Sunteți pe pagina 1din 26

Lucrare practică nr.

01 , clasa a IX-a
,,Evaluarea dinamicii și structurii populației din localitate , în baza algoritmului,,
Nume prenume elev_________________________________ _____________ Data_____________

N Activități didactice Scor


r.
o.
I. Dinamica numerică a populației L
1.De colectat date despre numărul populației din localitate în ultimul deceniu. 0
2.De completat tabelul de mai jos cu datele colectate. 1
Dinamica numărului de locuitori în localitatea_______________(mii persoane, la 1 ianuarie) 2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.De întocmit un grafic care reflectă dinamica numerică a populației L


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.De explicat o cauză care determină această dinamică. L


___________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________ 2
3
II Mișcarea naturală a populației
.
1.De colectat date privind numărul născuților-vii și al decedaților din localitate în ultimul L
deceniu 0
2.De completat tabelul de mai jos cu datele colectate. 1
Dinamica numărului de născuți și decedați în localitatea _______________ 2
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4
Născ 5
uți 6
Dece 7
dați 8
9
10
3.De calculat ratele natalității și mortalității . L
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1
Rata 2
natal 3
ității 4
Rata 5
mort 6
alităț 7
ii 8
Bila 9
nț 10
natu
ral

n=----N-- .1000 N-numărul de nou-născuți, P-numărul de locuitori


P
m=_M__ .1000 M-numărul decedaților, P –numărul de locuitori
P
II Migrația populației
I De explicat o cauză principală care determină migrația populației din localitate în ultimii L
ani._______________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________ 2
3
I Structura demografică a populației.
V 1.De calculat ponderea acestei grupe de vârstă și de gen în totalul populației localității, scriin L
rezultatele în tabelul de mai jos. Anul 2017 0
Populația Tineri(0- Adulți(16- Vârstnici Ponderea Ponderea 1
totală 15ani) 59ani0 (60 de ani și masculină feminină 2
mai mult 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
V Resursele umane de muncă
1.De apreciat gradul de asigurare a localității cu resurse de muncă L
_______________________________________________________________________________ 0
__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
2.De descris principalele două activități ale populației din localitatea natală L
-_____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
-____________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________ 3
4
V Perspectivele evoluției populației
I 1.De propuss două măsuri de îmbunătățire a situației demografice din localitate L
a______________________________________________________________________________ 0
1
_____________________________________________________________________________ 2
b____________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
5
6
Brem de notare

Puncte 62-59 58-54 53-47 46-38 37-28 27-19 18-12 11-7 6-3 2-1
note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Barem de corectare

Nr Acordarea punctajului
.
1. Câte 1 punct pentru stabilirea răspunsului correct.
1 punct pentru completarea tabelului - total 2.puncte

2. Câte 1 punc pentru stabilirea datelor din tabel în graphic -total 10p.

3. Câte 1 punc pentru selectarea cauzei și 2 puncte pentru explicarea ei- total 3 p.

4. Câte 1 punct pentru selectarea si completarea tabelului pentru fiecare an- total 10 p.

5. Câte 1.p pentru calcularea ratei natalității și mortalității –total 10p.

6. Se pune 1 punct pentru numirea cauzei și 2 puncte pentru explicarea ei.-total 3 puncte

7. Se pune câte un punct pentru fiecare răspuns correct-total 12 p.

8. Se pun două puncte pentru deducerea gradului de asigurare a localității cu resurse de


muncă. –total 2p.
9. Se pune 2 puncte pentru descierea activității populației-total 4 puncte

10. Se pune 3 puncte pentru fiecare acțiune de îmbunătățire a situației demografice-total 6


p.
11. Total 62 p

Brem de notare

Puncte 62-59 58-54 53-47 46-38 37-28 27-19 18-12 11-7 6-3 2-1
note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Numele ____________________ Prenumele______________________Data______________

Evaluare sumativă cl a IX-a


Unitatea de învățare,,Industria grea,industria ușoară ,sectorul serviciilor,, și ,,Regiunile economico-geografice,,
Varianta I
Nr. Domeniul/Itemi Scor
I. Limbaj geografic
tand Standard:Analiza și explicarea caracteristicilor componentelor naturii și umane ale învelișului L
eogr geografiuc , utilizând limbajul geografic. 0
I.Încercuiește varianta de răspuns : 1
1.În structura producției industriale a Republicii Moldova predomină industria: 2
a)alimentară b)ușoară c)energetică d)constructoare de mașini
2. Rolul principal în traficul de călători în țară revine transportului :
a) Feroviar b)auto c) aerian d) fluvial

Standardul.Cunoașterea și utilizarea noțiunilor geografice L


Scrie în casetă DA sau NU 0
1
2
Balanța energetică este raportul diferitor resurse de energie calculat în % din totalul energiei
consumate.

Regiunea economico-geografică este un teritoriu cu particularități naturale, istorice și social –


economice, specializarea în diferite ramuri ale industriei.

II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici grafici ,cartografici.


Strandard: Elaborarea și interpretarea materialelor statistice, grafice și cartografice/ L
1. Calculează distanța în kilometri de la nodul feroviar Bălți până la portul fluvial 0
Giurgiulești, utilizând scara hărții. 1
____________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________5p. 3
2.Determină coordonatele geografice ale orașului Edineț 5
______________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________4p. 7
8
9

III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic


Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele procesele , fenomenele naturale și L
umane sub rapor spațial. 0
1.Explică doi factori care determină specializarea Regiunii de nord a țării noastre în cultura 1
2
sfeclei de zahăr.
3
a)_____________________________________________________________________________ 4
____________________________________________________________________________3p. 5
b)_____________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________3p.
2.Descrie sistemul național de transport și comunicații , indicând: L
a)cauza principală care a determinat sporirea considerabilă a volumului prestării serviciilor în 0
1
ultimele decenii______________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________3p. 3
b)două avantaje ale transportului aerian 4
*__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________3p. 6
7
8
*_____________________________________________________________________________ 9
___________________________________________________________________________3p. 10
c)principalele două râuri navigabile ale țării. 11
_________________________________ _______________________2p.

IV Atitudine și comportament privind mediul geografic.


Standard:Determinarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice în proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local ,regional și global. 0
1Apreciază importanța transportului rutier pentru economia națională, indicând : 1
a)rolul transportului rutier în economie. 2
______________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________2p. 4
b)doi factori de dezvoltare a transportului rutier ,explicându-i. 5
*__________________________________________________________________________3p. 6
*__________________________________________________________________________3p. 7
c)două drumuri magistrale care traversează teritoriul Republicii Moldova. 8
*___________________________________________________________________________2p 9
*___________________________________________________________________________2p. 10
11
12
Punctaj Nota

Convertire punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncte 42-40 39-37 36-32 31-26 25-19 18-13 12-8 7-4 2-3 0-1
Barem de corectare

Nr Acordarea punctajului
.
1. Câte 1 punc pentru stabilirea răspunsului corect –total 3p.

2. Câte 1 punc pentru stabilirea corectă a corespondenței dintre coloana A și coloana B-


total 6p.
3. Câte 1 punc pentru selectarea răspunsului corect Da ,Nu-total 2.p.

4. Calcularea distanței pe hartă utilizând scara hărții:


-câte 1 punct pentru localizarea corectă a punctelor-total 2p.
Câte 1 punct pentru măsurarea corectă a distanței ,se admite eroare de 2 mm la
măsurarea distanței –total 1p.
-câte 1 punct pentru aplicarea corectă a scării hărții.- total 1p.
-câte 1 punct pentru calcularea corectă a distanței în kilometri.-total 1 p.
5. Câte 1 punct pentru numirea unei consecințe șiu 2 puncte pentru explicarea ei.-total 9
p
6. - 1 punct pentru explicarea noțiunii de poziție economico-geografiucă-total 1p.
-câte 1 punc pentru numirea particularității poziției economico-geografice a țării, și
câte 2 puncte pentru explicarea ei.-total 6p.
-câte 1 punct pentru numirea unui avantaj, câte două puncte pentru expliacația
avantajelor poziției economico-geografice a țării-total 6p.

Total 38 puncte

Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncta 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0
j
Numele ____________________ Prenumele______________________Data______________
Evaluare sumativă cl a IX-a
Unitatea de învățare,,Industria grea,industria ușoară , sectorul serviciilor,, și ,,Regiunile economico-geografice,,
Varianta II
Nr. Domeniul/Itemi Scor
I. Limbaj geografic
tand Standard:Analiza și explicarea caracteristicilor componentelor naturii și umane ale învelișului L
eogr geografiuc , utilizând limbajul geografic. 0
I.Încercuiește varianta de răspuns corect: 1
1.Rolul principal în transportul de mărfuri din țară îi revine transportului: 2
a) feroviar b)auto c)aerian d)fluvial
2. Activitatea de transportare a mărfurilor străine prin teritoriul unei țări este
a) export b)import c) trafic de mărfuri d) tranzit de mărfuri

Standardul.Cunoașterea și utilizarea noțiunilor geografice L


Scrie în casetă DA sau NU 0
1
2
Nod feroviar este un punct în care se intersectează trei și mai multe linii de cale ferată.

Exportul reprezintă totalitatea mărfurilor aduse în țară de peste hotare ,pentru a fi comercializate
pe piața țării.

II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici grafici ,cartografici.


Strandard: Elaborarea și interpretarea materialelor statistice, grafice și cartografice/ L
1. Calculează distanța în kilometri de la nodul feroviar Ocnița până la nodul feroviar 0
Basarabeasca, utilizând scara hărții. 1
____________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________5p. 3
2.Determină coordonatele geografice ale orașului Cahul 5
______________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________4p. 7
8
9

III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic


Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele procesele , fenomenele naturale și L
umane sub rapor spațial. 0
1.Explică doi factori care determină specializarea Regiunii de Sud a țării noastre în 1
2
creșterea ovinelor.
3
a)_____________________________________________________________________________ 4
____________________________________________________________________________3p. 5
b)_____________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________3p.
2.Descrie rețeaua națională de telefonie mobilă , indicând: L
a)cauza principală care a determinat sporirea considerabilă a numărului de abonați în ultimele 0
1
decenii_____________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________3p. 3
b)două avantaje ale telefoniei mobile. 4
*__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________3p. 6
7
*_____________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________3p. 9
10
c)principalele două companii de telefonie mobilă din țăra noastră..
11
_________________________________ _______________________2p.

IV Atitudine și comportament privind mediul geografic.


Standard:Determinarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice în proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local ,regional și global. 0
1Apreciază importanța transportului feroviar pentru economia națională, indicând : 1
a)rolul transportului feroviar în economie. 2
______________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________2p. 4
b)doi factori de dezvoltare a transportului feroviar ,explicându-i. 5
*__________________________________________________________________________3p. 6
*__________________________________________________________________________3p. 7
c)două linii de cale ferată care traversează teritoriul Republicii Moldova. 8
*___________________________________________________________________________2p 9
*___________________________________________________________________________2p. 10
11
12
Punctaj Nota

Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncte 42-40 39-37 36-32 31-26 25-19 18-13 12-8 7-4 2-3 0-1
Numele prenumele_________________ data__________________

Evaluare sumativă clasa a IX-a


La unitatea de învățare,,Agricultura și industria alimentară,
Varianta I
Nr. Domeniul/itemi Scor
I Limbaj geografic
Standard: Analiza și explicarea caracteeristicior componentelor naturale și umane ale învelișului L
geografic, utilizând limbajul geografic
0
1. Încercuiește varianta corectă de răspuns: 1
1.Principala subramură a agriculturii din țara noastră este : 2
a)Cultura plantelor cerealiere b)Cultura plantelor tehnice 3
c) Legumicultura d) Cultura plantelor furajere

2.Cultura agricolă care necestă o cantitate mai mică de căldură și umezeală:


a) porumbul b) orzul c) grâul d) sfecla de zahăr

3. Grupul de plante etero-oleaginoase este:


a) soia,trandafirul b) secara,mărarul c)levănțica,salvia d)grâul, menta
2.Stabilește corespondența dintre subramurile industriei alimentare din L
coloana A și centrele industriale din coloana B, scriind cifra corespun- 0
zătoare în spațiul din dreptul literelor: 1
Coloana A Coloana B 2
_______A Industria zahărului 1. Rîbnița 3
_______B. Industria vinicolă 2. Mileștii Mici 4
_______C .Industria conservelor 3. Drochia 5
de fructe și legume 4.Orhei 6
5. Florești
6.Călărași
3.Scrie în casetă DA sau NU L
1. Podgoria este un areal specializat în cultura viței de vie. 0
1
2.Materia primă este materia destinată procesării în vederea 2
fabricării unui produs finit. 3

3. Cultura plantelor este principala ramură a agriculturii țării noastre.

II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și cartografici. L


Standard:Sistematizarea și aplicarea în activitatea cotidiană a diferitor surse surse de informare 0
geografică.
1
1.Calculează distanța în kilometri de la orașul Briceni până la orașul 2
Chișinău, utilizând scara hărții.. 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________5p 5
.
III Relațiile cauzale dintre componentele mediului geografic L
0
Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele, procesele, fenomenele naturale și
umane sub aspect social 1
1.Ezplică un factor care determină amplasarea întreprinderilor industriei 2
produselor lactate în țara noastră 3
-_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________3p
.
2. Completează tabelul ,,Consecințe-cauze,, indicând pentru fiecare cauză o consecință.
Cauze Consecințe L
Utilizarea mijloacelor 0
tehnice primitive în 1
agricultură 2
3
Folosirea în cantități 4
limitate a îngrășămintelor 5
minerale și a mijloacelor 6
de protecție a plantelor

IV Atitudine și comportament privind mediul geografic


Standard: Demonstrarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice la proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local , regional și global.
0
1.Apreciază importanța industriei vinicole în economia națională indicînd 1
a)rolul ramurii în economie_________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________1p 4
. 5
b)doi factori principali care determină amplasarea întreprinderilor industriei 6
vinicole 7
-______________________________________________________________ 8
________________________________________________________________ 9
______________________________________________________________3p 10
. 11
-_______________________________________________________________ 12
________________________________________________________________
______________________________________________________________3p
.
c) un factor care a determinat micșorarea suprafețelor viticole în ultimele
decenii.
________________________________________________________________
______________________________________________________________3p
.
d)două propuneri pentru promovarea producției vitivinicole autohtone în toată
lumea
-___________________________________________________________
______________________________________________________________1p
.
-______________________________________________________________
______________________________________________________________1p

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0
Numele prenumele_________________ data__________________
Evaluare sumativă clasa a IX-a
La unitatea de învățare,,Agricultura și industria alimentară,
Varianta II
Nr. Domeniul/itemi Scor
I Limbaj geografic
Standard: Analiza și explicarea caracteeristicior componentelor naturale și umane ale învelișului L
geografic, utilizând limbajul geografic
0
1. Încercuiește varianta corectă de răspuns: 1
1.Principala factor de amplasare a industrie zahărului în țara noastră este : 2
a) Resursele umane b)Materia primă 3
c) Piața de desfacere d) Energia electrică

2.Avicultura se ocupă cu creșterea:


a) găinilor b) viermilor de mătase c)albinelor d) cabalinelor

3. Principalul factor de amplasare a industriei cărnii este:


a) consumatorul b) centre de cercetări științifice
c)căile de transport d) materia primă
2.Stabilește corespondența dintre ramurile agriculturii din coloana A și L
subramurile agriculturii din coloana B, scriind cifra corespunzătoare în 0
spațiul din dreptul literelor: 1
Coloana A Coloana B 2
_______A Cultura plantelor 1. creșterea bovinelor 3
_______B. Creșterea animalelor 2.sericicultura 4
3.pomicultura 5
4.legumicultura 6
5.apicultura
6.viticultura
3.Scrie în casetă DA sau NU L
1. Culturile cerealiere sunt categoria de plante a căror producție 0
necesită prelucrare pentru a obține zahăr, ulei, fibre naturale. 1
2
2.Cultura pomicolă care deține cea mai mare suprafață în țara 3
noastră este piersicul..

3. Creșterea animalelor este principala ramură a agriculturii țării


noastre.

II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și cartografici. L


Standard:Sistematizarea și aplicarea în activitatea cotidiană a diferitor surse surse de informare 0
geografică.
1.Calculează distanța în kilometri de la orașul Cahul până la orașul 1
Chișinău, utilizând scara hărții.. 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________5p 4
. 5

III Relațiile cauzale dintre componentele mediului geografic L


0
Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele, procesele, fenomenele naturale și
umane sub aspect social 1
1.Explică influența unui factor de dezvoltare și repartiție a agriculturii. 2
-_______________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________
______________________________________________________________3p
.
2. Completează tabelul ,,Consecințe-cauze,, indicând pentru fiecare cauză o consecință. L
Cauze Consecințe 0
Realizările contemporane 1
din domeniul selecției 2
plantelor și animalelor 3
sunt aplicate la scară
redusă. 4
Practicarea frecventă a 5
monoculturii 6

IV Atitudine și comportament privind mediul geografic


Standard: Demonstrarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice la proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local , regional și global.
0
1.Apreciază importanța industriei conservelor în economia națională, 1
indicînd 2
a)rolul ramurii în economie_________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________1p 5
. 6
b)doi factori principali care determină amplasarea întreprinderilor industriei 7
conservelor 8
-______________________________________________________________ 9
________________________________________________________________ 10
______________________________________________________________3p 11
. 12
-_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________3p
.
c) un factor care a determinat micșorarea suprafețelor pomicole în ultimele trei
decenii.
________________________________________________________________
______________________________________________________________3p
.
d)două propuneri pentru promovarea producției autohtone a industriei
conservelor.
-___________________________________________________________
______________________________________________________________1p
.
-______________________________________________________________
______________________________________________________________1p

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0
Numele prenumele__________________________________ _______ data_____________
Evaluare sumativă clasa a IX-a
La unitatea de învățare,,Populația și așezările umane,,
Varianta I
Nr Domeniul/itemi Scor
.
I Limbaj geografic
Standard: Analiza și explicarea caracteeristicior componentelor naturale și umane ale învelișului L
geografic, utilizând limbajul geografic. 0
1.Încercuiește varianta corectă de răspuns: 1
1.Indicatorul demografic care reprezintă numărul de persoane născute vii la 1000 de locuitori se 2
numește: 3
a) spor natural b)bilanț natural c)natalitate d)sold al migrației

2.Diferența dintre natalitate și mortalitate reprezintă :


a)bilanț natural b) mortalitate infantilă c)mortalitate d) natalitate

3. În Republica Moldova cea mai mare parte a populației rurale locuiește în categoria de localităi
cu numărul de locuitori:
a)500-1000 b) 1000-3000 c)3000-5000 d)mai mult de 5000
2. Stabilește corespondența dintre zonele naturale din coloana A și caracteristicile lor din L
coloana B, scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor: 0
Coloana A Coloana B 1
____A Cauze 1.Îmbătrânirea demografică 2
2.Modul de viațî nesănătos 3
3.Reducerea efectivului de resurse de muncă 4
4.Reducerea nivelului de trai 5
5.Micșorarea numărului de locuitori 6
____B Consecințe 6.Emigrarea în masă a populației

3.Scrie în casetă DA sau NU L


0
1. Mortalitatea infantilă reprezintă numărul de decese ale copiilor în primul an de 1
viață raportat la 1000 de născuți vii. 2
3
1. 2.Șomer este considerată persoana aptă de muncă, dar neangajată , aflându-se totodată
în căutarea unui loc de muncă.

3.Evoluția numerică a populației este determinată de resursele umane de muncă și de


Structura economică a populației.
II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și cartografici. L
Standard:Sistematizarea și aplicarea în activitatea cotidiană a diferitor surse surse de informare 0
1
geografică. 2
1.Calculează bilanțul natural al populației țării noastre în anul 2014, știind că indicele
natalității era de 10,9 0/00, iar cel al mortalității era de 11,10/00.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________2p.
2.Calculează densitatea medie a populației republicii Moldova în anul 2016, știind că L
numărul de locuitori era de 4milioane55 de mii , iar suprafața tteritoriului era de 0
33846km2._____________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________1p

III Relațiile cauzale dintre componentele mediului geografic L


Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele, procesele, fenomenele naturale și 0
umane sub aspect social 1
1.Explică cauza care determină ponderea mare(circa 30%) a șomerilor tineri (în vârstă de 2
16-25 ani) din numărul total al șomerilor.. 3
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________3p.
L
2. Completează tabelul ,,Consecințe-cauze,, indicând pentru fiecare cauză o consecință. 0
Cauze Consecințe 1
Modul de viață nesănătos 2
3
4
5
3p 6
Natalitate mică 7
8
9

3p
Politica demografică a
statului

3p
IV Atitudine și comportament privind mediul geografic
Standard: Demonstrarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice la proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local , regional și global. 0
Apreciază structura pe grupe de vârstă și pe sexe a populației Republicii Moldova ,în baza 1
piramidei prezentate mai jos indicând 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a(Cauza principală care determină configurația deformată a piramidei
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3p
b) cauza principală care determină îngustarea piramidei la bază_____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________3p
c)cauza principală care determină predominarea femeilor în grupa populației vârstnice

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3p
d)două propuneri pentru îmbunătățirea structurii pe grupe de vârstă.
1____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________2p
2____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________2p

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncte 38-40 35-37 30-34 24-29 18-23 12-17 8-11 4-7 2-3 0-1
Numele prenumele_________________ _____________________ data__________________
Evaluare sumativă clasa a IX-a
La unitatea de învățare,,Populația și așezările umane,,
Varianta II
Nr Domeniul/itemi Scor
.
I Limbaj geografic
Standard: Analiza și explicarea caracteeristicior componentelor naturale și umane ale învelișului L
geografic, utilizând limbajul geografic. 0
1.Încercuiește varianta corectă de răspuns: 1
1.Densitatea medie a populației cu valori mai mari în țara noastră se înregistrează în partea: 2
a) nordică b) centarală c)sudică d)estică 3

2.Deficit natural al populației se înregistrează în cazul când :


a)natalitatea este egală cu mortalitatea
b) natalitatatea este mai mare decât mortalitatea
c)natalitatea este mai mare decât mortalitatea infantilă
d)natalitatea este mai mică decât mortalitatea
3. În structura etnică a populației țării noastre predomină:
a)moldovenii(români) b) rușii c)găgăuzii d)bulgarii
2. Stabilește corespondența dintre zonele naturale din coloana A și caracteristicile lor din L
coloana B, scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor: 0
Coloana A Coloana B 1
______A spațiu de deplasare 1. definitive 2
2.interne 3
______B Durata de deplasare 3.organizate 4
4.internaționale 5
5.temporare 6
______B .Forma de deplasare 6.spontane

3.Scrie în casetă DA sau NU L


0
1.Tranziție demografică este numită trecerea de la un tip de reproducere a populației 1
(tradițional) cu natalitate foarte înaltă ,la un tip modern cu natalitate mică și o creștere lentă , sau 2
descreștere a populației. 3

1. 2.Speranța de viață la naștere este numărul mediu de ani pe care îi poate trăi o
generație avându-se în vedere nivelul mortalității, în etapa respectivă..

3.Limba găgăuză aparține grupei linvistice de limbi slave.


.
II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și cartografici. L
Standard:Sistematizarea și aplicarea în activitatea cotidiană a diferitor surse surse de informare 0
geografică. 1
1.Calculează bilanțul natural al populației țării noastre în anul 2015, știind că indicele 2
natalității era de 10,9 0/00, iar cel al mortalității era de 11,20/00.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________2p.
2.Calculează densitatea medie a populației republicii Moldova în anul 2010, știind că
numărul de locuitori era de 4 milioane 87 de mii , iar suprafața tteritoriului era de 33846 L
km2._____________________________________________________________________ 0
______________________________________________________________________1p 1

III Relațiile cauzale dintre componentele mediului geografic L


Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele, procesele, fenomenele naturale și 0
umane sub aspect social 1
1.Explică o cauză a emigrării în masă a populației țării în ultimele două decenii. 2
_________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________3p.

L
2. Completează tabelul ,,Consecințe-cauze,, indicând pentru fiecare cauză o consecință. 0
Cauze Consecințe 1
Nivelul de trai scăzut 2
3
4
5
3p 6
Mortalitatea infantilă 7
relativ înaltă 8
9

3p
Emigrarea în masă a
populației

3p
IV Atitudine și comportament privind mediul geografic
Standard: Demonstrarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice la proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local , regional și global. 0
Apreciază problema demografică în Republica Moldova,indicând 1
a)Trei cauze care determină problema demografică 2
1___________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________3p 5
2 __________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________ 7
____________________________________________________________________________ 8
__________________________________________________________________________3p 9
3__________________________________________________________________________ 10
___________________________________________________________________________ 11
__________________________________________________________________________3p. 12
b)două propuneri pentru soluționarea acestei probleme. 13
1____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________2p
2____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________2p

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncte 38-40 35-37 30-34 24-29 18-23 12-17 8-11 4-7 2-3 0-1
Numele, prenumele _________________ _____________ data____________
Evaluare sumativă cl a IX-a
Unitatea de învățare,,Teritoriul și resursele naturale,,
Varianta I
Nr. Domeniul/Itemi Scor
I. Limbaj geografic
Stand Standard:Analiza și explicarea caracteristicilor componentelor naturii și umane ale învelișului L
geogr geografiuc , utilizând limbajul geografic. 0
I.Încercuiește varianta de răspuns : 1
1.La categoria de resurse naturale epuizabile se atribuie: 2
a)energia eoliană b)energia solară c)gazele naturale d)apele minerale 3
2. În țara noastră nisipul cuarțos se extrage în localitățile :
a) Otaci, Camenca
b) Vărăncău, Soroca
c) Florești, Otaci
d) Cosăuți ,Egoreni.
3. Resursele de pagiști naturale se atribuie la:
a) Hidrosferă b) Biosferă c) Litosferă d) Atmosferă

2,. Stabilește corespondența dintre categoriile de unități administrative din coloana A și L


localitățile urbane din coloana B, scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul 0
literelor. 1
Coiloana A Coloana B 2
3
_______ A. Orașe 1. Orhei 4. Bălți 4
________B. Municipii 2.Chișinău 5. Comrat 5
3. Tiraspol 6. Rîbnița 6

Standardul.Cunoașterea și utilizarea noțiunilor geografice L


Scrie în casetă DA sau NU 0
1
2
Comuna este o localitate urbană cu importante obiective industriale ,comerciale,culturale,
administrative.

Resursele agroclimatice reprezintă elementele climatice (căldura, lumina solară,


umiditatea aerului)necesare pentru dezvoltarea agriculturii

II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici grafici ,cartografici.


Strandard: Elaborarea și interpretarea materialelor statistice, grafice și cartografice/ L
1. Calculează distanța în kilometri de la orașul Chișinău până la orașul Lipcani, utilizând 0
scara hărții. 1
2
_____________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________ 5

III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic


Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele procesele , fenomenele naturale și L
umane sub rapor spațial.Completează tabelul ,,Cauze-consecințe,, la subiectul ,,Resursele 0
naturale ale Republicii Moldova, indicând câte o consecință pentru fiecare cauză/. 1
2
Cauze Consecințe
3
Potențialul de resurse
4
naturale în țara 5
noastră este redus 6
7
3p 8
Resursele de energie 9
solară
și de energie eoliană
sunt bogate.
3p
Rezervele de resurse
naturale combustibile
sunt foarte mici

3p
IV Atitudine și comportament privind mediul geografic.
Standard:Determinarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice în proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local ,regional și global. 0
1.Evaluiază poziția economico-geografică a Republicii Moldova, indicând : 1
a) noțiunea de poziție economico-geografiucă 2
b)două particularități ale poziției economico-geografice a țării 3
c)două avantaje ale poziției economico-geografice a țării. 4
a)____________________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________________ 6
_ 7
___________________________________________________________________________1p. 8
b)____________________________________________________________________________ 9
_ 10
_____________________________________________________________________________ 11
_ 12
___________________________________________________________________________3p. 13
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3p.
c)-
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3p
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________3p.
Punctaj Nota
Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0

Barem de corectare

Nr Acordarea punctajului
.
1. Câte 1 punc pentru stabilirea răspunsului corect –total 3p.

2. Câte 1 punc pentru stabilirea corectă a corespondenței dintre coloana A și coloana B-


total 6p.
3. Câte 1 punc pentru selectarea răspunsului corect Da ,Nu-total 2.p.

4. Calcularea distanței pe hartă utilizând scara hărții:


-câte 1 punct pentru localizarea corectă a punctelor-total 2p.
Câte 1 punct pentru măsurarea corectă a distanței ,se admite eroare de 2 mm la
măsurarea distanței –total 1p.
-câte 1 punct pentru aplicarea corectă a scării hărții.- total 1p.
-câte 1 punct pentru calcularea corectă a distanței în kilometri.-total 1 p.
5. Câte 1 punct pentru numirea unei consecințe șiu 2 puncte pentru explicarea ei.-total 9
p
6. - 1 punct pentru explicarea noțiunii de poziție economico-geografiucă-total 1p.
-câte 1 punc pentru numirea particularității poziției economico-geografice a țării, și
câte 2 puncte pentru explicarea ei.-total 6p.
-câte 1 punct pentru numirea unui avantaj, câte două puncte pentru expliacația
avantajelor poziției economico-geografice a țării-total 6p.

Total 38 puncte

Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncta 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0
j
aNumele, prenumele _________________ _____________ data____________

Evaluare sumativă cl a IX-a

Unitatea de învățare,,Teritoriul și resursele naturale,, Varianta II

Nr. Domeniul/Itemi Scor


I. Limbaj geografic
tand Standard:Analiza și explicarea caracteristicilor componentelor naturii și umane ale învelișului L
eogr geografiuc , utilizând limbajul geografic. 0
I.Încercuiește varianta de răspuns : 1
1.Resursă naturală inepuizabilă este: 2
a)fauna b)cărbunele c)energia solară d)gazele naturale 3
2. Resursle agroclimatice se atribuie la:
a) Hidrosferă b) Biosferă c) Litosferă d) Atmosferă
3. Zăcăminte de resurse de ape minerale curative sunt în localitățile:
a) Tiraspol, Vatra b) Hîncești, Cimișlia
c) Anenii Noi ,Ialoveni d) Cahul , Camenca
2,. Stabilește corespondența dintre resursele de materiale de construcțiue din coloana A și L
principalele produse finite din coloana B, scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul 0
literelor. 1
Coiloana A Coloana B 2
_______ A. Calcar 1. Piatră de construcție 3
________B. Argilă 2. Material de fațadă și ornamentare 4
________C Nisip 3. Material de fațadă, sculpturi 5
________D Ghips 4.Material lian, sculpturi 6
________E Gresie 5.Beton,pavaj
________F Roci cristaline 6.Țiglă, cărămidă

Standardul.Cunoașterea și utilizarea noțiunilor geografice L


Scrie în casetă DA sau NU 0
1
2
Municipiul este o unitate administrativ-teritorială, care include două sau mai multe sate, unite prin
teritoriu , relații, social-economice și tradiții..

Resursele climatice sunt componentele ,procesele , și fenomenele din atmosferă, care pot fi
utilizate pentru satisfacerea unor necesități ale societății.
II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici grafici ,cartografici.
Strandard: Elaborarea și interpretarea materialelor statistice, grafice și cartografice/ L
1. Calculează distanța în kilometri de la orașul Rezina până la orașul Cahul , utilizând scara 0
hărții. 1
2
_____________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________ 5
III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic
Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele procesele , fenomenele naturale și L
umane sub rapor spațial.Completează tabelul ,,Cauze-consecințe,, la subiectul ,,Resursele 0
naturale ale Republicii Moldova, indicând câte o consecință pentru fiecare cauză/. 1
2
Cauze Consecințe
3
Repartiția resurselor
4
naturale este neuni- 5
formă. 6
7
3p. 8
Resursele de substanțe 9
minerale utile sunt
epuizabile și
irenovabile.
3p
Resursele de sol sunt
foarte bogate

3p
IV Atitudine și comportament privind mediul geografic.
Standard:Determinarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor L
geografice în proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local ,regional și global. 0
1.Apreciază organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, indicând : 1
a) noțiunea de raion 2
b)două particularități ale organizării teritoriului țării pe două niveluri administrative 3
c)două dezavantaje ale organizării administrativ-teritoriale actuale a țării. 4
a)____________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
____________________________________________________________________________1p. 7
b)_____________________________________________________________________________ 8
______________________________________________________________________________ 9
____________________________________________________________________________3p. 10
_____________________________________________________________________________ 11
_____________________________________________________________________________ 12
___________________________________________________________________________3p. 13
c)-____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3p
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3p.

Punctaj Nota
Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncta 38-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-9 8-6 5-3 2-0
j

Nume prenume _______________________________________ Data___________________


Evaluare inițială la Geografie , cl a IX-a

Nr. Domeniul/Itemi Scor


I. Limbaj geografic
Stand Standard:Analiza și explicarea caracteristicilor componentelor naturii și umane ale învelișului geografic L
geogr , utilizând limbajul geografic. 0
I.Încercuiește varianta de răspuns : 1
1.Râul Sărata este afluent al râului: 2
a)Bâc b)Prut c0Nistru d Răut 3
2. Factorii principali care determină formarea hârtoapelor sunt: 4
a)interacțiunea alunecărilor de terten și a eroziunii. 5
b)mișcările lente de ridicare a scoarței terestre
c) fracturarea scoarței terestre
d) nișcările lente de coborâre a scoarței terestre.
3. Lacul de acumulare Ghidighici se află pe râul:
a) Prut b) Răut c) Nistru d) Bâc
4. Arie naturală protejată cu statut de rezervație peizagistică de stat este:
a) Râpa lui Bechir b) Pădurea Domnească c) sSuta de Movile d) Vâlceaua ,,Colgotov,,
5. Râul Bâc este situat între râurile :
a)( Răut,Botna b) Ichel, Botna c) Cogâlnic, Ialpug d) Răut, Căinar
2,. Stabilește corespondența dintre tipurile de lacuri din coloana A și lacurile din coloana B, L
scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor. 0
1
Coiloana A Coloana B
2
_______A. Lacuri naturale 1. Beleu 4. Roșu(Crasnoe) 3
________B. Lacuri artificiale 2. Dubăsari 5. Congaz 4
3. Dracele 6. Costești-Stânca. 5
6
Standardul.Cunoașterea și utilizarea noțiunilor geografice L
Scrie în casetă DA sau NU 0
1
2
Poziția fizico-geografică a unui teritoriu reprezintă localizarea acestuia în raport cu coordonatele
geografice, cu anumite unități geografice(oceane, mări, munți, râuri, zone climatice, zone naturale)

Zona naturală este o fâșie a suprafeței terestre cu caracteristici ale componentelor naturii relativ
omogene , determinate de trăsăturile geologice și ale reliefului.
II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici grafici ,cartografici.
Strandard: Elaborarea și interpretarea materialelor statistice, grafice și cartografice/ L
1.Determină coordonatele geografice ale izvorului râului Ichel, aplicând rețeaua de grade a 0
1
hărții.______________________________________________________________________4.p
2
2. Calculează întinderea R.Moldova în grade și în kilometri , de la nord la sud , pe 3
meridianul 28o001 long.est . utilizând rețeaua de grade a hărții. 5
a)determină latitudinea geografică a punctului de nord.____________________________ 6
și a punctului de sud _________________________________________________________4 p. 7
b) Calculează întinderea în grade_______________________________________________1 p. 8
6
c) Calculkează întinderea în kilometri___________________________________________1p. 10
III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic
Standard:Argumentarea relațiilor cauzale dintre componentele procesele , fenomenele naturale și umane L
sub rapor spațial. 0
1. Explică o cauză care determină diferența dntre temperaturile medii anuale ale aerului 1
din partea nordică și din partea sudică a țării noastre. 2
_________________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________________
IV Atitudine și comportament privind mediul geografic.
Standard:Determinarea și analiza problemelor mediului geografic și aplicarea cunoștințelor geografice L
în proiectarea măsurilor de soluționare la nivel local ,regional și global. 0
1.Dedu ,prin exemple două particularități ale poziției fizico-geografice a R.Moldova. 1
a)________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________________ 3p. 4
b)________________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________________3p.

Punctaj Nota

Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 32-30 29-27 26-23 22-19 18-15 14-10 9-7 6-4 3-2 1-0
Barem de corectare

Nr. Acordarea punctajului


1. Câte 1 punc pentru stabilirea răspunsului corect –total 5p.

2. Câte 1 punc pentru stabilirea corectă a corespondenței dintre coloana A și coloana B-total 6p.

3. Câte 1 punc pentru selectarea răspunsului corect Da ,Nutotal 2.p.

4. Determinarea coortdonatelor geografice


Câtre 1 punct pentru determinarea longitudinii/latitudinii geografice. –total 2 p
Cxâte 1 punct pentru determinarea emisferi corecte.-total 2 p.
Câte 1 punc pentru determinarea longitudinii/latitudinii geografice –total 2 p
Câte 1punc pentru determinarea corectă a emisferei –total 2 p.
Câte 1 punvc pentru calcularea distanței corecte.-total 2 p.
5. Câte 1 punc pentru numirea unei cauze și 2 puncte pentru explicarea cauzei. –total 3p.

6. Câte 1 punc pentru numirea unei consecințe șiu 2 puncte pentru explicarea ei.-total 6 p.

Total 32 puncte

Convertirea punctelor în note

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 32-30 29-27 26-23 22-19 18-15 14-10 9-7 6-4 3-2 1-0

S-ar putea să vă placă și