Sunteți pe pagina 1din 27
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA. CLUJ-NAPOCA aka, ol AODDDG; Tek: OI6ESIT8S2 ‘ei ism asc ‘suns peazianr,_256 1 29-03-00 Pentru aproberea Programului de desvotare a sistemulu de control intern atualzat al Spitalulul Clinic Judetean de Urgent Clu Napoca Manageral pitalulu lnc hudetean de Urgent Clu-Napecs Tntemeiui prevedertlor rdinuli Seeretarului General al Guverull nr. 400/201 pentru aprobares Caduui Control ntem/manageril al entitiorpublie, ‘dnd tn vedere prevederie Regulamentulii de Organizare si Functionare al Sptalull mite vematoares peciae [Ark Se aprobi Programul de denvaltare #sstemulu de control nten/managerial actualizat al plu Cline sudetean de Urgent Clu} Napocs. ‘ark.2 Persoanele decernatecesponsabile in Programul de deroltare 2 sstemului de control intern vor monitors, coordona si Indruma dervltarea sistenului de contol intern/managerial, indeplnire oblectvelr Programulul sl respectaresiermeneor s vor propene, la nevie, modifcarea termenelor de realiare, prin adres furdamentat cite manager. [Ark 3 Cu ducere Ia indepinie a prevederior prezentel decal se Icredingeats persoanele responsable desemnate in Programul de denvltare a sistemulul de control Intern, — Ve Dr.Ec, Petru Susce a eS SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUS.NAPOCA Gp Ripaes Si Cio ne 5 od RR Ta TT ax 269088, Sma ectaraucee ere Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial actualizat al Spitalului Clinic Judefean de ‘Urgent Cluj-Napoca 1. Cadral legal Sistem de contol inter dn adel spit reprernt ansemblal de masui, mete si procedurtineprinse Ia nivel fiecitei stuctai din eadrl i, inte In scopal relia obieetivelr Ia un nivel caltatveorespanadtr 3 ndepliii ca tegaletat, tn od cconomi,eficace efcenapoidsilr adopt, Programul fst intent in bza dispaiilor an. 2alin(2) din Onda Secreta (General a] Guveralui a 40/2015, Inelaborares Propramulu s-a av in vedere wmdtoarele ct nrmat ve: * Oxdinul Secrearlai General al Guveenul ne. 4002015 entra apeiarce Codulut Contrluiivenianageral al entitorpubce * Regulameatul de Onganizare gf Functionare a Spill Cline Auejean de Urgegs Clj- Napoca (SCJU-C)) "Lege or. 6722002 pivind audi publi inter, sepubiaté cu modifies si complet teriure Lege nr, 50072000 privnd fnanee publice cu modifics compleiwterioate * Osdonanjs Guverulii nr 1191999, repubieas ex modifies §} competi ulteroare, ‘vind controll inter i eontoll fancier reventiv * Ordinal MinsiuluiFinanelor Publie af. 1792/2002 pentru aproburea Nornelor ‘metodoogice pivnd angjacs, chiar, ordonsnjare plata cheer inser publics, precum si organize, evident i raportiesangsjmentclor huge 4 lel, le refexnj Iegishtive aferente standanelor de conto item manager, Onin Secretariat General al Guveraui 4002015 penta aprobaree Codulal Control Tnteranageria al entajioe police 1 —Obicetivte generale le Programulai de control managerial intern in Spitalul (Clini Judefean de Urgent Cla Napoce: 1. Realizareaatrbuitr a nivellfecteisructr fn aod eeonomic cae i eicen 2. Protgjreafonduror pubis, 3, Respectarea leilor, nomelor,sandardelrsrelementicilor in vigoare; 4, Dezvoltsrea unor sisteme de colectae, sceae, aculizare gi diftzar a datelor si informal finances de condacrs, tapelecontrolali managerial intera: 1. Constatarea neregulartilr existent a nivell fcr stracturi din ead spt, neregularii eae fa impos atingeeaobiectvelor props; [entticarea calor car au detemminatsbaterie costae; Dispunsrea de misur cae 54 duct la indepinte obiectivelorInt-un mod eeonomie, fieae gece IV. Obizctivele specie ale Programalul de control mat ie Judetean de Urgent Cloj: cra intern in Spitalul Obicetvee specific ale Programull de devote a sistmului de contol managerial ln ead pital Cline Judean de Urgaa Clu sunt wanttoarele | imensificarenasiviilor de montorzare in contol desguate la nivel ere str, ‘In scopuleliminiiiscuilor exiteme line eu efeenh reser elect, 2. Dezwoltaren astivijilor de prevenire gi con penta protean resrslor acite impotiva perder datrate ripe, aul, eri sau fader 3. Imbunitijires comunicii ine structrle sptluhi, i scopal agai cizculaiet informatilor operat, i disursun, asl init acestea st pout i valor ecient fn setvitate de provnies conta ite, 4, Proictarea, Ja nivel fecireseuctr, a standadelor de performan geal pent ficcare activists, in seopul viii acestora 9 Ja religaeeanalizelor pe bazk de rte obietiv,pivnd valorifarearesureloralocat V. Activtjie Programulal de control managerial intern tn Sptaul Clinic Judefean de Urgenfd Clyj, responsability, termene in corelare eu standardele de sontral intern Standadcle de conto stem definese un minim de regu de management care a «a obiectvcrerea unui model de conto managerial wif $i erent. ‘Standaele sunt grupate in cnc elemente ale contol manage, in nie de are sunt deine activi din Program: Vol. Medi de contol ~ grupeast problemele legate de organizare, managenental resrselor unane, ee, dontbogie tntgritate standardele 1-4) 1. -Conducerea 31 salariafll Spittal) Cinie Judefean de Urgent Chaj Napoca ‘eanose si susin varie etice 9 organiza espect sl apledreglmentrile cu privire Ia etic, integritate, evitarea conftelor de interese, prevenires| ruporiarea fraudelor, actlor “de coruptie si semnalareanerezartiior. in confbmitate cu eernjle generale 1.2, rferinfele legislative 1.3, din Standard | de contol intern managerial. “ca si integrin, Ontna! 4007015. pnts apres ‘Codulu sontolula iter narageva leniaiorpublice [Rispund: Comitetl Direetor, Seti de servi si compartments, Set de set clinic, sructur meicale Tesmen: 30 Apilie 2016 Vertis: Manager, Sef Servicu RU 2. Actualizaren permanentd si comunicarea Regulamentulul d> organizare si Regulamentalui Intern sia Sjelor de post pertra mentiaerea concordant intre obicetivel i atribuie Instill eee ale personal anaajat, {in conformiate eu cecal generale pet2 2, seferine legislative 2.5, a Standard 2 de ono inter managerial ~ Aura, fine sri, OnSinal 3002015 patra aprobaea (Coduli contol item manger al enticlr publice ispund: Conitetl Director, ef Servicin RU, CorsprinentaJridie Teren: 30 Apelic 2016 Veritit: Manager 3. Asiguraren ocuparl posturilor cu personal competent, ou pregatre de spesialtate slasumarea responsabiliapiior in conformist eu crinjle generale pet.32, refering leysative 33 di Standardl 3 de ‘onto inte managerial ~ Compete, prforman, Ordinal 400/208 pete aprobarca Coli control items mansgeral al entitlr publice Raspund: Comitetl Distr, Side Seti cnc i sirotri medical, Slide servi, compartments ef Sericiu RU Tenn: Permanent Ans eri: Manager 4. Stabila stucturi organizatarce , competentelor, responsabiltjilor, sarcinilor pentru fiecare componenta strucurala $1 eomunicarea salarafibr. Manageral able In srs limielecompetenflor si respons conforma cucernele generale pt. 4.2, erin lew ‘onto inter managerial ~ Swoctra orsaneatrieh, Orne 400/2018 pentru aprobazes Codului contol intermanageria al entail publie Rispund: Comite dretr, Sf de Sei Clinic, strut medizale, Slit de servi i compartments, ef Serviciu RU, Comperimentul luridic Teemen: Permanent Verified: Manager ¥.2 Performante i management rscului(standardele 5-8) 5. Definireaableetivelor determinante ale spitaalu,precum sa eslorcomplementars, legate de Dabiltaten informatilor, conormitatea eu legis, narmele 3 res jnren acestora parlor ineresate. St ‘Stabilivea competenilor 3 responsabiltilor asia po sfl inet ele st refecteelementeleavate fn vederea realizar abletivcor spitalul In conformitae ev cerijele generale pet. 52 refering legislative 5.3, din Standadul 5 de control intem managerial ~ Obiactive, Ordinol 4002015 penta aprobarea Coda fontrolullinternimanegeral a entiiorpublice Rigpand: Comitet Directo, $e de Sei Clinie, stuctri meals, So Servicia RU, Sell deserve compartinemte Teonen: 30 Apilie 2016, erick: Manager 6 Elaborarea de planuri prin care se pun in concordant aeiviatile Alngeren oblectivelor eu resursele maxim’ posibil de slocat penta realizrea tbletivelor entity, in conforitate cu ceinele seneale pet 62, fern legislative 163, din Standardal 6 de conto inten managerial ~ Planiicarea, Ordinal 40072015 pentru ‘probes Coll contol intern manageril al entilrpublce Rispund: Comite Director, Sef de Seti Cline, stuetri medical, gti de serviit si compartments “eren:30.Apiie 2016 Vesti: Manager 7. Monitovizaren Ia nivel fcctrut compartiment a performantlor angajafilor, utili in acest soos indiatoetcanttativ fella spesfic si elvan nest eu privire la economietate,efiiena i efleaciate, in conforma cu crinjele generale at. 72, relringe legislative 73, in Standardol 7 de contrl inte managerial. ~ Montorzareaperformanjeor, Ondinal 4002015 penis aprobarea Colul conolual intem'menagera lento publie Réspund: Comite Dietor, efi de Seo Clinic, strtur medial, Sel de servi gi ‘comparinente “Termen: 30 Aprite 2016 Verifies: Manager 8. Elaborares anual a enor planur corespunritoure de management al viscurilor care ai fcltere realzarea efleients sl efiace a obicetvelor enthitt publie, tn ‘conforma cu cele generale pot. 82, referns legislative 8.3, din Stndandl § de onl intern managerial ~ Management] sisruli, Ordinal 40072015 penta aprobarca (Cod controll ntemnangeral sl enttlr publice Rasp: Comiteal Director, Sofi de Sei Clinic, stucturi medicals, Sei de servi compartments ‘Termen: Amal (30 janie anul in cur) sl novo, Ia funeie de prveerile legate in vigour ‘Veriie: Manager V3 Activa de control (standartee 9-11) 9, Elaborares amor procedurt serie care s& asigure continultsea actviailor lerulate im entitate st comuniaren scestora taturor salariailor implica, in onfomitae et cerinjle generale pt. 92, eefernge legislative 93, din Stanardl 9 de a onto intern managerial ~ Proceduri, Ordinal 4002015 pentru aprsbaren Codulu ‘contol interninanageca al eniler publice ‘Raspund: Comierl Diector, Sef de Sei Cline, statu mole, Sf de servi companimente, Sef Serviciu RUNOS Termen: SOA 2016 Vesifios: Matager 10 Inierea,aptearea i dervoltarea de controal de supraveghere activi ‘peenfinilor ft ennaaefir,m scope rele fences aertor, tn conforma [tectinjelo generale pet. 102, reeinelesisiaive 103, in Standard 10 de contra item managerial ~Supeavegherea, Ordinal 4002015 petra apobarea Cod controll itera inanageca al eile publice ispund: Comiteul Director, Set de Seo lini, tructuri media, Sli de servi st comparinente, Se Servicis RUNOS Teen: Pemsnent ‘Verfia: Manager 11, Asigurarea misurilor corespunztoare pentru ca actvtatea enii publie 8 oats eontinua tn orice moment, in toate imprejrsile gin toate plarurle indiferent fare arf natura une prturbari major, in conformist cu cera generale pt. 1.2, ‘efeinje legisiaive 11.3, din Standard 11 de conto ners managerial ~Cntnuitatea iia, Orin 4002015 penn prabares Codulu contol ineraanageral ir publice ‘Raspund: Comite Director, $f de Set Clinic, struct medical, $e de servis compartimene, ef Srviiu RUNOS. TTermen: Permanent Vertes: Manager Ved Informarea comuniearen (standardte 12-14) 12, Asiguraren unui circuit al informatilor, atti intelor cit din exterlor care ‘i permits indepinien corespuncatoare a srcinilor de servic, ar informatie ‘51 jung complete latin Ia utlizatort in conor cu erin generale 122 referine legislative 123, dn Standard 12 de conto intern managerial — Informarea $i omunceres, Ordinal 40072015 peau aprobare Codu controll Jmen/menageria lenisilor publics [Raspund: Comitet Director, Sef de Sec Clinie, structs medial, Sei de seve g ‘Termen: 3D apie 2016, Permanent Verifick: Manager Organizarea sl administrarea procesulul de ereare, revizuire, organizar, tocar, uilizare, identifica si arhivare a documentslor interne sl eelor provente din fxterioral enti publice, in confomitate eu cerinjle generale 13.2, cefeinle Jegislaive 133, dio’ Standadal 13 de convol intern managerial ~ Gestonarea ocumentelor, Ordinal 400/2015 pet aprobaree Cod controll inernmanageial slentigiior publics Rispund: Comitet Director, $f de Sei Cline, stusts medical, $e de serviit sicompacieate Yemen: 30 Mai 2016 4, Asigurarea desfiyurtitprocesclor sl exercitarea formelor de control intern saecvate care ‘tiizate peat tatoemirea aanciare sunt carete, complete gi furnizate la timp, In confrmiate cu cevnele generale 14,2, rfeine legislative [43, din Standardal 14 de conto inten managerial ~ Raportarea contalla i financiars, ‘Ontinul 4002015 pentru apobarea Codululconolul intecnnanageial'l ensilor publie ‘Raspund: Comitet Disetr, Sef de Sei Clini, stuctri medicale, Seti de servi gi compactineate ‘Termen: Permanent ‘etifit: Manager, Director Fnaniar Comabil VS Bvuluare saudi (standardele 15-16) 4e control intern'managerial. Elaborarea raportulutprivind propria sistem de ‘control intern/managerat in confornitate cu crite generale 13.2, etn legsative 153, din Sunderdul 15 de contol inten managerial -Evaluareasistemulut de cone jacemimanageral,Ordinl 4002015 penta aprobareaCoduui control iternnanageria lentiloepalice ‘Rispund: Comiter Director, Soi de Sco Cline, stuctr medical, Sef de servis compantinnnte Temnen: Penpanent eri: Manager 16. Asiguraren desfisurariiwetivitiit de audit pe bank de planar intgente pornind de lw evaluareariseurilor, In confornitate eu cringele generale 162, relerng lewisiave 163, din Stndardl 16 de contol intern managerial ~ Auda inter, Oris $00/2013, pnt aprbarea Coll contalulintemmansgeral a enti pulse spunde:Cemmarimental Anat Publi Tere Teemen: Anal Veriik: Manager 1} SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA | CLUJ-NAPOCA Me “Gap Napamn Sie Cior we 5 HOR se sonst ‘elrineesvieh tee B6US060S Emu werceie@eckelte “No Oper tater peel ANEXA PROGRAM DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL OBIECTIVE GENERALE |.Reatizarea arbor a niveul ieee stucar in mod economic, eficave ficient, 2 Protejrea fondue publics; $5 Respectre er, nomelor, standardlar gi relementilor a vigote; ADezvottrea unor siseme de colectare, stocare, actaizare si difwzre a datelor {normal finance 5 de conducts Manager, <8} SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA | CLUJ-NAPOCA wes ‘Ga Raposs, Sc Ciara 3% wa aR ‘conus oat Tes oS) Fae ROL p00 Fae rca cindeee SEAM (Opie dt casi yr 8 ANEXA2 ACTIVITATI PROCEDURABILE INVENTARIATE Activitatea de Inoemic a procedure formalize pe activi Ativitaten de implementare Cod de conduits personal contract Activiaten de claborare si sctualizare Deslari de vere, compatbilittei interese fle persoanelo eu funoi de conduoore 44 Actvitate de ceretare a rispunder diseiphnae Activates de elaborare si comunicare objective determinate si complements ale spill Activistendeclaborare implement a statepe tll Activitatea de organizare 5 destgurste yds comitet director. Actvitatea de elaborar si acalizare plan nate si mitianunle de management ‘Activites de inocmir si acualzae Regulament de ongizare si fantonare si Regulament intr, 10. Activitstendestabiliesi commmicae cat lariat astructui ‘onganizaoric competent respnsabltarsstrsnlor cea tet. 11, Activates de inocmire si veificare sta de funt 12, Activates desires de comunicare care sslariat a resposabiltatiorssociote postr dia sam defunct 13. Activtaten de inoomire si setulizare fsa postu 4, Activttea de orpanizare concurs pet ocupareapostuilr de mel famacist bolo! iochimistchimis. 18, Aativitates de rganzare concurs pentru oeupaen postr de gf desc yf de laboratorfamacist et 16, Activitatea de evalusre a grou de sats al anasto, 17. Activitaen de itegrar noir ang. 18, Activates privind atulizana saul de fue 19, Activites de aces la atl cu caret persona al angi. 20, Activitaten de organiza concurs pet oeuprea postuilor de personal medi sitar personal asia i personal ania 21, Activate de pomovare in neiigrde sau trepte a slarnior din cada spt 22, Actvtatea de ntoomite pln de ormare profesional slriaior. 23, Activate de evluare perforant prfesionale pnt sala spit, 24, Active de delegae de arbi si responsi pera personal de conducere si ‘saci ncaa tat 25, Activate de inocmirea proiecului bugetuui de vets cheltiluemarites ‘proba doalara, si actualzaen. 26, Atviatea de fundamentalist de invest 27. Activia de fundamentare a necesrulu de personals shelter de personal la inoemire procul de bgt 28. Actvitaten de elaboraes actuaizare a Programulu anual l ahi publics, 29, Aatvtte de enter a deiilr managerial, 30. Activites de montorizare implementaredesrl managerial 3, Activia de corelare a decal sativa Feearui compartment cu decile Poli estore eomparimente 32, Activate de monitrizaes value a stall de indepinr a oicdvelor ‘eteminant si complemeatae ale uta. 33. Active de monitoriare a perioemantstucturilorsupt i administrative, 34. Aetviatea de monitoizae« perforant structure cline eu pana, 55, Activate de monitorzar a perforin stustrloe cline Sara pati, 346, Activiarea de monitorizarea programelor nationale de sana 37, Actvitten de montorizare a patulj an de chi sa planlu invest 58. Actvitatea de actualizare a bietveor specie etivitatlor compertmentelor ‘conform plan dzvolaeinsiaiona, 38, Actviatea de infomare nina a prsonlui unit 40, Activitaten de comunicare din oi infoailde interes public 4. Activites de comunicace informa de interes pli persoaelor Rice i juice Ia 422, Activates de organiza si asiguae a access miloscelrdeinformare in mas a informatie interes publi. 48, Activites de soltionre a reclamatlorpivnd inclerea deep d 085 la Informatie interes publi 44, Activates de evident cererlr s espunsuilorpeivind acces a informa de interes publi 4. Activin privind wecesu! a document care contin informa chsifcate, 46, Activiateapivnd accel I ace medicolegal. 47, Activites pil eiberars copie FOC, 48, Activate seretriat Manage. 49, Actvitate de fimetonae a registrar spt 50, Civil docuneatelo. Si, Activate de arhvare a documenteir. 52 Aetviatea de gstonae a documenteor cae contin informatics 53, Aetviatea de semnalae a ncaa lei si protect persoanelor, 0 54, Activate de organiar i conducereacontabilta (Operate silane sstenl informatie financar conti. 56, Actviaten de oganzare si eoaducere registedecontabtae. 57. Activites de inegsrarea in contbiltat a inailzaor 8 investor. 58, Activites de inregistrarea in contabilitate« materiallo incu ovectelor de 58, Actviatea de inoemire a balanoor de veri 60, Activites de ineystare in contabitt a helio x personal, 61, Acdvtts de inregistare in contailiate a opeatnilr din contre de dsponbi (62, Auto de inrgitare in contailate a deplacrton 63. Actvttn d inegistare in conti a datorilorsceanteor. Gf, Activites de relizare a conzoullfnancia preven. 6 Activates de angsjaceichidareaordonaniarea si plata celieilor x SCIU Chi Napoca. (66, Actvitteade inregistrarea donators sposorzailo. 67, Activate de ase (68, Activites do iavenariee anual (69, Activites de inegstrare in contbiliate a ezustlr invent 70, Activiten de derulae programe nationale de sanatte in SCIU Chap, 171. Activites de desfasrareapriectcorFinantate din fonda sutra, 172 Activia de inregstrare,monitorizaesslizaea veal popi din incase 173, Actviatea de elaborarea situate fnaeiare lunar rimestile ane “7, Activate de platincaswre dtr cea 1 Aetivitaten de eompletarenregistcoe de cas. 16, Aatvtte de organiza, fnetionare casei sont caitie 77. Angajaca gestion coostiuiea de garni zaspundeea in legaturacu getonaren tomar. 18, Actvituea de gestonare a materiaelrsdieate dela magazin vedreaconsumu, 179: Acivitaten de eeeponarea, prime, depozitarca, maaipularess elberarea in ‘onsum a bunurilar mater dia magizit 80, Activia premengaoare ansari proceduilor de ahi Bi, Activia specie derlaprocodurlr de achat, 2, Actvitatea prvind medalist de dessa ashi ects, 83, Activate de raportye anuala contractelorsordu ca. 84, Activate de intcmie a conuactelorsubsecvente 85. Activist prvind urmarize derular conmacecomenzi st rporaen ndeplinin obligato contacisle, 86, Actvtatea de aprovzionte. 87 Activate de aprovizionare in ea de urgenta 88. Actvites de estare a peti pei ach ieee 89, Activites de evaluare a stoctoe 90, Activate de wanspor po tip a bunuilor material alimente, lene, material Staite, pacient). 91, Aatiisicade transport pacient cu ambulaars tip A2. 92; Activites pivnd inheiete asiguariloe ato, verificare inca asta tehaice, intetinerea st efectarea de veprati la milosele de transport din detare. 93. Activia de ntocmie documenta pens inceierea contacelor de frnizare secvisii media ou CIAS. ‘94, Activitaea de operare si tlizare assem oformatic pera getiorara resrselor 98, Activate de completes ansmitereregitl general de evident sailor, 96, Activate de angjaea personal, 97. Activites de suspendare a porto de munca 98. Actvtta prvi ieetarea raptor de munca. 99. Actviata de sabi a drepauilorsalariale pet slat spital "oo. Activiues de sails scodare chee de mass, 101 Acivitatn de itoemire si gestionare dosare personle slat spiel 02. Activitstes de completae adeverne de munca 103 Activiata de oraniare ger madi, 10 "Aetetatn ds ovina poco 105. Asiviates detonate de munca 1. Activiatea de evident conedilor de oda si ator concedi 107 Actvatea de jntocmire state de plata sala 108 Activites deintoemire si comunicare situa i rapontrsaistie personal. 10s, Activites deijocmire sis avizare a actlor eu crater jure i circuit "locumeniclor din cade compartment ri. 110-Activtaes de conslete si consulta de spevaitate a conducerié nia sector linice compartment sia alarite 1. Activitatea de reperentare in justi pti in proesele ‘ivilepenale comercial 112 Activitatea de repezeniareaiteresloregitne in raprtrle eu atotatile. ble nse de orice natura, pesoane juries zc 113 Activtatea de invests hotwrarilorjudcatoeet definitive cu formal exeutvie i ‘comunieares acesior eonducer i compartmentelr implicate 114. Activites de conclere drei prealable cere de chem in judesain materie civla comercial ide conteneios administra. 11.Acivitates de recuperare a cheluisilor oexzionate de asitenta medida aconata Dersoaneler vaumate 116.Activtate privind servic de spaltrie al pital, Activites de prepare hrana teu bola itera 117. Activitates piv pa i anspor de valor. 11.Activitates stir de eon, 119 -Aetiviate pevind servis de clef 12-Aeiviacea de inchirire spats trem 121. Activitaea alia de pare inpeiate 120.Activitateaprivnd instruct inst general de SM. 125 -Actviaeaprivind insructjl period de SM 124 Activitatea de ceretaren acidentelor de muncd. 125 Activates sevcili ents stat de ngents 126.Activatea pin orgnizarea api ipotriv incenilo, 127 Activates priv redactareaactelr de autre pe ine PSL 128 Actvtata privind orpanizarea fanfare eel ds gen 129-Aetivimtea de protecie a persoonul in ar de suai de wpe 130-Actviate de evacume a pacienior in caz de gente 11 Activate de contatare a personal in cal prodaceri unui eveiment 132.Activitatea de mentenaniaconsrutior 133 Aetivtatea de mentenatta 4 instalatiloe 134 Activate de mentenanta instal sub presiune side ridieat au indents SCIR 13S Activitata do memenana gpa eleetrogene. 2 16.Actvtata de meat ni de vel sig 1b Activates de mena kept bucste eer means SSAct de oie poste icon omit eg io gr decree. 1s9 ete de signe seis de vero pri itr serane int lei gro maith vee 10 Atv fandamentne esr eee cures apnea constrict ‘imal sre de naire 11 Attn iene ates epi in vedere ine prior [onsets spate a res Liz Activist noes sis de paripar la presi eae her ‘M2 Atv de uma exec oni sl inslaineiicarea cata see aor de ea 1. Acta de npeserat dessin sor detent repr {cca eats sso stompin dn ste a 14s Acta decedent glare vinta eae sting Ativiatn de ‘irre dori mice Lag Aetvise de stlrerontre pero fnatonedporive mete [i-Atvit de inretnctemneteant porte mele 1sf-Aatvtatde demote aprtive mete 149A de moatoriare parts te spositve medial 1s0-Actviat de evens aprare postive ede 151 Activites doen « Fier porno med 152 Att de itrven pa in cae deter cpamensor mafcls {S3-Acivts de povenies cub haogce pent inal dle, 184 Acted prevents rire eno pen enamel explore compe a tewsmce. 155 Acted reverie a scr choslogs en apa lois explo fit Iss Acta de even Hscure noice pet iar cu sera ab {st Activated pve rar haope Pen Spoive medsl de ceca 1s Actin pin inmate apis 189Aetise vind stl derapoare dlr in etc de, in ederea ‘pur cxcea datie 160 Attn pnd onl au semis existe sient ses int ata de ae aan in dere estat tar, contgw ce litera ees le spleat che canal pet cae nla ogre 161 Atv vin pagina WEB apis 162 Actes ped ere alti estes ae pti, ingles eestor poems) 169 ta ein este SOFT pent patie iia in spi Actin pnd mene etna (nati congre inns ‘ctnment scare 16 Actes vn secure ifrmailor (potas aor input is, eigen lor nce de dns). 1 Ashita pein vin lel Config pecs apes el internets secre). 167-Actvtataprivind meninerea in fant retell confem eu cernelefunctonale {monitviare perfomnelr ret, alminisrara sarverelan), 168 Activate privindsupeaveghota,declararea si comuricarea datlor ia infetile nosocomial 169.Activitaten de desontaminare aromicrflore si dssootaminara sidsznfefia. ‘supafecor dn efile cu ise eescut {70 Activates de decontaminarea acromicrolori si decontaminare sidezinfeja ‘uprafeeor dn see cise me 17 Activates de decontaminarea cromicroflori si decontaminarea sideznfeta ‘patel da sefile a ise sin, 172 Activiavea deontaminarea si dezinfociainstumentrau 173-Aetiviaten de manipulare si soraea laren salto 174 Acivtateapivind spare sidezintetia ej. 175-Aeiviate do decontaminare i deinecie veseabucsre. (76. Activia de igienzueechipamentebucitiie cetala. 77 -Activiteepriving desinecti echipamentelor mediae st ipo 178 Acivisteprivind terizaresinsumentzul,dsportvlor medicae pin ‘uoclavare 179 ctivitatepivind steriizareaintumentrus,depoitivelor medics pri terilizare “hinice 180-Activate rvindsterlicare insrunentari, dispozitvelor medic eu eilen oxi 181 Activate privind sterltea instrumental, dspozitvelor mediele cues ‘wt 182 Asia piving striarainstumentarui,dspoztvelor medical cu plasma Li Activia de ini si comune erating in spital ist Activia privind spares i dein igenca si chcwicala a manor 185.Aetivate pvind management accidently prin expunere a sange 186 Activiate piv managementalcazali cu infect virus Ebola 187-Activiate rvind elaborare informarilor operative, rapoareoe si sineetor pesiodice privnd atiates medico-saitara 2 soci clinice,ambulatrulintcprat, ‘abintelor de specaitat 188 Activitatea de culegrsprelucrareaportare date staistioe 189 Activate de monitrizae si valine a atv spallat 100, Aetivitae de apontare ls CAS DSP,CIP cate tatistice JO. Asivitee ds contactare CAS a servsior medical spitaliest din ‘mbulatorspitalparaclnic 192.Astvitate privind planifieara asia de aut publi ier 195,Aetiviae pevinddelateamisiunilor de aut de epuartae/conformtae 194 Aetivtate pevindderlareamisiunilar de anit de sistem 195 Activate puivind deralares mismo de et public internal pefornansi 196 Activia privind deulrea isin de consilere [97 Activitate pivind toes program de asiguae si imounttre a clit ‘actif de aut publi item 19s Actvitaeprivind evlunenactivitai de ait ble intera I99.Aetvtate de mentor alta atv Spittal 200, Activate de ransferinterspitalicsespacienlletic 201. Activate privnd evident activiati medicale 200. Activiatea de desfrurare sti clince 205 Actviate de irplementare a ghidurilor de practca mesa 20s. Activate de panere in splicare a decir colegiuu medical 4 205.Aetvtte prvin evident si gestionare frmacii ca ceuitinchis 206 Activiatepivind completes s tansmiteren buletinelr de mmaccvgients, 207 Actviate pind elitraca si ivzarea in sop de gents a medicarentlor, 208 Activate privind eliberwea medicamentelor rise dea era denn 209.Actvitate privind manipulaeasubstantclor vou se celor percuoase. 210-Actvitate prvind prnizearoceptaprobelor si elbsrrenrerltteln labrstrulde ‘slize metic, 21 Activate pevind consemmarea in FOCG A incidenteor maicale ptimpul parai 212 Actviate peivind funtion comisilr medal maltistipinre 215-Aceivitate do prelure,rolvare a monitorisare «exe de pole 214 Aetvtate prvi efctuarea consul medical in sop didactic 215 Activia prvi ntermares i extermarespacienilon’peogramarca per ntmare 216 achat prin einer consmtamantull pacletu ta de manesere care aces 217-Actvitatea pivind documenta medial spoibils penta pacent a extemare sou ‘eansfer 218.Actviate prvind procsul de tment lar boli deat cele care au consti aura lmernari st imitee de competes in preserpa eaten 219.Actvitatea privind pacieni care necesita urate in ambulatora 220-Actviatea peivind obnereaacordal pacientul pent inluderea in ceretare ‘sini gf pecluerareadnslor cu crater personal 221 Activites privind informarea pacientuli asora riser consecutive refi iratamentl 222.Actvitate pivind propriate inlets supra reauatlo preci haze de date ‘infos 223 Actvtate privind monitorizaestinpului de astptze poset si in UUPLICPUICamer de ena 224.Actvitateprivnd pastes uilzares FOCG 225.Actvinte de colectre,cetalizare, analiza, evalua i ansnitereasrvicilor reaizat la nvellspitalltinclsi daa inert pe puri de aint 226.Actvitate de evalua a protcoaeler de ing meeale a hiduror de buna pactca ‘Rogulanent de completae a documentsor male 228-Activiate de wansmiere informatio ine unitate mecale penta paceat 229.Actvitate de destasuare gant de ceretre 230 Actvitatea de exernare a pientul deve 231 Aetiviate de etaluare gradi de satisacti pacints 232 Activtata de soictaeefeetuae cons sl ivestigat in alta unite santas ena pocenti itera 233,Actviatea de trasfuiesanguina pena pacientiintema 254 Activia privnd prestiunile universe media de ing 235.Actviare de ipientare genorala 236 Actvtate de ipienizare nica amalloaceor de transport 207 Activate de etectuare erate pe dete spat, 238. Activate pivnd cael neces de calor 238 Acoitate pnd meted de preven srr de enifcareapacietlor 240 Activia de cusaredecontaminueezinfetio material medieo-chirgical 261 Activate de efectnre cuateni i dezinfecti in sterlizre 247 Ativitate do curtare 5 dezinfete pe ip de echipamente 243 Activin de predarlpeluare obec persone pacieat 15 24 Actvtate pnt nares in gestiune i patareabunurlr de valoare 245.Actvitate pind gestionatea deseurordin activate medi 246 Activate privind gesionarea FOCO 249 Aetivtte svn pestionarea ej in sectilecu pata 24.Actviatepivnd inaijiea paca iobiliat 249.Actviate privind condita pacar eu agitate pibomotorie 250.Accviate eivind adminstarea starsat mevicamentos 251,Aetvimte de supeaveghor presi post opertorie 252 Activate de pegatire pre operatorie 255.Actvitte pein propramul operator eu exceptia ugentelor 254.Accvtatecustifcaeinrveai chirurgie fm ulimele 7 ile 255.Actvtate prvi pacer in sla de opi nso de doser, 256.Actviate peivndechipemental pecsonlulu din bleu! opertor 257-Actvitate privindechipamentul pent posient pei sala de operat 258 Aciviate psi weriraren ini abla operator 259. Activate pivnd dezinfoctia supraftelor din sla de operatic 260.Actviate de ientfare si aportare a sci! gestonare a state de ciea 261.Actviute de inspectae a arcolcoe eric in moment eeptionart 262-Aetvitte de dotare minima obligatorie UTS 263. Actvite pivind dotarea UTS din sect ATT 264 Actvtate pivnd lipsa ual stcol ere 265.Acivtte privind ealfrarcaecipamentloreice 266 Activia prvind stare pretastvzonale 267. Activin privind deteminare de zrup OAB prin met Reth-Vinext 268 Activia privnddeteminaree de grup OAR. prin meta Sinn 269-Accvitate pivinddeteminara factor tk 270 Activate prvind proba de compari majoea disc eambreas 271-Actviteprivind de eompllitate eu Ppaina 272-Actvtat privind efzcareaprobei de comspibiitate testa Coombs iit 27%Actvtate privind deteminare antconior egula 274-Actvtate peviad proba de compat biologics Oeeekern vivo 275.Actviatepeivad tim eon petratsfizonal 276-Acivitte peivind eonvoll soul de ectiv salle materiale consunabile 277 Activate rvind ivrea unital sanguine inst de vial medicll coordonstor al UIs 278 Actvitate pind solictare de sange si poduse derivate in cal intersetilor rnedio-eimrgiale programe 279.Aetvtate pevind contol stoculu tinimal de articole tice 280. Activate deraportare a eatilonincidetlor adverse post ransfiziorale 281Actviate pind peualizare desearilor generate din actvitatea UTS 282-Actvtate privind cores de sange si componente stauine, eceptionsi=, ‘nmessuare si deconarea acestora 21 Artvinon de moniterzae a paconl pe pot rnafuional 284.Actviatepevind disbuieasangehi prodselor dn sense 285.Acivtte privindodinsearea samen transuzional 286 Activate peivind siren trap transfizionsle 287 Activia pivndelaborarea plana de mast penta imbunsatireaatvitat “avin de ans 288 Activate derecolare pretansfuionalade probe sanguine de a puccat 289.Actvtate privind etichetzea punglor de propa sanguine 6 290 Activate pevind administaren bani de snge sa produselordesange 291. Active de conservareiransporitecepte probe si liberate rez in servicul de ‘atomic ptoogicn 292.Actviat predaelprimirepeesoane deoedste 293 Activate pent sabres concondans iagnosclu clini eu el matomo- ‘atlogc la exzuriledecedate 294 Activate de efecureconwale de supraveghere petra realizar activitailor ‘untat scomparimentlor 295.Acivtta prvi evden control gesunior pe sit eimai 290 sciviaiea de supeaveghere a respecte procedumio peta insti de ies 297 Activia de gstonare a ahateilor 298-Actvtatea de efeetare a controll itern 299 Actvtatea de verificare i evluae a fetionaitall si efcaitaticntotul inter Manager, DeEePetru Sages ® SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA v CLUJ-NAPOCA ss “GaekNapcn, Ser Cor 9 55 TO, Tel oe rasd rau e26US6S Tale errhisisiebice —Yapmanant Operator date eeacer personal 720 ANEXA 3 PROCEDURI ELABORATE. |. Procedur operational privindeaborarea procedtrilor opertionale 2. Procedradeimplementare a Codulul de conduit personal contac 3, Proce privndclaborareag ctualzatea Declaailor de avere, incompatible Jntees ale persoanelor cu Tae de conducere Procedura de uer privind cerca si sncionres dscpinar Proce operational pind elaboraeasinlementre ste itll Procedut operons prvi organizes destguarea gedingelor J Comet Director Proce operational piv planul anual de management Procedura opecatinala privnd managemestul scurloe Procedura pind induc integraea nolo nga, 10, Procedara de her privindaducera la canon a eglementarlr ester sia elor 1. Procedure intocmie gi vera stat de func, 12. Procedura prvind evaluatea period a posuior 13, Procedura privindevalurea padull de sass al engjaor 1M. Procearaprivind intocmirea actusiare si aprobare fiseor depos eat personal angst. 15, Proceduraprivind organizareaconcursuror peau euparea posto acante medi, farmacis, blog, biochimis,chimist 16, Procedura de luca prvind organizareaconcursrilr pena ocupare postuilor ‘cant e personal medi, eur saitars personal administrate 17. Procedura de lcm peivindpromovares personals 18, Procedura privind evaluate prformantlor profesional ndviduale 19, Procedur operational pivnd delegate sarinilor gable 20, Procedurd operational - bugetl de venims cele 21, Procedrapivind elaborara gi actalzarea Program anal al achstilorpublce 22. Procedraoperjonal prvi! emiteeadsposilor menagerie 23, Procedurtoperjonal privind dsribirs cite compartinente a ater normative now apne le ntres penta insite 24. Proceurd Operajonaltprvindaccesul a aetele meso egal 25. Procadrs operons pvind registetura general 26, Proceduraoperaonals cal documentelor Sani conabile 27, Procedurkeperjcnala privind circuit doeumenelor 28, Proceduri Opersioalsprivndachivarea documetslor 25, Procedure pind poeta pnnslor din cada Spt Cline nde Urges Cl Napoca cre semalese ntl ale ea. 30, Proce opeoels privind rani coodseea conta 31, Proce oprioald vind temie Regism! ual 32. Proce pv inte Reis Caen Mate 535 Prosedor peraionasprivind mobs corporal neorprle 34. Proved operon eva espa obietelor de venar 35, Proedu operational pivind sonatas centr Strior 36. Proce peroneal vind npnzare exrctares CFP 137 Precedrh opera vid sgaec, olen Heir pata cello 38 Pred operon priv invenree mala 39, Proce pvin declare prograelr nol de iat in Spall Clinic Suen de Urges Chy Napocs, 4, Prose perio pin elton stun nanire 41, Procedr operand ved corpetre eit cst £2. Procedurkoperaonal privnd cider, pivind contol gestuni pespitalspe Sco setae, servis bio stele, mag 42, Proc optional prvi deplsarea personal inset ‘4, Droced operational piv afin premergiore ans procsulr de sxhinie 45 Prot opera pivind dre proctor de abe 46, Proved peal vind modal de desires aati et 27 Proedrs pind apevitonsrea ‘3 Proeds openinaapvnd sproiconare inca de urgeta 49. Proce pond itetnere pares to 50, Provera prvi evan stun din magsie 51. Procedara psstionalapivindaprovionare sector u mutase media sedi. 52. Proce penton rvad dessa stv de ney peti (linen, lens motes sir, pers) 59, Proved peafonls privnd noone stl nesese ana 58 hosed povind elites din fcc 55 Proce prvnd nocmire 5 geionaea dolor pesomale 56: Prove operon prvi ace idle cu carcer persona angie 57. Proved perinla prvi orgies gra ede 58 Proedar personal pind noes eolective de pest 5, Proedr operionala ivi noc grafic de mes 60. Proved pericala prvi evident concer deol als cones Si, Prcedoaprivnd sabes retro aaa cutie persona ange {62 Prosedrt operon pevnd aire ei legate £. Pred operand pv entre opine {4 Proved opera prvindelberre copie! .0.C., respect eparie cient 6. Proce opin evn repezenarc insta insane jade 4, Draedr peaoa pind servile de spre i SCIU Cluj Napoca 67, Prod opssiona privind Cape de prepare peta boll ima 6, Pred operainals privind pom wane de walos {Proce operonal vind anita sera cote in CIV Ch Napoea 70. Instcio ders pv activiaten de lfc 19 1 Procedurs operational pen achciere buna imobile espectiva pilor cat Aestinayedectt cea de len in domeail publ privat al judul Cj alate sdministrarea SCJU Chyj Napoca 72 Procedur operational privind fiactionarea teller de tpire a imprimatetor 2 SCHU Cluj Napoca 173, Proceduraoperetoaulaprvindevacurea pacer in cz de ugens 74, Procedursoperationaa de contatare a peraalulu inca produce uni eveaiment. 75, Procedurt operaionald pent pampicrl civ da Sorvsiul privat pert sti de gens 1, Protocoate de intervene raps aza eteriorn echipamenteor install, 7. Procedrt operons. privindiavetincwea,mentenana schipamentchbr 78 Instrutun de lea fochie meson punteteice 7 Insretun de aera peivnd expostre ssensorclor pera persoae ibn ‘conform preseigilo thnice 80 stein de er elects 81 Insweetun de er gra 2a, timp, nicigia '82Insrujun de luc laborant operate Cnials Terms 55 Tasruefan de ner Leg Origen 24 nstrjun do lucra meen puncte termice 85. Procedudpivind monitoriare aetvtiilor de epaait exter 86, Procedursoperafionalapivind atvitata de dspeoert si desguraraLusttior de interven reparaiyacidentale slide installer ferent wcestora 87 Procedurapivndevidena dot tehnice a insu 488, Procedua operational reprite dispoiivelor medicle 89, Proceduraoperfionas prvind nsalarea /montars i panera in nga & Aispoctivelr meiale 90, Procedura operaional peivndfnseinrea/ mentenantadspotvelormedicale 91 Procedus operational privind demontaeadsportveloe mes 92, Procedurl operational prvind montorizare ative de reparg ateri Aispocitivemedicale 93. Procedurdoperjonal peivind evden i aportareadispotvelor medical 94, Procedrsoperajonall prvi itomirenfiglordispctivelr medal 195, Procedua operational peivind inereatin in eel deteriora shipanentelor sedicle, 96, Procedura operational privindpeevenieaiseurlorwehnologce pene ecipamentele dzexplorarecomplexs ev ullasincte 97 Procedura operational prvi preveniea rise tbnologce pentru aparate slectonices explora funetonle. 98, Procedira opecationa pind preveirarscurtenologice pentrsterilizatoare rae caldabur 99, Proceduraoperationala privind prevenienriscurilortenologice penta depostive medical de electotrapc. lo Procedurk operational pis activites A inti a pi 101 Procedurt operational prvind activate de creae de cont, congas ce limited acces! privnd siete inforic Aes ed 12.Procedrt opeajonaltprivind ativan de nar, transfr ese aed rezideng in sista infoematc AilssMed 103, Procedurtopeaionalapivnd activists de meatenani a echipamentelor (insalare, -onfigarae, intoinereechipamente compute). Tos. Procedrs operational pivind activitatea de sccsiate a reel nformatice 20 105 Procedurt operations pivnd activates de mesjnee fa noun feet Inftrnatice conform eu etnee faneionsle 106.Procedurtopeajonalapriving acces ilizareadatelor pacer, 107.Proeedura.opeationltpivndsupraveghoes, declare 3 comunicwca datelor in infetile nosocomiae 108.Procedurs operaionsl decontaminareaaromictoo si decontaminaca si ezinfefasupraflor din sect euree enescut {o9,ocedur operational de decontaminareaaeromicoflori si decontninatea si ezingsjia supratjeloe din sei eu se media 110.roceduc open decontamnatesseromicrotioi si decontamiarea. st ezine suprafjcor dn eile eu ise minimn 111 .Proeedurtopeajonalé decostaminrea si dezofefa instrumental 112.Procedue operajionlt de manipulare si sores lene! ia plate 115 Procedurtoperajonala pivind spars i dein lejeit 114 Proceduntopeajonala de dovontaminae si dzinfeci vesela buck e [13 Proceduct operational de gienirareechipamentebactii enfla 116.Procedus operational pind devinfetaechipamentlar medicals ispartvelor molicale 117.Pocedr oprafionals piv sesilizaen instrument, dispciielor meieate eblioctera 118.rocedurt operational privndsteriizarainstumentrui,dspoitelor medicale rin steizar chime 119.24oeedur8 opeafonalaprivind erilizareainstumentaru, sportier medicals cxctilen oxid Procedurt operajionlépeivnd sterizareainsrumentrui,dspoitvelor mediate cu cada uses 120 Prosedurt. operational pivndserlizarainstumentaruhi,dispoztvlor mediate eu plasma 121.Prooedurt operational deinsinure si comunicare a carats ia spitat 122 Procedurtopeajonalspivndspllara si devine igienica sci ninior 123 Prooedurd operational privind management scidenteor prin expunce la ange 124 Procedum operations management cazalsuspecfcoaimat eu infec cu tras Ebola 12.Procedura operstionalaprivnd eaborarea informatilor operative raparcor si sintzeor price privnd activites medicosnitar ecto clnce-ambultorisht integra, eabinetclordespcilitate 126,Proccduaopeatonalapivind proces de intoemive side transmteearsponaior stutistie prevazite de sistem informational Sanita 127-Proceara operations vin organizare,consttuirea si actaiarea permanent a bos de date statistic, 128 Procedura operatonalapivind proces de receptions, verificae si raporare a fseloc staistice de eves 0-1 an, palatal, -4 a deces pin complica al oe, asia, 126 Procadura operations pivnd proces de receptions, verificae si orare& Iver "Dare deseama pivnd stutiabolavilor de dah ahaa 130. Procedura operational privind calculate indicator de perfemanta 3 sanagementul sitalli, '31.Procedura operational pivnd procesldeculeger,preluraes entaizae a Autorzatilor Sanita de Funsionae sla 132.Procedura operatonalapivnd pocesldeeueyere,pelveraes raportareadatlor statistice privid atvtata sector de ATLL 13,Procedura oprationalapiviad procesul de culegere, prelates raportare a datelor Sse privind deseule peculoase 154.Procedrs operational peivind procesul de ulogers, preucrare si rjortre a dtc Staite ving indicator UU, 13 Proceduraoperationalapivad proceso decuegere,prolseae si cetalizare a dolor saitioepivind misereabolnavilo in spital petra peroada 1-13, 136.Proceduraoperatonalaprivind proces de culegere,prelurae st aorta dtelor state pvind stusha acciontelo eater soldat cu vtamai de persone, 137 Proceduraoperatonalapivind proces de culegere,pelurae si cetalizare a Antelor giving trifle din evil medical in contact eu alte spt su In corre 138,Procedra operational pivind procesul de cuegere,polurareSraporae a datelor statistic pevind evident into cu GRIPA, TACRS a SARL 139.Poeedura operationalapivnd procesldeeulger,prelierae si apa a datelor stutstice prvi evident pesoaeler prezenate in Uniaea de Primi Urgnte sub infueatsplateloretmobotnice e fet baucinogen. |4o,Procedura operationalapivind shiva const n nna desu sett de ssaistica medical 141.Proeeuraoperatonalapivind proces deculegore si prelurare a door statistice =a nivlul anbulstonuntegrat. Cenralizres eestora ia aportares“Aeivtate Cabinet dn Ambulatorn Inept” 149, Procedura operationalapivad pocesldeculegere si prelurare a daclorsatisice de Ja nivelolambulatraai integrin urarea “Copkraliztor consulta servi” 143 Procedra operational pivind proces de culegere i pelurare a dor statistice de asivellambultoallicgratin vedere intr ststiistintee“Actvtte ‘medic in ambulsioril integra” 1144 Proceduca operational privind procesu de eulegre,prelucrace sl raptare a baz de date» Ambulator integra ~ Clinic 145 Proceduraoperatonlaprivnd proves de culegere,prelucae si rapertare a bei de Ane - Investig Praclinice |46,Proceduraoprationalapivnd proces de cuegere, peluraes rapa a bezel de ate aCabincteor de Stomatologie 147 Procedura operatonalapivind procetl de culegere,prelucrae i rapt ator staisice privid indicator SMLURD. | Procesurtoperajonalapivnd intocmiea s ransmierea erets a programa ‘nedcioe dn ambulatoralintezat 149, Procedur epeajionallpriving aportirea coc a morbiditi di anbualora integrat 130.Proveduroperatonalaprivind rponarca hemoglobine licoziae 151.Proeedura operational pivind proces de eulegr,prlucav si rapt a dtelor sststioeprivin evideta inoseailor cu cuperei 150 Rapes enn mile 1S3.Privind proces de eulegre, veriicare, centralize i raportare a desslor 154 roceduraoperationaa privind calegsrea si uansmitrea Oraclui Consul Intercinice 155 proceduraprvind procesul de culagere,prelusrare si rape adatelo staitice priv situt grvideloedepstate cui sda 156.Pevind proces de culegere, verifier, censaliaae si rapotre a inieropri de 1st Procedura operational peivind raprsre activate modisina munis 158 Proceduraoperatonlapivnd inteireecetalistarlor cre se ransmit na a Casa de Asigurtei de Sinitt eaportare sptalzae continua) 138 Procedura operational pind report sptalizare continua 160,Procedura operationalarivindmiseats Iara a boiavilor {61 Procedur operational privnd raportrea ATI ~SPCIN 162 Procedura operational peivind raporarea SPCIN 163 Proceduraopeatonalapivnd proce decuegere,pelcrae raporare a hazel de date a epic de 2 Tos.Procedra privind evident ctvtati mediae instil 16S Procedura privind implemenarea gidurilor de pactica medical 166 Pooedurapeivind coatidentalatea ents pocientl bona HIVISIDA 167-Prosedura pivnd evident si gestionareafermace e cet nchis 168 Proseduraopestionalaprivnd eompletarea sf ansiterea bulainoler de farmacovgients 168 Proce opeatonlapivindeiberaea liven in regi de urgent 2 imedicamenteloe 170 Procedure opeatonalapivndeiberare medicameateloe curs de serea Abependen, 171 Procedura operaionlapivnd manipulare substantelr volatiles a pilose 172.Procedura de pimirwreoepie probes elibeae relate abort de ana amodicle 173 Proceduraopcatonlapivnd dra studilorlinioe 174Procedura operations privnd puntea in aplicre a decile mise 4 Coegia Medicitor |7S.Procedura operationalapivind consemnare in FOCG 8 incdentelor medial apaate pe timp grail 1 76.Procedura opertonalapivndfunstiongescomisillor medical malidscplinare 177 .Droteol de prelure,ezolvare si mowitrizae acai de potas, 178.Procedura operations pivnd efectoarea consul medical in sop dace 178Procedura operationlapivind interre i extemare pcientlor 180 Proceduraoperationala privnd proces de tatment al lor boi dest ele care a consi cauza interari siHimetle de competent in prescrip reamentelh 181,Procedura operations pivnd obtinezea conimtamantu paciensul s Fista de -manopee eave necesita consimianint 182 Procedaza operational vind docimentaa modal dsponibilspentu pcient la ‘entemare st tusfer 183 Proved operajionala piv piel are necests ume in amtulatoria 184.Proeeturaoperajonalapivnd obpinerea acondulipacenull penteuncerea in corcetre sind preurrate datelor eu crater persona 185 Procedara operational pevind informareapacenuli anipa riser consecutive result tiamentlt 186 Proce operaionalapivind propriate inclectal asypeareulaelo ech bz de dat nfomaistabii fe g format 187 Proceduraopeatonalapivnd site de monitorzare snp deastptace pe scot sin UPUICPUICamera de gd 188 Poceduraoperatonalaprivnd pastaeasutiizaes FOCG 189 Proceduraopeationalapivnd colette, cenaizare,eaizs, evauarea st transmiterea sevielor eliza la nivel spall inclsidarat interes pe tip de fein 190,Poceda operational privind evaluate protocoslelor de ing medicale sa thiurlor de buna pacticn 191 rocedura operainalapivind reguamentl de completare a documentlormedicale 192.Poceduca operationalapivndregulamentl de tasmitee a infomatilrige tulle medicale per pcient, |. Procedure operational peivind precsutiuile universal |94.Procedura operational vind igleniare inca amiloacelor de tansport 195 Prosedura genera de 196 Procedura operetioalapivnd decontaninarea curstanea si dazinfecla materia smedio-chinngia! 197,Procedura operational pivind curtenia si dentin in steiliare 19, Procedua operatioalapivndeuartrea si deznfestia pe ir de echipamsete 199Procedura operational peivndcurteniap diferite spat 200.Procedus operational privind clea necesarali de exo 201 Procedura operationala prvind meodela de provente«eroilor deena @ pasiesior 202 Poveda operatonalaprivind adminitrarearatamenuh medicamentos 203. Procedra operational peivindschimbarea pie pcieatlu mobi 204 Procedura operational pevind predare’prelures obser personae 205-Procedura operational peas lure in gestae si pasaea ures de valote 206-Procuraopeatonaa privind gestonarea deseuilorreauliate din ativlten moliala 207 Proceduraoperatonalapivind nome de condita in carl pacintior eu agitate phomourie 208 Procedura operational rvindgetonarea FOCG 209 Procdura operational prvi pestionares leer inset eu pat 210 Proedura operationsla de supeaveghere pre si post opertri continua 211. Procedrs operational privind metodlogia de pregaiepreopestrs 212-Proceura operational privind programa operator eu exeeptin urgerslor 213-Procedura operational pevindcuatficacaiterventillorchirurgieal in limele 7 ile 214.Procedura operational pivndpacienl in saa de operat 215.Procedrs operational privind personal del blot operon 216-Procedura operational peivind echpamentl penta sla de operate pera pacent 217 Procedura operational privind timpul de neidere ines blur operator pestrustrlizare 218 Proedara operational prvind feevent deinfetieisupaftelordinsala de operatic 219.Procedurs operational privind identeate i raportarea riser /xtionare a railed via 7220 Procedum operuionala privind precede de inspect a aticolelor cise in ‘momenta eeepionsait 221 Proceduca operational prvind dotare nim obigatoie din UTS ‘222 Procedua operatinala pind dotrea existent dia UTS, sets ATE 223 Procedurs operational privind ipa nial eit 204 Procedura operational rivind calfvarenechipareatlo critice 225 Procedura operational rivind esta potansfizonale 226. Procedura operational privinddeterminaca de grup OAB prin metala Beth- Vinewnt 227 Proceraopertonalaprivind determinares de grap OAB prin metals Sinn 228 Process opertonalapivnd dtemniare factor Rh 229.Proceduraoperationaa prvi pobe de competibitate major dra Jeambreau 230-Procedra operationala privind decompile eu Papaing 231 Procedua operational priving efectatea probe de comapdbiltte estul Coombs iniest 252.Procodura operatonaapivind determinareaantiompilrieglar 235 Procaraopeationala piv proba de compatiitate biologics Osleckerin vivo 234.Procedra operational pvind itil sono preimnstizional 2335 Procedura operational privind ontoll socal de reactivate materiale ‘consumable 236 Proceduaoperationsla privindlivrareaunitatit sanguine inst de vial mediult coordonitor al UTS 237 Proesluraoperatonalapivnd solctarea do anges produse deriv in cel intervenor meicoshirurietle programe 238.Proceduaopertionala prvind cerrolul tui minimal de tio etice 239-Proceara operatonsla de rapotare a reatilorncideatelos averse pst trnsfiionale 240-Procaura opeatonaaprivind neuaigrea descr generte de aciviatea UTS 241, Procedurs operational rivind cererea de sange integral si component sanguine, receponaea, inmegistare i decomaes acestnra 242.Procedura operationala prvind monitarizarea constants pace res post ‘easficional 23 Procedraopsatonalaprivindcirutele pene disibuire sangeli sia produsclor din ange 24. Procedura operionaa prvind administra tatamentlu transfizioal 245-Procodura operationaa prvind insinireaterpiitasfuinale 246-Procedura opertonala prvi elaborre plano de mas! pent imbunatatrea servic de tans 247.Procedure operational privind recolteaprtasfzional de probe snguine dela prcent 248 Proceduraopeatonsla prvi echetarea pungilardepreprae sanguine 249.Procedra operational privind administra bane! de saage 5 prodiselr de ange 250, Procedua operational de conserare transport eceplie probes eibere reuse in serveiul de snatomeptoogica 251.Procedue operational primieredae a persoanelor deste 252-Procadura operational sabres concordant dagnostiuli eine cucel anatome- putologi a czaurile decedate 253.Procedursprivin extemareapacielo desea in tin pital 254.Proceduaoperationala de sermnalae a nergularitilr Manager, Drs Be, Petru Susen S| SPITALUL cLiNtc JUDETEAN DE uRoENTA | uu, GE Nepe Sir Core Fd I AT TE ext soma ur 026.4085, nat ert ice ‘Soaimanmiaie ‘peri iatepn ANEXAS PROGRAM DE CONTROL INTERNMANAGERIAL INDICATORI 1. Indicator’ pivnd eanoatereacespectarca cod de te ntgstate ponderea angajailor cre cunose si respectaprevederl eli de cise) Indicator privind stuctura opaizatorica a unital (numar de propuner. de modifcare strctraorganizatoic ) corel cu necesittea apt lain tent udilut 5 Indicator privind tansmiterensespectara sebutior sarily de servi (ponderea anaaalor cu fie de pst setlizate) ‘4 Indicator prvindcompeteatapregatizesprofesonala a angsatilorponderea sonal cu tui superiomze din ere mec ata de eupriner in procesul de reat proresionala) 5 Indistor priv delegarile de responsi angaatilor(procetal de