Sunteți pe pagina 1din 18

Prof.

Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

DICŢIONAR DE TERMENI GEOLOGICI


Sedimentologie-Sisteme depozitionale
(ENGLEZ – ROMÂN)

A.

accomodation = spaiu disponibil


accretionary wedge =
Andean-type arc = arc de tip Aldean
air-abraded = coroziune
Algoma-type iron-formations = ferilite stratificate tip Algoma
allocyclic controls, event = alociclic, control a., eveniment
alluvial = aluvial
alluvial-fan = con aluvial
alluvial-flat = pânză aluvială
along-strike = de-a lungul direcţiei
anastomozing system = sistem anastomozat
antidunes = antidune
appareance = fenomen
arc = arc
arc-related = arc asociat
arc crust = arc crustal
arcuate fold-thrust belt =
artifact = artefact, obiect al omului primitiv, relictă
ash = cenu
a.flow = curgeri de cenu (cineritice)
attached lobes = lobi legai (ataai)
authigenesis = autigenez
autochthonous = autohton
autochthonous complex of gabbros = complex gabbroic autohton
autocyclic, controls = autociclic, control a.
avulsion = avulsie

B.

backarc basin = bazin backarc (de tip backarc)


bafflestone =
balanced basin = bazin compensat
barchane = dune semilunare
barrier island = insul barier
barite = baritin
base level = nivel de baz
basement = fundament
basin = bazin
basin-and-range-type transtensional basin = bazin transtensional de tip bazine-şi-catene
basin fill = umplutura bazinului
basin-floor fan = con bazinal
basin to input = bazin de alimentare
basin-wide = bazin

1
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

bay = golf, baie


beach rock = nisipuri cimentate n zone de plaj
bed = strat, liton
bed boundaries = limitele litonilor (stratelor)
bedded jasper =
bedforms = forme de fund (din baza curentului)
bed load = sarcina (debit) de fund
bedding = stratificaţie
beding = încovoiere
beding by curve parallel simple shear = încovoiere cu curbare paralelă forfecată simplu
belt = centură, zonă, regiune, strâmtoare îngustă
bindstone =
biolithite = biolitit
bird foot = picior de pasre
black shale = argile negre
blocks = blocuri
body of water = corp de apă
standing body of water = corp de apă stătător
boulder = galet, bloc, bolovan, lespede de stâncă
boulder clay = argilă cu blocuri (eratică)
boulder period = eră glaciară
boulder stone = bloc, bolovan, lespede de stâncă
bolder wall = morenă
borings = perforţii în roci şi galeţi
bottom currents = cureni de fund
boundstone = bioloitit
bottom set = set bazal
braidplain deposit = depozite de albie de tip împletit
braided channel deposits = sedimente de canal mpletit
braided channel systems = sisteme de canal mpletit
braided fluvial = râuri împletite
braided-stream environment = ambianţă fluvială împletită
sandy braided-stream environment = ambianţă fluvială împletită nisipoasă
break = ruptură, fractură, deschizătură, crăpătură, despicătură, breşă
breakdown = alterare, accident
breccias = brecii
boulder = foarte grosier
(to) build = a înălţa, a ridica
build-outs = încălecarea
build-up = bioconstrucie, acumulare, creştere, dezvoltare
(to) build-out = a exonda
bulk = structură
burial = îngropare
burial diagenesis = diagenez trzie, de ngropare progresiv
burrows = caneluri colmatate, tuburi colmatate, structuri canaliforme
(to) bury = a îngropa

C.

calcic nodules = noduli calcaroşi

2
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

calcic tubules = forme alungite calcaroase


caliche soil = calcret (caliche)
carbonate buildups = boconstrucie carbonatic
c.platform = platform carbonatic
carbonate ramp = ramp carbonatic
casts = mulaje de urme
symdromous casts = riduri dendritice
catchment = bazin de captare, de recepţie
catchment area = bazin (de râu), bazin tributar, bazin de captare, capcană petroliferă
catchment basin = bazin de acumulare a apei (de recepţie a precipitaţiilor), colector de apă
cement = ciment
= drusy = druzic
= fibrous = fibros
= meniscus = de contact
= mosaic = echigranular, mozaic
= porous = de pori
= overgrowth = de supracretere
cessation of depozition = discontinuitate stratigrafică
channel = canal
anastomosing = anastomozat
floor = aluviuni bazale
high-sinuosity = sinuozitate mare
low-sinuosity = sinuozitate sczut
clogged stream channel = umplutura canalului
chloralgal = coral-algal
chlorozoan =
chute bar = bar de inundaie
(to) circumscribe = a mărgini, a limita, a circumscrie, a încercui
clastic = clastic, fărâmicios, detritic
clastic dykes = filoane clastice
clastic succession = sccesiune clastică (detritică)
cliff = faleză
climbing ripple lamination = ondulaii ascensionale
cluster = acumulare, grămadă, mulţime
coarse = grosier
coarse alluvial detritus = detritus aluvial grosier
coarse alluvial-fan = con aluvial grosier
coarsening up sequence (CUS) = secven prograd (progradaional)
coarse tail = granoclasaţi
normally coarse tail = normal granoclasaţi
inversely coase tail = invers granoclasaţi
coast = coastă, ţărm
cobble = piatră de pavat, cremene, silice
component clastes = componenţi clastici
complex flood events = evenimentele complexe de curgere
concentration = concentrare, concentraţie, condensare
continental-shelf enviroment = ambianţă de self continental
continental-interior basin = bazin continental-intern
continental-margin arc environment = ambianţă de arc-marginal continental
continental-margin backarc basin = bazin backarc de margine continentală

3
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

contraction fault = falie de contracţie


convolute bedding = stratificaţie convolută
convolute lamination = laminaie convolut, microondulat
coprolites = coprolite
correlative conformity
course = flux, curs
cracks = crăpături
mud cracks = crăpături de uscare, poligoane de contracţie
syneresis cracks = crăpături de sinereză
crawling traces = urme de locomoţie
crawling trails = urme de târâre, de reptaţie, de tip repichnia
crevase spaly deposits = sedimente de sprtur n grind (con de crevas)
cross-beds = stratificaţie oblică (încrucişată)
cross-bedded deposit = depozit stratificat oblic
cross-bedding = stratificaie oblică (Ðncruciêat²)
cross-lamination = laminaie oblică (Ðncruciêat²)
crude = primar, imatur, neprelucrat
crumbly = sfărâmicios
current = curent, şuvoi, curgere, scurgere
current liniation = liniaţie de curent
current ripple = ondulaii de curent
current velocity -= viteza curentului
current bedding = stratificaţie oblică / diagonală / normală
current-ripple cross lamination = ondulaţii de curent cu laminaţie oblică
current structures = structuri de curent
current-modified = curenţi modificaţi
cutting = excavare, săpătură
cyclothem = ciclotem

D.

deep desicated = desecat de mare adncime


deepening up = de adncime din ce n ce mai mare
deep marine (sea) = mare adnc
deep water = ap adnc
degree = grad, treaptă, proporţie
delta lobe = lob deltaic
d.front = front deltaic, delt submers
d.plain = cmpie deltaic, delt emers
delta = delt
river-dominated delta = deltă construit de ruri
tide-dominated delta = deltă construit de maree
wave-dominated delta = deltă construit de valuri
delta-front = deltă frontală
coastal delta front = deltă frontală de coastă
delta-plain = câmpie deltaică (aluvială)
dendritic ridge moulds = riduri dendritice
depth = adâncime, profunzime, adânc
depocenter = depocentru
deposit = depozite
4
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

near-shore-marin deposit = depozite de plajă


braided-stream deposit = depozite de cursuri împletite
toe deposit = depozite distale
depositional environment = mediu depoziţional
depositional basin = bazin depoziţional
depozitional systems = sistem depoziional
desiccation = uscare
desiccation feactures = urme de uscare
desiccation cracks = crăpături de uscare
detrital grain = granul detritic
detritical mineral = mineral detritic (de origine)
detached lobes = lobi separai (detaai)
diatom ooze = ml diatomitic
dike (dyke) = dike, filon eruptiv
(to) dip = a se sedimenta, a se înclina, a cădea, a se surpa, a se afunda
dip = înclinare, pantă, povârniş
discharge = debit, scurgere
flashy discharge = debit torenţial (curgere torenţială)
disconformities = discordane
dish structure = lamine concave discontinui
(to) displace = a disloca
displacement = dislocare, deplasare
disrupted bedding = bioturbaţii
disrupted sediments = sedimente cu bioturbaţii
distributary = afluent
distributary channels = canale ramificate (distributare)
distributary-mouth-bar = bară distributivă de la gura de vărsare
disturbance = dislocare, discontinuitate stratigrafică
downcutting =
downthrow = falie, cădere, cufundare
draa = asociaii de dune (dune complexe)
dune = dună, dună hidraulică
dune-scale structure = structură de dune la scară mare (megadune)
cliff-top dune =
climbing dune = dună ascendentă

E.

(to) embay = a închide, a înconjura, a cresta (un ţărm cu golfuri)


embayed grain = litoclast
embayed monocrystalline grain = granoclast litificat
embayment = nişă, coroziune
environment = mediu, ambianţă
equilibrum point = punct de echilibru
erratic boulder = bloc eratic
(to) erode = a eroda, a coroda
erosion = eroziune, erodare
erosion surface = suprafa erozional
estuarine systems = sistem de estuar
eustasy = eustasie

5
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

glacial = e.glaciar
global = e. global
tectono-e. = e. tectonic
eustatic effects = efecte eustatice
evaporativ pumping = drenaj prin evaporare
evaporites = evaporite
event = eveniment
event bedding = stratificaie disciclic (aleatoare)
exposure = denudare, dezgolire
extension = extensie
extension parallel = extensie paralelă
extension fault = falie de extensie
extent = întindere, extindere, dimensiune

F.

fabric = modul de dispunere spaţială a particulelor


facies transition = facies de tranziţie
fan = con
fan deltas = delte conice
fan-patten =
fan head trench = canal situat în partea proximală a conului (canal de alimentare)
fan toe = con distal
fan catchment = consolidarea conului
fans = conuri de mare joas
fault = falie, deplasarea unui strat sau a unui filon, ruptură, dislocaţie, fisură
fault-bounded basin = bazin faliat
fault breaks = falii rupturale
fault cross-cutting =
fault cuts = cute falii
fault cuts formation = formaţiunea cutelor-falii
fault-related = falii asociate
fault-related sedimentation = falii asociate sedimentării
fault-repeated = reactivarea faliei
fault-slip =
fault sets in extensional mode =
(to) fault = a deplasa, a falia, a dezaxa
= a se deplasa, a se falia
feature = caracteristică, trăsătură, particularitate, urmă
feeding traces = urme de hrnire
fenestral cavities (birdseyes) = goluri fenestrale
feeding structures = urme de hrănire, de tip pascichnia
(to) fill = a umple, a colmata
fill channel = canal colmatat
feldspar (feldspath) = feldspat
field = câmp, teren, bazin, regiune bogată în zăcăminte
(to) fill = a umple, a ocupa, a acoperi, a astupa
fill = umplutură
fine = fin
fine-grained = granulaţie fină, fin granulare

6
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

finely laminated = laminaţia fină


finer in grade = granulaţie mai fină
finger stone = fosilă de belemnit
fining up sequence (FUS) = secven retrograd (recesional)
fining-upward character = caracter retrograd
fining-upward cycle = cicluri FUS (retrograde)
flaggy = întins
flaser bedding = stratificaie flaser (de mulaj argilos)
flat = câmpie, depresiune, filon orizontal, strat orizontal
flat lamination = laminaţie orizontală, laminaţie paralelă
(to) flatten = a turti, a aplatiza
flatly = orizontal
flood = curgere
flood plain = cmpie aluvial
flooding surface = suprafa de inundare
sheet-flood =
flow = flux, erupţie, curent, curgere
grain flow = curgere cu presiune dispersantă, curgerea granulelor
mud flow = curgere mâloasă
debris flow
slurry flow
unidirectional flow = curgere unidirecţională
aqueous flow = curgere de sedimente (nisipoasă)
flood flow = curgere torenţială
flow banded = curgere stratificată diferenţiată
streamflows = curgeri torenţiale
flow units = unităţi de curgere
fluid inclusion = incluziune fluidă
fluidized flows = curgeri fluidizate
flute casts = caneluri de eroziune
fluvial systems = sistem fluvial
fold = cută
fold-trend =
folds = cute
flexural folds = cute flexurale
flexural flow folds = cute flexurale de curgere
flexural slip folds = cute flexurale de alunecare
cross-folds = cute înclinate
folding = cutare
shear folding = cutare de forfecare
slip folding = cutare de alunecare (forfecare)
foramol = foraminifere-moluşte
foreland basin = bazin de foreland (vorland-germ.)
foreset = set frontal
foreset lamina = lamină frontală
formally = din punct de vedere al formei, ca stratotip
formation = formaţiune, structură, sistem, stratificaţie, secţiune
formation of concretions = concreţionare
formation of the soil = solificare
foreshore = plajă, partea care rămâne uscată la reflux
framestone =
7
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

framework = structură, schelet, osatură


framework-grain = structură granulară
fresh water = ap dulce
fringing reefs = recifi dantelai (litorali)

G.

gashes = fracturi
tension gashes = fracturi de tensiune
geological setting = geologia regiunii
genetic stratigraphic sequences (units) = secventratigrafice genetice
geometrical models = modele geometrice
geopetal structures = structur geopetal
glass shard = vitroclaste
glauconite = glauconit
grain = granul, clast
grain supported = “orto”, granule (particule) dominante
grain size = granulometria, dimensiunea granulelor
grainstone = calcar “granular”, alochemic
grained = granulaţie (to grain = a sfărâma, a mărunţi, a granula)
granitic basement = fundament granitic
grade = granoclasare
graded bed = strat granoclasat
graded bedding = stratificaie gradat, granoclasare
grading = granoclasare
normal grading = granoclasare normală
distribution grading = granoclasare completă
coarse tail grading = granoclasare completă
granule conglomerate = microconglomerate
gravel = pietriş, nisip aurifer, strat aurifer, rudit
gravel bars = bare de pietriş
gravelly channel = canal nisipos
gravity flow deposits = sedimente de curgere gravitaional
processes = procese de c.g.
grazing traces = urme de trre
ground = sol, teren solid
guano phosphate = guano
gutter casts = mulaj de suprasarcin (hidroplastic)

H.

half graben = graben incomplet (semigraben)


hardgrounds = discontinuitate bazinal (hiatus)
hard grounds = suprafeţe întărite
herring bone = os de pete
herringbone cross-lamination sets = seturi de laminaţii oblice în os de peşte
herringbone cross-stratification = stratificaţie (structură) oblică în os de peşte
headland = promotoriu
hiatus = hiatus
high-energy delta = deltă de mare energie
8
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

highland = ţinut muntos, platou, orogen


high stand = nivel nalt
hinterland = regiune situată în interior, arie sursă
cratonic hinterland = regiunea cratonică internă, craton intern
horizontal grazing burrows = urme orizontale de hrănire (de tip pascichnia)
hummocky cross-stratification = stratificaţie oblică de tip hummocky

I.

incised valleys = vale incisiv (canion, vale adnc)


induration = litificare (masivitate)
inlet = golf mic (golfuleţ), strâmtoare îngustă, fiord, sân de mare
inter-flow = confluenţă, interfluviu
inter-surge = intertorenţială
intra-arc assemblage = ansamblu intra-arc
intrabasinal shifts = variaţii intrabazinale
interbedded = intercalaţie, interstratificaţie
interflow = confluenţă
interstitial clots = masă interstiţială
ironformations (BIF)= ferilite stratitificate (taconite)
ironstones = (IS) = ferilite corpusculare (minette)
island arc = arc insular

J.

joint = falie, suprafaţă de contact

L.

labile = instabil
labile framework grains = structuri granulare instabile
labile lithic fragments = fragmente litice instabile
labile grains = granule instabile
labile material = material instabil
lack of grain-size contrast = uniformitate dimensională
lacustrine flooding surface = suprafa de inundare lacustr
lags = “pnz” mulat
surface lags =
lahar = curgere noroioas (vulc.)
laminae = lamină, lamine
laminated = laminaţii
finely l. = laminaţii fine
lamination = laminaţie, stratificaţie fină, exfoliere
convolute lamination = laminaţie convolută, curbicorticală
corrugated lamination = laminaţie contorsionată
planar lamination = laminaţie planară (paralelă)
wavy lamination = laminaţie cu ondulaţii de valuri
ripple cross-lamination = ondulaţii de curent asociate cu laminaţii concoide
land plants = plante de uscat
landscape = relief
9
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

landward stepping = cu naintare spre continent


late-in-the-flood-cycle = părţile distale ale curgerilor
lateral accretion = acreie (sedimentare) lateral
lateral link hemisphroid (LLH) = structuri laminice de înlănţuire, structuri de tip Collenia
lava = lavă
(to) lay = a se depune
layer = strat, liton, zăcământ, strat, stratificaţie, pătură, albie, matcă
granule layer = liton arenitic
gravel layer = liton ruditic
layering = liton
lee side = panta sub curent, faţa ondulaţiei
lens = zăcământ lentiliform
lenticular bedding - = stratificaie lenticular
less angular = subangular
limestone = calcar
liquidized flows = curgeri lichefiate
lithic = litic
lithic fragment = fragment litic, litoclast
lithologie =
lithology = litologie
lithosphere = litosferă
load cast = mulaje de suprasarcin
load casting = tasare diferenţială
loam sand = nisip argilos
low-matrix = matrice redusă
low stand = nivel sczut
lower flow regime = regim de curgere inferior
lower intercepts =
lowermost unit = unitate bazală

M.

mafic volcanic rock = rocă vulcanică mafică


making = accidente de teren (pe suprafaţa unei planete)
mantle = strat de lavă, manta de protecţie, roca din acoperiş, înveliş
mapping = cartografie
Marianas-type arc assembleges = ansambluri de arcuri de tip Mariane
marginal playa = zonă periferică, marginală
marks = urme (propriu-zise)
flute marks = caneluri de eroziune
crescent marks = urme semilunare
flute rill marks = urme meandrate
rill marks = urme de şiroire
groove marks = şanţuri de dragaj
chevron marks = riduri de dragaj
prod marks = urme de înfigere
bounce marks = urme de ricoşare
brush marks = urme cu rid frontal
ripple marks = ondulaţii la suprafaţa litonului, ondulaţii depoziţionale
resting marks = urme de odihnă, de îngropare, de tip cubichnia

10
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

mass flow processes = procese de curgere n mas


massive bedding = stratificaie masiva (neorganizat)
matrix = matrice
matrix supported = “para”, matrice dominant
mature quartz arenite = cuarţarenit matur
megaripples = megaondulaţii
melting = topire, fuziune
partial melting = topire parţială
meniscate back-filled burrows = urme umplute cu material
Mesozoic arc volcanic rocks = roci vulcanice din arcuri Mezozoice
meteoric diagenesis = diagenez meteoric
microbial ball = oncoid
microbial mat = pat algal
monocrystalline grain = granulă monocristalină, granoclast
monocrystalline quartz = cuarţ monocristalin
mountain = munte, muntos, alpin, orogen, orogenic
mud = ml, argilă
mud rich = bogat n argil
mud mounds = elevaii (protuberane) mloase
mudstone = argilit
mud drapes = plaje noroioase
mudrock = rocă argiloasă

N.

natural levee = grind


nearshore-marine envirenment = ambianţă de plajă
nepheloid layers = nivele nefeloide (cureni de contur)
neptunian dykes = dyke neptunian (clastic)
nodular cherts = silicolit nodular
nonembayed grain = granul liber
non-stratified delapsion = alunecări nestratificate
normative analysis = analize normative
nuee-ardente (fr.) = nori arztori

O.

off-shore = coastă, ţărm


oil shale = argil bituminoas
oncoids = oncoide
orbital forcing = fore orbitale
organic matter = substan organic
o. productivity = productivitate biotic
oroclin =
orogenic event = eveniment orogenic
outcrop = afloriment
outlier = dâmb-martor (martor de eroziune)
olistolith = olistolit, bloc imens
ongoing volcanism = activitate vulcanică
orogen-parallel extension =
11
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

overbank deposits = sedimente de intercanal (peste maluri)


overburden pressure = presiune de suprasarcin
overland = pe uscat
over-supplied basin = bazin suprancrcat
overturned beds = strate răsturnate
oxbow lake = lac belciug (de meandru prsit)
ooze = ml

P.

package = pachet, secvenţă


paleocurrent arrow = direcţie de paleocurent
paleoenvironmental analysis = analiz paleoambiental (paleomediu)
parting lineation = liniaţie discontinuă
passive continental margins = margini continentale pasive
patch = strat
peat = turb
pebble = mediu
pebbly = granular
pedogenesis = pedogenez
pellet = pelet
pelloids = peloide
periodicity = periodicitate
phenocryst = fenocristal
photic zone = zon fotic
phyllosilicate = filosilicaţi
phyllosilicate matrix = matrice filosilicatică
phyllosilicate material = material filosilicatic
phytoclast = fitoclast
pile = stivă
sediment pile = stivă sedimentară (de sedimente)
pillow = pern (structur “pilow”)
planar cross-bedding = stratificaie oblic tabular
plant rootlets = rdcini de plante
plate-margin = margine de placă
active-plate-margin = margine de placă activă
plutonic roots = fundament plutonic
policrystallin grain = granulă policristalină
policrystallin quartz = cuarţ policristalin
porosity
porous~ cavernous~ cellular
fenestral p.
intergranular p.
moldic p. = de mulaj
primary p.
secundary p.
shelter = protectie
shrinkage p. = de contractie prin deshidratare
vugs p. = vacuolar
prod casts = mulaj de impact, canelura de impact
12
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

prograding wedges = prisme de progradare de nivel nalt


prone = în pantă, înclinat, râpos, abrupt
pull-apart structures = structuri de tip pull-apart
pure beding = încovoiere pură

Q.

quartz = cuarţ
quartz arenite = arenit cuaros, gresie cuarţoasă, cuarţarenit
quartzite = cuarţite, gresie cuarţoasă
silty q. = cuarţite siltice

R.

radial thrusting =
(to) raft = a transporta în suspensie
rain = ploaie
rain spots = urme de picturi de ploaie
raindrop imprints
rainstorms = ploii torenţiale
rainfall = aversă, ploaie torenţială, precipitaţii multe, rupere de nori
ramps = rampe
range = direcţie, catenă, lanţ
ravinement = reactivare
r.surface = suprafa de reactivare
reactivation surface = suprafa de reactivare
recrystallization – recristalizare
red-bed sediment = sediment de tip red-bed
redox potenial (Eh) = potenial redox
regolith =
regressive systems tracts = cortegiu regresiv
relative sea-level = nivel-(-ul mrii) relativ
r.s.l.curve = curba relativa a n.m
r.s.l.cycles – ciclu relativ
reservoirs = rezervor (de petrol, ap), colector, magazin
resistant lithologies =
resorption embayment = nişă de coroziune
reting traces = urme de odihn
retrogradation = retrogradare
reworking = reprelucrare
rhodoliths = rodolite
rhythmic succesions = secvene ritmice
rhythmites = ritmite
ripple = ondulare
ripple index = indice de ondulare
ripple cross lamination = ondulaţii ale structurii interne
ripple drift laminae = ondulaţii cu lamine oblice continue
ripples = ondulaţii
curent ripples = ondulaţii de curent
climbing ripples = ondulaţii ascendente
13
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

wave ripples = ondulaii de valuri


wind ripples = ondulaii eoliene
piled ripples = ondulaţii suprapuse înecate
rip-up = galeţi moi
rising sea level = ridicării (înălţării) nivelului marin
roadcut = versantul drumului
rock = rocă
rockfall = cderi de blocuri
run-off rates = ratele de curgeri torenţiale

S.

S-flowing = râu meandrat


sample = eşantion, probă
sand = nisip, arenit
sand rich = bogat n nisip
sand sheets = pnze de nisip
sandstone = gresii
wave-rippled sandstone = gresii cu ondulaţii de valuri
sand drift = nisip mişcător
sand bank = banc de nisip
sand bar = bară de nisip, banc
sandflat = deşert, câmpie nisipoasă
sand hill = dună
sand streak = apofiză de nisip
sand-size = dimensiuni arenitice
sand-dominated terrestrial sedimentation = sedimentare continentală dominant nisipoasă
sands sea = „mare” de nisip, pânză de nisip
(to) scour = a eroda, a spăla, a curăţa
scour = eroziune, erodare
scour-and-fill structures = structuri de eroziune colmatate
sea level = nivelul mrii (ca nivel de baz)
sea level change = oscilatii de nivel (ale mrii)
sea page refluxion = drenaj marin la reflux
seals = ecrane (n petrol, nivele impermeabile)
seaward steeping = cu naintare spre bazin (mare/ocean)
section = profil, secţiune
sediment = sediment, depunere, depozit, rezidiuu
sediment load = sarcin (debit solid, n sedimente) seismic facies = facies seismic
sediment starved basin = bazin subalimentat (aport redus de sedimente)
sediment provenance = sursa sedimentelor
sedimentary loggin = coloană litologică
sedimentary sequence = secvenţă sedimentară
sedimentary sistem = sistem sedimentar
sequence = secvenţă
sequence boundaries (SB) = limite de secven depoziional
sequence stratigraphy = stratigrafie secvenial
basin-wide sequence = secvenţă bazinală
set = ansamblu, set
tabular cross-set = set oblic tabular (laminaţia oblică tabulară)
14
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

trough cross-set = set oblic concoid (laminaţia oblică concoidă)


setting = mediu, direcţia unui curent, scurgere, poziţie
coastal setting = mediu de coastă (costal)
cratonic setting = mediu cratonic
tectonic setting = mediu tectonic
stable continental-interior setting = mediu continental-intern stabil
extensional arc setting = mediu extensional al arcului
shale = marnă, şisturi argiloase (bituminoase), rocă argiloasă în lamele
shallow water = ap puin adnc (<200 m)
shallow marine = mare puţin adâncă
shallow lake = lac puţin adânc
shallower-slope =
shallowing up = de adncime din ce in ce mai mic
shape = formă
sharp = abrupt
shear = forfecare
pure shear = forfecare pură
simple shear = forfecare simplă
sheet = pânză, strat
sheetflood = curgere gravitaţională
sheet flood deposit = pnze de nisip sortat
sheeted dike = dyke-uri acoperite
shelf = self
shelf break = ruptura de pant a elfului
shelf margin systems tracts = cortegiu de margine de elf (SMST)
shrinkage = contractare
shoal = banc de nisip
shoaling = depunere aluvionară
shorelines = linie de rm
sieve deposit = pietriuri lobate
silt = mâl, aluviune, silt
siltstone = siltite
muddy s. = siltite argiloase
slickensides = oglinzi de fricţiune
slides = deformări interne reduse
slope = pant, taluz, povârniş
slumps = deformări interne apreciabile, slump-uri
slurry = mâl, noroi
smooth = oglindă de fricţiune
soft-sediment = sedimente moi
sorting = sortare
source rock = roci surssubaerial erosion surfaces = suprafa de eroziune subaerian
spatial variations = variabile spaţiale
spheroidal structures (SS) = stromatolite sferoidale
spreading = lăţire, întindere, difuzare, care se răspândeşte
(to) shrink = a se contracta, a se strâmta, a strâmta, strâmtare
soil = sol, teren
source area = aria sursă
stable continental-interior interpretation = interpretare continentală-internă stabilă
stage = stadiu, perioadă, fază

15
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

star dunes = dune stelare


steep = prăpastie, râpă
= abrupt, prăpăstios, povârnit, râpos
stocked hemospheroid (SH) = structuri laminice izolate, structuri de tip Cryptozoon
storey = etaj
stone = piatră, pietriş
stoss side = panta în curent, spatele ondulaţiei
straight crystal face = faţă dreaptă de cristal, faţă de cristal, faţă cristalografică
straight river = ru cu un curs drept (fr sinuoziti)
strain = deformare, solicitare
strata = strat, formaţiune, depozit
stratigraphic thickness = grosime stratigrafică
stream = curent
stream power = fora curentului
stream channel deposit = aluviuni de canal, sub curent
streambed = direcţie de curgere, stratului, curenţi de fund
streamflood = curgeri torenţiale
streamflow processes = procese de curgeri torenţiale
strike = direcţie
strike-slip = decroşare
strike-slip axes (data sets) = axe de decroşare
stromatactis = stromatactis
structure = structură, textură, compoziţie, alcătuire, organizare
flame structure = structuri în formă de flacără
ball structure = pseudonoduli
pillow structure
structurally thickened = cumulări structurale (tectonice)
stylolites = stilolite
sub-wave-base sedimentation = sedimentare sub baza valurilor
submarine fans = conuri submarine
subsequent tectonic fragmentation = fragmentare tectonică următoare (subsecventă)
subsequent transition = tranziţie subsecventă (următoare)
subsidence = subsiden
subsiding continental environment = ambianţă continentală subsidentă
substantial granitic = material granitic
superimposed = suprapus
surface legs = depozite bazale
(to) surge = a curge torenţial
swamp, marsh = mlatin
syneresis cracks = crpturi de sinerez (deshidratare)
system = sistem
fluvial system = sistem fluviatil
deltaic system = sistem deltaic
systems tracts = cortegiu sedimentar

T.

tabular = plan, lamelar, în formă de plăci


talus = taluz, pantă
talus cones = con de taluz

16
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

talus deposits = depozite de pantă (aluviale)


talus slope = panta taluzului
tectonic event = eveniment tectonic
tectonic setting = poziţie tectonică
tectonically driven = mişcări tectonice
tepee structures = structuri “tepee” hidroplastice
terrain = regiune, teritoriu, pământ, sol, teren
terrane = terane
orogenic terrane = terane orogenice
terrestrial = terestru, de pe uscat, de uscat, pământesc
= sistem terestru, continental
thicker up sequence (TkUS) = secven cu strate din ce n ce mai groase
thickness = grosime, densitate, strat, pătură
thinner = strate din ce în ce mai subţiri
thinner up sequence (TnUS) = secven cu strate din ce n ce mai subiri
throw = săritura unei falii, amplitudinea faliei
thrust belt = şariaj
thrust wedge =
tidal deposits = sedimente mareice
tides = mareetranssgresion = transgresiune
tracks, trails traces = urme de traciune, trre
traction structures = structuri de tracţiune
transgression = transgresiune
transgressive = transgresiv
transitional = de tranziţie, intermediar, de trecere
= sistem de tranziţie
transport-parallel simple shear = transport paralel forfecat simplu
trench = fractură majoră
trend = orientare, direcţie
trough = continuu, concoid, sinclinal, canal
trough cross-bedding = stratificaie oblic concoid
trough cross-lamination = laminaţie oblică concoidă
truncation = trunchiere, ntrerupere
tuff = tuf (cinerite consolidate)
turbidite facies = facies turbiditic
turbidites = turbidite
turbidity currents = curenI de turbiditate
high-density = de densitate mare
low-density = de densitate sczut
type section = zona de stratotip
type locality = locul de stratotip

U.

unconformity = discordanţă, discontinuitate


angular unconformity = discordanţă (discontinuitate) unghiulară
(to) underlie = a sta la bază, a fi substratul
undulose extinction = extincţie ondulatorie
unit = liton
uplift = horst, falie ascendentă

17
Prof.Nicolae Anastasiu
Dnd-Daniel Manuchian

(to) uplift = a înălţa, a ridica


upper flow regim = regim de curgere superior
upper-intercepts =
upper plane bed = partea superioară a litonului (stratului)
upward coarsening of the formation = progradarea formaţiunii
upward movement = mişcare ascendentă
upwards-coarsening transition = tranziţie de la fin spre grosier
upwards-coarsening sequences = secvenţe de tip coarsening-up

V.

varves = varve
vein = filon
volcanic = vulcanic
volcanic bomb = bombă vulcanică
volcanic glass = sticlă vulcanică, obsidian
volcanic lava = lavă
volcanic rock = rocă vulcanică, eruptivă
volcanic phenocristic quartz = cuarţ vulcanic fenocristalin
volcanic terrain = teren vulcanic
volcanism = vulcanism
volcano = vulcan
volcano-sedimentary succession = succesiunea vulcano-sedimentară
vulcanically active basin = bazin vulcanic activ

W.

wackes = wackes (silto-lutite masive, neorganizate)


washouts = caneluri de eroziune
water fall = cataractă
waterlain deposits = depozite acvifere
waterlain gravels = depozite bazale de canal
watershed = cumpăna apelor, bazin de apă
waves = valuri
sand waves = valuri de nisip
weakness plan = plan de fisuraţie
(to) wear down = a roade, a eroda
(to) weather = a altera (prin condiţiile climatice)
weathering = alterare, degradare, dezagregare, eroziune
wedge-shaped peds = fundament în formă de pană
wet = umiditate
width = grosime a stratului (între bază şi top), lăţime, întindere
wind regime = regim eolian
winkle = cută, inegalitate
within-bed stratification = stratificaţie internă a litonului
working = prelucrare
wrench fault = falii

18