Sunteți pe pagina 1din 10

2

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE INSTRUIRE


UNIVERSITY CALENDAR / TRAINING SCHEDULE

Anul de Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de Vacanţe


studii Educational activities Sessions form exams practică Vacation
Year of Internships Iarnă Primăvară Vară
study Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Winter Spring Summer
10.09.19 28.01.20 07.01.20 20.05.20 08.04.20 24.12.19 21.04.20 23.06.20
23.12.19 07.04.20 27.01.20 09.06.20 19.05.20 06.01.20 29.04.20 31.08.20
I
15 săpt. 10 săpt. 3 săpt. 3 săpt. 5 săpt. 2 săpt. 1 săpt. 10 săpt.
15 weeks 10 weeks 3 weeks 3 weeks 5 weeks 2 weeks 1 week 10 weeks
09.09.20 13.01.21
22.12.20 02.02.21
II - - - - - -
15 săpt. 3 săpt.
15 weeks 3 weeks

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


THE CONTENT OF ACADEMIC PLAN
Numărul de ore
Inclusiv pe săptămână

Forma de evaluare

Număr de credite
Number of credits
Evaluation form
Total Including Number of hours
Cod Modulul / disciplina ore per week
Code Module / course Total Contac Lucru

Laboratories
Laborator
Seminars
Seminar
hours t direct individu
Course
Direct al Curs
contact Individua
l work
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
st
ANUL I/ YEAR the 1
Semestrul I/ The 1st semester
Managementul şi deontologia juridică.
Comunicarea juridică profesională
F01O01 Legal management and deontology.
Professional legal communication
300 75 225 3 2 0 E 10

Procedura fiscală şi de examinare a


F01O02
cazurilor de încălcare fiscală 150 45 105 2 1 0 E 5
Tax procedure and tax adiministration
Reglementarea tarifară și netarifară a
S01A03
operațiunilor de import/export
Regimurile și destinațiile vamale 300 75 225 3 2 0 E 10
Customs regimes and customs
S01A04
destinations
Controlul financiar. Dreptul achiziţiilor
publice
S01A05
Financial control. Public procurement
law
150 45 105 2 1 0 E 5
Organizarea activității vamale
S01A06 Capacity building, training and
professionalism in customs
Total semestrul I/ Totally per the 1st 900
240 660 10 6 0 4E 30
semester

3
Semestrul II/ The 2nd semester
Controlul vamal
S02A07
Customs control

Evaluarea și expertiza în activitatea 150 40 110 2 2 0 E 5


S02A08 vamală
Valuation and expert reports in
customs activity.
Reglementarea juridică a impozitelor şi
F02O09 taxelor 150 40 110 2 2 0 E 5
Legal regulation of taxes and duties
Dreptul contabil. Expertiza judiciar-
S02A10 contabilă
The right accountant. The expertise of
the judicial-accounting

Drept fiscal comunitar şi internaţional.


150 40 110 2 2 0 E 5
Drept vamal comunitar şi internaţional
Natinal and international tax law.
Natinal and international customs law
S02A11
Actele de procedură în activitatea
vamală
F02O12
Procedural documents in customs
150 40 110 2 2 0 E 5
activity
Practica de specialitate/ Specialty
Internships
300 300 E 10
Total semestrul II/ Totally per the 2nd
900 160 740 8 8 0 5E 30
semester
TOTAL ANUL I/ TOTALLY per the 1st
1800 400 1400 18 14 0 9E 60
YEAR
ANUL II/ The 2nd YEAR
Semestrul III/ The 3rd semester
Teza de master/ Master thesis 900 900 30
Total semestrul III
900 30
Totally per the 3rd semester
TOTAL ANUL II/TOTALLY PER the
900 30
2nd YEAR
TOTAL program/ TOTALLY per
2700 400 2300 18 14 0 9E 900
program

STAGIILE DE PRACTICĂ/ INTERNSHIPS


Număr de
Săptămâ
Nr. Stagiile de practică Ore Perioada credite
Sem. ni
d/o Internships Hours Period Number of
Weeks
credits
1 Practica de specialitate/ Specialty III 5 300 Aprilie-mai 10
Internship April-May

Total/ Totally 300 10

4
FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII/
FINAL EVALUATION FORM OF THE PROGRAM OF STUDIES
Nr. Examenul de master Perioada Număr de credite
d/o Master exam Period Number of credits
1 Susţinerea tezei de master Ianuarie 30
Presentation of the master thesis January

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE/COURSES ON FREE CHOICE


Total Ore/săptămână
Nr. Denumirea disciplinei ore Anul Hours/week Evaluarea Credite
Sem.
d/o The course title Total Year Evaluation Credits
hours C S L
1. Inițierea în pedagogia
universitară
Initialization of Pedagogy 180 E 60
universyti
2. Impozitarea nerezidenţilor. Taxa
pe valoarea adăugată
Taxation of non-residents.
150 I 2 1 0 E 5
Value added tax
3. Stabilirea valorii marfii în vamă
Determening the customs value 150 I 2 1 0 E 5
of goods
Total/ Totally 600 3E 70

MINIMUM CURRICULAR / PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL DE MASTER


THE CURRICULUM MINIMUM /PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAM
Ore/săptămân
Inclusiv
Total ă

Evaluation
Including
Hours/week Evaluarea

Credits
Credite
Cod Denumirea disciplinei ore Anul
Contact Lucru Sem.
Code The course title Total Year
hours direct individual
Direct Individual
C S L
contact work
Teoria generală a dreptului
F01O01
General Theory of Law
180 60 120 I 1 2 2 0 E 6
Drept constituţional
F01O02
Constitutional Law
180 45 135 I 1 2 1 0 E 6
Drept civil. Partea
F01O03 generală 180 45 135 I 1 2 1 0 E 6
Substantive Civil law
Drept penal. Partea
F01O04 generală 180 45 135 I 1 2 1 0 E 6
Substantive Criminal law
Drept internaţional public
F01O05
International Public Law
180 45 135 I 1 2 1 0 E 6
Total
Totally
900 240 660 10 6 0 5E 30

5
NOTĂ EXPLICATIVĂ/ EXPLANATORY NOTE
Scopul programului de master Drept fiscal și vamal constă în formarea de competenţe în
domeniul dreptului fiscal și vamal, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii, în
colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de învăţămînt din domeniul dreptul
fiscal și vamal şi vor identifica priorităţile aplicării în practică a cunoştinţelor ştiinţifice acumulate în
rezultatul studiului efectuat.
Astfel, programul de master Drept fiscal și vamal format în mod desfăşurat pe parcursul a 3
semestre urmăreşte formarea concepţiilor teoretice doctrinare, cât şi practico-aplicative în domeniul
dreptului fiscal și vamal printre masteranzi şi tinerii specialişti în domeniu.
Programul include trei componente principale: cursurile (90 de credite), stagiul practic şi teza de
master. Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte teoretico-ştiinţifice, cât şi spectrul practico-
aplicativ, îmbinând aspecte teoretice cu cele practice-aplicative cu privire la evoluţia dreptului fiscal și
vamal, fiind aplicate ca un concept integru, determinând şi rolul acestora într-o societate democratică
contemporană. În programul de 90 credite sunt incluse următoarele cursuri: semestrul I - Managementul şi
deontologia juridică/ Comunicarea juridică profesională; Procedura fiscală şi de examinare a cazurilor de
încălcare fiscală; Reglementarea tarifară și netarifară a operațiunilor de import/export/Regimurile și
destinațiile vamale; Controlul financiar/ Dreptul achiziţiilor publice/Organizarea activității vamale;
semestru II - Controlul vamal/Evaluarea și expertiza în activitatea vamală; Reglementarea juridică a
impozitelor şi taxelor; Drept fiscal comunitar şi internaţional// Drept vamal comunitar şi internaţional/
Dreptul contabil/Expertiza judiciar-contabilă; Actele de procedură în activitatea vamală semestrul III –
teza de master.
Programul mai acordă și discipline la libera alegere, și anume: Impozitarea nerezidenţilor/Taxa pe
valoarea adăugată; Stabilirea valorii marfii în vamă și Modulul psihopedagogic: modulul pedagogic,
modulul psihologic, didactica disciplinei.
Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în domeniul fiscal şi
vamal, în cadrul instituţiilor menţionate anterior cât şi în instituţiile de drept naţionale, internaţionale
interesate în oferirea locurilor pentru stagiile de practică în domeniu.
Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub îndrumarea conducătorului
ştiinţific, care dispune de grad ştiinţific în domeniu.
Programul va include profesori cu grad ştiinţific cât şi practicieni de la Departamentul Drept Public, de
la alte departamente, acoperind un spectru larg de subiecte interdepartamentale. Profesorii vor fi încurajaţi să
utilizeze metode şi tehnici interactive de predare a cursurilor teoretice, cât şi celor practice, îmbinând în mod
reuşit concepţiile teoretice cu activitatea practică, aplicând pe perioada efectuării practicii cunoştinţele
acumulate în auditoriu în cadrul instituţiilor fiscale și vamale ale statului.

6
Absolvenţii programului de master Drept fiscal și vamal 90 credite sunt formaţi pentru a presta
următoarele tipuri de activităţi:

Ocupaţii tipice pentru Categorii/grupuri de profesii pe Lista profesiilor conform


masteranzi: Domeniile domenii de activitate (potrivit specializării
de specializare Clasificatorului ocupaţiilor în
vigoare în RM)
Drept fiscal şi vamal Conducători în domeniul Conducători în domeniul fiscal
administrativ Conducători în domeniul vamal
Conducători în domeniul financiar
Personal mediu din serviciul Specialişti în Serviciul Fiscal
public Inspectori fiscali
Inspectori de stat de taxe şi Specialiști în Serviciul Vamal,
impozite Inspectori vamali
Inspectori pentru acordarea de Inspectori de poliţiei în cadrul
licenţe, permise şi autorizaţii Secţiei de combatere a fraudelor
Inspectori de poliţie şi detective economice
Poliţişti Specialişti în cadrul Serviciului de
colectare a impozitelor şi taxelor
locale
Avocați în baza licenței
Judecători
Procurori
Mediatori
Alţi specialişti în domeniul juridic Alt personal în cadrul Seviciului
şi social Fiscal
Specialişti în domeniul juridic şi Alt personal în cadrul Serviciului
asimilaţi Vamal

Absolventul programului de master profesional la Drept vamal și fiscal (90 credite) trebuie să
posede următoarele competenţe:

1. cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor din domeniul jurisprudenţei fiscale și


vamale, care să asigure o abordare originală în dezvoltarea sau aplicarea lor în contextul cercetării;
2. aplicarea cunoştinţelor, metodologiilor şi procedeelor în activitatea practică a Serviciului Fiscal de
Stat, Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, Serviciului Vamal etc.;
3. luarea motivată a deciziilor şi hotărârilor juridice în domeniu;
4. demonstrarea capacităţilor de analiză şi sinteză ale informaţiei achiziţionate în domeniul dreptului
şi activităţii fiscale și vamale;
5. elaborarea soluţiilor pentru problemele de drept fiscal și vamal prin utilizarea noilor cunoştinţe;
6. capacitatea de întocmire a actelor juridice fiscale și vamale;
7. acţionarea în vederea îmbunătăţirii calităţii normelor de drept fiscal şi vamal și a relaţiilor
interpersonale;
8. determinarea lacunelor în domeniul dreptului fiscal și dreptului vamal şi formularea iniţiativelor în
vederea adoptării noilor norme de drept.

7
EXPLANATORY NOTE
The aim of the master program Tax Law and Customs Law consists in the formation of skills in tax
law and customs law, and the formation of a core research, where the master students, in collaboration
with experts in the field will study the subjects according to the curriculum in the field of tax law and
customs law, and will identify priorities of the practical application of scientific knowledge accumulated
in the result of the study.
This way, the master program Tax law and customs law during three semesters aims the formation of
doctrinal and practical-applied concepts in the field of tax and customs among masters and young
specialists.
The program includes three main components: courses (90 credits), practical training and master's
thesis. The courses will cover a large spectrum of theoretical and practical topics, combining theoretical
and practical aspects considering the evolution of tax law and customs law, being applied as an integral
concept, determining their role in a contemporary democratic society.
The 90 credits program includes the following courses: semester I - Management and legal ethics /
Professional legal communication; Tax procedure and examination of tax violations; Tariff and non-tariff
regulation of operations of import/export / Customs regimes and destinations; Financial control / Public
procurement law / Organization of customs activity; Semester II - Customs inspection / Assessment and
expertise in customs; Legal regulation of taxes and fees; European and international tax law // European
and international customs law / Accounting law / Forensic accounting; Procedural documents in customs
activity; semester III - master's thesis.
Also, the program grants subject to free choice, such as: Taxation of non-residents / Value Added
Tax; Establishing the customs value of goods and psycho-pedagogical module: pedagogical module,
psychological module, and didactics.
MA will provide practical training opportunity to gain experience in tax and customs within
institutions of national, international interested in offering places for internships in the field.
The master thesis will be elaborated according to the relevant requirements under the guidance of the
scientific coordinator who has scientific degrees in the field.
The program will include professors with doctorates and practitioners from Public Law Department,
other departments, covering a wide range of interdepartmental issues. Professors will be encouraged to use
interactive teaching methods and techniques for theoretical courses and practical ones, succeeded in
combining theoretical concepts with practical work, applying knowledge gained during the auditorium
hours in practice within tax and customs institutions of the state.
Graduates of the master's program Tax law and Customs law (90 credits) are trained to perform the
following activities:

8
Typical occupation for Categories / groups of List of professions according to
graduates of the program: professions in the field specializations
Areas of specialization: (according to the Classification
of Occupations in force in
Moldova)
Tax Law and Customs Law Leaders in administration Leaders in taxation
Leaders in finances Leaders in customs field
Middle personal public service Specialists in State Tax Service
Tax inspectors Tax inspectors
Inspectors for licenses, permits Specialists in Customs
and authorizations Customs inspectors
Police inspectors and detectives Police inspectors within the Department
policemen of economic fraud investigation
Professionals in the local taxes
collecting service
Licensed lawyer
Judges
Prosecutors
Mediators
Other legal and social Other staff in the State Tax Service
specialist Other staff in the Customs
Legal and related professionals

Graduates of the master's program Tax law and Customs law (90 credits) must have the following
skills:
1. Knowledge and understanding of notions, concepts, theories of tax and customs jurisprudence to
ensure an original approach in developing or applying them in the context of research;
2. Application of knowledge, methodologies and procedures in practice of the State Tax Service,
local taxes collecting service, Customs etc .;
3. Making reasoned decisions and judicial decisions in the field;
4. Demonstrate the ability to analyze and synthesize the information acquired in law area, taxation
and customs;
5. Developing solutions for tax and customs issues as the use of new knowledge;
6. ability to draw up legal documents in customs and taxes;
7. Drive to improve quality of the customs and tax regulations, and interpersonal relationships;
8. Determining gaps in tax law and customs law and formulate initiatives to adopt new rules of law

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDII


THE MATRIX OF CORRELATION OF LEARNING OUTCOMES
Finalităţi de studii / Competenţe specifice
Nr. credite Study finalities/Specific competences
Unităţi de conţinut Cod/C Number of
Units ode credits
ECTS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Managementul şi deontologia F 10 + +
juridică/Comunicarea juridică
profesională
Legal management and
deontology// Professional legal
communication
9
Procedura fiscală şi de examinare a F 5 + + + +
cazurilor de încălcare fiscală
Tax procedure and tax
adiministration
Reglementarea tarifară și netarifară S 10 + + + +
a operațiunilor de
import/export/Regimurile și
destinațiile vamale
Tariff and non-tariff regulation of
export-import operations
Customs regimes and customs
destinations
Controlul financiar/ Dreptul S 5 + + + + + + +
achiziţiilor publice +
Financial control/ Public
procurement law
Evaluarea și expertiza în activitatea
vamală
Valuation and expert reports in
customs activity.
Organizarea activității vamale S 5 + + + + +
Capacity building, training and
professionalism in customs
Reglementarea juridică a F 5 + + + + + + + +
impozitelor şi taxelor
Legal regulation of taxes and duties
Drept fiscal comunitar şi S 5 + + + + + +
internaţional// Drept vamal
comunitar şi internaţional
Natinal and international tax law//
Natinal and international customs
law Dreptul contabil/Expertiza
judiciar-contabilă
The right accountant/ The expertise
of the judicial-accounting
Actele de procedură în activitatea F 5 + + + + + + + +
vamală
Procedural documents in customs
activity
Inițiere în pedagogia universitară 60 + +
Initialization of Pedagogy
universyti
Impozitarea nerezidenţilor/Taxa pe 5 + + + + +
valoarea adăugată
Taxation of non-residents / Value
added tax
Stabilirea valorii marfii în vamă 5 + + + + +
Determening the customs value of
goods

10