Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT

DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
A APARTAMENTULUI
cu numărul cadastral 1401102.109.01.020

Republica Moldova, or.Briceni


Anul două mii nouăsprezece luna mai ziua a opta
Subsemnaţii:
cet.Gușciuc Maria, născută la 09.08.1941, număr de identificare 2001005698556,
domiciliată în Republica Moldova, r.Briceni, s.Drepcăuți - acționând în calitate  de „Vânzător“
și-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
cet.Șlepac Vadim, născut la 08.06.1994, număr de identificare 2004066667958,
domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Trebisăuți - acționând în calitate
de „Cumpărător“,-----------------------------------------------------------------------------------------
au încheiat prezentul contract privind următoarele:
1. „Vânzătorul” se obligă să predea în proprietatea „Cumpărătorului”, iar „Cumpărătorul” se
obligă să preia bunul imobil, situat pe adresa: str.Alexandr Karpișin, nr.9, or.Briceni,
Republica Moldova, constituit din:------------------------------------------------------------------------
- încăperea - apartament nr.20, cu suprafaţa totală de 25,6(douăzeci și cinci întregi
șase zecimi)m2, cu numărul cadastral 1401102.109.01.020, modul de folosinţă - locativ și
să plătească preţul convenit în prezentul contract.-------------------------------------------------
Din componenţa imobilului fac parte utilajele interioare, care sunt necesare pentru
exploatarea normală a lui (bunuri accesorii) şi anume sistemul termic, energie electrică,
alimentare cu apă şi gaze naturale, cu toate dispozitivele necesare.-----------------------------
2. Bunul imobil înstrăinat aparține „Vânzătorului“ cu drept de proprietate personală în
temeiul Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr.9162 din 22.10.2008,
autentificat de notarul privat Strîmbu Valentina, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni,
str.Independenței, nr.21, înregistrat la O.C.T. Briceni, filiala Î.S."Cadastru" la 22.10.2008,
fapt confirmat prin Extrasul din Registrul bunurilor imobile nr.1401/19/8081 din
07.05.2019, eliberat de Serviciul cadastral teritorial Briceni, I.P. „Agenţia Servicii
Publice”. Vânzătorul la data încheierii prezentului contract, a transmis în posesia notarului
originalul actului de proprietate stipulat mai sus. --------------------------------------------------
3. Notarul a prezentat părților contractante actele care au servit drept temei pentru
întocmirea prezentului contract, iar ei au făcut cunoștință cu
ele.----------------------------------------------
4. Actul de proprietate și extrasul în original, rămân spre păstrare în arhiva notarului
Dobuleac Viorica.---------------------------------------------------------------------------------------
5. Valoarea bunului imobil obiect al prezentului contract, conform Certificatului cu
privire la valoarea bunului imobil din 07.05.2019, eliberat de Serviciul cadastral teritorial
Briceni, I.P.„Agenţia Servicii Publice”, constituie 27790(douăzeci și șapte mii șapte sute
nouăzeci)lei.- --------------------------------------------------------------------------------------------
6. Prețul de vânzare a bunului imobil stabilit de către părțile contractante de comun
acord prin negocieri directe, constituie 95000(nouăzeci și cinci mii)lei. Prețul de vânzare a
fost achitat integral în numerar de către Cumpărător Vânzătorului până la semnarea
prezentului
contract.---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Părțile contractante declară că cunosc valoarea de piață şi valoarea în scopul
impozitării a bunului imobil, iar prețul de vânzare  declarat şi menționat de către ei în
prezentul contract este serios și corespunde intențiilor lor
reale.----------------------------------------------
8. cet.Gușciuc Maria și cet.Șlepac Vadim, declară și garantează pe proprie răspundere,
cunoscând consecințele ce privesc falsul în declarații şi cele cu privire la evaziunea fiscală,
că la data autentificării prezentului contract acționează în nume propriu şi sunt beneficiari
efectivi; au capacitatea civilă cerută de lege pentru încheierea prezentului contract şi pentru
executarea obligațiilor ce derivă din acesta; nu sunt plasați sub ocrotire, asupra lor nu a fost
instituită tutelă, curatelă sau altă măsură de ocrotire judiciară, nu au încheiat un mandat de
ocrotire pe viitor; pot să-şi exprime în mod expres consimțământul, să conștientizeze și să
dirijeze acțiunile lor; fiind în stare să aprecieze efectele juridice ale prezentului act şi ale
acțiunilor lor la momentul întocmirii prezentului act, consimțământul lor pentru încheierea
şi executarea prezentului contract este valabil, fiind întocmit cu respectarea legislației.------
9. Vânzătorul declară și garantează pe proprie răspundere Cumpărătorului, că la data
autentificării notariale a prezentului contract bunul imobil supus înstrăinării îi aparține cu
drept de proprietate personală, fapt ce se confirmă prin actul de proprietate nominalizat în
pct.2 al prezentului contract și prin Extrasul din Registrul bunurilor imobile
nr.1401/19/8081 din 07.05.2019, eliberat de Serviciul cadastral teritorial Briceni,
I.P."Agenția Servicii Publice" și nu există nici o persoană terță care ar putea declara sau
pretinde declararea dreptului de proprietate asupra bunului imobil înstrăinat, dreptul de
proprietate asupra bunului imobil ce face obiect al prezentului contract este unul cert și
legal, iar bunul imobil îl posedă în mod legitim și cu bună credință; toate plățile necesare
pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului imobil au fost achitate în
întregime și nu există nici o datorie neexecutată.----------------------------------------------------
10. Vînzătorul declară pe propria răspundere că bunul imobil obiect al prezentului contract nu
are vicii juridice, inclusiv nu a fost înstrăinat (vândut, donat, schimbat pe alte bunuri), nu a
fost transmis în administrarea fiduciară, arendă, folosință gratuită sau în capitalul statutar al
persoanei juridice, nu este grevat cu drept de preemțiune în favoarea unui terț, nu este
sechestrat (arestat), ipotecat, nu se află sub interdicție, nu formează obiectul unui litigiu,
fapt confirmat prin Extrasul din Registrul bunurilor imobile nr.1401/19/8081 din
07.05.2019, eliberat de Serviciul cadastral teritorial Briceni, I.P."Agenția Servicii Publice" şi
garantează Cumpărătorul contra oricărei evicțiuni care poate apărea în viitor.-----------------
11. Notarul a adus la cunosțință părților că în conformitate cu prevederile al.4 al art.31 a Legii
cu privire la procedura notarială, răspunderea pentru tăinuirea faptului că bunul este
înstrăinat, gajat, arendat a existenței drepturilor terțelor persoane asupra bunului, existenței
grevărilor sau interdicțiilor (sechestru, arest) asupra bunului, comunicarea preţului nereal al
bunului, altor date eronate sau prezentarea de documente false (nevalabile) în procesul
autentificării actului juridic o poartă partea vinovată.----------------------------------------------
12. Cumpărătorul, declară că până la semnarea prezentului contract a luat cunoștință cu
parametrii cantitativi şi calitativi ai bunului imobil, a făcut cunoştinţă cu situaţia tehnică şi
sanitară a lui, defecte la prima vedere nu au fost depistate. Bunul imobil este în stare
corespunzătoare destinației lui funcționale - iar el îl acceptă în starea în care este, fără a
înainta pretenții referitor la starea bunului față de
Vânzător.--------------------------------------
13. Vânzătorul declară că bunul imobil se află în starea în care a fost prezentat
Cumpărătorului pentru vizualizare, contoarele sunt verificate și sigilate, semne de
defectare a acestora lipsesc; bunul imobil poate fi folosit după destinație, fără a fi necesară
reparația capitală, careva vicii materiale
lipsesc.--------------------------------------------------------------------------
14. Vânzătorul declară pe propria răspundere că restanțe la plata impozitului imobiliar,
pentru bunul înstrăinat, precum și la alte plăti obligatorii (inclusiv pentru servicii
comunale, electricitate, gaz, etc.) nu
sunt.-----------------------------------------------------------------------------
15. Notarul a adus la cunoștința părților contractante prevederile art. 331, 339, 343 din
Codul Civil al Republicii Moldova, iar părțile contractante declară pe proprie răspundere
că prezentul contract nu este încheiat din cauza unui concurs de împrejurări grele sau
condiții extrem de nefavorabile de care ar putea profita, precum și că nu există alte vicii de
consimțământ, iar contractul nu este unul ineficient.-----------------------------------------------
16. Vânzătorul în prezenţa notarului declară că transmiterea bunului înstrăinat are loc azi,
ziua autentificării prezentului contract, iar notarul a adus la cunoștința părților
contractante conținutul art.503 al Codului Civil al Republicii Moldova, care prevede
trecerea riscurilor la dobânditor în momentul în care acesta preia posesia bunului, dacă
legea sau contractul nu prevede altfel. Totodată confirmă că  cheile  de acces în imobilul
înstrăinat au fost transmise Cumpărătorului până la semnarea prezentului
contract.------------------------------
17. De-jure, conform prevederilor al.1, al art.572 al Codului Civil al Republicii Moldova
şi art.20 al Codului Familiei al Republicii Moldova, cet.Șlepac Vadim, va dobândi dreptul
de proprietate comună în devălmăşie asupra apartamentului, cu numărul cadastral
1401102.109.01.020, împreună cu soţia - Șlepac Mariana, născută la 02.03.1995, fapt
constatat în temeiul Certificatul de căsătorie înregistrat cu nr.8 din 12.08.2017, nr.CS-V
1387596 din 12.08.2017, înregistrat la primăria Trebisăuți, r.Briceni, prezentat notarului
Dobuleac Viorica.----------------------------------------------------------------------------------------
18. Prezentul contract servește drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate
asupra bunului imobil înstrăinat în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu  art.465
al Codului Civil al Republicii Moldova, iar Cumpărătorul v-a dobândi dreptul de
proprietate în conformitate cu prevederile al.2, al art.510 ale Codului Civil al Republicii
Moldova, din momentul înregistrării prezentului contract în Registrul bunurilor imobile,
ținut de Instituţia Publică “Agenția Servicii
Publice”.--------------------------------------------------------
19. Părţile contractante, declară că conţinutul contractului, sensul lui, obiectul, scopul şi
consecinţele juridice ale acestuia, inclusiv drepturile şi obligaţiile lor, de asemenea
conţinutul art. art. 510, 1108, 1114, 1115, 1116, 1117, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127,
1128, 1129 ale Codului Civil al Republicii Moldova, alin.2 al art.32 din Legea cu privire la
notariat; art. art. 3, 5, 12, 15, 20, 30, 31 și 32 din  Legea nr.246 cu privire la procedura
notarială din 15.11.2018 și art. 3521  din Codul Penal al Republicii Moldova (falsul în
declarații), de către notarul Dobuleac Viorica le-au fost interpretate (explicate) şi de către
ei sunt sesizate (înţelese).-------------------------------------------------------------------------------
20. Notarul a explicat prevederile art.5, alin.1 din Legea Republicii Moldova, privind
monitoringul bunurilor imobile, nr.267 din 29.11.2012, în cazul înstrăinării, informarea se
face în termen de 3(trei)luni de la data perfectării actului care confirmă dreptul şi
Cumpărătorul a înțeles că trebuie să înregistreze dreptul său de proprietate în decurs a
3(trei)luni din ziua autentificării notariale a prezentului contract. Notarul a explicat părții
contractante consecințele neînregistrării.-------------------------------------------------------------
21. Prezentul contract conţine tot volumul de condiții între părțile contractante referitor la
obiectul contractului, încetează şi anulează alte obligațiuni, fiind făcute în forma scrisă sau
verbală, de către părţi până la autentificarea prezentului contract.--------------------------------
22. Prezentul contract este obligatoriu pentru părțile contractante din ziua autentificării lui.-----
23. În cazul în care una sau toate declarațiile ce stau la baza acestui contract se vor
dovedi a fi false sau incomplete, partea vinovată va acoperi toate cheltuielile suportate și va
repara toate prejudiciile cauzate părții prejudiciate, precum și
notarului.--------------------------------
24. Participanţii - persoane fizice îşi exprimă consimţământul la prelucrarea datelor cu
caracter personal care îi vizează şi acceptă aceste acţiuni, necesare în condiţiile art.5 din
Legea Republicii Moldova nr.133 din 08.07.2011, privind protecţia datelor cu caracter
personal. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de
acces la aceste
date.------------------------------------------------------------------------------------------------
25. În conformitate cu art.1110 al Codului Civil al Republicii Moldova cheltuielile de
întocmire, autentificare notarială şi de înscriere a contractului în Registrul bunurilor
imobile sunt achitate de Cumpărător.----------------------------------------------------------------
26. Contractul este întocmit în trei exemplare identice, unul dintre care se păstrează în
arhiva notarului Dobuleac Viorica, iar celelalte sunt eliberate
părților.----------------------------------
27. Litigiile dintre părţi vor fi soluţionate în mod amiabil, în cazul în care părţile nu ajung la
un consens, litigiile vor fi soluţionate pe calea medierii sau de instanţele de judecată
competente din Republica Moldova.------------------------------------------------------------------
Prezentul contract este întocmit la cererea verbală a cet.Gușciuc Maria și cet.Șlepac
Vadim, cu respectarea condițiilor, clauzelor și a declarațiilor acestora, care au citit
conținutul lui, apoi eu, notarul Dobuleac Viorica, am citit în glas conținutul contractului,
am explicat drepturile, obligațiile și efectele juridice ce survin în urma încheierii și
autentificării acestuia, care fiind ascultate și înțelese de părțile contractante, au confirmat
că sunt de acord cu conținutul contractului dat și au consimțit la autentificarea prezentului
contract, solicitând semnarea tuturor exemplarelor lui.---------------------------------------------

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

VÂNZĂTOR

cet.Gușciuc Maria _____________________________________________________

CUMPĂRĂTOR

cet.Șlepac Vadim ____________________________________________________