Sunteți pe pagina 1din 22

FIABILITATEA

SI
MANAGEMENTUL RISCULUI AVARIILOR
INSTALATIILOR ECHIPAMENTELOR
NAVALE

CURS Nr. 1
22 octombrie 2018
Bibliografie

1. Baron, T., Metode statistice pentru analiza şi controlul calităţii


producţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1979.
2. Bărbăcioru, C., Cercetări Operaţionale, Editura Academica Brâncuşi,
2009.
3. Beganu, G. (coordonator), Teoria probabilităţilor şi statistică
matematică, Culegere de probleme, Editura Meteor Press, 2004.
4. Breaz N., Modele de regresie bazate pe funcţii spline, Presa
Universitară Clujeană, 2007.
5. Breaz N., Jaradat M., Statistică descriptivă, teorie şi aplicaţii, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
6. Breaz, N., Căbulea L., ş.a., Probabilităţi şi Statistică, Editura Studis,
Vatra Dornei, 2013.
7. Boroiu, A., Instrumente statistice utilizate în managementul calităţii,
Editura Universităţii din Piteşti, 2010
8. Caracota, D., Fundamentarea deciziilor în previzionare, Editura
Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2006.
9. Căbulea, L., Aldea, M., Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică
matematică, Editura Didactică, Alba Iulia, 2004.
10. Ceauşu, I., Enciclopedia Managerială a Sistemelor Industriale, Editura
ATTR, Bucureşti, 2000.
Bibliografie

11. Cenuşă, Gh., Burlacu, V., Săcuiu, I., Teoria probabilităţilor şi statistică
matematică, Editura ASE, Bucureşti, 1999.
12. Cicală, E., Metode de prelucrare statistică a datelor experimentale.
Editura Politehnica, Timişoara, 1999.
13. Ciucu, G., Ştefănescu, M., Craiu, V., Ştefănescu, A., Statistică
matematică şi cercetări operaţionale, EDP, Bucureşti, 1982.
14. Chapouille, P., Maintenabilité. Maintenance, Techniques de l’Ingenieur,
France, 2004.
15. Dimitriu, S., Popescu, N., Analiza deciziilor, Editura MatrixRom,
Bucureşti, 2004.
16. Dobre I., Bădescu A., Irimiea C, Teoria deciziei. Studii de caz, Editura
Scripta, Bucureşti, 2000.
17. Gulati, R., Smith, R., Maintenance and reliability best practices,
Industrial Press, Inc., New York, USA, 2009.
18. Jamali, A.M., Ait-Kadi, D., Artiba, A., Maintenance: Concepts et
stratégie de mise en oeuvre, Université Laval, Canada, 2001
19. Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., Applied Linear Regression
Models, 4th ed., McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2004.
20. Mărăscu-Klein, V., Toma, V., Managementul mentenanţei, Editura
Universităţii Transilvania din Braşov, România, 2007
Bibliografie

21. Mihoc, I., Fătu, C.I., Calculul probabilităţilor şi statistică matematică, Casa de
editură-Transilvania Press, Cluj – Napoca 2003.
22. Militaru, C., Dumitrescu, A., Petrescu, E., Statistică Tehnică, Editura Printech,
Bucureşti 2000.
23. Militaru, C., ş.a, Statistică Tehnică şi Economică, Editura Bren, Bucureşti, 2004
24. Pletea, A.L, Popa, L., Teoria probabilităţilor, Editura Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi”, Iaşi, 1999.
25. Raţă-Muntean V, Militaru C, Severin L, Militaru E. Siguranţa în funcţionare a
sistemelor tehnologice, Editura Standardizarea 2012.
26. Raţiu-Suciu, C., Luban, F., Hîncu D., Ciocoiu, N., Modelare economică, Editura
ASE, Bucureşti, 2009.
27. Robbins, P.S., Barnwell, N., Organization Theory, Concepts and Cases, 5th eds.,
Pearson Education Australia, 2006.
28. Robbins, S. P., Organization Theory: Structure, Design, and Applications, New
Jersey: Prentice Hall, 1990.
29. Stoian. C., Fiabilitate şi Mentenabilitate , Editura Universităţii “Dunărea de
Jos”,Galaţi, România, 2010.
30. Teodorescu N., Mentenanţă generală – în domeniul ingineriei mecanice, Editura
AGIR, Bucureşti, România, 2008.
31. Titan, E., Băcescu-Cărbunaru, A., Ghiţă, S., Bazele statisticii, Meteor Press,
Bucureşti, 2002.
32. Titan, E., Ghiţă, S., Trandaş C., Statistică aplicată, Meteor Press, Bucureşti, 2005.
33. Tofallis, C., Least squares percentage regression, Journal of Modern Applied
Statistical Methods, Vol.7, 2009.
34. Trandafir, R., Modele şi algoritmi de optimizare, Editura AGIR, Bucureşti, 2004.
35. Turdean, M.S., Statistică, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2010.
CERTIFICAREA

LUCRǍRILOR DE REPARATII SI MENTENANŢĂ

A NAVELOR MARITIME
Clasificarea este obligatorie pentru toate navele maritime
angajate în comerțul internațional în întreaga lume.

Clasificarea unei nave are în vedere, de asemenea,


suprastructurile, anexele și amenajările, mașinile și instalațiile
electrice.

Cerințele se bazează pe principii coerente, cu referire la


tipul, dimensiunile şi caracteristicile materialelor folosite în
construcţia navei, inclusiv cu teste și încercări privind siguranța și
fiabilitatea tuturor instalațiilor, sistemelor şi echipamentelor
existente la navă.
Societǎţile de clasificare navală elaborează cerinţe,
reguli şi proceduri pe baza unor cerinţe tehnologice şi legislative
generate de dezvoltarea tehnicǎ, cercetare şi experienţǎ în cazul
cerinţelor tehnologice şi bazate pe reglementǎrile
International Association of Classification Societies - Unified
Requirements – IACS –UR
privind regulile structurale comune pentru tancurile petroliere
(eng. Common Structural Rules for Double Hull Oil Tankers CSR-
OT) și vrachiere (eng. Common Structural Rules for Bulk Carriers
CSR-BC),
a Sistemului Armonizat de Inspecţii şi Certificǎri (eng. Harmonised
System of Survey and Certification - HSSC)
sub rezoluţia amendatǎ de International Maritime Organization -
IMO A.997(25) şi pe baza standardelor internaţionale în ceea
ce priveşte cerinţele juridice, conform prezentǎrii din figura
urmatoare
DEZVOLTARE TEHNICĂ

EXPERIENŢĂ TEHNOLOGIE CONSTRUCŢIE


NOUĂ
CERCETARE
REGULI
SOCIETĂŢI DE NAVĂ
REGULI IACS-UR CLASIFICARE

CONVENŢII/ ÎN
LEGISLAŢIE
REZOLUŢII IMO EXPLOATARE

STANDARDE
INTERNAŢIONALE

Principiile care stau la baza regulilor emise de


Societăţile de Clasificare Navală
Societǎţile de clasificare navală sunt organizate în
scopul verificării pe timpul derulării construcţiei navei, în
şantierul naval, a proceselor de proiectare şi execuţie a
lucrărilor de construcție în vederea certificării, la livrarea
navei în operare, şi a gradului de satisfacere a condiţiei de a
încărca şi transporta marfǎ în siguranţă pentru echipaj, navǎ
şi mediu, prin efectuarea inspecţiei iniţiale în urma căreia
sunt eliberate certificatele navei.

De asemenea, societǎţile de clasificare au stabilite


cerinţe, reguli şi proceduri pentru verificarea (prin lucrări de
mentenanţă şi reparaţii) navelor aflate în operare în vederea
confirmării că, acestea sunt exploatate şi menţinute în bune
condiţii tehnice de cǎtre personal calificat.
La finalizarea construcţiei navei respectiv executării
lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii în şantierul naval,
societatea de clasificare certifică faptul că nava a fost
construită respectiv verificată conform cerinţelor convenţiilor
şi regulilor internaţionale în vigoare.

Certificatele eliberate sunt valabile pe perioade de


timp determinate şi extinderea valabilitǎţii acestora se
obţine în urma efectuǎrii inspecţiilor periodice ale navei de
cǎtre societatea de clasificare.
Tipuri de inspecţii efectuate la INSPECŢII NAVĂ ÎN EXPLOATARE

mentenanţa navei în SOCIETATE STATUTARE ALTELE


exploatare şi scopul CLASIFICARE

inspecţiilor societǎţilor de REGULI CONVENŢII


REGULI
CONTRACTE
NAŢIONALE ALE
clasificare SOCIETATE DE
CLASIFICARE
INTERNAŢIONALE
IMO
PAVILIONULUI DE
ÎNMATRICULARE
COMERCIALE
ALE NAVEI

INSPECŢII
SOCIETATE DE
CLASIFICARE

PERIODICE NE-PERIODICE

INSPECŢIE
INSPECŢIE ANUALĂ
LUCRĂRI
REPARAŢII
INSPECŢIE
INTERMEDIARĂ INSPECŢIE
LUCRĂRI
INSPECŢIE CORP CONVERSIE
NAVĂ ÎN DOC NAVĂ

INSPECŢIE ARBORE
PORT-ELICE INSPECŢIE
AVARII EXTRAORDINARĂ
INSPECŢIE
CALDARINE
LUCRĂRI
EFECTUATE ÎN
INSPECŢIE RE-
TIMPUL
CLASIFICARE
VOIAJULUI

TESTARE
DOCUMENTAŢIE INSPECŢIE VIZUALĂ MĂSURĂTORI
FUNCŢIONARE

CERTIFICARE APROBARE SOCIETATE


PLANURI APROBATE DE SOCIETATEA DE CLASIFICARE
DE CLASIFICARE

STRUCTURĂ
MATERIALE ECHIPAMENTE INSTALAŢII SISTEME
CORP
Inspecţia şi certificarea aplicǎrii sistemelor de management al
mentenanţei la bordul navelor în exploatare sunt importante,
deoarece :
 asigurǎ că nava este adecvatǎ și corespunde din punct de
vedere al integritǎţii pentru serviciile în scopul cǎrora a fost
construitǎ;
 satisface cerințele guvernului care administreazǎ pavilionul
de înmatriculare al navei;
 indicǎ mentenanţa corespunzǎtoare efecutatǎ la bordul
navei în exploatare;
 denotǎ implicarea armatorului pentru respectarea
standardelor industriei;
 oferă posibilitatea de a avea prime de asigurare mai mici; o
navă cu certificate de clasǎ valabile înseamnând că
respectă standardele industriei și în această măsură este
sigur aptǎ structural şi mecanic pentru a îşi îndeplini serviciul
destinat.
Inspecţii ale societǎţii de clasificare pentru atestarea
menţinerii stǎrii tehnice a navei în cerinţele prevǎzute de regulile
acesteia ca urmare a aplicǎrii la bord a sistemului de
management al mentenanţei.

Inspecţii statutare cerute de Administraţia Pavilionului de


Înmatriculare al navei pentru atestarea încadrǎrii în cerinţele
prevǎzute de Convenţiile Internaţionale IMO şi cele specifice
prevǎzute de legislaţia naţionalǎ guvernamentalǎ sub al cǎrui
pavilion este înmatriculatǎ nava.

Inspecţii ocazionale prilejuite de obligaţiile comerciale ale navei


în legǎturǎ cu verificarea stǎrii tehnice a capacitǎţilor de încǎrcare
şi a sistemelor şi instalaţiilor aferente acestora în vederea
acceptǎrii navei pentru efectuarea unor transporturi de mǎrfuri
speciale.
Armatorul navei (definit de Organizația Maritimă Internațională în
1993 este persoana (sau compania) care este responsabilǎ
pentru funcționarea zilnică a navei implicată în comerț, care are
cea mai înaltă autoritate de comandă și care are un interes de
proprietate asupra navei.
În consecință, pentru armatori, obiectivul general al
lucrǎrilor de reparaţie și mentenanţă ale navei este minimizarea
deteriorării navei astfel cǎ, pot fi identificate şase considerente
fundamentale, acestea fiind:
 asigurarea siguranţei şi stǎrii de navigabilitate a navei;
 extinderea vieții economice a navei;
 îmbunătățirea valorii de revânzare a navei;
 performarea eficientǎ a transportului mǎrfii;
 eficienţa cheltuielilor de operare ale navei;
 impactul asupra mediului ca urmare a operǎrii navei.
Procesul certificare a lucrǎrilor de mentenanţă a
navelor maritime într-un şantier de reparaţii
Cursul urmator despre

FIABILITATEA
SISTEMELOR MECANICE
Va multumesc pentru atentie!