Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova


Academia „Ştefan cel Mare”
MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21 tel: 72-39-59, 255798, fax: 73-89-94
email: academy@police.md, academia@mai.gov.md, dipost: acad@baza.mi

Nr. A/___ - ______ „_____” ____________20__

La nr. ________ „_____” ____________20__

Doamnei Irina TIMOFTI


Şef al Direcţiei generale juridice

Aviz la proiectul ,,Legii integrității”


Ca urmare a analizei proiectului Legii integrității propus spre avizare, am
indentificat următoarele imperfecțiuni, care considerăm că vor contribui la
înbunătățirea actului normativ:

1. La art. 4 din Legea vizată sunt prevăzute eshaustiv principiile prin care se
realizează legea. Totodată, art.25 din Lege prevede ,,Măsurile de control a
integrității în sectorul public”, unde la alin. (4), este inclus Centrul Național de
integritate ca instituție care are competențe de a efectua controlul privind
averile și ineteresele persoanele, iar art. 45 alin. (2) enumeră ca acte asimilate
corupției: tăinuirea averii și a intereselor personale ale declarațiilor din sectorul
public, îmbogățirea ilicită etc. Reieșind din sensul normelor menționate și art.
46 alin. din Constituția Republicii Moldova (Dreptul la proprietate privată și
protecția acesteia), care la alin. (3) prevede că ,,Averea dobîndită licit nu poate
fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă.”, considerăm necesar
de a introduce la art. 4 din Legea integrității, ,,lit. i) principiul prezumției
dobîndirii licite a bunurilor.” Acest principiu rezultă dintr-o normă ce
reglementează un drept fundamental, astfel, el va contribui la responsabilizarea
organelor competente să efectueze controlul integrității, astfel încât să nu se
admită abuzuri în activitatea lor.

2. Art. 5 din Legea integrității reflectă subiecții care execită drepturi, obligații și
atribuții reglementate de lege, în acest sens, la lit. a) sunt prevăzuți ,,agenții
publici, concurenții electorali și persoanele lor de încredere.” Sesizăm că la art.
3 din Lege, sunt definiți anumiți termeni pentru a reda claritate, accesibilitate și
prezibiliate legii, însă, cartegoria de subiecți ,,persoanele lor de încredere” nu
este definită, ceea ce lasă loc de interpretare și ridică semne de întrebare în
cazul aplicării juste a legii. Astfel, pentru a înlătura acest vid legislativ, este
necesar de a introduce la art. 3 noțiunea: ,,persoane de încredere”. În acest
sens, lipsa unei asemenea explicații va știrbi din caracterul precis și
comprehensibil al textului legii, ce va avea ca repercusiune aplicarea eronată
sau defavorabilă a ei.

3. La art. 45 din Legea sunt clasificate categoria de acte asimilate corupției, prin
urmare, la alin. (2) sunt prevăzute infracțiunile asimilate corupției, considerăm
rațional de a introduce în listă și fapta incriminată la art. 181 2 Cod Penal
(Coruperea alegătorilor), ce reprezintă un act asimilat coruției și o normă
specială în raport cu norma prevăzută la art. 334 Cod Penal (Darea de mită).
Un alt argumment ce susține această necesitate, este faptul că în Legea nr. 90
din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției, la art. 16 alin.
(3) lit. j), prevede ca act conex actelor de corupție: coruperea alegătorilor.

Prorector pentru studii,


colonel de poliţie Iurie ODAGIU

Ex: Epure G.
tel: 73-75-21