Sunteți pe pagina 1din 18

ANTET SPITAL

Nr. ……. din ………….2020


Aprobat de:
Manager
Constantin POIANĂ

Autoritatea contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși


Emis de: Compartimentul de Achiziții Publice

Formular-cadru
Strategia de contractare
pentru procesul de achiziție publică care se finalizează cu

Contractul de achiziție publică de: FURNIZARE ALIMENTE (6 loturi)


Acord-cadru pentru:

Persoana de contact în legătură cu informațiile din această Strategie de contractare


Persoana de contact din compartimentul Nume și Prenume: ……………..
intern specializat în domeniul achizițiilor Funcția: ……….. Achiziții Publice
publice din cadrul autorității contractante E-mail: ……………………………………
pentru această Strategie de contractare Telefon: ……………………………………

Forma documentului:
Inițială X
Revizuită -
Numărul revizuirii -

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de „Furnizare Alimente”


CUPRINS

1. Contextul realizării achiziției 4


2. Informații privind date de intrare pentru pregătirea procedurii: 4
2.1. Informații pentru pregătirea achiziției obținute din analiza și cercetarea pieței 4
2.2. Informații privind pregătirea procedurii obținute din consultarea pieței 5
2.3. Informații privind pregătirea procedurii obținute din analiza experienței anterioare a autorității contractante
în situații similare 5
2.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achiziție și obiectului contractului de furnizare și măsuri de
gestionare a acestora 6
3. Planificarea achiziției de produse 8
3.1. Obiectul contractului 8
3.2. Conținutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv 8
3.3. Tipul contractului 8
3.4. Alte contracte aflate în legătură cu contractul care rezultă din această procedură 9
3.5. Împărțirea pe loturi 9
3.6. Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare 9
3.7. Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție 10
3.8. Obligații contractuale/clauze contractuale utilizate ca referință pentru emiterea documentelor
constatatoare și pentru evaluarea performanței contractantului 11
3.9. Informații privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de achiziție publică
/acordului-cadru 11
4. Justificarea valorii estimate a contractului de furnizare care rezultă din această procedură și, respectiv, a
achiziției 12
5. Finanțarea achiziției 13
6. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea acordului-cadru 13
6.1. Accelerarea procedurii și reducerea termenelor 13
6.2. Informații despre justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 69 alin.
(2)-(5) din Legea 98/2016 14
7. Instrumente, tehnici de atribuire și mijloace utilizate în cadrul procedurii 14
8. Justificarea criteriilor de calificare şi selecție 14
9. Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru precum și
executarea/implementarea contractului din procesul de achiziție 18

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 2 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
INFORMAȚII PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CĂTRE ANAP

nr. Informații disponibile la Conținut relevant din strategie


Aspecte verificate
crt. capitolul: Opțiune aleasă Justificare
Procedura de Justificarea alegerii Procedură Conform cap. 7 din Strategia
atribuire aleasă procedurii de atribuire simplificată de contractare
1 pentru atribuirea
contractului/semnarea
acordului-cadru
Modalitatea Instrumente, tehnici de Contract de Conform cap. 8 din Strategia
specială de atribuire atribuire și mijloace achiziții de contractare
2.
utilizate în cadrul
procedurii
Reducerea Accelerarea procedurii și NU e cazul NU e cazul
3.
termenelor reducerea termenelor
Împărțire pe loturi Împărțirea pe loturi NU Conform cap. 4.5 din Strategia
4.
de contractare
Criterii de calificare Justificarea criteriilor de Criterii privind Conform cap. 9 din Strategia
privind capacitatea, calificare și selecție situația de de contractare
inclusiv cerințele excludere
privind înscrierea în Criterii privind
5.
registrele situația
profesionale sau personală
comerciale Experiență
similară
Criteriul de atribuire Justificarea criteriului de Prețul cel mai Conform cap. 4.6 din Strategia
8. atribuire și a factorilor scăzut de contractare
de evaluare
Factorii de evaluare Justificarea criteriului de Nu e cazul Nu e cazul
9. utilizați atribuire și a factorilor
de evaluare

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 3 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
1. Contextul realizării achiziției

Beneficii anticipate a fi obținute de Achiziția alimentelor necesare pentru asigurarea hranei


către autoritatea contractantă (art. pacienților din cadrul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei”
9, alin. (3), lit. e) din HG 395/2016) Buhuși.

Obiectivele comunicate la nivelul DA NU Nu este cazul


sectorului administrației publice în - - X
care activează autoritatea contractantă
la a căror realizare contribuie Contracte de furnizare produse cu
contractul/acordul-cadru (art. 9, alin. caracter de regularitate, în vederea
(3) lit. e) din HG 395/2016) menținerii activități spitalului.

Obiective din strategia DA NU Nu este cazul


locală/regională/națională de
dezvoltare la a cărui realizare X
contribuie contractul/acordul-cadru Contracte de furnizare produse cu
respectiv (art. 9, alin. (3), lit. g) din HG caracter de regularitate, în vederea
395/2016) menținerii activități spitalului.

2. Informații privind date de intrare pentru pregătirea procedurii:

2.1. Informații pentru pregătirea achiziției obținute din analiza și cercetarea pieței

i. Surse de informații pentru cercetarea și analiza pieței

A fost realizată ca parte a etapei de pregătire DA NU


a strategiei de contractare și a documentației
X -
de atribuire analiza și cercetarea pieței?

ii. Analiza STEEPLE


Reflectarea rezultatului analizei STEEPLE în documentele achiziției și în documentele suport
Strategie de Caiet de Clauze
CATEGORIA DE FACTORI Fișă de date
contractare sarcini contractuale
Factori socio-culturali X X
Factori tehnologici X X X X
Factori economici X - X X
Factori de mediu X X X
Factori politici - - - -
Factori juridici X - X X
Factori etici X X - X
Analiza STEEPLE detaliată se regăsește anexată prezentei strategii de contractare

iii. Analiza gradului de competitivitate pe piața căreia i se adresează autoritatea prin această achiziție
În cadrul pieței căreia i se adresează achiziția propusă se identifică un număr suficient de operatori
economici ce activează în mod constant. Prin urmare este așteptat un interes suficient de mare din partea
comunității de afaceri pentru viitoarea procedură de atribuire, fiind așteptat un număr suficient și
semnificativ de ofertanți interesați de a înainta o ofertă pentru angajarea viitoarelor contracte de achiziții.

iv. Analiza perspectivei potențialilor ofertanți asupra relațiilor contractuale cu autoritatea contractantă
Viitoarele contracte de furnizare se vor derula prin finanțare asigurată din venituri proprii, obținute din
contractul încheiat de Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși cu CJAS Bacău. De asemenea,
conform modului de derulare a contractelor anterior încheiate de către Spitalul „Profesor Dr. Eduard

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 4 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Apetrei” Buhuși, nu s-au identificat probleme cu privire la managementul și plata contractelor de
furnizare.
Din aceste argumente se poate considera faptul că autoritatea contractantă, în cadrul acestui proces de
achiziție publică are caracterul unui client cu potențial de dezvoltare și în același timp este văzută ca o
parte esențială a activității potențialilor ofertanți.
Prin urmare vom considera ca viitorul proces de achiziție publică va avea un grad de atractivitate sporit
pentru operatorii economici ce activează în această piață a furnizării de alimente, fapt ce determină
așteptări din partea acestora cu privire în special la:
 Stabilirea cu claritate a modului în care trebuie să fie prezentată oferta;
 Stabilirea în cadrul caietului de sarcini a unor cerințe privind cerințele impuse de cadrul legal
aplicabil în materia transportului și furnizării alimentelor;
 Stabilirea în cadrul contractului a unor clauze clare cu privire la managementul schimbării pe
parcursul derulării contractului (modul de modificare/variație a contractului);
 Stabilirea în cadrul contractului a unor clauze clare cu privire la conduita prestatorului pe
parcursul derulării contractului.

Reflectarea rezultatului analizei perspectivei potențialilor ofertanți asupra relațiilor contractuale cu autoritatea
contractantă asupra documentelor achiziției:
Categorii de așteptări ale potențialilor ofertanți Strategie de Fișă de date Caiet de Clauze
contractare sarcini contractuale

Modalitatea concretă în care se va prezenta X X


oferta
Managementul contractelor de furnizare X X
Managementul schimbării X X
Conduita prestatorului X X

2.2. Informații privind pregătirea procedurii obținute din consultarea pieței

A fost derulată o consultare a pieței ca parte a DA NU


pregătirii lansării procedurii de atribuire? - X

Etapa de pregătire a acestei proceduri nu a inclus o consultare a pieței, întrucât viitoarele contracte de achiziții nu
presupun furnizarea de produse cu un grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală. Având în
vedere că viitoarele contracte de achiziții presupun activități clar reglementate de cadrul legal aplicabil în materie,
comune pentru piața furnizării de alimente, cu care operatorii economici specializați și cu activitate constantă
sunt obișnuiți, nu s-au identificat elementele minimale cerute de art. 18 din HG 395/2016 pentru organizarea unei
etape de consultare a pieței, preliminare inițierii proceduri de atribuire.

2.3. Informații privind pregătirea procedurii obținute din analiza experienței anterioare a autorității
contractante în situații similare
Planificarea prezentei achiziții s-a bazat pe experiența similară a autorității contractante, obiectul achiziției făcând
referire la furnizarea de produse cu caracter de regularitate, derulate la nivelul unei unități spitalicești

Reflectarea rezultatului Documentul în care se reflectă experiența anterioară a autorității contractante


analizei experienței Strategia de contractare X
anterioare a autorității Fisa de date X
contractante în situații Caiet de sarcini X
similare Clauze contractuale X

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 5 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
2.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achiziție și obiectului contractului de furnizare și măsuri de gestionare a acestora
În cele ce urmează se vor documenta riscurile care pot să apară la nivelul organizației prestatorului, pe parcursul derulării activităților contractului de furnizare și
care pot avea un impact nefavorabil semnificativ asupra modului în care se vor derula acesta. Aceste riscuri sunt de natură operațională și juridică, argument
pentru care autoritatea contractantă are posibilitatea a prevedea măsuri de protecție la aceste riscuri prin modul în care stabilește atât conținutul documentelor
achiziției precum și modul în care va derula și aplica procedura de atribuire, conform dispozițiilor cadrului legal aplicabil în materie.

Descrierea riscului Modul în care măsura de protecție adoptată se va


Consecințe Măsura de protecție adoptată
identificat transpune în documentele achiziției
Riscul de neîndeplinire a Contractele de furnizare vor suferi  Operatorii economici ofertanți trebuie  La nivelul Caietului de sarcini se va indica modalitatea
contractului datorită abateri atât cu privire la termenul de să facă dovada că dețin mijloace de de furnizare a produselor;
capacității tehnice furnizare cât și din punct de vedere al transport avizate corespunzător pentru  La nivelul modelului de contract se vor introduce
calității produselor livrate. transportul alimentelor. clauze cu privire la respectarea termenului de livrare a
 Operatorii economici trebuie să facă produselor;
dovada că dispun de o capacitate tehnică  La nivelul cerințelor de calificare se va solicita criterii
suficientă pentru a iniția și conduce privind capacitatea tehnică, respectiv un nivel minimal al
activitățile de ordin comercial și logistic experienței similare, conform Instrucțiunii ANAP nr.2 /
necesare pentru îndeplinirea obiectului 2017.
contractului.
Riscul de neîndeplinire a Contractele de furnizare vor suferi  Verificarea avizării/autorizării  La nivelul Caietului de sarcini se va solicita
contractului de furnizare abateri atât cu privire conformitatea și resurselor umane și materiale propuse prezentarea dovezilor privind disponibilitatea mijloacelor
datorită indisponibilității calitatea produselor livrate. pentru a fi implicate în execuția de transport avizate corespunzător cerințelor legale,
resurselor umane viitoarelor contracte de furnizare, în respectiv Autorizația sanitar – veterinară aferentă
autorizate / avizate raport cu cadrul legal aplicabil obiectului mijlocului de transport utilizat pentru livrarea produselor;
conform legii, necesare contractului
pentru livrarea
produselor.
Riscul de neîndeplinire a Contractele de furnizare vor suferi  Operatorii economici ofertanți  În concordanță cu prevederile art. 179 alin. (1) lit. b) din
contractului datorită abateri atât cu privire la capacitatea trebuie să facă dovada furnizării unor Legea 98/2016, în baza metodologiei indicate prin art. 5 din
lipsei experienței similare de a livra cantitățile necesare și la produse similare din punct de vedere al Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, se va solicita ca Operatorii
calitatea solicitată. obiectului și complexității cu cele care fac economici ofertanți să prezinte dovada că au furnizat în
obiectul viitoarelor contracte de ultimi 3 ani produse similare din punct de vedere al
furnizare. obiectului și complexității cu cele ce fac obiectul viitoarelor
contracte de furnizare.
Raportat la obiectul și complexitatea contractului (așa cum
acesta este detaliat prin caietul de sarcini) prin produse
similare se va înțelege alimente (indiferent de tipul/soiul

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de „Furnizare Alimente”


acestora), similare din punctul de vedere al complexității cu
cele care fac obiectul achiziției.
Riscul unor prejudicii  O parte din plățile/livrabilele  Viitorul prestator nu va avea  Contractul de furnizare va prezenta un set de
înregistrate la nivelul din cadrul contractelor de furnizare dreptul de a modifica contractul decât în clauze privind modul de modificare a acestora.
autorității contractante ca pot fi considerate ca fiind limita unor modificări nesubstanțiale, cu
urmare a unor modificări neconforme ca urmare a adoptării respectarea carului legal aplicabil în
neadecvate intervenite pe unor modificări ale contractului de materie
parcursul derulării furnizare, cu nerespectarea  În cazul în care, pe parcursul
contractului dispozițiilor art. 221 din Legea derulării contractului de furnizare apare
98/2016 respectiv a instrucțiunii necesitatea adoptării unor modificări
ANAP nr. 3/2017. substanțiale, autoritate a contractantă va
rezilia contractul de furnizare, urmând ca
restul de prestat, după adoptarea
modificărilor necesare, să fie atribuit prin
reluarea competiției (procedură de
atribuire nouă).

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 7 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
3. Planificarea achiziției de produse

3.1. Obiectul contractului

Prezenta Strategie de contractare „Furnizare Alimente (6 loturi)”


documentează deciziile autorității
contractante din etapa de
planificare/pregătire a achiziției publice, având
ca OBIECT AL CONTRACTULUI:

3.2. Conținutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv

Opțiunea
Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include descrierea caracteristicilor achizițiilor de
selectată
realizat

prin raportare la cerințe de performanta/funcționale


prin trimitere la specificații tehnice însoțită de mențiunea „sau echivalent" X
prin raportare la cerințe de performanta/funcționale și prin trimitere la specificații
prin trimitere la specificații tehnice însoțită de mențiunea „sau echivalent pentru unele X
caracteristici și prin raportare la cerințe de performanta/funcționale pentru alte
caracteristici

3.3. Tipul contractului

Tipul contractului Servicii Produse Lucrări


- X -
Cod CPV principal: - 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2) -

Coduri CPV - 15330000-0 - Fructe si legume transformate (Rev.2) -


secundare: 15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din
carne (Rev.2)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
03220000-9 - Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
15811000-6 - Produse de panificație (Rev.2)
- - -

Îndeplinirea obiectului contractului:


Nu include elemente mixte X
Include elemente mixte -
Reprezintă un mix de elemente de tipul: Produse Servicii Lucrări
X - -

Fundamentarea alegerii tipului de contract, atunci


când obiectul contractului include un mix de elemente
de produse/lucrări/servicii, după caz
Fundamentarea stabilirii tipului de contract
Conform Deciziilor Curții de Justiție a
Opțiunea
Uniunii Europe, prevederilor Legii
selectată
98/2016 și HG 395/2016
Testul valorii bănești, bazat pe valoarea - -

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 8 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
estimată a elementelor mixte
Activitățile principale ce fac obiectul viitoarelor
contracte de achiziții publice sunt activități de
furnizare alimente.

În ceea ce privește livrarea alimentelor este


Testul scopului contractului, bazat pe necesar ca furnizorul să asigure manipularea și
legătura dintre obiectul contractului și Contract de livrarea până la destinația finală (spații stocare
obiectivele ce trebuie îndeplinite, furnizare ale Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei”
beneficiile anticipate a fi obținute Buhuși ) cu mijloace de transport autorizate
sanitar-veterinar pentru livrarea produselor,
conform Ordinului ANSVSA 111/2008 (pentru
produse de origine non-animală) și Ordinului
ANSVSA nr. 57/2010 (pentru produse de origine
animală).

3.4. Alte contracte aflate în legătură cu contractul care rezultă din această procedură

Achiziții anterioare DA NU
inițierii procedurii
X -

Achiziții care urmează să


DA NU
fie realizate după
inițierea procedurii - X

Achiziții anterioare
DA NU
identice/similare
X -

Achiziții identice/similare
DA NU
care urmează să fie
realizate după inițierea
X -
procedurii

3.5. Împărțirea pe loturi

Împărțirea pe loturi:
Văzând prevederile art. Recurge la atribuirea pe loturi Nu recurge la atribuirea pe loturi
141 şi a următoarelor din
Legea 98/2016, X
Autoritatea Contractantă
Justificări pentru Procedura se va organiza pe 6 loturi, care cuprind produsele alimentare
neutilizarea împărțirii pe selectate/adaptate în funcție de gamele normale de produse care sunt
loturi (art 141, alin 3 din furnizate de către operatorii economici cu activitate constantă în
Legea 98/2016) sectoarele de piață specializate în care activează IMM-urile de profil.

3.6. Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 9 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Opțiunea
Opțiuni conform art. 187 alin.
selectată Justificarea opțiunii selectate
(3) din Legea 98/2016
Prețul cel mai scăzut X Conform caietului de sarcini respectiv a cadrului legal
Costul cel mai scăzut aplicabil obiectului contractului, raportat la gradul de
complexitate a viitoarelor contracte de furnizare,
Cel mai bun raport calitate-preț
constatăm că nu se pot identifica, pe lângă preț, alte
Cel mai bun raport calitate-cost elemente obiective ce pot aduce avantaje/beneficii
economice, de calitate sau altele similare, prin utilizarea
unor criterii de evaluare din categoria celor prevăzute la
art. 187, alin. (3) lit. b)-d), alt factor în afară de preț
neputând fi obiectiv și relevant.
Din acest argument, conform prevederilor art.187, alin.
(3) lit. a), propunem pentru atribuirea viitoarelor
contracte de achiziție publică aplicarea criteriului de
atribuire „prețul cel mai scăzut”, factorul preț fiind
singurul în baza căruia se va întocmi clasamentul final în
cadrul acestei proceduri.

3.7. Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție

Ținând cont de riscurile identificate la cap. 3.4. din prezenta strategie de contractare, modelul de contract
de furnizare ce se va integra în documentația de atribuire conține clauze adecvate ce au menirea de a
proteja interesele instituționale ale Spital „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .

În raport cu dispozițiile art. 9 alin. 3 lit. d) din HG 395/2016, suplimentar față de cele mai sus prezentate,
viitoarele contracte de achiziție publică vor trata și următoarele aspecte:

Mecanism de plată în Plata se va efectua în baza facturilor recepționate, conform


cadrul contractului pentru metodologiilor specifice decontării produselor finanțate din fonduri
Contractant publice.
Conform prevederilor art. 6 alin (2) din Legea 72/2013 modalitatea de
decontare a facturilor în cadrul viitoarelor contracte de furnizare se va
efectua, în baza documentelor care atestă livrarea produselor, în termen
de maxim 30 de zile de la momentul acceptării de către beneficiar a
facturii fiscale.
Riscuri transferate Prin contract se vor transfera toate riscurile specifice activităților de
Contractantului și livrare de produse prevăzute în contractul de achiziție. Autoritatea
justificarea acestui contractantă nu își asumă niciun risc operațional în legătură cu
transfer îndeplinirea activităților viitoarele contractelor de furnizare (Spital
„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși nu implică nicio resursă materială
sau umană proprie în activitățile de livrare a alimentelor).
Prin caietul de sarcini se va solicita ofertanților asumarea respectării
regimului impus de cadrul legal aplicabil obiectului contractului.
Stabilirea penalităților Penalitățile ce pot fi aplicate în cadrul acestui contract vor la nivelul
pentru neîndeplinirea/ dobânzii legale penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2 1) din Ordonanța
îndeplinirea defectuoasă a Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu
obligațiilor contractuale completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică din
valoarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 10 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
3.8. Obligații contractuale/clauze contractuale utilizate ca referință pentru emiterea documentelor
constatatoare și pentru evaluarea performanței contractantului

Viitoarele contracte de furnizare se vor evidenția din punct de vedere contractual ca un tot unitar, fără a
diferenția obligațiile contractuale în raport cu fazele de livrare a produselor. Din acest motiv, în aplicarea
dispozițiilor art. 166 alin. (1) lit. b) autoritatea contractantă va emite documente constatatoare după
finalizarea contractului.

3.9. Informații privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de achiziție publică
/acordului-cadru

Modificarea contractului de
achiziție publică/ (clauze de
revizuire privind anticiparea DA NU
eventualelor modificări care
pot interveni în derularea
contractului X -
Obiectul anticipat al  Revizuirea datelor de intrare aferente caietului -
modificărilor de sarcini și utilizate în derularea Contractului,
respectiv revizuirea activităților și/sau
performanțelor stabilite în acesta
 Suplimentarea volumului produselor care nu au
fost incluse în Contract, dar care au devenit
strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia și
trebuie achiziționate de la Contractant întrucât
schimbarea acestuia nu poate fi realizată din
motive economice sau tehnice, legate, în
principal, de cerințe privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu
Activitățile deja incluse în Contract, iar
schimbarea Contractantului cauzează
Achizitorului dificultăți semnificative,
materializate inclusiv prin creșterea
semnificativă a costurilor
 Prelungirea contractului pe primele 4 luni ale
anului următor, conform art. 165 din HG
395/2016
 Alte modificări nesubstanțiale
Cauza anticipată a  Aspecte ce nu au putut fi identificate/anticipate
modificărilor la momentul întocmirii caietului de sarcini/
încheierii contractului de furnizare, conform
cadrului legal aplicabil obiectului contractului
 Aprovizionarea cu alimente în prima parte a
anului următor, până la organizarea unei noi
proceduri (2021)
 Modificarea cadrului legal aplicabil obiectului
contractului
Limitele modificărilor Conform prevederilor art. 221 din Legea 98/2016,
coroborat cu Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017.
Conform art. 165 din HG 395/2016.
Natura modificărilor  Modificări ale volumului de produse.
 Modificări ale graficului de prestare (incl.
prelungirea perioadei de prestare, după caz)
Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 11 din 18
Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
 Alte modificări nesubstanțiale
Mecanismul propus pentru Conform clauzelor contractuale anexate
realizarea modificărilor
Eventualele prelungiri ale DA NU
duratei contractului – art. 165, X -
HG 395/2016
Interval anticipat de prelungire Primele patru luni
– art. 165, HG 395/2016 ale anului 2021 -

Formulă de ajustare a prețului DA NU


contractului - X
Prețul unitar aferent contractului este ferm și
nemodificabil pe perioada acestuia, conform
clauzelor contractuale anexate.
-
Prelungirea contractului conform art. 165 din HG
395/2016 va avea la bază utilizarea prețului
unitar al contractului.

4. Justificarea valorii estimate a contractului de furnizare care rezultă din această procedură și,
respectiv, a achiziției

Valoarea totală Valoarea totală cumulată este de 112.606,08 lei (fără TVA) din care:
estimată a  10.476,06 lei (fără TVA) pentru Lot 1 Conserve de legume și fructe
contractului care  28.800,82 lei (fără TVA) pentru Lot 2 Produse alimentare diverse
urmează să fie  18.043,20 lei (fără TVA) pentru Lot 3 Produse și preparate din carne
atribuit în urma  19.824,00 lei (fără TVA) pentru Lot 4 Produse lactate și derivate din lapte
derulării  34.818,00 lei (fără TVA) pentru Lot 5 Legume
procedurii  644,00 lei (fără TVA) pentru Lot 6 Pâine si produse de panificație
valori estimate ce corespund cantităților solicitate până la 31.12.2020.

În cazul prelungiri contractelor pe primele 4 luni din anul următor, conform art. 165
alin. (1) din HG 395/2016, valoarea estimată cumulată a contractelor poate ajunge la
176.952,41 lei (fără TVA)

Fundamentarea valorii estimate a contractului ce Sursele utilizate și raționamentul utilizat


rezultă din procedură s-a realizat pe baza următoarelor: în stabilirea valorii estimate
Surse primare X Obiectul viitoarelor contracte de achiziții
îl reprezintă furnizarea de produse cu
Surse secundare caracter de regularitate, ce sunt necesare
Date istorice la nivel de autoritate X pentru derularea activității curente
contractantă desfășurate la nivelul unei unități
Conținutul Caietului de Sarcini X spitalicești. Prin urmare, atât din cadrul
Condițiile contractuale care reflectă datelor istorice existente la nivelul
mecanismul de alocare a riscurilor în Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei”
contract și întinderea răspunderii părților Buhuși cât și din analiza altor contracte
derulate de alte unități spitalicești s-au
obținut valori de referință pentru
Alte surse de informații estimarea prețului unitar al viitoarelor
produselor (lei/kg).

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 12 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Fundamentarea valorii estimate a viitoarelor contracte de achiziții a avut la bază următorul calcul:

Valoare Valoare
Nr. Nr estimată fără estimată fără
CPV Denumire lot
lot sortimente TVA (până la TVA (01.01.-
31.12.2020) 30.04.2021)
15330000-0 - Fructe si Conserve de legume
1 8 10.476,06 5.986,32
legume transformate și fructe
15800000-6 - Diverse Produse alimentare
2 24 28.800,82 16.457,61
produse alimentare diverse
15100000-9 - Produse
de origine animala, Produse și preparate
3 4 18.043,20 10.310,40
carne si produse din din carne
carne
15500000-3 - Produse Produse lactate și
4 3 19.824,00 11.328,00
lactate derivate din lapte
03220000-9 - Legume,
5 Legume 3 34.818,00 19.896,00
fructe si fructe cu coaja
15811000-6 - Produse Pâine si produse de
6 1 644,00 368,00
de panificație (Rev.2) panificație
TOTAL 112.606,08 64.346,33

5. Finanțarea achiziției

Sursa de finanțare Fonduri proprii

Poziția în buget 20.01.09

Poziția în PAAP (cod unic procedură) 4187271_2020_PAAPD1139492

6. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea acordului-cadru

Valoarea estimată globală aferentă viitoarelor contracte de furnizare este de 112.606,08 lei, conform
detaliilor de la cap. 4 de mai sus.

Conform Planului Anual de Achizitii Publice 2020, se constată că valoarea totală estimată a grupei de
produse „Alimente” (inclusiv estimările privind prelungirea pentru primele 4 luni din anul 2021) este de
176.952,41 lei (fără TVA).

Ținând cont de valoarea estimată, se constată că aceasta se află sub pragul stipulat la art. 7 alin (1) lit. b)
din Legea 98/2016 fiind posibilă aplicarea unei proceduri de achiziție simplificate, conform art. 7 alin (2)
coroborat cu art. 113 alin. (1) din Legea 98/2016.

6.1. Accelerarea procedurii și reducerea termenelor

Accelerarea procedurii DA NU
- X

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 13 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Procedura de atribuire va avea un termen de publicitate potrivit art. 113
alin. (5) lit. c) din Legea 98/2016 – respectiv min. 10 de zile de la data
publicării anunțului de participare simplificat.

Pentru respectarea termenelor de transmitere a răspunsurilor la


solicitările de clarificări impuse de art. 162 din Legea 98/2016 modificată
prin OUG 45/2018 (min. 3 zile), pentru ca operatorii economici să
beneficieze de un timp rezonabil pentru studierea documentației de
atribuire și formularea de clarificări referitoare la aceasta, se va impune
ca termenul de elaborare și depunere a ofertelor să fie de aprox. 15 zile.

6.2. Informații despre justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la
art. 69 alin. (2)-(5) din Legea 98/2016

Procedura de atribuire selectată este de „procedură simplificată”, conf. Art. 7 alin. (2) din Legea 98/2016.
Prin urmare nu este cazul acestei justificări.

7. Instrumente, tehnici de atribuire și mijloace utilizate în cadrul procedurii

În urma aplicării viitoarei proceduri se vor încheia contracte de furnizare. Prin urmare nu este cazul
utilizării unor instrumente, tehnici și mijloace utilizate în cadrul procedurii, definite la Art. 114-138 din
Legea 98/2016.

Modalitate aplicare procedură


Descriere Justificarea deciziei
Procedură online Opțiune implicită pentru atribuirea unor contracte de
X
furnizare cu un singur operator
Procedură offline
Cu etapă finală de licitație electronică
Fără etapă finală de licitație
electronică

8. Justificarea criteriilor de calificare şi selecție

În cele ce urmează se vor documenta criteriile de calificare propuse pentru viitoarea procedură de atribuire
în raport cu nevoile și necesitățile obiective ale autorității contractante, proporțional cu conținutul și
complexitatea obiectului contractului.

Având în vedere faptul că cerințele privind motivele de excludere au caracter obligatoriu, acestea nu se
pretează a fi tratate și documentate în cadrul acestui capitol al strategiei de contractare, ele fiind implicite.

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 14 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Modalitate de demonstrare în etapa
Modalitate de demonstrare
finală a evaluării (pentru ofertantul a
Cerința cu nivel minim și preliminară prin DUAE
Informații din cărui ofertă este clasată pe primul loc
Nr. crt. Art. perioada de referință (dacă (rubrică marcată în DUAE la momentul
legislație sau pentru candidații selectați) –
este aplicabil) elaborării acestuia în etapa de
documente suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informațiilor din DUAE
Criterii privind capacitatea
1. Art. 173, Documente Operatorii economici Partea IV. Criteriile de selecție Certificat constatator emis de ONRC, sau
alin. (1) relevante care să trebuie să dovedească A. Capacitatea de a corespunde în cazul ofertanților străini, documente
din dovedească forma forma de înregistrare în cerințelor echivalente emise în țara de rezidență,
Legea de înregistrare registre comerciale (precum Înscrieri în registrul comerțului urmează să fie prezentate, la solicitarea
98/2016 și obiectul de activitate). Este înscris în registrele comerciale în autorității contractante, doar de către
statul membru de stabilire, astfel cum ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
este descris în anexa XI la Directiva intermediar întocmit la finalizarea
2014/24/UE. evaluării ofertelor. Din certificatul
constatator trebuie să reiasă faptul că
ofertantul are capacitatea profesională
de a realiza activitățile care fac obiectul
contractului respectiv că domeniul de
activitate înregistrat al ofertantului
corespunde cu obiectul viitoarelor
contracte de achiziție publică.
Justificarea Pentru ca operatorii economici să poată îndeplini contractul în mod licit (conf. art. 3 lit. jj) din Legea 98/2016) acesta trebuie să aibă o
cerinței formă de înregistrate ce îi permite să angajeze activitățile necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului. Astfel, în cadrul
certificatului constatator emis de ORC și prezentat de ofertant trebuie să se regăsească coduri CAEN ce corespund activităților propuse a fi
angajate prin oferta sa.
Conform principiului recunoașterii reciproce, se va avea în vedere ca prin modul în care se va exprima cerința în fișa de date a achiziției,
operatorii economici ce au rezidența în ale state să li se permită să prezinte documente echivalente emise de autoritățile competente la
nivelul statului de origine.
2. Art. 173, Documente NU e cazul. Pentru furnizarea acestor produse, operatorii economici nu trebuie să fie atestați sau să facă parte din
alin (1), relevante care să anumite organisme de ordin profesional.
Legea dovedească forma
98/2016 de atestare ori
Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 15 din 18
Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Modalitate de demonstrare în etapa
Modalitate de demonstrare
finală a evaluării (pentru ofertantul a
Cerința cu nivel minim și preliminară prin DUAE
Informații din cărui ofertă este clasată pe primul loc
Nr. crt. Art. perioada de referință (dacă (rubrică marcată în DUAE la momentul
legislație sau pentru candidații selectați) –
este aplicabil) elaborării acestuia în etapa de
documente suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informațiilor din DUAE
apartenența din
punct de vedere
profesional.
Justificarea cerinței NU E CAZUL
Cerințe minime privind situația economică și financiară
3. Art. NU ESTE CAZUL.
175,
alin. (2), Conform art. 113 alin. (11) din Legea 98/2016, în cazul procedurilor simplificate se pot solicita doar cerințe privind motivele de
lit. a) excludere, capacitatea de exercitare a activității profesionale și cerințe de calificare privind experiența similară.
din
Legea
98/201
6
Justificarea NU E CAZUL
cerinței
Cerințe minime privind capacitatea tehnică și profesională
4. Art. 179, Lista principalelor Ofertanților li se solicită să Partea IV. Criteriile de selecție Procese-verbale de recepție a produselor,
lit. (b) furnizări de demonstreze că dețin o Pentru contractele de achiziție de care să ateste faptul că au fost furnizate
din produse în cel mult experiență dovedită prin produse: livrarea de produse de tipul produse similare în conformitate cu
Legea ultimii 3 ani, cu furnizarea de produse specificat normele legale în domeniu și că au fost
98/2016 indicarea valorilor, similare din punct de vedere Numai pentru contractele de achiziții duse la bun sfârșit și/sau alte documente
datelor și a al obiectului și complexității, publice de produse: În perioada de din care sa reiasă următoarele informații:
beneficiarilor cu cele care fac obiectul referință, operatorul economic a beneficiarul, volumul/prețul, perioada
publici sau privați; viitoarelor contracte de furnizat următoarele produse de tipul (inclusiv data încheierii contractului).
Atunci când este furnizare. specificat.
necesar în scopul Prin furnizarea de produse
asigurării unui nivel similare se va înțelege
corespunzător de activități având ca obiect
Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 16 din 18
Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Modalitate de demonstrare în etapa
Modalitate de demonstrare
finală a evaluării (pentru ofertantul a
Cerința cu nivel minim și preliminară prin DUAE
Informații din cărui ofertă este clasată pe primul loc
Nr. crt. Art. perioada de referință (dacă (rubrică marcată în DUAE la momentul
legislație sau pentru candidații selectați) –
este aplicabil) elaborării acestuia în etapa de
documente suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informațiilor din DUAE
concurență, furnizarea de alimente
autoritatea (indiferent de tipul
contractantă poate acestora), similare din
stabili că sunt luate punctul de vedere al
în considerare complexității cu cele care
furnizarea de fac obiectul achiziției.
produse relevante
prestate cu mai
mult de 3 ani în
urmă;
Justificarea cerinței În conformitate cu dispozițiile art. 179 alin. b) din Legea 98/2016, coroborat cu dispozițiile art.3 alin. (3) lit. a) din Instrucțiunea ANAP nr.
2/2017, nivelul minim impus privind experiența similară se raportează la valoarea estimată a viitoarelor contracte de furnizare de produse,
respectiv operatorii economici trebuie să facă dovada deținerii unei experiențe în domeniul furnizării de produse similare de cel puțin:
 pentru Lot 1 Conserve de legume și fructe - 10.000,00 lei (fără TVA);
 pentru Lot 2 Produse alimentare diverse - 28.000,00 lei (fără TVA);
 pentru Lot 3 Produse și preparate din carne - 18.000,00 lei (fără TVA);
 pentru Lot 4 Produse lactate și derivate din lapte - 19.000,00 lei (fără TVA)
 pentru Lot 5 Legume - 34.000,00 lei (fără TVA)
 pentru Lot 6 Pâine si produse de panificație - 600,00 lei (fără TVA).

Alte cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesională - NU ESTE CAZUL


Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu
5. Art. 200, NU ESTE CAZUL
alin. (1)
din
Legea
98/2016
Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 17 din 18
Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
9. Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru precum și
executarea/implementarea contractului din procesul de achiziție

9.1. Etapa a-II-a - Organizarea procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru

Compartimentul responsabil pentru Responsabil Achiziții Publice


organizarea procedurii

Complexitatea achiziției (nivel) Scăzută Medie Ridicată


- X

Resurse disponibile (personalul și


Resursele profesionale existente la nivelul autorității
competențele necesar a fi implicate
contractante nu sunt suficiente în raport cu complexitatea
în organizarea procedurii și modul
procesului de achiziție publică. Din acest argument, echipa
de utilizare a acestora pe perioada
Spital „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși va fi sprijinită
derulării procedurii de atribuire,
pe parcursul derulării procesului de achiziție publică de
inclusiv furnizori de servicii auxiliare
furnizorul de servicii auxiliare achiziției (3P Consulting &
achiziției, expertiză necesară în
Projects Srl)
evaluarea ofertelor)

9.2. Etapa a-III-a – Post atribuire contract/acord-cadru, executarea și monitorizarea implementării


contractului/acordului-cadru

Compartimentul responsabil pentru Responsabil Achiziții Publice


gestionarea contractului

Complexitatea contractului (nivel) Scăzută Medie Ridicată


X -

Resurse disponibile (număr/tip Resursele profesionale existente la nivelul autorității


personal implicat în derularea contractante sunt suficiente în raport cu complexitatea
contractului) procesului de derulare a activităților contractelor de
furnizare. Pentru această etapă a procesului de achiziție
se vor implica, în scopul monitorizării viitoarelor contracte
de furnizare magazionerul/dieteticianul existent la nivelul
Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

Responsabil Achiziții Publice Data:

……………………… ………

Procedura de atribuire: „Furnizare Alimente (6 loturi)” Pagina 18 din 18


Autoritate contractantă: Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși