Sunteți pe pagina 1din 13

Diagnosticul economico-financiar al intreprinderii SRL „Mirodar” pe parcursul

perioadei 2017-2018
2.1 Analiza potențialului tehnico-economic
Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii pe anii 2016-2017.
Tabelul nr.2.1
Abaterea Ritmul
Anii, lei (+/-) creșterii,
Indicatorii %
2018/201
2017 2018 2018/2017
7
Valoarea totală a activelor 5277387 2653975 -2623412 50,28
Venitul din vânzări 657720 600834 -56886 91,35
Profitul brut 304659 283414 -21245 93,02
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
 Concluzie:Din datele tabelului de mai sus obsevăm că la întreprinderea analizată
valoarea totală a activelor s-a micșorat cu 2623412 lei în anul 2018 fața de anul 2017.
Venitul din vânzării de asemenea s-au micșorat cu 56886 lei în anul curent față de cel
precedent. O influență negativă a înregistrat-o și profitul brut, care s-a micșorat cu 21245
lei în anul curent.

Analiza evoluției structurii activelor întreprinderii pe anii 2017-2018.


(determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii)
Tabelul nr.2.2
Indicatori 2017 Pondere, % 2018 Pondere, % Devierea
ponderii (%)
+/-
2018/2017
Active imobilizate inclusiv:
(lei)
Imobilizări necorporale, lei - - - - -
Imobilizări corporale, lei - - - - -
Active biologice imobilizate, - - - - -
lei
Investiții financiare pe termen - - - - -
lung, lei
Investiții imobiliare, lei - - - - -
Creanțe și avansuri acordate - - - - -
pe termen lung, lei
Alte active imobilizate, lei - - - - -
Active circulante, inclusiv:
(lei)
Stocuri, lei 4678149 88,65 191449 72,14 -16,5
4

1
Creanțe comerciale și 76479 1,45 800 0,03 -1,42
calculate, lei
Alte creanțe curente, lei - - - - -
Numerar, lei 522550 9,90 738681 27,83 +17,93
Investiții financiare curente, - - - - -
lei
Alte active circulante, lei 209 0,004 - - +0,004
Active totale, lei 5277387 100 265397 100 -
5
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
Concluzie: Din datele tabelului de mai sus se atestă că structura activelor întreprinderii sunt
prezente doar cele circulante. Observăm o creștere a numerarului cu 117.93 p.p. în anul
curent față de cel precedent , ce este văzut ca o influență pozitivă asupra întreprinderii date.
De asemenea observăm o scădere a stocurilor, cu 16,5 p.p., iar aceasta reprezntă aproape în
totalmente activele circulante, cu o pondere de 88,65% în anul precedent și 72,14% în anul
curent. De asemenea o scchimbare mică dar semnificativă pentru organizație observăm la
creanțele comerciale și calculate care s-au micșorat cu 1,42 p.p. în anul curent față de cel
precedent.
Analiza evoluției indicatorilor privind structura activelor pe anii 2017-2018.
Tabelul nr.2.3
Indicatori 2017 2018 Abaterea
absolută, % (+/-)
2018/2017
Rata activelor circulante (%)=Active 100 100 -
circulante/Total active*100
Rata activelor imobilizate (%)=Active - - -
imobilizate/Total active * 100
Rata patrimoniului cu destinație de producție - - -
(%)=(Mijloace fixe la valoarea
contabilă+Stocuri)/ Total active * 100
Rata compoziției tehnice a activelor(capitalului) - - -
(%)=Mijloace fixe la valoarea de bilanț/Active
curente * 100
Rata stocurilor (%)=Stocuri/Total active * 100 88,65 72,14 -16,5
Rata activelor perfect lichide(%)=Numerar/Total 9,90 27,83 +17,93
active * 100
Rata creanțelor (%)=Creanțe/Total active * 100 1,45 0,03 -1,42
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)
Concluzie:Conform datelor obținute în tabelul de mai sus observăm că rata stocurilor s-a
micșorat cu 16,5 % în anul current având o pondere de 88,65 % iar în cel precedent 72,14%.
Rata activelor perfect lichide înregistrează o creștere de 17,93 % în anul current fațaă de cel
precedent, iar rat creanțelor scade cu 1,42%. Ambele sunt văzute ca o influență pozitivă asupra
întreprinderii analizate.

2
Tabelul nr.2.4
Evoluția pasivelor (determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii) pe anii 2017-
2018.
Indicatori 2017 Pondere, 2018 Pondere, Devierea
% % ponderii (%) +/-
2018/2017
Capital propriu, inclusiv: - - - - -
(lei)
Capital social și suplimentar, 5400 0,10 5400 0,20 +0,10
lei
Rezerve, lei - - - - -
Profit nerepartizat (pierdere 244870 4,64 276635 10,42 +5,78
neacoperită), lei
Alte elemente de capital - - - - -
propriu, lei
Datorii pe termen lung, - - - - -
inclusiv: (lei)
Datorii financiare pe termen - - - - -
lung, lei
Alte datorii pe termen lung, - - - - -
lei
Datorii curente, inclusiv:
(lei)
Datorii financiare curente, lei - - - - -
Datorii comerciale curente, lei 4987893 94,51 222417 83,81 -10,7
1
Datorii calculate curente, lei 119926 0,23 4644 0,20 -0,03
Alte datorii curente, lei 933 0,02 5036 0,20 +0,18
Pasive total, lei 5277387 100 265397 100 -
5
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
Concluzie: Din datele tabelului de mai sus observăm că ponderea majoră o dețin datoriile
comerciale curente, care au înregistrat o diminuare cu 10,7 p.p, în anul precedent înregitrând o
pondere de 94,51 % iar în cel current 83,81%, urmată de datorii calculate curente cu o pondere
de 0,23 % în anul precedent și 0,20 % în anul current. Aceste de asemenea au înregistrat o
micșorare cu 0,03 p.p. Atît diminuarea datoiilor comerciale current căt și datoriile calculate
current sunt văzute ca o influență pozitvă asupra companiei. O influnță negative o obsevăm în
crerea altor datorii current cu 0,18 pp în anul current fața de cel precedent. O creștere se
înregistrează și la capitolul profitului nerepartizat, care deține în anul current 10,42% iar în
anul precedent are o pondere de 4,64 %.

3
Tabelul nr. 2.5
Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor întreprinderii pe anii 2017-2018
Indicatori 2017 2018 Abaterea
absolută,
% (+/-)
2018/
2017
Coeficientul independenţei (autonomiei) financiare 0,05 0,16 +0,11 ≥50%
= Capital propriu/ Total pasiv
Coeficientul de atragere a surselor 0,94 0,84 -0,10 ≤50%
împrumutate=(Datorii pe termen lung+Datorii
curente)/ Total pasiv
Coeficientul corelației între sursele împrumutate și 18,07 5,32 -12,75 1
sursele proprii=(Datorii pe termen lung+Datorii
curente)/Capital propriu
Solvabilitatea generală=Total pasiv/Total datorii 1,055 1,19 +0,135 <2
Rata generală de acoperire a capitalului propriu (%) 1907,7 632 -1275,7 ≤200%
=Total Pasiv/Capital propriu*100 0
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil;)
Concluzie În urma datelor analizate din tabelul de mai suus la SRL „Mirodar” observăm că
raportul în care se află datoriile pe curente față de capitalul propriu, cee ace ne permite să
apreciem gradul de îndatorarea a companiei.
Obsevăm că coeficientul independenței finnciare este cu mult sub 50% cee ace determina ca
organizația nu este autonomă, și apelează des la împrumuturi. Aceasta este de asemenea
argumentată și de al doilea coeficinte de atragere a surselor împrumutate, care după cum
observăm este cu mult peste 50%, în anul 2017 având o pondere de 94% iar în 2018 cu o mica
micțorare de 10 % față de anul precedent, înregistrează 84%.
Coeficintul corelaâiei între sursele împrumutate și sursele propria de asemenea este mult peste
normă, înregistrând o abatere de 12,75 p.p. în anul current față de cel precedent.
Rata general de acopeprire a capitatlului proprie este în general mult peste normă.
In concluzie putem generaliza că SRl „Mirodar” practice în totalmete depinde de împrumuturi la
momentul de față, aceasta este văzută ca o influență negativă asupra companiei.

4
2.2 Indicatori ai rezultatelor economico-financiar
Tabelul nr.2.6
Avaliza evoluției veniturilor din vînzări pe anii 2017-2018
Indicatorii 2017 2018 Abaterea
absolută, Ritmul
lei (+/-) creșterii, %

2018/2017 2018/2017
Venituri din vânzări, lei 657720 600834 -56886 91,35
Alte venituri din activitatea operaționață,
- - - -
lei
Venituri din alte activități, lei - - - *
Total venituri din vânzări, lei 657720 600834 -56886 91,35
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 8, Notă informativă privind veniturile și cheltuielile
clasificate după natură)
Concluzie: Din datele tabelului de mai sus oservăm că la SRL„Mirodar” analiza evoluției
veniturilor din vânzării se poate face doar pe baza V.V. care a înegistrat o micșorare de 56886 lei
în anul current fața de cel precedent, iar acest lucru este privit ca o influență negative asupra
oranizației.
Tabelul nr.2.7
Aprecierea evoluției în dinamică a indicatorilor de profitabilitate pe anii 2017-2018, lei
Abaterea
Ritmul
absolută,
Indicatorii 2017 2018 creșterii, %
(+/-), lei
2018/2017 2018/2017

1. Profit brut (pierdere brută) 304659 283414 -21245 93,02

2. Rezultaul din activitatea 460,91


29960 138089 +108129
operațională
3. Rezultat din alte activități - - - -

4. Profit(pierdere) până la 460,91


29960 138089 +108129
impozitare
6. Profit net(pierdere netă) 26365 138089 +111724 523,75
 Sursa: Situațiile financiare ( Anexa 2 Situația de profit și pierdere;)
Concluzie: În urma calculelor efectuate putem constata că la compania data au crescut
indicatorii rentabilității și anume rezultatul din activitatea operațonală, profitul până la
impozitare și profitul net în anul current față de cel precedent. O micșorare s-a înregistrat
profitul brut.
Astfel, observăm că profitul net a crescut cu 111724 lei în anul current față de cel precedent, ce
determină o influență pozitivă asupra companiei. De asemenea se înregistrează și o creștere a

5
rezultatul din activitatea operațonală și a profitul până la impozitare cu 108129 lei în anul
current față de cel precedent.
Profitul brut înregistrează o micșorare de 21245 lei în anul 2018 față de 2017, dar în total mente
aceasta nu a afectat profitul net care a crescut în 2018.
Tabelul nr.2.8
Aprecierea dinamicii rentabilității veniturilor din vânzări pe anii 2017-2018, %
Abaretea
absolută,
Indicatorii Formula de calcul 2017 2018
(+/-)
2017/2018
Rentabilitatea venitului din
vânzări calculată în baza Rvv = PB/VV100% 46,32 47,17 +0,85
profitului brut, %
Rentabilitatea venitului din
vânzări calculată în baza Rvv
4,55 22,98 +18,43
profitului din activitatea =PAO/VV100%
operațională, %
Rentabilitatea venitului din
Rvv =
vânzări calculată în baza 4,55 22,98 +18,43
PPI/VV100%
profitului până la impozitare, %
Rentabilitatea venitului din
Rvv =
vânzări calculată în baza 4,01 22,98 +18,97
PN/VV100%
profitului net(pierderii nete), %
Rvv –rentabilitatea venitului din vânzări; PB- profit brut; PAO- profit din activitatea operațională;
PPI- profit până la impozitare; PN- profit net.
 Sursa: Situațiile financiare ( Anexa 2 Situația de profit și pierdere;)
Concluzie: Din datele obținute în tabelul de mai sus putem observa că rentabilitatea veniturilor
au o tendință de majorare în anul curent față de cel precedent. Dacă în 2017 rentabilitatea
venitului din vânzări calculată în baza profitului net(pierderii nete) era de 4,01 % atunci în 2018
aceasta a crescut cu 18,97% și a ajuns la 22,98%. De asemenea se înregistrează și creșteri
majore la rentabilitatea venitului din vânzări calculată în baza profitului până la impozitare și
rentabilitatea venitului din vânzări calculată în baza profitului din activitatea operațională, în
anul curent aucrescut cu o valoare de 18,43% față de anul precedent. Nu în ultimul rînd
observăm și schimbarea pozitiva a rentabilitatea venitului din vânzări calculată în baza profitului
brut care de asemenea a crescut cu 0,85% în anul curent față de cel precedent. În urma acestei
creșteri putem spune că firma a început să utilizeze mult mai eficient veniturile ceea ce a sporit și
creșterea entabilitătii în anul 2018 fața de 2017.

6
Tabelul nr.2.9
Calcul și analiza indicatorilor de rentabilitate a activelor și a capitalului companiei SRL
„Mirodar” pentru perioada 2017-2018.
Indicatori 2017 2018 Abaretea
absolută, (+/-)
2018/2017
Valoarea medie anuală a activelor = ((valoarea -927650,5
4893331,
activelor la începutul anului+valoarea activelor la 3965681
5
sfîrșitul anului)/2)
Valoarea medie anuală a capitalului propriu = +84927
((valoarea capitalului propriu la începutul
263452,5 348379,5
anului+valoarea capitalului propriu la sfîrșitul
anului)/2)
Rentabilitatea activelor, ROA(%)=(Profit pînă la 0,61 3,48 +2,87
impozitare/Valoarea medie anuală a activelor)*100
Rentabilitatea financiară ROE(%)=(Profit 0,54 39,63 +39,09
net/Valoarea medie anuală a capitalului
propriu)*100
Rentabilitatea capitalului permanent (%) = (Profit 9,53 32,86 +23,33
net/Valoarea medie anuală a capitalului
permanent)*100
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și
pierdere);
Concluzie: Din datele tabelului de mai sus putem observa ca indicii de rentabilitate a activelor și
a capitalului companiei SRL „Mirodar” s-au majorat în anul curent față de cel precedent cu
excepța valorii medii anuale a activelor care a înregistrat o micșorare cu 927650,5 lei în anul
2018 față de 2017. Aceasta este vaută ca o influeță negativa pentru companie. Restul indiciilor
sunt marcate de majorări destul de mari, cum ar fii valoarea medie anuală a capitalului propriu
care s-a majorat cu 84927 lei în anul curent față de cel precedent, rentabilitatea activelor care a
crescut cu 2,87 în anul curent față de cel precedent. De asemenea rentabilitatea financiară s-a
majorat cu 39,04, ceea ce denotă ca au crescut profitul net pentru erioada curenta și este vazută
ca un factor pozitiv. Nu în ultimul rând observă și creșterea rentabilității capitalului permanent
cu 23,33 în anul 2018 față de anul 2017.

7
2.3. Analiza situației financiare a întreprinderii
Tabelul nr.2.10
Analiza stabilității financiare și a independenței companiei pentru perioada 2016-2017,
coeficient
Abaterea
Показатели 2017 2018 absolută
2018\2017
Rata de autofinanțare a capitalului
permanent= Capital propriu/(Capital 0 0 -
propriu+Datorii pe termen lung)
Coeficientul de levier= Datorii pe
0 0 -
termen lung/ Capital propriu
Rata stabilității financiare= (Capital
propriu+Datorii pe termen lung)/Total 0,052 0,15 +0,1
pasiv
Rata de manevrare a capitalului
propriu=(Active circulante-Datorii 1 1 -
curente)/Capital propriu
Solvabilitatea patrimonială =Capital
propriu/(Capital propriu + Datorii 0,05 0,16 +0,11
totale)
Solvabilitatea generală = Active
1,05 1,18 +0,13
totale/Datorii totale

Concluzie: solvabilitatea patrimonială minimă trebuie să fie între valorile 0,3 și 0,5, iar mai mare
reflectă o situație normală. După cum putem observa în tabelul de mai sus solvabilitatea
patrimonială a SRL „Mirodar” este mai jos de valoare minim indicată 0,3. Dar dacă analizăm
anii, atunci observăm o creștere din 2017 dela 0,05 la 0,16 în 2018, ceea ce este bine pentru
companie, dar per generalaceasta ne spune că compania încă nu este bine la cab=pitolul
echilibrului financiar.
Tabelul nr.2.11
Calculul și aprecierea evoluției în dinamică a coeficienților de lichiditate a"" SRL pentru
perioada 2017-2018.
(capacitatea de onorare a obligațiunilor curente)
Indicatori de lichiditate Interval 2017 2018 Abaretea

8
ul optim absolută, (+/-)
2018/2017
Lichiditate generală = Active 2-2,5 1,05 1,18 +0,13
circulante /Datorii curente 1-2,5
>2
Lichiditatea intermediară = (Active 0,7-0,8 0,12 0,33 +0,21
circulante –Stocuri) /Datorii curente >1
Lichiditatea imediată =Numerar 0,2-0,25 0,10 0,33 +0,23
/Datorii curente 0,05-0,1
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil);
Concluzie: Din calculele efectuate în tabelul de mai sus putem observa că SRL „Mirodar” pe
parcursul anilor are o tendință de crește a coeficinților din anu precedent față de cel curent.
Lichiditatea generală este cea mai importantă și măsoară capacitatea companiei de a plăti
datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanțul contabil. Cu cât această
valoare este mai rae cu atât această capacitate este mai mare și întreprinderea poate să achite
fără a apela la împrumuturi. Valoarea optimă este de 1, și după cum observăm aceasta are un
rezultat favorabil în ambii ani 1,05 in 2017 și 1,18 în 2018.
Lichiditatea intermedară măsoară capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt
utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Valoarea optimă a acestuia este între 0,7 și
0,8. La SRL „Mirodar” acest indice este sub valoare optimă, ceea ce este văzut ca o influență
negativă, dar observăm ca pe parcursul anilor acesta s-a majorat și tinde spre valoarea optimă.
După cum vedem la momentul dat companie nu e în stare să achite datoriile cu activele cu cel
mai mare grad de lichiditate.
Nivelul lichidității imediată este între 0,2 și 0,3. Acest indicator este ușor de manipulat ți trebuie
să fie într-o corelație cu celelalte lichidități. La SRL „Mirodar” observăm ca datoriilepe termen
scurt sunt acoperite pentru anul curent 2018 undeva la 33% din contul mijloacelor bănești care
sunt disponibili.
Tabelul nr.2.12
Calculul și analiza coeficienților utilizării eficiente a activelor întreprinderii “”SRL pentru
perioada anilor 2017-2018.
Abaterea
Anii
N Indicatorii absolută, (+/-)
2017 2018 2018/2017
1 Venitul din vânzări, lei 657720 600834 -56886
2 Valoarea medie a activelor totale, lei 5277387 2653975 -2623412
3 Valoarea medie a activelor circulante, lei 5277387 2653975 -2623412
4 Valoarea medie a activelor imobilizate, lei - - -
Rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active
5 8,02 4,42 -3,6
(rd.2/rd.1)
6 Numărul de rotații a activelor totale (rd.1/rd.2) 0,12 0,23 +0,11
7 Numărul de rotații a activelor circulante 0,12 0,23 +0,11

9
(rd.1/rd.3)
Numărul de rotații a activelor imobilizate
8 - - -
(rd.1/rd.4)
9 Durata de rotație a activelor totale (365/rd.6) 3041,66 1586,95 -1454,71
1
Durata de rotație a activelor circulante (365/rd.7) 3041,66 1586,95 -1454,71
0
1
Durata de rotație a activelor imobilizate (365/rd.8) - - -
1
 Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și
pierdere);
Concluzie: Conform datelor din tabelul de mai sus observăm că în SRL „Mirodar” numărul de
rotație a activelor a crescut cu 0,11 în anul curent față de cel precedent. Rata înzestrării
veniturilor din vânzări cu active s-a redus cu 3,6, ceea ce înseamnă că pentru a genera venituri
din vânzări de 1 leu firma a avut nevoie de 3,6 lei de active mai puțin decît în anul precedent.de
asemenea s-a micșorat și durata de rotație a activelor, ceea ce denotă faptul că activele aduc mai
mult venit într-un timp mai scurt. Micșorarea duratei de rotație a activelor circulante ne arată că
a avut loc deccelerarea rotațiilor în anul curent față de cel precedent, ceea ce este apreciat
negativ, deoarece întreprinderea nu își organizează eficient relațiile cu furnizorii și nu verifică
starea stocurilor.
Tabelul nr.2.13
Calculul și analiza fluxului de numeraral întreprinderii SRL „Mirodar” pentru perioada
anilor 2017-2018
Indicatori Abaretea
2017 2018 absolută, (+/-)
2018/2017
1.Fluxuri de numerar din activitatea operațională,
lei
1.1 Încasări din vînzări, lei 657720 721001 +63281
1.2 Plăți pentru stocuri și servicii procurate, lei - 419339 +419339
1.3 Plăți către angajați și organe de asigurare social și 145095 136828 -8267
medical, lei
1.4 Dobînzi plătite, lei - -
1.5 Plata impozitului pe venit, lei 7661 - +7661
1.6 Alte încasări, lei - 103940 +103940
1.7 Alte plăți, lei 51029 52643 +1614
1.8 Fluxul net de numerar din activitatea 453935 216131 -237804
operațională, lei
2.Fluxuri de numerar din activitatea de investiții, - - -
lei
2.1 Încasări din vînzarea activelor imobilizate, lei - - -
2.2 Plăți aferente intrărilor de active imobilizate, lei - - -
2.3 Dobînzi încasate, lei - - -
2.4 Devidente încasate, lei - - -
2.5 Alte încasări (plăți), lei - - -

10
2.6 Fluxul net de numerar din activitatea de - - -
investiții, lei
3.Fluxuri de numerar din activitatea financiară, - - -
lei
3.1 Încasări sub formă de credite și împrumuturi, lei - - -
3.2 Plăți aferente rambursării creditelor și - - -
împrumuturilor, lei
3.3 Devidente plătite, lei - - -
3.4 Încasări din operațiuni de capital, lei - - -
3.5 Alte încasări (plăți), lei - - -
3.6 Fluxul net de numerar din activitatea financiară, - - -
lei
Fluxul net de numerar total, lei 453935 216131 -237804
Concluzie: În urma datelor din tabelul de mai sus observăm că fluxul net de numerar s-a
micșorat în anul curent față de cel precedent cu 237804 lei. Dacă analizam ceilalți indicatori
obsrvăm că toți indicatorii au crescut în anul curent de gestuine cu excepția plăților către
angajați și organe de asigurare social și medical, care s-a micșorat îna nul curent de gestiune cu
8267 lei față de anul precedent.

Tabelul nr.2.14
Analiza stării financiare a întreprinderii în baza modelului Altman,
pentru perioada anilor 2017-2018.

N Indicatori 2017 2018 Abaretea


absolută, (+/-)
2018/2017
1 Venitul din vînzări, lei 657720 600834 -56886
2 Total active , lei 5277387 2653975 -2623412
3 Fond de rulment, lei 276635 420124 +143489
4 Profit net reinvestit, lei 26365 138089 +11724
5 Profit pînă la impozitare,lei 29960 138089 +108129
6 Capital social, lei 5400 5400 0
7 Datorii pe termen lung, lei - - -
8 X1 (rd.3/rd.2) 0,052 0,16 +0,108
9 X2 (rd.4/rd.2) 0,005 0,05 +0,045
10 X3 (rd.5/rd.2) 0,005 0,05 +0,045
11 X4 (rd.6/rd.7) - - -
12 X5 (rd.1/rd.2) 0,12 0,22 +0,1
13 Z=1,2 X1+1,4 X2+3,3 X3+0,6 X4+1,0 0,354 0,647 +0,293
X5
Când Z >2,9 – zona stabilității(zona verde)
Când 1,8<Z<2,9 – zona incertitudinii (zona gri)
Când Z<1,8 – zona riscului financiar (zona rosie)
Concluzie: Conform datelor din tabelul de mai sus s-a efectuat analiza stării financiare a
întreprinderii în baza modelului Altman, pentru perioada anilor 2017-2018, și s-a obținut

11
coeficintul Z ˜ 0,647 în anul de gestiune, cu 0,293 mai mult decît in anul precedent. Conform
acestui coeficint SRL „Mirodar” în 2018 se afla în zona riscului financiar, dar se vede că
comparativ acest indice crește.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Științe Economice
Deartamentul Administrarea Afacerilor

Lucru individual
La disciplina: Diagnostic managerial al firmei II
Tema: „Diagnosticul economico-financiar al intreprinderii
SRL „Mirodar” pe parcursul perioadei 2017-2018”

12
A efectuat: Frunze Valentina
Grupa: BA-161
A vereficat: dr., lect. univ.
Diaconu T.

Chișinău, 2020

13