Sunteți pe pagina 1din 7

B<micol

Se scuturd din satrc6mi o ploaie de


miresme.
Bunicul std pe prisp61. Se gdnde$te.
La ce se g0ndegte? La nimic. Numdrd,
florile care cad. Se uit6-n fundul
grddinii. Se scarpind-n cap.Iar numdrd
florile scuturate de adtere.
Pletele lui albe qi crele parcd,sunt niqte
ciorchini de flori albe; spr6ncenele,
mustdlile, barba... peste toate au nins
anii mul1i qi grei.
1 prisp[ - terasd ingustd indl[atd, de-a lungul peretelui din fafd la casele
fdrdne;ti
ffi
ama-

Aventurile lui Tom Sawyer

adaptare dupl
Mark Twain
Stuga Polly aYea mare bdtare

de cap cu Tom. Cel mai mult


o supdra s,dnd qtrengarul nu dddea pe la
qcoald. Fugea de invS\dturd ca dracul de
tdmdre qi chiulea de la leclir cdt putea! O
durea inima c0nd se g0ndea c[ bdiatul
surorii ei mergea pe drumul pterzarriei gi

calea ceabun[. De
pi1d5, trebuia s[-1
pedepseascd SA

lucreze s0mbdta,
c0nd ceilal1i copii
nu mergeau la
gcoal5. Simlea cd
datorta ei este s5-1 facd om destoinic Ai dintr-un mi
s[-1 fereascd de pdcatul lenei. Ben flindci
Aqadar, Sd nu ne mir6m cd astdzi, prefEcu ocr
intr-o zi de sdmbdtS, Tom iegise in u1i15

lin0nd intr-o mdnd o c5ldare cu var) iar in


cealaltd, o bidinea. Trebuia sd vopseasci
gardul m[tugii, lung de nu se mai termina!
il cuprinse ameleala c0nd vdzuinqiruirea
regulatd de sc0nduri! Ce cazndtrebuia sd
indure taman intr-o zi cu soare, c0nd Ha-l
- -
toli baielii uffinau sd iasd la joacd! Se vezi treab[! Me
atunci batjocurd din partea lor! Abia ziulica!
apucd Tom s[ dea in si15 o mdnd d9 vaq Tom tra
c5-1 gi vizu pe Ben Rogers cd apare in apoi contin
capul uli1ei, lopiind bucuros qi muqcdnd ca gi cum fi
stoinic qi dintr-un mdr. Tom nu putea sd-l sufere pe
Ben flindc[ eratare rdu de gurd, &$& cd se
:d astdzi, prefbctr ocupat pdnd,peste cap.
ie in u1i15
var, iar in
ropseascd i

t '.
ltermina! I,l
ii
ie
tngiruirea ir'i
*il
5
t
[ebuia sd

r?tl; cdnd Ha-ha-ha, ai pd\rt-o, te-au pus la


i! Se vezi -
treab6! Mdiculi\d, ai de lucru pentru toatd
or! Abia ziuhca!
td de vat) Tom trase cu ochiul la m5ru1 lui Ben,
apare in apoi continud sd intindd varul pe sc0ndurd
mugcAnd ca gi cum treaba asta ii pldcealanebunie.
Hab ar n-ai c6t de mult imi place dau nilel
-
sd dau cu var! Nici dacd mi-ai da m[rul dau s[ mu
tiu nu te-ag 16sa sd pui mdnape bidinea!
-Nu
Ben uitd de batjocur[ gi se gdndi cd place preu
poate n-ar fl rdu sd incerce gi el sl strica toat
vopseascd micar jumate de scdndurd, si Atu
-

vadd cum e. Ins[ Tom nici nu-l bdgFt 1n $tir


seam6, prefbc0ndu-se foarte ocupat.
-
in cumpfu
Tom, ha| las5-md qi pe mine SA sunt zgdrc
-