Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Brăila
Anexa nr. 12

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI B RĂ I LA

APROB
INSPECTOR ŞEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA

Lt. col.,
ION CRISTIAN

PROCEDURĂ
privind alertarea personalului din turele de serviciu şi din turele libere
în cazul producerii de accidente colective şi dezastre cu manifestări deosebit de rapide

CONŢINUTUL PROCEDURII

1. SCOP
• stabilirea criteriilor ce sunt aplicate de personalul M.A.I. pentru calificarea evenimentelor
ca fiind accidente colective şi dezastre cu manifestări deosebit de rapide;
• stabilirea modalităţilor de evaluare şi monitorizare a riscului evenimentelor produse şi a
misiunilor ce urmează a fi executate;
• prioritizarea activităţilor de culegere operativă a datelor şi informaţiilor privind
evenimentele produse şi misiunile specifice ce urmează a fi executate;
• standardizarea activităţilor de raportare şi monitorizare a evenimentelor şi misiunilor
specifice, în scopul cunoaşterii situaţiei operative, informării ierarhice şi asigurării
suportului decizional;
• stabilirea unui set unitar de reguli pentru alertarea personalului din turele de serviciu şi din
turele libere;
• stabilirea responsabilităţilor ce revin personalului Centrului Operaţional, dispeceratului
unităţii şi personalului din serviciul de permanenţă;
• stabilirea modalităţilor de informare a persoanelor din conducerea Inspectoratului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă, Instituţiei Prefectului, Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă.

2. DOMENIU
Procedura se aplică de către personalul care execută serviciul de permanenţă la nivelul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila şi structurilor de intervenţie
subordonate.

3. REFERINŢE NORMATIVE
a) H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste;
b) O.I.G. nr. 1144/I.G./2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului
privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste;
c) Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 203 din 7 septembrie 2010 şi al
Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1168 nr. 203 din 7 septembrie 2010, pentru aprobarea structurii-
cadru a Planului Roşu de Intervenţie;
d) Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional
de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii;
e) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al judeţului Brăila;
f) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1389 din 22 august 2006 privind modificarea şi
completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial;
g) Standardul MAI – A nr. 005/2006.

4. DESCRIEREA PROCEDURII
Planul roşu de intervenţie se aplică în cazul producerii de accidente colective şi dezastre cu
manifestări deosebit de rapide şi efecte limitate în timp, funcţie de numărul de victime stabilit sau
estimat, gravitatea stării acestora, capacitatea de intervenţie aflată la dispoziţie în timpul programului
normal de lucru, precum şi în funcţie de gradul de asigurare a continuităţii serviciilor implicate.
Declanşarea Planului roşu începe cu alertarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie de către
inspectorul şef al I.S.U.J. Brăila sau înlocuitorul legal la comandă, verbal sau prin mijloace de
transmisiuni cu fir (telefon, fax), mijloace radio (radio, telefoane mobile etc.), prin intermediul
dispeceratului.
Alertarea pentru intervenţie cuprinde recepţionarea şi înregistrarea anunţului, introducerea
semnalului acustic, transmiterea acestuia comandantului intervenţiei şi adunarea personalului în
vederea deplasării la locul acţiunii.
Adunarea în vederea deplasării pentru intervenţie se execută la semnalul acustic şi optic
transmis de la punctul de comandă, precum şi la ordin. La recepţionarea semnalului sau ordinului,
personalul din compunerea echipajelor de intervenţie execută următoarele:
a) întrerupe activităţile la care este angrenat;
b) se deplasează la locul de păstrare a echipamentului de protecţie;
c) ridică echipamentul de protecţie, se deplasează pe locul stabilit şi se echipează;
d) şoferul scoate autospeciala în faţa garajului;
e) comandantul de echipaj adună echipajul în faţa autospecialei, verifică prezenţa şi
modul de echipare;
f) la ordinul comandantului de echipaj se trece în formaţia de marş.

Pe etape prezenta procedură urmăreşte următorul algoritm:


4.1. Luarea la cunoştinţă de producerea unui accident colectiv sau dezastre cu manifestări
deosebit de rapide:
4.1.1. Surse de anunţare :
o de la dispeceratele de urgenţă prin numărul unic de apel 112;
o de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei;
o de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele I.P.J., I.J.J. şi S.P.F.
4.1.2. Clasificarea evenimentelor ca fiind accidente colective sau dezastre cu manifest ări
deosebit de rapide:
- accident pe căi de comunicaţii (rutier, feroviar, naval şi aviatic);
- accident tehnologic (avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane);
- explozii (la suprafaţă şi în subteran, ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare);
- incendii;
- accident chimic, biologic, radiologic şi nuclear;
- cutremur şi alunecări de teren;
- inundaţii;
- acţiuni teroriste;
- epidemii şi epizootii.
În oricare dintre aceste situaţii, pragul prestabilit pentru declanşarea planului este dat de
existenţa unui număr de minim 10 victime care au afecţiuni grave în urma accidentului colectiv sau
calamităţii.
4.2. Luarea măsurilor specifice la nivelul I.S.U.J. şi S.A.J. Brăila pentru asigurarea coordonării
activităţilor specifice gestionării evenimentului de către persoanele cu atribuţii în acest sens, conform
procedurilor şi legislaţiei în vigoare.
4.3. În cazul catalogării evenimentului ca fiind de interes pentru factorii de decizie şi se
consideră oportună declanşarea Planului roşu se va realiza informarea acestora.
4.4. Informarea pe linie ierarhică despre producerea unui eveniment prin canalele de comunicaţii
avute la dispoziţie.
4.5. Punerea în aplicare a Planului roşu de intervenţie:

Nr. Timp
Activităţile desfăşurate Responsabil Etapa
crt. de aplicare
Primirea datelor despre producerea unui accident Subofiţer
1. colectiv şi dezastre cu manifestări deosebit de rapide ora C operativ ETAPA I
şi efecte limitate în timp. dispecerat
Verificarea autenticităţii datelor şi alocarea Subofiţer
2. resurselor, conform procedurilor de gestionare a C+1 – 3 min operativ
situaţiei de urgenţă dispecerat
Subofiţer
Alertarea echipajelor de prim ajutor calificat din
3. Ora C + 2 min. operativ
cadrul ISUJ Brăila.
dispecerat
Transmiterea fişei de caz către DSU - CNCCI, prin
Subofiţer
intermediul aplicaţiei COORDCOM, după
4. C+4 min operativ
completarea informaţiilor privind resursele alocate
dispecerat
iniţial la caz
Informarea comenzii inspectoratului cu privire la Subofiţer
5. situaţia de urgenţă produsă şi a structurilor cu care C + 3 min. operativ
se cooperează, conform procedurilor specifice. dispecerat
Subofiţer
Raportarea telefonică a datelor preliminare la
6. C+6 min operativ
dispeceratul IGSU
dispecerat
Prefect
Inspector şef
Informarea prefectului judeţului Brăila şi punerea în Comandanţii/
7. aplicare a Planului roşu după obţinerea aprobării C + 4 min. Directorii
acestuia. instituţiilor
care
cooperează
Informarea operativă a personalului S.A.J., dacă
Subofiţer
apelul a fost recepţionat prin altă modalitate decât C+4
8. operativ
Sistemul integrat 112, cu alertarea echipajelor S.A.J. min.
dispecerat
din tura de serviciu.
Grupa
în max. 5 min. de
Implementarea datelor preliminare în fişa de operativă
la primirea/
9. eveniment, prin intermediul aplicaţiei SIMIEOP, Subofiţer
transmiterea
precum şi a rapoartelor de urmare operativ
datelor
dispecerat
Analizarea datelor şi informaţiilor privind nivelul de Inspector şef
10. gravitate al evenimentului şi corelarea cu resursele C + 7 min. Grupa
disponibile pentru gestionarea acestuia. operativă
la depăşirea
Punerea în aplicare a Planului Creşterii
nivelului de
Operaţionale, pe niveluri de alertă, în funcţie de
11. gravitate sau a Inspector şef
necesarul de forţe şi mijloace şi durata preconizată a
capacităţii de
intervenţiei
răspuns
Raportarea telefonică a datelor deţinute şi a Inspector şef
măsurilor dispuse inspectorului general, Centrul Ora C + 7-10 Subofiţer
12.
Operaţional Naţional – dispeceratul Inspectoratului min. operativ
General pentru Situaţii de Urgenţă. dispecerat
Nr. Timp
Activităţile desfăşurate Responsabil Etapa
crt. de aplicare
Inspector şef
Punerea în aplicare a Planului roşu la ordinul
Comandanţii/
inspectorului şef al I.S.U.J., în lipsa prefectului sau
Directorii
13. în cazul imposibilităţii contactării acestuia în cel Ora C + 9 min.
instituţiilor
mult 5 minute de la constatarea necesităţii
care
declanşării Planului.
cooperează
Stabilirea şi alertarea structurilor care deţin
Subofiţer
capabilităţi de sprijin, în vederea punerii la
14. Ora C + 10 min. operativ
dispoziţie a acestora, gradual, conform codurilor
dispecerat
ALPHA şi/sau BRAVO
Director DSP
Directori
Alertarea şi punerea în aplicare a Planului alb la La solicitarea
15. spitalele
nivelul spitalelor implicate. DSP Brăila
municipale/
orăşeneşti
În funcţie de Inspector şef
Completarea cu până la 30% din ambulanţele S.A.J. ETAPA
16. evoluţia situaţiei Director
aflate în tura de serviciu. II
operative medical SAJ
În funcţie de
evoluţia situaţiei
Alertarea personalului care încadrează echipajele operative, în Subofiţer
S.M.U.R.D. aflate în turele libere şi prezentarea maxim 50 de operativ
acestuia la locurile de muncă. min. de la darea dispecerat
ordinului de
alertare ETAPA
17.
În funcţie de III
evoluţia situaţiei
Director
Alertarea personalului care încadrează echipajele operative, în
medical SAJ
S.A.J. aflate în turele libere şi prezentarea acestuia maxim 50 de
Dispecerat
la locurile de muncă. min. de la darea
SAJ
dispoziţiei de
alertare
În funcţie de
evoluţia situaţiei
Completarea echipajelor ambulanţelor S.A.J. şi Director
operative, în
deplasarea acestora la structurile I.S.U.J sau la locul medical SAJ ETAPA
18. maxim 60 de
indicat de acesta în vederea înlocuirii echipajelor Dispecerat IV
min. de la darea
S.M.U.R.D. SAJ
dispoziţiei de
alertare
În funcţie de
Asigurarea intervenţiei în zona de competenţă cu Comandantul ETAPA
19. evoluţia situaţiei
structurile rezultate. acţiunii V
operative
În funcţie de
Prefect ETAPA
20. Alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional. evoluţia situaţiei
Inspector şef VI
operative
În funcţie de
Prefect ETAPA
21. Revenirea la normalitate. evoluţia situaţiei
Inspector şef VII
operative
Completarea fişei de eveniment din aplicaţia Subofiţer
22. informatică şi transmiterea acesteia, conform OMAI Ora C + 120 min operativ -
nr. S/61 din 03.03.2010. dispecerat
În funcţie de Subofiţer
Transmiterea de rapoarte de urmare la fişa de
23. evoluţia operativ -
eveniment.
evenimentului dispecerat

4.6. Date minime generale care se solicită/transmit:


- numărul real sau potenţial al victimelor;
- caracteristicile operaţiunilor de salvare necesare;
- gradul de dificultate a operaţiunilor de salvare;
- potenţialul evolutiv al situaţiei;
- capacitatea de intervenţie a instituţiilor semnatare în cazul în care Planul nu ar fi declanşat,
respectiv pragul prestabilit de declanşare al acestuia;
- capacitatea de intervenţie a instituţiilor implicate în vederea asigurării misiunilor obişnuite pe
durata intervenţiei, în cazul în care se declanşează „Planul roşu de intervenţie”.

4.7. Modalităţi de raportare – în funcţie de urgenţă şi nivelul de clasificare a datelor:


- telefonic;
- prin serviciul de mesagerie electronică criptată;
- reţeaua intranet şi internet;
- fax;
- curieri.

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1 Conducerea unităţii:
- verifică respectarea procedurii de către personalul din subordine, inclusiv cel care se poate afla
la locul producerii unui eveniment;
- asigură actualizarea periodică a prezentei proceduri;
- prezintă propuneri de îmbunătăţire a procedurii, pe baza celor uzitate de structurile similare din
sistemul de apărare şi securitate naţională, a experienţei acumulate şi a consultării cu personalul care o
aplică.
5.2. Persoanele care utilizează procedura:
- aplică şi respectă operaţiunile stabilite, conform prezentei proceduri;
- propun ori de câte ori este nevoie actualizarea procedurii, funcţie de modificările
reglementărilor în domeniu;
- utilizează reglementările legale în vigoare, care guvernează activităţile desfăşurate pe timpul
intervenţiei;
- colaborează cu alte persoane sau compartimente de lucru desemnate de conducerea structurilor
participante, în vederea organizării intervenţiei;
- respectă termenele de desfăşurare a activităţilor specificate;
- acţionează pentru compatibilizarea şi îmbunătăţirea aceste proceduri.

6. DISPOZIŢII FINALE
• Procedura se păstrează la dispeceratul unităţi.
• Procedura se prelucrează cu întreg personalul din cadrul inspectoratului şi structurilor de
intervenţie care execută serviciul de permanenţă.
• Anexele privind lista de difuzare a procedurii şi lista reviziilor, se păstrează la dispeceratul
inspectoratului.

7. ANEXE:
Anexa nr. 1 – lista de difuzare a procedurii
Anexa nr. 2 lista reviziilor

ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL


Mr.,
CIREAŞĂ SORIN
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ Br ăila
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ Ex. nr. __

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI B R Ă I L A

LISTA
de difuzare a procedurii

Nr. Numele şi Data luării la


Gradul profesional/Funcţia Semnătura
Crt. prenumele cunoştinţă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOTĂ: Exemplarul nr. 1 din prezenta procedură este destinat personalului de la reşedinţa
inspectoratului, cu atribuţii pe linia aplicării acesteia şi se păstrează în punctul de comandă. Despre
conţinutul procedurii s-a luat la cunoştinţă, pe bază de semnătură, prin intermediul şefilor de
servicii/compartimente.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ Br ăila
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ Ex. nr. ___

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI B R Ă I L A

LISTA REVIZIILOR

Nr. Data intrării


Natura modificării Cauza modificării
Crt. în vigoare

1 Varianta iniţială

Modificarea,
completarea sau abrogarea
2 Revizuirea
………...............................