Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE DE ONESTITATE

Subsemnatul (a) ..............................................................................................................,


fiul lui ............................... şi al ..................................., identificat cu BI / CI seria …......
nr......................, eliberat de ......................................., la data de ..........................,
CNP ..................................................., declar pe proprie răspundere că la conceperea lucrării de
disertație cu titlul …….....................................…………………………………..…………
………………………………………………………………….sub coordonarea ştiinţifică a
domnului/doamnei ……………………………………………………………nu am folosit alte
surse decât cele menţionate în bibliografie, lucrarea îmi aparţine în întregime şi a fost redactată
cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului.

Data

ABSOLVENT,

.............................................................
(numele şi prenumele)

Semnătura

........................................

..
1