Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE MANDAT.

12.01.2019. Or. Chișinău


1 Părțile contractului.
1.1. Dna Lupașcu Veronica , domiciliată în or.Chișinău, str. Florilor nr 4/4,
bl.4, apartamentu nr. 12, posesor la buletinul de identitate, seria B nr.
00148519, eliberat de of.81, la data de 16.09.2009, cu IDNP 2000891365287
în calitate de „MANDANT„ , pe deoparte și
1.2. Întreprinderea de Stat “Fiscservinform”, cod fiscal nr. 1006600058053, în
persoana administratorului dl Vitalie Coceban, în calitate de „Mandatar” pe
de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract de mandat, cu
respectarea următoarelor clauze:

2 Obiectul contractului
2.1. Mandantul îl împuterniceşte pe Mandatar, să aplice semnătura sa digitală pe
declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în formă electronică, în numele şi pe
contul său, pentru depunerea acesteia în reţeaua Sistemului Informaţional
Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova.

3 Termenele și condiții contractului


3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 5 (cinci) ani şi intră în vigoare din
data semnării de ambele părţi.
3.2. Pentru obţinerea dreptului de utilizare a serviciului „Declaraţie electronică” în
cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Mandantul va primi, cu titlu gratuit, de la
Mandatar un nume de utilizator, parolă şi semnătură digitală proprie, care îi vor fi
eliberate în ziua semnării prezentului contract în baza unui act de predare-primire.
3.3. Accesul la serviciul de raportare fiscală electronică „Declaraţia electronică” se
realizează prin intermediul paginii Web: www.servicii.fisc.md.
3.4. Completarea şi transmiterea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit în
formă electronică se efectuează de către Mandant, respectînd legislaţia fiscală în
vigoare a Republicii Moldova şi în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a
serviciului “Declaraţie electronică” ce se conţin la adresa site-lui de referinţă.
3.5. Mandatarul eliberează Mandantului pe o perioadă de 5 ani, semnătura digitală
prevăzută la pct. 3.2. din prezentul contract, ce este recunoscută şi utilizată doar
între părţile acestui contract şi întru executarea acestuia.
3.6. Mandatarul este în drept să întrerupă accesul Mandantului la serviciul de
raportare fiscală electronică „Declaraţia electronică”, în corespundere cu
prevederile pct. 6.1., lit. a) a prezentului Contract, în cazul neutilizării de către
Mandant a serviciului dat, timp de 1 (unu) an de zile fiscal.
4 Obligațiunele părților.
4.1. Obligaţiile Mandantului sunt următoarele:
a) să-i prezinte Mandatarului date de identificare veridice, iar caz de modificare a
datelor de identificare, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, să
informeze Mandatarul despre acest fapt;
b) să completeze declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în formă electronică
(Declaraţie electronică);
c) în scopul confirmări veridicităţii datelor să aplice semnătura digitală proprie,
pe declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în formă electronică (Declaraţie
electronică);
d) să expedieze declaraţia cu privire la impozitul pe venit, completată,
Mandatarului pentru verificarea autenticităţii semnăturii digitale şi depunere ei în
reţeaua Sistemului Informaţional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat;
e) să nu divulge informaţia despre parola şi numele său de utilizator altor
persoane.
4.2. Obligaţiile Mandatarului sunt următoarele:
a) să elibereze Mandantului Parolă, Nume de utilizator, precum şi semnătură
digitală proprie;
b) după verificarea autenticităţii semnăturii digitale a Mandantului, să aplice la
rîndul său, semnătura sa digitală pe declaraţia cu privire la impozitul pe venit în
formă electronică a Mandantului şi să asigure depunerea ei în reţeaua Sistemului
Informaţional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat;
c) să informeze imediat (în regim online) Mandantul, în cazul în care după
verificare se determină neautenticitatea semnăturii digitale a acestuia;
d) să informeze imediat (în regim online) Mandantul, despre depunerea
declaraţiei acestuia cu privire la impozitul pe venit, în reţeaua Sistemului
Informaţional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat;
e) să asigure confidenţialitatea informaţiilor Mandantului;
f) să nu folosească în avantajul său, informaţia care face obiectul prezentului
Contract.
5 Răspunderea părților.
5.1. Mandatarul nu poartă răspundere pentru datele incluse în declaraţia cu privire
la impozitul pe venit în formă electronică , a Mandantului.
5.2. Mandantul este direct responsabil de veridicitatea datelor incluse în declaraţia
cu privire la impozitul pe venit în formă electronică , precum şi de divulgarea
informaţiei privind Numele său de utilizator şi a Parolei altor persoane sub
sancţiunea nulităţii prezentului Contract
6 Încetarea contractului.
6.1. Încetarea prezentul contract de mandat survine în următoarele cazuri:
a) revocare totală sau parţială de către părţile contractante;
b) renunţarea mandatarului;
c) decesul Mandantului sau lichidarea Mandatarului;
d) declararea incapacităţii Mandantului în ordinea stabilită de lege;
e) imposibilitatea executării mandatului;
6.2. La încetarea prezentului Contract, Mandatarul este în drept să blocheze
accesul Mandantului la reţeaua Sistemului Informaţional Automatizat al
Serviciului Fiscal de Stat, cu notificarea prealabilă a Mandantului cu cel puţin
cinci zile înainte.
6.3. La primirea notificării prin intermediul poştei electronice referitor la blocarea
accesului la reţeaua Sistemului Informaţional Automatizat al Serviciului Fiscal de
Stat, Mandantul pentru evidenţa proprie, poate salva o copie a declaraţiilor privind
impozitul pe venit, anterior depuse.

7 Dispoziții finale.
7.1. Divergenţele sau litigiile apărute între părţi, în legătură cu executarea
prezentului contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de neînţelegere,
acestea urmează a fi soluţionate în instanţele judecătoreşti competente în modul
stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
7.2. În toate celelalte cazuri neprevăzute de prezentul contract, părţile vor acţiona
în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
7.3. Orice modificări şi completări la prezentul Contract sunt valabile numai în
cazul cînd acestea au fost făcute în scris şi semnate de către ambele părţi.
7.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi 12.01.2019 în 2 exemplare originale,
cîte unul pentru fiecare parte.
8 Rechizite și adrese juridice.
Mandatar:
Î.S. „FISCSERVINFORM”
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Cosmonauţilor 6, etaj 5, bir. 512.
cont bancar: 22511014983908 în BC „Banca
de Economii” S.A., Filiala nr. 1 Chişinău
codul băncii: BECOMD2X609
cod fiscal: 1006600058053
cod TVA: 0606813
tel/fax: 822-222, 211-202
Administrator
Vitalie COCEBAN _____

Mandant:
N,P,P: Lupașcu Veronica Ion
B.I. seria B nr. 00148519
Eliberat de of. 81 la data 16.09.2009.
IDNP: 2000891365287
Născută la 12.09.1975.
Domiciliată , or. Chișinău, str.Florilor 4/4, ap12
Telefon (022) 54 96 41 ; 069856987