Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE FACTORING

NR:260 din 12.04.2016

1. Părțile contractului
1.1. „ VictoriaBank„ S.A , cu sediul în or. Chișinău str. 31 august 1989, nr 141 înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. 35896410 , cont nr 35216701, deschis la filiala băncii „
VictoriaBank„ S.A, reprezentată prin Natalia Politov-Cangaș, ăn calitate de director
generl, denumită în continuare ADERANT și
1.2. „Moldtelecom„ S.A, cu sediul în or. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfânt nr 10,
înregistrat la Registrul Comerțului , sub nr 48205681, cont nr 10023450, deschis la
BC„VictoriaBank„ S.A, reprezentată prin Dan Mitriciuc în calitate de director
general,denumit în continuare FACTOR.

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie toate creanţele prezente sau viitoare rezultând
din activitatea de furnizare de produse sau prestare de servicii a Aderentului.
2.2. Odată cu dreptul de proprietate asupra creanţelor, Aderentul transmite Factorului toate
drepturile si garanţiile aferente acestora
2.3. Factorul îşi rezervă dreptul de a refuza anumite creanţe ale Aderentului, la propria sa
discreţie. In acest scop, Aderentul va prezenta Factorului creanţele sale în vederea
aprobării creditului.
2.4. Facturile vor fi predate Factorului purtând menţiunea ca acestea se vor plăti către Factor.
În cazul în care plata se va face către Aderent, acesta primeşte plata în calitate de mandatar
al Factorului, având obligaţia de a preda neîntârziat sumele încasate Factorului.

3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani începând cu data de
12.04.2016 până la data de 12.04.2021.
3.2. Contractul va fi reînnoit în mod automat la expirarea termenului dacă nici una dintre părţi
nu şi-a exprimat în scris dorinţa de a pune capăt acestuia cu minim 5 (cinci )zile înainte de
expirarea duratei

4. Obligațiile și drepturile aderentului


4.1. Aderentul are obligaţia de a transmite Factorului facturile justificative, în condiţiile
prezentului contract, însoţite de documentele justificative.
4.2. Aderentul garantează existenţa creanţei la data cesiunii şi se obligă să-şi execute
întocmai obligaţiile contractuale faţă de debitorul cedat.
4.3. Aderentul va furniza Factorului toate informaţiile necesare în vederea realizării
creanţelor.
4.4. Aderentul are obligaţia să plătească Factorului comisionul pentru serviciile acestuia
4.5. Aderentul are dreptul de a primi de la Factor contravaloarea creanţelor transmise şi
acceptate de către acesta, în termen de 3 zile de la acceptare.
5. Obligațiile și drepturile factorului
5.1. Factorul va plăti Aderentului creanţele acceptate în prealabil, în termen de 3 zile de la
acceptare.
5.2. Factorul va suporta riscul insolvabilităţii debitorului cedat
5.3. Factorul va deschide un cont curent la dispoziţia Aderentului pentru plata contravalorii
creanţelor cedate.
5.4. Factorul are dreptul de a primi de la Aderent comisionul convenit pentru serviciile sale.

6. Prețurile și modalitatea de plată


6.1. Factorul va plăti Aderentului, în momentul acceptării creanţei, o suma reprezentând 40
% din valoarea creanţei. Această sumă va fi plătită Aderentului în contul curent deschis de
către Factor în acest scop.
6.2. Pentru serviciile prestate, Factorul are dreptul la plata unui comision de factoring în
valoare de 20% din valoarea creanţei şi un comision de finanţare în valoare de 30 % pe an
din valoarea creanţei
6.3. Comisionul de factoring este scăzut de către Factor din suma avansata către Aderent
pentru creanţele transmise. Comisionul de finanţare va fi stabilit în momentul realizării
creanţei.

7. Forța majoră
7.1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului și care împedică executarea acestui este considerată ca o forță majoră și
exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forțe majoră în sensul
acestei, clauze împrejurări ca : război, revoluție, calamnități naturale.
7.2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile
de la data apariției respectivului caz de forță majoră, și deasemenea de la încetarea acestui
caz.
7.3. Dacă nu procedează la pronunțarea în termen prevăzut mai sus a începerii și încetării
cazului la forța majoră, partea care îl invoacă va suporta toate daunele provocate ceilalte
părți prin neanunțarea în termen.
7.4. În caz când împrejurările care obligă la suspendare a executării prezentului contract se
prelungește o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea
contratului.

8. Litigii
8.1. Părțile conven ca litigiile decurgînd din interpretarea și executarea prezentului contract
care nu pot fi soluționate pe calea amiabilă, să fie supuse instanțelor juridicătorești
competente.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 12.04.2016 în 2 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

Aderent, Factor,
__________________ __________________