Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. GEANY & NYK TAXI S.R.L.

CIF: RO 30795464

DECLARAȚIE
privind operațiunile cu persoanele afiliate

în perioada de raportare SEPTEMBRIE 2020

Subsemnatul CIOFLAN TANASE-ELENA MIHAELA, cetă țean ROMAN, domiciliata


în PANTELIMON, str. ECATERINA TEODOROIU, nr. 23. , județ ILFOV, țara de rezidență fiscală
ROMANIA. Tip act de identitate CI seria IF și nr. act de identitate 649507 data emiterii
18,02,2019 autoritatea emitentă SPCLEP PANTELIMON țara autorită ții emitente ROMANIA,
CNP/NIF4) 2871113420011 în calitate de administrator/asociat al persoanei impozabile S.C
GEANY & NYK TAXI SRL, cunoscâ nd dispozitiile:
 articolului 292 Cod Penal cu privire la faIsuI în declarații;
 articolului 7 din Cod Fiscal, privind persoanele afiliate; (*)
 ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livră rilor/prestă rilor și
achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind
livră rile/prestă rile și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 764 din 21
august 2020. (**)

declar pe proprie răspundere:

Au fost efectuate operațiuni cu persoane afiliate în perioada de raportare? DA NU

Conform art 7, alin 26 Cod Fiscal, persoana afiliată înseamnă :

  O persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de
cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie
sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, preţul la care se
transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă
preţ de transfer;
b)  o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine,
în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la
persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
c)  o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:
(i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare
sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează
persoana juridică;
(ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare
sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;
(iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare
sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.

Dau această declarație spre a-i servi serviciului Financiar-Contabil în vederea


completă rii datelor din DECLARAȚ IA INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂ RILE/ PRESTĂ RILE
Ș I ACHIZIȚ IILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚ IONAL DE PERSOANELE ÎNREGISTRATE
ÎN SCOPURI DE TVA - Declarația 394.
De asemenea, în cazul în care într-o perioadă de raportare nu se transmite prezenta
declarație, îmi asum ră spunderea privind nedepunerea Declarației informative 394.

Data: Administrator/Asociat,

(nume si prenume in clar, semnatura)