Sunteți pe pagina 1din 2

Principii orizontale

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
Principiul egalității de șanse va fi respectat pe tot parcursul implementării
proiectului, atât în faza de programare cât și în faza de implementare a acestuia. Prin
implementarea proiectului se vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesibilitatea
beneficiarilor, fără discriminare pe criteriu de sex, rasa, origine etnica, religie, vârsta,
dizabilități sau orientare sexuala.

Nediscriminare
Proiectul are în vedere respectarea OG 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor
formelor de discriminare, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, Strategia
Nediscriminare și șanse egale pentru toți, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității rome pentru perioada 2015-2020.
Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte
Protecţia biodiversităţii
Proiectul de investiții propus de către SC FixAutoService SA prevede achiziționarea
de utilaje de ultimă generație, care prin introducerea pe piață a unor tehnologii noi,
inovative, să contribuie la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin folosirea
minimală a resurselor epuizabile. Dezvoltarea tehnologiilor moderne va permite reducerea
emisiilor, deșeurilor, apei reziduale, legate de poluarea fizică, precum și a consumului de
resurse naturale și materiale. În plus, introducerea tehnologiilor moderne și nepoluante va fi
un exemplu de bună practică, încurajând dezvoltarea și folosirea produselor cu impact redus
asupra mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor


Ținând cont de faptul că trăim într-o eră în care activitatea operatorilor economici este
strâns legată de utilizarea mijloace electronice de lucru și comunicare, principala grijă a SC
FixAutoService SA este reducerea consumului de energie electrică în activitatea curentă,
această fiind o resursă epuizabilă. Prin adoptarea măsurilor de reducere a consumului de
energie electrică, solicitantul se aliniază la standardele UE cu privire la protecția mediului și
eficiența energetică.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice


Rezilienţa la dezastre