Sunteți pe pagina 1din 10

APROBAT

Nr. …………. Data: …………..2020 Manager

Autoritatea contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși


Emis de: Compartimentul…………………………..
Data: ………2020

REFERAT DE NECESITATE
Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate

Nume și Prenume: …………………………….


Persoana de contact din compartimentul de specialitate
Funcția: …………………….……………….
beneficiar al achiziţiei din cadrul autorităţii contractante
E-mail: office @spitalbuhusi.ro
pentru acestReferat de necesitate
Telefon:+40 …………

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru anul -
2020și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentației de atribuire

Forma documentului:
Inițială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Referatul de necesitate:
Are atașat:
 Caracteristici tehnice pentru produse, X
 Model caiet de sarcini
 Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării
procesului de achiziţie publică în baza acestui Referat de
necesitate
NU are documente atașate

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 1 din 10
CUPRINS

A. Descrierea produselor care urmează să fie achiziționate...........................................................3


B. Fundamentarea necesităţii...........................................................................................................3
C. Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la
funcţionarea acesteia..............................................................................................................................3
D. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii........................................................4
E. Necesitatea în contextul legislaţiei în achiziţii publice................................................................5
F. Valoarea estimată a produselor care urmează să fie achiziţionate................................................5
G. Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii...........................6
H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia bugetară
a acestora.................................................................................................................................................6
I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016).........................................................................................................................................7
1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor...............................................................7
2. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
unor operatori economici sau a anumitor produse................................................................................8
3. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală.........................................................................8
4. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori................................8
5. Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relaţiilor de muncă
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică...............................8
6. Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind reglementările în
domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării
contractului de achiziţie publică..............................................................................................................9
J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publică şi satisfacerea necesităţii..............9
K. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică........11
L. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie publică
12
M. Anexe:..........................................................................................................................................13

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 2 din 10
A. Descrierea produselor care urmează să fie achiziționate

Introduceţiachiziția care face Achiziția Alimentelor necesare asigurării hranei pacienților din cadrul Spitalului
obiectul acestui Referat de „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .
necesitate
Asigurarea funcţionării autorităţii contractante, în vederea îndeplinirii
misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost înfiinţată.
Precizaţi destinaţia achiziţiei
Prin această achiziție se dorește asigurarea Alimentelor necesare
prin care urmează a fi
pentruprepararea hranei paciențilorconform necesarelor/regimurilor
satisfacută necesitatea
alimentaredin cadrul secțiilor medicale Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei”
Buhuși .

B. Fundamentarea necesităţii

La nivelul Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, pacienții internați în spital, în regim de spitalizare
continuă beneficiază de masa sub forma regimurilor alimentare profilactice și/sau terapeutice, în funcție
afecțiunea de care suferă pacientul, contravaloarea acestor servicii fiind susținută prin fonduri bugetare de
la Ministerul Sănătății.

Astfel, în scopul aplicării principiului eficienței și eficacității, în vederea asigurării hranei bolnavilor nevoia
obiectivă a autorități contractante, cu privire la asigurare meselor, constă în achiziția de produse
alimentare diverse, fructe și legume.

Alimentele ce urmează a fi achiziționate,în marea lor majoritate, sunt supuse unui proces de pregătire, prin
care astfel se oferă pacienților masa sub formă de hrană caldă de trei ori pe zi.

C. Contribuţiasatisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la


funcţionarea acesteia

Necesitatea identificată Funcţionarea autorităţii contractante și menținerea bunei desfășurări a


activității din cadrul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.
Obiectivul/obiectivele autorităţii Contracte de furnizareproduse cu caracter de regularitate,
contractante la care contribuie învedereamențineriiactivitățispitalului.
satisfacerea necesităţiişi cum se
realizează
Obiectivul/obiectivele din Contracte de furnizare produse cu caracter de regularitate, în vederea
strategia menținerii activități spitalului.
locală/regională/naţională la a
cărei realizare contribuie
satisfacerea necesităţiişi cum
Beneficiicareurmeazăafiobţinuted  achiziționarea necesarului de alimente în vederea preparării
upăsatisfacereanecesităţiisaupro hranei pacienților din cadrul SpitalulUI „Profesor Dr. Eduard
blemelecarevorfirezolvatedupă Apetrei” Buhuși;
satisfacereanecesităţiicaurmarea  prepararea regimurilor alimentare profilactice,terapeutice,
atingeriiobiectivelorpropuse dietetice pentru grupurile de pacienţispitalizaţi în cadrul

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 3 din 10
Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși ;
 asigurarea hranei pacienţilor în raport cu prescripțiile medicale
din foile de observaţie zilnice ale persoanelor spitalizate în
cadrul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

D. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii

Asigurarea hranei pacienților internați în spital constituie una din activitățile conexe serviciilor medicale oferite
populației, având un impact direct asupra nivelului calitativ al serviciilor medicale prestate de către unitățile
spitalicești.

Prin urmare, procurarea și prelucrarea materiei prime formate din alimente diverse (inclusiv legume și fructe)
constituie cea mai avantajoasă opțiune prin care să fie asigurate rațiile de hrană adecvate pentru pacienții
internați în cadrul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

E. Necesitatea în contextul legislaţieiîn achiziţii publice

Așa cum a fost precizat anterior, pentru satisfacerea necesității, se impune atribuirea unor contracte de furnizare
produse, așa cum acestea sunt definite de art. 3 alin. (1) lit. n) din Legea 98/2016.

În detaliu, viitoarele contracte de achiziție publică se conturează precum urmează:

Descrierea obiectului contractului Furnizarea la sediul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a
şi precizarea stării în care trebuie alimentelor în vederea asigurării hranei pacienților din cadrul Spitalului
să fie produsele la sfârşitul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .
contractului
Cod CPV pentru descrierea 15330000-0 - Fructe si legume transformate
obiectului contractului 15800000-6 - Diverse produse alimentare
15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din carne
15500000-3 - Produse lactate
03220000-9 - Legume, fructe si fructe cu coaja
15811000-6 - Produse de panificație (Rev.2)

Cantitatea şi unitatea de măsură Contractul de furnizare alimente se rezumă la livrarea produselor ce fac
corespunzătoare obiectul viitoarelor contracte de achiziție publică ce au fost grupate în 6
loturi, astfel:
Nr. Nr Valoare estimată fără
Denumire lot
lot sortimente TVA (până la 31.12.2020)
10.47
Lot 1 Conserve de legume și fructe 8
6,06
28.80
Lot 2 Produse alimentare diverse 24
0,82
18.04
Lot 3 Produse și preparate din carne 4
3,20
19.82
Lot 4 Produse lactate și derivate din lapte 3
4,00
34.81
Lot 5 Legume 3
8,00
Lot 6 Pâine si produse de panificație 1 64

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 4 din 10
4,00
TOTAL 112.606,08 lei

F. Valoarea estimată a produselorcare urmeazăsă fie achiziţionate

1. Pentru produse - valoarea estimată a contractelorcare urmează să fie atribuite:


Valoarea estimată a produselor care Valoarea estimată a produselor - 112.606,08 lei (fără TVA)
urmeazăsă fie achiziţionate de pe împărțită pe loturi, astfel:
piaţăşi care constituie, ca atare, obiectul Lot 1Conserve de legume și fructe - 10.476,06 lei
contractului de achiziţie de produse. Lot 2Produse alimentare diverse - 28.800,82 lei
Lot 3Produse și preparate din carne - 18.043,20 lei
Lot 4Produse lactate și derivate din lapte - 19.824,00 lei
Lot 5Legume - 34.818,00 lei
Lot 6Pâine si produse de panificație - 644,00lei

Confrom art. 165 alin. (1) din HG 395/2016, contractulu poate fi


supliemntat pe o periaodaă de maxim 4 luni, situație în care
valaoreaestiamtă de mai sus poate crește cu până la 64.346 lei
(fără TVA), situați în care valaorea estimată globală se ridică la
max. 176.952,41 lei (fără TVA)
Documentele suport/informaţiile care Aceste valori au fost stabilite în baza:
au fost consultate/utilizate la stabilirea - ofertelor de preț primite de la operatori economici;
valorii estimate - valorilor (prețurilor) istorice existente la nivelul Spitalului
„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .

G. Calendarul procesului de achiziţiepublică în vedereasatisfacerii necesităţii

Mai Iunie
Perioada estimată pentru:
2020 2020
Întocmirea și avizarea documentației de atribuire 

Etapa de elaborare și prezentare a ofertelor 

Etapa de evaluare a ofertelor 

Semnarea contractului 

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Perioada de derulare a procedurii este estimată la cca 3 luni de la
Semnarea contractelor de momentul publicării în SEAP a documentației de atribuire.
furnizare Contractele de furnizare se vor semna după momentul atribuirii
procedurii.

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 5 din 10
H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia bugetară a
acestora

Fondurile alocate pentru 176.952,41lei (fără TVA) valoare estimată ce cuprinde atât
satisfacerea necesităţii necesarul pînă la 31.12.2020 cât și suplimentul pentru primle 4
luni din anul 2021 (până la 30.04.2021)

Sursa de finantare și, după caz, Fonduri proprii


poziţia în buget/propunerea de
buget

I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din
Legea 98/2016)

1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor


Caracteristicile care descriu produsele, care urmeazăsă fie achiziţionate,sunt stabiliteîn cadrul Caietului de sarcini,
prin modalitatea selectată dintre opţiuniledisponibile în continuareși pe baza justificării asociate:
Modalitatea utilizată pentru descrierea
Decizie
caracteristicilor solicitate
Opţiuniconform art. 156, alin. (1) din
Opţiunea selectată Justificarea opţiunii selectate
Legea 98/2016
prin raportare la cerinţe de Specificațiile tehnice ale alimentelor, ce
-
performanţă/funcţionale urmează a fi achiziționate au fost stabilite
prin trimitere la specificaţii tehnice în raport cu dispozițiile cadrul legal
-
însoţită de menţiunea "sau echivalent" aplicabil în domeniu, prin corelare cu
prin raportare la cerinţe de caietul de sarcini.
performanţă/funcţionaleşi prin X
trimitere la specificaţii În cadrul specificațiilor tehnice aferente
prin trimitere la specificaţiile pentru produselor se face trimitere și la cerințe de
unele caracteristici şi prin raportare la calitate şi performanță.
-
cerinţe de performanţă/funcţionale
pentru alte caracteristici

2. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini nu includespecificații/caracteristici care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor
operatori economici/produse din piață.

3. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală


NU E CAZUL

4. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori


Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 6 din 10
NU E CAZUL

5. Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relaţiilor de muncă
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică

Conform art. 51 din Legea 98/2016 ofertanții vor tine cont de reglementari obligatorii in domeniile
mediului, social si al relațiilor de munca stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislația naționala, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale in
aceste domenii.

6. Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind reglementărileîn


domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării
contractului de achiziţie publică

Informații detaliate privind reglementările in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca se pot
obține de la: Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiției
Sociale (www.mmuncii.ro).

J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publicăşi satisfacerea necesităţii

Eficiența și eficacitatea utilizării alimentelor în procesul de asigurare a hranei pacienților Spitalului


„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși este condiționată de următorii factori cheie:

Factoricheie care influențeazăsuccesul Prețulunitar al produsului


Termenul de livrareasumat de furnizor,
pentrulivrareaproduselorcefacobiectulviitoarelorco
ntracte de achizițiepublică.
Modalitatea de măsurare a succesului Prețulofertei
Termenul de livrare a comenziloremisesă nu fie mai
mare de 2zile
Indicator de Nu e cazul
performanţăcantitativ/calitativutilizatpentrumăsurareasu
ccesului

K. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică

Următorii factorii interesați trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării
fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:
 Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, în calitate de beneficiar al produselor achiziționate, prin
compartimentelecu responsabilități în sectorul preparării hranei pacienților;
 Pacienții internați în cadrul Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

În concret, factorii interesați ce trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului și așteptările acestora
sunt (fără a ne limita la):

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 7 din 10
Factor interesat Așteptări
Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei”  produsultrebuiesăcorespundădescrieriişicondițiilor de
Buhuși, încalitate de beneficiar al calitateprevăzuteîncaietul de sarcini
produselorachiziționate,  produselecefacobiectulcontractuluisărespecteproprietățile
organoleptice,
princompartimentele cu
fizicochimiceşimicrobiologicemenționatepentrufiecareprod
responsabilitățiînsectorulpreparăriihranei usșisă fie transportateţinândcont de normeleigienico–
pacienților; sanitarespecificefructelorșilegumelor.

PaciențiiinternațiîncadrulSpitalului  Hranaprimităsă fie de calitate, conformă cu


„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși. prescrierilemedicilor, să fie servită conform orarului de
masășisăconținăcantitățisuficiente.

L. Competenţe necesareşi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie publică

Competenţe care trebuie


Forma de acces la
Etapa din procesul de Compentenţe Competenţe atrase - din alte
competenţele
achiziţie publică necesare disponibile compartimente ale AC
disponibile
sau din exteriorul acesteia
Personal
Compartiment Personal propriu
Studii de Bloc Compartiment
Participarea la elaborarea
specialitate Alimentare / Bloc Alimentare /
Caietului de sarcini, cum ar
nutriție și Compartiment Compartiment
fi, dar fără a se limita la, NU e cazul
dietetică + Nutriție și Nutriție și
transmiterea de specificații
Expert achiziții Dietetică, Dietetică +
tehnice
publice Achiziții Publice+ Contract
Consultant consultanță
Achiziții Publice
Personal
Compartiment
Studii de
Bloc
specialitate în
Alimentare /
domeniul
Participarea la evaluarea Compartiment
nutriție și Personal propriu NU e cazul
ofertelor, după caz Nutriție și
dietetică +
Dietetică +
Expert achiziții
Personal
publice
compartiment
Achiziții Publice
Managementul Studii de Personal Personal propriu NU e cazul
contractului specialitate în Compartiment
domeniul Bloc
nutriție și Alimentare /
dietetică Compartiment
Nutriție și

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 8 din 10
Dietetică +
Personal
compartiment
Achiziții Publice

M.Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:
1. Caracteristici tehnice pentru produse,
2. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare incluși, în raport cu achiziția
propusă
3. Informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități obținute în urma unei cercetări
a pieței sau pe bază istorică
4. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza acestui
Referat de necesitate

Întocmit: Data:
…………………………… ………………………

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 9 din 10
Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza acestui
Referat de necesitate.

Element DA/NU
1. Este evidenţiatălegătura dintre necesitate şi obiectivele autorităţii contractante DA
2. Este evidenţiată legătura dintre necesitate şi strategia locală/naţională, după cum DA
este aplicabil
3. Caietul de sarcini este ataşat în forma completă DA
4. Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii şi modalitatea de măsurare a DA
acestora
5. Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi DA
6. Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii DA
7. Necesitatea inclusăîn acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin DA
contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
8. Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei şi satisfacerea necesităţii sunt DA
identificate în Referatul de necesitate
9. Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca DA
urmare a satisfacerii necesităţii sunt conştientizate şi este posibil accesul la acestea

Responsabil achiziții publice Data:

……………………… ………………………

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 10 din 10