Sunteți pe pagina 1din 20

76.

Notiunea,scopul si obiectul executarii silite


Obligatia stabilita prin hot unei instante sau printr-un alt titlu de aduce la indeplinire de
bunavoie.Daca debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa,aceasta se aduce la indeplinire prin
executare silita.

Executarea silita(urmarire silita) este procedura prin care creditorul,in calitatea sa de titular al
dreptului recunoscut printr-un titlu executoriu,il constrange,cu ajutorul organelor de stat
competente,pe debitorul sau sa isi execute in mod silit obligatiile care rezulta din titlul executor.

Scopul si obiectul executarii silite il reprezinte indeplinirea obligatiilor prevazute in titlu.


Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege,simultan sau
succesiv.Executarea se realizeaza pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlu,inclusiv
achitarea dobanzilor,penalitatilor sau a altor sume ,precum si a cheltuielilor de executare.

Exista o categorie de obligatii de a face,a caror executare poate fi realizata fara interventia
executorului,doar cu o simpla cerere a persoanei indreptatite,facuta in temeiul unui titlu exe:

 Inscrierea sau radierea unui drept,act sau fapt dintr-un registru public
 Emiterea unei autorizatii
 Eliberarea unui certificat sau predarea unui inscris

Executarea poate fi pornita impotriva oricarei persoane fizice sau juridice,de drept public sau
privat,cu exceptia celora care beneficiaza de imunitate de executare.

Modalitatile de executare cuprind mai multe variante:

 Urmarirea bunurilor mobile/imobile ale debitorului sau apartinand tertilor tinuti sa


raspunda pentru obligatiile debitorului
 Predarea catre creditor a bunurilor prevazute in titlul executoriu,ce sunt detinute fara
drept de debitor

Obiectul executarii silite il poate constitui una sau mai multe din urm bunuri si prestatii:

 Plata unei sume de bani


 Predarea unui bun ori a folosintei acestuia
 Desfiintarea unei constructii,plantatii sau a altei lucrari
 Incredintarea minorului,stabilirea locuintei si vizitarea acestuia
 Luare unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu

Statul este obligat sa asigure,prin agentii sau,executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor si
a altor titluri,iar in caz de refuz,cei vatamati au dreptul la repararea integradala a prejudiciuliu.

1
Executorul judecatoresc este competent in executarea oricarui titlu executoriu,cu exceptia celor
care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolitat sau bugetul Uniunii Europene sau
bugetul Comunitatii Europene a Energiei Atomice.

Daca socoteste necesar,executorul ii va cere debitorului lamuriri in scris in legatura cu veniturile


si bunurile sale,inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote parti sau in devalmasie,asupra
carora se poate efectua executarea,cu aratarea locului unde se afla acestea,precum si opentru a-l
determina sa execute de bunavoie obligatia sa,aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul
continuarii executarii silite.

77.Titlul executoriu.In categoria titlurilor executorii se incadreaza:


 Hotararile executorii
 Hotararile cu executare provizorie
 Hotararile definitive
 Orice alte hotarari sau inscrisuri care pot fi puse in executare

In categoria hotararilor judecatoresti executorii se incadreaza urmatoarele:

 Hotararile date in apel


 Hotararile date in prima instanta,fara drept de apel,ori cele in legatura cu care partile au
convenit sa exercite direct recursul,sarind peste apel

Sunt de asemenea titluri executorii si pot fi puse in executare silita:

 Incheierile si procesele verbale intocmite de executor


 Inscrisurile autentice
 Titlurile executorii notariale(actul autentificat de notarul public care constata o creanta
certa,lichita si exigibila constituie titlu executoriu)
 Titlurile de credit sau alte inscrisuri(cambia,biletul la ordin si cecul)
 Inscrisurile sub semnatura privata sunt titluri executorii doar daca sunt in registrele public

Legiuitorul considera ca sunt hotarari definitive:

 Hot care nu sunt supuse apelului si nici recursului


 Hot date in prima instanta,fara drept de apel,neatacate cu recurs
 Hot date in prima instanta,care nu au fost atacate cu apel
 Hot date in apel,fara drept de recurs,precum si cele neatacate cu recurs
 Hot date in recurs,chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii
 Orice alte hotarari care nu mai pot fi atacate cu recurs
 Aceste hotarari devin definitive de la data expirarii termenului de exercitare a apelului
sau a recursului sau,de la data pronuntarii

2
78.Participantii la executarea silita:

 Partile
 Tertii garanti
 Creditorii intervenienti
 Instanta de executare
 Executorul judecatoresc
 Ministerul Public
 Agentii fortei publice
 Martorii asistenti,expertii,interpretii si alti participanti

Partile:creditorul si debitorul,care au diferite drepturi si obligatii.DREPTURI:


 Au dreptul sa asiste personal sau prin reprezentant la efectuarea actelor de executare
 Sa ia cunostinta de actele dosarului de executare si sa obtina adeverinte si copii de pe
aceste acte,certificate de executor
 Atunci cand se considera vatamati,pot contesta actele de executare si executarea insasi

OBLIGATII:

 Creditorul este obligat sa acorde executorului,la cererea acestuia,sprigin efectiv pentru


aducerea la indeplinire a executarii,punandu-i la dispozitie mijloacele necesare
 Debitorul este obligat sa declare,la cererea executorului,toate bunurile sale,mobile sau
imobile,inclusiv cele aflate in proprietate comuna/devalmasie,precum si toate venituri
 Debitorul ale carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la cunostinta
executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului anterior si identitatea
organului de executare care l-a aplicat,predand executorului oc opie a PV de sechestru

Tertii:garanti,fideiusori,alti terti,alti creditori


Cand exista terti garanti,creditorul poate urmari concomitent sau separat si bunurile tertilor care
au garantat plata datoriilor debitorului,creditorul avand in drept de optiune in a urmari si bunurile
tertilor.

Cand se urmareste numai tertul fideiusor ori garant ipotecar,toate actele de executare vor fi
comunicate in acelasi timp si debitorului principal,care va fi introdus din oficiu in executare.

3
Creditorii debitorului pot sa intervina in procedura de executare silita aflata in curs pana la data
fixarii de catre executor a termenului pentru valorificarea bunurilor urmaribile,iar dupa
depunerea sau consemnarea sumelor realizate din urmarire,poate participa la distribuirea lor.

Tertii au obligatia de a furniza informatii la cererea executorului legate de intinderea obligatiilor


fata de debitorul urmarit,sechestre anterioare,cesiuni de creanta,subrogatii,preluari de datorie,etc.

Institutiile publice,institutiile de credit si orice alte pers fizice sau juridice sunt obligate sa
comunice documentele ,datele si informatiile cerute de executor,inclusiv CNP-ul persoanelor.

Executorul este obligat sa asigure secretul informatiilor primite.Are acces liber la cartea funciara
si registrul comertului.

79.Instanta de executare.COMPETENTA MATERIALA:JUDECATORIA


COMPETENTA TERITORIALA:judecatoria din circumscriptia domiciliului/sediului
debitorului la data sesizarii organului de executare.Daca acesta nu e in tara,atunci cel al
creditorului,si daca nici acesta nu e in tara,atunci la judecatoria din circumscriptia sediului
executorului judecatoresc sesizat.

Competenta instantei de executare in aceasta etapa consta in urm atributii:

 Solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite


 Solutioneaza contestatiile la executare
 Solutioneaza orice alte incidente aparute in cursul executarii silite
 Conexarea cererilor de executare:Cand privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe
executari de executori diferiti,instanta de executare din circumscriptia care a inceput
prima executare,la cererea persoanei interesate,le va conexa,dispunand sa se faca o
singura executare de executorul care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat,iar
daca executarile sunt in acelasi stafiu,de cantre executorul care a inceput executarea.
Dupa conexare,executarea va continua de la actul de executare cel mai inaintat.

Instanta de executare se pronunta prin INCHEIERE EXECUTORIE,care poate fi atacata numai


cu APEL,intr-un termen de 10 ZILE DE LA COMUNICARE.

80.Executorul judecatoresc-principalul organ de executare


Competenta teritoriala si materiala difera in functie de bunurile care urmeaza sa fie executate:

 In cazul urmaririi silite a bunurilor imobile,a fructelor prinse de radacini si al executarii


silite direct imobiliare,executorul din circumscriptia curtii de apel unde e IMOBILUL
 In cazul bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare,executorul din
circumscriptia curtii de apel unde se afla SEDIUL DEBITORULUI sau unde sa afla
BUNURILE
4
 In cazul executarii silite a obligatilor de a face si de a nu face,din circumscriptia curtii de
apel unde URMEAZA SA SE FACA EXECUTAREA
 Nerespectarea dispozitiilor referitoare la competenta atrage nulitatea actelor efectuate

Executorul are competenta de a dispune conexarea mai multor executari aflate pe rolul sau,cu
inceiere data cu citarea partilor.

In cazul in care executorul initial invistit de creditor constanta ca nu sunt bunuri si venituri
urmaribile in raza competentei sale teritoriale,creditorul poate cere instantei de executare
continuarea executarii printr-un alt executor.

Recuzarea si inlocuirea executorilor.


Cauza de incompatibilitate,care se refera la existenta unor imprejurari care fac justificata temerea
ca el,sotul,descendentii,ascendentii,afinii lor,au un interes in legatura cu pricina care se
executa.Executorul poate sa se abtina daca se afla in vreunul din cazurile de incombatibilitate,sau
poate fi recuzat de oricare dintre parti.

Cererea de recuzare nu suspenda de drept executarea.Instanta de executare poate dispune


suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuzare,prin incheiere care nu este supusa
niciunei cai de atac.Pentru a se dispune suspendarea,cel care o solicita trebuie sa dea o cautiune
de 1.000 lei.Daca valoare creantei este sub 1000 lei,cautiunea va fi de 10%.

La cererea creditorului,instanta de executare poate dispune,pentru motive temeinice,inlocuirea


executorului judecatoresc cu un alt executor,indicat de catre creditor si continuarea executarii de
catre noul executor.

81.Actele executorului.
 Incheieri
 Procese verbale
 Alte acte de procedura

Incheierile se dau fara citarea partilor,se comunica acestora,sunt executorii de drept si pot fi
atacate numai cu contestatie la executare

Ministerul public sprijina executarea hotararilor judecatoresti a si a altor titluri


executorii.Procurorul poate sa ceara punerea in executare a hotararilor jud si a altor titluri emise
in favoarea minorilor,ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor.

Alti participanti la executarea silita:Agentii fortei publice,martorii asistenti.

5
Agentii fortei publice,prin organele de politie sau jandarmerie,sunt obligati sa sprijine
indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita,fara a conditiona indeplinirea
acestei obligatii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestatii.Executorul
se va adresa autoritatii competente pentru a asigura concursul fortei publice.Acestia nu pot refuza
sa sprijine executare sub motiv ca esti impedimente la executare,singurul raspunzator pentru
nesocotirea acestora fiind executorul.

In anumite cazuri,prezenta martorilor asistenti este obligatorie:

 La patrunderea intr-o locuinta,depozit sau alte incaperi,in vederea sechestrarii si ridicarii


bunurilor debitorului
 In alte cazuri,apreciate de executor sau la cererea partilor

Pot sa fie martori asistenti doar persoanele cu capacitate deplina de exercitiu care nu sunt
interesate de savarsirea actelor de executare si care nu se afla cu participantii la procedura de
executare in legatura de rudenie pana la gradul IV sau afinitate pana la gradul II.Numarul
martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin 2

Martorii asistenti au urmatoarele drepturi:

 Indreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care este invitat


 Sa faca observatii in legatura cu indeplinirea actelor de executare-vor fi consemnate de
executor in PV
 Rambursarea cheltuielilor de transport,cazare si masa

82.Cererea de executare silita se depune de catre creditor,personal sau prin


reprezentant,la biroul executorului competent ori se transmite acestuia prin posta,curier,telefax
,posta electronica.Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poate face de
catre executor fie personal,fie prin intermediul agentului sau procedural.

Cererea de executare va cuprinde mentiunile oricarei cere de chemare in judecata,plus:

 Numele,prenumele,domiciliul sau denumirea si sediul debitorului


 Bunul sau felul prestatiei datorate
 Modalitatile de executare solicitate de creditor
 Se vor atasa titlul executoriu si dovada achitarii taxelor de timbru

De indata ce primeste cererea de executare,executorul va dispune inregistrarea acesteia si


deschiderea dosarului de executare sau,va refuza motivat deschiderea procedurii de executari.
Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa,lichida si exigibila.
Creantele cu termen si cele conditionate nu pot fi puse in executare,insa ele pot participa la
distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a bunurilor apartinand debitorului

6
Incuviintarea executarii silite.
Executorul va solicita instantei de executare incuviintarea executarii silite in 3 zile de la
inregistrarea cererii.Executorul va inainta instantei de executare: cererea creditorului,titlul
executoriu,incheierea de inregistrare a cererii de executare si de deschidere a dosarului de
executare si dovada achitarii taxei de timbru.Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza
in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, in camera de consiliu,fara
citarea partilor.Motivarea incheierii in cel mult 7 zile de la pronuntare.Incheierea ca cuprinde:

 Aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea


 Suma,atunci cand e determinata sau determinabila
 Modalitatea concreta de executare silita,atunci cand s-a incuviintat urmarirea silita a
bunurilor debitorului

Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului sa recurga simultan


sau succesiv la toate modalitatile de executare prevazute de lege,in vederea realizarii
drepturilor sale,inclusib a cheltuielilor de executare.

Instanta poate si sa pronunte solutia respingerii cererii,in urmatoarele situatii:

 Cererea de executare este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat
 Hotararea sau inscrisul nu constituie titlu executoriu
 Inscrisul,altul decat o hot jud,nu intruneste conditiile de forma
 Creanta nu este certa,lichida si exigibila
 Debitorul se bucura de imunitate de executare
 Titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita

Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii nu este supusa niciunei
cai de atac,putand fi insa cenzurata prin contestatia la executare.Incheierea prin care se respinge
cererea de executare poate fi atacata cu apel de creditor,in 15 zile de la comunicare.

83.Efectuarea actelor de executare.Trecerea la executarea silita.


Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 06:00 si nici dupa ora 20.00,si nici in
zilele nelucratoare.Prin exceptie,executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi,dar nu mai
tarziu de ora 22:00,iar in zilele urmatoare,nu inainte de ora 06:00 si nici dupa 20:00.

Actele de executare nu pot fi efectuate decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau,in
lipsa acesteia,in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat executarea.

7
Cand prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plata,executarea nu se poate face inainte de
implinirea acelui termen.Debitorul pierde beneficiul termenului stabilit in favoarea sa si va fi
decazut daca savarseste anumite fapte sau ajunge in situatii in care se poate sa presupuna
obiectiv ca nu va mai avea posibilitatea sa se achite de propria datorie.Decaderea este dispusa de
instanta de executare,la cererea creditorului,in urmatoarele situatii:

 Debitorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor


 Debitorul risipeste averea sa
 Debitorul este in stare de insolvabilitate indobste cunoscuta sau,daca prin fapta
sa,savarsita cu intentie sau dintr-o culva grava,a micsorat farantiile date creditorului sau
nu le-a dat pe cele promise
 Alti creditori fac executari asupra averii lui

Instanta de executare solutioneaza cauza de urgenta,in camera de consiliu,cu citarea partilor in


termen scurt.Sanctiunea decaderii din termen nu se aplica daca debitor este statul sau o unitate
administrativ-teritoriala.

Atunci cand titlul executoriu cuprinde o obligatie alternativa,fara sa se arate termenul de


alegere,debitorul are dr de a alege care va fi obligatia pe care o va executa.Executorul il va
notifica sa isi exercite acest drept in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de
incuviintare a executarii,sub sanctiunea decaderii.Dupa exipirarea termenului,dr de alegere trece
asupra creditorului.

84.Identificarea bunurilor urmaribile.Executorul poate intra in incaperile ce


reprezinta domiciliul,resedinta sau sediul unei persoane,precum si in orice alte locuri,cu
consimtamantul acesteia,iar in caz de refuz,cu concursul fortei publice.

Daca executarea priveste alte titluri executorii decat hotararile jud,la cererea creditorului sau a
executorului,depusa odata cu cererea de incuviintare a executarii,instanta va autoriza intrarea in
domiciliul,resedinta sau sediul unei persoane,precum si in orice alte locuri.

Executorul are dreptul sa identifice bunurile urmaribile ale debitorului.La locul unde ele se
gasesc,executorul are dreptul sa indeplineasca asupra lor acte de executare,in prezenta
debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care
se afla in acel loc.In lipsa lor,actele de executare se fac in prezenta unui agent al fortei publice
sau a 2 martori asistenti.

Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la domiciliul sau desiul altei
persoane decat debitorul se pot face,in lipsa acordului persoanei respective,numai cu autorizarea
prealabila a instantei de executare,care va autoriza intrarea in locurile unde se gasesc bunurile

Pentru toate actele de executare efectuate de executor,trebuie intocmite PV,care vor cuprinde:

8
 Denumirea si sediul organului de executare
 Numele si calitatea celui care incheie procesul verbal
 Data intocmirii PV si numarul dosarului de executare
 Titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare
 Numele,domiciliul sau denumirea si sediul debitorului si creditorului
 Locul,data si ora efectuarii actului de executare
 Masurile luat de executor sic onstatarile acestuia
 Semnatura si stampila executorului
 Toate acestea sunt prevazute sub conditia nulitatii

La cererea executorului,organele de politie si jandarmerie sunt obligati sa asigure indeplinirea


efectiva a activitatii de executare silita,inclusiv prin indepartarea,de la locul executarii,a
debitorului sau a oricarei alte persoane.

85.Interventia altor creditori la executarea silita.Orice creditor poate interveni in


executarea pornita de un alt creditor,dar numai in anumite conditii si limite.Astfel,pot interveni:

 Creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului


 Creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia
 Creditorii care au un drept real de garantie sau un drept de preferinta asupra bunului
urmarit
 Creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscrisuri cu data certa
ori din registre

Cererea se depune la executor impreuna cu copii cretificate de pe documentele justificative,


precum si de pe PV de constatare a aplicarii masurii asiguratorii,daca este cazul.

Odata cu inregistrarea cererii de interventie,executorul ca comunica o copie de pe cerere si de pe


documentele justificative creditorului urmaritor,iar dupa solutionarea cererii de interventie,si o
copie de pe incheierea de incuviintare a acesteia.Daca cererea de interventie a fost incuviintata,
executorul il va instiinta si pe debitor.

Creditorul urmaritor are recunoscute urmatoarele drepturi:

 Are dr de a le indica creditorilor chriografari care eu intervenit in cursul urmaririi silite si


ale caror creante au fost recunoscute de debitor,existenta si altor bunuri ale debitorului,
care pot fi urmarite in mod util
 Dreptul de a-i invita pe creditorii chirografari sa ceara extinderea urmaririi si asupra
acestor bunuri,daca au titlu executoriu
 Creditorii urmaritori nu se pot opune cererilor de interventie facute de alti creditori,in
afara de cazul in care ei fac dovada ca acestia au actionat in frauda drepturilor lor

9
TERMENUL DE INTERVENTIE:interventia poate fi facuta pana la termenul stabilit de catre
executor pt valorificarea bunurilor mobile sau imobile urmarite.Daca creditorii nu respecta acest
termen,sanctiunea consta in distriburirea partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor
creditorilor urmaritori.

Prin exceptie,unele categorii de creditori au dr sa participe la distribuire dupa rangul conferit de


dreptul lor de preferinta,chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa exiprarea
termenului,daca si-au depus titlurile de creanta in termen de 10 zile,in vederea intocmirii
proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire.

Dupa inregistrarea cererii,executorul o va inainta instantei de executare competente,impreuna cu


toate documentele justificativa.Pana la solutionarea cererii,instanta poate suspenda eliberarea sau
distribuirea de sume obtinute din valorificarea bunurilor debitorului,in schimbul platii unei
cautiuni din partea creditorului intervenient.

Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu,instanta va convoca


in camera de consiliu,de urgenta,debitorul si creditorii care nu au titlu executoriu,pt
recunoasterea de catre debitor a creantelor.Debitorul trebuie sa declare daca intelege sa
recunoasca creantele pentru care a avut loc interventia.Daca debitorul contesta creantele
reclamate,creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite
instantei,cu plata unei cautiuni,ca executorul sa puna deoparte sumele reclamate,daca fac dovada
ca au introdus actiune in scopul obtinerii titlului executoriu.

Efectele interventiei:

 Creditorii intervenienti si cei ale caror creante au fost recunoscute de catre debitor,pot sa
participe la distribuirea sumei rezultate din urmarire
 Daca au titluri executorii,sa participe la urmarirea bunurilor debitorului
 Sa solicite efectuarea unoe acte de executare silita,daca este cazul
 Creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate de debitor si care au cerut
executorului ca sumele reclamate sa fie puse deoparte pot participa numai la distribuirea
acestor sume,consemnate ca urmare a introducerii actiunii in justitie,pana la solutionarea
litigiului printr-o hotarare definitiva

86.Contestatia la executare.Obiectul contestatiei la executare.


COMPETENTA MATERIALA:Judecatoria

COMPETENTA TERITORIALA:judecatoria din circumscriptia curtii de apel unde este


domiciliul/sediul debitorul.Daca e in strainatate,atunci al creditorului.Daca ambele sunt in
strainatate,atunci de la sediul executorului judecatoresc sesizat.

Instanta competenta sa solutioneze contestatia la executare este,dupa caz:

10
 Instanta de executare ca regula
 Daca contestatia prvieste lamurirea intelesului,intinderii sau aplicarii titlului
executoriu,instanta care a pronuntat hotararea ce se executa
 Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de
jurisfictie,competenta de solutionare apartine instantei de executare

Contestatie la executare PROPRIU ZISA si Contestatie LA TITLU-,in cazul in care se solicita


lamuriri cu privire la intelesul,intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

Contestatia la executare PROPRIU ZISA poate avea ca obiect:

 Executarea silita,incheierile date de executor sau orice act de executare


 Refuzul executorului de a efectua o executare silita sau de a indeplini un act de executare

Se poate face contestatie la executare,dupa inceperea executarii de catre cei interesati sau
vatamati,cand acestia cer anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a
executarii silite,daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale.

Impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie,care poate fi hotarata,la


carerea partii interesate,si in cadrul judecarii contestatiei la executare.Subiectele contestatiei la
executare sunt cei interesati sau vatamati prin executare.

Daca a mai fost pronuntata o hotarare intr-o contestatie la executare,aceasta se bucura de


autoritate de lucru judecat,motiv pt care nu se poate face o noua contestateie de catre aceeasi
parte pentru motive care au existat la data primei contestatii.Contestatorul isi poate insa modifica
insa cererea initiala adaugand noi motive de contestatie.

87.Termenele de introducere a contestatiei.


Termenul de introducere a contestatiei la executarea PROPRIU ZISA se face in 15 zile de ladata:

 Cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta


 Impotriva incheierilor executorului judecatoresc,in cazurile in care acestea nu sunt
defintive,se poate face in termen de 15 zile de la comunicare
 Cand debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a
executarii sau somatia sau de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare

Contestatia LA TITLU,privind lamurirea intelesului,aplicarii sau intinderii titlului executoriu se


poate face in termenul general de 3 ani.

Procedura de judecata.

11
Partea interesata,debitorul sau si un tert,poate solicita pana la solutionarea contestatiei la
executare,numai pentru motive temeinice,instantei competente suspendarea executarii,cu
conditia platii unei cautiuni,calculata la valoare obiectului contestatiei.

Cazuri in care cautiunea nu este necesara,iar suspendarea executarii este obligatorie:

 Hotararea sau inscrisul nu sunt executorii


 Inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare data in prima instanta
 Debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amanare sau
beneficiaza de un termen de plata.

Daca bunurile urmarite sunt supuse pieririi,degradarii,alterarii sau deprecierii,nu se dispune


suspendarea executarii,ci se va suspenda numai distribuirea pretului obtinut din valorificarea
acestor bunuri.

Instanta sesizata cu cererea de suspendare se pronunta prin incheiere,chiar si inaintea termenului


fixat pentru judecarea contestatiei.Instanta poate dispune,prin incheiere si fara citarea partilor si
masura suspendarii provizorii a executarii pana la solutionearea cererii de suspendare.

Daca admite contestatia la executare,instanta poate pronunta urmatoarele solutii:

 Va indrepta sau va anula actul de executare contestat


 Va dispune anularea sau incetarea executarii insesi
 Va anula sau lamuri titlul executoriu
 Va hotari asupra impartelii bunurilor proprietate comuna

Daca contestatia este admisa,executorul este obligat sa se conformeze masurilor date de instanta.
Atunci cand contestatia a fost respinsa,suma reprezentand cautiunea depusa ramane
indisponibilizata,urmand a servi la acoperirea creantelor cu titlu de despagubiri pentru pagubele
cauzate prin intarzierea executarii si eventual la plata unei amenzi judiciare,cand contestatia a
fost formulata cu rea credinta.

Urmarirea mobiliara.Bunurile mobile care nu se pot urmari:


 Bunurile de uz casnic/personal indispensabile traiului debitorului si familiei sale si
obiectele de cult,daca nu sunt mai multe ce acelasi fel
 Obiectele indispensabile persoanelor cu handicap sau cele destinate ingrijirii bolnavilor
 Alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni
 Combustibilul necesar debitorului ssi familiei sale socotit pe 3 luni de iarna
 Scrisorile,fotografiile si tablourile personale sau de familie
 Bunurile declarate neurmaribile
 Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debiorului(exceptie,pot fi urmarite
de creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu exercitarea profesiei)

12
Salariile si alte venituri periodice pot fi urmarite:

 Pana la jumatate din venitul lunar net,pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de
intretinere sau alocatie pentru copii
 Pana la o treime din venitul lunar net,pentru orice alte datorii
 Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume,urmarirea nu poate depasi jumatate
din venitul net lunar al debitorului

In categoria bunurilor care nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorie,se incadreaza: alocatiile
de stat si indemnizatiile pentru copii,ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav,ajutoarele de
maternitate si in caz de deces,bursele de studii acordate de stat,diurnele,etc.

Procedura urmarii mobiliare.Sechestrarea bunurilor mobile urmaribile:


Creditoul va putea urmari bunurile mobile ale debitorului,aflate la acesta sau la alte persoane.
Creditorul poate indica bunurile mobile asupra carora doreste sa se faca executarea.Daca
executorul apreciaza ca prin aceste bunuri nu se realizeaza creanta,va urmari si alte bunuri.

Executarea bunurilor mobile incepe cu O SOMATIE trimisa debitorului.Daca in termen de O ZI


de la comunicare,debitorul nu plateste suma datorata,executorul va proceda la sechestrarea
bunurilor mobile urmaribile ale debitorului,in vederea valorificarii lor.

Prin exceptie,sechestrarea bunurilor urmaribile se poate cere odata cu comunicarea somatiei catre
debitor,daca exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire.

Bunurile mobile aflate in locul care constituie domiciliul/resedinta/sediul/punctul de lucru al


debitorului se prezuma ca ii apartin acestuia.

Pentru bunurile sechestrate anterior nu este necesara o noua sechestrare,executorul fiind obligat
sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost
substituite sau degradate.

Sechestrul se va putea aplica si asupra bunurilor debitorului detinute de un tert.Conduita tertului


poate fi diferita in aceste cazuri:

 Daca tertul recunoaste ca bunurile apartin debitorului,este obligat sa declare daca le


detine in temeiul vreunui titlu si sa inmaneze executorului o copie de a acestuia
 Sechestrarea nu se va aplica asupra bunurilor daca tertul nu recunoaste ca bunurile
apartin debitorului urmarit

13
 Daca tertul nu recunoaste ca ele apartin debitorului,dar creditorul face dovada ca bunurile
sunt ale debitorului,instanta de executare va putea sa il autorizeze pe executor sa continue

Tertul care are un drept de folosinta asupra bunului sechestrat poate sa ceara instantei de
executare sa fie autorizat sa foloseasca in continuare bunul,daca exista o asigurare facultativa
contra daunelor pentru acesta.Acordul creditorului suplineste autorizatia instantei de executare.

Poblicitatea si opozabilitatea aplicarii sechestrului se realizeaza prin inscrierea in registrul


comertului,Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si in registrul succesoral tinut de
Camera Notarilor Publici.Pot fi sechestrate si bunuri care au fost anterior sechestrate.

89.Poprirea.Cererea de poprire: se va inainta de catre creditor executorului,al carui


birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul.

Obiectul popririi este reprezentat de:

 Sumele de bani,titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate
debitorului sau detinute in numele sau de un tert,sau pe care aceasta i le va datora
 Pot fi poprite si bunurile mobile corporale ale debitorului detinute de un tert in numele
sau,afara numai daca tertul nu recunoaste ca bunurile apartin debitorului urmarit.Daca
tertul recunoaste ca bunurile apartin debitorului,este obligat sa declarare ca le detine in
temeiul vreunui titlu si sa inmaneze executorului o copie a acestuia.
 Se va putea popri si creanta cu termen ori sub conditie,dar doar dupa ajungerea la termen
sau indeplinirea conditiei
 In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare,pot face obiectul popririi atat
soldul creditor,cat si incasarile viitoare

Pot fi urmarite pana la jumatate din venitul lunar net,pentru sumele datorate cu titlu de obligatie
de intretinere sau alocatie pentru copii,precum si pana la o treime din venitul lunar net,pentru
orice alte datorii,

Venituri care nu sunt supuse popririi:

 Sumele care sunt destinate cu afectatiuni speciale si asupra carora debitorul nu are drept
de dispozitie
 Sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau
organizatii nationale pentru proiecte sau programe
 Sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare,pe o perioada de 3 luni de la data
infiintarii popririi

Infiintarea popririi.Poprirea se infiinteaza FARA SOMATIE,in baza incheierii de


incuviintare a executarii,prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu,ce va fi comunicata

14
celei de-a treia persoane care datoreaza debitorului sume de bani,titluri de valoare sau alte bunuri
mobile corporale sau incorporale.

Adresa de infiintare a popririi va cuprinde: numele/domiciliul sau denumirea/sediul


debitorului,precum si CNP-ul,codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala. In
aceasta adresa i se va pune in vedere tertului,care devine tertul poprit,interdictia de a plati
debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza sau pe care i le va
datora,declarandu-le poprite in masura realizarii obligatiei ce se executa silit.

90.Efectele infiintarii popririi.INDISPONBILIZAREA+INTRERUPEREA


PRESCRIPTIEI

Publicitatea popririi se reazlizeaza prin inscrierea in cartea funciara sau in alte registre de
publicitate,a unei copii certificate de executor de pe adresa de infiintare a popririi.

Efectul popririi il constituie indisponibilizarea.Din momentul comunicarii adrese de infiintare a


popririi catre tertul poprit,sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. De la
indisponibilizare pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu,inclusiv
pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire,tertul poprit nu va face nicio alta plata sau
alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate.

Un alt efect il reprezinta intreruperea prescriptiei,nu numai cu privire la creanta poprita,dar si in


ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata.

Indisponibilizarea sumerlor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va inceta decat daca
debitorul consemneaza,cu afectatiune speciala,toate sumele pentru acoperirea carora a fost
infiintata poprirea,la dispozitia executorului.Debitorul va inmana recipisa de consemnare
executorului,care il va instiinta de indata pe tertul poprit.

Continuare popririi semnifica ramanerea in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba locul de
munca sau este pensionat.

91.Validarea popririi.In termen de 5 ZILE de le comunicarea popririi,tertul poprit trebuie:


 Sa consemneze suma de bani,daca creanta poprita este exigibila,sau sa indisponibilizeze
bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului
 Sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia,in cazul sumelor
datorate cu titlu de obligatie de intratinere sau de alocatie pentru copii,si in cazul sumelor
datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte,vatamarea
integritatii corporale sau a sanatatii

Validarea popririi,are loc daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin,inclusiv in
cazul in care,in loc sa consemneze suma,a liberat-o debitorului poprit.In acest

15
caz,creditorul,debitorul sau executorul,in termen de cel mult O LUNA de la data cand tertul
poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma,poate sesiza instanta de executare in vederea
validarii popririi.

Daca rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului,instanta va da o hotarare de


validare a popririi,prin care il va obligat pe tert sa ii plateasca creditorului suma datorata
debitorului.Dupa validarea popririi,tertul poprit ca proceda la consemnare sau plata.In caz de
nerespectare a acestor obligatii,tertul poprit va fi executat silit

Finalizarea popririi:
Eliberarea si distribuirea sumei consemnate se face decatre executor.

In cazul creditorulir care nu locuiesc sau nu isi au sediul in localitatea unde functioneaza
executorul,sumele consemnate de tertul poprit vor fi trimise acestora la adresa indicata in cererea
de infiintare a popririi ori vor fi virate in continul bancar indicat de acestia.

Impotriva hotararii pronuntate in cererea de validare a popririi,se poate formula numai APEL,in
termen de 5 ZILE de la comunicare.

Poprirea poate fi desfiintata,daca dupa infiintarea popririi cauza in temeiul careia s-a infiintat
aceasta a incetat sa mai existe.

92.Urmarirea imobiliarea.Bunurile mobile care pot fi urmarite:


 Bunurile imobile,dreptul de uzufruct asupra unui imobil,dreptul de superficie
 Dr de servitute poate fi urmarit numai odata cu fondul dominant al acestuia
 In cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depaseste 10.000
lei,vanzarea bunurilor imobile a debitorului poate fi facuta numai daca acesta nu are alte
bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmaribile,dar nu pot fi valorificate.Refuzul
nejustificat al debitorului de a furniza executorului inforatiile necesare,precum si
furnizarea cu rea-credinta de informatii incomplete in legatura cu existenta sau valoare
unor bunuri mobile,permite declansarea urmaririi imobiliare chiar daca valoarea creantei
nu depaseste 10.000
 In cazul imobilelor inscrise in CF,urmarirea se face pe imobile in intregimea lor

Sunt supuse urmaririi silite,odata cu imobilul inscris in CF,si orice alte lucrari autonome sau
adaugate,chiar daca acestea nu sunt inscris in CF.Imobilul unui minor sau al unei persoane puse
sub interdictie nu poate fi urmarit silit inainte urmaririi mobilelor sale.Urmarirea se intinde si
asupra bunurilor accesorii imobilului,precum si asupra fructelor si veniturilor acestuia.

16
Daca bunul deibotului se afla in coproprietate sau in devalmasie,creditorii personali nu vor putea
sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna,ci vor trebui sa ceara
mai intai partajul acestora.Pana la solutionarea partajului,urmarirea imobilului este suspendata.

Creditorii ipotecari au o situatie preferntiala,deoarece pot urmari imobilul in orice maini ar trece
si pot cere vanzarea lui pentru a se indestula din pretul rezultat

93.Competenta de solutionare a cererii de urmarire imobiliara:in functie de


locul situarii imobilului se determina competenta executorului care va incuviinta urmarirea
imobiliara.Urmarirea silita imobiliara este de competenta executorului din circumscriptia curtii
de apel unde se afla imobilul apartinand debitorului sau unei terfe persoane,daca se urmareste un
imobil ipoteca ajuns in mainile acesteia.

Dupa incuviintarea cererii de executare silita,executorul va comunica o copie de pe incheierea de


incuviintare a executarii,atat debitorului cat si tertului dobanditor,insotita de titlul executoriu si o
somatie,punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 ZILE de la primirea acesteia sa plateasca
intreaga datorie,inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare.

Publicitatea urmaririi.Odata cu comunicarea incheierii de incuviintare,executorul va


solicita BIROULUI TERITORIAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE imobiliara sa dispuna,in
vaza acesteia,notarea urmaririi in CF,cu aratarea creditorului urmaritor si a sumei pentru care se
face urmarirea.

Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cauza unui impediment de carte funciara,se va
nota respingerea acesteia.In situatia in care dreptul de proprietate este inscris numai provizoriu
infavoarea debitorului,notarea se va face sub conditia justificarii inscrierii provizorii.

Dupa primirea incheierii de invuciintare a urmaririi,debitorul poate cere instantei de executare,in


termen de 10 zile de la comunicare,sa-i incuviinteze ca plata integrala a datoriei,inclusiv
dobanzile si cheluielile de executare,sa se faca din veniturile nete ale imobilelor sale,chiar
neurmarite,sau din alte venituri ale sale,timp de 6 LUNI.

In caz de admitere a cererii debitorului,instanta va dispune suspendarea urmaririi silite


imobiliare.Suspendarea se va comunica chiriasilor si arendasilor,care vor consemna toate sumele
scadente in viitor la unitatea prevazuta de lege si vor depune recipisa de consemnare la executor.

Modalitatile de valorificare a imobilelor urmarite silit sunt: vanzarea AMIABILA,vanzarea


DIRECTA,vanzarea SILITA.

94.Executarea silita directa:executarea silita se poate face si FARA SOMATIE.


La cererea creditorului,daca se justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se
sustraga de la urmarire,sa ascunda,sa distruga ori sa deterioreze bunurile ce trebuie predate,

17
instanta va putea sa dispuna,prin incheierea de incuviintare a executarii silite sau pe cale
separata,ca executarea silita sa se faca de indata si fara somatie.

In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in:

 Lasarea posesiei unui bun


 Predarea unui bun sau a folosintei acestuia
 Evacuarea debitorului dintr-o locuinta sau dintr-o alta incinta
 Desfiintarea unei constructii,plantatii sau a altei lucrari
 Indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului

iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie,creditorul va


solicita executarea silita,putand sa sesizeze instanta de executare in vederea aplicarii unei
PENALITATI.

In cazul in care predarea silita a unui bun a devenit imposibila din cauza distrugerii,ascunderii
sau deteriorarii acestuia ori a altor asemenea imprejurari,executorul va consemna aceasta intr-un
PC si va dispune prin incheiere incetarea executarii silite.

Predarea silita a bunurilor mobile debuteaza cu instiintarea debitorului. Daca partea


obligata sa predea un bun mobil,determinat prin calitate si cantitate,nu isi indeplineste obligatia
in termen de 24 DE ORE de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii,predarea lui se
va face prin executare silita.

Executorul va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla,punandu-l pe


creditor in drepturile sale.Executorul va incheia un PV despre indeplinirea executarii,stabilind
totodata cheluielile de executare.

Daca in termen de 30 de zile de la data deplasarii executorului la locul de unde urma sa fie
ridicat bunul mobil,nu s-a efectuat predarea silita catre creditor,executorul,la cererea
creditorului,poate intocmi o incheiere prin care sa constate imposibilitatea de executare. Aceasta
presupune ca executorul va consemna intr-un PC imposibilitatea predarii silite a bunului si va
dispune incheierea executarii.

95.Predarea silita a bunurilor imobile-incepe cu instiintarea debitorului.


Daca partea obligata sa evacueze ori sa predea un imobil nu isi indeplineste aceasta obligatie in
termen de 8 ZILE de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii,ea va fi indepartata
prin executare silita,iar imobilul va fi predat celui indreptatit.

Debitorul este protejat de evacuarile pe timpul iernii,nicio evacuare din imobilele cu destinatie de
locuinta nu poate fi facuta de la 1 decembrie pana la 1 martie a anului urmator. Ca exceptie,este

18
posibila evacuarea numai dac creditorul face dovada ca el si familia sau nu au la dispozitie o
locuinta corespunzatoare ori ca debitorul are o alta locuinta.

Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobile ce nu formeaza obiectul
executarii si pe care debitorul nu le ridica singur ori sunt sechestrate intr-o alta
urmarire,executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui CUSTODA,care poate fi chiar
creditorul,pe cheltuiala debitorului.Bunurile lasate in custodie vor fi vandute,daca au valoare de
piata si daca debitorul nu le ridica in termenul aratat in PV.

Pretul bunurilor vandute va fi consemnat pe numele debitorului.Bunurile care nu au valoare de


piata sunt declarate abandonate.

Despre predarea bunurilor,executorul ca incheia un PV ce va fi semnat de el si organul caruia i s-


a facut predarea.

In vederea executarii a obligatiei de predare silita a unui imobil,executorul se va deplasa la fata


locului,va soma pe debitor sa paraseasca de indata imobilul,iar in caz de impotrivire,il va evacua
din imobilul respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul,cu sau fara
ajutorul fortei publice,punand pe creditor in drepturile sale.

Cand debitorul lipseste sau refuza sa deschida usile,executorul va fi insotit de agenti ai fortelor
publice sau reprezentanti ai jandarmeriei(muie garda!).Dupa deschiderea usilor,prezenta
agentilor fortei publice va putea fi suplinita de 2 martori asistenti.

96.Executarea silita a obligatiilor de a face sau a obl. de a nu face


Daca prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca,pe cheltuiala debitorului,sa execute el
insusi ori sa faca sa fie executata obligatia de a face sau,sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul
a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face,nu mai este necesara obtinerea unui nou titlu
executoriu prin care sa se steabileasca despagubirile datorate de debitor sau,contrabaloarea
lucrarilor necesare restabilirii situatiei anterioare incalcarii obl de a nu face.In aceste din urma
cazuri,sumele respective se determina pe vaza de expertiza sau de alte documente judistificative
de catre executor,care va avea in vedere oblgiatiile susceptivile de executare.

Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face,in termen de 10 ZILE de la


comunicarea incheierii de incuviintare a executarii,creditorul poate fi autorizat de instanta de
executare,sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane,pe cheltuiala debitorului.

Aceste dispozitii sunt aplicabile si in cazul cand titlul cuprinde o obligatie de a nu face.
Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat sa desfiinteze el insusi sau prin
alte persoane,pe cheltuiala debitorului,lucrarile facute de acesta impotriva obligatiei de a nu face.

In cazul unei obligatii INTUITU PERSONAE,care trebuie executata personal de debitor,este


prevazuta de aplicarea unei PENALITATI.

19
Daca in termen de 10 ZILE de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu
executa obligatia de a face sau de a nu face,care nu poate fi indeplinita prin alta persoana,acesta
poate fi contrans la indeplinirea ei,prin aplicarea unor PENALITATI.

Cand obligatia nu este evaluabila in bani,instanta sesizata de creditor il poate obliga pe debitor sa
plateasca in favoare creditorului o penalitate de la 100 la 1000 de lei.

Atunci cand obligatia are un obiect evaluabil in bani,penalitatea poate fi stabilita de instanta intre
0,1% si 1% pe zi de intarziere,procentaj calculat din valoarea obiectului obligatiei.

Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a penalitatii,debitorul nu


executa obligatia prevazuta in titlul executoriu,instanta de executare,la cererea creditorului,va
fixa suma definitiva ce i se datoreaza cu acest titlu.Penalitatea va putea fi inlaturata ori redusa,pe
calea contestatiei la executare.

97.Executarea hot judecatoresti si a altor titluri executorii referitoare la


minori.

20