Sunteți pe pagina 1din 13

CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.

030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 1/15

APROBATĂ APROBATĂ
la şedinţa DEM pr. verbal la şedinţa Consiliului FUA
nr.__1__din_5.09.2018 nr.____din____________
Șef DEM, Președintele Consiliului FUA,
Rina Ţurcan, conf. univ., dr. Sergiu Bejan, conf. univ., dr.
__________________________ _______________________

Program de studii: ARH, DIN, ISACGV, IPA, S, U, CFDP, IMAC (rom, zi / f/f)

Denumirea disciplinei: Management

Benefeciari: Facultatea Urbanism și Arhitectură

Nivelul : Ciclul I
Numărul de credite ECTS: 4 credite, 60 ore
60 ore în auditoriu şi 60 ore de activităţi individuale ale studentului,
1 credit = 15 ore de activităţi în auditoriu şi 15 ore de activităţi
individuale ale studentului

Titularul disciplinei: conf.univ. Nicolae Ţurcanu


CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 2/15

I. PRELIMINARII

Scopul disciplinei:

constă în asigurarea unui suport stiinţific de cunoştinţe specifice Managementului, proiectarii şi


organizarii activitaţii de construire şi formarea abilităţilor de planificare a proiectelor

Sarcinile disciplinei:
• Studiul teoretic pivind definirea managementului, sistemului de management al firmei modern,
sistemele şi metodele de planificare în construcţii, care, spre deosebire de cele din industrie ( in
masa sau serie) au caracter specific, de unicat, fiind axate pe proiecte tehnice, proiecte de
organizare a şantierelor şi proiecte de execuţie a lucrărilor;
• Cunoaşterea metodelor de planificare şi organizare consecutiva, în paralel şi în flux; avantajele şi
dezavantajele acestora;
• Analiza situaţiilor de caz referitoare la practica planificării calendaristice în construcţii şi
optimizărilor după criteriile durată, cost , resurse umane şi resurse financiare;
• Formarea aptitudinilor de planificare şi organizare a şantierelor .

II. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTE

Comptetențe profesionale:

1. Efectuarea de calcule pentru determinarea volumelor de lucrari în construcții,


manoperei, durateii activităților și resurselor tehnico-materiale;
2. Cunoașterea și utilizarea metodelor și modelelor economico-matematice: graficul Gantt,
ciclograma, matricea și graficul rețea;
3. Analiza rezultatelor planificării execuției proiectelor de construcții;
4. Sinteza și formularea problemelor în baza analizei;
5. Elaborarea variantelor alternative de optimizare a proiectului în baza criteriilor durată,
cost și resurse umane;
6. Utilizarea metodelor şi modelelor economico-matematice pentru soluţionarea sarcinilor
specifice în analiza şi luarea deciziilor. Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor
fundamentale economice, aplicaţiilor software şi tehnologiilor digitale.

Comptetențe transversale:
1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia
profesiei (utilizarea cu bună credință a legislației și bazei normative în construcții);
2. Identificarea, descrierea şi derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă
şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate;
3.Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor
profesionale, economice şi de cultură organizaţională

III. PRECONDIŢII DE ACCES LA UNITATEA DE CURS/MODUL:

Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede abilităţi de realizare a desenelor
tehnice, să cunoască tehnologia construcţiilor şi locul planificării execuţiei construcţiilor în procesul
investiţional. Aceste competenţe sunt formate de următoarele unităţi de curs, prevăzute de planul de
învăţământ: Infografica, Tehnologii moderne şi Economia construcţiilor.
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 3/15

IV.ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS


Numărul de ore Evaluarea
Anul
Cod Semestrul Lucrări deLucrul Credit
predării Prelegeri Seminare Curentă Finală
laborator individual e
Învăţământ cu frecvenţă
Examen,L
IV VII 30 30 - 60 4 2 atestăru
U.09.O.030 A
; Învăţământ cu frecvenţă redusă
U.07.O.027 Lucrare
Examen,L
V IX 12 12 - 100 4 de
A
verificare

V.TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Realizarea Realizarea
Nr. Tema prelegerilor în timp Tema seminarelor în timp
(ore) (ore)
1. T.1. Noţiuni generale despre T.1. Noţiuni generale despre
management și procesul de 2 procesul de construcţie, 2
construcţie, organizarea şi organizarea şi planificarea
planificarea acestuia acestuia
2. T.2. Proiectarea organizării 2 T.2. Proiectarea organizării 2
construcţiilor construcţiilor

3. T.3. Parametrii organizării execuţiei 2 T.3. Parametrii organizării 2


proceselor de construcţie execuţiei proceselor de
construcţie
4. T.4. Bazele organizării execuţiei 2 T.4. Bazele organizării 2
proceselor de construcţie execuţiei proceselor de
construcţie
5. T.5. Metode de organizare a 2 T.5. Metode de organizare a 2
execuţiei proceselor de execuţiei proceselor de
construcţie.Graficul Gantt. construcţie
6. T.6. Tipuri de organizări în 2 T.6. Tipuri de organizări în 2
lanţ.Ciclograma lanţ. Ciclograma
7. T.7. Aplicarea metodelor de 2 T.7. Aplicarea metodelor de 2
organizare a execuţiei proceselor de organizare a execuţiei
construcţie.Matricea proceselor de construcţie
8. T.8. Reguli de întocmire a graficelor 2 T.8. Reguli de întocmire a 2
reţea graficelor reţea
9. T.9. Calcularea parametrilor de timp 2 T.9. Calcularea parametrilor 2
de timp
10. T.10.Determinarea rezervelor de 2 T.10.Determinarea rezervelor 2
timp și a drumului critic de timp și a drumului critic
T.11.Diagrama liniară și 2
11 T.11.Diagrama liniară și 2 optimizarea dupa criteriul
optimizarea dupa criteriul RESURSE
RESURSE
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 4/15

T.12.Optimizarea după criteriul 2 T.12.Optimizarea după 2


12. DURATĂ criteriul DURATĂ
T.13.Optimizarea după criteriul 2 T.12.Optimizarea după 2
13 COST criteriul COST
14. T.14.Planul general al șantierului 2 T.14.Planul general al 2
șantierului

2 2
15. T.15.Darea în exploatare a T.15.Darea în exploatare a
obiectelor de construcții obiectelor de construcții

Total 30 30

V.2. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI


METODELE DE PREDARE

Rezultatele învăţării Conţinuturi Metode de


Prelegeri şi ore practice predare
1 2 3
În rezultatul însuşirii cursului T1. Noţiuni generale despre prcesul
studentul trebuie: de construcţie.
să cunoască:
• Conţinutul 1.1.Conţinutul SMPC; Expunere, dialog, Power point
SMPC; 1.2.Organizarea execuţiei proiectelor
• Organizarea de construcţii (proiectele tehnice);
execuţiei 1.3. Managementul execuţiei
proiectelor de proiectelor de construcţii;
construcţii 1.4. Economia construcţiilor.
(proiectele
tehnice);
• Managementul
execuţiei
proiectelor de
construcţii.
• Economia
construcţiilor.
să fie capabil:
să definească şi utilizeze corect
noţiunele generale.
să cunoască: T2. Proictarea organizării
• Structura proiectului de construcţiilor.
construcţii;
• Certificatul de urbanism; 2.1. Structura proiectului de Expunere, dialog, Power point
• Autorizaţia de construcţii;
construire; 2.2.Certificatul de urbanism;
• Structurarea activităţii 2.3.Autorizaţia de construire;
de construire (construcţii 2.4. Structurarea activităţii de
noi; reparaţii; construire (construcţii noi; reparaţii;
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 5/15

consolidări; reabilitări; consolidări; reabilitări; lucrări de


lucrări de construcţie; construcţie; acţiuni cu caracter tehnic,
acţiuni cu caracter economic, administrativ).
tehnic, economic,
administrativ.)
să fie capabil:
să caracterizeze activităţile de
proiectare a organizării şi
condiţiile necesare pentru
începutul construcţiei.
să cunoască: T 3. Parametrii organizării execuţii
• Numărul de muncitori proceselor de construcţii.
pentru execuţia unui
proces; 3.1. Cantitatea (volumul) lucrărilor;
• Norma de producţie \ 3.2. Norme de timp;
productivitatea muncii; 3.3. Formaţia (echipa, brigada de
• Norma de timp a muncă);
utilajului; 3.4. Numărul de muncitori pentru Expunere, dialog, Power point
• Norma de producţie a execuţia unui proces;
utilajului; 3.5. Norma de producţie \
• Timpul total normat de productivitatea muncii; 3.6. Norma de
muncă (manopera); timp a utilajului; 3.7. Norma de
• Timpul total normat de producţie a utilajului;
lucru al utilajului; 3.8. Timpul total normat de muncă
• Numărul de utilaje (manopera);
(maşini) 3.9. Timpul total normat de lucru al
• Parametrii de utilajului;
desfăşurare în spaţiu 3.10. Numărul de utilaje (maşini);
• Zona de lucru (front de 3.11.Parametrii de desfăşurare în
lucru). Nivelul. Sectorul; spaţiu;
Locul de muncă; 3.12. Zona de lucru (front de lucru).
• Parametrii de Nivelul. Sectorul; Locul de muncă;
desfăşurare în timp; 3.13.Parametrii de desfăşurare în
• Durata de execuţie a timp; 3.14. Durata de execuţie a
procesului; procesului; 3.15. Timpul (durata) de
• Timpul (durata) de aşteptare pentru neîntreruperea
aşteptare pentru proceselor pe sectoare;
neîntreruperea 3.16. Durata schimbului. Numărul de
proceselor pe sectoare; schimburi pe zi.
• Durata schimbului.
Numărul de schimburi
pe zi.
să fie capabil:
să caracterizeze parametrii
organizării execuţii proceselor
de construcţii şi să aplice
relaţiile corespunzătoare.
să cunoască: T 4. Bazele organizării execuţiei
• Structurarea execuţiei proceselor de construcţie.
proiectului în procese de
construcţie şi stabilirea 4.1.Structurarea execuţiei proiectului
conţinutului acestora în procese de construcţie şi stabilirea
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 6/15

(structurarea conţinutului acestora (structurarea


tehnologică). tehnologică);
• Structurarea spaţială. 4.2.Structurarea spaţială;
• Calculul parametrilor de 4.3.Calculul parametrilor de execuţie
execuţie (durata (durata activităţilor, numărul necesar
activităţilor, numărul de muncitori, numărul cu utilaje);
necesar de muncitori, 4.4.Modelarea desfăşurării în timp şi
numărul cu utilaje). spaţiu (diagrame cu bare);
• Modelarea desfăşurării în 4.5.Principii de organizare. Concordia
timp şi spaţiu (cerinţele şi resursele). Continuitatea.

• (diagrame cu bare). Sincronizarea (utilizarea maximă a


• Principii de organizare. sectoarelor).
Concordia (cerinţele şi Expunere, dialog, Power point.
resursele). Continuitatea.
Sincronizarea (utilizarea
maximă a sectoarelor).
să fie capabil:
Să calculeze durata activităţilor
şi necesarul în resurse.

să cunoască: T 5. Metode de organizare în


• Metoda construcţii.
scuccesivă:Metoda în
paralel; Metoda în lanţ 5.1. Metoda scuccesivă; 5.2. MetodaProblematizarea; expunerea
(flux); în paralel; 5.3. Metoda în lanţ (flux);orală, soluţionarea
• Graficul Gantt 5.4. Graficul Gantt. problemelor.
să fie capabil:
Să justifice metoda de
organizare acceptată în proiect.
să cunoască: T 6. Tipuri de organizări în lanţ.
• Lanţul ritmic (perfect); Ciclograma. Problematizarea; expunerea
• Lanţul ritmic cu orală, soluţionarea
schimbarea omogenă a 6.1. Lanţul ritmic (perfect); problemelor.
ritmului; 6.2.Lanţul ritmic cu schimbarea
• Lanţul ritmic cu omogenă a ritmului;
schimbarea neomogenă a 6.3.Lanţul ritmic cu schimbarea
ritmului. neomogenă a ritmului;
• Lanţul neritmic ; 6.4. Lanţul neritmic ;
• Ciclograma 6.5. Ciclograma.
să fie capabil:
Să determine parametrii de
timp a lanţurilor
să cunoască: T7. Aplicarea metodelor deProblematizarea; expunerea
• Întroducerea intervalelor organizare a execuţiei proceselor deorală, soluţionarea
de siguranţă în lanţurile construcţie. Matricea-model. problemelor.
ritmice
• Reducerea timpilor de 7.1. Întroducerea intervalelor de
aşteptare prin siguranţă în lanţurile ritmice;
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 7/15

introducerea lucrului în 7.2. Reducerea timpilor de aşteptare


mai multe schimburi şi prin întroducerea lucrului în mai multe
\sau modulare. schimburi şi \sau modulare;
• Matricea-model de calcul 7.3. Matricea-model de calcul al
al parametrilor de timp. parametrilor de timp;
Algoritm de reducere a7.4. Algoritm de reducere a duratei de
duratei de construcţie înconstrucţie în baza matricei.
baza matricei.
să fie capabil:
• Să fundamenteze reducerea
duratei în baza algoritmului
să cunoască: T 8. Reguli de întocmire a graficelorProblematizarea; expunerea
• Reflectarea activităţilor şi reţea. orală, soluţionarea
evenimentilor; problemelor.
• Transformarea graficului 8.1. Reflectarea activităţilor şi
Gantt în GR; evenimentilor;
• Erori răspăndite la 8.2. Transformarea graficului Gantt în
elaborarea topologiei GR;
GR. Studiu de caz. 8.3. Erori răspăndite la elaborarea
să fie capabil: topologiei GR. Studiu de caz.
Să elaboreze topologia
GR.
să cunoască: T 9. Calcularea parametrilor deProblematizarea; expunerea
• Termeni minimi de timp; timp. orală, soluţionarea
• Durata totală de execuţie; problemelor.
• Studiu de caz; 9.1. Termeni minimi de timp. Durata
să fie capabil: totală de execuţie. Studiu de caz.
Să determine parametrii de
timp
să cunoască: T10. Determinarea rezervelor deProblematizarea; expunerea
• Calculul rezervelor de timp și a drumului critic. orală, soluţionarea
timp ale activităţilor ; problemelor.
• Determinarea activităţilor 10.1.Calculul rezervelor de timp ale
ctitice şi a Drumului activităţilor.Determinarea activităţilor
Critic (DC); ctitice şi a Drumului Critic (DC);
• Transformarea GR în 10.2. Transformarea GR în grafic
grafic Gantt; Gantt. Studiu de caz.
• Studiu de caz
să fie capabil:
• Să identifice drumul critic.

să cunoască: T 11. Diagrama liniară șiProblematizarea; expunerea


• Calculul necesarului în optimizarea dupa criteriulorală, soluţionarea
forţă de muncă. RESURSE problemelor.
• Determinarea
necesarului în fabricate, 11.1. Calculul necesarului în forţă de
prefabricate şi materiale; muncă;
• Determinarea 11.2. Determinarea necesarului în
necesarului în utilaje. fabricate, prefabricate şi materiale;
• Optimizarea planului 11.3. Determinarea necesarului în
calendaristic după utilaje;
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 8/15

criteriul " Forţă de 11.4. Optimizarea planului


muncă". calendaristic după criteriul " Forţă de
să fie capabil: muncă".
Să optimizeze utilizarea forţei
de muncă.

să cunoască:
• Actualizarea 12. Optimizarea după criteriulProblematizarea; expunerea
programelor de execuţie. DURATĂ. orală, soluţionarea
• Măsuri de asigurarea a problemelor.
respectării termenului 12.1.Actualizarea programelor de
final. execuţie;
• Studiu de caz. 12.2. Măsuri de asigurare a respectării
să fie capabil: termenului final. Studiu de caz.
Să optimizeze durata de
execuţie .

să cunoască: T 13. Optimizarea după criteriulProblematizarea; expunerea


• Graficul diferenţial al COST. orală, soluţionarea
costurilor problemelor.
• Graficul cumulativ al 13.1. Graficul diferenţial al costurilor;
costurilor 13.2. Graficul cumulativ al costurilor;
• Evaluaraea proiectelor cu 13.3. Evaluaraea proiectelor cu
diferite durate şi costuri. diferite durate şi costuri;
• Evaluarea proiectelor cu 13.4. Evaluarea proiectelor cu durate şi
durate şi costrui egale costrui egale.
să fie capabil:
Să justifice măsurele de
reducere a costurilor.
să cunoască:
• Determinarea necesarului T 14. Planul general al șantierului.
de energie electrică Expunere, dialog, Power point.
• Idem, apă 14.1. Determinarea necesarului de
• Idem, aer comprimat energie electrică;
• Idem, spaţii de depozitare 14.2. Idem, apă;
• Idem,clădiri profizori 14.3. Idem, aer comprimat;
şi\sau căsuţe mobile. 14.4. Idem, spaţii de depozitare;
să fie capabil: 14.5.Idem,clădiri profizori şi\sau
Să proiecteze necesarul în căsuţe mobile.
utilităţi
să cunoască: T 15. Darea în exploatare aExpunere, dialog, Power point.
• Organizarea dării în obiectelor de construcții.
exploatare.
• Recepţia lucrărilor 15.1. Organizarea dării în exploatare;
• Recepţie obiectului la 15.2. Recepţia lucrărilor;
terminarea lucrărilor 15.3. Recepţie obiectului la
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 9/15

• Recepţie după termenul terminarea lucrărilor;


de garanţie. 15.4. Recepţie după termenul de
garanţie.
să fie capabil:
• Să planifice procesul de
dare în exploatare

VI.CONŢINUTUL TEZEI DE AN

Scopul tezei de an: consolidarea cunoştinţelor teoretice, sistematizarea şi aplicarea practică a


acestora pentru soluţionarea problemelor legate de planificare a lucrărilor de construcţii.
Tematica proiectului : Elaborarea şi optimizarea planurilor calindaristice.
Conţinutul este diversificat prin volumele lucrărilor, numărul de procese şi sectoare de lucru.

6.1. Structura :

TEMA: Elaborarea şi optimizarea planurilor calindaristice

Introducere
1. Planificarea calendaristică a lucrărilor de construcţii.

• Calcularea volumilor (cantitatilor) de lucrări;


• Utilizarea normelor de timp/ manopera;
• Determinarea necesarului de materiale şi utilaje (datele pot fi luate din proiecte reale/
devizuri de lucrari în timpul practicii de producţie).
2. Calcularea duratei de execuţie al lucrărilor şi proiectului în ansamblu.Determinarea drumului
critic
2.1 Metoda de planificare - graficul Gantt/ diagrama cu bare;
2.2. Metoda de planificare - ciclograma;
2.3. Metoda de planificare - matricea;
2.4. Metoda de planificare - graficul reţea.
3. Optimizarea planificării calendaristice
3.1.Masuri de reducere a duratei de execuţie;
3.2. Masuri si metode de crestere a productivitatii muncii si uniformitatii pe perioada de
constructii a fortei de munca;
3.3. Reducerea/optimizarea costurilor;
3.4. Evaluarea proiectelor de constructii.

Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

VI.2 Date iniţiale pentru proiectare

Procese/ durata Sectoare Numărul de Procese Durata


Variante Proceselor* muncitori paralele directivă a
proiectului
1 2 3 4 5 6
1 5/4,8,4,8,4 / 4 5 2,3 50
2 6/6,12,9,6,3,9/ 3 10 3,4 51
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 10/15

3 7/4, 8,4,8, 4,8,4/ 2 5 4,5 52


4 8/4, 8,4,8, 4,4, 8,4 / 2 10 5,6 53
5 4/10,5,10,5/ 5 5 2,3 54
6 5/4,8,4,8,4/ 4 10 3,4 55
7 6/6,12,9,6,3,9/ 3 5 4,5 56
8 7/4,8,4,8,4,4,8/ 2 10 5,6 57
9 8/4,8,4,8,4,8,6,4/ 2 5 5,6 58
10 5/10,5,10,5,10/ 5 10 2,3 59
11 6/4,8,4,8,4,8/ 4 5 3,4 52
12 7/6,12,9,6,3,9,3/ 3 10 4,5 53
13 8/6, 12,9,6,3,9,6,9 3 5 2,3 54
14 7/4, 8,4,8,4,4,8/ 2 10 3,4 55
15 6/6, 12,,9,6,3,9/ 3 5 4,5 56
16 7/4, 8,4,8,4,4,8/ 2 10 5,6 57
17 8/4, 8,4,8,4,4,8/ 2 5 5,6 56
18 6/4,8,4,8,4,4, 8/ 2 10 2,3 59
19 7/4, 8,4,8,4,4,8/ 2 5 3,4 51

*durata procesului pe sector se va calcula pornind de la premisa ca sectoarele sunt egale


ca volum de lucrări; Metoda de organizare a execuţiei proceselor – în flux;
Productivitatea muncii – 1000 lei / muncitor pe schimb.

VII. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR

Pe parcursul semestrului studenţilor li se propune de a efectua cercetări şi analize a firmelor de


construcţii privind metodele de planificare utilizate in practica, baza normativa in vigoare si experienta
in domeniu in aspect regional si european.

VIII.EVALUAREA UNITĂȚII DE CURS

Curentă
Lucrare de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30% 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări ;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii Managementului

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI CEA FINALĂ

9.1. Atestarea nr. I :

1.Conţinutul Managementului.
2.Organizarea execuţiei proiectelor de construcţii (proiectele tehnice).
3 Managementul execuţiei proiectelor de construcţii.
4. Economia construcţiilor.
5. Structura proiectului de construcţii.
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 11/15

6.Certificatul de urbanism.
7.Autorizaţia de construire.
8. Structurarea activităţii de construire (construcţii noi; reparaţii; consolidări; reabilitări; lucrări de
construcţie; acţiuni cu caracter tehnic, economic, administrativ).
9. Cantitatea (volumul) lucrărilor.
10. Norme de timp.
11. Formaţia (echipa, brigada de muncă).
12. Numărul de muncitori pentru execuţia unui proces.
13. Norma de producţie/ productivitatea muncii.
14. Norma de timp a utilajului.
15. Norma de producţie a utilajului.
16. Timpul total normat de muncă (manopera).
17. Timpul total normat de lucru al utilajului.
18. Numărul de utilaje (maşini).
19. Parametrii de desfăşurare în spaţiu: Zona de lucru (front de lucru). Nivelul. Sectorul. Locul de
muncă.
20.Parametriinde desfăşurare în timp: Durata de execuţie a procesului.Timpul (durata) de aşteptare
pentru neîntreruperea proceselor pe sectoare. Durata schimbului.
21. Bazele organizării execuţiei proceselor de construcţie.Structurarea execuţiei proiectului în procese
de construcţie şi stabilirea conţinutului acestora (structurarea tehnologică). Structurarea spaţială.
22.Calculul parametrilor de execuţie (durata activităţilor, numărul necesar de muncitori, numărul cu
utilaje).
23.Modelarea desfăşurării în timp şi spaţiu (diagrame cu bare).
24.Principii de organizare. Concordia (cerinţele şi resursele). Continuitatea. Sincronizarea (utilizarea
maximă a sectoarelor).
25. Metode de organizare in constructii Metoda succesivă: Metoda în paralel; Metoda în lanţ (flux);
26. Tipuri de organizări în lanţ. Lanţul ritmic (perfect).
27. Idem , lanţul ritmic cu schimbarea omogenă a ritmului.
28. Idem , lanţul ritmic cu schimbarea neomogenă a ritmului.
29. Idem, lanţul neritmic .
30. Întroducerea intervalelor de siguranţă în lanţurile ritmice.
31. Reducerea timpilor de aşteptare prin introducerea lucrului în mai multe schimburi şi \ sau modulare.
32. Matricea - model de calcul al parametrilor de timp.
33. Algoritm de reducere a duratei de construcţie în baza matricei.

9.2. Atestarea nr. II


1. Reguli de întocmire a graficelor reţea . Reflectarea activităţilor şi evenimentilor.
2. Idem, transformarea graficului Gantt în GR .
3. Erori răspăndite la elaborarea topologiei GR. Studiu de caz.
4. Calcularea termenilor minimi de timp, durata totală de execuţie. Studiu de caz.
5. Calculul rezervelor de timp ale activităţilor.Determinarea activităţilor ctitice şi a Drumului
Critic (DC). Transformarea GR în grafic Gantt. Studiu de caz.
6. Calculul necesarului în muncitori (forta de munca);
7. Determinarea necesarului în fabricate, prefabricate şi materiale.
8. Determinarea necesarului în utilaje.
9. Opţimizaarea planului calendaristic după criteriul " Forţă de muncă".
10. Actualizarea programelor de execuţie.
11. Măsuri de asigurare a respectării termenului final. Studiu de caz.
12. Graficul diferenţial al costurilor.
13. Graficul cumulativ al costurilor.
14. Evaluaraea proiectelor cu diferite durate şi costuri.
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 12/15

15. Evaluarea proiectelor cu durate şi costrui egale.


16. Determinarea necesarului de energie electrică.
17. Idem, apă.
18. Idem, aer comprimat.
19. Idem, spaţii de depozitare.
20. Idem,clădiri profizori şi\ sau căsuţe mobile.
21. Organizarea dării în exploatare.
22. Recepţia lucrărilor.
23. Recepţie obiectului la terminarea lucrărilor.
24. Recepţie după termenul de garanţie;
25. Conceptul de negociere;Principii;
26. Tipuri de negocieri:integrativa, distribuitiva si rationala.
27. Motivarea personalului in constructii;
28. Modelul Maslow;
29. Șase necesități psihologice în procesul de motivare;
30. Motivarea ca proces.
9.3. Evaluarea finala – subiectele atestarilor I , II .

Evaluările curente şi finala se efectuiază în baza subiectelor expuse mai sus în scris.
Teza de an se susţine oral în faţă colegilor.

10.REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

De bază:

1. Ţurcanu, Nicolae. Managementul proiectelor: Suport de curs / Nicolae Ţurcanu, Aliona


Grossu; Univ. Tehn. A Moldovei , Fac. Inginerie Economică şi Bussines- Ch.”Tehnica-Info”,
2009 (Tipografia. Or. Iaşi). 128p.
2. Postăvaru, Nicolae; Badiu, Claudia; Ionaşcu, Gheoghe. Managementul în constucţii: I:
Managementul companiei de construcţii/ Nicolae Postăvaru, Claudia Badiu, Gheorghe
Ionaşcu,... – Bucureşti: Conspress, 2012
3. Hagiu, Victor. Managementul execuţiei proiectelor de construcţie/ Victor Hagiu- Universitatea
Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, 2003. 280p.

Suplementare:
4. Legea nr. nr. 835- XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării
teritoriului;
5. Legea 72 –XIII din 2 februaie 1996 privind calitatea n construcţii; legea nr. 96 –XVI din 13
aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
6. Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autoritatea executării lucrărilor de construcţii;
7. NCM A. 01,02-96 Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale.
8. NCM A. 03,10-2004 Evaluarea conformităţii lucrărilor/ serviciilor de constucţii.
9. NCM A. 07,02-99 Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi
conţinutul cadrul al documentaţiei de proiect pentru construcţii.
10. NCM A. 01,01-2005 Regulile de determinare a valorii obiectivelor de construcţii.

11. Bugaian Larisa. Managementul firmei. USM. Chişinău. 2010.


12. Ţurcanu Nicolae, Sanduţă Tatiana. Dicţionar de economie şi management. UTM, 1999
13. Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu. Management. – Bucureşti: Editura Economică, ed. A II, 1997
-596 p -91 ex. bibl.;
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: U.09.O.030
DATA: 01.09.2018
MANAGEMENT
PAGINA: 13/15

14. Ovidiu Nicolescu. Sisteme şi tehnici manageriale. Bucureşti: Editura Economică, 2000 -528p.
– 5 ex. bibl.
15. Corneliu Rusu. Management. Bucureşti: Editura Expert, 1996 – 33 p -2ex. bibl.
16. Ion Dijmarescu. Bazele managementului. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, 1995
-518p. – 1ex.bibl.
17. Nicolae Ţurcanu, Tatiana Sanduţă. Metode psihosociale în management. Chişinău: UTM, 1997
– 40p. – 10 ex. bibl.
18. Chislari E. Organizarea şi gestionarea businessului propriu. – Chişinău: ed.”Tehnica info”,
2004 -224p -2ex. bibl.
19. Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru. Management. – Chişinău: ASEM, 2000 – 400 p.
20. Michael H.Meson, Michael Albert, Franclin Khedouri. Management. New Yorc:
HAPER&ROW, PUBLISHERS – 681p.
21. Eugen Burduş. Management. Studii de caz. Exerciţii. Probleme. Teste. - Bucureşti: Editura
Economică, 2005.
22. Marian Zaharia, Camelia Zaharia, Anda Deac, Florina Vizinteanu. Management. Teorie şi
aplicaţii.- Bucureşti: Editura tehnică. 2003.