Sunteți pe pagina 1din 9

r$rr$Lrh

PNNTRU
COPN

Iloul [epfarnept
CUPBIHS
Cuvint inainte.. ....r.i........ ........,......b
Vestea despre nagterea lui loan Botezdtorul......... ....................7
Bunivestirea...... .............i ..............8
intilnirea Mariei cu Elizabeta.........
Nagterea lui loan.Botez5torut............. ........12
Vestea cea bunl adusi lui losif.. ............,.....12
Nagterea Domnu1ui............. r,:-'r.'rjr. ..........14
........... -......................... t 5
lntirnpinarea Pruneului Iisus la Temp1u............ .......16
Fuga in Egipt. Irod ucide pruncii din Bethleem...... ...............18
Copilul Iisus la templu .................20
Predica lui Ioan Botezitoru1......... ..............22
BotezulDomnului ..........24
Postul de patruzeci de 2i1e......... .................26
Primii ucenici ai lui Hristos., .......27
Prima rninune a lui Iisus in oragul Cana Galileii.. .................2g
Alungarea vinzitorilor din templu........... .................2g
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim.......... ......A1
Iisus gi samarineanca. ..................g2
Iisus vindec6 fiul unui slujitor regesc.... .....8b
Pescuirea minunai5......... ............8b
Vindecarea demonizatului............. ............8?
Vindecarea soacrei lui Petru gi a altor bolnavi.. .......gg
Vindecarea sldbinogului din Capernaum... ......,.......Ag
Chemarea lui Matei vamegul .......gg
vindeearea sl[b6"nogului de la scildi.toarea vite2da............................40
Discufia despre ziua de simbhte...........
Alegerea celor doisprezece Apostoli.......... .................42
Predica de pe munte
Fericirile .,.....,......42
oameni1or.............
Despre iubirea tuturor ......44
Despre milostenie............ .................45
Despre rug$ciune............. .................4b
Despre nejudecareaaproapelui.... ..."46
Despre bogifia p{minteasci pi ceacereasc6 .................46
Despre implinirea poruncilor lui Dumnezeu.......... .......49
Vindecarea slugii suta9u1ui............. ............48
lnvierea tinirului din Nain...... ........,.,.......4g
picItoase.............
Ungerea lui Iisus de citre femeia ..............49

illf::ffii:iliTffi;;:::
Alte pilde despre
:: :::: :::: :::
::
imp[rdfia Cerurilor..........
:::::::::::: ::: :::: ::::::::l
............bg
Iisus linigtegte furtuna de pe mare......
Vindecarea demonizatului din linutul Gherghesenilor ..........b4
invierea fiicei lui lair...
Vindecarea a doi orbi........ ...........b0
Iisus din nou la Na2aret........... ..................b8
Iisus ii trimite pe Apostoli si predice.. .......b8
T5.ierea capului lui Ioan Botezitorul......... ...............b9
Iisus saturl cinci mii de oameni.. ...............60
Iisus merge pe apd... .....62
Vindecarea fiicei canaaneencii........ ............64
Mi.rturisirea lui Petru. Cea dintii vestire a patimilor,
.+
morfii gi Invierii Domnului.......... ................6b
Schimbarea la Fatd a Domnului................,........ .....,66

l4r
InvifXturd despre smerenie .......:................66
Povag[ despre iertarea greqifilor ................68
Pilda samarineanului milostiv. ..................69
Hristos in casa Martei gi Mariei .................72
Pilda despre smochinul f6r[ rod......... ........72
Parabolele despre oaia riticitl gi despre drahma cea pierdut5,......."...74
Parabola despre fiul risipitor........ ...............?5
Vindecarea celov zece 1epro9i.......... .......,.....77
Pilda despre vameg gi fariseu ..,...?8
Hristos binecuvinteazl copiii...... ................78
Despre tinirulbogat....... ..............80
PoclinlaluiZaheu ............... .........81
invierealuiLazdr
Cina din Betania......... ........,.........84
Intrarea Domnului in lerusalim....... ...."....85
Blestemarea smochinului.. ..........88
Pilda viei celei date lucritorilor r5.i..,................ .......88
Pilda nunfii fiului de impirat........... .........89
Fariseii il intreab5 pe Iisus
s[ pllteasci ori nu dajdie Cezarului............. ............90
Porunca cea mare a iubirii. .........91
Banul viduvei. ....91
Disculie despre sfrrgitul lumii gi a doua venire a lui Hristos................98
Apoi..
Despre Judecata de ...........99
fecioare.........
Pilda celor zece .......94
despretalanfi.......
Pilda ................9b
Trldarealuiluda.. .........96
Taini.....
Preg[tirea pentru Cina cea de ... 96
Iisus spal6 picioarele S6i....
ucenicilor .......9?
luda...
Iisus il demascd pe triditorul .........99
lmp[rti9anii........
Instituirea Tainei Sfintei .............gg

t42
Ultima discufie a lui Iisus cu ucenicii........... ..........102
Rugiciunea din gridina Ghetsimani......... ..............10g
Prinderea lui Iisus...... ................10S
Iisus Hristos la judecata arhiereilor....... ..107
Petru se leapid[ de tnvdfdtorul sdu......... ..............10g
Iisus Hristos inaintea lui Pilat. ..110
Iisus la judecata lui lrod........ ....111
Ultima judecatd a Domnului lisus Hristos.. .....,...,.I12
Moartea lui luda. ......... j.1b
Drumul spre Golgota.. ................116
Ristignirea Domnului nostru Iisus Hristos., .........11g
Punerea in mormint a Mintuitorului...... ..,.............L2:z
Str6jerii1amormint........... .........128
invierea }ui Hristos........... ..........t24
Ard.tarea Domnului inviat Mariei Magdalena
qi altor femei mironosi!e......".... ................126
Iisus Se arat[ ucenicilor, in drum spre Emaus... ...t?;g
Domnul Iisus Hristos se arati celor zece Apostoli...............................1g0
Necred"infa Apostolului Toma..... ..............180
Domnul se arati ucenicilor la Marea Tiberiadei....................:...... .......192

il*}lfiff$#.F...................'..........:..::...'...'............................'ll.liii
Evanghelistul loan....... ..............1"9g

143
53r**r***f
vssT$e IlcSFH€ NASTGRSA rur ro&H BST$qeToHUr
cum 2000 de ani, in indep[rtata Palestini triia preotul Zaharia
gi sofia sa Elizabeta o familie de oameni evlavioqi care in-
-
totdeauna indeplineau poruncile lui Dumnezeu. Ajungi, insila
anii bitrinefii, nu aveau copii, fapt pentru care sufereau mult.
Dar nu-gi pierdeau speranfa, rugindu-se fierbinte la Dumnezeu sd le
diruiasci un copila6.
intr-o zi, pe cind Za]narta slujea in templul Domnului, i s-a aritat
Arhanghelul Gavriil 9i i-a vestit ci rugXciunea lor a fost auziti qi solia
sa Elizabeta va napte, in curind, un fiu pe care il vor numi Ioan. El va
fi mare inaintea Domnului, pe mulli ii va intoarce spre Dumnezeu gi va
pregdti poporul pentru intlmpinarea Mintuitorului. Dar Zaharia a pus
la indoiali cuvintele Arhanghelului, deoarece ei erau deja bdtrini gi nu
mai puteau avea copii. Pentru indoiala sa, Zaharia a fost pedepsit. Ar-
hanghelul i-a spus: ,,Nu vei putea vorbi pini nu se vor implini cuvintele
mele". Intr-adev[r, eind Za}rraria a iegit inaintea poporului, nu a putut
spune nimic ai de aceea explica prin gesturi. $i togi au inleles ci preotul
Zahafia a avut in templu o vedenie.
Cinci luni de zile Elizabeta a ascuns de oameni ci agteapti un copil
gi se bucura nespu$ de mult ci degrab[ vecinii nu-i vor mai nesocoti, pe
di?sa gi pe Zaharta, pentru ci nu aveau copii.
In vremurile strivechi, sfinfii lui Dumnezeu, prorocii, preziceau ci
Dumnezeu Mintuitorul va veni pe pdmint s5.-i mintuiasc[ pe oameni.
Dar inainte de intruparea Mintuitomlui, trebuia si se nasc[ Profetul
gi inaintemerg5.torul Lui, ca s6-i pregiteasci pe oameni de intilnirea
cu Domnul. Dumnezeu i-a ingtiin{at pe oameni despre venirea lui Ioan
Botezitorul prin profetul siu, Maleahi: o,Iati, vi trimit pe fng"rul Meu,
gi el va pregxti calea inaintea Mea". Cuvlntul ,,Inger" sau ,,trimis" se
refer[ la loan Botezi.torul. $i alfi proroci, cu mult inainte de venirea in
lume a lui Hristos, profeleau c6 El se va naqte din Fecioard, ardtau locul
gi timpul nagterii tui, vorbeau despre suferinfele Lui pe Cruce gi despre
Invierea Sa. &i inv5.!au oarnenii adevirata credinfX, chernindu-i la po-
ciinl6, credinfd in Domnul pi iubire fafi de aproapele. (Luca 1, s * zs)
#T'HAV€STTHGA

rhanghelul Gavriil a fost trimis de c6tre Dumnezeu tn oraqul


galileian Nazareti , la gase luni dupi ce i s-a arS.tat lui Zaharia.
In acel orag locuia Fecioara Maria gi bitrinul losif, cu care era
logoditl. Ingerul a aplrut inaintea Fecioarei Maria qi a salu-
tat-o: ,,Bucur[-te, cea plind de har, Domnul este cu tine; binecuvintat[
egti tu intre femei", spunindu-i apoi marea gi fericita veste cI Domnul
a ales-o si devind Mama Fiului lui Dumnezeu, Mintuitorul lumii: ,,Vei
nagte Fiu qi-i vei pune numele Iisus. El va fi mare gi se va chema Fiul
Celui Preainalt gi-l va d"a Domnul Dumnezeu tronul lui David gi imp6-
I Sfinta Tradilie ne spune ci in Nazaret trhiau p6rinlii Fecioarei Maria, Ioaehim gi Ana,
descendenfi din neamul lui David. Ei au ajuns pini la adinci bitrinele, dar nu aveau copii. Ei
nu-gi pierdeau nidejdea qi se rugau lui Dumnezeu s[ le dea un fiu sau o fiic5. $i iaii cd intr-o zi,
ooDomnul
pe cind Ana se ruga, i s'a ivit ingerul Domnului qi i-a spus: !i-a auzit rugdciunea!", ves-
tindu-i ci va nagte un prune. Aceeagi vedenie a avut gi loachim, solul ei. Drep|ii loachim qi Ana
au f5glduit s[ inchine Domnului pruncul care li se va nagte, Cuvintele ingerului s-au implinit
gi s-a n*scut cea care treb'uia sd devinl Maica
Mintuitorului" Ei au numit-o Maria, nume care
din ebraici inseamni "doamni". Cind Maria a
implinit trei ani, p[rintii au adus-o la templu, ca
s[ implineascd f[giduinfa dati lui Dumnezeu.
Preotul Zaharia a binecuvintat-o gi a condus"o
in Sfinta Sfintelor, undo intrau numai arhiereii
odati pe an. Zaharia a fost indemnat de Duhul
Sfint, Care i-a descoperit ci Marja este o feti!6
deosebitl 9i este aleasi si devini Maica Fiului
lui Dumnezeu, Affindu-se }a templu, Maria dedi-
ca tot timpul rugiciunii, citirii Sfintei Scripturi
gi broderiei. Maria a dat jurhmint Domnului si
rdmini pentru totd.eauna fecioard 9i s[ nu se
c[s6.toreasc5. Cind Maria a implinit 14 ani qi,
dupl 1ege, nu mai putea rimine la templu, a fost
incredinlati bdtrtnului losif, o rudi indepdrta"
ti, deoarece piriniii ei muriseri demuit. Ea a
fost logoditi cu e1 9i s-au aqezet cu traiul in ora-
gul Nazaret.

8
w

i;tt,

'{:,',':.}; !,

r;- l

ilrtf ti ,

S-ar putea să vă placă și