Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA GRUPEI

(după evaluările iniţiale)

Grupa la care îmi voi desfăşura activitatea instructiv educativă în anul şcolar 2017- 2018 este de nivel I și nivel II (3-
6) mai precis grupă combinată, având ca denumire distinctivă „ grupa albinuțelor”.

Acestă grupă de copii este formată dintr-un efectiv de 16 preşcolari dintre care 5 fete şi 11 băieţi..

Menţionez că din efectivul grupei, din anul şcolar precedent au plecat 5 băieţi și 4 fete la şcoală şi au mai fost înscrişi
6 copii, cinci băieţi şi o fetiţă (grupa mică).
Pentru a cunoaşte nivelul de dezvlotare intelectuală, socială, psihologică, motrică, etc., în primele două
săptămâni ale semestrului de început am efectuat, aplicat probe de evaluare prin întrebări orale, jocuri, comunicări libere dar
şi pe anumite teme precum şi fişe de evaluare.
Am observat că din punct de vedere al dezvoltării limbajului majoritatea copiilor sunt capabili de o înţelegere şi
utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale; în ceea ce priveşte exprimarea orală corectă din punct de vedere
fonetic, lexical şi sintactic, copiii au înregistrat rezultate bune, doar câţiva dintre ei prezintă deficienţe de dezvoltare a
limbajului, manifestate prin pronunţii incorecte, în special a siflantelor, şuierătoarelor, vibrantelor, înlocuiri, omisiuni sau
inversări de sunete. Deşi aceste deficienţe nu pot fi considerate o problemă în dezvoltarea limbajului, fiind de ordin temporar
până la maturizarea aparatului fono-articulator, ne propunem să insistăm pe exerciţiile de dezvoltarea limbajului cu aceşti
copii pentru că o pronunţie eronată exersată pe o perioadă mai mare de timp poate conduce la formarea unor deprinderi de
pronunţie greşite. Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral sunt bine definite la majoritatea copiilor, aceştia fiind
capabili, în cea mai mare parte de a reţine expresii rimate şi ritmate, de a recita poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului,
pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis, de a realiza mini dramatizări. În ceea ce priveşte capacitatea de a înţelege şi
transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – citire, rezultatele au fost mai scăzute de aceea vom
încerca să ne concentrăm atenţia pe activităţi, pentru domeniul limbă şi comunicare, care vor stimula acestă capacitate a
copiilor. Cum majoritatea copiilor sunt capabili să utilizeze corect instrumente de scris, recunosc un text scris, ne vom
îndrepta atenţia spre formarea deprinderilor de scriere după model, recunoaşterea cifrelor,etc. Operaţiile intelectuale
prematematice sunt în limite normale la toţii copiii, toţi sunt capabili să recunoaşcă cel puţin trei forme geometrice iar
capacitatea de a înţelege şi utiliza numere şi cifre este, relativ, bine formată urmând a se insista, pe operaţii de calcul şi pe
dezvoltarea capacităţii de a utiliza corect unităţile de măsură întrebuinţând un vocabular adecvat, capacitatea de a rezolva
probleme prin achiziţia unor strategii adecvate. Toţi copiii au deprinderi practic – gospodăreşti, abilităţile practice specifice
nivelului de dezvoltare motrică, deprinderi igienico-sanitare necesare pentru menţinerea stăriide sănătate, deprinderi motrice
de bază şi aplicativ-utilitare bine formate, simţ practic şi estetic, cunoştinţe despre mediul înconjurător adecvate nivelului de
vârstă. Majoritatea copiilor cunosc normele de comportare în societate dar ca urmare a egocentrismului specific vârstei
trebuie insistat pe respectarea acestora.
Din punct de vedere fizic şi psihic toţi copiii sunt normali, dezvoltaţi în parametrii specifici vârstei, provenind din
familii echilibrate, unii dintre aceştia având încă un frate sau o soră.
În concluzie de-a lungul semestrului voi urmări dezvoltarea nivelului intelectual, stimularea interacţiunilor socio-
afective, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, îmbogăţirea vocabularului, stimularea interesului pentru frumosul din artă,
exersarea depriderilor deja formate şi achiziţionarea altora noi în vederea punerii bazei pregătirii copiilor pentru o mai bună
integrare şi adaptare la mediul socio- cultural.