Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 38

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (30 de puncte)


I.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect: (10p.)
1. Informa iile ob inute prin cercetarea de pia sunt folosite în urm toarele direc ii:
a. decizie; dezvoltare; planificare; control;
b. management; finan e; contabilitate; audit;
c. analiz ; implementare; proiectare; produc ie;
d. planificare; management; audit; export;
2. Elasticitatea cererii turistice se exprim prin intermediul:
a. modific rii pre ului propriu;
b. coeficien ilor de elasticitate;
c. cifrei de afaceri;
d. cotei de pia ;
3. Produsele turistice care sunt centre de sejur, integrate sau nu, sunt:
a. de tip”eveniment”;
b. de tip”la cheie”;
c. de tip”sta iune”;
d. particulare;
4. Dup natura pie ei, publicitatea poate fi:
a. publicitate de produs;
b. publicitate la nivel na ional;
c. publicitate care se adreseaz intermediarilor;
d. publicitate de informare;
5. Dup num rul de servicii pe care le integreaz , produsele turistice pot fi:
a. durabile; ocazionale; non-durabile;
b. integrale; compuse; simple;
c. individuale; de familie; de grup;
d. de sezon; extrasezon; ocazionale;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f, g)
i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (14p.)
a. Cererea de servicii turistice se caracterizeaz printr-o periodicitate foarte accentuat .
b. Scalarea reprezint activitatea de construire a scalelor.
c. Publicitatea la locul vânz rii se realizeaz prin intermediul concursurilor i workshop-
urilor.
d. În func ie de aria geografic acoperit , canalele de distribu ie sunt scurte, medii i lungi.
e. Organizarea compartimentului marketing dup criterii func ionale const în subordonarea
câtorva speciali ti în diferite domenii ale marketingului unui vicepre edinte.
f. „Faza de maturitate” se refer la vârsta consumatorului.
g. Produsele “vedet ” sunt produse aflate în faza de maturitate.

1
Prob scris la Marketing Varianta 38
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3 În coloana A sunt indicate particularit ile ofertei turistice, iar în coloana B caracterizarea
acestor particularit i. Scrie i asocierile corecte dintre cele dou coloane : (6p.)
A. B.
1. complexitatea; a. se refer la imposibilitatea stoc rii i la imobilitate;
2. rigiditatea; b. se refer la structur i la elementele componente;
3. substituirea; c. se refer la utilizarea ofertei în alte scopuri;
4. elasticitatea;

Subiectul II (30 de puncte)


1. În cazul sezonalit ii cererii, enumera i trei st ri prin care trece cererea de turism.
Caracteriza i pe scurt aceste st ri. (9p.)

2. Defini i cele patru faze ale ciclului de via al unui produs turistic.
(8p.)
3. Descrie i trei condi ii care trebuiesc respectate în vederea segment rii eficiente a
pie ei turistice. (6p.)
4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (etapele procesului de creare i lansare a produselor noi). (7p)
IDENTIFICAREA IDEILOR DE NOI PRODUSE

Subiectul III (30 de puncte) (30p.)


Realiza i un eseu cu tema „Politica de distribuie – component a strategiei globale de
marketing turistic”.La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele:
 eviden ierea principalelor tipuri de canale de distribu ie în func ie de aria geografic 
acoperit 
 prezentarea a patru dintre avantajele distribu iei directe
 prezentarea a trei dintre dezavantajele distribu iei directe
 prezentarea a dou  dintre avantajele distribu iei prin intermediul
touroperatorilor i agen iilor de turism oferite turi tilor
 prezentarea a trei dintre dezavantajele distribu iei prin intermediul
touroperatorilor i agen iilor de turism.

2
Prob scris la Marketing Varianta 38
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public