Sunteți pe pagina 1din 57

Mihaela Nicolae

Limba română

teste pentru bacalaureat


şi
admiterea în facultate
Testul nr.1

Sunt sinonime (adevărat/fals):

1. pueril - infantil
2. ineluctabil - inevitabil 41. acquis - legislaţie europeană
3. învederat - vechi 42. acribie – corectitudine, exactitate
4. inveterat - evident 43. acolit – complice
5. doct - erudit 44. aborigen - băştinaş
6. mizericordios - milos 45. acrimonios – caustic, maliţios
7. fastidios - plicticos 46. alpestru - alpin
8. factice – prefăcut, artificial 47. alogen - străin
9. consuetudine - obişnuinţă 48. histrion - bufon
10. abstrus – confuz 49. idiosincrazie - intoleranţă
11. encomiastic - laudativ 50. ibidem - tot acolo
12. olograf – scris de mână 51. iconoclast - rebel
13. efuziv - vulcanic 52. impunitate - exceptare de la
14. a decava - a ruina pedeapsă
15. dezabuzat - optimist 53. morbid - bolnăvicios
16. detriment - câştig 54. moratoriu - suspendare a taxelor
17. devalizare - jaf 55. mostră - eşantion
18. a omologa - a autoriza 56. mutual - reciproc
19. oneros – împovărător, necinstit 57. belicos - războinic
20. obsecvios – slugarnic, smerit 58. molesta - a lovi
21. obturare - astupare 59. mofluz - sărac
22. a pertracta - a dezbate 60. simulare - simulacru
23. reviriment - ameliorare 61. inavuabil - de nemărturisit
24. retenţie - reţinere 62. inalienabil - de neînstrăinat
25. resurecţie - renaştere 63. mefient - neîncrezător
26. reminiscenţă - rămăşiţă 64. magalomanie - grandomanie
27. riguros - strict 65. nupţial - ref.la nuntă
28. revolut - încheiat 66. obnubilaţie - slăbire (a vederii)
29. draconic - drăcesc 67. obstinaţie - răbdare
30. docimologie - studiul examenelor 68. olograf - scris de mână
31. distona - a nu se potrivi 69. oţios - de prisos, inutil
32. exod - plecare 70. porfiriu - roşu aprins
33. impediment - obstacol 71. oficios - publicaţie a guvernului/
34. hibernal – de iarnă partidului
35. imanent - intrinsec 72. onctuos - mieros, insinuant
36. imberb - tânăr 73. preopinent- antevorbitor
37. ignar – ignorant, incult 74. amfitrion - gazdă
38. iremisibil - de neiertat 75. prerogativă - împuternicire
39. elucubraţie - aberaţie 76. prestidigitaţie - scamatorie
40. coercitiv - constrângător 77. problematic - nesigur
78. dipsomanie - alcoolism 81. a proroga - a suspenda, a amâna
79. propensiune - tendinţă 82. proxim - cel mai apropiat
80. prostraţie - apatie
83. ratifica - a aproba
84. redevenţă – taxă, impozit
85. recrudescenţă - reizbucnire
86. campanilă - clopotniţă
87. calin - drăgăstos
88. rectitudine - corectitudine
89. colporta - a răspândi ştiri
90. aplomb - timiditate
91. a se excoria – a se jupui
92. diatribă - pamflet violent
93. inexigibil – care nu poate fi pretins
94. execraţie - repulsie
95. exciza - a extirpa
96. evaziv - vag
97. fantasc - ciudat, bizar
98. facsimil - reproducere exactă
99. expia - a ispăşi
100. fervent – apatic
Răspunsuri - Testul nr.1:

1.A; 2.A; 3.F; 4.F; 5. A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.A; 11.A; 12.A; 13.A; 14.A; 15.F; 16.F;
17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A;
31.A; 32.A; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A;
45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A;
59.A; 60.F; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.A; 72.A;
73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A;
87.A; 88.A; 89.A; 90.F; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.F.
Testul nr.2

Sunt sinonime (adevărat/ fals):

1. felonie - trădare
2. flegmatic - calm 40. salutar - salvator
3. flasc - moale 41. a salvargarda - a apăra
4. filistin - mărginit 42. sardanapalic - belşug exagerat
5. funest - nefast 43. a segrega - a separa
6. friabil - sfărâmicios 44. sibarit - care trăieşte în lux
7. frugal - cumpătat 45. solicitudine - solicitare
8. frustra - a lipsi 46. soliloc - monolog
9. galanton - generos 47. a surescita - a tensiona
10. fugos – leneş, apatic 48. summum - sumă
11. gratitudine - recunoştinţă 49. superfluu - inutil
12. gregar - de turmă 50. subsidiu - subvenţie
13. incunabul - carte veche 51. subliminal - sub pragul conştiinţei
14. incurie - neglijenţă 52. temeritate - curaj
15. a incumba - a-i reveni cuiva (sarcină) 53. poltron - modest
16. indigenţă - sărăcie 54. temperanţă - cumpătare
17. indelebil - de neşters 55. torsiune - răsucire
18. intempestiv - pe neaşteptate 56. tricuspid - cu trei vârfuri
19. insanitate - nebunie 57. tribulaţie - frământare
20. insidios - viclean 58. turpitudine - faptă ruşinoasă
21. insipid - gustos 59. galopant - cu evoluţie rapidă
22. libertin - destrăbălat 60. versatil - schimbător
23. laconic - lapidar 61. vorace - cupid
24. verbiaj - vorbărie 62. ultraj - calomnie
25. robust - puternic 63. tutelă - ocrotire
26. echitabil - drept 64. utopie - himeră
27. a vexa - a jigni 65. vicisitudine - greutate
28. tranşant - categoric 66. a vitupera - a defăima
29. a suprima - a desfiinţa 67. volubil - locvace
30. veleitate - pretenţie, ambiţie 68. şovinism - naţionalism
31. trivial - vulgar 69. frivol - neserios
32. vehement – calm, temperat 70. genuin - pur, brut
33. surogat - contrafăcut 71. grosier - grosolan
34. torţionar - călău 72. gurmand - care apreciază
35. traiect - traiectorie mâncărurile bune
36. suspiciune - bănuială 73. venal - lipsit de scrupule
37. a suscita - a provoca 74. xenofob - care urăşte străinii
38. a releva - a descoperi 75. talus - călcâi
39. redundanţă - abundenţă inutilă 76. taluz - pantă
77. a drena - a usca
78. a decela - a scoate în evidenţă 80. duplicitar - ipocrit
79. delator - colaborator 81. judicios - chibzuit
82. aprehensiune - teamă
83. asentiment - consimţământ
84. aserţiune - afirmaţie
85. anahoret - defăimător
86. abominabil - atroce
87. decadenţă - declin, regres
88. auster - sobru
89. a deferi - a trimite în judecată
90. discrepanţă - nepotrivire
91. dubitativ - incert
92. dubios - suspect
93. a decanta – a limpezi
94.deferenţă - respect
95.deficit – lipsă
96.decrepitudine – senilitate
97.a denega - a nega, a tăgădui
98.derogare - excepţie
99.depoziţie – mărturie
100.a inverti – a transforma
Răspunsuri – Testul nr.2:

1.A; 2.A; 3.A; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.F; 11.A; 12.A; 13.A; 14.A; 15.A; 16.A;
17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.F; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A;
31.A; 32.F; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A;
45.F; 46.A; 47.A; 48.F; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.F; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A;
59.A; 60.A; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.A; 72.A;
73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.F; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.F; 86.A;
87.A; 88.A; 89.A; 90.A; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.A.
Sunt sinonime (adevărat/ fals):

Testul nr.3

1. racilă – defect, cusur 42. filipică - discurs violent


2. euritmie - armonie 43. probaţiune - eliberare condiţionată
3. erpetologie - studiul reptilelor 44. probatoriu - ansamblu de probe
4. îndrituit - îndreptăţit 45. epigraf - inscripţie cu data construrii
5. a epura - a elimina, a curăţa 46. excrescenţă - proeminenţă
6. a exala - a degaja vapori 47. reprobabil - condamnabil
7. evaziv - vag, imprecis 48. flegmatic – nepăsător
8. exsudaţie - transpiraţie 49. reticenţă – rezervă
9. fezabil - care se fărâmă 50. sagace – isteţ
10. gongorism - stil afectat 51. sicofant – denunţător
11. imemorial - vechi, mitic 52. servaj – şerbie
12. viscere - măruntaie 53. a deplânge – a compătimi
13. vârtute - calitate 54. crapulos – vicios, decăzut
14. virtute - forţă, putere 55. gheşeft – afacere (necinstită)
15. uranian - cosmic 56. emulaţie – întrecere
16. truculenţă - brutalitate în exprimare 57. incriminator – acuzator
17. sic - aşa, întocmai 58. luctuos – lugubru, trist
18. simeză - galerie de tablouri 59. lucrativ – neproductiv
19. nişă - firidă 60. a impesta – a molipsi
20. areopag- judecător 61. increment – spor, adaos, creştere
21. cozerie - discuţie 62. lavalieră – cravată
22. avuabil - care poate fi mărturisit 63. epitaf – inscripţie funerară
23. foburg - suburbie 64. a escamota – a scunde, a denatura
24. frondă - opoziţie 65. esopic – distinct, clar
25. forfetar - pauşal 66. etalon – model
26. arierat - taxe 67. a estompa – a diminua
27. futil - inutil 68. a extorca – a stoarce (de bani)
28. pleiadă - grup, alai 69. mandat – împuternicire
29. fiduciar - bazat pe încredere 70. maledicţie – binecuvântare
30. luciolă - licurici 71. ipochimen – individ, om
31. levantin – necinstit, ipocrit 72. irascibil – iritabil, nervos
32. prolegomene - prefaţă 73. indigest – greu (de mâncare)
33. fungibil - care poate fi înlocuit 74. index – arătătorul
34. expurga - a elimina 75. a inciza – a cresta
35. exegeză - critică, interpretare 76. febril – intens, încordat
36. rabat - reducere 77. exuviabil – care îşi schimbă pielea
37. fronton - faţadă (despre animale)
38. anodin - banal 78. fiasco – succes
39. etanş - ermetic 79. glosar – dicţionar
40. a preleva - a predomina, a se folosi 80. a lacera – a sfâşia
41. cambie - poliţă 81. filotimie – culanţă
82. a denota – a vădi, a indica
83. corrigenda – erată
84. confiat – glasat (despre fructe)
85. persiflare – ironizare
86. cenobit – călugăr
87. biotop – habitat
88. a deborda – a da pe din afară
89. reconciliere - împăcare
90. pertinent – inadecvat
91. desant – trupe de infanterie
92. a exonera – a scuti pe cineva de
obligaţii
93. igniţie – aprindere (la automobil)
94. imprecaţie – blestem, ocară
95. predilect – favorit
96. a imbrica – a suprapune (ţigle)
97. recrudescent – agravat
98. liminar – iniţial, introductiv
99. oponenet – opozant
100. deliberare - chibzuire
Răspunsuri – Testul nr.3:

1.A; 2.A; 3.A; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.F; 10.A; 11.A; 12.A; 13.F; 14.F; 15.A; 16.A;
17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.F; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A;
31.A; 32.A; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.F; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A;
45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A;
59.A; 60.A; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.F; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.F; 71.A; 72.A;
73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A. 78.F; 79.A; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A;
87.A; 88.A; 89.A; 90.F; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.A.
41. subsidiar/ în primul rând
42. sufragetă/feministă
Testul nr. 4.

Sunt sinonime (adevărat/ fals):

1. insurgent/ urgent, vital 43. supleant/ înlocuitor, suplinitor


2. conviv/ comesean 44. subzistenţă/ trai
3. comoţie/ şoc 45. stupoare/ uimire
4. peremptoriu/ incontestabil 46. stenic/ reconfortant
5. a remite/ a transmite 47. statu-quo/ situaţie existentă
6. judicios/ cumpănit, înţelept 48. spectacular/ spectaculos
7. filiform/ în formă de fir 49. sperjur/ jurământ strâmb
8. famelic/ înfometat 50. specimen/ exemplar
9. fungibil/ care poate fi înlocuit 51. solicitudine/ compromitere
10. zenit/ orizont 52. a spolia/ a înşela
11. xenofil/ care iubeşte străinii 53. soteriologic/ salvator
12. vorace/ echilibrat 54. soporific/ somnifer
13. voucher/ bon valoric 55. solecism/ greşeală de sintaxă
14. volant/ detaşabil 56. sine die/ fără termen
15. vicinal/ vecin 57. sincronic/ concomitent
16. vetust/ demodat 58. sibilic/ profetic
17. viager/ pe timpul vieţii 59. sofism/ raţionament greşit
18. veracitate/ aciditate 60. servitute/ aservire, dependenţă
19. vademecum/ ghid 61. siestă/ plimbare
20. utilitar/ practic, folositor 62. similitudine/ asemănare
21. turnură/ schimbare 63. sextuplu/ de 6 ori mai mare
22. transfug/ exilat 64. serenisim/ preamărit
23. translucid/ transparent 65. septentrional/ nordic
24. titrat/ cu studii universitare 66. sepulcru/ mormânt
25. tom/ volum 67. septic/ infectat
26. tertip/ vicleşug 68. senectute/ bătrâneţe
27. testimoniu/ dovadă, document 69. rigolă/ şanţ
28. timora/ a intimida 70. scrupulos/ meticulos
29. tenace/ dârz 71. sechelă/ cauză
30. teluric/ pământesc 72. scrutin/ alegere
31. teleast/ specialist în tv 73. scriptologie/ birocraţie
32. tandem/ grup de trei 74. scolastic/ rupt de realitate
33. teleologie/ teoria finalitaţii 75. scelerat/ nebun
34. tangaj/ balansare 76. satrap/ despot
35. tehnocrat/ specialist 77. saţietate/ îndestulare
36. tauromahie/ luptă cu tauri 78. sapienţă/ înţelepciune
37. sutură/ cusătură( med) 79. samsar/ negustor
38. surclasa/ a depăşi 80. salvgarda/ a apăra
39. surescita/ a enerva 81. sagacitate/ prostie
40. sucomba/ a muri 82. rupestru/ de stâncă
83. rovină/ mlaştină 84. rocambolesc/ extravagant
85. rigolă/ alee
86. ripostă/ replică
87. rezoluţie/ rezolvare
88. rezolut/ hotărât, ferm
89. rezilia/ a desface un contract
90. ritos/ categoric
91. a ricana/ a risca
92. a retracta/ a retrage
93. rezecţie/ înlăturare (chirurgical)
94. revocat/ scos din funcţie
95. revuistic/ ref.la spectacolul de revistă
96. retroactiv/ care se aplică unor fapte din trecut
97. revanşard/ răzbunător
98. a retuşa/ a corecta
99. a returna/ a trimite înapoi
100.osmologie/ studiul mirosurilor;
Răspunsuri – Testul Nr.4

1.F (insurgent/revoltat, rebel); 2.A; 3.A; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.F (zenit/culme);
11.A; 12.F (vorace/ lacom, gurmand); 13.A; 14.A; 15.A; 16.A; 17.A; 18.F (veracitate /
veridicitate); 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A;
31.A; 32.F (tandem/ bicicletă pentru 2 persoane, grup de doi); 33.A; 34.A; 35.A; 36.A;
37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.F (subsidiar/în al doilea rând, auxiliar); 42.A; 43.A; 44.A;
45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.F solicitudine/ bunăvoinţă, prietenie); 52.A;
53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.A; 61.F (siestă/ odihnă de după–amiază);
62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.F (sechelă/urmă, consecinţă);
72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A; 81.F (sagacitate/perspicacitate);
82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.A; 91.F (a ricana/a râde
batjocoritor); 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.A;
Testul nr.5

Alegeţi varianta corectă:

1. chebap/ chebab
2. carbid/ carbit 41. scurt-circuit/ scurtcircuit
3. igrasie/ egrasie 42. întreprinzător/ intreprinzător
4. fermoar/ fermuar 43. întreprindere/ intreprindere
5. foitaj/ foetaj 44. încunoştinţa/ încunoştiinţa
6. exsudat/ exudat 45. înştiinţa/ înştinţa
7. gablonz/ gablonţ 46. lungmetraj/ lung-metraj
8. deszăpezire/ dezăpezire 47. pursânge/ pur-sânge
9. chiuvetă/ ghiuvetă 48. oblojeală/ oblojală
10. clarobscur/ clar-obscur 49. marijuana/ marihuana
11. distructiv/ destructiv 50. marou/ maro
12. va-să-zică/ vasăzică 51. maiou/ maieu
13. relanti/ ralanti 52. prooroc/ proroc
14. îngurguta/ ingurgita 53. preerie/ prerie
15. alva/ halva 54. spasmotic/ spasmodic
16. gol-averaj/ golaveraj 55. înnota/ înota
17. golgeter/ golgheter 56. ultimile/ ultimele
18. a fonda/ a funda 57. juristprudenţă/ jurisprudenţă
19. carnagiu/ carnaj 58. repercursiune/ repercusiune
20. conteiner/ container 59. maseză/ maseuză
21. flor/ fluor 60. maser/ maseur
22. echinocţial/ echinoxial 61. pancardă/ placardă
23. eczemă/ exemă 62. machieur/ macheur
24. dezosa/ deszosa 63. vizavi/ vis-à-vis
25. cancioc/canciog 64. zilier/ ziler
26. bulină/ bulin 65. el înşală/ el înşeală
27. agheasmă/ aghiasmă 66. să decerneze/ să decerne
28. asterisc/ asterics/ asterix 67. să deroge/ să deroage
29. abţibild/ acţibild 68. el deşartă/ el deşeartă
30. buncăr/ bunkăr 69. el aşază/ el aşează
31. berbec/ berbece 70. eu continui/ eu continuu
32. conmesean/ comesean 71. a displăcea/ a displace
33. desconspirare/ deconspirare 72. abrudan/ abrudean
34. dizident/ disident 73. arădan/ arădean
35. bazorelief/ basorelief 74. huşian/ huşean
36. halviţă/ alviţă 75. băi-mărean/ băimărean
37. aeropag/ areopag 76. târgjian/ târgujian
38. garafă/ carafă 77. giurgean/ giurgiuvean
39. pudibund/ pudibond 78. afganistan/ afgan
40. set-averaj/ setaveraj 79. vatradornean/ dornean
80. ucrainian/ ucrainean 82. paradei/ parăzii
81. someşan/ someşean 83. monedei/ monezii
84. bunicii/ bunicăi
85. arendei/ arenzii
86. azaleei/ azaleii
87. acneei/ acneii
88. cefaleei/ cefaleii
89. chibrituri/ chibrite
90. curcubeie/ curcubee
91. pedigri/ pedigriu
92. eschimoş/ eschimos
93. eschimosi/ eschimoşi
94. caramea/ caramelă
95. gips/ ghips
96. linoleu/ linoleum
97. canaluri/ canale
98. brezi/ breji
99. dârzi/ dârji
100.crustaceie/ crustacee
Răspunsuri –Testul nr.5:

1.chebap; 2.carbid; 3.igrasie; 4.fermoar; 5.foitaj; 6.exsudat; 7. gablonz; 8.deszăpezire;


9.chiuvetă; 10.clarobscur; 11.distructiv; 12.vasăzică; 13.ralanti; 14.ingurgita; 15.halva;
16.golaveraj; 17. golgheter; 18.a fonda; 19.carnaj; 20.container; 21.fluor; 22.echinocţial;
23.eczemă; 24.dezosa; 25.cancioc; 26.bulină; 27.agheasmă; 28.asterisc; 29.abţibild;
30.buncăr; 31.berbec; 32.comesean; 33.deconspirare; 34.disident; 35.basorelief; 36.alviţă;
37.areopag; 38.carafă; 39.pudibond; 40.setaveraj; 41.scurtcircuit; 42.întreprinzător;
43.întreprindere; 44.încunoştinţa; 45.înştiinţa; 46.lungmetraj; 47.pursânge; 48.oblojeală;
49.marijuana; 50.maro; 51.maiou; 52.proroc; 53.prerie; 54.spasmodic; 55.înot;
56.ultimele; 57.jurisprudenţă; 58.repercusiune; 59.maseuză; 60.maseur; 61.placardă;
62.machieur; 63.vizavi; 64.zilier; 65.el îşală; 66.să decerneze; 67.să deroge; 68.el deşartă;
69.el/ei aşază; 70.eu continui; 71.a displăcea; 72.abrudean; 73.arădean; 74.huşean;
75.băimărean; 76.târgujian; 77.giurgiuvean; 78.afgan; 79.dornean; 80.ucrainean;
81.someşean; 82.paradei; 83.monedei; 84.bunicii; 85.arendei; 86.azaleei; 87.acneei;
88.cefaleei; 89.chibrituri; 90.curcubeie; 91.pedigri; 92.eschimos; 93.eschimoşi;
94.caramelă; 95.ghips; 96.linoleum; 97.canale; 98.breji; 99.dârji; 100.crustacee.
Testul nr.6

Alegeţi formele corecte:

1. avatare/ avataruri 42. atât/ atâta


2. dictoane/ dictonuri 43. darămite/ darmite
3. fenicşi/ fenixi 44. diseară/ deseară
4. gălbenuşuri/ gălbenuşe 45. cearşeaf/ cearceaf
5. portmonee/ portmoneie 46. pedigrie / pedigriuri
6. paşale/ paşe 47. aleii/ aleiei
7. croşee/ croşeie 48. aşijderi/ aşijderea
8. foarfecă/ foarfece 49. atunci/ atuncea
9. congresmen/ congresman 50. cofeină/ cafeină
10. congresmeni/ congresmani 51. calmar/ calamar
11. adaosuri/ adaose 52. cana/ canea
12. izraelian/ israelian 53. cincila/ şinşila
13. alba-iulian/ albaiulian 54. bulgăr/ bulgăre
14. argeşan/ argeşean 55. cartilaj/ cartilagiu
15. gabon/ gabonez 56. adineauri/ adineaori
16. năpraznic/ năprasnic 57. bodigard/ bodyguard
17. piureu/ piure 58. filozofie/ filosofie
18. tânjală/ tânjeală 59. dieceză/ dioceză
19. soartei/ sorţii 60. dumeri/ dumiri
20. roz-alb/ rozalb 61. incorporare/ încorporare
21. zmântână/ smântână 62. corvadă/ corvoadă
22. uzufruct/ usufruct 63. îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei
23. strangula/ ştrangula 64. pieii/ pielii
24. venezuelean/ venezuelian 65. sorei/ surorii
25. corvadă/ corvoadă 66. slogane/ sloganuri
26. acont/ aconto 67. debuşee/ debuşeuri
27. baligă/ balegă 68. elvetic/ elveţian
28. bogdaproste/ bodaproste 69. băiaş/ băieş
29. becisnic/ bicismic 70. corale/ corali
30. tăiţei/ tăieţei 71. buret/ burete
31. ghiudem/ ghiuden 72. carioca/ cariocă
32. fărăstrău/ fierăstrău 73. analoagă/ analogă
33. incarna/ încarna 74. jeans/ jeanşi
34. derbi/ derby 75. împăratul Roşu/ Roşu Împărat
35. clovn/ claun 76. miscellanea/ miscelaneu
36. chiorăi/ ghiorăi 77. mănăstire/ mânăstire
37. corigent/ corijent 78. Majestăţile/ Maiestăţile Voastre
38. abnegare/ abnegaţie 79. clasa întâi/ întâia
39. porcoi/ purcoi 80. lebăr/ lebărvurst
40. uranisc/ oranist 81. muschetar/ muşchetar
41. tumoare/ tumoră 82. molitvă/ moliftă
83. pezevenghi/ pezevenchi 84. locşor/ locuşor
85. lăvicer/ lăicer
86. carevasăzică/ care va să zică
87. drajee/ drajeuri
88. paradoxuri/ paradoxe
89. trebi/ treburi
90. tăpşane/ tăpşanuri
91. maidane/ maidanuri
92. pardesie/ pardesiuri
93. etrusci/ etruşci
94. monede/ monezi
95. sarcofage/ sarcofaguri
96. reşouri/ reşeie
97. moschee/ moschei
98. simptome/ simptoame
99. scurtmetraje/ scurtmetrajuri
100. poieni/ poiene
Răspunsuri – Testul nr.6

1.avataruri; 2.dictoane; 3.fenicşi; 4.gălbenuşuri; 5.portmonee; 6.paşale; 7.croşee;


8.foarfecă; 9.congresmen; 10.congresmeni; 11.adaosuri; 12.israelian; 13.albaiulian;
14.argeşean; 15.gabonez; 16.năprasnic; 17.piure; 18.tânjală; 19.sorţii; 20.rozalb;
21.smântână; 22.uzufruct; 23.strangula; 24.venezuelean; 25.corvadă/ corvoadă; 26.acont/
aconto; 27. baligă/ balegă; 28. bogdaproste/ bodaproste; 29. becisnic/ bicismic; 30. tăiţei/
tăieţei; 31. ghiudem/ ghiuden; 32. fărăstrău/ fierăstrău; 33. incarna/ încarna; 34.derbi/
derby; 35. clovn/claun; 36.chiorăi/ghiorăi; 37.corigent/ corijent; 38.abnegare/ abnegaţie;
39. porcoi/ purcoi; 40 uranisc/ oranisc. 41. tumoare/ tumoră; 42. atât/ atâta; 43. darămite/
darmite; 44. diseară/deseară; 45 cearşeaf/cearceaf; 46.pedigriuri; 47.aleii; 48. aşijderi/
aşijderea; 49. atunci/ atuncea; 50. cofeină/ cafeină; 51.calmar/ calamar; 52.cana/ canea;
53.cincila/ şinşila; 54.bulgăr/ bulgăre; 55.cartilaj/cartilagiu; 56.adineauri/ adineaori;
57.bodigard/ bodyguard; 58.filozofie/ filosofie; 59.dieceză/ dioceză; 60.dumeri/ dumiri;
61.incorporare/ încorporare; 62.corvadă/ corvoadă; 63.îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei;
64.pieii (de animal)/ pielii; 65.sorei (medicale)/ surorii; 66.slogane/ sloganuri;
67.debuşee/ debuşeuri; 68.elvetic/ elveţian; 69.băiaş (lucrător la o baie publică)/ băieş
(miner); 70.corale (cântece)/ corali; 71.buret/ burete (ciupercă); 72.carioca (dans)/ cariocă
(creion); 73.analoagă/ analogă; 74.jeans/ jeanşi; 75.împăratul Roşu/ Roşu Împărat;
76.miscellanea/ miscelaneu; 77.mănăstire/ mânăstire; 78.Majestăţile/ Maiestăţile Voastre;
79.clasa întâi/ întâia; 80.leber/ lebervurst; 81.muschetar/ muşchetar; 82.molitvă/ moliftă;
83.pezevenghi/ pezevenchi; 84.locşor/locuşor; 85.lăvicer/lăicer; 86.carevasăzică;
87.drajeuri; 88.paradoxuri; 89.treburi; 90.tăpşane; 91.maidane; 92.pardesie; 93.etrusci;
94.monede; 95.sarcofage; 96.reşouri; 97.moschei; 98.simptome 99.scurtmetraje;
100.poieni.
Testul nr.7

Alegeţi formele corecte:


42. smoching/ smoking
1. fundă/ funtă
2. genuflexiune/ genoflexiune 43. prim ajutor/ prim-ajutor
3. ospiciu/ ospici 44. filozoafă/ filozofă
4. pasămite/ pasă-te 45. smalţ/ zmalţ
5. pancartă/ pancardă 46. ştampilă/ stampilă
6. placardă/ placartă 47. perspicace/ perspicaci
7. incas/ incaş 48. parti-pris/ party-pris
8. ierarhie/ erarhie 49. parking/ parching
9. îndeajuns/ în deajuns 50. optsprezece/ optisprezece
10. într-adevăr/ întradevăr 51. proces-verbal/ proces verbal
11. fascicula/ fascicolă 52. schi/ ski
12. arpagic/ arbagic 53. spray/ şprey
13. alură/ aliură 54. pogrom/ progrom
14. anticameră/ antecameră 55. posttraumatic/ postraumatic
15. antediluvian/ antidiluvian 56. transsiberian/ transiberian
16. arap/ harap 57. preajmă/ preaşmă
17. arar/ arareori 58. şvaiţer/ şvaiţăr
18. bacalaureat/ bacaloreat 59. ştecăr/ ştecher
19. glaspapir/ glaşpapir 60. ştras/ stras
20. jersee/ jerseuri 61. ştachetă/ stachetă
21. întrucât/ întru-cât 62. traheii/ traheei
22. judo/ jiudo 63. dandy/ dandi/ dendy
23. judocan/ judoka 64. livrescă/ livrească
24. erbivor/ ierbivor 65. păianjen/ paianjen
25. chisea/ chesea 66. păianjeni/ păienjeni
26. chepeng/ chempeng 67. filologă/ filoloagă
27. milieu/ mileu 68. evreică/ evreucă
28. alviţă/ halviţă 69. carbogazos/ carbo-gazos
29. aisberg/ iceberg 70. sandvici/ sendvici
30. lugojean/ lugojan 71. sandviciuri/ sendvice
31. cardiovascular/ cardio-vascular 72. sendviş/ senviş
32. airbagul/ airbegul 73. sendvişuri/ senvişe
33. alibi-uri/ alibiuri 74. şotron/ şodron
34. pahiderme/ pachiderme 75. porridge/ poridge
35. petroşean/ petroşănean 76. pop-corn/ popcorn
36. piranha/ pirania 77. videofon/ video-fon
37. spalier/ şpalier 78. vermicid/ viermicid
38. sociocultural/ socio-cultural 79. vinietă/ vignetă
39. spicher/ şpicher 80. vicepreşedinte/ vice-preşedinte
40. spaghete/ spaghette 81. preşedinţie/ preşidenţie/ preşedenţie
41. smaralde/ zmaralde 82. stomatologă/ stomatoloagă
83. steward/ steuard 85. premisă/ premiză
84. suzetă/ susetă
86. patriotă/ patrioată
87. mă-sii/ mă-si
88. mâzgăli/ măzgăli
89. peruan/ peruvian
90. mingii/ mingiei
91. kitsch/ kitsh
92. pietrifica/ petrifica
93. luminiscent/ luminescent
94. lăcaş/ locaş
95. poker/ pocher
96. omologă/ omoloagă
97. pricopsi/ procopsi
98. leţcaie/ lăţcaie
99. lezmaiestate/ lezmajestate
100. om-senviş/ om-senvici
Răspunsuri – Testul nr.7

1.fundă; 2.genuflexiune; 3.ospiciu; 4.pasămite; 5.pancartă; 6.placardă; 7.incas; 8.ierarhie;


9. îndeajuns; 10. într-adevăr; 11. fasciculă; 12. arpagic; 13. alură; 14.anticameră; 15.
antediluvian; 16.arap; 17.arar/ arareori; 18.bacalaureat; 19.glaspapir; 20. jersee/jerseuri;
21.întrucât; 22.judo; 23.judocan/ judoka; 24.erbivor; 25.chisea; 26.chepeng; 27.milieu;
28.alviţă; 29.aisberg; 30.lugojean; 31.cardiovascular; 32.airbagul; 33.alibiuri; 34.
pahiderme; 35.petroşean; 36.piranha; 37.spalier; 38. sociocultural 39.spicher;
40.spaghete; 41.smaralde; 42.amoching; 43.prim ajutor; 44.filozofă/filozoafă; 45.smalţ;
46.ştampilă; 47.perspicace; 48.parti-pris; 49.parking; 50.optsprezece; 51. proces-verbal;
52.schi; 53.spray; 54.pogrom; 55.posttraumatic; 56.transsiberian; 57.preajmă; 58.şvaiţer;
59.ştecăr; 60.ştras/stras; 61.ştachetă; 62.traheii; 63.dandy; 64.livrescă; 65.păianjen;
66.păianjeni; 67.filologă; 68.evreică; 69.carbogazos; 70.sandvici; 71.sandviciuri;
72.sendviş; 73.sendvişuri; 74.şotron; 75.porridge; 76.pop-corn; 77.videofon; 78.vermicid;
79.vinietă; 80.vicepreşedinte; 81.preşedinţie; 82.stomatologă; 83.steward; 84.suzetă;
85.premisă; 86.patriotă; 87.mă-sii; 88.mâzgăli; 89.peruan; 90.mingii; 91.kitsch;
92.pietrifica; 93.luminiscent/luminescent; 94.lăcaş/locaş; 95.poker/ pocher; 96.omologă/
omoloagă;97.pricopsi/procopsi;98. leţcaie/ lăţcaie; 99.lezmaiestate/ lezmajestate; 100.
om-senviş/om-senvici;
Testul nr.8

Alegeţi formele corecte:

1.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii 42.yală/ ială


2.dicţie/ dicţiune 43.ikebana/ ichebana
3.cetăţeancă/cetăţeană 44.fortissimo/ forttissimo
4.inopinat/ inopinant 45.ful-time/ full-time
5.chipie/ chipiuri 46.bravisimo/ bravissimo
6.hiaturi/ hiate 47.whiscky/ whisky
7.sanda/ sandale 48.deadwaight/ deadweight
8.tatei/ lui tata/ tatălui 49.Ileanei/ Ilenei
9.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii 50.incarna/ încarna
10.zăbavei/ zăbăvii 51.inoportun/ importun
11.cremenii /cremenei 52.stand-by/ standby
12.echivocă/ echivoacă 53.skatebord/ skateboard
13.grotescă/ grotească 54.inter-activ/ interactiv
14.indo-european/ indoeuropean 55.interegn/ interregn
15.infarcte/ infarcturi 56.isbi/ izbi
16.ingurgita/ îngurgita 57.infirmierie/ infirmerie
17.pântec/ pântece 58.cuter/ cutter
18.halo/ halou 59.bein-marie/ bain-marie
19.tontoroiul/ ţonţoroiul 60.dresing/ dressing
20.vârstat/ vrâstat 61.jocker/ joker
21.ghiudem/ ghiuden 62.yes-man/ yesman
22.angină/ anghină 63.passpartu/ paspartu
23.germene/ germen 64.higienă/ igienă
24.banner/ benner/ bener 65.intermezo/ intermezzo
25.punk /punck 66.inter-naut/ internaut
26.forfait/ forfet 67.al o miilea/ al o mielea
27.passacaglia/ passacalia 68.meeting/ miting
28.sotto-voce/ sottovoce 69.mozarella/ mozzarella
29.broccoli/ brocolli 70.mezosoprană/ mezzosoprană
30.confeti/ confetti 71.maică-mi/ maică-mii
31.happening/ hapening 72.mediteraneian/ mediteraneean
32.fitness/ fitnes 73.memento-ul/ mementoul
33.kibbutz/ kibuţ 74.miază-noapte/ miazănoapte
34.bowling/ bawling 75.manechiură/ manichiură
35.hacker/ hecker 76.mareii/ mareei
36.babysitter/ baby-sitter 77.metal-azbest/ metalazbest
37.rummy/ remmy 78.mânuşă/ mănuşă
38.planning/ plening 79.maşină unealtă/ maşină-unealtă
39.homeless/ homeles 80.mureşan/ mureşean
40.feedback/ feed-back 81.marou/ maro
41.commedia del’arte/comedia del arte 82.minionă/ mignonă
83.mixandră/ micsandră 84.mini-market/ minimarket
85.matinee/ matineuri
86.marşalier/ marşarier
87.dobânde/ dobânzi
88.monoloage/ monologuri
89.seminarii/seminare
90.lelicăi/lelichii
91.tinzii/ tindei
92.tranşeii/tranşeei
93.corneii/ corneei
94.pieţei/ pieţii
95.gâştei/gâştii
96.luntrii/ luntrei
97.lunei/ lunii
98.lenei/lenii
99.decolteuri/ decoltee/ decolteie
100.vămii/vamei
Răspunsuri – Testul nr.8

1.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii; 2dicţie/dicţiune; 3. cetăţeancă/cetăţeană; 4.inopinat; 5.


chipie/chipiuri; 6.hiaturi; 7.sanda/ sandale; 8. tatei/ lui tata/ tatălui; 9.mătuşicăi/ mătuşicii/
mătuşichii; 10.zăbavei/zăbăvii; 11.cremenii; 12.echivocă; 13.grotescă; 14.indo-european;
15.infarcte; 16.ingurgita; 17.pântec/pântece; 18.halo/halou; 19.ţonţoroiul/tontoroiul;
20.vârstat/vrâstat; 21.ghiudem/ghiuden; 22.angină; 23.germene/germen; 24.banner;
25.punk; 26.forfait; 27.passacaglia; 28.sotto-voce; 29.broccoli; 30.confeti; 31.happening;
32.fitness; 33.kibbutz; 34.bowling; 35.hacker; 36.babysitter; 37.rummy; 38.planning;
39.homeless; 40.feedback; 41.commedia del’arte; 42.yală; 43.ikebana; 44.fortissimo;
45.full-time; 46.bravissimo; 47.whisky; 48.deadweight; 49. Ileanei/ Ilenei; 50.incarna/
încarna; 51.inoportun; 52.stand-by/ standby; 53.skateboard; 54. interactiv; 55.interregn;
56.a izbi; 57.infirmerie; 58.cutter; 59.bain-marie; 60.dressing; 61.joker; 62.yesman;
63.paspartu; 64.igienă; 65.intermezzo; 66.internaut; 67.al o mielea; 68.miting;
69.mozzarella; 70.mezzosoprană; 71.maică-mii; 72.mediteraneean; 73. mementoul; 74.
miazănoapte; 75. manichiură; 76.mareei; 77.metalazbest; 78. mănuşă; 79.maşină-unealtă;
80.mureşean; 81.maro; 82.mignonă; 83.micsandră; 84.minimarket; 85.matinee
(spectacol), matineuri (capot); 86.marşarier; 87.dobânzi; 88.monologuri; 89.seminare;
90.lelichii/lelicăi; 91.tindei; 92.tranşeei; 93.corneei; 94.pieţei; 95.gâştei; 96.luntrii;
97.lunii; 98.lenei; 99.decolteuri; 100.vămii.
Testul nr.9

Alegeţi formele corecte:

1.a)summum b)sumă de activităţi


2.a)şerpaş b)şerpar nepalez a)apatrizi b)apolitici
3.a)declinarea b)declinaţia substantivului 34.a)edem b)eden pulmonar
4.a)depănarea b)depanarea amintirilor 35.pedeapsă
5.a)poţiune b)porţiune otrăvitoare a)privativă b)privată de libertate
6.a)invocaţia b)invocarea poetică 36.a)dezinfecţia b)dezinserţia
7.a)disimilarea b)disimularea vocalelor rănii e obligatorie
8.a)a deferi b)a diferi justiţiei 37.naraţiunea a)prevalează
9.individ a)pedant b)pendant b)prelevează asupra naraţiunii
10.rubin a)pedant b)pendant 38.a)pronostic b)prognostic sportiv
11.expresia în a)uz b)uzanţă 39.medicul are un
12.pronunţarea a)dialectală b)dialectică a)prognostic b)pronostic rezervat
13.plachetă a)de versuri b)de crap 40.a)restaurarea b)restauraţia monarhiei
14.elidarea 41.zahăr a)cubic b)cubist
a)unei probleme b)unei vocale 42.pictura a)cubistă b)cubică
15.produse 43.peisaj a)insolit b)insolent
a)patentate b)potentate în ţară 44.purtare a)insolentă b)insolită
16.a)virtuoz b)virtuos al chitării 45.reţeta a)prescrisă b)proscrisă
17.eşantionul a)prelevat b)prevalat 46.a)investirea b)învestirea ca ministru
18.poezia cu formă fixă este 47.şarpe a)constrictor b)constrictiv
a)sonet b)sonată 48.consoană
19. are o pasiune pentru a)constrictivă b)constrictoare
a)echitate b)echitaţie 49.flori a)fanate b)famate
20.a)echitatea b)echitaţia socialistă 50.pronunţie a)defectivă b)defectuoasă
21.a)dezinsecţia b)dezinfecţia blocului 51.judecători înşelaţi de argumente
22.statură a)impozabilă b)impozantă a)speciale b)specioase
23.urmează un master de 52.a)sonată b)sonet de Bach
a)restaurare b)restauraţie 53.a)consemnarea
24.a)montajul b)montura inelului b)consemnaţiunea faptelor
25.a)speculaţie b)speculă filozofică 54.venit a)impozabil b)impozant
26.a)cartă b)carte a drepturilor omului 55.a)fasciculă b)fascicul de lumină
27.a)declinarea b)declinaţia 56.haină de a)vizon b)bizon
responsabilităţii 57.a)virtuoz b)virtuos al cifrelor
28.a)invocarea b)invocaţia muzelor 58.sezon a)competiţional b)competitiv
29.diplomaţia respectă a)uzanţele b)uzul 59.ton aspru, a)marţial b)marţian
30.a)potentaţii b)patentaţii 60.obţinerea unui rezultat
zilei sunt politicienii a)competitiv b)competiţional
31.depanarea 61.În Italia se dansează
a)aparatelor electrice b)amintirilor a)tarantela b)tarantula
32.a)versul b)viersul ciocârliei 62.a)imprimeul b)imprimatul floral
33.Italia îi expulzează pe 63.a)obscuritatea b)obscurantismul
veacului nostru
64.acord a)tacit b)taciturn
65.prinţul a)consort b)consorţiu
66.este acuzat de a)exclusivism b)exclusivitate
67.a)suveranul b)suzeranul pontif
68.are o fire a)taciturnă b)tacită
69.televiziunea obţine a)exclusivitatea b)exclusivismul
70.dezamăgeşte cu discursuri a)patriotarde b)patriotice
71.a)amplitudinea b)amploare sunetului
72.economie de a)dumping b)doping
73.sportiv acuzat de a)doping b)dumping
74.a)magnificenţa b)magnitudinea cutremurului
75.filmul se a)toarnă b)turnează la Buftea
76.tapiserie a)de aur b)de ştejar
77.alimente a)perisabile b)perimate
78.metode de lucru a)perimate b)perisabile
79.a)coroborarea b)colaborarea faptelor
80.sentinţă a)executorie b)executivă
81.guvernul are putere a)executivă b)executorie
82.a)contestarea b)contestaţia alegerilor
83.a)izolaţie b)izolare termică
84.a)maestru b)maistru al sportului
85.un gurmand preferă a)delicatesele b)delicateţele
86.a)eclozele b)ecluzele hidrocentralei
87.text a)incomprehensibil b)incompresibil
88.a)reparaţie b)reparare morală
89.trupe de a)comando b)comandă
90.auditoriul este impresionat de a)expoziţie b)expozeu
91.topirea calotei a)glaciare b)glaciale
92.trup plin de a)escale b)escare
93.a)jargonul b)argonul englezesc
94.efecte a)adverse b)adversative
95.conjuncţii a)adversative b)adverse
96.face a)figuraţie b)figurare în spectacol
97.persoanele a)ministeriabile b)ministeriale
98.hotărâre a)ministerială b)ministeriabilă
99.a)legislatura b)legislaţia rutieră
100.a)interpolarea b)interpelarea textelor vechi
Răspunsuri – Testul nr.9

1.b; 2.a; 3.a; 4.a; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a; 9.a; 10.b; 11.a; 12.a; 13.a; 14.b; 15.a; 16.a; 17.a; 18.a;
19.b; 20.a; 21.a; 22.a; 23.a; 24.b; 25.a; 26.a; 27.a; 28.a; 29.a; 30.a; 31.a; 32.b; 33.a; 34.a;
35.a; 36.a; 37.a; 38.a; 39.a; 40.b; 41.a; 42.a; 43.a; 44.a; 45.a; 46.b; 47.a; 48.a; 49.a; 50.a;
51.a; 52.a; 53.a; 54.a; 55.b; 56.a; 57.a; 58.a; 59.a; 60.a; 61.a; 62.a; 63.b; 64.a; 65.a; 66.a;
67.a; 68.a, 69.a; 70.a; 71.a; 72.a; 73.a; 74.b; 75.b; 76.a; 77.b; 78.a; 79.a; 80.a; 81.a; 82.a;
83.a; 84.a; 85.a; 86.b; 87.a; 88.a; 89.a; 90.b; 91.a; 92.b; 93.a; 94.a; 95.a; 96; 97.a; 98.a;
99.b; 100.a;
Testul nr.10

Alegeţi formele corecte:

1.individ a)dubios b)dubitativ 38.a)izlaz b)islaz


2.a)decolteuri b)decoltee 39.a)hipiot b)hippiot
3.a)hamace b)hamacuri c)ambele 40.a)foitaj b)foietaj c)foetaj
4.fatuitate înseamnă: a)trufie b)inutilitate 41.Turnul a)Eiffel b)Efel
5.specimen înseamnă: 42.a)Medgidia b)Megidia
a)exemplar b)specie 43.a)Găieşti b)Găeşti
6.a)halva b)alva 44.a)Ottawa b)Otawa
7.a)happy-end b)happy end 45.a)Pnom-Pehn b)Pnom-Pen
8.harpie înseamnă: a)monstru b)harpă 46.a)Amman b)Aman
9.a)pâraie b)pârâuri 47.a)Adamclisi b)Adam-clisi
10.a)hematoame b)hematomi 48.a)Beijing b)Beijin
11.tratament a)ambulant b)ambulatoriu 49.a)Baia Mare b)Baia-Mare
12.unde a)hertziene b)herţiene 50.a)Râmnicul Sărat b)Râmnicu-Sărat
13.Dinu a)Lipatti b)Lipati 51.a)Râmnicu-Vâlcea
14.Anton a)Pan b)Pann b)Râmnicul Vâlcea
15.a)Zambaccian b)Zanbaccian 52.a)Târgu-Jiu b)Târgu Jiu
16.Alexandru a)Rosetti b)Roseti 53.New Delhi b)New Dely
17.a)Ca-ra-gia-le b)Ca-ra-gi-a-le 54.a)Bistriţa-Năsăud b)Bistriţa Năsăud
18.Cezar a)Bolliac b)Boliac 55.a)Djakarta b)Djakartta
19.Ion a)Pillat b)Pilat 56.a)Dakar b)Dackar
20.Gheorghe a)Tattarescu b)Tătărăscu 57.a)Câmpulung b)Câmpu-Lung
21.Anghel a)Saligny b)Saliny 58.a)Liechtenstein b)Liecktenstein
22.Alexandru a)Philippide b)Philipide 59.a)Djibouti b)Djibutti
23.Vasile a)Pârvan b)Pîrvan 60.a)Helsinki b)Helsincki
24.Maria a)Filotti b)Fillotti 61.făină a)vraf b)vrac
25.Constantin a)Brâncuşi b)Brâncuş 62.motor cu a)propulsie b)propulsare
26.a)Nicolae a)Tonitza b)Toniţa 63.dicţionar a)explicativ b)explicit
27.a)homeless b)homeles 64.acuzaţie a)explicită b)explicativă
28.a)horrorul b)horror-ul 65.a)fias-co b)fi-as-co c)ambele
29.a)hornuri b)hoarne 66.a)fermoar b)fermuar
30.a)ierburi b)ierbi 67.a)patinoar b)patinuar
31.intarsie cu a)alcool b)sidef 68.eu a)învârt b)învârtesc c)ambele
32.a)interpelare 69.a)nivele b)niveluri c)ambele
b)interpolare parlamentară 70.creta este un material
33.a)interregn b)interegn a)friabil b)fiabil
34.”introspecţie”înseamnă: 71.finalitate înseamnă:
a)autoobservare b)control a)final b)scop
35.a)Istambul b)Istanbul 72.a)marfar b)mărfar
36.capitala a)Brazilia b)Brasilia 73.a)marşalier b)marşarier
37.a)itemi b)itemuri c)iteme d)toate 74.a)mărfii b)marfei
75.a)miază-noapte b)miazănoapte
76.a)muschetar b)muşchetar
c)ambele forme
77.a)decoji b)a descoji
78.a)de cu seară b)decuseară
79.deconspira b)desconspira
80.aşezământ a)monahal b)monarhal
81.a)audierea b)audiţia martorilor
82.a)aderenţa b)aderarea pneurilor
83.a)dibuie b)dibuieşte c)ambele forme
84.calitatea berii ţine de: a)malţ b)smalţ
85.catedrala a)mitropolitană b)metropolitană
86.cipercile sunt a)criptogame b)criptograme
87.a)criblură b)griblură
88.a)crişean b)crişan
89.a)cromozom b)cromozon
90.a)facţiunea b)fracţiunea unui partid
91.a)contractă b)contractează muşchii
92.a)contractează b)contractă petrol
93.a)a obţine b)a opţine
93.a)obstetrică b)obstretrică
94.a)luntrei b)luntrii
95.a)arce b)arcuri de cerc
96.a)dineuri b)dinee
97.zbor a)demonstrativ b)demonstrabil
98.a)deviz b)deviză de cheltuieli
99.a)drajeuri b)drajee
100.a)albaiulian b)alba-iulian
Răspunsuri – Testul nr.10

1.b; 2.a; 3.c; 4.a; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a; 9.a; 10.a; 11.b; 12.a; 13.a; 14.b; 15.a; 16.a; 17.a; 18.a;
19.a; 20.a; 21.a; 22.a; 23.a; 24.a; 25.a; 26.a; 27.a; 28.a; 29.a; 30.a; 31.b; 32.a; 33.a; 34.a;
35.b; 36.b; 37.d; 38.a; 39.a; 40.a; 41.a; 42.a; 43.a; 44.a; 45.a; 46.a; 47.a; 48.a; 49.a; 50.b;
51.a; 52.a; 53.a; 54.a; 55.a; 56.a; 57.a; 58.a; 59.a; 60.a; 61.b; 62.a; 63.a; 64.a; 65.a; 66.a;
67.a; 68.c, 69.a; 70.a; 71.a; 72.a; 73.b; 74.a; 75.b; 76.c; 77.b; 78.a; 79.a; 80.a; 81.a; 82.a;
83.c; 84.a; 85.a; 86.a; 87.a; 88.a; 89.a; 90.a; 91.a; 92.b; 93.a; 94.b; 95.a; 96; 97.a; 98.a;
99.a; 100.a;
Test complex - .1

1.Sunt corecte: a)patinoar, opţiune, pietriş, minge, passacaglia


b)patinuar, opţiune, pietriş, mingie, passacaglia;
c)patinoar, obţiune, petriş, minge, pasacalia;
d)patinoar, opţiune, petriş, minge, passacaglia;
2.Mi-e că va ploua şi, cum n-am umbrelă, risc să răcesc.
a)SB, CM, CD; c.c.m, exprimat prin adverb de mod;
b)SB, CM, CD, c.c.mod, exprimat prin adverb de mod;
c)SB, CNS, CD, conjuncţie fără funcţie sintactică;
d)CI, CZ, CD, conjuncţie fără funcţie sintactică;
3.Sunt corecte formele: a)cuartet, quasar, cvintet, quiproquo, cvorum;
b)quartet, quasar, quintet, quiproquo, quorum;
c)cvartet, cuasar, cvintet, qui-pro-quo; cvorum;
4.1.ibidem/ în acelaşi loc; 2.alibi/ în altă parte; 3.honeste vivere/ să trăieşti cinstit; 4.manu
militari/ cu măsuri drastice; 5.do ut des/ îţi dau ca să-mi dai; 6.ipso facto/ prin însuşi acest
fapt - sunt corecte:
a)toate
b) niciuna;
c)1,3,5, 6;
d)altă soluţie;
5.Cuvântul "a refula" are sensul:
a)a-şi schimba concepţiile; b)a-şi îndeplini aspiraţiile;
c)a-şi asuma o răspundere; d)a-şi înăbuşi dorinţe neîmplinite;
6.Litera "e" nu redă vocala în toate cuvintele din seria:
a)cheag, gherghef, cine b)cer, ea, este, cearcăn
c)ghimpe, bea, cercei d)el, cheag, deal, cearcăn, gheaţă;
7.Intravilan are sensul:
a) zonă situată între 2 oraşe;
b)zonă situată între un oraş şi o localitate rurală
c)zonă care cuprinde suprafaţa unei aşezări umane limitate administrativ;
d)zonă care cuprinde suprafaţa din afara unei aşezări umane;
8.În enunţurile: 1.Al cui este stiloul? 2.Contra cui suntem noi? 3.Care este cartea primită?
4.Cu al cui creion scrii? 5.De cine ai fost bătut? cuvintele subliniate sunt:
a)1,2 - n.pred; 3,4 - c.ind.; 5 - c.de agent;
b)1,2,3,5 - c.ind; 4 - atrib.pr.genit;
c)1,2,3 - n.pred; 4 - atrib.pr.genitiv; 5 - c.ind;
d) 1,2,3 -n.pred; 4 - atrib.pr.genit; 5 - c.de agent;
9.Precizaţi care cuvinte sunt derivate: 1.beteală; 2.concitadin; 3.monopol; 4.apolitic;
5.moral; 6.rediscuta:
a)2,4,6;
b)1,2,4
c)3,5,6;
d)altă interpretare;
10.În enunţurile: 1.În privinţa lor am îndoieli; 2.Cu totul erau 7; 3.Ploua de parcă ar fi
fost toamnă; 4.De asta nu învăţ, fiindcă nu vreau; 5.Au plecat toţi, afară de Ion; 6.Relativ
la subiect, am parcurs toată materia; 7.Faţă de cât învăţase, merita 10;
a)1, 6 loc-prepoziţ; 2,4 -loc.adverbială; 3,5,7 - loc.conjuncţională;
b)1,5,6 - loc.adverbială; 2,3,4 -loc.prepoz; 7 - loc.conjuncţională;
c)1, 5 - loc.prepoz; 2, 4, 6 - loc.adverbială; 3, 7 - loc.conjuncţională;
d)1, 5, 6 - loc.prepoz; 2, 4 - loc.adverbială; 3, 7 - loc.conjucţională;
11.Coluziune are sensul:
a)ceartă;
b)încăierare;
c)dispută verbală în public;
d)înţelegere secretă între 2 persoane în prejudiciul alteia;
12.Sunt perechi sinonimice toate grupurile din seria:
a)maiestuos/grandios; reflecta/oglindi; a regiza/ a dirija; neviabil/ nevralgic;
b)nipon/japonez; regres/declin; spirit/glumă; referinţă/înclinaţie;
c)a regenera/ a reface; sordid/neplăcut; a spicui/ a bârfi; a specula/ a folosi;
d)reiterat/ repetat; malacof/crinolină; poetard/poetastru; nociv/dăunător;
13.Prin ce procedeu intern de formare a cuvintelor se explică prepoziţiile "mulţumită" şi
"datorită":
a)derivare progresivă;
b)derivare regresivă;
c)împrumut
d)compunere
e)conversiune;
14.Sinonimul lui trată este:
a)troliu; b)corrigenda; c)preaviz; d)cambie;
15.Acrofobie are sensul:
a)indispoziţie; b)teamă de întuneric;
c)spaimă de adânc; d)teamă patologică de înălţimi;
16.Sunt perechi de antonime grupurile din seria:
a)crud/proapăt; emfatic/afectat; culant/zgârcit;
b)a frapa/ a şoca; curent/frecvent; somptuos/simplu;
c)nevinovat/culpabil; revolut/neîncheiat; rezistent/ fragil;
d)specios/artificial; handicap/avantaj; haotic/ordonat;
17.Fiind bolnav, n-a fost în stare să-i spună ce ar fi dacă ar fi ajutaţi mereu - verbul "a fi"
este, în ordine:
a)auxiliar, predicativ, copulativ, copulativ;
b)predicativ, predicativ, predicativ, copulativ,
c)copulativ, predicativ, predicativ, auxiliar;
d)copulativ, copulativ, predicativ, auxiliar;
18.Eurocrat înseamnă:
a)membru al Parlamentului European;
b)element chimic din familia pământurilor rare;
c)funcţionar al organismelor europene;
d)membru al unei uniuni democratice europene;
19.Numele de locuitori sunt corecte:
1.târgmureşean/Târgu-Mureş 2.giurgean/ Giurgiu 3.timişean/Timişoara 4.turnean/ Turnul
Măgurele 5.zimnicean/ Zimnicea 6.humorean/Gura Humorului
a)toate
b)numai 1, 2, 4, 6;
c)numai 4, 5, 6;
d)niciuna

20.Sunt corecte:
a)altercaţie verbală; mică alocuţiune, atelier de blănărie, a avertiza din timp; dar totuşi;
mai am încă o întrebare;
b)caligrafie frumoasă, coexistenţă paşnică, mare colos industrial, ceremonie protocolară;
c)debuşeu pe piaţă, debut iniţial, echivantă ca valoare, a extermina în masă, evocare
retrospevtivă;
d)altercaţie frecventă, alocuţiune laudativă, aprobare imediată, a avertiza binevoitor;
21.În juru-i sunt mulţi care luptă contra noastră, deşi ne-a fost milă de ei cândva -
a)pr.personal, D, c.c.de loc; pr.relativ, N, S; adj.pron.pos, Ac, c.ind; subst, N, S;
b)pr.pers, G, atrib.subst; pr.rel, N, S; pr.pos, G, c.indirect; subst, Ac, c.direct;
c)pr.pers, G, atrib.subst; pr.rel, Ac, c.direct; pr.pos, D, c.indirect; subt, Ac,
c.indirect;
d)altă interpretare;
22.Sinologie înseamnă:
a)ştiinţă care studiază cultura japoneză;
b)ştiinţă care studiază cultura coreeană;
c)patologia inflamaţiilor mucoasei sinusurilor nazale;
d)ştiinţă care studiază cultura chineză;
23.Precizaţi rădăcina cuvântului "înfăţişare":
a)înfăţ-; b)-făţiş-; c)făţ-; d)-făţişa-; e)înfăţiş-;
24.Lusitan înseamnă:
a)privitor la Andorra şi populaţia ei;
b)privitor la regiunea sudică a Spaniei şi la populaţia ei;
c)privitor la Portugalia şi la populaţia ei;
d)al treilea etaj al jurasicului superior;
25.Nu-i plăcea tot ce se cânta, dar, cum nimic din ce făcea el nu-l plictisea, nu încerca
niciodată să-şi spună vreo părere, de vreme ce el credea că e prea mic ca să se priceapă
cât de cât.
a)PP AT AT CZ PP CD CZ CD CNS; b)PP SB AT CM PP CD CS CD CV;
c)PP CD AT CZ PP CD CZ CD CS; d)altă interpretare;
26.Nu-mi vine a crede că a fost cu putinţă să se întâmple ce s-a întâmplat:
a)PP SB SB SB; b)PP CD SB SB c)PP CD CM CD d)PP SB CM CD;
27.Nu s-a vrut să se ştie că trebuie să fie mai atenţi.
Subordonatele sunt în ordine:
a)CD CD SB b)SB SB SB c)CD SB SB d)CD CD SB;
28.Sunt numai locuţiuni prepoziţionale în seria:
a)faţă în faţă, dincolo de, din cauza; b)faţă de, alături de, zi de zi;
c)de către, departe de, an de an; d)faţă de, pe deasupra, în numele, împreună cu;
29.Cosmopolit este folosit corect în:
a)interogaţie cosmopolită; b)vulcan cosmopolit;
c)căldură cosmopolită; d)oraş cosmopolit;
30.În enunţurile: 1.Mergeam pe stradă şi mă gândeam la problemele mele. 2.Se grăbea să
nu piardă trenul. 3.Ai carte, ai parte!
a)1.două S subînţelese; 2.două S incluse; 3.două S incluse;
b)1.două S incluse; 2.două S subînţelese; 3.două S nedeterminate;
c)1.două S subînţelese; 2.două S incluse; 3.două S subînţelese;
d)altă interpretare;
31.Când e să-i meargă omului rău, orice ar face se strică -
a)CŢ CD CD PP; b)CT PR CV PP;
c)CT SB SB PP; d)altă interpretare;
32.Sunt triftongi în cuvintele din seria:
a)grecoaică, iubeau, voioasă; b)douăzeci, îndoială, păzeau;
c)căprioară, perioadă, vorbească; d)ghioagă, pufoaică, rouă;
33.Sunt corecte formele de G-D:
a)ţepii, pielii, şeii, lui taica, cremenei; b)ţepei, pieii, nurorii, îmbrăcămintei, taichii;
c)pielii, norei, îmbrăcăminţii, Ilenei, şeii; d)Ileanei, ţepii, taichii, ordinei;
34.Ea nu părea a fi crezută de nimeni - predicatul este:
a)nu părea a fi; b)nu părea crezută;
c)nu părea a fi crezută; d)nu părea;
35.Forme corecte sunt în seria:
a)elidarea problemelor, recensământ anuar, din punct de vedere al legii, două
mingi, două noiembrie;
b)eludarea problemelor, eu enumăr, recensământ anual, două mingi, doi
noiembrie;
c)consoane dentale, desinenţă cauzală, summum de calităţi, doi arbitrii, doi dublii
decalitrii;
d)consoană dentală, desinenţă cazuală, eră glaciară, două noiembrie, două mingi,
doi arbitri;
36.Ce e regretabil pentru mine e că totdeauna, după ce am urmat pe unul, când mă uit
înapoi, mă bucur că n-am urmat povaţa celuilalt, de aceea trebuie să stau aşteptând singur
o împăcare care este imposibilă.
a)SB PP CT CT PR CI PP SB AT; b)CD PP CZ CT SB CZ CZ SB AT;
c)SB PP CT CT PR CI CZ SB AT d)altă interpretare;
37.Lecţia a fost învăţată bine şi repetată cu atenţie fiindcă era dimineaţă şi îi era frică deja
că nu avea ce face în această situaţie, de vreme ce oamenii păreau cruzi şi neîngăduitori.
Probabil că devenise nerăbdător să fie ascultat oricum.
a)6 PV şi 3 PN; b)5 PV şi 3 PN;
c)7 PV şi 3 PN; d)altă interpretare;
38.Sunt derivate cu sufixe diminutivale: 1.fetiţă; 2.scăunel; 3.măgăruş; 4.inel; 5.doctoriţă;
6.fecioraş; 7.căţel; 8.cosaş; 9.fetică; 10.furnică;
a)toate; b)1,2,3,6,9;
c)1,2,3,6,9,10; d)altă interpretare;
39.Sunt corecte formele din seria:
a)servici, exudat, ultraj, paleativ, asterics;
b)reşou, exsudat, patrat, obstretrică, tomnatic;
c)molatic, obstetrică, exsudat, delincvent, paliativ;
d)capod, pătrat, exsudat, reşou;
40.Nu au grade de comparaţie toate adjectivele din seria:
a)rotund, eroic, mort, gol, alb; b)strămoşesc, absent, fructifer, pătrat;
c)viu, maxim, egal, viteaz; d)superior, verde, înalt, extern;
43.Proprii tăi prieteni au rămas imobilizaţi în gips, pentru că au căzut pe linoleu, la
servici -
Greşelile sunt în număr de: a)5 b)6 c)4 d)altă interpretare;
42.Nu conţine greşeli seria:
a)clarvăzători, mic-burgheze, nou-născute, răufăcători;
b)liber-cugetători, noi-veniţi, răuvoitori;
c)clarivăzători, mici-burghezi, răuplatnici;
d)drept-credincioşi, noi-născuţi, răi-platnici;
43.Sunt superlative absolute în toată seria:
a)destul de bună, tare rea, foarte acră, mult iubită;
b)acrră, extraordinar de rea, ultrasecret, tare bun, atotştiutor;
c)ultraelegant, rarisim, tot atât de bun, extrafin;
d)arhicunoscut, cel mai înalt, teribil de bun, grozav de deştept;
44.Ştie ce poate deveni colegul ei şi fratele acestuia -
a)n.predicativ, pr.relativ, Ac; At.pron, pr.pers, G; At.pron, pr.demonstrativ, D;
b)S, pr.relativ, N; At.adj, pr.pers, G; At.pron, pr.dem, G;
c)At.adj, N; pr.demonstrativ; At.pron, pr.pers, G; At.pron, pr.dem, G;
d)n.predicativ, pr.relativ N; At.pron, pr.pers, G; At.pron, pr.dem, G;
e)altă interpretare;
45.Zbura ca vântul şi se ducea ca gândul în drumu-i spre mare.
a)c.c.de mod; c.c.de mod; At.pronominal;
b)c.c.de mod, c.c.consecutiv, At.pronominal;
c)c.c.de mod, c.c.de mod; c.c.de loc;
d)altă interpretare;
46.Sunt compuse cuvintele:
a)dantelărie, preîntâmpinat; b)deontologie, sufragerie;
c)pedologie, istoriografie; d)trepied, anuar;
47.Se înţelegeau de minune fiind prea buni pentru a greşi -
a)c.c de mod, n.pred, c.concesiv; b)c.consecutiv, n.pred, c.cde scop;
c)c.c.de mod, c.c.mod, c.c.de scop; d)altă interpretare;
48.E mai uşor de citit decât de scris, fiindcă, îmbolnăvindu-se nu mai voia să-şi facă
temele.
a)c.c.mod, c.c.cauză, fără funcţie sint; b)c.c.mod, c.c.consecutiv, At.pron;
c)c.c.mod, c.c.cauză, At.pron; d)altă interpretare;
49.A citit tot, reuşind să termine filele acestui roman -
a)c.direct, c.c.consecutiv, A.adj; b)S, c.c.scop, A.pron;
c)c.direct, c.c.concesiv, Apron; d)altă soluţie;
50.Mă întreb al cui eşti tu, de vreme ce dânşii nu recunosc în orice fotografie.
a)pr.rel, G, n.pred; pr.personal, N, S; adj.pr.rel., Ac, A.adj;
b)pr.inter, G, c.ind; pr.de politeţe, N, S; pr.relativ, Ac, A.adj;
c)pr.rel, G, n.pred; pr.personal, N, S; adj.pr.nehot, Ac, A.pron;
d)altă interpretare;

51.Nu pariaţi pe acest cal! A dat vina pe mine. Nu mă pot baza pe tine. Am un coleg
invidios pe toată lumea.
a)c.indirecte; b)c.directe; c)3 c.indirecte, 1 c.direct; d)altă interpretare;
52.Mi-ai văzut poza în ziar şi mi-am dat seama de ce mi-ai dat telefon -
a)pr.pers, D, A.pron/ pr.reflex, D, fără fcţie sint/ pr.pers, D, Apron;
b)pr.reflex, D, Apron/ pr.reflex, D, A.pron/ pr.pers, G, c.ind;
c)pr.reflex, D, c.ind/ pr.pers, D, fără funcţie sint/ pr.pers, D, A.pron;
d)altă interpretare;
53.Sunt corecte enunţurile:
1.A reuşit datorită talentului şi a muncii sale perseverente. 2.Dat fiind noile condiţii, n-a
putut rămâne pe postul care l-a ocupat. 3.Întrucât eram să cad, m-am întrebat ce-s cu
gropile din faţa scărilor. 4.Le-am dat amândorura dreptate, deşi nimeni nu agreează
atutiudinea mea.
a)toate; b)nici unul; c)1,3,4; d)altă interpretare;
54.Au forme de plural diferenţiate semantic: bandă, han, copertă, ghid, cireaşă, pas,
robinet, corp, vis;
a)toate b)nici unul c)5 d)6 e)altă interpretare;
55.În vara lui 2005, în zilele lui iulie, lui Ion i-am spus ce nu i-am spus surorii lui George
- "lui" este:
a)numai articol nehotărât; b)articol nehot.şi pr.personal;
c)numai pr.personal în D şi G; d)altă interpretare;
56.În fiecare vară, omul se trezeşte dimineaţa şi întreabă de scara de jos.
a)adverb, c.c.timp/ advb, c.c.timp/ adverb, c.c.loc;
b)subst, Ac, c.c.timp/ adverb, c.c.timp/ adverb, Aadverbial;
c)adverb, c.c.timp/ adverb, c.c.timp/ adverb, Aadverbial;
d)altă interpretare;
57.După ce i-au sosit bagajele, i-a venit inima la loc. - "i" este:
a)exclusiv atribut pronominal în D; b)exclusiv c.indirect;
c)atrib.pron.în D + c.ind, D; d)altă interpretare;
58.Acordarea de diplome participanţilor e un gest minunat.
a)subt, G, c.ind; b)subst, D, c.ind; c)subst, G, atribut subst; d)altă interpretare;
59.Câţiva prieteni ai lui l-au sprijint.
a)pr.pos, G., A.pron; b)adj.pos, G, A.adj; c)pr.pers, G, A.adj; d)altă interpretare;
60.Deasupra sa norii se buluceau.
a)pr.pos, G, c.c.timp; b)pr.pers, G, c.c.timp; c)adj.pos, G, A.adj; d)altă interpretare;

Răspunsuri – Test complex - 1

1-a; 2 –d; 3 –a; 4 –a; 5 –d; 6 –d; 7 –c; 8 –d; 9 –a; 10 –d; 11 –d; 12 – d; 13 – e; 14 – d;
15 –d; 16 –c; 17 –d; 18 –c; 19 –c; 20 –d; 21 –a; 22 -d; 23 –c; 24 –c; 25 –a; 26 -b; 27 –b;
28 –d; 29 –d; 30 –b; 31-c; 32 –a; 33 –b; 34 – c; 35 –d; 36 –a; 37 –a; 38 –b; 39 –c; 40 –b;
41 –a; 42 –a; 43 –b; 44 –d; 45 –a; 46 –c; 47 –d; 48 –c; 49 –a; 50 –d; 51 –a; 52 –d; 53 –b;
54-d; 55 –d; 56 –b; 57 –c; 58 –d; 59 –d; 60 –d;
Test complex - 2

1.În cuvintele cincinal, chirpici, ghiveci sunt, în ordine:


a)5 consoane, 4 consoane, 3 consoane;
b)4 consoane, 3 consoane, 4 consoane;
c)4 consoane, 4 consoane, 3 consoane;
d)altă soluţie;
2.Sunt corecte formele: 1.doi arbitri, 2.trei fii, 3.propriii copii, 4. genoflexiune, 5.aşază
cartea, 6.mă sfii;
a)toate; b)1, 2, 3, 5;
c)1, 3, 4; d)2, 4, 5, 6; e)altă soluţie;
3.Sunt sinonime în seria: Lucrativ=rentabil; fastidios=plicticos; infailibil=fără cusur;
fortuit=accidental; libertin=desfrânat -
a)toate perechile; b)4 perechi; c)3 perechi; d)altă soluţie;
4.Una e să înveţi şi alta e să ştii - subordonatele sunt:
a)PR, PR; b)SB, SB; c)SB, PR; d)altă soluţie;
5.Sunt scrise incorect: a)Adamclisi, Cluj-Napoca, Valea Călugărească;
b)Biblioteca central universitară, România Liberă;
c)Scânteia tineretului, O scrisoare pierdută, Dama cu camelii;
d)Byron, Bolliac, Filotti, Lipatti, Frunzetti;
6.Muntele, că-i munte, şi tot are doruri multe - subordonata subliniată este:
a)CZ b)CM c)CV d)altă soluţie;
7.Sunt corecte formele:
a)summum de calităţi, consoane dentale, eră glaciară, eludarea problemelor;
b)potentaţii zilei, elidarea vocalelor, inept pentru armată, învestit în funcţie;
c)prelevarea de eşantioane, flori fanate, amputarea datoriilor, alocuţiune verbală;
d)cenzura epocii, ţinut petrolifer, coroborarea datelor, finalitatea proiectului e umanitară;
8.pogrom, fuzelaj, micsandră, ierbivor, biologă, paliativ, exsudat, eczemă, bancrută
- sunt corecte:
a)toate formele; b)8 forme; c)7 forme d)altă soluţie;
9.Seriile: 1.colector /conector 2.resentiment /duşmănie 3.auxiliar /anex 4.aplomb/
îndrăzneală 5.renal/ renan 6.altruist/ egoist conţin:
a)paronime, sinonime, antonime;
b)paronime, sinonime;
c)paronime, omonime, sinonime;
10.Lizieră înseamnă:
a)mijlocul unui câmp; b)haină de damă;
c)marginea unei păduri, d)text citibil;
11.Sunt aşezate alfabetic: a)babă, babysitter, băieţoi, bădică, bioritm, bineţe;
b)birjar, bulină, caftan, căţel, câteodată, cerc, ciubăr, decret;
c)ebraic, erbivor, egidă, filigran, făptuitor, familie, film, furaj;
12.Nu sunt dublete diferenţiate semantic:
a)dicţie/dicţiune, obnubilare/obnubilaţie, creaţie/creaţiune;
b)permisie/permisiune, băiaş/ băieş, manifestă/manifestează
c)toarnă/turnează, pensie/pensiune, acordă/ acordează;
13.Litera e are 4 valori fonetice în:
a)elan, este, cercel, deal;
b)pleavă, ceapă, rea, stea;
c)putere, idee, alee, epopee;
14.Fac parte din vocabularul fundamental:
a)pădure, pământ, fereastră, casă
b)calcul, linoleum, ghips, cerc;
c)perje, arină, pită, slană, harbuz;
15.Conţin triftongi:
a)ziceau, păzeau, ghioagă;
b)leoarcă, turcoaică, ceai, oierit;
c)inimioară, ţineau, auzeai, englezoaică;
16.Sunt perechi de antonime în seria:
a)crud/prospăt, emfatic/afectat, culant/zgârcit;
b)solitudine/solicitudine, bun/nebun, simulare/simulacru;
c)apatic/energic, rezervat/nestăpânit, poltron/temerar;
17.Turda /turdean; Roşiorii de Vede / vedean; San Marino /sanmarinez;
Slobozia/slobozean; Sălaj/sălăjean; Afganistan/afgan; - sunt corecte:
a)toate; b)5; c)4; d)altă soluţie;
18.Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria:
a)fenomenal, grandios, esenţial, infim, vast;
b)colorat, suprem, tragic, verde, veşnic;
c)sănătos, sublim, splendid, ultim, ulterior;
19.1.ex abrupto/brusc; 2.ipso facto/prin însuşi acest fapt; 3.sine die/fără nici o dată; 4.sui-
generis/în mod original; 5.tale/quale/aşa cum e; 6.ad libitum/după voie; sunt corecte:
a)toate; b)1, 2, 3, 5, 6;
c)2, 3, 4, 5; d)altă soluţie;
20.A comemora înseamnă:
a)a omagia, a celebra;
b)a sărbători, a serba;
21.Rufele au fost călcate şi aranjate acolo – în text există:
a)PN cu nume pred.multiplu; b)1PV; c)2 PV;
22.Şi-a luat cartea – cuvântul subliniat este:
a)c.indirect; b)fără funcţie sintactică c)Atribut pronominal în Dativ;
23.A luat-o la dreapta – cuvântul subliniat este:
a)complement direct; b)fără funcţie sintactică;
c)complement indirect; d)altă soluţie;
24.Bătător la ochi, de-a binelea, la un an o dată, din ce în ce, cu nici un chip, de bună
credinţă - locuţiunile sunt:
a)adjectivale şi adverbiale;
b)adjectivale, adverbiale, conjuncţionale;
c)altă soluţie;
25.Dragul meu, eşti frate vecinii mele şi sfetnicul amicului ei; cuv.subliniate sunt în
cazul:
a)V, D, N, G; b)N, D, N, D;
c)V, G, Ac; G; d)altă soluţie;
26.Sunt corecte formele: 1.aceluiaş băiat; 2.noi însene (fem); 3.băiatului acesta;
4.unui coleg de-ai mei; 5.unei prietene de-ale mele;
a)toate; b)2, 4, 5;
c)2, 3, 4; d)altă soluţie;
27.Acestea sunt lucrările alor mei – cuvântul subliniat este în cazul:
a)G b)N c)D d)altă variantă
28.Graţie muncii tale am reuşit – cuvântul subliniat este în cazul:
a)D b)G c)Ac d)N;
29.lucrările dumneavoastră; deasupră-mi; în faţa voastră; în dreptul aceleiaşi case;
termenii sunt în cazul:
a)G, D, Ac, G; b)N, G, G, G; c)G, D, G, G; d)altă soluţie;
30.Conţine termeni compuşi seria:
a)a îmbunătăţi, cardiovascular, releu, nedrept, ceea ce;
b)telecablu, mononuclear, Plafar, Tarom, alb-argintiu;
c)injusteţe, reluare, cazare, floarea-soarelui, făt-frumos;
31.Cătinel, dihai, ducă-se-pe-pustii, de abia - sunt din punct de vedere morfologic:
a)substantiv, adjectiv, verb+prepoziţie+substantiv, prepoziţie+adverb;
b)adverb, adjectiv, locuţiune verbală, adverb;
c)substantiv, substantiv, locuţiune adverbială, adverb;
d)adverb, adverb, substantiv, locuţiune adverbială;
32.Sunt corecte formele de plural: panaceu/ panacee; preaviz/ preavize; chibrit/ chibrituri;
gramofon/ gramofoane; decolteu/ decolteuri; mătuşă/mătuşi –
a)toate b)4; c)3 d)altă soluţie;
33.Participaţie este sinonim cu:
a)profit; b)partinic; c)prostraţie; d)punitiv;
34.Cartea de mi-ai dat-o…; Niciun băiat nu a venit; Ce bine îmi pare! – în text există:
a)pronume relativ; pronume negativ; adverb;
b)pronume relativ; adjectiv pronominal negativ; adverb;
c)prepoziţie; adjectiv pronominal nehotărât; pronume interogativ;
35.Acelui om i-am spus; Ce vrea? – în text există:
a)Atribut adjectival; complement direct;
b)Atribut pronominal; complement indirect;
c)altă soluţie;
36.Tot a cules tot grâul deşi avea tot ce dorea – cuvintele subliniate sunt:
a)adverbe;
b)adverb; adjectiv pronominal nehotărât, pronume nehotărât;
c)pronume nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât; pronume nehotărât;
d)altă soluţie
37.Pomii cei galbeni ai toamnei aminteau de nişte epave - indică numărul articolelor:
a)6; b)5; c)4; d)altă soluţie;
38.Viteaz cum era, îi plăcea să rămână cum îl ştiau toţi - subordonatele sunt:
a)CM, SB, PR;
b)CM, CD, CM;
c)AT, SB, PR;
d)altă soluţie;
39.În ultimele trei zile, prima întrebare a acelui om a rămas dacă altă frumoasă întrebare
îi aşteaptă în seara aceea - atributele adjectivale sunt în număr de:
a)8; b)7; c)6; d)altă soluţie;
40.Privirea ta, copilo, cuprinde tot - subiectul este:
a)exprimat "privirea"; b)exprimat "copilo"
c)neexprimat inclus; d)neexprimat subînţeles;
41.E prea grăbit ca să-i pese că reacţionează aşa – subordonatele sunt:
a)CS, CI; b)CZ, CD;
c)CNS, CI; d)altă soluţie;
42.Uite că i-a fost dat să plângă – subordonatele sunt:
a)CD, SB; b)SB, CD;
c)SB, SB; d)altă soluţie;
43.Normal ar fi să-i dea prin gând să vină – subordonatele sunt:
a)CD, CD; b)SB, CD;
c)SB, SB; d)CD, SB;
44.Drumul dinspre gară e asfaltat; A visa nu înseamnă a trăi; e plin de viaţă; formele
subliniate sunt:
a)complement circumstanţial de loc; complement direct; atribut substantival;
b)atribut substantival; nume predicativ; complement indirect;
c)complement circumstanţial de loc; nume predicativ; atribut substantival;
d)altă soluţie;
45.copilul ale cărui surori; mă bizui pe el; în cărţile lui; în cărţile sale; - cuvintele
subliniate sunt:
a)Atribut pronominal; complement direct; Atribut pronominal; Atribut adjectival;
b)Atribut pronominal; c.indirect; Atribut pronominal; Atribut adjectival;
c)Atribut adjectival; complement direct; Atribut pronominal; Atribut adjectival;

Răspunsuri – Test complex - 2

1.a; 2.b; 3.a; 4.b; 5.b; 6.c; 7.d; 8.b; 9.a; 10.c; 11.b; 12.a; 13.a; 14.a; 15.c; 16.c; 17.b; 18.a;
19.a; 20.a; 21.c; 22.c; 23.b; 24.a; 25.a; 26.b; 27.a; 28.a; 29.a; 30.b; 31.d; 32.a; 33.a; 34.b;
35.a; 36.b; 37.b; 38.a; 39.b; 40.a; 41.c; 42.a; 43.c; 44.b; 45.b;
Test complex - 3

„<Nu aruncaţi gunoiul. Din el se fac emisiuni TV>, avertiza Woody Allen cu două
decenii în urmă, indispus de oferta americană a ecranului. Înaintea lui, Fred Allen trăsese
deja liniile unei forme de compromis adânc, conchizând că televiziunea este <un sistem
în care nişte oameni care nu au nimic de făcut se uită la alţi oameni care nu ştiu să facă
nimic>. În spatele acestor expresii ale dezamăgirii stă un paradox desluşibil şi în
televiziunea de la noi: cel mai eficient comunicator public e populat de o pletoră de
veleitari care nu se pricep să comunice.”
Radu Paraschivescu, Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca),
(Dilema, Anul III, nr.131)

I.1.Precizaţi atributivele din text, menţionând elementele regente.


2.Identificaţi în text: un complement direct, un complement indirect, un atribut adjectival
şi un atribut pronominal.
3.Precizaţi cazul pronumelui relativ „care” din ultima frază; realizaţi exemple în care
acelaşi relativ să se afle în alte două cazuri diferite; precizaţi şi funcţia sintactică a
relativelor;
4.Selectaţi toate adjectivele pronominale din text.

II.1.Daţi, din fondul vechi de cuvinte, echivalentul semantic pentru: pletoră, veleitari, să
comunice, indispus.
2.Dovediţi polisemia a doi termeni din text, ilustrând-o cu câte 3 exemple; precizaţi prin
sinonime fiecare sens.
3.Comentaţi, din punct de vedere al expresivităţii, titlul fragmentului – „Dubios
mediocraţia venea (şi nu mai pleca)”

III.Realizaţi 2 eseuri argumentative (max.20 de rânduri fiecare), în care, plecând de la


ideile exprimate în text, să apăraţi puncte de vedere opuse.

Rezolvare - test complex - 3

I.40 de puncte
1”în care nişte oameni... se uită la alţi oameni” (regent substantivul „un sistem”);
„care n-au nimic de făcut” (regent substantivul „nişte oameni”);
„care nu ştiu” (regent substantivul „oameni”);
„care nu se pricep” (regent substantivul „veleitari”); .(4 x 2 = 8 p)
2.De exemplu: complementul direct – „gunoiul”; complementul indirect – „de oferta”;
atribut adjectival – „alţi”; atribut pronominal – „de la noi”; .(3 x 4 = 12 p)
3.relativul ”care” în text se află în cazul nominativ;
în acuzativ: „Ştiu de care eşti mulţumit” (complement indirect);
în dativ: „Ştiu căruia i-ai dat cartea” (complement indirect). (3 x 5 = 15 p)
4.alţi (adjectiv pronominal nehotărât); acestor (adjectiv pronominal demonstrativ). (5 p)
II.30 de puncte
1.pletoră = aglomerare
veleitari = ambiţioşi
să comunice = să se exprime
indispus = deranjat (4p)
2.Aruncă seminţe de castravete în pământ (a semăna)
Luna arunca o lumină palidă în jur (a răspândi)
S-a aruncat asupra duşmanului. (a se năpusti)
S-a lăsat o linişte adâncă (deplină).
Rătăcind printr-o pădure adâncă poţi înţelege metafora labirintului (vastă).
Clopotul avea un sunet adânc (grav). (6p)

3.Titlul este o parafrază după „Duios Anastasia trecea” (textul lui D.R.Popescu). Mai
întâi, se observă asemănarea fonetică dintre termenii „duios” („tandru”) şi „dubios”
(„îndoielnic”, „suspect”), care a permis substituirea ironică prin fenomenul de atracţie
paronimică. Apoi, substantivul propriu „Anastasia” a fost înlocuit pe baza aceleiaşi
asemănări fonetice cu o falsă creaţie lexicală, „mediocraţia”, termen născut prin asocierea
termenului „mediocritate”, rescris parţial, „medio-” asemănător cu „media” (presă) şi
elementul de compunere savantă „-krat” (putere). Verbul „a trece” a fost înlocuit cu două
verbe care au semnificaţii opuse: „a veni” şi „a pleca”. Cu alte cuvinte, mediocritatea
„vine” în media românească, dar nu mai „pleacă”. Prin titlul ironic, autorul atrage atenţia
asupra importului de mediocritate din mass-media românească, o soluţie îndoielnică
pentru dezvoltarea acestui domeniu. (20 p)

III.(10+10 = 20 p)
Eseurile argumentative vor avea în vedere:
1.Conţinutul şi structura argumentării:
- formularea clară a ipotezei/ a opiniei proprii faţă de afirmaţia dată – 1p
- enunţarea a 2 argumente (pro şi/sau contra)viabile, pertinente, adecvate ipotezei (1+1) şi
dezvoltarea lor convingătoare, prin exemplificări sau prin explicaţii clare (1+1)
- formularea unei concluzii adecvate – 1p
2.Construcţia discursului de tip argumentativ:
- organizarea ideilor în scris (coerenţa şi coeziunea textului; text clar organizat, cu
echilibru între cele trei componente: ipoteză – argumente – concluzie; construcţia
paragrafelor subliniază ideile; 1p
- utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate discursului de tip argumentativ (de exemplu,
verbe de opinie: a crede, a considera, a presupune etc; adverbe/ locuţiuni adverbiale de
mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative: probabil, posibil, desigur, fără
îndoială etc.; conjucţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru
exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, conclusiv etc.: deoarece, din
cauză că, încât, ca să, aşadar etc.; conectori argumentativi: în primul rând, în plus, de
fapt, oricum, în ceea ce priveşte, prin urmare etc.) – 1p
3.Corectitudinea limbii utilizate:
- corectitudinea exprimării – 1p
- ortografia şi punctuaţia – 1 p
Oficiu - 10 puncte
Test complex - 4

I.(9 puncte + 1 punct din oficiu)

Se dă textul:

„În afară de megalomania care-i gâdilă pe edilii Capitalei şi pe câte un arhitect


ambiţios, care are planurile lui şi un premiu al său gata de afişat, Piaţa de aici are două
probleme majore: una, că are nevoie de un mare parking subteran, şi cealaltă, că s-a
format anarhic, prin intervenţii rupte de context. Specialiştii ar trebui să propună
excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă, intenţionându-se chiar să se demoleze
zona, oricât ar costa.” (Andrei Pippidi - SOS Bucureşti, Dilema veche)

1.Există în fragment subordonate subiective, predicative şi circumstanţiale? Dacă există,


extrageţi-le, indicaţi felul lor şi stabiliţi, pentru fiecare, natura elementului de relaţie. (4
puncte)
2.Extrageţi din fragment un atribut adverbial, un complement indirect şi un complement
circumstanţial de mod şi analizaţi-le din punct de vedere morfologic.(3 puncte)
3.Comparaţi din punct de vedere morfologic şi sintactic formele subliniate: „care are
planurile lui” şi „un premiu al său”. (2 puncte)

II.(9 puncte + 1 punct din oficiu)

1.Selectaţi din text 3 neologisme şi daţi echivalentul lor semantic din fondul vechi al
limbii; (3 puncte)
2.Demonstraţi, cu argumente lingvistice, în ce stil al limbii se încadrează fragmentul dat
(comentariul să nu depăşească o pagină) – (3 puncte)
3.Corectează enunţurile:
- Fratele tău, nu-mi place de el.
- Cine nu munceşte lucrul nu-i sporeşte.
- Fii fără grijă în ceea ce privesc examenele alor noştri. (3 puncte)

Rezolvare – Test complex - 4


I.
1.SB: „Specialiştii... să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă,
intenţionându-se chiar” („Să”- conjuncţie subordonatoare simplă)
„să se demoleze zona” („să” conjuncţie subordonatoare simplă)
CV: „oricât ar costa” („oricât” adverb nehotărât)
- în text nu există subordonate predicative;
2.de aici = atribut adverbial, exprimat prin adverb de loc, fără grad de comparaţie;
de context = complement indirect, exprimat prin substantiv comun, simplu, neutru,
singular, Ac, nearticulat, însoţit de prepoziţia simplă „de”;
anarhic = complement circumstanţial de mod, exprimat prin adverb de mod, gradul
pozitiv;
3.Cele două forme sunt de pers.aIII-a, singular/un posesor, masculin; totuşi, prima formă
(„lui”) este un pronume personal, în genitiv, cu funcţie de atribut pronominal; a doua
formă („al său”) este în acest context un adjectiv posesiv, în cazul Ac, cu funcţie de
atribut adjectival;

II.1. zona = locul; majore = mari; excavarea = săparea;


2.Textul aparţine stilului publicistic
Argumente de ordin general: textul conţine informaţii de interes public, din
actualitatea internă (situaţia unei zone din mijlocul Bucureştiului, pe care municipalitatea
ar putea să o demoleze pentru amenajarea unui parking subteran); discursul persuasiv se
bazează pe stilul polemic, concretizat în trimiterile ironice. Ca atare, se face remarcată
funcţia conativă a limbajului, dar şi funcţia referenţial-denominativă. Stilul se
caracterizează prin claritate, corectitudine şi precizie (prezenţa toponimelor
contextualizează problema abordată – zona din spatele Muzeului de Artă).
Argumente lexico-semantice: limbajul rămâne accesibil, deşi se remarcă utilizarea
unor neologisme, unele chiar neadaptate („parking”, „subteran”, „megalomanie”,
„context” etc.); câteva forme se apropie de registrul colocvial („megalomania care-i
gâdilă”; „gata de afişat”; „oricât ar costa”). Se remarcă sensurile conotative ale unor
cuvinte: metafora verbală („gâdilă”), epitetul („arhitect ambiţios”).
Argumente gramaticale (morfosintactice): verbele la condiţional-optativ („ar
trebui”, „ar costa”) şi cele la conjunctiv („să propună”, „să se demoleze”) susţin tonul
polemic al textului, laolaltă cu verbele la prezentul actualităţii („are nevoie”), cu referire
la responsabilităţile autorităţilor. Se observă exprimarea nespecifică în folosirea
substantivelor la plural, tinzând spre stereotipie („edilii Capitalei”), cu intenţia de
generalizare. Se observă sintaxa bazată pe atributive insuficiente, prin care se oferă
informaţii importante, precum şi structurarea simetrică a frazelor, prin mijlocirea
conectorilor argumentativi („una... cealaltă”). Topica este subiectivă (vezi incipitul – „În
afară de megalomania...”).

3.De fratele tău nu-mi place. (anacolut)


Cui nu munceşte lucrul nu-i sporeşte. (anacolut)
Fii fără grijă în ceea ce priveşte examenele alor noştri. (expresie invariabilă)
Test complex - 5

“La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele nostru i-a strâns în jurul său, la Castelul
Foişor din Sinaia, pe jurnaliştii străini şi, în timp ce aceştia înfulecau prepeliţă pe pat de mere şi
sorbeau un vinişor demisec, alesul nostru prindea din ce în ce mai mult curaj şi-i bătea obrazul lui
X, că la el nu e democraţie şi că dă gazul prea scump, silindu-i astfel pe unii să-şi micşoreze
comisioanele. Ba mai mult, încurajat de faptul că ziariştii ăştia stăteau şi ascultau fără să-l
deranjeze cu întrebări, s-a apucat să facă câteva fandări graţioase şi să deseneze cu sabia prin aer
două-trei direcţii optime spre care Europa ar face bine să meargă, de vreme ce globalizarea trebuie
să-şi fi atins obiectivele sale economice, deşi sărăcia se stie că e generalizată.”

I.
1.Încadraţi textul într-un stil funcţional, cu argumente lingvistice.
2.Identificaţi în text 2 funcţii lingvistice (argumentaţi)
3.Faceţi un rezumat de max.15-20 de cuvinte al textului de mai sus.
4.Identificaţi în text subordonatele necircumstanţiale, elementele regente şi elementele de relaţie.
5.Precizaţi valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate.
6.Găsiţi în text 3 cuvinte polisemantice şi ilustraţi câte 3 din sensurile lor.
7.Alegeţi din text 3 cuvinte formate prin diferite mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului.
8.Daţi sinonimele neologice a 3 cuvinte din text.
9.Identificaţi în text şi grupaţi părţuile de vorbire neflexibile;
10.Alcătuiţi 2 eseuri argumentative, de max.20 de rânduri, în care să susţineţi opinii contrare
despre globalizare.

II.Explicaţi mijloacele de realizare a comicului în următoarele cazuri:

Popoarele denigratoare
Haina îl face pe fotbalist
Ministerul Părerii Naţionale
Spagina întâi
Paragini aurii
Audio şi n-am cuvinte
Familia, celula de bază a societăţii de consum nervos
Cinem-a pârât
Se perindau pe acolo foşti şi viitori generali DIE, SIE, ŢIE şi MIE
Directori adjuncţi de conştiinţă, vânzători de ţară şi miliţieni de oraş
Răpirea din SRI
ANEXE

abisinian an-al-fa-bet/ ayatollah bine-venit


abnegare analoagă/analogă azalee/azaleei binoclu
abnegaţie andaluz azbest biochimie
abrudean andorran azerbaidjan bioenergie
abţibild angină azi-noapte biolog/biologă
acajuul angora aztec bi-o/bi-op-si-e
acnee/acneei angro biscuit
acont/aconto anşoa babysitter/ bitter
acord-cadru antediluvian babysittere/ blacheu
acquis anticameră babysitteri bleu
adaos/adaosuri antonpannesc bacalaureat bleumarin
ad-hoc antreu/antreuri badminton blocnotes/-uri
adineauri/ aragaz/aragaze bain-marie blocstart
adineaori arap baligă/balegă bloc-turn
aerotermă arădean balneoclimateric bluejeans/ blugi
affectuoso arbore-de-cauciuc bancnotă blues
afgan arc-tic banjo bluff
afişe ardei iute banking bodyguard/
afrikaans arendă/arende/ banner bodigard
afrodiziac arendei baracă/ barăcii boeuf
aftershave areopag bară/ bare/ barei Bogdaproste/
agheasmă argentifer bardă/ bărzii bodaproste
aide-memoire argeşean baseball boj-deu-că
airbag ariergardă basedow bomfaier
aisberg arpagic basm bonsoar
albaiulian art deco basma Bordeaux
alba-neagra arterioscleroză/ basorelief Boschet/boschete
aldămaş ateroscleroză bazileu boss/boşi
aleii as-pru bazilică bowling
alibi/alibiuri astă-seară băia (baia box-office
alică/ alice asterisc publică) brandy
alişveriş asterisc băieş (miner) brasardă
alivancă/ alivenci astm/ast-mul băimărean bravissimo
allegretto astrahan becisnic/bicisnic breakfast
allegro (el/ei) aşază Beijing/Pekin breaz/ breji/ breze
altminteri aşijderea/ aşijderi bele-arte bridge
alură atât/ atâta belgrădean briefing
alviţă a-tlet belvedere brizbiz
ambigen atoateştiutor berbec broccoli
ambiguu atriu/atrium bestseller broker
ambulatoriu atu/ atuul bezmetic brusture
ambulatoriu atunci/ atuncea beznă Bruxelles/
amnistie/ audiovizual bihorean bruxellez
amnistiere aug-men-ta-tiv biker buburuz(gândac)/
amor-propriu autocolant bikini buburuzi
amvon a-u-tum-nal bildungsroman buburuză(mugur)/
anacolut/ avatar/ avataruri bilingv buburuze
anacoluturi ax/ axă bine-crescut Buda/ Budha
a-nal-fa-bet axuri/ axe binefăcător buldog
buldozer cardiovascular cheeseburger/ codalb
bulgăr/ bulgăre carevasăzică cheeseburgeri cogeamite
bulină cargou/cargouri chepeng/-uri colind/colindă
buncăr carioca (dans) chermeză colos/coloşi
bungalow/-uri cariocă (creion) cherry comesean
bunică-mea carnaj/carnaje chewing-gum commedia
bunică/bunici/ caro/ caroul chianti dell'arte
bunicii (culoare la cărţi) chibrit/ chibrituri (a se) complăcea
bun-plac carou/ caroul/ chiftea (el) concede
bun-platnic carouri chilian Concertmaistru
bun-rămas (pătrăţel) chilug (tuns) (a) conclude
bun-rămas cartilaj/ cartilagiu chimioterapie concluziv
bun-simţ cash chinez/ chinezi confetti
buret(ţesătură) casierie chiorăi/ghiorăi congresmen/
burete(ciupercă) ca-si-e-ri-e chipiu/ chipie/ congresmeni
burlesc/ burlescă catering chipiuri co-niac
business/-uri caudillo chips/-uri container
businessman/ cazinou chisea (eu) continui
businessmeni cazma chiuvetă contor/
bypass călărăşean chou à la crème comptoar(birou)
byte/ byţi căpşună/căpşuni/ chow-chow contracandidat
căpşune cicatrice copertă/
café-frappe câmpulungean (pl.)cicatrice/ coperte/coperţi
cafeină/cofeină (Câmpulung) cicatrici copreşedinte
calamar/calmar Cea-hlău cincila/şinşila copyright
calcio-vecchio cearceaf/cearşaf ciné-verité corale (muzicale)
Calea-Lactee ceartă/ certei cinquecento corali
calea-valea cefalee cin-ste coreean
cambodgian a cementa/ cireaşă/ corigent/ corijent
camee/cameea/ a cimenta (dinţi) cireşi/ cireşe corneei
cameei cenzitar citronadă corner
cameraman cercevea ciubuc/ciubuce cornflakes
camilpetrescian cerdac/cerdace/ (pipă) coroziune/
camping cerdacuri ciubuc/ciubucuri coroziv
câmpulungean cerebel/cerebele/ (mită) corpusculi/
cana/canea cizmar corpuscule
canaf/canafuri/ cerebeli clarosbcur corvadă/ corvoadă
canafi ce-re-mo-ni-al clarvăzător costarican
canal/ canale cernavodean claun/clovn cotidian
cancioc cer-no-ziom cleşte/pl.cleşti cotiniene(ziar)
cangrena cerşetor clişee cottage
ca-nion cetăceancă/ clujean country
cantautor cetăţeană coa-fe-ză cowboy
capelmaistru ceylonez coasociat cozeur
capot challenger coautoare crai-nou
capuchehaia/ chardonnay cocker-spaniel cremene/
capuchehaie charismatic cockpit cremenii
carafă charleston cocktail crenvurst/
caramelă/ charter cocoloş/cocoloaşe crenvurşti
caramele chat/ chatul cocoloşi criblură
carbid chebap cocs crişean
cromozom derby/ derbi driver factotum
croşeu/ croşee (el) derogă/ drum-de-fier fairplay
crustaceu/ să deroge dumiri/ dumeri fanion/-ne
crustaceee Desdemona dumping fa-ni-on
cuantic deseară/ diseară duo/duoul fascicul/fascicule
cuarţ descoji duracid (mănunchi)
cubanez desfrunzi după-amiază fascicula/
cumulonimbus design du-te-vino fasciculei
cuproxid desprimăvăra duty-free (de carte)
curcubeu/ deszăpezire fast-food
curcubeie (el) deşartă/ echinocţial fata morgana
curmeziş (să) deşerte echinocţiu feedback
curriculum vitae deux-pieces echivoc/echivocă feldmareşal
curry (a se) dezagrega econom/ fenix(palmier)
cuşetă/-e (a) dezalcooliza econoamă fenicşi
cutter (a) dezosa eczemă fermoar
cuvânt-cheie diaree/diareii Eiffel a fi/fusei/fui
cvasitotalitate dibuie/dibuieşte Einstein fierăstră/ferăstrău
cvasiunanim dicton/ dictoane electrocasnic fifty-fifty
cvintă/chintă dicţie/ dicţiune elicopter fii-miu/fiu-miu
cvorum dieceză/ dioceză e-li-cop-ter/ filigran
cyborg Diesel e-li-co-pter filolog/filologă
dimprejurul elvetic/ elveţian filon/filoane
dancing dinăuntru e-mailuri filosofie/ filozofie
dandy dindărăt Eminenţa Sa firimitură
danez dineu/ dineuri e-mis-fe-ră/ fitness
daravelă/daraveră disc-jokey e-mi-sfe-ră flashback
darămite/darmite discount en détail floare-de-colţ
dâmboviţean disertaţie epopee/epopeii fluor
dârz/dârji/ dârze disident erbivor foarfecă/ foarfeci
de cu seară display escalada fohn
(loc.advb) displăcea escamota foitaj
de-a fir a păr distructiv escatologie fol-clor/ folc-lor
dealer ditamai/ eschimos/ folkist
de-a puia-gaia ditai eschimoşi (a) fonda
de-a v-aţi dizenterie escroc foraibăr
ascunslea djiboutian espadrilă forfait
deadweight dojană/dojeni etrusc/etrusci fortissimo
debuşeu/debuşee doldora evreică fotbal
debuşeuri Domnia Ta excavator fotomodel
de-ca-tlon (un) donjuan exfoliere fratricid
(să) decerneze Don Juan exit-poll frecţiona/
decolteu/ (un) donquijote ex-preşedinte fricţiona
decolteuri Don Quijote ex-prim-ministru frecvent
decret-lege dornean exsudat frustrare
dedesubt drag/dragi/dragii extatic full-time
defileu/defileuri drajeu/drajeuri extract fundă
deînmulţit drept-credincios/ extravertit/ funeralii
delincvent drept-credincioşi extrovertit funerar
demâncarea dressing extravilan furnir/ furnire
deochi drink fursec/fursecuri
fusiform Guineea-Bissau/ ierbii împăratul Roşu/
fuzelaj guyanez icefield Roşu-Împărat
guturai/guturaiuri/ ici-colo înainte-mergător
gablonz guturaie icră/icre/icrei încunoştinţa
gabonez ierarhie încurcă-lume
gafeur hacker ieromonah îndeajuns
gafeur haiku ieşean îndeaproape
ga-i-ţă halo/ halouri igienă îndrumă
galanton halva ig-no-ra/i-gno-ra a înflora
gangster hambal igrasie a înflori
gay hamburger i-gua-nă a se îngrija
gălbenuş/-uri hamster ikebana a se îngriji
gâde/ handbal Ilenei/Ileanei înota
gâdei/gâdelui happening imbroglio (el, ea, ei) înşală
geacă/ geci happy-end impiegat Înştiinţa
general-maior hardware importun/ (clasa)întâi/ întâia
genuflexiune harfă/harpă inoportun/ într-adevăr
geofizică harghitean importuna întreprindere
germen/ germene hasdeian incarna/încarna întreprinzător
get-beget hasmaţuchi incas/incaşi învârt/învârtesc
ghanez haşiş incorporare/
gheară hawaiian încorporare jackpot
gheată heirup incriminator jacuzzi
ghei-şă heleşteu incrusta jamaican
ghei-zer hematom/ incrustaţie jandarmerie
ghetou/ ghetouri hematoame indice/indici jantă/jante
ghiont/ghionţi/ henţ indigo/indigoul japonez
ghionturi high-life indo-european jargon/ jargoane
ghips hilar/ilar in-e-gal/i-ne-gal javanez
ghiudem/ ghiuden hobby infarct/infarcte jazz
gigolo hocheist infirmerie jazzband
giuvaier holdup ingurguta jăratic
glaspapir homeless inopinat jeans/ jeanşi
glasvand hopa-mitică interactiv jecmăni
glau-com horezean intermezzo jecmăni
globe-trotter (Horezu) i-nun-da-ţi-e/ jeep
a glosa/glosă horn/ hornuri in-un-da-ţie jerseu/
gofraj horror ipsos jersee/ jerseuri
gogoşărie hotdog irakian jgheab
golaveraj hotel/ hoteluri israelian jian
golgheter hotline israelit jilţ/jilţuri
graden htonian Istanbul jiu-jitsu
gradene humorean item/ job
graffiti (Gura Humorului) itemi/itemuri/iteme jogging
grimasă hunter iuncher joimăriţă/-e
gris huşean izbi joint-venture
grizonant hybris izlaz joker
grizzly izmă judo
groggy iacătă judocan/judola
grosso modo ia-nu-a-ri-e îmbrăcămintei/ jumping
grotesc/grotescă iarbă/ierburi/ îmbrăcăminţii june-prim
jur-împrejur leber/lebervusrt maică-mii meniu/meniuri
jurisconsult lelică/lelicăi/lelic Maiestăţile/ merituos
jurisprudenţă hii Majestăţile mesadă/ mesade
lenjereasă Voastre mesadei
kaizer lesothian maiestuos metalazbest
kaki leţcaie/lăţcaie maioreasă mexicană
kalaşnikov lezmaiestate/ maiou mezzo-forte
Kamikaze lezmajestate majoretă mezzosoprană
kampuchian liber-arbitru make-up miazănoapte
karate liber-cugetător malahit miazăzi
karma liberă practică malaysian mic-burghez
kazah libero malian(Mali) micsandră
kenyan liber-profesionist mall mezzosoprană
ketchup libido/libidoul Mallorca mignonă
khmer lider malpraxis (tip de literă)
kibbutz liechtensteinian maltez (al o) miilea
kidnapping lied malversaţie mikado
kievean lighean/ mangal milieu/milieuri
kilocalorie ligheane/lighene manichiură minge/mingi/
kilohertz linc-şii maree/mareei mingii
kilowatt /kilowaţi lingoare/lângoare marfar minimarket
kilt/ kilturi lin-gvist mariachi minion
kinoteterapeută liniar marijuana ministreasă
kitsch linoleum marmoreean miscelaneu/
kiwi lipom/lipoame maro miscellanea
knockout living-room Marseilleza miting
knockdown livresc/ livrescă marşarier mizanscenă
know-how lobby maseur/maseuză mfluz/mofluzi/
koala locşor/ locuşor masterand mofluji
kripton logoree/logoreei maşină-capcană molatic
loisir maşină-unealtă moliftă/ molitvă
lacrimale(glande) look matineu/matinee monedă/
lacto-egetarian looping (spectacol) monede/ monedei
lady luare-aminte matineuri (capot) monegasc
laitmotiv lubrifiant matrice/pl.matrice (Monaco)
laolaltă lugojean mau-so-leu mo-no-clu/
laoţian luminescent/ maya mon-o-cu
lapislazuli luminiscent mănuşă monolog/
laptop lungmetraj mă-sii /mă-ta/ monologuri
lasou luntre/pl.luntri mă-tii morfinoman
layout mătuşăcăi/ moschee/moschei
lăcaş/locaş Maastricht mătuşichii/ /moscheii
lăcătuşărie Macferlan mătuşicii mostră
lănţug Machiavelli mâine-dimineaţă motto
lănţuşor machieur mâzgăli mouse
Lăsatul-secului machieuză media/mediei mozzarella
Lăsata-secului macho medieşean mugur/muguri
lăvicer/lăicer macrameu/ mediteraneean mureşean
lână/ lânii macrameuri mehedinţean muschetar/
leafă/lefiuri/ magazioner/ memento/ muşchetar
lefi (găvan) magazioneră mementoul musical
Paşte plasmă pulover/pulovere
nailonuri pate(de ficat) plastilină punc-taj
narcoman/ pateu (patiserie) plasture punk
narcomani patiser play-back pursânge
năprasnic patinoar pleavă/plevei pururi/pururea
negruvodean patriotă pocher/poker puzzle
(Negru-Vodă) patvagon pogrom PVC-ul
Nemaiştiind păianjen/păianjeni poaiană/poieni
neoliberal pântec/pântece poliloghie/ Quatar
nepreaştiind pârâu/pâraie polologhie quaker
newyorkez pârg/pârgă ponce quarc
nimeni/nimenea pedigri/pedrigriuri poncho quasar
nivel/ pe-hli-van pop-corn quattrocento
niveluri/nivele pe-i-saj porcoi/purcoi quiproquoul
nutrie pelerin porridge quipu
penalty/penalti portaltoi
oberliht lui Pepelea/ portavoce radioamator
oblojeală Pepelei portmoneu/ ralanti
obstetrică pepsi portmonee rastel/rastele
off-line/offline perchiziţie/ portret-robot ravioli
oberchelner percheziţie posttotalitar răufăcător
ofsaid peregrin posttraumatic răzjudeca
omoloagă/ pergamut poţiune rândunea/
omologă perpeli/pârpăli precedă rândunică
om-senvici/ peruan premisă râpă/râpe/râpi
om-senviş petic/petice prerie râşniţă
onomatopee/ petrosin prezbiteră rea-credinţă
onomatopeei petroşenean pricomigdală rea-voinţă
onorariu pezevenchi/ pricopsi/ procopsi redactor-şef
optsprezece pezevenghi (unui) prieten al refren/refrene
oţel-beton Phoenix/ meu reiat
phoenicşi (nişte) prieteni ai repercusiune
pager pickhammer mei resoarte(sectoare)
pahiderm pick-up (unor) prietene resorturi(arcuri)
paliativ pieii (animale) ale noastre reşou/reşouri
pampers piele/pielii prim-ministrul robinet/
pancartă pieptăn/ prim-procurorul robinete/robineţi
papua- pieptene/piepteni prim-solist rock-and-roll
neoguineean pierde-vară prim-viceprim- rolfilm
parade/paradei pietrifica ministru rom/rrom
paradiziac pilug prişniţ/ prişniţe roşiorean
paradox/-uri ping-pong proamerican (Roşiorii de
pardesiu/pardesie pioneză/piuneză proces-verbal Vede)
parking pirahnia prompter rouă/rouăi
parodontoză pitoresc/pitorască pro-NATO rozalb
parti-pris piuă/pive proră/provă rug/rugi (plante)/
party piure proroc ruguri
pasămite pizza prosternează rugby/rugbi
paspartu placardă psiholog/ rummy
passacaglia planning psihologă
paşa/paşale plapumă/plăpumi pudibond sabat/-uri
safari/safariuri shopping center sticks totem/totemuri
Saint-Bernard show stomatologă traco-dac
sake-ul showbiz stop-cadru trahee/trahei/
salată de boeuf showroom story traheii
Saligny sierraleonez (a) strangula trăsni
salvadorian simptom/ stras/ştras tranşee/tranşeei
sanda/sandale simptome stripper treabă/treburi
sandvici/sendviş sinaiot stroptease triplusalt
sangvin sinăian (al) o sutălea tro-i-ţă
sanmarinez sinod/ sinoade (al) nouă sutelea Tropicul Racului
sarcofag/ skateboard sus-numit trotuşean
sarcofage skinhead suzetă tulcean
sari/ sariuri slang svastică tumoră/tumoare
sarma/sarmale slash tumultuos
satin slătinean şa/şei/şeii tunel/
satulungean slobozean şapirograf tuneluri/tunele
(Satulung) slogan/ şodou turdean(Turda)
sătmărean sloganuri/slogane şotron turnir/turniruri
(frate)-său/ smalţ să şovăie turkmen
(lui) frate-su smarald ştachetă turnean
sânnicolean smântână ştecăr (Turnu Măgurele)
sârbo-croat smeş/smash şustăr/şuster turtă-dulce
schi sminti şvaiţer tutti-frutti
schimnic/schivnic smoching TVA-ul
scotch snoavă taică/taichii/ tweed
scovergă/ snob/snoabă lui taica twist
scovardă soacră-mii/tii/sii taică-meu/-miu
scurcircuit soare-apune talk-show Ţara de Foc
scurtmetraj soare-răsare tamariscă ţarigrădean
self-made-man soartă/sorţi/sorţii tapeur ţăţică/ţăţicăi/
self-service social-democrat tapiocă ţăţicii/ţăţichii/
semianalfabet sociocultural tăieţei/tăiţei ţâşti-bâşti
seminar/seminare sorei/surorii tăpşan/tăpşane ţeapă/
semifabricat sociolog/sociologă tăvălug/tăvăluguri ţepei/ţepii(aşchie)
senegalez software tânjală/tânjelii ţigancă/ţigănci
sequoia someşean târgumureşean ţintitim/
seringă somptuos târg-şor ţintirimuri/ţintiri
seropozitiv soră-si tenace/tenaci me
serviciu sotto-voce tenismen/ ţumburuş/
sesiune spaghete tenismeni/ ţumburuşe/
setaveraj spalier tenismenă ţumburuşuri
setter spasmodic tindă/tinde/tindei
severinean spăşit titirez/ u-crai-nean
sevillan spicher titirezi/titirezuri ugandez
sex-appeal spleen toartă/toarte ultimatum/
seychellez sponsor tontoroiul/ ultimaturiuri
sfanţ sportsmen ţonţoroiul ultim/ultimele
sfoiag Sri Lanka torpedo/torpedoul ultramarin
shaker standby/stand-by topogan/tobogan ultrasecret
shakespearian steward torent/ ultrascurt
shop stewardesă torenţi/torente ultraviolet
umlaut venezuelean ytriu
unicorn vermicid walkie-talkie yuan
untdelemn vernil walkman yucca
upercut verso/versoul watt-oră
ups vest-german weekend za/zale/zalei
uranisc/oranisc vicepreşedinte weltanschaung zăbavă/
urcior(vas) videocameră whisky zăbavei/zăbăvii
uzbec videofon white-spirit zălog/zălogi/
uzufruct vilegiatură windsurfing (arbust)/
vinegretă wolfram zăloage(garanţie)
vagabond/ vineri zepelin
vagaboandă vinietă yală zeroul
vagon-cisternă virus/virusuri/ yankeu zigzag
vagonet/vagonete viruşi yard zilier
valvârtej viteaz/viteji/viteze yemenit zilieră
varieteu/varieteuri viţă-de-vie yen zi-lumină
vasăzică vizavi yeoman zimnicean
vârstat/vrâstat vlădică/vlădicăi/ yesman zi-muncă
vâr-stă vlădicii/vlădichii yoga zor-ne
velur voie bună yoghin

Forme de genitiv-dativ

aleii epopeii mămichii/mămicii


amiezii femeii mărfii
arendei feţei mătuşicăi/
lui badea/ badei gâdei/gâdelui mătuşichii/mătuşicii
barei gâlcevei melopeii
bărzii gâştei monedei
bunicii grijii moscheii
cameei ideii năpastei
caramelei ierbii nurorii
căzii Ileanei/Ilenei odaliscei
cenuşii îmbrăcămintei/ odăii
certei îmbrăcăminţii onomatopeei
ceţii jantei ordinii
cicatricii lânii oştii
cinstei laturii paşalei (paşă)
ciocolatei lelicăi/lelichii lui Pepelea/Pepelei
coardei/corzii lenei pielii/pieii (animal)
cofei liniştii pieţei
cohortei lunii piuă/pivei
comunei luntrii plajei
copertei/coperţii maică-mii plăgii
corabiei maică-sii plevuştii
corneei maică-tii podiştii
cravatei mantalei poienii
cremenii mareei popii
dobânzii mass-mediei prăpastiei
dojenii matricei remarcii
dumbrăvii mămicăi/ remorcii
rouăi ţărăncii
sorei(medicale) ţăţicăi/ţăţichii/ţăţicii
stelei ţepii/ţepei
ţigăncii
surorii vămii
şeii(şa) văpăii
taichii/lui taica vlădicăi/
lui tataia/tataiei vlădichii/vlădicii
lui tata/tatălui/tatei/ vulpii
tindei zăbavei/zăbăvii
tinereţii
toartei
traheii
tranşeei
trebii
Bibliografie:

a)Surse principale (dicţionare şi alte lucrări normative):

Dicţionar al limbii române actuale – Zorela Creţa, Lucreţia Mareş, Zizi Ştefănescu-
Goangă, Flora Şuteu, Valeriu Şuteu, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.Curtea
Veche, Bucureşti, 1998;

Dicţionarul limbii române contemporane, Vasile Breban, Editura Ştiinţifică şi


Enciclopedică, 1980

Dicţionarul de neologisme, Florin Marcu şi Constant Maneca, Editura Academiei,


1986 ;

Marele dicţionar de neologisme, Florin Marcu, Editura Saeculum, 2002;

Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Romană, Institutul de Lingvistică


"Iorgu Iordan", Editura Univers Enciclopedic, 1998;

DOOM, Ed. A II-a revăzută şi adăugită, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,


2005;

Dicţionar de sinonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002;

Dicţionar de antonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002;

Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, Institutul de Lingvistică


„Iorgu Iordan – Al.Rosetti”, Bucureşti, 2005;

Gruiţă, G. – Moda lingvistică 2007, Ed.Paralela 45, 2006 ;

Pană Dindelegan, Gabriela – Teorie şi analiză gramaticală, ed.a II-a, Craiova,


Ed.Coresi, 1992;

b)Surse de material:

Dilema Veche, Academia Caţavencu, Cotidianul;