizare implementării proiectului, a identificat
potenţialele riscuri care pot apare în obţinerea rezultatelor preconizate si a identificat si principalele
tehnici de control pentru acestea.

2.5 DURATA PROIECTULUI


Durata de implementare a proiectului de finanţare este de 12 luni. Durata de implementare a
proiectului nu va depăşi data de 24.12.2012.

2.6 INDICATORI

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul perioadei de implementare


perioadei de
implementare
Rezultat imediat (direct) 2011 2012
Numărul de produse 0 5 produse turistice specifice zonei Gîrcina:
turistice cu specific Rezervaţia Naturală Lacul Cuejdel
local promovate Manastirea Almas
Biserica "Pogorârea Sfântului Duh"
Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”
Schitul “Sfântul Cuvios Daniil Sihastru”
Pliante, broşuri, 0 24.820 materiale promotionale realizate si
materiale promoţionale distribuite, astfel:
distribuite pentru Promovare zona si produse turistice specifice:
promovarea produselor
turistice  3.000 Fluturasi format A5
 1.500 Afise format A3
 1.500 Brosuri de prezentare de 30 pagini
 1.500 Mape de prezentare format A4, cu
fotografii ale obiectivelor
 3.000 Plicuri, foi volante cu antet, formate
A6 si A4
 1.000 CD-uri cu prezentare multimedia a
obiectivelor turistice specifice
 2 insertii publicitare reviste (anunturi de
150-200 cuvinte)
 2 anunturi publicitare in presa (anunturi de
150-200 cuvinte)
 4 Roll up-uri (aproximativ 3 mp)
 4 Bannere (aproximativ 4 mp)

 Promovare inainte si in timpul desfasurarii
evenimentului:
 1000 invitatii format A4
 1000 fluturasi format A5
 700 CD-uri de prezentare (fotografie de
eveniment), realizate pe parcursul
desfasurarii evenimentului si distribuite
prin posta la participanti
 4 bannnere de aproximativ 4 mp
 1000 pixuri inscriptionate cu minim 4

42
culori

Promovare in cadrul targurilor de turism:

 2000 de flyere format A5


 3000 de pliante format A6
 1 clip video de 40-50 de minute
cuprinzand colaje de fotografii si
prezentari ale obiectivelor turistice
(fotografie de produs/arhitectura)
 1.000 DVD-uri cu clipul video si cu
fotoreportajul realizat
 600 de cataloage turistice de prezentare a
culturii Gîrcina si turismului religios, a
cate 20 de pagini
 1000 de afise A3
 2000 pixuri inscriptionate cu cel putin 4
culori
 4 bannere a cate 2 mp

Locuri de muncă 0 2
temporare nou create în
mediul rural, din care:
Femei: 0 1
Bărbaţi: 0 1
Numărul de materiale 0 4
audio-video produse şi
difuzate
Difuzari pe posturile 16
TV si radio nationale
Participări în cadrul 0 2 participari
târgurilor naţionale de
turism
Portal web cu informatii 0 1
turistice
Rezultate induse 2011 2012
(indirecte)
Creşterea numărului de 0% 5%7
turişti (procentual)

2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI


Implementarea proiectului se face în parteneriat?
DA

NU
Dacă DA, descrieţi partenerii, completând următorul tabel:
Denumire organizaţie Tipul organizaţiei Mod de implicare Mod de implicare în
partenere partenere financiar implementare

7
Creşterea cu 5% până în anul 2012, faţă de anul 2009
43
2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

PROGRAME MOD DE RELAŢIONARE


PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
2007-2013 (PND) Proiectul propus vizează valorificarea resurselor turistice
naturale şi culturale ale zonei Gîrcina, contribuind astfel
la creşterea notorietăţii ofertei turistice locale pe plan
PND 2004-2013 cuprinde în strategia de naţional.
dezvoltare ca obiectiv – Valorificarea
potenţialului turistic şi cultural al regiunilor Prin implementarea campaniei de promovare a
şi creşterea contribuţiei acestor domenii la potenţialului turistic din zonă, la nivel national, proiectul
dezvoltarea regiunilor, prin reabilitarea, contribuie la creşterea numărului de turişti din zona
până în 2015, a 200 situri turstice şi Gîrcina şi dezvoltarea economică locală.
culturale şi creşterea contribuţiei turismului
la formarea PIB cu 1,25%. Prin cresterea circulatiei turistice la nivel local proiectul
va conduce la dezvoltarea sectorului turistic din zona
Gîrcina, implicit si din judetul Neamţ, fapt ce va avea
impact direct asupra contributiei turismului la formarea
PIB
Prin corelarea promovării produselor turistice locale cu
Programului Operaţional Sectorial alte iniţiative aflate în derulare, sau propuse strategic pe
“Creşterea Competitivităţii Economice orizontul de timp 2007-2015, în Gîrcina si in judetul
(POS-CCE)”finanţează întreprinderile mici Neamţ, proiectul generează ca efect multiplicator
şi mijlocii (IMM-urile), cu asigurarea creşterea competitivităţii economiei locale, ca urmare a
respectării principiilor dezvoltării durabile, dezvoltării turismului.
în scopul reducerii decalajelor faţă de
productivitatea la nivelul Uniunii
Europene.
PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013 (POS Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a mediului
MEDIU) înconjurător prin intermediul materialelor de promovare
folosite în campania de promovare a produselor turistice
Activităţile de dezvoltare a turismului din din zona Gîrcina care vor prezenta şi mesaje de
POR se vor implementa ţinând cont de atenţionare asupra efectelor poluării accidentale, în
principiile dezvoltării durabile pentru a scopul sensibilizării turiştilor la problemele de mediu ce
reduce şi a minimaliza impactul asupra pot apărea.
mediului, în complementaritate cu
activităţile din Programul Operaţional
Sectorial de Mediu.
MASTER PLANUL PENTRU
DEZVOLTAREA TURISMULUI NAŢIONAL Proiectul de promovare propune realizarea unei
2007-2013 campanii de promovare a 5 produse turistice specifice
ROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL zonei Gîrcina cu scopul de a valorifica potenţialul
turistic al localitatii. Impactul campaniei de promovare
Master Planul pentru turismul naţional al va avea ca scop atragerea unui număr cât mai mare de
României include în strategia de turişti, contribuind astfel la dezvoltarea economică
promovare şi dezvoltare a turismului, locală.
„Dezvoltarea si implementarea anuală a
planurilor de marketing a destinaţiei Proiectul răspunde acestui obiectiv prin creşterea ofertei
turistice prin colaborarea dintre sectorul turistice locale în rândul turiştilor şi îmbunătăţirea
public si cel privat, vizand toate pieţele imaginii României ca destinaţie turistică atractivă pentru
principale cu potenţial pentru Romania”. turism şi afaceri.

44
Obiectivul central al Master Planului este
„confirmarea României ca o destinaţie
turistică de succes prin identificarea
mijloacelor prin care nevoile pieţei pot fi
adaptate produselor şi serviciilor de calitate
precum şi optimizarea potenţialului pieţei”.

Implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A economică a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Creşterea
REGIUNII DE DEZVOLTARE Nord-Est numărului de turişti în Regiune generată de promovarea
2007-2013 la nivel naţional a resurselor turistice naturale şi
antropice din zona Gîrcina, va avea ca rezultat creşterea
cererii pentru o gamă largă de bunuri şi servicii furnizate
Priorităţile stabilite pentru sectorul turistic
de alte sectoare economice (construcţii, industria uşoară,
si rural prin Strategia de Dezvoltare
industria artizanală, comerţ, industria alimentară).
Regionala
Astfel, proiectul va favoriza apariţia şi dezvoltarea
firmelor locale contribuind la creşterea atractivităţii
regiunii pentru investitori.

Dezvoltarea şi promovarea turismului din zona Gîrcina


va ţine cont de principiile dezvoltării durabile.

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Organizaţia este plătitoare de TVA?
DA

NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT


Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

DA

NU

Dacă DA, vă rugăm să precizaţi care este valoarea estimată a veniturilor nete generate de proiect în
timpul implementării acestuia şi pe durata de viaţă a investiţiei.

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA


IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:


a) accelereze implementarea proiectului

DA

NU

Asistenţa financiară nerambursabilă accelerează implementarea proiectului.


45
Oportunitatea oferită prin asistenţa financiară nerambursabilă din Fonduri Structurale în procent de
97% din valoarea eligibilă a proiectului are rolul să accelereze implementarea acestuia, prin derularea
implementării proiectului in anul 2012 şi implicit să conducă la obţinerea următoarelor beneficii:

 Va creşte volumul investiţiilor în dezvoltarea sectorului turistic de la nivelul Regiunii de


Dezvoltare Nord-Est şi valorificarea produselor turistice din zona Gîrcina;
 Se va dezvolta oferta turistică locală prin promovarea la nivel naţional a 5 produse turistice
specifice;
 Va creşte cu 5% numărul de turişti din Gîrcina, reducând disparităţile din interiorul Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est;
 Vor fi create 2 noi locuri de muncă temporare, pe durata derularii proiectului limitând şomajul
şi reducând din fenomenul de migraţie internă.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

DA

NU

Asistenţa financiară nerambursabilă este esenţială pentru implementarea proiectului datorită faptului
că perioada de implementare este de 12 luni iar Primăria Gîrcina nu deţine fonduri pentru realizarea
implementării proiectului de finanţare.

Sprijinul financiar nerambursabil este esenţial pentru implementarea proiectului într-un timp cât mai
scurt şi cu un randament cât mai mare.

Având în vedere potenţialul turistic imens şi patrimoniul cultural de care dispune judetul Neamţ in
general si zona Gîrcina in special, se impune ca fiind necesara o promovare la nivel naţional a acestor
resurse turistice pentru a atrage un număr cât mai mare de turişti în zonă. Această campanie de
promovare nu ar putea fi realizată fără asistenţă financiară nerambursabilă, în condiţiile în care
Primăria Gîrcina nu poate susţine integral investiţia necesară pentru 12 luni de implementare a
proiectului de finanţare.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Sustenabilitatea operaţională
Proiectul de promovare propus urmăreşte punerea în valoare a obiectivelor turistice din Gîrcina prin
promovarea şi organizarea unui eveniment anual reunit într-o campanie de marketing la nivel
naţional, servind şi ca model de bună practică pentru valorificarea potenţialului turistic existent.
Pentru implementarea proiectului de finanţare s-a desemnat o echipă de proiect formată din 5 angajaţi
ai Primăriei Gîrcina, precum şi crearea a 2 noi locuri de muncă temporare, pe perioada derularii
proiectului.

Entitatea responsabilă pentru a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei


Entitatea responsabilă de asigurarea continuităţii proiectului de promovare este Solicitantul –
Primăria Gîrcina, care prin personalul propriu va continua măsurile de promovare şi publicitate
întreprinse în cadrul proiectului pe o perioadă de 5 ani de zile de la semnarea Contractului de
Finanţare.

Activităţi pentru a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei


Activităţile care se vor desfăşura după implementarea proiectului de promovare vor viza:
46
 Promovarea prin intermediul portalului web a produselor turistice;
 Promovarea prin intermediul materialelor publicitare;
 Publicitate outdoor;
 Participarea la târguri de turism;
 Organizarea de evenimente cu rol in cresterea circulatiei turistice.

 Sustenabilitatea financiară

Proiectul de promovare pentru promovarea produselor cu specific local din Gîrcina nu este generator
de venituri, dar este autosustenabil din punct de vedere financiar după încetarea finanţării
nerambursabile deoarece Primăria Gîrcina obţine venituri din diferite surse:

Impozite, taxe, contribuţii:


venituri din impozite pe profit, pe venit
venituri din impozite şi taxe de proprietate
venituri din taxe pe servicii specifice
venituri din taxe pe utilizarea bunurilor
venituri din prestări de servicii
venituri din sponsorizări

Sponsorizarea de către firmele, organizaţiile şi alte instituţii de la nivel local, care participă la
evenimente cu diferite oferte de produse şi servicii turistice reprezintă o altă sursă de finanţare pentru
organizarea evenimentului si dupa incetarea finantarii nerambursabile.

După finalizarea proiectului de promovare din fonduri europene, Primăria Gîrcina va avea capacitatea
de a autosusţine activitatea de promovare a evenimentului şi produselor turistice cu specific local.

Proiectul de promovare respectă legislaţia naţională în domeniul egalităţii de şanse, achiziţiilor


publice şi susţine implementarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi
implementrare de aplicaţii performante de tehnologia informaţiei.

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE


Nr. Activitatea de informare şi publicitate Durata estimată/ Costuri estimate (lei
Perioada fără TVA)
1 Publicare comunicat în ziarul local cu cea mai În luna 2 de
mare audienţă conform SNA cu privire la implementare a
începerea activităţii de implementare a proiectului
proiectului de finanţare.
2 Organizarea unei conferinţe de presă de lansare În luna 2 de 2500
a proiectului implementare a
proiectului
 Primăria Gîrcina va face cunoscut presei
locale obiectivul investiţiei şi programul
de finanţare prin intermediul căruia va fi
sprijinită dezvoltarea turismului.

3 Organizarea unei conferinţe de presă de În luna 11 de 2500


finalizare a proiectului. implementare a
proiectului
 Primăria Gîrcina va face cunoscut presei
locale obiectivul investiţiei şi programul
de finanţare prin intermediul căruia a
fost realizat proiectul de promovare,
47
precum si rezultatele obtinute pe
parcursul implementarii acestuia.

4 Publicarea unui anunţ în ziarul local cu cea mai În luna 11 de 550


mare audienţă conform SNA. Anuntul va implementare a
cuprinde date referitoare la beneficiar, proiectului
programul de finanţare, titlul proiectului,
obiectul investiţiei, valoarea proiectului, sigla
Guvernului, logo-ul POR, sigla instrumentelor
structurale, şi sigla UE.
TOTAL 5.550 LEI

Secţiunea III.
3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE


Principiul egalităţii de şanse în România

Proiectul de promovare a produselor specifice şi a activităţilor de marketing pentru turismul din


Gîrcina contribuie la atingerea obiectivului de promovare a principiului egalităţii de şanse, asigurând
tratamentul egal între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin
introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la
grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc., în regulamentul intern al unităţii.

Legislaţia română prevede respectarea principiului egalităţii de şanse prin următoarele acte normative:
Codul Muncii adoptat de Parlamentul României
Art. 5. - (1) În cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti
salariatii si angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenentă natională, rasă, culoare, etnie, religie, optiune
politică, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenentă ori activitate
sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferintă,
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării drepturilor prevăzute
în legislatia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele si faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât
cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Art. 2
(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta îl constituie:
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
Legea nr. 202/2002 republicată in 2007, privind privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în
toate sferele vieţii publice din România.
(2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege
48
luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi,
respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.

Egalitatea de şanse în cadrul instituţiei publice Primăria Gîrcina

Primăria Gîrcina promovează egalitatea de şanse în cadrul instituţiei conform legislaţiei din România:

permite accesul în instituţie a tuturor categoriilor sociale;


interzice discriminările în ceea ce priveşte resursele umane ale instituţieii;
nu realizează discriminări privind accesul la serviciile şi informaţiile turistice oferite;
în cadrul relaţiei cu partenerii (furnizori, distribuitori, alte autorităţi publice) nu se fac discriminări.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Gîrcina cuprinde următoarele prevederi de


asigurare a egalităţii de şanse:

Orice funcţionar este liber în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care
urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit
loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi aceasta;
Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un funcţionar al primăriei, legată de criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă socială, handicap, situaţie sau
responsabilitate familială este cu desăvârsire interzisă;
Orice funcţionar care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii
desfăşurate de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii
şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

Respectarea principiului egalităţii de şanse în cadrul proiectului de finanţare

Respectarea principiului egalităţii de şanse în atribuirea şi derularea contractelor de achiziţii

Mecanismele de asigurare a egalităţii de şanse în cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ servicii


sunt prevăzute de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

În elaborarea procedurilor de achiziţii publice, Primăria Gîrcina:


va asigura condiţii de manifestare a concurenţei reale, pentru ca orice operator economic, indiferent de
naţionalitate, să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă şanse egale de a deveni contractant.
va selecta ofertanţii în baza criterilor obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai
criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.
va asigura tratamentul egal al ofertanţilor stabilind şi aplicând pe parcursul procedurii de atribuire
reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de
şanse egale de a deveni contractanţi.
nu va acorda tratament preferenţial nici unui operator economic, indiferent de regiunea de provenienţă
sau de statutul său.
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu
prevederile legale şi se va face cu respectarea principiilor obiective şi nediscriminatorii, utilizând în
acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

Respectarea principiului egalităţii de şanse în cadrul selecţiei de personal

Conform prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
49
art. 7 prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege
accesul nediscriminatoriu la angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate
nivelurile ierarhiei profesionale.

În activitatea de selectare a personalului, Solicitantul va aplica prevederile legale în ceea ce priveşte


egalitatea de şanse la angajare, precum şi metodele proprii de asigurare a nediscriminării.

Proiectul de promovare a produselor specifice respectă legislaţia naţională şi comunitară în domeniul


egalităţii de şanse. Solicitantul are o politică a nedescriminării pe care o implementează în cadrul
contractelor de achiziţii de servicii. De asemenea el identifică aspectele legate de discriminare în
cadrul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor.

DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ


Componenta economică
Proiectul de promovare va contribui la dezvoltarea turismului şi la îmbunătăţirea imaginii şi a
identităţii zonei Gîrcina prin promovarea a 5 produse turistice specifice şi a activităţilor de marketing.

Prezentarea unei oferte turistice variate şi promovarea la nivel local, regional şi naţional a 5 produse
turistice specifice zonei Gîrcina, va contribui la creşterea atractivităţii şi notorietăţii zonei ca destinaţie
turistică.

Asigurarea vizibilităţii produselor turistice specifice pe plan naţional şi diversificarea ofertei turistice
vor genera creşterea numărului de turişti şi implicit, numărul de sosiri, înnoptări şi cereri de servicii
caracteristice pentru agenţii economici din localitate.

Asigurarea principiilor dezvoltării durabile se va realiza prin generarea următoarelor efecte


economice:

 veniturile persoanelor juridice şi fizice, ale administraţiei publice - vor creşte direct, datorită
cererii tot mai mari de produse şi servicii, care generează creşterea valorii taxelor colectate de
administraţia locală;
 investiţiile – va creşte atractivitatea pentru investitori, care vor fi interesaţi să investească în
turism sau în sectoare complementare.

Componenta de mediu

Produsele turistice dezvoltate prin proiect au la bază valorificarea obiectivelor turistice şi a resurselor
naturale şi culturale pentru consolidarea identităţii zonei şi pentru îmbunătăţirea avantajelor
competitive în sectorul turistic ale localitatii Gîrcina.

Această valorificare a potenţialului natural se va realiza cu respectarea principiilor dezvoltării


durabile, în sensul conservării şi protejării patrimoniului natural şi cultural al zonei, dar şi al reducerii
presiunii asupra mediului.

Pe durata desfăşurării evenimentului anual în Gîrcina va fi implementat un sistem de management


integrat al deşeurilor. În locaţiile de desfăşurare ale evenimentului precum şi în zonele apropiate
acestuia vor fi montate pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor pentru a diminua fenomenul de
poluare accidentală.

În activitatea de promovare şi publicitate a produselor turistice specifice zonei Gîrcina vor fi utilizate
cu precădere canale precum Internet-ul şi mass-media care contribuie la economia de consumabile şi
resurse naturale.
50
Principiul dezvoltării durabile va fi respectat şi în dezvoltarea ulterioară a altor produse turistice locale
specifice cum ar fi amenajarea unor trasee turistice cu plecare din Gîrcina.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător prin intermediul materialelor de


promovare care vor prezenta şi mesaje de atenţionare asupra efectelor poluării accidentale, în scopul
sensibilizării turiştilor la problemele de mediu ce pot apărea.

Efecte ecologice preconizate a fi obţinute:

 dezvoltarea conştiinţei ecologice a populaţiei


 sporirea atractivităţii resurselor turistice
 diminuarea efectelor distructive rezultate din activitatea economică sau circulaţia turistică
necontrolată asupra resurselor turistice

Protejarea mediului înconjurător reprezintă o obligaţie a tuturor persoanelor juridice, principalele


acţiuni care trebuie întreprinse fiind enumerate la Art. 94 şi Art. 96 din OUG nr. 195/2005 privind
protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare. Aceste prevederi legale minime vor fi
respectate în cadrul implementării proiectului.

Componenta socială

Dezvoltarea turismului şi creşterea numărului de turişti din Gîrcina va produce şi efecte benefice la
nivel social, precum scăderea şomajului, incluziunea grupurilor vulnerabile (femei, tineri) datorită
creării de noi locuri de muncă la nivel local, pe o perioadă nedeterminată.

Primăria Gîrcina va crea 2 noi locuri de muncă pe perioada derularii proiectului, pentru a completa
resursele umane din instituţie cu persoane pregătite care se vor ocupa de activitatile de promovare si
marketing propuse spre finantare.

Organizarea anuală a evenimentului cu specific local va asigura premisele creşterii nivelului de trai în
zonă prin scăderea şomajului, creşterea nivelului veniturilor şi reducerea fenomenului de migraţie a
forţei muncă.

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Proiectul de promovare a produselor turistice specifice zonei Gîrcina are ca direcţie majoră de acţiune
folosirea tehnologiei informaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor precizate mai sus.

Campania de promovare a evenimentului cu specific local va conţine şi o componentă referitoare la


internet ce va consta în realizarea unui portal web ce va veni în întâmpinarea nevoilor turiştilor.

Portalul web va conţine informaţii despre programul evenimentului specific promovat prin proiectul
de finanţare, versiunea electronică a materialelor promoţionale, informaţii despre oferta turistică
existentă în Gîrcina, precum şi calendarul activităţilor desfăşurate în cadrul evenimente organizate.

Structura portalului web va fi urmatoarea:

 15 pagini, fiecare din ele cu un antet comun si siglele Uniunii Europene si a Guvernului
Romaniei (header)
 Meniuri de navigare pe fiecare pagina
 Home page (index) care va cuprinde casuta de cautare, casuta cu stiri si optiune pentru abonare
la un newsletter
51
 Guest-book
 Pagina de contact

Informatiile prezentate pe portal vor fi:

 Prezentari detaliate ale obiectivelor turistice din zona Gîrcina


 Prezentari detaliate ale obiectivelor turistice din judetul Neamţ
 Programul evenimentului organizat
 Versiunile electronice ale materialelor publicitare (in special spoturile TV si prezentarile
multimedia distribuite in cadrul targurilor de turism)
 Stiri, informatii meteo, schimb valutar
 Anunturile Consiliului Local si Judetean
 Link-uri utile

Prezentarea multimedia din cadrul târgurilor de turism din ţară, va conţine informaţii turistice de
interes naţional cu privire la zona Gîrcina: cultura, traditie, obiective turistice naturale si antropice.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE


Obiectul contractului/
Valoarea
Nr. Acordului-cadru Procedura Data începerii Data finalizării
reală
crt. pentru realizarea aplicată procedurii* procedurii*
(Lei)
proiectului

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Obiectul contractului/
Valoarea Data estimată pentru Data estimată
Nr. Acordului-cadru Procedura
estimată începerea pentru finalizarea
crt. pentru realizarea aplicată
(Lei) procedurii* procedurii*
proiectului
Informare si publicitate 5,550.00 Atribuire directă Luna 1 de Luna 1 de
conform OUG implementare a implementare a
34/2006 proiectului proiectului
Realizare portal de turism 16,000.00 Atribuire directă Luna 2 de Luna 2 de
conform OUG implementare a implementare a
34/2006 proiectului proiectului
Realizare materiale de 497,085.00 Cerere de ofertă A doua lună a A treia lună a
promovare pe loturi perioadei de perioadei de
conform OUG implementare implementare
34/2006
Executie stand si 4,200.00 Atribuire directă Luna 6 de Luna 6 de
amenajare spatiu conform OUG implementare a implementare a
expozitional 34/2006 proiectului proiectului

Transport 1,200.00 Atribuire directă Luna 7 de Luna 7 de


conform OUG implementare a implementare a
34/2006 proiectului proiectului
Cazare 4,800.00 Atribuire directă Luna 7 de Luna 7 de
conform OUG implementare a implementare a
34/2006 proiectului proiectului
Servicii de organizare 199,220.00 Cerere de ofertă Luna 7 de Luna 8 de
evenimente pe loturi implementare a implementare a
52
conform OUG proiectului proiectului
34/2006
Realizare Studiu de 59,000.00 Atribuire directă Luna 7 de Luna 7 de
Impact conform OUG implementare a implementare a
34/2006 proiectului proiectului
Servicii de audit 9,000.00 Atribuire directă Luna 11 de Luna 11 de
conform OUG implementare a implementare a
34/2006 proiectului proiectului
La aceste costuri se adauga cheltuielile cu diurna pentru 3 persoane din Echipa de Management a
Proiectului pentru participarile la cele 2 targuri de turism (4zile/targ) in valoarea totala de 768 lei fara
TVA.

4.1 BUGETUL PROIECTULUI


Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli
Nr. crt subcapitolelor neeligibile eligibile TOTAL TVA*
1 2 3 4 5=3+4 6
  CAPITOL 1        
Cheltuieli pt manifestari
expozitionale/evenimente de
1 turism        
1.1
Cheltuieli pentru proiect executie
stand si amenajare spaţiu
expoziţional 0.00 4,200.00 4,200.00 1,008.00
1.2 Cheltuieli pentru inchiriere stand   0.00 0.00 0.00
1.3 Cheltuieli de marketing   78,000.00 78,000.00 18,720.00
1.4
Servicii privind organizarea de
evenimente   199,220.00 199,220.00 47,812.00
1.5
Cheltuieli cu publicitatea aferenta
manifestarilor/evenimentelor   86,035.00 86,035.00 20,648.40
1.6 Cheltuieli pentru studii   59,000.00 59,000.00 14,160.00
  TOTAL CAPITOL 1 0.00 426,455.00 426,455.00 102,349.00
  CAPITOL 2
Cheltuieli pentru portal de
2 informatii de turism        
2.1
Cheltuieli pentru realizarea si
administrarea portal de informatii
de turism   16,000.00 16,000.00 3,840.00
   TOTAL CAPITOL 2 0.00 16,000.00 16,000.00 3,840.00
  CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru publicitate si
reclama a destinatiilor si
3 produselor turistice romanesti        
3.1
Cheltuieli pentru realizarea
materialelor publicitare   242,650.00 242,650.00 58,236.00
3.2 Inserţii publicitare   7,800.00 7,800.00 1,872.00
3.3 Publicitate outdoor   4,600.00 4,600.00 1,104.00
3.4
Promovare prin intermediul
posturilor de televiziune   78,000.00 78,000.00 18,720.00

53
3.5 Cheltuieli pentru traducere     0.00 0.00
  TOTAL CAPITOL 3 0.00 333,050.00 333,050.00 79,932.00
  CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru deplasări interne
4 pentru echipa de proiect        
4.1 Transport 0.00 1,200.00 1,200.00 288.00
4.2 Cazare 0.00 4,800.00 4,800.00 432.00
4.3 Diurnă 0.00 768.00 768.00  
  TOTAL CAPITOL 4 0.00 6,768.00 6,768.00 720.00
  CAPITOLUL 5
Cheltuieli aferente implementarii
5 proiectului        
5.1 Cheltuieli de publicitate si
informare   5,550.00 5,550.00 1,332.00
5.2 Cheltuieli de audit   9,000.00 9,000.00 2,160.00
  TOTAL CAPITOL 5 0.00 14,550.00 14,550.00 3,492.00
I TOTAL cheltuieli   796,823.00 796,823.00 190,333.20
II   0.00 0.00
Alte cheltuieli neeligibile
(consultanta elaborare proiect)  
III TOTAL GENERAL (I+II) 0.00 796,823.00 796,823.00 190,333.20

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI


Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
I Valoarea totală a proiectului, din care : 987,156.20
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00
b. Valoarea eligibilă a proiectului 796,823.00
c. TVA 190,333.20
II Contribuţia proprie în proiect, din care :  
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 23,904.69
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 0.00
III TVA* 190,333.20
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 772,918.31

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate,
inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din
Codul Penal adoptat prin Legea nr 301/2004.

54

S-ar putea să vă placă și