Sunteți pe pagina 1din 2

Notificare

Subsemnata Băcilă Georginela, domiciliată în………….….. reprezentată prin


Mihăilă Nicoleta, în calitate de avocat

Către,

S.C. BUSTICONRUS S.R.L. cu sediul în Sat Valea Lupului, Comuna Valea


Lupului, Str. Lacului, Nr. 25, Jud. Iași, înregistrată la Registrul comerțului sub nr.
J22/1921/2010, având cod C.U.I 27433650, tel. 0747840611, reprezentată prin Rusu Corneliu
Petrișor, în calitate de administrator

Prin prezenta, vă notificăm rezilierea contractului de prestări servicii cu nr…. din data
de…… având ca obiect reamenajarea imobilului și solicităm restituirea sumei de 4.000 de
euro achitată cu titlu de avans pentru începerea lucrărilor, din totalul sumei de 8.000 de euro.

Conform prevederilor art. 1170 din Codului Civil, părțile trebuie să acționeze cu
bună credință la negocierea și la încheierea contractului, cât și pe timpul executării sale,
această limita neputând fi înlăturată sau limitată, or în cazul de față, administratorul societății
S.C. BUSTICONRUS S.R.L. nu și-a întemeiat intenția de a contracta pe principiul bunei
credințe deoarece înscrisul prezentat subsemnatei spre semnare avea un conținut greu de
descifrat, ilizibil. Conform art. 1246 din Codul Civil orice contract încheiat cu încălcarea
condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității. Contractul pentru a
avea forța probantă prevăzută de lege trebuie încheiat în formă scrisă iar conținutul acestuia să
fie clar, precis și să poată fi înțeles de către părțile contractante. Din aspectele sus menționate
este evident faptul că acest contract a fost încheiat de către administrator fără intenția de
onorare a obligațiilor și nu în ultimul rând cu intenția de fraudare în sarcina statului deoarece
acest contract nu a fost înregistrat la organele fiscale prevăzute de lege, iar conform
Ordinului 1.400/2012, art. 1 toate persoanele juridice române care execută pe teritoriul
României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcții și care generează venituri
impozabile au obligația de înregistrare a contractelor indiferent de durata acestora.

Plata avansului de 4000 de euro a fost achitată la insistențele repetate ale


administratorului, pe motiv că ar pleca într-o vacanță cu familia, iar remiterea acestei sume s-
a realizat printr-un contract olograf semnat si datat de subsemnata, în grabă, în parcarea unui
supermarket unde acesta a ales sa aibă loc întâlnirea pentru încheirea contractului. Potrivit
dispozițiilor art, 1204 din Codul civil, consimțământul trebuie să fie serios, liber și exprimat
în cunoștință de cauză, iar în cazul de față consimțământul subsemnatei a fost afectat de
insistențele administatorului de remitere a avansului, aceasta temându-se că în cazul
neachitării avansului nu va mai beneficia de serviciile promise de reamenajare a imobilului.

În cazul de față ne aflăm în prezența unui abuz de drept din partea presatorului de
servicii care rezultă atât din faptul că acest contract a fost încheiat fără intenția de a-și
îndeplini obligațiile contractuale, cât și din refuzul de restituire a sumei de 4.000 de euro
achitată cu titlu de avans, subsemnata solicitând anterior acestei notificări restituirea sumei,
iar administratorul societății și-a demonstrat reau-credință prin inducerea în eroare a părții
promițând că se va întâlni cu aceasta și îi va restitui avansul, lucru care nu s-a mai întâmplat
deși partea s-a deplasat la cererea acestuia în localitatea unde societatea își are sediul social.
Conforn art. 1270, alin.(2) Cod civil contractul încetează și se modifică prin acordul părților
ori din alte cauze prevăzute de lege, iar în cazul de față acesta și-a închiat orice efecte din
momentul în care administratorul societății a fost de acord să restituie suma de 4.000 de euro
reprezentând avansul.

Potrivit art. 1635, alin. (1) prestațiile primite în temeiul unui act juridic desființat
ulterior cu efect retroactiv sunt supuse restituirii.

În cazul neonorării acestei notificări ne vedem nevoiți a vă acționa în instanță, unde


vom solicita atât cheltuielile de judecată cât și daune interese.

Data